03753 03755舊約新約 Strong's number
03754 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
3754 hoti {hot'-ee}

不定關係代名詞 3748 的中性型; 或作連接詞, 指示用, 或者表原因; 不定關係代名詞或連接詞

AV - that 612, for 264, because 173, how that 21, how 11, misc 212; 1293

1) 那, 因為, 既然
2) 意義見 3748
03754 ὅτι 連接詞
原是ὅστις的中性。
一、相當於英文的連接詞that。
A. 在前述指示代名詞之後,取代表解釋之不定詞(直接受格帶不定詞),αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν 這審判在於此,就是光已經來到, 約3:19 。ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία…, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν這信息是這個,就是神是光, 約一1:5 ,原文。參 約一3:16 4:9,10 。ἐν τούτῳ…, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν在此…,就是祂(=神)將祂的靈賜給我們, 約一4:13 5:11 。περὶ τούτου … ὅτι為這話…就是約16:19 。ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι… 在 啟2:4 中,ὅτι用以說明未寫出的τοῦτο。

B. 用於指示心智或感官知覺,或傳達這一類知覺,或表心智活動的動詞之後,以指明所表達的內容等:
1. 在表示說話或指明等的動詞之後:ἀπαγγέλλω, ἀποκρίνομαι, δείκνυμι, δῆλόν(ἐστιν), διδάσκω, εἶπον, ἐμφα& νίζω, λέγω, μαρτυρέω, ὁμολογέω, φημί等;見以上各字。同此,在表示起誓,肯定的動詞或相等的慣用語之後:μαρτύρομαι見證, 徒20:26 加5:3 。μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι我呼籲神作見證, 林後1:23 。ὀμνύω起誓, 啟10:6 。參相似的語辭-πιστὸς ὁ θεός神是信實的, 林後1:18 。ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 在神面前說, 加1:20林後11:10 。另參φάσις…ὅτι 徒21:31 。αἱ γραφαὶ ὅτι經上(所說)就是太26:54

2. 在表示官能知覺的動詞之後:ἀκούω, θεάομαι, θεωρέω(見SG2334一);各見該字。

3. 在表示心智知覺的動詞之後:ἀγνοέω, ἀναγινώσκω, βλέπω(看見),γινώσκω, γνωστόν, ἐστιν, ἐπιγινώσκω, ἐπισταμαι, θεωρέω(見SG2334二A.) ,καταλαμβάνω, μιμνῄσκομαι, μνημονεύω, νοέω, οἶδα, ὁράω(見SG3708一C.1.),συνίημι, ὑπομιμνῄσκω;各見該字。

4. 在表示思想,判斷,相信,希望的動詞之後:δοκέω(見SG1380一D.),ἐλπίζω(見SG1679二;三),κρίνω, λογίζομαι, νομίζω(見SG3543二),οἶμαι, πέπεισμαι, πέποιθα, πιστεύω(見SG4100一A.2.),ὑπολαμβάνω;各見該字。εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι προφήτης ἦν他們都認為約翰是先知, 可11:32

5. 在表示情緒和它的表現的動詞之後:ἀγανακτέω, ἐξομολογέομαι, ἐπαινέω, εὐχαριστέω, θαυμάζω, συγχαίρω, χαίρω, χάριν ἔχω τινί;各見該字。

6. 通常ὅτι-子句的主詞常移入主要子句中,變成主要子句的受詞:ἐπεγίνωσκον αὐτοὺς ὅτι (=ὅτι αὐτοὶ) σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν他們認出他們,(=就是他們)曾經是跟過耶穌的, 徒4:13 。οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι(=ὅτι ἡ οἰκία Σ.) ἐστὶν ἀπαρχή你們曉得司提反一家(=就是司提反一家)是…初結果子, 林前16:15 。參 太25:24 可12:34 約8:54 9:8 徒3:10 林前3:20詩94:11 ); 帖前2:1 啟17:8 。有時在ὅτι子句中,主詞由指示代名詞重覆:ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ宣傳耶穌說祂是神的兒子, 徒9:20 。被動 εἰ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται =εἰ κηρύσσεται ὅτι Χρ. ἐκ νεκ. ἐγ. 基督既被傳講說是從死人中復活, 林前15:12

C. 省略用法:τί ὅτι;那是什麼為什麼路2:49 徒5:4,9 可2:16 異版。οὐχ ὅτι(=οὐ λέγω ὅτι) 不是這樣不是好像約6:46 7:22 林後1:24 3:5 腓3:12 4:11 帖後3:9 。οὐχ οἷον ὅτι這不是說, 羅9:6 見οἷος。單用ὅτι取代εἰς ἐκεῖνο ὅτι 顧到這…事實,考慮到這…事實( 創40:15 得2:13 );ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι 這是什麼樣的人(考慮到這事實),以致太8:27 (但此處和相似的經文中,ὅτι〔見三〕可能有表示因果的意思)。τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι這是什麼道理,以致路4:36 。參 路16:3 可4:41 約2:18 8:22 9:17 11:47 16:9-11 。ὅτι=ἐν τούτῳ ὅτι就在此羅5:8 。ὅτι=περὶ τούτου ὅτι關於這個那個太16:8 可8:17 。ὅτι=為什麼可9:11,28 見ὅστις-SG3748四。

D. 特殊用法:
1. ὅτι在θεωρεῖν之後有直接受格和不定詞: 徒27:10 。較規則的是καὶ ὅτι帶定動詞以為倚附παρακαλεῖν的第二部分,接在不定詞ἐμμένειν之後, 徒14:22

2. ὡς ὅτι在保羅書信中出現三次。在後期的白話文中,它的意思單純為「就是」,但我們必須承認ὡς在新約有其主觀意義,因為武加大譯本兩次把它譯為「quasi」( 林後11:21 帖後2:2 ),而第三次( 林後5:19 )為「quoniam quidem」;δι᾽ ἐπιστολῆς…, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου藉著書信…(指同類的內容)(據它著者的意見)主的日子(現在)就到了, 帖後2:2 。保羅用反語說法:κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν我必須承認我的羞辱,那就是我們從前行為好像是軟弱的人(正如當我將我對你們的行為與你們從別人所受的強暴的行為比較時,我必須承認我是弱者〔 林後11:20 節〕), 林後11:21 。同此, 林後5:9 ;我們在基督裡是一個新的受造物( 林後5:17 節)。這並沒有改變,萬有的源頭是在乎神的事實,祂藉著基督使我們與祂重新和好( 林後5:18 節),ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ 那就是(根據保羅自已確信的),神在基督裡,使世人與自己重新和好。

3. 指示結果的ὅτι:「以致使」。( 創20:9 士14:3 撒上20:1 王上18:9 );ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν 這個人要到那裡去,使我們找不著他呢?⊙ 約7:35 。τί γέγονεν ὅτι…,發生什麼,以致(=使它發生,以致)…? 約14:22 。這也許是以下經文的意義- οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα 我們沒有帶什麼到世上來,「以致」(結果)我們也不能從中帶什麼出去, 提前6:7 。τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ;人算什麼,以致你顧念他? 來2:6詩8:4 )。

二、導入直接引句:這種情況,不用譯成中文,而由引號代表(早期古典希臘文時期用法)。ὑμεῖς λέγετε ὅτι “βλασφημεῖς”, ὅτι εἶπον因我說…你們就說:「你說了僭妄的話」麼? 約10:36 原文,ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς,我必向他們聲明:「我從來不認識你們」,⊙ 太7:23 。在各種表示說話後直接引向的動詞後亦同- 太26:72-75 27:43 可1:37 2:16 5:28 12:29 13:6 路1:25,61 4:41 上; 路5:26 15:27 上; 約1:20,32 4:17 6:42 16:17 徒5:23 15:1 羅3:8 帖後3:10 約一4:20 等。引用聖經經文時,也以這種方式導入-Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος κτλ.摩西曾寫給我們說:「如果有人…」,⊙ 可12:19太2:23 21:16 路2:23 約10:34 羅8:36 林前14:21 來11:18 。有關 路4:43 中ὅτι在直接引句中後接直接受格和不定詞之用法,參一D.1.。

三、作因果連接詞:
A. 附屬連接詞:「因為既然」。ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας你看見了我才信, 約20:29太2:18耶31:15 ); 太5:3 以下; 太13:16 可1:34 5:9 路4:41 下; 路6:20 以下; 路8:30 10:13 11:42 以下; 路13:2 下; 路15:27 下; 路18:9 或為此; 路19:17 約1:30,50 上; 約2:25 3:18 5:27 9:16,22 羅6:15 林前12:15,16 。反於因果意義: 約一2:12-14 。與指示代名詞和疑問代名詞用-διὰ τοῦτο…ὅτι為這緣故…,就是約8:47 10:17 12:39 約一3:1 等。διὰ τί; ὅτι…為什麼呢?是因為羅9:32 林後11:11 。χάριν τίνος; ὅτι…為什麼原因呢?因為…,⊙ 約一3:12 。後接διὰ τοῦτο-因為…這緣故(或作所以),⊙ 約15:19 。οὐχ ὅτι…ἀλλ᾽ ὅτι不是因為…而是因為,⊙ 約6:26 12:6

B. 附屬關係常是非常不嚴格,以致更宜翻作「為了」,但這兩類不能清楚區別: 太7:13 11:29 路7:47 9:12 13:31 16:24 約1:16,17 9:16 林前1:25 4:9 10:17 林後4:6 7:8,14 約一3:14
3754 hoti {hot'-ee}

neuter of 3748 as conjunction; demonst. that (sometimes redundant);; conj

AV - that 612, for 264, because 173, how that 21, how 11, misc 212; 1293

1) that, because, since
重新查詢