04099 04101舊約新約 Strong's number
04100 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
4100 pisteuo {pist-yoo'-o}

源自 04102; TDNT - 6:174,849; 動詞

欽定本 - believe 239, commit unto 4, commit to (one's) trust 1,
   be committed unto 1, be put in trust with 1,
   be commit to one's trust 1, believer 1; 248

1) 相信
2) 信賴, 信靠
3) 將一件事交託給某人
04100 πιστεύω 動詞
不完ἐπίστευον;1不定式ἐπίστευσα;完πεπίστευκα;過完πεπιστεύκειν, 徒14:23 。被動:完πεπίστευμαι;1不定式ἐπιστεύθην(此字未在門,彼後,約二,三及啟出現,另一方面,卻是在約翰福音及約一常出現的,前者九十六次,後者九次;πίστις未在約翰福音書中出現,只在約一出現一次, 約一5:4 。在聖經的用法,特別帶有宗教色彩)。
一、「相信」。
A. 「相信某事對某事有確信」,附加所信的。
1. 該事的受格ἡ ἀγάπη πάντα πιστεύει,愛凡事相信林前13:7 。πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην我們相信這愛, 約一4:16 。πιστεύεις τοῦτο你這話嗎? 約11:26 下。參 徒13:41哈1:5 )。被動:ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν我們對你們的見證你們信了帖後1:10 下( 創42:20 )。

2. 藉ὅτι的子句,「」。( 伯9:16 15:31 39:12 哀4:12 )μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις這相信的女子是有福的因為主對他所說的話,都要應驗, 路1:45可11:23 ;參 可11:24 節; 約8:24 (ὅτι ἐγώ εἰμί像 賽43:10 ); 約11:27,42 13:19 14:10 16:27,30 17:8,21 20:31 上; 徒9:26 羅6:8 10:9 帖前4:14 來11:6 雅2:19 上; 約一5:1,5 。π. περί τινος ὅτι關於某人的事, 約9:18

3. 與直接受格及不定詞πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν,我耶穌是神的兒子, 徒8:37 下。與不定詞πιστεύομεν σωθῆναι,而得救,※ 徒15:11

4. 藉該物的間接受格:給予信賴相信代下9:6 詩106:24 箴14:15 );οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου你不我的話,※ 路1:20 。τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ 聖經和耶穌所說的, 約2:22 ,參 約4:50 5:47 上,下; τοῖς γεγραμμένοις 一切所記載的, 徒24:14 。τῷ ψεύδει, τῇ ἀληθείᾳ 虛謊,真理, 帖後2:11,12 。τῇ ἀκοῇ ἡμῶν( 賽53:1 )我們所傳的, 約12:38 羅10:16 。τοῖς ἔργοις這些事, 約10:38 下(即他們的見證)。

5. 與介詞的句子連用:εἰς 羅4:18 ,若εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν使他成為是從屬於ἐπίστευσεν的話。πιστεύειν εἰς τὴν μαρτυρίαν所作的見證, 約一5:10 下。關於πιστεύειν εἰς τὸ ὄνομά τινος信靠祂的名,見下列二A.2。πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ福音( 詩106:12 ), 可1:15 。ἐν τούτῳ 約16:30 。ἐπί τινι :πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται對先知所說的一切話, 路24:25 羅9:33

B. 與人所推崇或所信賴的人物連用,以間接受格表示,( 出4:1,5 王上10:7 代下32:15 耶47:14 )τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν他們不那些在他復活以後看見他的人, 可16:14 。參 太21:25,32 上,中,下; 可11:31 16:13 路20:5 約5:46上 徒8:12 26:27 上; 約一4:1 。也用於耶穌以及神,為人所信的對象,以致毫無疑問地接受他們的啟示:耶穌, 太27:42 公認經文; 約5:38,46 下; 約6:30 8:45,46 10:37,38 上。神: 約5:24 羅4:3創15:6 ), 羅4:17 (κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ在主面前=κατέναντι θεοῦ ᾧ ἐπίστευσεν在他所的那一位神的面前); 加3:6 雅2:23創15:6 ), ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν不神的人將神當作說謊的, 約一5:10 下。

C. 附加人物或事物π. τινί τι相信一些關於某人的某事。與人物的間接受格及ὅτι連用:πιστευετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί 你們當我,我在父裡面, 約14:11 上,參 約4:21 徒27:25

D. 獨立用法:(上下文含有信的對象等)ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ·ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, μὴ πιστεύσητε若有人對你們說,看哪!基督在這裡,你們不要(他或所說的話),※ 太24:23 ;參 太24:26 ; 可13:21 路22:67 約3:12 上,下; 約10:25,26 12:47 公認經文; 約14:29 16:31 19:35 20:8,25,29 上,下,πιστεύσαντες那沒有看見就相信的(信這復活的事實); 徒4:4 26:27 下; 林前11:18 (πιστεύω我也〔這事,即在你們中間有紛爭之事〕); 林前15:11 雅2:19 下(鬼魔也信這事); 猶1:5 。被動:καρδίᾳ πιστεύεται心裡相信(即信耶穌從死裡復活), 羅10:10

二、「相信信賴」。用於宗教時,含有特別的意思,例如對神的信可特別強調信神的大能及神臨在的幫助,此外也確信神的存在,以及信神的啟示或所說的是真實的,在聖經,神及基督是這種信心的對象。
A. 提及對象:
1. 於間接受格。上述一B.結尾的某些經文在此重複,因為這些經文也可歸類於此。用於神:π. τῷ θεῷ了神, 徒16:34 13:12 異版。 多3:8 。用於基督: 太27:42 公認經文(代替ἐπ᾽ αὐτόν信他); 約6:30 (σοί= 約6:29 節εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος你,即神所差來的那位); 約8:31 (αὐτῷ= 約8:30 節的εἰς αὐτόν); 徒5:14 18:8 上(此二處經文τῷ κυρίῳ「信主」); 羅10:14 下(οὗ οὐκ ἤκουσαν=τούτῳ所沒聽見的=這一位〔與εἰς τοῦτον類似;參 羅10:14 節上〕οὗ οὐκ ἤκ.未曾聽見); 提後1:12 。被動:被人信服( 撒上27:12 )ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ 世人信服提前3:16 。π. τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ他兒子的名,即信子且接受這名對他所指的身份, 約一3:23

2. 與εἰς連用,神: 約12:44 下; 約14:1 上; 彼前1:21 公認經文。基督: 太18:6 可9:42 公認經文; 約2:11 3:15 公認經文, 約3:16,18 上, 約3:36 4:39 6:29,35,40,47 公認經文; 約7:5,31,38,39,48 8:30 9:35,36 10:42 11:25,26 上, 約11:45,48 12:11,36 (εἰς τὸ φῶς信從這光), 約12:37,42,44 上, 約11:45 14:1 下, 約14:12 16:9 17:20 徒10:43 14:23 18:8 異版; 徒19:4 羅10:14 上; 加2:16 腓1:29 彼前1:8 約一5:10 上。εἰς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ (αὐτοῦ) 約1:12 2:23 3:18 下; 約一5:13 (參ὄνομα-SG3686甲四Β.,及見上述二Α.1.結尾)。

3. 與ἐπί及間接受格連用:用於基督: 太27:42 異版; 約3:15 異版; 羅9:33 10:11 彼前2:6 提前1:16

4. 與ἐπί及直接受格連用:用於神: 羅4:5,24 。用於基督: 太27:42 約3:15 異版; 徒9:42 11:17 16:31 22:19

5. π. ἔν τινι信賴某人( 耶12:6 但6:24 ),除了在 約3:15 弗1:13 ,若ἐν ᾧ是連接於πιστεύσαντες以外,沒有在新約他處使用。π.在這兩處經文可能是獨立用法,不過見上述一A.5. π. ἐν τῷ εὐαγγελίῳ福音, 可1:15

B. 不提及信的對象( 民20:12 詩116:10 賽7:9 ), 可15:32 16:16,17 路8:12,13 約1:7,50 3:15,18 下; 約4:41,42,48,53 5:44 6:36,47,64 上,下,也可包括 約6:69 9:38 10:26 11:15,40 12:39 20:31 下; 徒4:4 8:13,37 上; 徒11:21 13:12,39,48 14:1 15:5,7 17:12,34 18:8 下, 徒18:27 19:2 21:25 羅1:16 3:22 4:11 10:4 13:11 15:13 林前1:21 3:5 15:2 加3:22 弗1:13,19 帖前2:10,13 來4:3 彼前2:7 。不同時態的分詞幾乎可當實名詞:(οἱ) πιστεύοντες信的人,基督徒, 徒2:44 公認經文; 羅3:22 林前14:22 上,下(與οἱ ἄπιστοι不信的人相反); 帖前1:7 。(οἱ) πιστεύσαντες(那些)信的人基督徒徒2:44 4:32 帖後1:10 上。οἱ πεπιστευκότες 那些已經信且繼續信的人徒19:18 21:20

C. 對神或基督的特別信心,確信神或基督會解救懇求者的危困:「有信心」(上述的一些經文也可歸類於此)。獨立用法,ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι照著你的信心,給你成全了, 太8:13 。ὅσα ἂν αἰτήσητε πιστεύοντες 你們無論求什麼,只要太21:22 。參 可5:36 9:23,24 路8:50 林後4:13 上( 詩116:10 ), 林後4:13 節下。與ὅτι連用: πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι你們我能作這事嗎? 太9:28 可11:23

三、「交託」τινί τι某事於某人,τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει誰還把那真實的託付你們呢? 路16:11 。αὐτὸν τινι把自己交託給人, 約2:24 。被動:πιστεύομαί τι我有所託付。ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ神的聖言交託他們, 羅3:2 。πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον主我傳福音, 加2:7 ;參 帖前2:4 提前1:11多1:3 。 οἰκονομίαν πεπίστευμαι管家職責已託付我了, 林前9:17 。*

四、奇特的用法:ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα有人百物都可吃, 羅14:2 (含有雙重的意思:他的信心很強;以及他確信他能如此行事)。另一個可能性是:認為考慮,在 羅14:2 ,可能是:凡物都可能;參 約9:18 οὐκ ἐπίστευσαν他們不他是門徒,不能接納這可能性,以及 徒9:26
4100 pisteuo {pist-yoo'-o}

from 4102; TDNT - 6:174,849; v

AV - believe 239, commit unto 4, commit to (one's) trust 1,
   be committed unto 1, be put in trust with 1,
   be commit to one's trust 1, believer 1; 248

1) to think to be true, to be persuaded of, to credit, place
  confidence in
  1a) of the thing believed
    1a1) to credit, have confidence
  1b) in a moral or religious reference
    1b1) used in the NT of the conviction and trust to which a man
      is impelled by a certain inner and higher prerogative and
      law of soul
    1b2) to trust in Jesus or God as able to aid either in
      obtaining or in doing something: saving faith
    1bc) mere acknowledgment of some fact or event: intellectual
      faith
2) to entrust a thing to one, i.e. his fidelity
  2a) to be intrusted with a thing
重新查詢