03360 03362舊約新約 Strong's number
03361 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
3361 me {may}

否定副詞

欽定本 - not 487, no 44, that not 21, God forbid + 1096 15, lest 14,
   neither 7, no man + 5100 6, but 3, none 3, not translated 51,
   misc 23; 674

1) 不 (通常與直說語氣以外的動詞, 及不定詞與分詞連用, 在期待否定答案的問句中使用;
   與ou連用, 表示強調或鄭重其事)
03361 μή 否定質詞
。μή是屬於意志,祈望,以及懷疑的否定。οὐ是否定事實,μή是否定概念。在新約的通用希臘文中將之簡化到一個程度,即是οὐ一般來說是帶直說句,而μή是帶其他的語氣。
壹、做為否定質詞:
甲、否定子句。
一、在ἐάν後面的條件子句, 太5:20 6:15 10:13 12:29 18:3,16,35 26:42 可3:27 7:3,4 10:30 12:19 路13:3,5 約3:2,3,5,27 等。在ὃς ἄν(=ἐάν)之後, 太10:14 11:6 19:9 可6:11 10:15 11:23 路8:18 18:17 。在ὅσσι ἄν之後, 路9:5 啟13:15 。在ὅστις ἄν之後, 徒3:23 。在εἰ之後,與事實相反的條件句, 太24:22 可13:20 約9:33 15:22,24 18:30 19:11 徒26:32 羅7:7 。εἰ μή 若非,除…以外,εἰ δὲ μήγε否則,接動詞(常有省略) 太5:13 6:1 9:17 11:27 12:4,24 ,並經常出現。

二、用於目的子句:ἵνα μή為了不要太5:29,30 7:1 17:27 可3:9 4:12 路8:10,12 16:28 約3:20 7:23 徒2:25詩16:7 ); 徒4:17 24:4 羅11:25 15:20 等。ὅπως μή為了不要太6:18 路16:26 徒20:16 林前1:29 。不定詞帶否定代替目的子句,見以下。

三、在結果子句中:ὥστε μή帶不定詞,太8:28 可3:20 林前1:7 林後3:7 帖前1:8 ;帶命令, 林前4:5

四、在疑問句中,帶懷疑的要素:δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν納稅可以可以? 可12:15

五、在少數關係子句中:διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ 將該教導的教導人, 多1:11 。ᾧ μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν 人若沒有這幾樣,就是眼瞎, 彼後1:9 ,此處的關係子句,有假設的意義。ὅσα μή θέλετε 徒15:29 異版,參 西2:18 異版。ὃ μὴ ὁμολογεῖ 凡認, 約一4:3

六、在原因子句中,與規則相反,須要一個οὐ︰ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα他信名, 約3:18

乙、用在各種語氣中:
一、帶不定詞:
A. 在動詞之後,表達一個否定的觀念,經常在翻譯中被省略,ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι沒有復活的事, 路20:27 (異版λέγοντες)。ἀπαρνεῖσθαι 路22:34 。παραιτεῖσθαι說話, 來12:19 。ἐγκόπτειν τινά攔阻某事, 加5:7 。προσέχειν小心, 太6:1 。οὐ δύναμαι μή不能徒4:20

B. 一般用法:在說,報告,命令,審判等動詞後面。
1. 在敘述句中:在ἀποκρίνεσθαι回答之後, 路20:7 。λέγειν說, 太22:23 可12:18 路20:27 異版; 徒23:8 。ὀμνύναι起誓; 來3:18 。θέλειν願意, 羅13:3 。χρηματίζεσθαι 啟示, 路2:26

2. 在一個表示呼召或挑戰的子句中:在λέγειν說之後, 太5:34,39 徒21:4 羅2:22 12:3 。γράφειν寫, 林前5:9,11 。κηρύσσειν教導, 羅2:21 。παραγγέλειν囑咐, 徒1:4 4:18 5:28,40 林前7:10,11 (帶直接受格); 提前1:3 6:17 ;αἰτεῖσθαι求, 弗3:13 。εὔχεσθαι求, 林後13:7 ,帶直接受格。χρηματίζεσθαι指示, 太2:12 。ἀξιοῦν以為, 徒15:38 。βοᾶν呼叫, 徒25:24

C. 在包含用不定詞(有或沒有冠詞)來表達判斷的某事的述語之後:καλόν(要意會ἑστιν)好, 林前7:1 加4:18 ;參 羅14:21 。ἄλογον不合理, 徒25:27 (帶直接受格)。 κρεῖττον ἦν好得多,⊙ 彼後2:21 。參δεῖ-SG1163徒27:21

D. 實名詞不定詞的所有格τοῦ μή 「為了不要或許免得」。
1. 在表示阻礙的動詞之後:κατέχειν 留住, 路4:42 。παύειν禁止, 彼前3:10詩34:13 )。καταπαύειν 攔住, 徒14:18 。κωλύειν禁止, 徒10:47 。κρατεῖσθαι 迷糊, 路24:16 ;參ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ … μὴ ἐλθεῖν絆倒人的事是免不了的, 路17:1

2. 並在其他表達法之後:ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν, ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν 眼睛能看,耳朵能聽, 羅11:8,10詩6:23 )代替一個結果子句:τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα 所以…若…也是淫婦, 羅7:3

E. 實名詞不定詞出現在介系詞之後:εἰς τὸ μή…,使不能…, 徒7:19 林前10:6 林後4:4 。帶直接受格和不定詞: 帖後2:2 彼前3:7 。διὰ τὸ μή因為太13:5,6 可4:5,6 路8:6 雅4:2 (帶直接受格)。πρὸς τὸ μή為了不要林後3:13 帖前2:9 帖後3:8

F. 帶實名詞不定詞的間接受詞τῷ μή因為沒有林後2:13

G. 帶實名詞不定詞的主格或直接受格, 羅14:13 林後2:1 10:2 帖前4:6

二、常帶分詞:後期希臘語文的趨勢是,喜用μή,不用οὐ。
A. μή通常習慣於帶冠詞的否定分詞,當分詞帶有假設意義或不涉及某個特別的人時,它有一個概括地意義:ὁ μὴ ὢν μετ᾽ ἐμοῦ 與我相合的, 太12:30 上,下; 路11:23 上,下;ὁ μὴ πιστεύων 信的人, 約3:18 。πᾶς ὁ μή…凡太7:26 約一3:10 上,下; 約二1:9 。πάντες οἱ μή一切帖後2:12 。μακάριοι οἱ μὴ 那沒有…有福了, 約20:29 ;參 羅14:22 。τῶν τὴν ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι能殺靈魂的, 太10:28 下,並經常出現。

B. 帶有條件,原因,以及讓步意義的分詞。πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν凡結好果子的樹, 太3:10 7:19 。參 太9:36 13:19 路11:24 。θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι如果我們鬆懈,到了時候就要收成, 加6:9 。 μὴ ὄντος νόμου沒有律法之先, 羅5:13 。νόμον μὴ ἔχοντες他們雖然沒有律法, 羅2:14 。μὴ ὢν αὐτός ὑπὸ νόμον 我雖在律法以下, 林前9:20 。μὴ μεμαθηκώς沒有學過, 約7:15 。μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι 他沒有什麼償還之物, 太18:25

C. 當它表示出句子有主觀的確實性時:ὡς μὴ λαβών彷彿是領受的, 林前4:7 。ὡς μὴ ἐρχομένου μου以為我到你們那裡去, 林前4:18

D. 在古典希臘文所須用οὐ的地方也常使用。τὰ μὴ ὄντα(事實上是沒有,而非僅是保羅的意見), 羅4:17 林前1:28 ,τὰ μὴ βλεπόμενα所見的, 林後4:18 上,下。τὰ μὴ δέοντα當說的, 提前5:13 。τὰ μὴ καθήκοντα合理的事, 羅1:28 。τὰ μὴ σαλευόμενα被震動的, 來12:27 。τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν那罪的, 林後5:21 。τυφλὸς μὴ βλέπων 見日光, 徒13:11 。見μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν 信心還是軟弱, 羅4:19 。在此,主要的觀念常藉分詞來表達。

丙、在獨立子句中禁止的意義是用來表達一個否定的祈望或表示一個警告。
一、帶假設語氣:「我們不要我們不應」:現在假設μὴ γινώμεθα κενόδοξοι 不要貪圖虛名, 加5:26 。μὴ ἐγκακῶμεν 不可喪志, 加6:9 。μὴ καθεύδωμεν要睡覺, 帖前5:6 ;參 林前5:8 。帶不定式假設,μὴ σχίσωμεν αὐτόν不要撕開, 約19:24

二、帶期望語氣:μὴ αὐτοῖς λογισθείη但願歸與他們, 提後4:16 (參 伯27:5 )。ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι但不斷不以別的誇口, 加6:14 。尤在慣用語中,μὴ Γένοιτο(見γίνομαι-SG1096甲三A.)這是萬不可的, 路20:16 羅3:4,31 6:2,15 7:7,13 9:14 11:1,11 林前6:15 加2:17 3:21

三、帶現在命令式。
A. 表達一個通常來說有效的命令。μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ不可像那假冒為善的人, 太6:16 ;參 太6:19 。μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν不要為生命憂慮, 太6:25 路12:22太7:1 10:31 19:6 路6:30 10:4,7 林前6:9 7:5,12,13,18 弗4:26詩4:4 ), 弗4:29 ,並經常出現。

B. 把一個現在存在的情形結束,μὴ φοβεῖσθε不要怕, 太14:27 17:7 路2:10 ;參 路1:13,30 。μὴ κλαῖε不要哭, 路7:13 ;參 路23:28 。μὴ σκύλλου不要勞動, 路7:6 ;參 路8:49 公認經文。 路9:50 可9:39 約2:16 6:43 。μὴ γράφε不要寫=不要讓它留在牌子上, 約19:21 。μή μου ἅπτου不要摸我=讓我走, 約20:17 。 μὴ γίνου ἄπιστος 不要疑惑, 約20:27徒10:15 20:10 羅11:18,20 帖前5:19 雅2:1 ,並經常出現。

四、帶不定式命令式(μὴ δότε 撒上17:32 )μὴ ἐπιστρεψάτω不要回去, 太24:18 路17:31 下。μὴ καταβάτω 不要下來, 太24:17 可13:15 路17:31 上。μὴ γνώτω不要知道, 太6:3

五、帶不定式假設:μή當作。
A. 幾乎總是指阻止一個被禁止的行動開始,μὴ φοβηθῇς 不要怕, 太1:20 10:26 。μὴ δόξητε不要說, 太3:9 ;參 太5:17 。μὴ ἄψῃ不可摸, 西2:20 。μὴ ἀποστραφῇς不可推辭, 太5:42 。μὴ κτήσησθε不要帶, 太10:9 並經常出現。並帶不定式假設的第三人稱。μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ不可藐視他, 林前16:11 。μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι人不可把我看做愚妄的, 林後11:16 。μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ 你們總不要被他誘惑, 帖後2:3 。μὴ σκληρύνητε不可硬著心, 來3:8,15 (引自 詩95:8 )不是現在假設;而是一個不定式。

B. 不定式假設很少被使用來使一個存在的情況結束,如同現在命令一樣:μὴ θαυμάσῃς你不要以為希奇, 約3:7

六、在一個突然轉變沒有動詞的表達:μὴ ἐν τῇ ἑορτῆ當節的日子,不可太26:5 可14:2 。參 約18:40 。 καὶ μὴ (ποιήσωμεν) 斷乎不可羅3:8 。μὴ ὀκνηροί (γίνεσθε)不可懶惰, 羅12:11 。參 羅14:1 加5:13 弗6:6 等。

貳、當做一個連接詞:
一、在恐懼等的動詞後:「不要…,恐怕」。
A. 帶現在假設:ἐπισκοποῦντες …μή τις ῥίζα … ἐνοχλῇ 又要謹慎…,恐怕有毒根生出來,擾亂你們, 來12:15

B. 帶不定式假設:φοβηθεὶς μὴ διασπασθῇ 恐怕…被他們扯碎, 徒23:10 。或者在一個現在式後面, 徒27:17 。在βλέπειν的後面,意思為當心, 太24:4 可13:5 路21:8 徒13:40 林前10:12 加5:15 來12:25 。σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς又當自己小心,恐怕也被引誘, 加6:1 。στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται就免得有人挑我們的不是, 林後8:20 。ὁρᾶν看, 太18:10 帖前5:15 。省略,像一個中斷法,ὅρα μή千萬不可啟19:10 22:9

C. 帶未來直說而不帶假設,Βλέπετε μή τις ἔσται你們要謹慎,恐怕有人…, 西2:8 ;參 來3:13

二、代替一個目的子句:帶不定式假設, 可13:36 徒27:42 林後12:6 ,或帶現在假設, 西2:4 公認經文。

參、當一個問題的答案預料是否定的時候,μὴ被使用為一個疑問的前置詞。
一、在直接問句中,也許,通常未被翻譯出來,參μή( 伯1:9 8:11 )。參μή τινος ὑστερήσατε你們缺少什麼沒有,你們有嗎? 路22:35 原文。參 太7:9,10 9:15 可2:19 路5:34 11:11 17:9 約3:4 4:12,33 6:67 7:35,51,52 21:5 (參μήτι -SG3385); 徒7:28出2:14 ), 徒7:42摩5:25 ); 羅3:3,5 (參 伯8:3 ); 羅9:14,20賽29:16 ); 林前1:13 9:8,9 10:22 等。μὴ γάρ, 約7:41 林前11:22 。在 羅10:18,19 林前9:4,5 等的例子中,μή是一個疑問詞,並οὐ否定動詞,兩個否定使人期待一個肯定的答案。

二、在間接問句中,「或者不要」, 路11:35

肆、在οὐ與連合的時候,μή有加強否定的效果,οὐ μή 為最斷然否定未來某事的方法。
一、帶假設:
A. 不定式假設,「永遠不確實不」,等。 太5:18,20,26 24:2 可13:2 路1:15 6:37 上,下; 約8:52 10:28 11:26 13:8 林前8:13 來8:12耶38:34 ); 來13:5 彼前2:6賽28:16 ); 啟2:11 3:12 18:21,22,23 等。並且在修辭的問句中,期待一個肯定的答案,οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν他豈不終久為他們伸冤? 路18:7 。οὐ μὴ πίω αὐτό 我豈可喝呢? 約18:11 。τίς οὐ μὴ φοβηθῇ誰敢敬畏你? 啟15:4 。在關係子句中, 太16:28 可9:1 徒13:41哈1:5 ); 羅4:8詩32:2 );參 路18:30 。在陳述及疑問句中,在ὅτι之後, 太24:34 路22:16 (οὐκέτι οὐ μή); 約11:56 ;不帶ὅτι, 太26:29 路13:35 。與οὐδέ聯合的︰οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται後來也必沒有太24:21

B. 帶現在假設, 來13:5

二、帶未來直說,οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο 必臨到你身上, 太16:22太15:6 26:35 路21:33 約4:14 6:35 下; 約10:5 來10:17 。οὐκέτι οὐ μὴ εὑρήσουσιν決能再見了, 啟18:14 。οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει不可…承受產業, 加4:30創21:10 異版);但有些抄本有未來時態,另有些抄本有不定式假設。
3361 me {may}

a primary particle of qualified negation (whereas 3756 expresses
  an absolute denial);; particle

AV - not 487, no 44, that not 21, God forbid + 1096 15, lest 14,
   neither 7, no man + 5100 6, but 3, none 3, not translated 51,
   misc 23; 674

1) no, not lest
重新查詢