传道书 9章1节 到 9章18节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章有一个特色,就是传道者用第一人称来论述。另外在chit章ê主题内容有一个特别ê所在,就是作者一再强调真chē事物确实是真oh理解。因为án-ne,作者用「m̄知」、「无人知影」chit种句话来描述。其实,这mā是续接第八章17节所讲ê「无法度明白」、「并m̄知」ê思想主轴,表示人ê能力实在是非常有限,beh了解性命ê问题真正真oh,人无法度知影上帝tī伊ê性命中有何旨意。

第1节,chit节讲出kui章ê中心思想:一切lóng tī上帝ê支配下。Mā就是讲上帝掌管一切ê性命,包括有智慧ê人kah义人。Chia所讲ê「这一切」是teh指第八章16到17节所描述世间ê一切事,m̄-koh mā thang指头前几章经文中所提起有关性命ê事。

第2节,chia虽然无说明「仝款ê运命」是teh指甚么,m̄-koh tùi第3到5节thang看出,所讲tio̍h ê「运命」其实是teh指「死亡」。Chia作者用相对ê句型讲出六组无仝ê人:

一是「义人á是邪恶人」,前者是teh指认bat上帝,mā kah上帝有和好关系者。后者是teh指m̄信上帝,而且心中根本就是无上帝,kan-taⁿ会照家己喜爱拣选óa靠ê对象,mā就是拜偶像者。

二是「好人á是pháiⁿ人」,这mā thang用「洁净á是无清气」来看,而洁净á是无清气所代表ê意义就是心地是m̄是纯洁。

三是「虔诚ê á是不虔诚ê」,这是有关敬拜上帝ê态度是m̄是真心。

四是「献祭ê á是不献祭ê」,有献祭ê人,表示ê是有敬拜上帝ê人,颠倒,无献祭,就是代表轻视上帝ê人。

五是「好人ê遭遇无一定比罪人好」,chia所谓「好人」,指ê是根据上帝ê命令、规律做tāi-chì ê人。

六是「chiù-chōa ê」á是「无chiù-chōa ê」,chia ê「无chiù-chōa ê」,表示伊ê心中敬畏上帝,chit种人m̄敢随便chiù-chōa。

作者用以上六组对照来说明一个事实:结果lóng仝款,一定tio̍h面对死亡,无甚么分别。

第3节,「人人ê运命仝款」,chia ê运命指ê是性命终结来临,mā就是死亡。作者讲无论是甚么人,包括hiah-ê「心内充满邪恶kah狂妄」ê人mā是仝款,lóng会死亡。

第4节,传道者虽然一再强调讲死chiah是公平,m̄-koh伊iáu是强调活teh就是性命ê ǹg望。作者特别举出「一条活teh ê狗比一头死去ê狮好」为例,说明ē-tàng活teh chiah重要。Tī中东地带,「狗」hō͘人看做siōng卑贱ê动物,mā hō͘人讨厌(参考撒母耳记下十六:9,马太福音十五:26,路加福音十六:21)。M̄-koh即使是án-ne,活teh ê狗就有机会改变别人对它ê看法。

Á「狮」,原本不时被形容是万兽之王(参考箴言三十:30)。M̄-koh传道者讲,就算是án-ne凶猛,人见人惊ê万兽之王,只要一死,就是甚么mā无。传道者用「狮」kah「狗」做譬喻,mā是一种隐喻方式;狮thang代表有权力ê统治者,「狗」teh代表被统治,特别是hō͘殖民ê卑微人民。就算凶猛如狮般ê统治者若是死去,权势会跟tòe消失。M̄-koh被看bē起如狗一般ê被统治之人民,只要活teh就有希望得tio̍h新ê性命,甚至取代chit位死去ê统治者。

第5节,「活teh ê人知影in会死」,chit句话讲出智慧文学ê基础,就是每一个人lóng知影家己会死,因为án-ne,当人知影死ê时刻来临ê时,就会知影怎样把握最后ê时间。「已死ê人甚么lóng m̄知道」,这tú好kah活teh ê人成对比。「奖赏」kah「记念」,lóng tī指有限时间中间会hō͘世人推崇传述ê,m̄-koh只有少数人而已,绝大多数ê人lóng会被忘ê chheng-khì-liu-liu。

第6节,「疼、恨,kah嫉妒」,chiah-ê无论是jōa-chē á是轻重,tī死去ê人身上所有ê「疼、恨,kah嫉妒」lóng会因为人ê死去而终止,唯一thang留落来hō͘后代ê只有疼而已(参考哥林多前书十三:8、13)。

第7节,chit节thang参考第二章24到26节、第三章12节、13节、22节、第五章18到20节、第八章15节等等,lóng是teh劝勉人应该tio̍h珍惜家己劳碌所得tio̍h ê,用来食、lim,而且是「快快乐乐」地享用,因为这是家己努力工作ê成果。Chia ê「去食饭」、「去lim酒」,原本ê意思是teh指「食你ê饭」、「lim你ê酒」,意思是去享受家己努力工作得tio̍h ê报酬。因为chiah-ê「饭」、「酒」并m̄是用偷、骗、夺取有ê。真正重要ê是「上帝已经欢喜接纳你ê工作」,这是teh指用真实ê心tī劳碌ê工作上,án-ne chiah是上帝所欢喜ê事,mā chiah会带有上帝ê赐福。

第8节,这是续接上节所提起ê,用tùi劳碌所得tio̍h ê钱来买衫裤穿,mā会显示出是上帝赏赐ê记号。Á「涂芬芳ê发油」,是teh表示尊贵。作者khah强调,这m̄是虚有ê外表,却是一种tùi工作得tio̍h酬劳带来ê欢喜,hō͘性命充满活力、欢喜ê记号。

第9节,tī第四章9到12节提起两个人共享ê欢喜ê时,清楚提起夫妻共同劳碌所得tio̍h ê,就应该用来「共享人生ê喜乐」。因为夫妻是性命共同体。

第10节,tùi chit节就thang看出传道者一再强调ê理念,就是「无论作甚么事,lóng tio̍h努力做」,只有án-ne chiah ē-tàng心安理得享受劳碌ê成果。传道者tī chia beh表明一个重要ê性命观念:工作是一种性命ê表徵,并不在tī从事甚么工作chiah有意义,只要有工作,性命就有活teh ê意义。若无,当人死亡到「阴间」ê时,chiah-ê thang呈显出性命意义ê表徵就消失à。
第11节,传道者tī chia举出五个例来说明真chē tāi-chì kah现象,是kah一般传统ê了解无相仝ê:

(1)「真gâu赛跑ê人并无一定得奖」,意思是teh指人就算劳碌一生,并无一定会得tio̍h ê报酬。

(2)「勇士无一定phah赢」,因为这包括真chē外在因素,并m̄是军事武力强就一定会phah赢,因为性命是tī上帝手中。Ná亲像一支勇猛ê军队,mā tio̍h有上帝ê应允chiah ē-tàngphah赢,chit种历史资料真chē。

(3)「聪明人无一定有饭食」,chia ê「有饭食」ê意思,是teh指过好日子。

(4)「机智ê人无一定富有」,chia ê「机智」,表示反应灵敏ê人,ná亲像商场上ê seng-lí人。

(5)「能干ê人无一定居高位」,这例tī现实ê政治环境中koh khah是俯拾to̍h是。

第12节,「人m̄知家己ê时运」,chia ê「ê时运」,表示无论是甚么事,都无人ē-tàng事先料得准。Ná亲像「鱼」á是「鸟」,chit两种动物lóng是siōng机警kah灵敏ê,m̄-koh in mā可能陷入鱼网、网罗中,koh khah何况人mā会常tī「phah算无到ê时chūn」,「忽然陷tī恶运中」,这就是所谓出乎意料之外ê事一再出现tī人生活ê境遇中。

第13到15节,传道者讲伊发见一件真有意思ê事,然后举出chit-ê例:「小城被一个强国ê王攻击,伊围困hit-ê城,准备破城」,这tī一般看起来lóng是绝望ê时刻,m̄-koh「城里有一个居民,伊真穷,却真有智慧,ē-tàng救hit-ê城」,因为伊穷,hō͘伊hō͘人疏忽了结果是hit-ê城灭亡à。

M̄-koh请注意,chit句「ē-sái讲是无想tio̍h伊」,mā thang翻译成:「伊救了hit-ê城,ē-sái讲是无人记念伊。」而《希伯来文》圣经是用chit种句话:「如果hit-ê城ê人民看重sàn-chhiah人ê话,伊á是允准以解救hit-ê城。」因为这sàn-chhiah人有智慧,伊ē-tàng掌握关键拯救全城,m̄-koh无人注意伊,会愿意听伊ê意见。Thang参考撒母耳记下第二十章记载一则事件,就是有一个cha-bó͘人救了伊khiā起ê「亚伯・伯・玛迦」chit座城。

第16节,这是一句箴言,接近俗语所讲ê:「人微言轻。」真实ê智慧thang扭转干坤,mā thang改变历史转向。M̄-koh却因为人微言轻而被忽略,因为一般人看ê,lóng是外表ê身分地位,却bē记得真实ê智慧,往往kah家世背景无关。

第17节,「听明智人几句小声ê话」,chia ê「小声」mā thang当做「安静无声」ê意思,表示明智ê人会用心平气kah ê方式说明事故kah原理。真正有智慧ê人,bē大声吆lim。相对ê,是有权有势ê人,往往讲话teh代表权威,而伊ê属下往往是会大声叫ê愚戆人。

第18节,「智慧会比武器有koh khah大ê成就」,chit句话thang参考诗篇第三十三篇16到18节。因为智慧就是力量。其实,有智慧ê人mā会改变武器,科技就是一个例。Chit句「一个罪人ē-tàng挫败真chē好事」,chia ê「罪人」表示一个心中无上帝ê人,kan-taⁿ会óa靠家己ê能力,结果反tńg是pháiⁿ了大事。

重新查询 专卷研经 传道书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net