传道书 10章1节 到 10章20节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章收集了真chē古老箴言,而chiah-ê箴言iáu不外乎teh突显智慧者kah愚戆者之间ê差别。圣经一再提醒,智慧就是认bat上帝,而认bat上帝ê人,必定会知影人ê有限kah不足,而学会晓谦卑。相对ê,愚戆ê就是m̄-bat上帝ê人,chit种人siōng大ê特徵,就是kā家己当做神,若无,就是认为家己ê气力,thang征服天下,hō͘人屈服。

第1节,「死胡蝇hō͘整瓶香水发臭」,chit句话ná亲像第九章18节ê b句所讲ê。Chit节ná亲像俗语所讲ê:「一粒老鼠屎,pháiⁿ了一锅粥。」

第2节,「正直」原本意思是teh指「正pêng」,而「偏差」chit-ê词,指ê是「tò-pêng」。Tī以色列文化传统上有chit种看法:认为正pêng代表ê是良善、尊贵、美好,而tò-pêng teh代表邪恶、错误、卑贱。「行为」thang做为心思意念ê解释。

第3节,只要小khóa注意,就ē-tàng看出甚么人是愚戆人。因为愚戆人往往滔滔不绝地讲个无停,不管知影á是m̄知,lóng会表示意见。

第4节,chit节thang参考箴言第廿五章15节、第十六章14节。「当权者生你ê气」,表示臣仆有错误,á是当掌权者发性地ê时,「m̄免离开岗位」,原因是受气ê一方往往无一定是正确ê一方,而且受气时常会hō͘人失去正确ê判断。Chit节mā teh表示:受气当头,任何解释并无容易被接受。只有tī心平气kah之下,chiah ē-tàng注意听。

第5节,chit节koh一pái提起传道者看见「不公道ê事,是统治者造成ê错误」,因为是统治者,mā是拥有决定国家大事ê权力者,因为án-ne,chit种人造成ê错误,ē-sái全民受tio̍h伤害。

第6到7节,chit两节续接第5节所提起ê统治者造成之大错误,就是颠倒了两种事实,传道者tī chia讲「不公道」,表示反常,kah一般原本建构起来ê社会秩序大无相仝。Chit两节其实mā回应了第九章11到12节所提起ê现象,就是有能力ê人,无一定ē-tàng成做领导者。Chit种「不公道」ê事,tī传道书中一再提起(参考三:16、四:1—3、13—16、五:8—9、八:9—11)。Tī chia,传道者特别提起几种现象:

(a)愚戆人居高位、掌大权,尤其是掌握经济大权。

(b)颠倒职场伦理ê现象。

(c)chiah-ê现象tī一个讲究商场利益ê世界来讲,并m̄是甚么新鲜事,只要有利益thang thàn,chit种现象就会一再发生。

第8到9节,chit两节提起四种情形,lóng是hō͘人感触真深ê事:
一是「挖陷阱ê,家己掉入去」,原本是beh用来陷害别人ê,结果是害了家己。Chit种句话tī诗篇中一再出现(参考诗篇七:15、九:15、十:2、三十五:8、五十七:6、一四一:10)。

二是「拆围墙ê,被蛇咬了」,原本是beh改变疆界,á是扩大范围,真有可能是teh指侵犯别人ê土地,就会遇tio̍h致命ê攻击。

三是「开凿石头ê,被石头压伤」,这真可能像挖掘隧道,就常发生被石头砸伤ê事件,一点mā不足为奇。

四是「锉木柴ê,被木头phah伤」,这tī古代社会以木柴为主要生火材料,因phut柴受伤mā是真常见ê事。

传道者主要teh表示:任何时chūn,无论做任何事,lóng可能有意想bē到ê事会跟tòe发生。

第10节,「斧子钝了不磨,就tio̍h费koh khah大ê气力。」chit句话ná亲像俗语所讲ê:「工beh善其事,必先利其器。」这已经是一种生活常识。Ná亲像「聪明人」办tāi-chì,lóng是会chìn前「筹画」妥当了后chiah进行。

第11节,「蛇」,是上帝所创造ê物中siōng奸巧ê动物。传道者讲,若是beh成做「弄蛇ê」,一定会先学会晓控制蛇,若无,被它咬了后,就无得sńgà。Chia ê「蛇」,thang用来譬喻若有特别会营钻、贪图私利ê人。Beh对付chit种人,就需要先想好,然后随时出手。

第12到14节,chit三节lóng谈及真正智慧者,知影怎样小心谨慎讲话。Ná亲像俗语所讲ê:「君子一言,驷马难追。」讲话ná亲像泼出去ê水仝款,是收bē tńg来ê。传道者khah强调对性命ê事m̄-thang立论siuⁿ chē,因为无人thang预言将来会发生ê事。

第15节,chit节是一句流行tī中东ê俗语。表示一个人若是连siōng基本ê事lóng无清楚,koh怎样ē-tàng帮助别人?强调失迷性命方向ê人是真thang悲ê。这mā譬喻一个国王á是统治者,若是m̄知怎样带领一个国家行向正确ê方向,到最后就是hō͘人民无闲终生,却是白忙一场。

第16到17节,chit两节提起一个愚戆ê国家领导者是「国家ê大不幸」。相对ê,若君王是一个智者,he就是「国家ê大幸」。Chia所提起ê「君王年轻」,并m̄是指年龄,却是指无知、bē-tàng、无感,mā thang讲是幼稚到极点。有chit种君王,伊身边ê宠臣就会「通宵宴乐」乱了纲纪,致使国政荒废,受害ê就是国民。Á「君王办事果断」,表示真有辨识能力,知影该怎样做出有利tī国民、社会ê决策。伊身边ê「臣仆照时进食,ē-tàng节制,不酒狂」,这三项lóng是代表忠实ê臣仆会认真办好ê政事。

第18节,「厝漏m̄修,soah致使厝顶裂缝,厝宅倒落来」,这是teh指用「厝宅」譬喻国家政事,形容一个国家像一个家庭所khiā起ê厝。若是一个khiā起ê屋子已经有破洞,却iáu m̄知该怎样补修,到最后kan-taⁿ会hō͘厝瓦解、倒落来。Chit种屋主就是「pîn-tōaⁿ人」,若是针对国政来讲,国家出问题却m̄知赶紧修改、革新,chit种君王就是「昏君」。

第19节,tī第18节讲国家重臣kah君王lóng是pîn-tōaⁿ者、昏君、蠢臣, án-ne,chit节就是teh指chiah-ê官员kan-taⁿ会食、lim,享乐,却m̄知民间疾苦。因为无论是大宴小宴,lóng会开销国家公帑,致使税金加重,人民koh khah苦而已。

第20节,chit节讲出独裁者统治下ê国家常有ê现象,就是用重罚箝制人民ê思想言论,认为án-ne限制人民「bē-tàng批评君王,连心内埋怨mā bē-tàng」,就算tī「困房内mā bē-tàng」讲出口,认为án-ne是天衣无缝ê禁令,m̄-koh「空中ê飞鸟可能kā你ê话传播出去」,这真清楚表示:绝对有人会kā chiah-ê迫害ê记事留落来,流传hō͘ koh khah chē人知影。所谓「即使tī困房内mā bē-tàng」,表示连身边siōng亲密ê人mā bē-tàng信任。Chit款tāi-chì通常会发生tī极权、独裁者统治之下chiah会发生。

重新查询 专卷研经 传道书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net