重新查詢
經文:

申命記 1:1-1:5

註釋:

Ná親像頭前導言中已經講過ê,「申命記」,chit-ê名詞ê意思是「重申律法」,是根據申命記第十七章18節:「王登基了後,利未祭司beh抄寫一份上主ê律法hō͘伊。」如果照chit節來看,chit本冊ê號名應該是「重抄律法冊」chiah-tio̍h。不過,講它是「重申」mā對,因為chit本冊大部分lóng是teh重複敘述出埃及記、利未記、民數記中已經有記載過ê律法條例。

Chit段經文thang講是申命記ê序言。

第1節,chit節一開始就講「本冊是摩西ê語錄」,chit句話mā為chit本冊講出一個明顯ê特色,就是本經冊teh敘述上帝ê時,真少是上帝直接對以色列人民講話,lóng是透過摩西轉述。因為án-ne,mā thang án-ne講:申命記是摩西敘述上帝律法ê一本冊。Án-ne,thang理解chit本經冊中,有真chē律法規章是經過摩西解釋了後來形成ê典章律法。Tī chit-ê節mā提供真chē漂流曠野期間停留過ê地點。

第2到5節,koh一pái說明以下所講ê律法規章,lóng是tī出埃及了後ê第四十年十一月一日,摩西向以色列人民講,chit-ê時間是摩西臨死前一個gōa月,因為án-ne,差不多thang講是摩西最後ê交帶。值得注意ê,申命記作者ài kā出埃及記kah民數記所講ê西乃山,kā它稱做「何烈山」。Á「何烈」chit-ê詞,表示不毛之地,呈現曠野ê景色。就tī約旦河東岸ê摩押之地,摩西向以色列人民解說上帝ê律法規章。經文:

申命記 1:6-1:18

註釋:

Chit段經文是摩西所講ê第一篇。主要內容是tī兩個主題:(1)回顧歷史(一:6—三:29)。(2)勉勵以色列人民(四:1— 40)。第一部分多數ê經文已經出現tī民數記裡,mā有另外一部分是出現tī出埃及記裡ê資料。第二部分則是申命記特有ê資料。

Chia一再強調續落來chit段律法規章,lóng是tī何烈山山腳ê時chūn,上帝所頒佈ê。意思是ài以色列人民回顧過去聽過。

第6到8節,「上主—咱ê上帝」,這是申命記特有ê用法,而且一再出現(參考一:25、41、二:30、33、36、三:3、18、四:7、五:2、24、六:4、20、24、廿九:18、29)。Tī chit段經文中,真清楚說明以色列人民teh beh進入迦南地區,mā就是上帝beh賜hō͘ in ê土地,chia則是teh指明土地ê範圍。特別ê是koh一pái表明chit片土地是上帝kah以色列人民祖先──亞伯拉罕、以撒、雅各等立約應允beh賞賜hō͘ inkiáⁿ孫khiā起ê土地。注意第8節,chia講以色列人民beh入去「佔」有chit片土地。Chit-ê「佔」字,表明in m̄是憑空得tio̍h,卻是經過「武力」、「戰爭」chiah ē-tàng得tio̍h。因為án-ne,得tio̍h土地是經過付出性命ê代價,m̄-koh,因有上帝ê應允,上帝會kah in同在。

第9到15節,chit段經文直到第18節,thang參考出埃及記第十八章13到27節。頭前已經提過ê,所謂「申命記」,意思是重新提起過去講過ê事。Tī chia,就是teh重複敘述已經講過ê事,因為án-ne,chia「我kā lín講過」chit句話,表示這m̄是新ê事。

Tī chit段經文中,摩西提起會tī以色列人民中間設立管理in ê人ê因端,是因為上帝賞賜hō͘以色列人民「人口增加,像天頂ê星辰hiah-nih-chē」,表示雖然in漂流曠野期間,因為瘟疫等hō͘ 上帝懲罰á死去bē少人口,m̄-koh上帝iáu-koh賜福in,chiah hō͘人口無因為án-ne減少。M̄-koh摩西自承能力有限,無法度帶領chiah-ni̍h chē人口,因為án-ne,需要tùi以色列人民中間各支派選出代表來協助負責管理ê工作,á chit件事mā是in「bat同意」過ê事。

第16到18節,chiah-ê代表就是beh協助處理以色列人民中ê糾紛,á in一定tio̍h是公正無私ê審判官員,除非in有困難,chiah來chhōe摩西。


經文:

申命記 1:19-1:33

註釋:

Chit段經文是teh重複敘述民數記第十三章1到33節,就是每一個支派推舉代表,進入迦南地去窺探當地實況。

第19到21節,摩西回顧過去發生ê事,講伊bat鼓勵以色列人民,mài驚惶,tio̍h勇敢,只要遵照上帝ê指示kah帶領就ē-tàng。

第22到25節,以色列人民確實驚惶,in向摩西建議先派人入去窺探實況了後,koh來決定tio̍h行怎樣ê路線入去。摩西同意,差派每支派一個代表進入窺探,結果是真kah頂面仝款帝應允ê時所講ê,he是塊「非常肥ê土地」。

第26到28節,m̄-koh因為chit件窺探tńg來引發ê事件,hō͘人認為是背叛上帝ê旨意,因為去窺探迦南地ê人tńg來,只有約書亞kah迦勒兩位講應該攻打入去,其他人lóng講bē-tàng。Chiah-ê講bē-tàng入去ê探子講,迦南地ê人高大碩壯koh強悍,而且in ê城牆高聳入雲。Chiah-ê人並且四界去散播chiah-ê言論,重重地影響tio̍h民心ê安定。

第29到33節,摩西一再勸勉in tio̍h相信上帝,m̄是以色列人民teh相刣,是上帝teh替以色列人民戰爭,伊特別舉出tī埃及kah tī曠野,大家親身經歷過ê上帝奇妙作為。M̄-koh無論摩西怎樣講,以色列人民就是無願意聽從。就算是án-ne,chit位拯救ê上帝是慈愛ê,祂頭尾照所立ê約持守帶領以色列人民,行過每一個旅程。

注意第33節所提起ê「夜間用火柱,日時頭用雲柱,帶領lín ê旅程」,m̄-nā kan-taⁿ是表示上帝ê同在,mā teh說明上帝án怎保護in免tī死亡ê威脅;因為tī曠野,日時頭豔陽高照,koh無樹木thang遮蔭,人真容易tio̍h痧昏倒,甚至因為口渴死去。M̄-koh有雲柱teh遮陽光,hō͘ in感覺涼爽。Koh講,曠野白晝kah烏夜溫差非常大,日時頭燒熱度高,暗時則相當寒冷。因為án-ne,tī暗時,上帝用火柱溫暖in ê身軀。

經文:

申命記 1:34-1:45

註釋:

Chit段經文thang參考民數記第十四章20到45節。

第34到38節,chit段經文是in離開哈洗錄,來到巴蘭ê曠野紮營ê時,摩西派人去窺探迦南地ê tāi-chì件(參考民數記第十三、十四章)。

第37節tī記事頂面kah民數記ê記載有kóa差別;chia講摩西kā上帝遷怒tī伊ê事件,kah以色列人民對進入迦南地ê懍neh、懷疑牽連做伙。若是照民數記第二十章1到13節ê記載,摩西kah亞倫後來hō͘ 上帝譴責,是kah in tī加低斯ê曠野tú-tio̍h缺水發怒、埋怨上帝ê事件有關。

第39到40節,chia講只有當時iáu是gín-á ê人,tī in長大了後,chiah會進入迦南地去佔領hit片土地。原因是上帝決定懲罰年滿二十歲以上ê以色列人民,不准in進入迦南地。M̄-nā án-ne,in一定tio̍h行回頭路,koh來一pái。原因是對上帝無信心ê人,就無資格進入上帝應允賞賜ê土地。這mā就是民數記第廿六章第二pái戶口調查ê背景,因為hit-pái ê調查kah第一、二章ê頭一pái戶口調查之對象已經完全無仝à。

第41到45節,chit段經文是teh說明前段經文ê延續,就是當hiah-ê探子散佈無法度進入迦南去khiā起,甚至連戰爭lóng無法度戰勝ê謠言ê時,上帝真受氣,kā in譴責,hō͘ in年滿二十歲以上ê人無法度進入迦南地。Chit時有人改變心意,決定馬上tio̍h進攻迦南地,m̄-koh,上帝已發出警告表示bē kah in同在。Ē-sái講是chiah-ê人卻無聽摩西ê勸導,in認為óa靠家己ê兵力就ē-tàng進入迦南地,其實,這是錯誤 ê想法kah認知。結果in phah一pái大敗仗,被亞摩利人追擊、phah敗,死傷慘重á哀求上帝救助。M̄-koh上帝lóng m̄-chhap in。聖經作者真清楚說明一點:若無上帝ê帶領,以色列人民想beh靠家己ê氣力生存落去是真困難ê。

第46節,chia講為tio̍h án-ne以色列人民tī「加低斯tòa一段漫長ê時間」,chia並無清楚說明是jōa久,m̄-koh thang對照第二章1節所提起ê,以色列人民是「tī以東山區繞了一段真長ê時間」。

經文:

申命記 2:1-2:25

註釋:

Chit章thang分做兩個部分,一是第1到25節,是一個簡短歷史ê回顧。第二部分是第26到37節,描述in phah敗亞摩利人ê經過。

Chit段經文kā過去歷史做一個回顧kah簡述。Chit段回顧ê事件lóng是發生tī約旦河東岸ê南部,kui個過程長到了三十八年ê時間。Koh講,chia提供三個民族是不准以色列人民kah in交戰ê對象,一是以東人,in是以掃ê後代,以掃是雅各ê孿生兄哥。Koh講是摩押人kah亞捫人,in lóng是羅得ê後代,因為上帝bat應允羅得後代khiā起生活ê地區,因為án-ne,上帝禁止以色列人民佔領á是攪擾in。

第1節,chit節是回應第一章40節。

第2到6節,chit段經文thang參考民數記第二十章14到21節,提起有關以色列人民一定tio̍h經過以東人ê地區。Chia講以東人驚惶以色列人民,m̄-koh上帝禁止以色列人民「向in挑戰」,原因是上帝早就kā以東人khiā起ê土地賞賜hō͘ in。不過,ē-tàng向in購買所需要ê食物kah飲料。

第7節,提醒以色列人民一定tio̍h遵守上帝ê命令,就會有滿足,bē有任何欠缺。因為有上帝同在,就有一切。

第8到9節,chia提起in來到摩押人地方。上帝mā是仝款,不准in「攪擾摩押人,á是向in挑戰」,原因是摩押人mā是in ê遠親,是羅得ê後代,á羅得是亞伯拉罕ê姪á。

第10到12節,上帝既然kā土地賞賜hō͘摩押人khiā起,就會幫助摩押人phah敗比in身材iáu koh khah魁武ê原住民。這已經teh隱喻,ài以色列人民m̄免驚惶迦南地ê人jōa-ni̍h-á高大、魁武、強悍,只要上帝決定beh hō͘以色列人民進入迦南地khiā起,上帝就會幫助in得tio̍h hi̍t 所在。Ná親像chia所講ê,上帝幫助摩押人得tio̍h chit片土地。

第13到15節,chit段經文只有講離開埃及ê第一代以色列人民lóng往生,並無說明經過這長到三十八年時間,in第一代ê人民Tī曠野中所tú-tio̍h ê各種經歷。Á chiah-ê lóng tī出埃及記kah民數記有koh khah chē詳細ê描述。

第16到19節,chit段是講以色列人民新生代開始接棒,繼續行到亞捫人ê地區。Ná親像經過以東人kah摩押人ê地區仝款,上帝mā是不准in「攪擾亞捫人,á是向in挑戰」,原因是亞捫人kah摩押人lóng是羅得ê kiáⁿ孫(參考創世記十九:30—38)。

第20到23節,ná親像tī第10到12節ê記事仝款,chia講上帝幫助亞捫人phah敗當地ê原住民,即使當地「散組明」人ê身材高大,人口眾多,是強悍ê民族mā是仝款。

第24到25節,chit兩節講上帝允准kā亞摩利人ê土地hō͘以色列人民,因為án-ne,以色列人民chiah ē-tàng kah in作戰,而且佔領in ê土地。Mā因為án-ne,hō͘各地ê原住民一聽tio̍h以色列人民,lóng驚惶「驚惶phi̍h-phi̍h-chhoah」。Án-ne,in往迦南地推進ê時,就會順利。	

經文:

申命記 2:26-2:37

註釋:

Chit段經文是重述民數記第廿一章21到30節。

第26到29節,tī第29節特別強調講以東kah摩押人lóng允准以色列人民經過in ê土地,照民數記第二十章14到21節ê記載,並無án-ne,卻是被拒絕借路通過,甚至iáu派出大軍beh kah in對敵。有一種可能講法,就是以色列人民後來是「繞道」通過,並m̄是穿越á過。Chia是講以色列人民kah亞摩利人談判,希望ē-tàng夠得tio̍h允准,採和平方式借路通過。

第30節,亞摩利王西宏拒絕chit件和平談判,結果為in帶來災禍,因為逼會得thang色列人民一定tio̍h攻打佔領in ê土地。

第31到35節,chit段經文siōng hō͘人感覺oh得接受,就是類似第33到35節所講ê,以色列人民攻打希實本,ná親像大屠殺仝款,刣了了所有ê人民。為甚麼beh án-ne做?這確實是件真oh回答ê問題。Mā允准以tùi兩個角度來看:(1)古代ê戰爭類似chit種例真chē,刣死對敵族群所有ê人,因為本身ê糧食不足,如果留落來對方人口,mā會影響tio̍h本身ê生存。(2)為保存本族人ê純潔性,驚因為kah外族結合,致使神ê無歡喜,á hō͘家己ê族人帶來性命ê威脅。因為án-ne,通常會kā所俘虜ê敵人獻祭hō͘神。Chia主要說明,既然上帝ài以色列人民進入迦南地,任何阻擋這命令ê人lóng m̄得赦免。

作者án-ne描述,其主要目的teh強調:絕對m̄准in tī佔領ê土地上學習當地人民ê生活風俗kah宗教信仰,因為án-ne,用chit種話句來形容「滅絕」,而且徹底ê消滅。M̄-koh事實mā證明以色列人民進入迦南地了後,並無完全án-ne做。若無,in就無可能學in ê宗教信仰。

經文:

申命記 3:1-3:11

註釋:

Chit章thang分做三個段落,就是第1到11節,講tio̍h以色列人民攻打巴珊地區。第二段是第12到22節,關係以色列人民tī約旦河東岸ê活動。第三段tùi第23到29節,講tio̍h摩西無法度進入應允之地迦南。

Chit段經文ē-sái講是差不多全部重複敘述民數記第廿一章33到35節。唯一差別是民數記用「以色列人」,chia用「咱」,是用摩西講古ê方式說明歷史經過ê腳跡。

Chit段mā kah前段第二章26到37節相關,以色列人民為tio̍h beh前進迦南地,先tú-tio̍h希實本國王ê拒絕。後來koh tú-tio̍h巴珊國王噩ê阻擋,伊iáu帶兵來攻打以色列人民。結果in ê遭遇kah希實本所tú-tio̍h ê結果仝款。

第1到2節,chia講上帝決定kā巴珊chit地區ê土地、城市等lóng交hō͘以色列人民。作者beh表達一個基本觀念:m̄是以色列人民有甚麼能力thang phah贏,卻是上帝teh決定歷史ê行向。

第3到7節,chit段講述以色列人民攻打巴珊,一路勢如破竹,所到ê所在,城池就淪陷,以色列人民大獲全勝,共計佔領了六十座城。特別是chiah-ê城池lóng有真好ê防禦設施,á以色列人民對待chiah-ê城池ê手段,ná親像對待希實本仝款。

第8到10節,chit段說明以色列人民已經佔領了約旦河東岸整片地區,mā為呂便kah迦得chit兩支派ê人留落來一記thang khiā起、m̄去約旦河西岸迦南地分配土地ê伏筆。

第11節,chit節特別提起巴珊王噩,伊ê棺材是用石頭打造ê。Chit節主要teh說明以色列人民確實是phah敗巴珊,chiah有辦法連國王ê棺材lóng詳細辨認,而且明確記落來棺材長到四公尺、寬兩公尺,hiah-ni̍h大ê棺材所暗示ê是chit-ê民族是一個巨人族,án-ne mā回應了hiah-ê去窺探ê人tńg來ê報告,確實是相當大ê人種,hō͘ in真驚惶。M̄-koh,作者koh khah beh表達ê是,即使是chiah-ni̍h大ê人,只要是上帝親自帶領出戰,就m̄免驚。

經文:

申命記 3:12-3:22

註釋:

Chit段經文是重述民數記第三十二章1到42節,照民數記第三十二章1到2節ê記載:「呂便kah迦得兩支族有真chē牛羊。In看見雅謝kah基列地區適合牧放牲畜,就去見摩西、以利亞撒,kah會眾ê領袖。」希望ē-tàng hō͘ in分配hiah-ê土地,in無想beh tī迦南地得tio̍h土地。摩西要求in同齊kah其他十族ê同胞攻打迦南地了後,chiah thang tńg來約旦河東岸ê chit片土地。Á tī chia讀起來會認為是摩西主動分配給in ê土地。

第12到14節,chia講摩西除了kā約旦河東岸分配給呂便kah迦得chit兩支派,koh kā它分配給半個瑪拿西支派,表示約旦河東岸ê土地確實是一大片土地,而且mā是肥美ê所在。

第15到17節,這幾節經文說明瑪拿西半個支派所分配到ê土地範圍。

第18到20節,雖然呂便、迦得,kah半支派ê瑪拿西支族已經分得土地,m̄-koh有一個基本要件,就是in lóng tio̍h kah其他支派ê人同齊進攻約旦河西岸迦南地,直到所有支派lóng tī迦南地安居落來,in ê兵chiah thang tńg去東岸家己分配到ê地區去。因為án-ne,in一定tio̍h留落來bó͘-kiáⁿ、家畜等tī東岸。M̄-koh,thang先造好城池保護bó͘-kiáⁿ、家畜。

第21到22節,chit兩節交帶約書亞tio̍h領軍攻過約旦河去佔領西岸迦南地ê土地。

經文:

申命記 3:23-3:29

註釋:

這是一段非常珍貴ê記錄。摩西hiah-ni̍h辛苦chhōa以色列人出埃及,而且chhōa in行過hit種艱辛ê曠野旅程,m̄-koh,到頭來卻是bē-tàng允准進入迦南應允之地。chit-má,伊懇求上帝hō͘伊ē-tàng過約旦河去看māi hit片應允之地。M̄-koh,上帝並無允准伊ê請求,只允准hō͘伊到比斯迦山去瞭望。照申命記第三十二章48到52節ê記載,摩西講出上帝m̄准伊kah亞倫進入迦南地ê原因,是因為伊tī以色列人民面前表示對上帝不忠。M̄-koh到底是怎樣個不忠?並無說明實例。Kah-ná mā暗示:即使親像摩西chit種奴僕,m̄是無缺點,iáu是仝款有人ê軟弱。

第23到25節,摩西向上帝懇求,允准伊過去約旦河,「去看māi hit-pêng肥ê土地、壯麗ê山區,kah黎巴嫩山」,這表示上帝tī chit-ê chìn前,已經真清楚向伊表示過,m̄ hō͘伊過去。其實,mā thang án-ne講,摩西ná親像其他死tī曠野ê年滿二十歲以上,第一pái出埃及ê以色列人民仝款。伊無比較特別,仝款lóng tio̍h死tī約旦河東岸。

第26到29節,摩西講因為以色列人民ê緣故,上帝mā對伊受氣。摩西kah-ná感覺家己受到à委屈。M̄-koh伊向上帝祈求過去約旦河看māi迦南地ê時,上帝拒絕,kan-taⁿ准伊到「比斯迦山頂去」眺望。M̄-nā án-ne,伊iáu koh khah負責教導約書亞,幫助伊堅定信心,帶領以色列人民進入迦南地。Án-ne,mā thang看出約書亞角色ê重要性jú來jú重。

經文:

申命記 4:1-4:14

註釋:

Chit章ē-sái講是一篇摩西重要ê「講道篇」,tùi第1到40節,是整篇講道ê中心信息,主要內容是teh講述以色列人民kah上帝之間所立之約ê意義。Kui章lóng tī說明上帝是一個遵守諾言ê上帝,因為án-ne,以色列人民應該遵守上帝,確實照kah上帝所立之約,kah祂ê教導去遵行(第2、6、13、14、23、40節),並且iáu beh kā chit種信息傳hō͘下一代kiáⁿ孫(第9到 10節),hō͘以色列人民永遠lóng會記得祖先kah上帝所立ê約(第23、31、40 節)。

Chit段經文雖然開始是講「我」,m̄-koh tio̍h注意第2、5節就清楚表示chiah-ê教導lóng是上帝ê旨意。摩西表示伊教導以色列人民ê,lóng是照上帝ê指示講ê。

第1到4節,勸勉以色列人民一定會遵行上帝ài摩西傳授hō͘以色列人民ê誡命,特別指出上帝bat kā hiah-ê去透過拜巴力偶像神明ê以色列人民hō͘消滅à。有關chit件事,thang參考民數記第廿五章1到9節。

第5到6節,以色列人民一定tio̍h頂真持守上帝ê律法誡命,透過in所遵守ê律法誡命,hō͘外國人了解in之所以有聰明智慧,是因為in遵行上帝律法誡命之故。

第7到10節,摩西真清楚kā以色列人民講,從來m̄-bat有任何一個國家、民族ê宗教之神,親像上帝kah祂ê子民án-ne親近,而且所教導ê律法是án-ne公正,á這律法誡命是tī「何烈山山腳」頒發hō͘以色列人民ê,當時in ê頂一代lóng親目看tio̍h,甚至chit-má tī in中間有人小時候mā bat親身體驗過,摩西ài in Kā chit種親身ê體驗教導家己ê kiáⁿ。

第11到14節,chit段經文thang參考出埃及記第十九章18節、第二十章18、21節、第廿四章17節等等,lóng有描述上帝出現ê時,雲層密佈、雷電交加。Á誡命是寫tī兩塊石版上,並且ài以色列人民確實遵照誡命之教導去遵行。

經文:

申命記 4:15-4:31

註釋:

Chit段經文主要teh強調一點:bē-tàng雕製任何偶像來拜,因為上帝並無hō͘以色列人民看見祂ê形像。

第15到19節,chit段經文mā ē-sái講是十誡ê第二誡之濃縮,bē-tàng為家己á是任何對象塑造形像來拜。

第20到24節,chia強調是上帝kā以色列人民tùi埃及「熾烈ê火爐裡搶救出來」ê(20、37節),chit位上帝是用「大能大力」kā以色列人民救出來,這並m̄是任何神明ē-tàng做會到ê事。第21節摩西講是為tio̍h以色列人民ê緣故,上帝不准摩西進入迦南應允之地。這thang參考第一章37節、第三章26節等等。摩西mā知影家己會死tī約旦河東岸,是伊kah以色列人民準備過去ê所在。雖然伊無法度過去,m̄-koh伊iáu是勸勉以色列人民一定ài會記得kah上帝之間所立ê約,一定會遵守祂ê誡命,絕對m̄去拜任何偶像。

第25到31節,摩西Tī chit段經文真清楚提出嚴厲警告,若是以色列人民不聽伊勸勉kah警告,成(chiâⁿ)實去拜偶像神明,伊「呼喚天地前來做證」,以色列人民會因為án-ne soah被滅亡,只有少數人ē-tàng存活,而且會被趕散去做奴隸。Chiah tī苦難中回想起拯救in離開埃及ê上帝。Chit位上帝iáu-koh是仁慈ê,會拯救in,會記起所立ê約。其實,摩西án-ne講,是beh kā以色列人民講,siōng好mài tú-tio̍h苦難ê時,chiah想起chit位仁慈ê上帝。意思是mài因為上帝仁慈,就無在意,認為祂bē受氣發怒,chit種觀念是錯誤 ê。


經文:

申命記 4:32-4:40

註釋:

摩西koh一pái呼籲以色列人民回頭想看歷史ê經歷,看上帝怎樣用祂奇妙ê手kā in tùi埃及搶救出來,mā用怎樣ê方式hō͘心硬ê埃及人驚惶。

Chiah-ê lóng是真好ê歷史教材,需要珍惜當做教育下代kiáⁿ孫siōng好ê材料。

第32到35節,是講述tī離開埃及chìn前ê經歷,chiah-ê lóng是in中間有人親身體驗,á是tùi上代父老母耳聽見ê故事。

第36到37節,chit兩節講tio̍h上帝kah以色列人民立約ê經過。

第38到39節,koh一pái強調只有chit位拯救in出埃及,koh tī曠野推進ê時chūn,保護in免受外族欺負ê上帝,chiah是天地間唯一真實ê上帝。

第40到41節,勸勉以色列人民,只有確實遵照上帝吩咐ê去做,án-ne chiah ē-tàng tī過去約旦河進入迦南地了後,事事順利,hō͘ in kah kiáⁿ孫永遠khiā起tī ná土地上。

經文:

申命記 4:41-4:49

註釋:

摩西勸勉á是講道ê內容,就tī第40節告一個段落。然後tùi第41節起,是另外一個段落。Chit段落thang分做兩部分,一是講tio̍h有關庇護城ê事,第二部分koh一pái講tio̍h頭前已經敘述過ê歷史。

第41到43節,這是有關庇護城ê事,tī民數記第三十五章1到15節有記載。總共是六座,其中三座tī約旦河東邊,另三座是tī迦南地。申命記特別提起ê是三座設tī約旦河東邊ê城,就是呂便、迦得、瑪拿西等三族所分配到ê城市,in三族lóng是tī河東定居ê支族。

第44到49節,摩西頒佈chiah-ê律法ê背景,是tùi出埃及到kui個族群移動到約旦河東岸之地ê時,tī chit期間所頒發hō͘以色列人民ê。這ná親像tī第一章5節所講ê仝款,beh講述chiah-ê律法來源ê背景。另外mā koh再敘述一pái目前in tī東岸所佔領土地ê範圍。

經文:

申命記 5:1-5:22

註釋:

Tùi chit章到第六章,這兩章ē-sái講是kui本申命記ê中心經文,強調以色列人民如何在何烈山山腳kah上帝所立ê約。

第五章所記載ê內容thang tī出埃及記第二十章看tio̍h,而且差不多是仝款ê內容。M̄-koh如果詳細比較一下,就會發見十誡ê第四誡有關遵守安息日ê規定,就是beh遵守安息日ê原因已經有明顯ê差別。而且tī第十誡貪戀別人ê物,tī chia kā「bó͘」pái tī第一位,tī出埃及記則以「房屋」為優先。

Chit段經文thang對照出埃及記第二十章1到17節來看。Tī出埃及記是西奈山,tī chia是何烈山。

第1節,這是頒佈十誡ê序言。m̄-nā beh以色列人民「注意聽」,而且tio̍h「學習,並且切實遵守」。Mā只有án-ne,誡命chiah會有意義。

第2到5節,chia表示chit-ê誡命kah頂pái ê誡命,是仝款ê,m̄-koh對象是無仝ê;頂pái ê對象是離開埃及ê以色列人民,chit-má是當年離開ê人ê kiáⁿ孫,mā就是chit-má存活ê對象。

第6到21節,這是十誡ê內容。主要ê差別tī第四誡有關守安息日ê原因,tī出埃及記強調tio̍h遵守安息日,是因為上帝「因為六日內,上主創造天、地、海kah hit 中間ê 萬物,第七日就歇睏,所以上主賜福tī 安息日,設立它做聖。(全民版)」(出埃及記二十:11)á tī申命記則強調遵守安息日是為tio̍h ài in記tiâu「你mā tio̍h 會記得你以前tī 埃及地做奴僕,上主— 你ê 上帝用大權能ê 手,伸出來ê 手骨,chhōa你tùi hia 出來,因為án-ne,上主— 你ê 上帝命令你tio̍h 守安息日。(全民版)」(本章第15 節)這就在內涵上有明顯ê無仝。這mā表示申命記ê十誡已經tùi出埃及後ê時代背景,轉移到進入迦南地後,tī安定而且富裕ê物質生活中,以色列人民漸漸疏忽了上帝語,尤其tī經濟發達ê社會生活中,安息日無koh是歌頌、o-ló上帝ê日子,反tńg是koh khah無閒tī經濟活動,這mā是先知耶利米bat傳出上帝嚴厲ê警語,ài in收斂,確實遵守安息日做聖日,若是不聽,上帝一定會hō͘ in淪亡(參考耶利米書十七:21—24),á chit項事果然分別tī主前721年,北國以色列被亞述帝國所滅,á南國猶大則tī主前586年被巴比倫帝國所滅,人民lóng被販賣á是hông掠去做奴隸。因為án-ne,遵守安息日,是teh強調ài會記得上帝大能ê手kah拯救ê恩典。Mā thang án-ne了解:申命記有相當chiok厚ê tùi受掠之地tńg來國內ê時代背景,chit段十誡就是tī chit-ê背景下,重新強調遵守安息日chiah是保存kui個民族命脈ê重要力量。

Koh講,tī第21節ê第十誡命kā「m̄-thang貪戀別人ê bó͘」,排tī「房屋」ê頭前,這kah出埃及記kā「房屋」排tī「bó͘」chìn前,mā有無仝ê意義。顯然地,進入迦南地後,in已經有土地kah khiā起之地,m̄-koh,koh khah khah強調倫理道德,to̍h是人kah人之間,左鄰右舍ê互動關係,kah對財產ê尊重是同等重要。這mā thang看出chit段十誡是khah晚期ê作品。

第22節,chit節強調上帝只頒佈這十誡,無其他ê。並且chit-ê誡命是刻tī「兩塊石版上」交hō͘摩西頒佈hō͘以色列人民去遵行。經文:

申命記 5:23-5:33

註釋:

Chit段經文thang對照出埃及記第二十章18到21節來看。這是teh描述上帝頒佈誡命ê時ê天地景象,意義就是teh說明chiah-ê誡命lóng有一工地做證,違反誡命等於無法度見容tī天地仝款。摩西Tī chit段話中主要teh強調:遵守上帝ê誡命,m̄是kan-taⁿ tī chit-ê代,á是beh延續到kiáⁿ孫ê身上。Koh講,遵守誡命siōng重要ê一點,就是bē-tàng是選擇性ê,卻是一定tio̍h全部lóng遵守。

第23到27節,chia真清楚說明以色列人民頂一代眾長老聚集來對摩西講,in親目看見上帝ê神聖kah偉大。並且同心誠意地表示beh遵守上帝所頒佈hō͘ in ê誡命。

第28到31節,摩西kā以色列人民講,上帝確實聽見in所表達ê 誠心實意,並且beh kā一切律法lóng付託hō͘摩西,beh hō͘伊教導以色列人民。這mā是為十誡以外ê律法規章之出現做一個交帶,表示十誡以外ê所有規律,並m̄是無中生有,卻是上帝ài摩西去設法訂出來ê。

第32到33節,強調所有頒佈hō͘以色列人民ê命令,bē-tàng減少á是輕視某一條,每一條lóng tio̍h確實遵守。Án-ne,chiah ē-tàng得tio̍h上帝ê賜福。

經文:

申命記 6:1-6:9

註釋:

這是非常重要ê一章,特別是tī第4到9節,被以色列人民看做是「示瑪」(Shema),意思就是終身謹記在心,bē-tàng bē記得ê事。用心讀申命記,就會發見有一句話一再重複敘述,就是beh以色列人民記tiâu,in是上帝tùi埃及作奴隸之地搶救出來ê,並且賜福hō͘ in有一片廣大ê土地thang安心khiā起。上帝會kā in tùi埃及搶救出來,並m̄是因為in有甚麼好,á是有甚麼特別,只因為為上帝疼in,遵守kah in祖先之間所立ê永遠之約ê緣故。因為án-ne,遵守上帝,等於是肯定上帝對以色列人民性命ê koh再造之恩,相對ê,如果疏忽了上帝ê誡命、律例,等於是teh否定上帝拯救ê恩典。Mā因為án-ne,tī申命記裡,一再出現「相對」ê語句:如果遵守上帝ê律法,就ē-tàng存活;如果無,就會滅亡。

Chit段經文mā ē-sái講是kui本聖經siōng中心ê經文。特別強調遵守上帝誡命ê重要性,並且iáu beh kā chiah-ê誡命教導了後代kiáⁿ孫嚴格遵守。

第1到3節,chit三節mā thang看做是遵守誡命之重要性ê序言。只有遵守上帝所頒佈hō͘以色列人民ê誡命,in chiah ē-tàng tī迦南上帝賞賜ê土地上長居久安。

第4到9節,chit段經文被以色列人民列為「示瑪」經文,表示一定tio̍h kui世人暗唸,絕對bē-tàng疏忽á是bē記得ê經文。第4節講tio̍h十誡ê第一誡,上主就是唯一ê上帝,祂就是創造宇宙萬物ê獨一上帝,mā是帶領以色列人民離開埃及ê上帝。

第5節是kui本聖經siōng中心ê一節經文,chit節講:「Lín tio̍h全心、全情、全力疼上主──lín ê上帝。」chit節被引用tī耶穌ê教示中(參考馬太福音廿二:37—38)。之所以有chit種教示,主要ê原因就是聖經ê作者認為人kah上帝之間ê關係,應該ná親像夫妻之間ê關係仝款,一定tio̍h絕對忠實,無法度有任何半點thang質疑ê所在,mā就是kā kui個人ê性命lóng投入。

第6到9節,chia kā以色列人民講一定tio̍h kā誡命教導後代kiáⁿ孫,而且tio̍h防止kiáⁿ孫bē記得,iáu beh kā chit-ê誡命縛tī手裡、戴tī額頭,寫tī門框頂,án-ne,無論gōa chē,lóng會知影而且謹記在心。後來以色列人民用兩種方式,(1)是kā chit-ê誡命寫tī「靜電帶」(是一種特製ê帶,聽講thang幫助祈禱ê人專心,無其他意念)上,kā此帶ân-ân縛tī手股頭 á是額頭殼頂。(2)In kā chit-ê寫tī小片羊皮上,然後khǹg tī 隨身包中,án-ne,無論gōa chē,á是任何時chūn,lóng thang the̍h出來讀、默唸。真類似今á日有基督徒kā聖經ê金句卡片khǹg tī身上仝款。Á寫tī「門框上」,是進出ê時,lóng thang看見á重複唸一pái,就會記tiâu tī心中。

經文:

申命記 6:10-6:25

註釋:

摩西tī chia特別提起上帝是信實ê,伊對以色列人民祖先所立ê約,永遠會持守tio̍h。M̄-koh相對ê,以色列人民mā應該用chit種態度來嚴守kah上帝所立ê約。

第10到15節,一開始摩西就提起上帝無bē記得祂對以色列人民ê祖先—亞伯拉罕、以撒、雅各等所應允beh賞賜ê應允。就是hō͘ in有肥ê土地thang khiā起,有眾多kiáⁿ孫繁榮成做大族、大國。因為án-ne,伊提醒以色列人民, mài認為以後有真chē豐富ê物產,就認為是家己ê能力,其實,是上帝應允kah賞賜。伊ài以色列人民會記得出埃及ê事件,這是kui個以色列民族之所以ē-tàng生存落來ê原因,mā tī-chia重申tio̍h敬畏上帝,bē-tàng去拜偶像神明。

第16到19節,chia提起以色列人民bat tī瑪撒試探上帝ê事件,thang參考出埃及記第十七章1到7節。「試探」一詞,thang解說做「懷疑」,甚至是出怨言。摩西提醒以色列人民beh去做上帝認為「正kah善ê事」,mā就是用上帝語做中心,做上帝喜樂ê事。

第20到25節,chit段經文是beh以色列人民隨時lóng會記得k了後代kiáⁿ孫講上帝怎樣救in脫離埃及ê手,tùi奴隸之地,進入到chit塊肥ê土地khiā起之故事。用chit種方式來教導kiáⁿ孫知影感恩,用敬畏ê態度遵行上帝ê命令、誡命。

經文:

申命記 7:1-7:11

註釋:

Chit段經文thang講是摩西ê第二篇講章。Tī chit段經文中,摩西teh提醒以色列人民進入迦南地後,應該tio̍h注意ê事項。

Chit章thang分做兩個段落來看,就是提醒以色列人民知影:上帝揀選ê重要性kah意義,mā tùi chia講tio̍h kah上帝之間bē-tàng bē記得ê性命ê約。Koh講,chit章mā koh一pái強調遵守上帝誡命ê重要性,等於是kui個以色列民族生存ê憑據。

Chit段經文mā出現tī出埃及記第廿三章20到33節。

第1節,chit節提起有七個族群,其中ê「革迦撒人」這族群,tī出埃及記kúi-nā pái提起迦南地民族ê時,lóng無被提起。M̄-koh tī約書亞記第三章10節則有提起,而且七個族群ê名完全仝款。

第2到6節,chit段經文siōng主要teh說明一點:以色列人民一定tio̍h kah迦南地ê人區隔出來,因為in是hō͘上帝揀選出來分別為聖ê民族。區隔ê方式,就是不准通婚,mā不准kā in留tī迦南地,一定會kā in趕離,並且摧毀in ê宗教信仰,主要原因tī第4節,認為迦南地ê chiah-ê原住民會誘惑in棄sak上帝,去拜偶像神明。以色列人民之所以容易受誘惑ê原因之一,是當時迦南地ê文化水準大大超過tùi奴隸之地出來,而且iáu是用遊牧為主ê以色列生活文化,因為án-ne,in會對迦南文化有相當ê嚮往kah渴慕之心。成(chiâⁿ)實teh進入迦南地後,in kah迦南地人通婚á棄sak上帝ê例,m̄-nā Tī一般人民中發生,mā發生tī國王身上,親像所羅門王(參考列王記上十一:1—3),koh khah嚴重ê是亞哈王,伊娶外國cha-bó͘-gín-á做bó͘了後,iáu為tio̍h取悅bó͘,替bó͘建造寺廟、祭壇敬拜偶像神明(參考列王記上十六:29—33),chit種例在列王紀ê資料中相當chē。Á tùi撒母耳記上第八章記載以色列人民向先知撒母耳要求設立君王制度,其實,mā是一個例thang說明迦南地tī政治制度上已經有一定ê水準,chiah-ê lóng hō͘以色列人民嚮往。Mā是因為有chit種經驗,chiah致使in後來teh編寫申命記chit本經冊ê時chūn,強化了chit種觀點。

第7到8節,chit兩節真清楚提醒以色列人民,m̄是因為in有甚麼thang取ê所在,á是甚麼偉大ê族群,上帝chiah揀選in,卻是因為上帝「堅守」祂向以色列祖先所下ê「諾言」,是tùi in尚且是siōng弱小ê族群,iáu是做奴隸ê時chūn,上帝就揀選了in。Chit點mā是使徒保羅所講ê,上帝揀選咱成做祂ê子民,並m̄是因為咱有甚麼好值得上帝疼,反tńg是當咱iáu是罪人ê時chūn,上帝ê Kiáⁿ基督耶穌已經先為咱獻上性命(參考羅馬書五:6—9)。

第9到11節,chia koh一pái強調回應上帝揀選ê疼,siōng直接而且siōng好ê方式,就是遵守上帝ê誡命,只有án-ne chiah ē-tàng kah上帝維持美好ê關係。

經文:

申命記 7:12-7:26

註釋:

申命記ê作者一直保持一貫ê思想脈絡──遵行上帝旨意ê人,必定存活;違背上帝旨意ê人,會hō͘ 上帝所唾棄(第9到11節)。Chit段經文mā koh一pái說明chit-ê信仰準則,作者tī chia特別tùi兩個角度來強調:(1)ài會記得過去上帝tī歷史中ê奇妙作為。上帝tī歷史中所行過ê大能大事,過去án-ne,現今mā是án-ne。(2)m̄免驚惶,有上帝同在。性命tio̍h óa靠真正上帝,只要有上帝同在,就m̄驚敵人是甚麼款ê,不管是人chē,á是對方ê武力有多強,chiah-ê lóng bē難倒上帝ê子民,因為tī戰爭中,上帝會kah祂ê子民做伙,而且會為祂ê子民á戰。

第12到16節,上帝是賜福ê上帝,對tī忠實ê子民,祂ê賜福是非常實際ê,m̄-nā tī物質生活上會有美好ê收成,tī身軀上mā會蒙福。只要上帝ê子民知影忠實遵守上帝ê誡命kah命令,就會享有chiah-ê特別ê福份。

第17到21節,上帝用大能ê手kā以色列人民帶領出埃及,表示任何強悍ê族群、國家lóng無法度抵擋上帝。只要以色列人民真實信靠上帝,上帝一定會成做in ê幫助者。

第22到26節,上帝既然應允beh kā迦南地賞賜hō͘以色列人民khiā起,就表示會kā當地ê民族交hō͘ in處置。M̄-koh以色列人民一定會tī信仰上堅守對上帝ê忠實,絕對bē-tàng因為偶像神明身上有當地居民供獻ê金銀珠寶,就起貪念。只要是偶像神明lóng tio̍h徹底摧毀,包括其身上任何貴重物件,lóng是上帝所討厭ê物件。

經文:

申命記 8:1-8:10

註釋:

Chit章是一篇非常好ê講章,chit篇ê主題khǹg tī「曠野」。曠野,這原本是出埃及記ê主題中心。上帝ài摩西去kā埃及國王講,hō͘以色列人民離開埃及,去「曠野」敬拜祂。Mā因為是聽tio̍h去曠野ê緣故,hō͘埃及國王相當看bē起以色列人民ê上帝,認為祂是真無水準ê上帝,是一個甚麼lóng無ê上帝。M̄-koh上帝就是beh hō͘埃及國王kah人民知影,甚麼是曠野?為甚麼是曠野?埃及國王kah人民是付出真大ê代價chiah認bat chit位創造萬物ê上帝,是帶領以色列人民行出埃及、進入曠野,然後koh帶領in進入siōng肥ê土地ê上帝。Á這曠野對以色列人民有相當重要ê意義,是轉換性格、生活態度,kah信仰確認ê所在。

申命記作者認為,上帝訓練以色列人民siōng重要ê所在,就是tī曠野訓練摩西四十年,然後差派伊去埃及帶領以色列人民出來,續落來tī曠野漂流經歷四十年之久,chiah會得thang進入迦南地。有曠野ê經歷,chiah有迦南流奶kah蜜之地ê福份thang承受。因為án-ne,曠野m̄-nā tī出埃及記是真重要ê一個中心主軸,包括民數記,kah chit-má所讀ê申命記lóng是kā焦點khǹg tī 回憶曠野漂流時代ê各種記事。

Chit段經文koh一pái強調一個中心信息:ē-tàng hō͘以色列人民安然經過四十年曠野漂流生活,m̄是因為in有甚麼本等,mā m̄是因為in家己雙手之力,卻是因為上帝teh指引。作者因為án-ne特別提醒以色列人民一定tio̍h tiâu tiâu記tiâu,遵守kah上帝ê約,忠實tī上帝,án-ne chiah ē-tàng永遠存活。

第1到3節,tī chit-ê三節經文中就是先提醒in「一定tio̍h切實遵行」上帝ê一切律法,án-ne,in chiah ē-tàng生存落去,chiah ē-tàng tī上帝應允ê土地上蒙福。然後作者ài in回想beh tī曠野漂流四十年期間所經歷過ê一切,到處lóng lóng是上帝ê考驗,為tio̍h是beh hō͘ in謙卑落來,boài認為家己真有辦法,卻是因為有上帝。上帝tùi天頂降落in從來無食過ê嗎哪,hō͘ in學習tio̍h一個性命功課:「人ê生存m̄-nā是靠食物,卻是靠上主所講ê每一句話。」第3節說明人性命ê存在m̄-nā是tī肉體上ê,mā是tī心靈上ê。人ê心靈上會得thang滿足,就ē-tàng贏過肉體上ê欠缺。顛倒,人如果tī肉體上不欠缺,卻tī心靈上缺乏上帝,則會一再感受tio̍h性命ê bē滿足、有欠缺(參考阿摩司書八:11—12)。

第4到6節,chia特別提起以色列人民雖然是行艱困ê曠野,m̄-koh in lóng安然無恙,原因是上帝對待in,「像老父管教伊ê kiáⁿ」仝款,雖然嚴厲,卻是充滿tio̍h慈愛。因為án-ne,謹守上帝、誡命、律法,就是生存之道。

第7到10節,chia真清楚描述上帝應允beh賜hō͘以色列人民khiā起ê土地,確實是流奶kah蜜之地,會hō͘ in食得飽,無koh有任何缺乏,因為he是一塊富饒、肥ê土地。

經文:

申命記 8:11-8:20

註釋:

前段經文講述tī曠野ê事,chit段則進入迦南應允之地了後,tio̍h確實注意ê事。作者koh一pái提醒以色列人民,只有ē-tàng遵守上帝ê誡命、律法,千萬m̄-thang偏離開拜偶像神明,若無,一定會帶來滅亡。

第11到15節,第11節ê「tio̍h小心」,tī第14節koh一pái提起,表示這是非常重要ê事。進入迦南地了後,會有豐富ê物質生活,卻mā是誘惑siōng大ê所在,千萬m̄-thang bē記得上帝。Á人siōng容易bē記得上帝,是因為驕傲。Tio̍h回想ē-tàng經過hit-ê荒蕪、毒蛇、毒蟲、乾旱之曠野,是因為上帝ê帶領,chiah hō͘ in生存落來。

第16到17節,koh一pái提起tī曠野tùi天頂降落嗎哪ê神跡奇事,人ê能力絕對無辦法,是上帝hō͘ in ē-tàng óa靠嗎哪食了四十年之久,bē致使挨餓。

第18到20節,一定「ài會記得」,in chit-má富有,是因為上帝賞賜,á上帝會án-ne特別照顧in,是因為上帝信守kah in祖先之間所立ê約ê緣故。chit-ê約ê主要mā是唯一ê內容:獨獨chit位帶領in出埃及ê上帝,chiah是真實ê、獨一ê上帝,無其他ê神明。如果以色列人民無嚴格遵守chit項約定,一定會hō͘上帝滅亡。

經文:

申命記 9:1-9:11

註釋:

Chit章mā是仝款teh提醒以色列人民,m̄-thang認為in ē-tàng進入迦南地是因為家己真有能力,其實,是上帝teh帶領、保守,chiah hō͘ in ē-tàng phah敗迦南地ê原住民。Chit章mā提起in過去tī曠野hō͘ 上帝嚴厲懲罰ê原因,就是in無聽從上帝語所致。

Chit段經文真清楚teh提醒以色列人民,m̄-thang認為家己有甚麼特別能力thang趕走當地ê原住民,是因為上帝出手幫助ê緣故。主要lóng tī提醒以色列人民一定tio̍h謙卑,以上帝為kui個民族ê中心。

第1到3節,chit兩節thang講是回應民數記第十三章,摩西差派人去窺探迦南地,tńg來後報告講:「總是,hit 所在ê 人民勇壯,城mā 堅固koh 闊大, 阮tī hia mā 看tio̍h 亞納族。(全民版)」(民數記十三:28)chit-má,上帝beh帶領in進入迦南地,即使當地ê人民有ná「巨人」á是有高大ê城牆,以色列人民卻ē-tàng得勝。這是因為有上帝tī頭前帶領ê緣故。

第4到6節,chit段經文特別提起以色列人民一定ài會記得上帝,是祂ê緣故chiah ē-tàng順利進入迦南地,並m̄是因為以色列人有甚麼好ê德行、品行,卻是當地居民敗壞、邪惡。另外一方面是上帝為tio̍h beh履行祂對以色列人民祖先所立ê約ê緣故。

第7到11節,摩西特別Tī chit段經文中提醒以色列人民,in bat tī曠野背叛上帝。換句話講,若m̄是上帝憐憫、赦免,in早就死tī曠野了,無今á日ê機會。伊提起hit-pái引起上帝極大忿怒ê事件,當時伊上山tī hia停留四十暝日,領取上帝刻tī兩塊石版上ê十誡之誡命。

經文:

申命記 9:12-9:29

註釋:

Chit段經文是講tio̍h tī何烈山領受上帝十誡ê經過。Tī出埃及記第三十二章mā有記載chit件「拜金牛」事件。Hit時in因為摩西上山長到四十暝日,以色列人民認為伊已經出了意外,要求亞倫替in造金牛hō͘ in thang來崇拜,chit件事引起上帝大大受氣,並且做出決定:beh tùi性命冊上除掉hiah-ê犯罪ê人名(出埃及記三十二:33—34)。摩西重新講述chiah-ê事件,主要是teh提醒in一定tio̍h注意過去所犯ê過錯,千萬m̄-thang koh再犯。一定會對上帝忠心,án-ne chiah ē-tàng tī上帝賞賜ê土地上永遠khiā起落去。

第12到14節,摩西hō͘以色列人民知影,當上帝看見in棄sak祂,鑄造偶像神明teh拜ê時,非常忿怒,甚至想beh改變揀選ê對象,beh立摩西當做新ê族群,hō͘伊ê後代成做選民。

第15到21節,chit段經文thang tùi出埃及記第三十二章看tio̍h kui個背景。摩西hō͘這新生代知影,上帝非常忿怒in頂一代棄sak祂,去拜金牛。摩西非常受氣,kā刻tio̍h上帝頒布十誡ê兩塊石版,摔tī土腳破碎了,用chit種方式表示in kah上帝之間ê關係已經破壞à。M̄-koh摩西深驚上帝ê忿怒會消滅所有以色列人民,伊替以色列人民代求,懇求上帝憐憫赦免,特別是亞倫mā是tī伊祈求赦免之下chiah得tio̍h上帝ê赦免。Mā為tio̍h beh減輕上帝ê忿怒,摩西對以色列人民採取嚴厲ê懲罰,就是ài in kā所鑄造ê金牛磨成粉,掖tī溪水裡,hō͘人民lim下hiah-ê水,用chit種方式來表示認罪、悔改,kah潔淨家己。出埃及記mā講摩西iáu bat命令利未人lóng配劍,kā參與祭拜金牛偶像神明ê以色列人刣死,hit-pái大約有三千人被殺(參考出埃及記三十二:28)。同時摩西繼續為tio̍h án-ne事祈求上帝ê憐憫kah慈愛,甚至願意以家己ê名hō͘ 上帝刪除來換上帝赦免以色列人民(參考出埃及記三十二:32)。

第22到24節,tī第22節所提起ê「伊備拉」,thang參考民數記第十一章1到3節ê資料,「伊備拉」這地名ê意思是:上帝ê火tī hia燒in,原因是in埋怨上帝,上帝tùi天頂降火燒in。「瑪撒」,chit件事發tī出世koh名叫米利巴ê所在,以色列人民因為無水lim á埋怨摩西,上帝ài伊the̍h手中ê柺á phah石磐,結果石磐流出水(參考出埃及記十七:1—7)。「基博羅‧哈伊瓦」,tī民數記第三十三章16節提起chit所在名ê意思是「貪慾ê墳墓」,á chit位稱出現tī民數記第十一章34節,背景是以色列人民埋怨無肉食,上帝為tio̍h án-ne賜hō͘ in鵪鶉肉食,直到in因為拾拾siuⁿ chē肉,發生瘟疫,死去bē少人,in kā hiah-ê染上瘟疫á死ê人埋葬,所以有chit-ê名稱。第23節ê「加低斯‧巴尼亞」,背景記載tī民數記第十三到十四章,in因為聽信hiah-ê探子ê 回報á驚惶,拒絕進入迦南地。為chit件事,in確實付出了siōng大ê代價,只要是tùi埃及出來、年滿二十歲以上ê人,lóng無法度進入迦南地。摩西ê chit句:「tùi我認bat lín以來,lín不時背叛上主。」講出以色列人民確實kah上帝所講ê仝款,是心內真頑固ê子民(參考第6節)。

第25到29節,摩西tī chia一再提醒以色列人民,若m̄是上帝記念祂kah祖先亞伯拉罕、以撒、雅各之間所立ê約,以色列人民早就hō͘ 上帝所滅亡消失à。上帝會留落來in ê性命,是因為祂beh維護家己ê榮譽,m̄ hō͘迦南人、埃及人認為上帝無能力thang kā以色列人民帶入去迦南地。因為án-ne,祂一定會kā以色列人民帶入去迦南地。Á這mā是摩西向上帝懇求chiah得tio̍h ê憐憫恩典。

經文:

申命記 10:1-10:11

註釋:

Chit章koh一pái提起上帝重新kah以色列人民立約ê經過,並且koh一pái提起遵守上帝頒佈ê誡命ê重要性。

Chit段經文mā thang參考出埃及記第三十四章1到10節。描寫兩件tāi-chì:一是上帝重新頒佈兩塊刻有十誡ê石版,koh講,是kā chit兩塊石版存khǹg tī特別製造ê約櫃中。

第1到5節,原本記載tī出埃及記第三十四章1到10節,是有關上帝吩咐摩西koh一pái接受新ê法版,因為原來ê法版已經被摩西摔碎了(參考九:17)。這法版是刻tio̍h上帝ê十誡,mā是以色列人律法ê基礎。M̄-koh tī chia mā會造約櫃ê事一併加入ê記事,是記載tī出埃及記第廿五章10 到22節。重新頒佈hō͘以色列人民兩塊十誡ê石版,表示上帝願意kah以色列人民重新和好。

第6到9節,除了記載亞倫往生,以及伊ê kiáⁿ以利亞撒續接擔任大祭司ê職務外,koh一pái重述利未人ê角色kah職分,m̄-nā是負責看守約櫃,mā tio̍h擔任祭司ê角色kah工作。約櫃,這是屬tī「上主ê」,因為án-ne其重要性不言thang知。因為它teh代表上帝臨在以色列人民中間。M̄-koh khah重要ê,是約櫃中存放tio̍h十誡,這teh代表上帝ê誡命。因為án-ne,若是無十誡石版,約櫃就無甚麼特別重要性。

第10到11節,仝款ê,chit pái摩西上山去領受上帝頒佈hō͘以色列人民一定tio̍h遵守ê律法命令,並且tio̍h繼續帶領以色列人民朝向迦南地ê方向行去。

經文:

申命記 10:12-10:22

註釋:

Chit段經文koh一pái提醒以色列人民一定tio̍h嚴格遵守上帝ê一切教示。絕對tio̍h尊崇上帝為唯一ê真神,只有án-ne,in chiah ē-tàng生存落去。Á遵行上帝ê教示,siōng基本ê,就是tùi生活環境中細微tāi-chì開始做起,如照顧孤兒寡婦,m̄收受o͘-se,實踐公義ê道理。

第12到16節,chia重複第六章5節所提起ê教導,一定會用全部心力疼上帝,只有疼祂、事奉祂,chiah是回應上帝揀選ê疼。

第17到19節,koh一pái說明kui本聖經ê兩大主題:其一是上段所講ê,疼上帝,chia是beh疼「厝邊」。而且chia所講ê「厝邊」,乃是指hiah-ê「外僑」kah孤兒、寡婦。In常tī社會中hō͘人所疏忽,á外僑koh khah是容易被排斥ê對象。上帝一再提醒以色列人民,ài in謹記家己mā bat tī埃及當過奴隸,應該比其他民族koh khah清楚身為奴隸ê痛苦。Tio̍h注意,chia ê「外僑」,mā有「寄居」者ê意思。Á這寄居一詞,用tī以色列人民身上,mā thang表示奴隸ê意思。Tùi家己生存經驗中所bat受苦難ê同理心,來對待kah看顧hiah-ê tú-tio̍h苦難ê人,這mā是聖經要求基督徒tio̍h盡ê責任。

第20到22節,勸勉以色列人民一定會敬畏上帝,對上帝tio̍h絕對忠心。只有án-ne,chiah會得tio̍h上帝ê賜福,賞賜hō͘ in無窮盡ê福氣。Ná親像當年雅各帶領kui個家族進入埃及ê時,不過只有七十人,m̄-koh後來經過人口調查了後,單單是cha-po͘人,就已經超過了六十萬人了(參考民數記廿六:51)。

經文:

申命記 11:1-11:7

註釋:

Chit章thang分做三個段落來看,一是第1到7節,kā上帝帶領以色列人出埃及ê經過,以及呂便後代叛變ê事hō͘濃縮。二是第8到25節,chit段是提醒in進入迦南地了後,一定會切實遵行上帝ê教導,m̄-nā是in tio̍h遵守,mā tio̍h kā上帝ê誡命、律法、命令lóng一一教導hō͘ in ê kiáⁿ孫遵行,只有án-ne,in chiah ē-tàng tī上帝賞賜ê迦南地長居久安。三是摩西真清楚表明:這是一種祝福kah詛咒之間ê選擇。

Tùi第1、13、22節等等lóng一再提起仝款ê警語,就thang看出遵守上帝ê誡命是jōa-ni̍h-á重要。

第2到4節,chit段是針對chit群出埃及而且存活繼續前往到約旦河東岸ê以色列人民講,摩西kā出埃及ê神跡大部分作說明,hō͘ in重溫當年出埃及親目看見上帝怎樣對付心硬ê埃及人、軍隊,kah in ê國王等,徹底kā hiah-ê tui-jiok以色列人民ê埃及軍隊hō͘全部滅亡。

第5到7節,這幾節thang參考民數記第十六章,摩西簡略地提起發生tī呂便家族ê事,就是大坍kah亞比蘭叛變,認為摩西kah亞倫無資格當in ê領導者,甚至否認摩西ê領導權威,結果hō͘ 上帝嚴厲懲罰,kā in kah家族ê人lóng hō͘消滅。

經文:

申命記 11:8-11:25

註釋:

Chit段是koh一pái重述過去ê歷史經驗,為tio̍h是beh以色列人民tiâu tiâu記tiâu上帝tī in歷史中ê恩典。Ài in知影,疼上帝、謹守上帝ê誡命,就是生存之道。

第8到9節,koh一pái強調遵守上帝ê誡命,只有án-ne,上帝chiah會kah in同行,帶領in進入迦南應允之地。而且hō͘ in kah kiáⁿ孫永遠生活tī hit塊土地上。

第10到12節,chia講寄居tī埃及ê時代,in一定tio̍h辛勞chiah thang得溫飽,m̄-koh tī迦南應允之地,整年lóng有上帝看顧,永遠bē有缺乏。

第13到17節,chit段經文強調對上帝忠實,是比任何事lóng重要。因為謹守上帝,對上帝絕對忠心,án-ne,就會蒙上帝賜福,永遠bē缺乏。相對ê,若以色列人民棄sak上帝,去拜偶像神明,就會惹起上帝忿怒,致使「土地乾旱,五穀不生」,án-ne,就算迦南是一片流奶kah蜜之地,mā會真緊to̍h貧瘠,人kah所有家畜動物lóng會死亡。

第18到21節,chit段經文mā是申命記中ê第二段「示瑪」(Shema)經文,kah第六章4 到9節ê內容仝款,lóng是beh暗唸謹記在心ê經文,mā是用來教導子女暗唸ê經文。Tī第21節增加遵守誡命ê應允:thang kah天地共存。這真清楚teh kā以色列人民講thang無憂無慮安心生活tī迦南土地上,m̄免擔心會有外族人入來攻打in。因為上帝必定會保守看顧in。

第22到25節,chit段經文真清楚表示:只要以色列人民謹守上帝,上帝一定會成做in ê帶領者,tī in頭前趕走所有進入迦南應允之地ê障礙。所有khiā起tī附近ê國家、民族,今後只要聽tio̍h in,lóng會驚惶。因為有上帝kah in同在ê緣故。

經文:

申命記 11:26-11:32

註釋:

Chit段經文ē-sái講是第一到十章ê結論。摩西講這是關係生kah死ê選擇,是祝福kah詛咒間ê選擇。遵守上帝,就是帶來祝福,相對ê,是為家己帶來死亡(詛咒)。

第26到28節,chit三節講出祝福kah詛咒之間ê差別;祝福,是遵行上帝ê一切誡命。詛咒,就是相對tī祝福,無kā上帝頒佈ê一切誡命落實出來。

第29到30節,「基利心山」,這是古代示劍城西北約三公里ê所在。Chia mā是撒馬利亞人一再強調ê,是亞伯拉罕kā以撒獻祭ê阿摩利山(參考創世記廿二:2)。因為án-ne,in一再強調tio̍h敬拜上帝,就一定tio̍h tī chit所在(參考約翰福音四:20)。Á北面就是「以巴路山」,兩處tú好相對,形成一個峽谷,成做siōng容易防守ê軍事要地。摩西bat吩咐以色列人民,當in pôaⁿ過約旦河ê時,beh khiā立一座記念碑tī chit-ê座山頂,tī碑ê頂面塗上石灰。摩西講當進入迦南地了後,就用這兩座山,講出祝福kah詛咒,表示用這兩座山當做儆醒ê記號。若是以色列人民一直堅守kah上帝ê約,確實遵照上帝去行,就會看tio̍h上帝賜福ê恩典,若無,就會看見敵人進入以巴路之地,á這就是詛咒ê開始。

第31到32節,chit兩節就是總結:遵守上帝,就ē-tàng tī佔領ê迦南地永久生存落去。

經文:

申命記 12:1-12:14

註釋:

Chit-ê大段經文ē-sái講有關以色列人ê「典章kah律例」。這幾章提起以色列人民進入迦南地了後,關係宗教、家庭、社會等生活上應該有ê各種規範。

Chit章主要teh告誡以色列人民,當in進入迦南地了後,絕對bē-tàng接收當地人ê神廟改作敬拜上帝ê所在,「tio̍h選定一個特定ê場所」敬拜上帝(第14節),chit-ê觀念一直貫穿tī kui本申命記裡,親像第十四章14、25節、第十五章20節、十六章2、5、7、15、16節、第十七章8節、第十八章6節、第廿六章2節等等。Chit-ê觀念是成做後來大衛王計畫建造耶路撒冷聖殿ê基礎。之所以禁止接收當地人ê神廟做敬拜上帝ê場所,原因之一是驚以色列人民引用了當地人敬拜偶像神明ê方式,摻雜teh敬拜ê禮儀中,致使上帝ê純潔、神聖受tio̍h污染。

Chit章mā有一個重大ê改變,就是關係食肉ê問題。原本以色列人將動物分做三種,一是無清氣ê動物,這tī利未記第十一章已經有明確規定。二是一般人tī厝裡食ê肉類。三是獻祭ê動物。以前宰殺動物是為tio̍h beh獻祭用,因此動物ê油脂一定tio̍h先khǹg tī祭壇頂燒,然後koh再獻上動物ê肉(參考利未記十七:1—7)。chit-má是只要將血放掉,所有動物ê肉lóng thang食。這是放寬條例、禁令,為tio̍h是behm̄ hō͘以色列人民進入迦南地後,因為缺乏食物á起貪婪ê心。Chit種規定mā產生一個新ê危險:將宗教行為kah家庭生活區隔出來,to̍h是為tio̍h beh敬拜上帝,一定tio̍h行到一個規定ê所在,tī hia獻祭。M̄-koh,tī厝裡ê一切,lóng屬tī世俗ê。主前586年以色列亡國tī巴比倫後,「會堂」敬拜kah研習律法、誡命,成做挽救kui個民族滅亡ê主要因素,á會堂就無koh有獻祭ê行動à。明明確知影上帝ê話語,並且確實遵行tī生活中,遠比獻祭iáu koh khah重要,這mā是後來先知運動中一再呼籲ê(參考彌迦書六:6—8)。

Tī chit段長到廿五章ê篇幅中,大部分上thang án-ne分段落:一是第十二章1節到第十六章17節,是有關敬拜上帝ê事;二是第十六章18節到第二十章20節,談及有關國家ê事;三是第廿一章1節到第廿三章1節,講tio̍h有關家庭生活ê規律;四是第廿三章2節到第廿五章19節,談及有關潔淨ê事,mā包括了社會生活法則;五是第廿六章1到15節,講tio̍h有關奉獻ê事,以及十分之一奉獻應該tio̍h遵守ê規章。

Ná親像頭前所講ê,chit段經文主要強調只有ē-tàng選擇一個敬拜上帝ê場所,做敬拜上帝ê所在。Tī十誡裡真清楚,惟獨敬拜創造萬物ê獨一上帝,bē-tàng敬拜其他受造物,mā bē-tàng雕刻in ê像做敬拜之用。Chit段經文則進一步細講所拜ê上帝一定tio̍h有一定ê規範。

第1到3節,摩西kā以色列人民講,進入迦南地了後,一定會遵守上帝hō͘ in ê「一切律法誡命」,而且是beh終生遵守。為tio̍h án-ne,一定會kā迦南地原住民族所崇拜ê偶像神明全部lóng除掉,包括拆毀in ê祭壇。Mā就是bē-tàng留落來in敬拜ê神明ê任何痕跡。

第4到7節,除了bē-tàng模仿in敬拜ê方式外,一定tio̍h tī各支派khiā起ê區域中,「選一個特定ê場所,hō͘人tī hia敬拜」上帝,做各種獻祭禮儀之用,以及「獻十分之一捐」,全家ê人lóng thang tī獻祭ê場所食獻祭之物。這mā說明敬拜上帝,m̄是只有派出代表,卻是全厝內人lóng一定tio̍h參與ê事。

M̄-koh若是重大節期,全家lóng出動可能就會發生困難,m̄-nā是敬拜上帝場所ê問題,mā tio̍h預防附近族群藉機侵犯ê危險。所以雖然有chit種規定,卻從來無實行過。

第8到14節,tī曠野漂流期間,無法度整合,m̄-koh teh進入迦南應允之地後,khiā起生活安定了,就進行整合敬拜ê方式。獻祭ê時tī各族群中lóng有分配到利未人thang幫忙獻祭ê禮儀。

Chia提起十分之一奉獻kah利未人ê事,特別強調利未族人並無家己ê土地,因此chiah-ê十分之一奉獻是kah維護in生活有密切關係。Koh khah重要ê是tī第13到14節,表示只有ē-tàng tī上帝選定ê所在獻祭,是teh指全國只有一個所在是敬拜ê場所,這已經kah頭前第5節所提起ê tùi各支族ê地區中選出場所敬拜上帝無仝。所以第13到14節chia所表示ê,就是中央聖所,這mā為後來耶路撒冷聖殿做中央敬拜場所記落來一個伏筆。

經文:

申命記 12:15-12:28

註釋:

Chit段經文koh一pái提起獻祭tio̍h注意ê事項,mā koh一pái提起十分之一奉獻kah照顧利未人ê需要,並且提起有關食肉食tio̍h注意ê事項。

第15到19節,chia講任何動物ê肉lóng thang隨意宰殺來食,以前是規定一定tio̍h帶到聖所chiah thang,chit-má改變了chiah-ê規定。若m̄是為tio̍h獻祭,只是生活上ê需要,就ē-tàng tī家己厝裡宰殺來食。唯一tio̍h注意ê,就是無論tī tó位食肉,lóng tio̍h kā血放出來,bē-tàng食有帶血ê肉,chit點是非常重要ê。Beh奉獻hō͘上帝ê十分之一是屬tī上帝ê份,就bē-tàng挪用。Koh一pái提醒in tio̍h會記得利未族人ê需要。

第20到22節,chit段經文特別提起若是khiā起ê所在離中央敬拜場所siuⁿ遠,就ē-tàng tī家己khiā起ê所在宰殺家畜動物,並且食chiah-ê肉品。而且是不管甚麼肉品lóng thang食,這kah過去規定禮儀上無清氣ê bē-tàng食,已經大有改變。

第23到28節,chia koh一pái重複警告,絕對bē-tàng食含帶有血ê肉品。因為血是性命ê記號,是用來獻祭贖罪。獻祭動物ê血tio̍h倒tī祭壇處,á tī厝裡食ê動物之血tio̍h倒掉,án-ne真容易執行kah分辨。Chia mā強調:只要嚴格遵守chiah-ê規律,就會蒙上帝ê喜樂。

經文:

申命記 12:29-13:18

註釋:

Chit段經文lóng是teh嚴厲警告以色列人民千萬m̄-thang棄sak上帝,去拜偶像神明。若無,一定會引起上帝ê忿怒。Á為防止tī以色列人民中間出現chit種誘惑人民棄sak上帝ê人,只要查出來,一定會Kā chit種人處死,連siōng親近ê人mā仝款,bē-tàng對chit種人存任何憐憫ê心。

第十二章29到30節,chit段經文thang對照第十二章1到3節,就ē-tàng清楚看出以色列人民進入迦南地了後,並無能力kā外族人á是當地原住民驅趕伊去。因為若是有能力,就m̄免擔心學習當地風俗kah宗教禮儀ê行為出現。

第31節真重要,chia講bē-tàng kā迦南人拜偶像神明ê禮儀引進耶和華宗教敬拜禮儀中。換句話講,bē-tàng用拜偶像神明ê方式摻雜teh敬拜上帝ê事頂面。這就表示bē-tàng參觀、拜訪、詢問。M̄-koh事實上,後來以色列人民進入迦南地後,深受當地ê宗教行為影響,連國王lóng用in獻人為祭ê方式,祭拜偶像(參考列王記下十六:3、十七:17、廿一:6、廿三:10)。表示in m̄-nā無執行上帝警告,反tńg是領導者故意帶頭犯錯。

第32節,chit節原本tī希伯來聖經是編輯tī第十三章1節。表明上帝ê命令、誡命、律法、規章、律例等,lóng bē-tàng隨便加添á是更改。因為這是hō͘以色列人民成做聖潔上帝子民ê基礎。

第十三章1到5節,chit段經文提起有假先知出現tī以色列人民中間,chiah-ê人會假借上帝ê名義講虛假ê信息,攪亂人民對上帝忠實ê心。特別是chiah-ê人mā會行神跡奇事來迷惑人跟tòe in棄sak上帝。因為有chit種人出現,tú好thang考驗以色列人民是m̄是對上帝忠實,是m̄是真心跟tòe上帝ê誡命做tāi-chì。摩西特別交帶,若有發見chit種迷惑人心棄sak上帝ê人出現,就算in有能力行神跡奇事,mā tio̍h Kā chit種人hō͘處死。因為以色列人民惟有一位上帝,就是帶領in行出埃及奴隸之地ê上帝,其他ê lóng無算是真正神,絕對bē-tàng敬拜。

第6到11節,前段講tio̍h有假先知á是解夢者出現,chia是tī家族中siōng親密ê人來誘惑,就算是siōng親近ê人,mā tio̍h Kā chit種人除掉,無論是tī公開場合,á是tī暗中傳達信息迷惑人心棄sak上帝,對chit種人lóng mài有任何一絲絲憐憫,一定會除掉,án-ne chiah ē-tàng嚇阻迷惑人心棄sak上帝ê行為。Tī第9節強調懲罰chit種人ê方式,就是用石頭phah死,表示chit種人ê行為是到à褻瀆上帝之程度,罪bē-tàng赦。

第12到18節,chit段經文講tio̍h tī城市內發生ê事。因為城市內人chē,容易隱藏chit種誘惑人心棄sak上帝之行踏,因為án-ne,chia規定koh khah嚴格,只要查到chit種人出現tī某一個城市,就beh kā hit-ê城完全、徹底ê消滅,連hit-ê城ê財貨lóng bē-tàng存留。因為城市人chē勢眾,影響力mā大,若無án-ne處置,一旦擴散開來,就真oh挽救tńg來。

經文:

申命記 14:1-14:2

註釋:

Chit章主要有兩點,一是koh一pái區分清氣kah無清氣之動物。二是講tio̍h有關什一奉獻ê事。

Chit兩節thang參考利未記第十九章27到28節。摩西律法清楚講tio̍h上帝ê選民bē-tàng跟tòe一般人ê風俗,tio̍h確實kā家己分別為聖出來,是kah迦南地ê人民無仝款。

原因是迦南人teh辦喪事ê時,家屬有剃頭kah割傷家己身軀ê風俗,chit種情形直到先知耶利米ê時代iáu存在tio̍h(參考耶利米書十六:6、四十一:5),可見以色列人民tī迦南地khiā起久了,已經kah當地人ê風俗摻雜做伙à。不准割傷身軀ê規定,是因為身軀tùi上帝來創造,絕對bē-tàng亂使用。

經文:

申命記 14:3-14:21

註釋:

Chit段經文thang參考利未記第十一章,中間講tio̍h所謂清氣kah無清氣ê動物。

第3到8節,chit段經文提出án怎分辨清氣kah無清氣動物ê方法。

第9到10節,這是關係甚麼種類ê魚thang食,甚麼是bē-sái食ê魚。

第11到18節,這是關係空中飛翔ê鳥類mā有清氣kah無清氣ê分別。

第19到20節,這是規定潔淨á無ê昆蟲。

第21節,自然死去ê動物之所以bē-tàng食,是因為自然死去ê動物肉裡iáu有血。因為bē-sái食帶有血ê肉,m̄-koh thang kā它送á是賣hō͘外邦人。

「bē-tàng用母羊ê奶煮小羊ê肉來食」,chit句話thang參考出埃及記第廿三章19節、第三十四章26節。真可能是迦南人用chit種方式來祭祀in ê神明,認為án-ne神明chiah會歡喜。因為án-ne,嚴厲禁止,表示bē-tàng Kā chit種祭祀偶像神明ê方式引用到敬拜上帝ê禮儀上。

經文:

申命記 14:22-14:29

註釋:

這是一段有關十分之一奉獻ê規定。Tī創世記第十四章20節,記載亞伯拉罕phah贏仗tńg來後,取出十分之一ê戰利品hō͘祭司麥基洗德。雅各tī伯特利ê時chūn,bat向上帝下願,ài kā上帝賜hō͘伊ê一切「獻上十分之一」(參考創世記廿八:22)。Tī本冊第十二章mā提起十分之一ê奉獻條例(參考第6節、第11節、第17節)。十分之一,teh代表一個基本ê意義:一切tùi上帝來,因為án-ne,應該有一份是屬tī上帝ê。換句話講,十分之一奉獻是teh提醒以色列人民m̄-thang bē記得上帝ê恩典。這十分之一有兩種用途:(1)是提供給利未人ê需要,(2)是為tio̍h幫助hiah-ê外僑、孤兒kah寡婦,mā就是當做賑濟sàn-chhiah人ê需要。

第22到26節,chia真清楚講tio̍h十分之一,是包括所有收入。農業時代siōng主要ê收入,就是農作物。有時chūn mā有工錢。M̄-koh lóng tio̍h提撥十分之一奉獻hō͘上帝。若是家畜á是大宗農作物,離敬拜上帝ê場所真遠,有帶上ê困難。Mā thang kā它變賣,kā錢帶到敬拜上帝ê場所當做奉獻。
第27到29節,chit三節清楚說明這十分之一ê奉獻用途,是為tio̍h beh賑濟外僑、孤兒,kah寡婦,mā包括無家己產業ê利未人。Á每三年最後一年之十分之一奉獻,全部用tī chia。

經文:

申命記 15:1-15:11

註釋:

Chit章提出兩件重要ê事,一是關係安息年ê規矩,二是關係對待奴隸ê條例。最後koh一pái提起ài kā頭胎生ê家畜動物分別出來,因為he是屬tī上帝ê。

Chit段經文mā同時記載tī利未記第廿五章1到7節。所謂安息年,這是為tio̍h hiah-ê sàn-chhiah人所訂ê律法,主要目的是beh hō͘ sàn-chhiah人有機會得tio̍h「重新koh來」ê機會,免得sàn-chhiah人因為負擔利息á一直承受生活ê壓力。Chit條律法mā teh表示整體以色列人民就kah-ná是一個大家庭,有錢人有義務kah責任照顧sàn-chhiah ê兄弟,án-ne chiah bē因為sàn-chhiah á一定tio̍h向外人舉債,變成被外國人掌控ê民族,甚至淪落成做負債ê奴隸。

第1到3節,「每七年ê尾一年」,這表示第七年ê意思。Tī chit年「tio̍h豁免同胞ê債務」,表示kah上帝創造宇宙萬物,第七年歇睏有關係。安息,原本ê意思表示一切停止。Án-ne,thang hō͘家己kah土地lóng得tio̍h歇睏、重新得力ê機會。Chia規定對外國人m̄免有安息年ê規定,m̄-koh對家己ê同胞,一定tio̍h嚴格遵行,無論家己同胞欠了甚麼債務,lóng tio̍h豁免,無koh追討。

第4到6節,只要照這規定去遵行,以色列人民中間就bē出現sàn-chhiah人,án-ne,國家就會富強,bē受tio̍h外國人ê箝制。因為上帝喜樂chit種子民。

第7到11節,chia提醒以色列人民tio̍h對sàn-chhiah人生出憐憫ê心,主動慷慨幫忙,kā sàn-chhiah人所需要ê hō͘ in協助kah借hō͘。不借、不伸手幫忙,就是犯罪。因為幫助是一種責任kah義務。

經文:

申命記 15:12-15:18

註釋:

Chit段經文是關係對待奴隸ê條例,mā同時記載tī出埃及記第廿一章1 到11節。強調tio̍h好款待奴隸,主要是teh提醒以色列人民mā bat tī埃及當過奴隸,是上帝「tháu放」了in ê緣故。因為án-ne,in mā需要學習上帝ê仁慈,tháu放in中間ê奴隸。

第12節,chit節開始就說明chiah-ê奴隸是因為厝裡sàn-chhiah á賣身舉債。當服事六年了後,tī第七年就是安息年,就beh tháu放in tńg去,而且無條件地tháu放,hō͘ in重新得tio̍h完全ê自由。

第13到15節,chit段經文是非常人道ê。當安息年來到,tháu放奴隸ê時,bē-tàng hō͘伊空手á tńg來。因為伊就是sàn-chhiah chiah賣身來做奴隸。taⁿkoh教伊空手tńg去,伊iáu-koh sàn-chhiah。因為án-ne,一定tio̍h慷慨地hō͘伊夠額ê羊kah五穀等食物,án-ne,當伊tńg去厝裡鄉ê時,厝邊看見會認為伊是去外鄉thàn錢tńg去,bē認為伊是賣身為奴。Chia特別提起以色列人民mā bat tī埃及當過奴隸,tio̍h離開ê時,上帝mā仝款hō͘ in尊榮地離開埃及,而且手上裝滿了埃及人hō͘ ê珠寶財物(參考出埃及記十二:35—36)。

第16到18節,tùi chia就thang看出有ê人做奴隸,是kah頭前所提起ê舉債有關係,因為欠錢舉債,有時一定tio̍h用奴工來還債。因為án-ne,規定bē-tàng hō͘一個人永遠成做奴隸,因為he m̄是上帝ê疼。除非是心甘情願做奴隸,因為主人好款待伊,chiah hō͘ chit-ê人感覺有感恩圖報一生ê必要。Á做一個人心甘情願做奴隸ê時chūn,tī耳根穿孔,表示伊願意終身為奴感謝主人,mā是teh表示當chit-ê奴工年老體衰ê時,主人無法度棄sak伊,因為主人有照顧奴隸ê責任。Án-ne好款待奴隸,mā是得tio̍h上帝賜福ê要件。

經文:

申命記 15:19-15:23

註釋:

Chia提起頭胎ê家畜lóng是屬tī上帝ê,因為án-netio̍h獻hō͘上帝。Mā thang參考出埃及記第廿二章29到30節。

第19到20節,頭胎ê公牛、公羊是屬tī上帝ê,因為án-ne,bē-tàng食,mā bē-tàng剪這公羊ê毛,á是kā chit頭公牛帶去種作。Á是beh kā它獻祭hō͘上帝。然後teh獻祭了後,食chit種牛羊ê肉。

第21到22節,chit兩節提起有關殘缺ê牛羊,雖然是頭胎ê,m̄-koh因為身軀有殘缺,就bē-tàng獻祭hō͘上帝。Mā thang參考利未記第廿二章19到21節。第22節ê所謂禮儀上是「無清氣ê」,是teh指做一個人因各種情況,變成無清氣ê人,親像摸到死人ê屍體,á是婦女tú-tio̍h生理週期來ê時chūn。

Siōng重要ê是bē-sái食帶有血ê肉,就算是殘缺ê頭胎生之牛羊,tī宰殺ê時,mā是仝款,beh kā牠ê血放出來了後chiah thang煮來食。

經文:

申命記 16:1-16:8

註釋:

Chit章分別提起三個以色列人民看做siōng重要ê節日:Pôaⁿ過節、七七收成節、Tòa棚節。Chit三個節期ê規定mā分別記載tī出埃及記第十二章1到20節;利未記第廿三章15到21節,kah利未記第廿三章33到43節等等。Tio̍h注意ê是tī第16 到17節,chia講以色列cha-po͘人每年至少chit三pái節期lóng tio̍h參加,而且是beh「到上主所選定ê場所敬拜伊」(第2節、第5節、第7節、第11節、第15節、第16節等等),這koh一pái強化了只有一個敬拜場所ê重要性,mā就是中央敬拜場所。

這是關係Pôaⁿ過節ê活動。

第1到2節,所謂「亞筆月」,這「亞筆」一詞,是teh指新ê麥穗,á新麥穗發出來大約就是tīchit-má ê三、四月間,mā就是春天ê季節。Á「Pôaⁿ過節」真清楚,其由來thang參考出埃及記第十二章1到14節,是記念上帝拯救以色列人民行出埃及奴隸之地ê恩典節期。因為án-ne,這天一定會獻上感恩ê祭品,表示感謝上帝ê拯救恩典。

第3到4節,講beh食無酵餅「七工」,其實,這是包含Pôaⁿ過節ê隔工開始ê除酵節節期,á chit節期ê規定thang參考出埃及記第十二章15到20節。Koh講chia對「無酵餅」有一個新ê解釋,表示「苦難餅」,是記念脫離埃及苦難ê日子。

第5到8節,chia規定Pôaⁿ過節tio̍h獻祭ê牲畜,一定tio̍h teh敬拜上帝ê場所chiah thang宰殺,而且tio̍h tī敬拜場所食獻祭之物。Á tī接落去ê除酵節期間,lóng tio̍h守安息,bē-tàng做工, tio̍h專心敬拜,因為這是性命ê再生,值得獻上感謝。

經文:

申命記 16:9-16:12

註釋:

Chit段經文是關係收成節ê規定,mā是Pôaⁿ過節後面ê第二大節期,這收成節koh名「七七節」,mā就是後來ê「五旬節」,是採收五穀雜糧等農作物開始ê時間。

第9到10節,這是tùi Pôaⁿ過節過了後開始算第七個禮拜。Chit時tio̍h獻上ê禮物,就是初熟ê農作物,表示感謝上帝賞賜。Chit節期只有一工。因為án-ne,獻上感謝了後,就開始進行採收ê工作。

第11到12節,慶祝chit節期,一定tio̍h kah所有tòa做伙ê人,除了厝裡ê親人外,mā tio̍h kah貧困ê孤兒、寡婦、外僑(寄居者),以及無土地thang種植ê利未人同齊慶祝chit節期活動。Mā koh一pái提醒tio̍h舉行慶祝,是因為離開埃及,進入迦南地,teh過自由ê生活,因為上帝賞賜chiah ē-tàng有土地thang種作。

經文:

申命記 16:13-16:17

註釋:

Chit段是關係Tòa棚節,是以色列人民看做第三大ê重要節期。Chit節期koh kā它稱做「收藏節」,顧名思義,chit節期就是kā收成ê農作物收藏起來,好準備過寒天。

第13節,chit節期有長到「七工」ê活動。Tòa棚,就是搭帳棚tī田地間。

第14到15節,表示歡喜慶祝ê節期,bē-tàng獨享,á是beh kah所有ê親人,包括厝裡ê奴婢、孤兒、寡婦、外僑等lóng同齊參加慶祝。其實,chit節期mā會邀請附近村落ê人同齊參加,藉chit-ê青年男女有機會相識而成親。

第16到17節,奉獻ê禮物是照家己ê能力á為。Á慶祝ê地點,就是tī上帝所選定ê敬拜場所。

經文:

申命記 16:18-16:20

註釋:

Chit段經文lóng是講tio̍h有關以色列社會領袖ê問題。做一個領導者,非常重要ê工作,就是beh排解人民彼此之間ê糾紛,親像解決財產ê問題、傷害ê問題等。Koh講,做一個以色列民族ê領導者,一定tio̍h帶領人民堅持遵守敬拜ê誡命,chit點chiah是chit段律法ê基本精神所在。換句話講,chit段經文mā說明一點:ài做以色列人ê社會領袖,基本條件是beh有堅定ê信仰,對信仰有真清楚ê認bat,chit種人chiah ē-tàng tī人民中間成做領導者。因為好ê信仰者,bē接受o͘-se(參考十六:19),因為伊知影伊ê審判是teh代表上帝teh執行公義。另外一個特點:bē-tàng為家己積存金銀,貪圖財富(參考十七:17),chit種領袖chiah bē驕傲,á忽略因為sàn-chhiah受冤屈ê人。

Chit段經文講tio̍h有關設立審判官處理人民之間糾紛ê事。Chiah-ê審判官ê選派,是一件相當重要ê事,基本要件是信仰。

第18到20節,有人ê所在,就會有糾紛,這是人ê軟弱。因為án-ne,ài tī各城鎮設立審判官,á chiah-ê審判官ê基本要求是:1.公正無私,不濫權。

Bē-tàng接受o͘-se。正確地講,一個公正ê審判官,就bē接受o͘-se。會接受o͘-se,就bē是公正ê審判官。3.公正ê審判官會公正執法。只有tī chit種條件下,人民kah社會chiah會安定,有安定ê社會生活,chit種社會chiah ē-tàng長居久安落去。這mā是一般常講ê「司法是一個國家、社會安定最後ê底線」。

經文:

申命記 16:21-17:7

註釋:

Chit段經文真清楚講tio̍h敬拜上帝就是beh純淨、聖潔,絕對bē-tàng含混不清,因為含混ê信仰態度是上帝siōng討厭ê事。

第十六章21到22節,建造敬拜上帝ê祭壇,就是bē-tàng同時有拜迦南人偶像神明ê任何記號出現。「亞舍拉女神」,這是迦南人siōng普遍mā是siōng愛ê巴力神明之妻。迦南地ê人認為崇拜chit種神,ē-sái農作物生產豐富,mā ē-sái cha-bó͘人容易有娠生育。這女神用「木柱」做記號,á巴力則用「石柱」做記號,chit種石柱mā會雕刻男性生殖器官ê樣式。會有chit種禁令出現,表示後來進入迦南地了後,以色列人民已經深受影響,有人一面敬拜上帝,一面去拜chit種迦南人ê神明,這等於是污穢了上帝ê聖潔,mā是褻瀆上帝ê神聖、獨一bē-tàng侵犯ê誡命。

第十七章1節,若是kā「缺陷ê牛羊獻hō͘上主」,等於是藐視上帝ê賜福。Kan-taⁿ會引起上帝ê忿怒,一點好處mā無。

第2到4節,chit段經文koh一pái重述第十三章所提ê禁令,棄sak上帝去拜偶像神明者,一律處以石頭之刑罰,一點mā不寬待。

第5到7節,chit三節經文mā thang參考第十九章15到21節。任何指控有人拜偶像ê事,就一定tio̍h有兩個人以上做證人,chit種證言chiah會生效。當證人ê人,tio̍h先the̍h石頭tàn向chit-ê被指控犯罪ê人,表示伊ê見證是真實ê。

經文:

申命記 17:8-17:13

註釋:

Chit段經文若是續接tī第十六章20節後面,會koh khah暢順。Lóng是講tio̍h有關審判官審理人民案件ê事。

第8到10節,chia已經訂出了法院層級,tùi地方漸漸往上升級,重大案件就由上級法院來審理,由利未祭司kah審判官判斷。Tī chit層次ê判決確定了後,就bē-tàng koh再有任何意見出現。

第11到13節,由這高層級審理,判決出來ê結果,無論甚麼人lóng tio̍h接受,bē-tàng有任何違抗之舉,若無,就用死刑論處,這mā thang防止作惡ê人有lām-sám告訴ê現象出現。

經文:

申命記 17:14-17:20

註釋:

Chit段經文真重要,講tio̍h tī新ê國王出現了後,應該tio̍h幫助chit-ê新ê王謹守上帝語治理國家。

第14到15節,chit兩節thang參考撒母耳記上第八章4到22節,以色列人民後來要求先知撒母耳替in選立君王來統治in。先知撒母耳詢問上帝,上帝同意in,ài撒母耳去膏立以色列人民歷史上第一位君王掃羅。Chia規定選立ê國王,一定會tùi以色列人民中間選立出來,bē-tàng選外族人。因為選外族人,就表示in hō͘人統治,m̄是獨立自主ê人民。

第16到17節,chia限制國王ê財富,免得君王因為擁有真chē財富á欺壓人民,á是變成喜好窮兵黷武,不管人民死活。

第18到20節,chit三節siōng重要,說明一個國王謹記上帝,比甚麼lóng重要。因為án-ne,祭司有責任「抄寫一份上主ê律法」hō͘國王,á國王若知ài kā上帝ê話之冊卷khǹg tī身邊,隨時研讀,切實遵行,án-ne就bē因驕傲á做出違背上帝旨意ê事。

經文:

申命記 18:1-18:8

註釋:

Chit章除了koh一pái提起祭司thang得tio̍h產業之份額外,特別提起有關續接摩西帶領以色列人民ê領導者會來臨。Á這mā成做以色列人民久長以來tī異族統治之下ê ǹg望。

Chit段經文提起有關利未支派ê祭司thang享受ê照顧。

第1到2節,chia講「利未支族ê祭司」,chit位詞thang án-ne了解:就是tī利未支派中選派出來ê祭司」。Tī民數記第十八章真清楚表示:只有亞倫ê家族kiáⁿ孫chiah thang當祭司。其他利未支派ê人kah in ê kiáⁿ孫,lóng一定tio̍h聽從亞倫家族kah kiáⁿ孫當祭司者ê指令做tāi-chì,管理祭祀kah敬拜ê禮儀事務。因為án-ne,chia用「利未支派ê祭司」,表示chia ê資料是晚期ê作品,mā koh khah可能是hông掠去做奴隸,tńg來國內後當時ê祭司已經m̄是tùi亞倫家族kiáⁿ孫選出來à。

第3到5節,因為利未支派ê人被分散到各支派去協助祭祀禮儀ê工作,無土地thang生產作物飼家己,因為án-ne,chia規定ài kā獻祭ê物件中分出來hō͘利未支派ê人,mā就是供養in生活所需要ê。

第6到8節,這表示利未人是thang移動khiā起ê。M̄-koh khah重要ê,就是tī設置中央敬拜中心了後,因為tī中央敬拜中心一定tio̍h主持國家siōng重要ê大典—Pôaⁿ過節、七七收成節、Tòa棚節等等(參考十六:16)。全國各地cha-po͘人紛紛來chia敬拜,必定需要koh khah chē利未祭司來協助。Tī無形中mā會塑造成「中心權威」感受。因為án-ne,chia規定中央敬拜中心bē-tàng拒絕來自任何其他地區ê利未祭司。意思是teh指若有來自外地城鎮ê利未祭司,願意到其他敬拜ê場合參與服事,lóng bē-tàng拒絕,án-ne chiah bē hō͘ in成做流浪者。Chia mā說明一個重要觀念:任何祭司lóng thang到中央敬拜上帝ê場所參與事奉ê工作,中央場所ê祭司絕對bē-tàng藉故拒絕收容自願來ê參與者,á是有輕視in ê態度出現。

第7節真可能是針對列王記下第廿三章8到9節ê後遺症á提出ê。因為當時約西亞王kā猶大各城ê祭司帶到耶路撒冷後,hō͘ in有食物,卻m̄ hō͘ in tī聖殿中參與服事。

經文:

申命記 18:9-18:13

註釋:

Chia koh一明顯確地講出進入迦南地了後,一定會kah當地人民ê生活、風俗、宗教信仰隔離出來,絕對bē-tàng有一絲á模仿ê念頭出現。可見in進入了後,並無能力kā所有外族人lóng消滅。

第9到11節,chia提起「邪惡風俗」,是表示拜偶像ê各種祭司禮儀,mā包括真chē巫術,像「占卜、觀兆、行法術,用符咒,求問鬼神á是死人ê陰魂」等等。Chiah-ê lóng是一般民間宗教信仰ê特徵,tī台灣mā相當盛行。M̄-koh,上帝禁止祂ê子民去聽從相信。

第12到13節,明確講出上帝討厭做chit款tāi-chì ê人,因為這等於是污穢了上帝ê聖潔。Koh講,上帝chiah是人性命ê主宰。因為所有萬物lóng是上帝所創造。Chiah-ê行法術ê,lóng是teh講性命ê運命,m̄-koh人ê運命是tī上帝手中,m̄是任何人ē-tàng主宰á是影響,甚至ē-tàng測知,這lóng是用騙人ê手路想beh引人棄sak上帝ê方式。

經文:

申命記 18:14-18:22

註釋:

Chit段經文說明上帝子民kah迦南地人民之間ê差別。迦南地人聽從hiah-ê巫師行法術來指點性命方向。M̄-koh上帝子民有上帝奴僕來帶領in遵行上帝ê律法誡命。

第14到15節,上帝beh tùi以色列人民中間興起一位「像我仝款ê先知」,chit句話一再hō͘人認為是新ê拯救者會來臨。像摩西仝款,表示to̍h是teh beh來臨ê chit位拯救者,是先知ê典範,thang面對面kah上帝講話,而且不自私,只為人民生存向上帝祈求ê人。

第16到20節,chit段經文真清楚說明chit位先知ê態度:1.以色列人民犯罪ê時,會向上帝懇求赦免憐憫;2.講上帝ài伊講,而且一一地轉告hō͘以色列人民;3.chit位先知就是上帝ê代言人,絕對m̄是假先知,亂用上帝ê名傳講虛假ê信息,卻是忠實tī上帝ê奴僕。

第21到22節,chit兩節教導以色列人民怎樣分辨出真假先知,因為真先知傳講上帝ê信息,上帝一出,必定會實現。假先知就m̄是án-ne。

經文:

申命記 19:1-19:14

註釋:

Chit章主要是講tio̍h有關訴訟、糾紛ê問題。分做兩個部分,一是有關人無辜犯罪了後,thang走chhōe庇護城保護性命。另外一個是beh控訴一個人,至少ài有兩個以上ê證人舉證chiah ē-tàng成立。

Chit段經文是記載有關庇護城ê設立,mā是摩西五經中第四次提起,第一pái tī出埃及記第廿一章12到14節;第二pái是tī民數記第三十五章9到29節;第三pái是tī申命記第四章41到43節。

chit-má chia是第四次記載。Tī申命記第四章講tī約旦河東岸,mā就是呂便、迦得、瑪拿西ê地區各設一城,共計三城。chit-má chia是講beh tī迦南地區域內另外設立三城,án-ne共計是六個城市,用來做庇護城,主要是hō͘ hiah-ê無辜ê人thang得tio̍h保護。

第1到3節,當以色列人民進入迦南地,並且安定khiā起了後,就beh kā迦南地分做三塊,每一塊劃出一個城市,chit-ê城市一定tio̍h tī市中心地帶,án-ne方便附近居民,若因為無小心á是因無辜殺害別人ê人容易來到chit-ê庇護城市。

第4到7節,chia特別舉例講出何謂「無辜」á是「誤殺」lóng無冤仇ê人。親像斧頭柄脫落á傷害別人致死ê,就是誤殺。Á是tī逃亡ê時,卻因距離庇護城siuⁿ遠致使被親人報仇殺害,chit-ê親人因為m̄知實況á殺害這兇手,mā thang來chia走chhōe庇護,若無,會繼續冤冤相報á無止盡。因為án-ne,規定tio̍h劃出三個城當做庇護城。

第8到10節,這庇護城就是為tio̍h beh保護無辜殺害別人ê人。第9節所提起ê另外三座城,就是tī約旦河東岸地區。

第11到13節,m̄-koh庇護城並無庇護故意謀害別人性命者,就算chit種人逃到庇護城,hit-ê城ê長老mā tio̍h kā伊chhōa tńg去交hō͘受害者ê親人報仇。因為故意殺害別人者,m̄免憐憫,án-ne chiah bē有人利用庇護城做出傷害伊人生命ê事。

Chit節thang參考第廿七章17節。另外thang參考第五章21節,十誡ê第十誡講tio̍h bē-tàng貪圖別人ê土地,因為土地lóng是上帝所賞賜ê。貪別人ê土地,等於是teh貪上帝ê物件,表示對上帝ê信心不足。

經文:

申命記 19:15-19:21

註釋:

這是有關證人ê條例,規定一定tio̍h ài有兩個人以上舉證chiah算成立。Chit段經文mā出現tī民數記第三十五章30節,以及申命記第十七章6節,表示上帝絕對m̄准做假見證,即使有兩個人以上做證,m̄-koh卻是做假證,採取ê懲罰就是「報復」ê方式──以眼還眼,以牙還牙,以手還手,以腳還腳。列王記上第廿一章記載以色列王亞哈ê bó͘王后耶洗碧,買收人做假見證,害死葡萄園主人the̍h伯。結果上帝差遣先知以利亞去譴責亞哈王,講狗tī tó位舐(chīⁿ)拿伯ê血,mā tio̍h tī hia舐亞哈ê血(參考列王記上廿一:19)。

第15到17節,這是teh指控訴案,一定tio̍h有兩個人以上舉證並願意出庭做證chiah算是有罪。M̄-koh若是發見兩個證人中間有一個做假證陷害別人,就一定tio̍h敬拜上帝ê場所,表示ài面對上帝chiù-chōa,hit時輪值ê審判官tio̍h詳細調查,看甚麼人做假證。

第18到21節,若查出有人確實做假證,這做假證ê人就beh承受本來被控告者應得ê罪。換句話講,若本來被控告者是傷害別人ê目睭,m̄-koh這是冤枉ê,做假見證ê人就beh付出目睭來當做懲罰。用chit種方式來嚇阻做假見證ê行為。

經文:

申命記 20:1-20:9

註釋:

Chit章談ê lóng是有關戰爭生死ê問題。Tī第七章17到26節已經講tio̍h有關進入迦南地必定會tú-tio̍h戰爭,chit-má koh khah具體地論到關係戰爭tio̍h注意ê細節。以色列人民teh beh進入迦南地一定tio̍h面對ê戰爭看做是「聖戰」。這「聖戰」ê觀念m̄-nā是因為迦南地是上帝所應允賞賜ê土地,koh khah重要ê是tī戰爭ê時,上帝會親自kah in同齊kah敵人相刣,chit種觀念早tī出埃及進入曠野時代,就已經建立起來。Mā tùi「聖戰」ê觀念中,thang看tio̍h以色列人民已經kā kui個民族完全kah「耶和華宗教信仰」結合做伙,無法度分開。

Chit段經文真清楚講tio̍h,mài因為對敵ê一方人chē勢眾就驚惶。因為這是上帝允准ê戰爭,上帝一定會伸手參與,因為án-ne m̄免驚惶。

第1到4節,真清楚,只要是上帝同意ê戰爭,就會有上帝ê幫助。Tī上帝帶領下ê戰爭,kah軍隊ê軍事武力強弱無關,因為上帝就是以色列軍隊ê總指揮官(參考耶利米書五十一:27—28),這mā是詩人ê詩歌中所歌頌ê(參考詩篇三十三:16—18)。若是無上帝允准,即使真有士氣,結果仝款kan-taⁿ會慘敗(參考民數記十四:39—45),這mā是以色列人民tī曠野漂流期間親身ê經驗。

Koh講,既然是有上帝ê允准chiah ē-tàng出征,因為án-ne,tī出征chìn前tio̍h由祭司先向軍隊進行鼓舞講話,有ná今á日軍隊戰前ê「精神訓話」仝款。

第5到7節,這幾節經文講tio̍h幾種m̄免出去戰爭ê人,一是tú建造好厝á iáu未舉行新屋落成感恩禮拜ê人,這mā表示iáu未搬入去tòa ê意思;二是新栽種葡萄園iáu未收成初熟果子奉獻hō͘上帝ê人,照利未記第十九章23到25節ê記載,ē-tàng收tio̍h初熟果子是第四年了後ê事;三是訂了婚m̄-koh iáu未結婚ê人,照申命記第廿四章5節ê記載,結婚ê hit年,是無法度調去做兵ê。

第8到9節,規定驚惶相刣ê人mài出征,因為chit種人m̄-nā會影響士氣,mā teh表明對上帝無信心。Chit種人m̄-nā bē-tàng出征,koh khah無法度擔任指揮官,á是帶兵官。

經文:

申命記 20:10-20:20

註釋:

Chit段經文講tio̍h有關攻打敵方ê時,tio̍h注意ê事項。

第10到15節,tī開戰chìn前beh hō͘敵方有和談ê機會,mài衝pōng,認為家己既然有上帝同意出兵,就lóng無顧忌。Mā beh hō͘對敵一方有商量討論ê空間,然後chiah決定是m̄是tio̍h用武力進攻,á是beh用和平ê方式the̍h落來對方城堡。

第16到18節,佔領了敵方ê城堡,就beh剷除hit-ê城堡內會影響tio̍h家己軍隊、人民信心、生活ê各種誘惑物。無法度因為phah了勝仗,卻teh生活kah軍紀上墮落,遠離了上帝ê教導。因為這戰爭既然是上帝所允准,就無法度因為phah了勝戰á遠離上帝ê恩典。

第19到20節,chit兩節是非常特別ê律法,以今á日ê人ê眼光á是通用語來講,就是生態環境保護。只有ē-tàng食果子樹ê果子,bē-tàng砍伐。即使beh造攻打城牆ê器具,mā只有ē-tàng採用已經枯乾ê樹木。Tī兩、三千年前ê人會提出chit種看法,mā只有以色列chit種民族。台灣即使到à今á日iáu teh砍伐樹頭當室內ê桌椅á是壁飾,這是真嚴重ê 錯誤。Mā tùi chia ē-tàng看出,樹木kah人ê生存環境息息相關。

經文:

申命記 21:1-21:9

註釋:

Chit段經文是講tio̍h屬tī民事律法chit方面ê問題。

Chit章講tio̍h有關iáu未破案ê命案(第1到9節)、女戰犯處置問題(第10到14節)、大kiáⁿ ê權利(第15到17節),以及厝內出現逆子ê處理方式(第18到21節),以及死刑犯屍體處理方式(第22到23節)等。

Chit段經文講tio̍h有關iáu未破案ê凶殺案,對屍體ê處置方式。

第1節,這是teh指進入迦南地後,有固定ê土地、城鎮。進入安定生活後,卻發生chit種謀殺案,m̄-koh chhōe bē-tio̍h凶手,á凶手真惡質,是會hō͘害人棄屍荒郊野外。

第2到5節,因為iáu無法度查出凶手是甚麼人,因為án-ne,就需要先進行處理屍體ê事。看該屍體距離tó一個城鎮khah近,由hit-ê城鎮ê長老代表用獻祭ê方式,表明kah被殺害者ê命案無關。Á負責審判ê祭司官員tio̍h監督chit項獻祭禮儀,見證一切lóng有照規矩辦理,chit點有ná現今ê驗屍程序仝款。

第6到9節,距離hit-ê城鎮最近ê長老,透過獻祭禮儀向上帝表明,此凶殺案確實m̄是hit-ê城鎮ê人民所為,免得因為藏匿凶手,á tú-tio̍h上帝嚴厲ê懲罰。因為獻祭是獻hō͘上帝,上帝清楚知影甚麼人是真正凶手。因為án-ne,chit種獻祭禮儀mā teh表明一種誓咒。

經文:

申命記 21:10-21:14

註釋:

有戰爭就有俘虜,chit段經文講tio̍h怎樣處理想beh娶女性俘虜做bó͘ ê問題。古代社會女性地位甚低,戰俘koh khah免講。Chia提起ê女性戰俘,就是phah敗仗國家、民族ê女性被掠去做奴隸,m̄-koh若想納做妻妾,就應該注意ê事項。

Chit段經文mā ē-tàng看出以色列人民是thang kah外族人通婚ê。特別是tī所羅門王身上看tio̍h koh khah chē外邦妻細姨。

第10到13節,因為對方是外族人,mā m̄是迦南cha-bó͘-gín-á,若想beh娶伊做bó͘,需要舉行一種特別ê潔淨禮,就是透過剃掉頭毛、剪指kah、換上衫褲,表示伊kah過去無仝款,已經變成以色列人民之一份子。Chia講beh「為伊父母舉哀一個月」,意思是teh指伊kah原來ê家族切斷了關係。其實,當俘虜就是án-ne,因為伊差不多無法度koh再tńg來後頭厝省親。加上宗教禮儀上ê關係,若是tńg去省親,等於是接觸「無清氣」ê人,chit對夫家來講是相當麻煩ê事。因為án-ne,娶女戰俘,等於hō͘女戰俘kah娘家ê關係「死」去仝款,為tio̍h án-ne舉哀mā teh表示關係ê切斷,因為這cha-bó͘-gín-á已經完全歸化成以色列人à。

第14節,這是保障女性俘虜變成妻細姨了後siōng重要ê條例,mā就是當伊被主人納做妻妾了後,就beh尊重伊是一個自由人,á無法度koh再當做俘虜á是奴隸看待。因為伊已經被正式娶過門,是以色列人民ê新婦。

經文:

申命記 21:15-21:17

註釋:

這是講tio̍h有關大kiáⁿ ê權利問題。Chit-ê條例有一個基本作用,防止作老父ê hō͘細姨ê kiáⁿ承受大kiáⁿ財產。伊會娶細姨,真有可能是因為討厭本來ê bó͘。因為án-ne,保護大kiáⁿ ê名份成做chit條律法ê主要目的。Chit條例真親像台灣過去風俗ê「長孫頂尾子」,意思是加分一份財產。

第15到16節,chia看tio̍h「偏愛」妻細姨ê問題。以撒kah利百加就是因為偏愛各自歡喜ê gín-á,後來雅各mā是偏愛拉結,結果造成koh khah chē家庭糾紛。Chia就清楚規定bē-tàng因為偏愛某一個妻細姨,就tī分配財產上有偏差。Chia只強調對大kiáⁿ ài beh特別保護,原因是大kiáⁿ tio̍h負起繼承家業ê責任。

第17節,因為大kiáⁿ是beh負起繼承家業ê責任,tī分配財產ê時,就beh多hō͘伊一份,這是「大kiáⁿ ê特權」。

經文:

申命記 21:18-21:21

註釋:

對子女ê教導責任是屬tī父母ê,á厝內有忤逆ê gín-á則父母性命ê重大負擔。Chia講tio̍h怎樣處置chit種忤逆ê gín-á ê問題。

第18到20節,chia講tio̍h「頑劣忤逆」chit-ê詞,表示對父母ê勸勉m̄-nā不聽,而且故意去做「酗酒放蕩」ê事。Chia ê「放蕩」mā表示違反社會秩序,造成koh khah chē人ê不安。Chit時chūn,父母既然無法度管教,就應該kā gín-á帶到城裡審案ê法官hia,hō͘法官來處理,ná親像今á日ê少年法庭á是法院來仝款。

第21節,「城裡ê居民就beh用石頭phah死伊」,這等於是判處死刑仝款,是chit種忤逆ê gín-á犯了真嚴重ê罪。這kah十誡ê第五誡「孝敬父母」ê誡命有密切關係。會án-ne判chiah-ni̍h重ê刑罰,是因為ná kah上帝所應允ê土地有密切關係,忤逆父母,等於是輕視上帝所賞賜ê土地仝款。

原本摩西律法中就已經規定,凡「咒罵父母」ê,一定tio̍h處死刑(參考出埃及記廿一:17),「毆打父母」ê人,mā仝款tio̍h判處死刑(參考出埃及記廿一:15)。Á chia會hiah-ni̍h嚴厲ê懲罰,對tī少年一代ê子女mā是一個真重要ê警惕,hō͘ in知影一定tio̍h小心,若無,若是父母控告到長老ê所在,對in ê性命會是真大ê威脅。

經文:

申命記 21:22-21:23

註釋:

Chia所講ê「柱子」,mā thang講「樹木」。Tī舊約聖經中有kúi-nā個例lóng是án-ne處理囚犯á是敵人,親像約書亞記第八章29節、第十章26到27節,撒母耳記落來第四章12節;第廿一章13節等等,chit種處罰ná親像早期歐洲社會ê「絞刑臺」仝款。kā受刑人ê屍體掛tī柱á頂「示眾」,有thâi雞儆猴之作用。Ná親像非利士人kā掃羅ê屍體「釘tī伯‧珊ê城牆上」仝款(參考撒母耳記上三十一:10)。Chia強調屍體一定tio̍h hit工埋葬,bē-tàng「留tī柱上到第二工」。請注意,chia ê「第二工」,mā表示tī hit工日落chìn前。因為以色列人民是tùi日落開始算第二工。

會有chit種規定,kah舊約聖經時代對死去ê屍體看法有關,in認為屍體會傳染疾病,因為án-ne,摩西律法一再要求摸tio̍h過屍體ê人,一定tio̍h tī潔淨了後,chiah thang koh再出現tī公眾面前(參考民數記五:2—3)。M̄-koh chit種作法並m̄是因為in尊重死者,卻是in認為土地乃是上帝所賞賜,hō͘屍體tī柱á頂加停留一工,會污染上帝賞賜ê土地。另外,留置過瞑,可能會引來豺狼、秃鷹等野獸撕裂、吞食屍體(參考創世記四十:19,撒母耳記落來廿一:10),á玷污了土地(參考民數記三十五:34)。上帝賞賜ê土地是神聖ê,因為án-ne,保持土地ê神聖非常重要,án-ne chiah ē-tàng hō͘土地有潔淨ê性命力,養育上帝ê子民(參考創世記三:17—19、四:11—12)。

經文:

申命記 22:1-22:12

註釋:

Chit章包含真chē單獨ê條例,ná親像teh苦勸、勉勵,無jōa sêng律法條文。因為tī chia並無提起若是違背chiah-ê條文,會受tio̍h ê懲罰。

Chit段經文共計列了九條ê條文,chiah-ê條文lóng是kah一般家庭生活相關ê事件。

第1到3節,這是一種勉勵人怎樣kah厝邊相處ê箴言,mā是勸人誠實相待, mài有貪ê念頭出現。因為發生tī別人身上ê事,mā可能會發生tī家己身上。Á「羊」是當時社會ê經濟來源,而且重要ê祭牲。「驢á」是重要ê交通運輸工具,衫褲是生活一定tio̍h用品,mā可能是sàn-chhiah人óa靠取暖bē-tàng á是缺ê重要物件。

第4節,thang參考出埃及記第廿三章5節。「驢á á是牛跌倒了」,一個人ê氣力無法度拉起來,一定tio̍h有koh khah chē人來協助。

第5節,禁止人穿異性ê衫褲á是打扮,主要是beh端正風俗,真可能當時迦南地民間宗教慶典活動,有人用chit種方式打扮,ná親像台灣民間宗教祭祀禮儀中,mā有cha-bó͘人扮演cha-po͘人角色(親像「五子哭墓」)。為避免耶和華宗教被混入chit種行為,因為án-ne,禁止擴大範圍到一般生活中。若是對照申命記第廿三章17到18節來看,當時迦南地ê寺廟已真盛行孌童、娼妓。因為án-ne,有chit項禁令,表示需要嚴格保持神聖ê行為,包括tī穿插頂面ê要求,以示對耶和華上帝ê尊崇。仝款ê,chit項禁令m̄-nā是用tī宗教禮儀,mā用tī一般生活中。

第6到7節,這是非常人道ê作法,因為取行母鳥,會hō͘整窩ê雛鳥死去。Chia雖然講「thang帶走細隻鳥á」,其實意思是teh指看見母鳥tī鳥巢裡撫育小鳥á是孵蛋ê時,就mài去驚動,hō͘鳥á ê性命thang延續落去。

第8節,ài tī厝頂ê四周設置欄杆,chit項規定真可能kah以色列人民習慣tī厝頂平台頂祈禱、睏、聚會有關。因為有chit種生活習慣,in ê厝頂通常lóng建造得真堅固(參考列王記下四:10)。有時in mā會tī厝頂平台頂曝粟á。Á peh上厝頂ê樓梯就tī厝ê外面,任何人lóng ē-tàng peh上厝頂。設置欄杆chit項措施thang預防意外ê傷亡發生。Á致意外發生ê時,mā thang免除屋主「流人血」ê罪名。

第9到11節,chit三節講出三項kah自然現象不搭配ê禁令。這mā講一個基本觀念:各歸其類,表明一種秩序ê意思。利未記第十九章19節mā真清楚提出chit種生存ê要件。「bē-tàng tī葡萄園裡栽種別ê農作物」,其原本ê意思是teh指仝一個果園mài有兩種果子樹。Tī耶穌ê譬喻中,特別用chit種譬喻,講出結果無收成(參考路加福音十三:6)boài hō͘「牛kah驢á並肩種作」,因為這是兩種無仝ê家畜動物,牛ê種作力比驢á大。因為án-ne,若kā兩個架做伙並肩種作,kan-taⁿ會造成事倍功半ê結果,甚至koh khah糟。因為chit兩種力道無仝ê動物,真oh同負一枷擔。「羊毛kah細麻紗」,這是兩種無仝ê材質,同齊混織成布,真容易hō͘衫褲變形。Chiah-ê lóng tī說明一個基本要件:有秩序,不混雜。上帝ê子民應該知影秩序ê重要性。

第12節,參考民數記第十五章37到41節ê規定。有關衫褲tio̍h「thīⁿ繸」chit條法令,是用tī以色列成年人ê男子身上。其主要目的是teh提醒以色列人民,tio̍h會記得上帝「一切ê誡命,並且遵行」。Á上帝ê誡命中有兩項siōng重要,就是「疼上帝kah疼厝邊」(參考路加福音十:27)。耶穌就bat譴責過hiah-ê宗教領袖,故意kā衫褲ê繸加長(參考馬太福音廿三:5),以顯示家己ê地位,這是錯誤 ê信仰態度。因為若m̄是真實遵行上帝ê旨意,就算加長了chiah-ê繸,mā是枉然。

經文:

申命記 22:13-22:30

註釋:

Chit段經文ê背景是kah十誡ê第七誡有密切關係,mā thang講是tùi第七誡延伸出來ê,論到婚姻生活、社會倫理規範ê問題,mā包括屬tī家庭方面ê倫理關係。Siōng主要ê重點tī保障婦女ê社會生活空間,因為古早時婦女ê社會地位已經真低了,如果koh再被污辱,in ê生存空間差不多微乎其微。因為án-ne,如果誣告á是強暴一個cha-bó͘-gín-á,等於是毀了chit-ê cha-bó͘-gín-á ê命。因為án-ne,誣告bó͘不貞ê丈夫,m̄-nā beh被罰,iáu koh khah被嚴格規定終身bē-tàng棄sa̍k bó͘,á tī外面kah別ê cha-bó͘-gín-á有染ê丈夫,mā tio̍h接受律法嚴重ê制裁。Chit種律法m̄-nā大大超過台灣早期社會ê標準,甚至比近代ê台灣社會iáu koh khah進步。

第13到19節,chit段經文真清楚說明侮辱一個良家婦女,是真重ê罪惡。「處女」用來表示一個cha-bó͘人ê貞潔、規矩,無隨便放肆生活行為。侮辱chit種bó͘,誣告伊,等於是teh侮辱以色列人民ê cha-bó͘人仝款嚴重,對tī chit種cha-po͘人(丈夫)一定tio̍h hō͘ in嚴厲懲罰。

第20到21節,這是kah前段經文相對照,若是婚前cha-bó͘-gín-á已經kah別ê人有性行為,當時社會認為chit種cha-bó͘人已經犯了姦淫罪,mā會帶hō͘厝裡父母見笑。
第22到24節,thang參考約翰福音第八章1到11節,有關經學教師kah法利賽人帶一位「當teh行淫」被掠tio̍h ê cha-bó͘人來問耶穌ê處置態度。Chia強調bē-tàng有混亂男女性關係ê行為出現,一定tio̍h是正當夫妻chiah thang有性關係。若無,就會hō͘人看做是犯了淫亂罪,無論男女lóng tio̍h用石頭phah死。

第25到27節,這是懲罰強暴無助婦女ê罪刑,chit種cha-po͘人罪bē-tàng赦。

第28到29節,thang參考出埃及記第廿二章16到17節。這是一項玷污罪刑,只因為為cha-bó͘-gín-áiáu未確定婚姻ê對象。因為án-ne,cha-po͘人雖然有強姦ê行為,只要願意娶該cha-bó͘-gín-á,就無算有罪。M̄-koh只要娶過門,就終生bē-tàng休棄chit-ê cha-bó͘人。

第30節,thang參考利未記第十八章ê記載,其範圍koh khah闊,包含女方ê親人。Bē-tàng kah繼母有亂倫ê行為。雅各ê大kiáⁿ呂便就是做chit件事,hō͘ 雅各詛咒,甚至因為án-ne失去大kiáⁿ ê名份(參考創世記三十五:22、四十九:3—4,歷代志上五:1)。

Tùi chit段經文ē-tàng看出以色列人民tī信仰上看婚姻ê關係,ná親像kah上帝之間有ná「夫妻」ê關係仝款,婚姻關係一定tio̍h是絕對ê忠實。迦南地ê宗教信仰因為有含chiok厚ê性行為,因為án-ne,bē-tàng「亂性」mā成做以色列人民kah當地人民區隔出來ê一個主要因素,為tio̍h是beh「分別為聖」,已顯示出上帝選民是聖潔ê族群。

經文:

申命記 23:1-23:8

註釋:

第廿三到廿五章大多數條例lóng是kah生活規律有關。

Chit段經文是講tio̍h耶和華宗教信仰一個siōng基本ê信念,就是聖潔。如果會影響tio̍h聖潔ê,lóng一定tio̍h排除在外。掠tiâu chit-ê思想,就會明白in為甚麼會訂出chit種律法。

第1到2節,禁止「生殖器損傷á是被閹割ê人」加入聚會ê行列,是因為迦南人ê民間宗教中,參與宗教祭祀禮儀ê人,lóng需要有chit種記號。因為án-ne以色列人民就一定tio̍h禁止,為tio̍h是beh嚴格區別耶和華宗教信仰ê絕對純潔。生殖器被閹割,chit種人有ê是屬tī宮廷太監,á以色列人民後來因為亡國淪為奴隸後,mā被徵入宮廷當太監(參考但以理書一:3—5)。

因為án-ne,先知以賽亞預言將來ê日子,chiah-ê人ē-tàng重新加入上主ê聚會(以賽亞書五十六:4—5)。Á私生kiáⁿ,是因為m̄是正式婚姻生落來ê gín-á,是屬tī犯姦淫生落來ê gín-á。Chit種人通常lóng會被以色列人民看做是外邦人。

第3到6節,chit段經文提起亞們kah摩押人ê問題,摩押kah亞捫人出tī羅得kah cha-bó͘-kiáⁿ亂倫ê kiáⁿ孫(參考創世記十九:30—38),mā是屬tī無清氣ê族群,koh khah嚴重ê是in tī以色列人出埃及入迦南地途中,m̄-nā無協助,iáu設法阻止in前進,特別是摩押王iáu設計o͘-se巴蘭去對以色列人民講詛咒,並且iáu用cha-bó͘-gín-á誘惑以色列人民跟tòe淫亂(參考民數記第廿二到廿五章)。

第7到8節,有關以東人ê部分,thang參考申命記第二章4到6節。所謂是「親族」,是因為以東人是以掃ê kiáⁿ孫(參考創世記三十六:1),á以掃是雅各ê兄哥。Mā bē-tàng輕視埃及人,因為以色列人民bat寄居tī埃及,koh tī埃及期間,hō͘ kui個民族壯大起來。

經文:

申命記 23:9-23:14

註釋:

Chit段經文講tio̍h相刣ê時,軍營一定tio̍h保持潔淨,m̄是因為衛生ê關係,卻是因為上帝乃是以色列軍隊ê總司令,是上帝teh帶領in相刣,因為án-ne,保持潔淨mā等於是表明上帝tī in中間。

第9到11節,chit段經文是有關cha-po͘人夢洩ê事,thang參考利未記第十五章16到17節,這是牽涉tio̍h所謂「聖戰」ê觀念。因為夢洩kah意淫,á是夢見姦淫ê事,對tī「聖戰」會造成無清氣。因為án-ne,一定tio̍h透過洗滌來表示潔淨。

第12到14節,chia所談ê就kah衛生有關,特別是上帝是以色列軍隊ê司令官,kui個軍營ê清氣,表示聖潔ê上帝kah in同在。因為án-ne,排泄物就一定tio̍h用掩埋ê方式,除保持空氣清氣外,mā teh表明以色列軍隊ê聖潔ê意思。

經文:

申命記 23:15-23:25

註釋:

Tùi chit段經文thang看出申命記確實是一本相當人道ê律法經冊,tī經文中看tio̍h包括好款待奴隸,以及對iau餓ê人,一定tio̍h提供夠額ê糧食(thang隨便食園中ê葡萄、麥穗),借錢hō͘家己ê同胞,bē-tàng索取利息等等,chiah-ê規定即使tī今á日án-ne所謂「文明」ê時代mā是bē-tàng得。

第15到16節,chia所講ê奴隸,真可能是tùi外邦人ê地區逃走來走chhōe庇護ê。Tī當時ê社會,奴隸是主人ê財產,而且貴重ê財產。逃脫ê奴隸被掠tńg去,m̄是被拍賣伊去,就是hō͘主人phah死。Chia規定以色列人民一定tio̍h庇護chit種奴隸,放in自由,m̄-nā bē-tàng獨占,mā bē-tàng虐待in。

第17到18節,chia提起迦南地宗教行為,tī廟裡有養廟妓。因為án-ne,上帝ê子民以色列人民,絕對bē-tàng有類似迦南人ê宗教行為出現。

第19到20節,chit段經文thang參考利未記第廿五章35到38節。Chia kā家己ê同胞kah外國人區隔出來,主要teh說明以色列人民是屬tī上帝ê選民,一定tio̍h kah外國人無相仝,chiah ē-tàng凸顯上帝子民ê特殊性。

第21到23節,下願,表示向上帝祈求賜福。Ná親像祈求上帝應允,結果得tio̍h所祈求ê,了後一定會按家己向上帝祈求ê時所應允ê去做。若無,就等於是teh講白賊、欺騙。

第24到25節,這是為tio̍h beh照顧外出ê人、sàn-chhiah人所設立ê條例。Hō͘ sàn-chhiah人á是外出ê人bē致使因為sàn-chhiah á iau餓。Mā因為án-ne,chiah bē tī以色列人民中間,出現乞丐。M̄-koh進入人家ê園子,bē-tàng有貪婪ê心,tio̍h知影節制、知足。

經文:

申命記 24:1-24:5

註釋:

Chit章除了講tio̍h婚姻ê關係外,mā講tio̍h怎樣對待sàn-chhiah ê同胞。

這是關係婚姻關係ê問題,thang對照第廿二章13到29節來看。

第1節,這是一直引起爭論ê一節經文。Bat有法利賽人the̍h關係離婚ê問題來問耶穌(參考馬太福音十九:1—12),其實就是因為對chit節經文ê看法迥異。猶太人ê經學教師分做兩派:(1)是「沙麥」學派(Shammai),這是比較保守派ê。(2)是稱做「希列」學派(Hillel),這是比較自由派ê。這兩派對聖經kah摩西律法ê解釋就有真大差別。以第1節為例,「沙麥」學派認為除非是bó͘出軌(婚外情、犯姦淫),chiah thang離婚。M̄-koh,「希列」學派ê人認為只要丈夫看做無歡喜ê,lóng thang認為bó͘有「見笑ê行為」。Tī福音書中,對chit-ê問題ê看法,耶穌ê態度真清楚,採用ê是「沙麥」學派ê觀點,認為「除非bó͘不貞」(參考馬太福音十九:9)。

Tī舊約聖經時代,夫妻關係屬tī家庭內ê事務,bó͘往往被看做是屬tī丈夫ê財產,因為án-ne,有糾紛並無需要走chhōe法官(長老)ê同意,只需hō͘一份休書,就ē-tàng解除婚姻關係。被休ê bó͘憑tio̍h該休書thang koh再結婚。

第2到4節,被丈夫休棄ê bó͘就m̄是老父ê財產,因為án-ne,娶別人休棄ê bó͘ thang節省一筆聘金。M̄-koh,chit pái丈夫若是koh一pái休棄á是往生,致使chit-ê cha-bó͘人單身,過去休棄伊ê cha-po͘人就bē-tàng koh一pái kā伊娶tńg來。因為婚姻是聖潔ê,m̄是歡喜kah無歡喜ê問題,卻是一種性命ê約定,bē-tàng隨便,若無,就是犯姦淫ê罪,是上帝所無歡喜ê事。

第5節,tī第二十章7節提起已經訂了婚iáu無結婚ê人,mā bē-tàng去做兵,恐驚戰死沙場。chit-má則明文規定,tú結婚ê人一年內lóng m̄ thang kā伊徵召入伍。這主要用意,就是避免tú結婚iáu未生兒女,就hō͘ cha-bó͘人成做寡婦,是一種殘忍ê事。

經文:

申命記 24:6-24:22

註釋:

Chit段經文lóng是屬tī社會生活ê規範。

第6到7節,「磨石」,這是每一個家庭生活必備ê器具,the̍h走人家ê磨石作抵押,等於是hō͘債務人陷入生活困境,是m̄-tio̍h ê。第7節mā thang參考出埃及記第廿一章16節,禁止欺壓窮乏人,kā無法度還債ê sàn-chhiah人販賣為奴,是惡質ê行踏,應該處死。這kah以色列人民bat tī埃及當過奴隸ê經驗有關,主要teh警告in,bē-tàng逼sàn-chhiah人行上絕路。

第8到9節,所謂「患tio̍h傳染性ê皮膚病」,是teh指癩ko病á是瘟疫,按照當時ê規定,患者一定tio̍h被隔離起來(參考利未記十三:45—46),這mā是Tī當時醫藥常識á是藥材相當缺乏ê時代唯一thang阻絕傳染病繼續擴大ê方式。無論是甚麼人,即使是摩西ê阿姊美莉安mā是仝款(參考民數記第十二章),無法度因為是摩西ê阿姊就享有特權。Beh保持一個民族整體ê福利、生存,就一定tio̍h一視同仁。

第10到13節,不准進入債務人ê厝搜刮財物,一定tio̍h是債務人家己感覺thang當做抵押ê物件,親自the̍h出來hō͘債權人chiah thang,尤其是衫褲,he是遮蓋禦寒用ê,絕對bē-tàng作抵押品。因為tī巴勒斯坦,早暗溫差非常大,暗時sàn-chhiah人若是無外衫,就失去用來取暖ê蓋被à。

第14到15節,這是對雇工生活ê一種保障方式,避免窮乏ê雇工陷入生活困境。就算是寄居tī in中間ê外僑,mā一定tio̍h受tio̍h基本生活ê保障。這mā是一種bē-tàng欺負外僑ê律法規定。

第16節,chit節清楚說明甚麼人犯罪,甚麼人負責(參考耶利米書三十一:30),bē-tàng牽連別人。Án-ne thang避免有權勢者對弱勢者抄家ê惡質行踏,á是因為kah全家m̄ kah,á故意陷害入罪。

第17到22節,chit段經文mā thang參考利未記第十九章9節、第廿三章22節等等。Chia特別一再重複提起tio̍h關心孤兒、寡婦、外僑等生活ê需要,hō͘ in有基本生活ê條件。因為in lóng是社會上siōng弱勢ê人。Á會有chit種規定,lóng kah以色列人民過去tī埃及當過奴隸,知影弱者被欺負á是被疏忽ê性命苦難。Chit點kah今á日台灣對所謂「低收入戶」一定tio̍h hō͘ in生活補助仝款ê意思。

經文:

申命記 25:1-25:4

註釋:

Chit章律法規定比較零散,比較值得注意ê,是tī第5到10節ê規定,說明延續家族性命好保護土地。

第1到3節ê chit段經文,是舊約聖經第一pái提起有關鞭刑ê細則,規定只有ē-tàng鞭phah三十九下,無法度超過四十下。這真可能是因為「四十」chit-ê數目,表達ê意思是teh指「完全」。因為摩西tī埃及王宮「四十」年、tī曠野「四十」年,chhōa以色列人民tī曠野經過「四十」年。Koh講,無法度超過「四十」下,mā是teh表示he是一個人所ē-tàng忍受ê siōng koân 本等,如果超過,hit-ê受刑ê人會有性命ê危險,因為án-ne,只有ē-tàng phah到三十九下,免得因為多phah一下,造成死亡,就變成死刑à。使徒保羅bat提起家己為tio̍h傳福音被鞭phah過三十九下(參考哥林多後書十一:24)。

第4節,chit節說明申命記ê特點,就是m̄-nā關心人,mā關心到動物ê需要(參考廿二:4、6—7)。新約時代,使徒保羅bat引用此節經文講tio̍h有關傳道者接受酬勞ê事(參考哥林多前書九:9,提摩太前書五:18)。

經文:

申命記 25:5-25:10

註釋:

Chit段經文mā就是以色列人民所熟悉ê所謂「利未拉特婚姻條例」(Levirate Marriage)。主要目的就是beh保存祖先留落來ê土地,免得因為無kiáⁿ來致使失去家族生存ê基本要件。其實,這律法mā是teh保障寡婦ê生活,免得陷入困境。

舊約聖經中有兩處經文記載kah chit段經文有密切關係,其一是創世記第三十八章猶大kah伊瑪ê事件,另外一個是路得記,這兩處經文lóng是用chit條律法做基礎。設定chit種律法,siōng主要ê目的在tī保護已經過世m̄-koh卻無子嗣thang繼承財產ê家族,避免財產由別人家族繼承。Koh講,mā避免因為chit-ê緣故致使tī宗族裡,chit-ê家庭ê名因為án-ne消失。Chit種條例對守寡ê cha-bó͘人來講,是相當重要ê,至少伊thang免除因無法度繼承財產致使變成乞丐á是妓女ê威脅。

第5到6節,chia真清楚說明「到親」應盡ê責任,替兄弟保存生存ê命脈,這無推辭ê空間。

第7到10節,對tī無願意負起照顧「到親」厝裡寡婦ê人,一定tio̍h tī公開ê審判場合,mā就是城門口ê所在,當眾侮辱chit種人,方式是當眾吐嘴瀾tī伊ê面上,並且thǹg掉伊ê一隻鞋á,hō͘城裡ê人lóng看bē起chit種人。

經文:

申命記 25:11-25:16

註釋:

Chit段經文講tio̍h兩件事,一是冤家而且有暴力ê行為。另外一個是市場規律。

第11到12節,tī當時ê人觀念中,男性ê生殖器,m̄-nā是用來延續性命力,iáu表示性命ê尊嚴(參考創世記第廿四章,亞伯拉罕差遣伊ê老奴僕去哈蘭kā以撒娶bó͘ ê故事,伊ài老奴僕kā手hē tī亞伯拉罕ê生殖器頂面chiù-chōa,表示願意用性命ê氣力、尊嚴作保證ê意思)。因為án-ne,tī相罵中間,婦人用手掠別人ê生殖器,表示beh kā hit人斷絕繁衍後代ê能力,而且踐踏了hit人ê性命尊嚴,chit種動作絕無法度被允准。

第13到16節,用誠實ê態度經商kah tī司法工作上,被看做是替上帝行公義ê責任。商,不厭詐,tī chia摩西是嚴格禁止chit種不誠實ê行為。另外一方面,公正ê法碼mā teh表示司法審判ê意思,若是無公正ê司法,會hō͘弱勢者被欺壓。先知阿摩司ê時代,以色列人民因為犯chit種錯誤,被嚴詞譴責,甚至認為是kah亡國有密切ê關係(參考阿摩司書五:10—24)。

經文:

申命記 25:17-25:19

註釋:

Chit段經文真可能kah以色列人出埃及ê時ê經驗有密切關係。

「亞瑪力人」,照創世記第三十六章12節ê記載,是以掃ê後代。

摩西chhōa以色列人出埃及ê時,亞瑪力人bat趁in tī siōng脆弱ê時chūn來突擊以色列人民,m̄-koh被摩西派約書亞phah敗(參考出埃及記十七:8—16),後來摩西要求kā該場戰事hō͘記錄落來,hō͘後代kiáⁿ孫知影一定tio̍h kā此民族消滅。民數記第廿四章20節記載巴蘭ê預言中,bat講:「伊koh 看tio̍h 亞瑪力,就提起伊ê歌,講:亞瑪力本做chiah-ê 國ê 頭,(全民版)」tī士師ê時代,in bat聯合阿拉伯人kah米甸人侵入以色列(參考士師記六:33),先知撒母耳ê時代,bat吩咐以色列人tio̍h kā in消滅。撒母耳記上第三十章,記載大衛王bat親自率兵攻打亞瑪力人。因為亞瑪力人一直是以色列人民生存、安定ê威脅,因為án-ne申命記作者寫落來chit段經文ài後代kiáⁿ孫時刻記tiâu chit-ê tāi-chì,直到猶大王希西家時代,西緬支族ê後代chiah殲滅in(參考歷代志上四:41—43)。

經文:

申命記 26:1-26:15

註釋:

主要內容是koh一pái提醒有關奉獻ê事。基本上,奉獻是beh存真實敬虔ê心,chit種奉獻chiah會有意義。Koh講,奉獻m̄-nā kan-taⁿ是用來感謝上帝,mā是透過chit種感謝,用來幫助真正需要ê窮乏人,以彰顯上帝ê疼kah賜福。

Chit段經文先講tio̍h奉獻ê意義,是beh表示對上帝ê感謝。Koh來是用來幫助窮困ê人以表示感謝上帝ê疼。

第1到4節,chia講beh kā tāi先收成ê各種土產奉獻hō͘上帝。Á奉獻是kah進入迦南應允之地thang種作有關。因為有土地thang種作,chiah有農作物thang收成。Chit項獻祭是透過祭司kā奉獻ê收成帶到祭壇前進行禮儀來表明。

第5到10節a句,是獻祭ê時祭司tio̍h頌讚ê禱詞。表明上帝是救主,祂用大能ê手帶領以色列人民行出奴隸之地埃及,而且賞賜in迦南地thang khiā起、種作,chiah有今á日ê收成。

第10節b句到11節,收成是一件喜樂ê事,因為án-ne,mā tio̍h邀請利未人kah外僑同齊歡樂。Chit二個lóng因為無土地thang種作,感受bē出來chit種收成ê喜樂。因為án-ne,邀請in同齊歡樂,mā表示一種疼kah分享。

第12到15節,chia koh一pái提起每第三年beh kā收成ê十分之一,分hō͘利未人kah外僑,以及孤兒寡婦。前一pái是tī第十四章27到29節提過。真正án-ne做,chiah thang對上帝講:「我無kā神聖ê十分之一捐留tī厝裡;我已經遵照你ê誡命,kā它分hō͘利未人、外僑、孤兒,kah寡婦。我無違背á是bē記得十分之一捐ê條例。」用現代語講,就是做宗教稅(目前tī德國、瑞士、北歐等國家lóng有chit項稅賦)kah社會福利ê路用。

經文:

申命記 26:16-26:19

註釋:

Chit段經文thang講是結束摩西tùi第十二章到廿六章15節ê演講(á是勸勉),伊強調遵守上帝誡命ê重要性。因為這chiah ē-tàng表明上帝kah以色列人民之間有約ê關係存在。

第16到17節,摩西ài以色列人民切實遵守上帝透過伊頒佈hō͘ in ê誡命。

第18到19節,遵守上帝所頒佈ê誡命、律法,等於是teh承認家己kah上帝之間有立約ê關係,只有án-ne chiah ē-tàng蒙上帝ê賜福,m̄-nā成做強壯ê國家、民族,mā會成做聖潔ê子民。

經文:

申命記 27:1-27:10

註釋:

Chit章kah第廿八兩章,lóng是有關摩西ài以色列人民用一項特別ê禮儀,表示in願意以頂真ê性命態度,遵守kah上帝ê約。

Chit段經文提起beh kā上帝ê「律法kah教示」lóng寫tī「以巴路山」山頂khiā立ê大石塊頂面,頂面tio̍h塗石灰,chiah-ê「律法kah教示」mā就是記載tī本經冊ê第十二章到廿六章15節(m̄-koh mā有聖經學者認為是tùi第五章開始)。Chit種kā律法kah誡命書寫tī大石塊頂面ê情形,tī古埃及ê文化á是一kóa古老ê民族活動中ê時常常發見,親像出名ê「漢摩拉比法典」(The Code of Hammurabi)就是寫tī石頭殼頂面。

第1節,tī申命記中真少提起摩西,kan-taⁿ有幾pái是tī第四章44到45節、第五章1節。Chit-má koh一pái提起,而且由摩西kah以色列人民中ê長老共同發表ê聲明,表示這是非常重要,而且帶有共同應允之代表性話語。

第2到4節,chia清楚命令以色列人民tī pôaⁿ過約旦河了後,tio̍h用石頭立碑,kā上帝ê誡命刻寫tī頂面。Á地點就是tī「以巴路山」ê山頂,這應該是靠近示劍ê所在。Chia koh一pái強調迦南是塊肥ê土地。

第5到8節,無論是khiā立ê石頭之碑,á是beh刻寫誡命ê鐵器,lóng一定tio̍h是m̄-bat使用過ê新物件,表示聖潔ê意思。Koh講,mā tio̍h tī he地方建造一座祭壇敬拜上帝。這mā teh暗示 pôaⁿ過約旦河了後, tio̍h tī示劍附近停留一段時間。

第9到10節,chit兩節是表明beh立約ê序言,所有ê人tī立約ê時lóng一定tio̍h用頂真、審慎ê態度,安靜ê心聽摩西kah利未支族ê祭司對以色列人民講話。Mā表明tio̍h透過獻祭敬拜上帝,á敬拜ê主要用意,是teh聽上帝語。Chit種「聽從」,就是去實踐上帝所頒佈ê一切律法誡命。

經文:

申命記 27:11-27:26

註釋:

Chit段經文是禮拜儀式,由祭司大聲宣布誡命ê內容。其方式是現今台灣基督長老教會tī禮拜中siōng常使用ê「啟應文」。由主領者用「啟」,參與者「回應」。Chia是主祭者kā誡命一一唸出,然後以色列人民一定tio̍h大聲回應講:「阿們。」此句「阿們」ê意思是:這是我心所願意接受ê,mā thang講「這是我用誠實ê心所講」。

第11到14節,chia講以色列人民tio̍h分做兩pêng,用chit種相對應ê方式,mā ē-sái講是面對面。值得注意ê是,若提起雅各ê十二個kiáⁿ,就有利未kah約瑟,m̄-koh若是提起以色列十二支派,就用以法蓮kah瑪拿西chit兩個支派來取代利未kah約瑟。M̄-koh chia真特別提起ê名是teh指雅各ê kiáⁿ,無用支派ê名稱。Koh講,kā chit十二個支派分做兩組分別khiā tī兩pêng山頂成相對應ê方式。Chia mā提醒in祝福kah詛咒,lóng是kah上帝之間有約ê關係。

第15節,這是十誡ê第二誡。

第16節,這是十誡ê第五誡。

第17節,thang參考第十九章14節。這kah第八誡ê bē-tàng偷the̍h有關係,mā kah第十誡ê禁止貪心有關。

第18節,thang參考利未記第十九章14節。「故意」表示明知故犯,是違背聖潔子民應該有ê基本態度。Chia強調引領盲人誤入歧途,是非常不應該ê行為。

第19節,thang參考申命記第十章18節、第廿四章17節等等。絕對bē-tàng欺負貧困ê人。

第20節,thang參考第廿二章30節,利未記第十八章8節。這是禁止淫亂,特別是亂倫ê行為。

第21節,thang參考出埃及記第廿二章19節,利未記第二十章15節等等。這是teh指無正確ê性行為,mā顯示tī迦南地ê宗教信仰中有chit種行為出現,而且敬拜ê對象mā有kah獸類雜交ê行為,chiah-ê lóng列為禁止要件。

第22節,thang參考利未記第十八章9節、第二十章17節等等,這是禁止亂倫行為。

第23節,thang參考利未記第十八章17節、第二十章14節等等,mā是屬tī亂倫ê行為。

第24節,這是十誡ê第六誡。Mā thang參考出埃及記第廿一章14節。

第25節,thang參考申命記第一章17節、第十六章19節等等,另外thang參考出埃及記第廿三章8節,利未記第十九章15、35節等等。

第26節,chit節是頂面所講詛咒誓約ê結語,表示全部遵守頂面所講宣佈ê約定。所有頂面所講ê宣言lóng用「阿們」來回應,以表示誠心誠意地遵守。

經文:

申命記 28:1-28:14

註釋:

第廿八章1到14節是kah第15到68節相對照;前段落是肯定ê,因為遵照上帝ê旨意、誡命去行,上帝會賜一切福氣hō͘以色列人民。顛倒,如果in違背上帝ê旨意、誡命ê時,會嚴重到連hō͘人販賣做奴隸lóng bē有人買(第68節)。換句話講,只有死路一條,這是相當嚴肅ê警告,ná親像摩西tī最後以「生死福禍」pái tī以色列人民面前,hō͘ in家己選擇仝款(參考申命記三十:15—20)。先知以賽亞mā用chit種話來形容遵守誡命kah背叛之間ê差別:「Lín 若甘心遵thàn,就會得tio̍h 地上ê 好物thang食。(全民版)」(以賽亞書一:19)

Chit段經文是屬tī祝福ê部分。

第1到2節,「聽從上帝」這是所有誡命ê基礎。因為上帝是以色列人民生存ê基礎,是上帝帶領in離開奴隸之地,而且賞賜hō͘ in肥ê土地thang自由khiā起、生活。因為án-ne,立約就是teh表明承認上帝是in性命ê主宰。

第3到6節,chia先講tio̍h上帝ê賜福有城鎮、田園,這表示土地ê意思。續落來是人口增加,表示力量增強,mā連帶ê是五穀豐收、牲畜繁生,續落來就是「平安」,表示無生活á是性命ê giâu疑。

第7節,chit節回應第6節ê「平安」,表示有上帝眷顧、保守,即使有敵人來侵犯,上帝mā會替in擊退chiah-ê來侵犯ê敵人,hō͘ in落荒á逃。

第8節,chit節回應了第3到6節所提起ê。

第9到10節,這是典型ê立約之語,表示以色列人民若遵行上帝ê命令、誡命、律法,就表示in真是上帝揀選ê子民。因為是上帝ê子民,hō͘想beh欺負in ê人看tio̍h lóng會驚惶。因為上帝是神聖bē-tàng侵犯ê神。

第11到12節,只要是確實遵行上帝ê旨意、命令,上帝一定會賜福hō͘ in充滿性命力量,m̄-nā kiáⁿ孫延綿,而且糧食夠額,永遠bē缺乏。Iáu thang幫助鄰國夠額有chhun。Án-ne,就bē成做他國ê奴隸(向別國借糧食ê意思)。

第13到14節,忠實tī上帝,遵守祂ê誡命,siōng基本ê態度,就是不棄sak上帝,去拜偶像神明。

經文:

申命記 28:15-28:68

註釋:

Chit段漫長ê經文lóng是講tio̍h有關違背kah上帝所立ê約,無確實去遵行上帝ê誡命、律法,必定會受拖累,甚至致使滅國,人民hông掠去做奴隸。

第15節,chit節是chit段經文ê序言,說明若是棄sak上帝,違背祂ê旨意,就會有下列ê災難臨身。

第16到19節,chit段經文kah本章第3到6節相對照。表示違背上帝ê命令,會帶來土地荒廢,五穀不生,人口減少,表示性命力脆弱,而且事事lóng帶來詛咒,kah頭前ê帶來祝福顛倒。

第20到24節,chia提起上帝ê詛咒,包括傳染病猖獗,影響所及包括死亡威脅,氣候ê變化所帶來ê,m̄是豐沛ê雨水,顛倒ê是風沙、塵埃。Chiah-ê lóng是對人kah生存環境極大ê致命傷。

第25到37節,chit段經文thang看出違背上帝旨意所帶來ê慘狀,是瘟疫橫行,致使人民百病叢生;栽種無法度收成,因為敵人來侵犯,而且hông掠去做奴隸,收成kā白白供給敵人享受,á家己ê cha-bó͘-kiáⁿ被劫去做妓女等,受盡侮辱ê折磨。

第38到52節,田園會遇tio̍h荒廢,致使饑荒續接teh來,tī食bē飽ê情況下,變成體弱多病,無koh是一個強壯ê民族。Chit時chūn,敵人真輕易就ē-tàng俘虜in伊去,無任何人會憐恤in,別認為有堅強ê城池就ē-tàng安心,無上帝ê庇護、保守,一切lóng會成做空虛,所有ê一切lóng kā失落。

第53到57節,chit段經文所敘述ê慘狀,後來確實發生tī主前588年,當巴比倫帝國國王尼布kah尼掖率兵包圍攻打耶路撒冷城ê時,圍城長到十八個月之久,最後是全城被毀,聖殿被焚。只有留落來siōng貧困ê農民外,所有ê人lóng被俘虜到巴比倫去做奴隸(參考列王記下第廿五章)。就是tī he段圍城ê日子裡,猶太人民因為缺糧食,除了iau餓á死ê,mā有ê人是交換gín-á煮食來充飢(參考耶利米書十九:9,耶利米哀歌四:9—10,以西結書五:10)。

Tùi第15到68節整段關係敘述災禍ê內容來看,mā是先知耶利米時代一再提起ê警語,上帝tio̍h用「戰爭、飢荒、瘟疫」來懲罰背叛祂ê人(請參考耶利米書十八:21,廿一:7、9,廿八:8,廿九:17—18,三十二:24、36)。

經文:

申命記 29:1-29:9

註釋:

第廿九到三十這兩章是摩西第三段ê講詞。Tī chit段講詞中,siōng主要是koh一pái表明「重新立約」ê重要性,mā tùi chit點thang看出以色列人民kah-ná bē記得過去立約ê精神kah背景。所謂 「重新立約」,並m̄是有甚麼特殊ê新內容,卻是kā過去ê約koh一pái提起,hō͘ in知影實況到底是怎樣一回事。因為án-ne,聖經學者認為這部分真可能是tī被掠到巴比倫了後ê作品,因為in tī亡國了後有深刻ê反省,知影之所以國家會滅亡,是bē記得kah上帝之間所立ê約所致。

Chit段經文是koh一pái提起過去出埃及進入曠野ê歷史。Tùi chia ē-tàng看出以色列人民對歷史ê重視,因為bē記得出埃及ê歷史,等於是bē記得上帝ê救恩仝款ê嚴重。

第1節,chit節提起何烈山ê約,mā提起tī約旦河東岸摩押平原koh一pái立約ê經過。這teh表明以後以色列人民每年lóng會有一pái,kah上帝間所立ê約重複敘述一pái。

第2到4節,重新敘述tī出埃及chìn前,發生tī埃及國王kah人民身上ê災難,用此來提醒以色列人民謹記一點:不聽從上帝,發生tī埃及人身上ê災難,mā會發生tī in身上。

第5到8節,chit段經文是講述in tī離開埃及了後,進入曠野漂流四十年期間所tú-tio̍h ê經歷之濃縮。

第9節,koh一pái提醒以色列人民tio̍h確實遵守上帝ê誡命。

經文:

申命記 29:10-29:15

註釋:

Chit段經文表明一個非常重要ê觀念:kah上帝ê約。chit-ê約是tùi祖先亞伯拉罕延續落來ê,是永遠ê性命ê約。bē記得chit-ê約,等於kah祖先ê關係切斷了仝款ê嚴重。

第10到12節,重新立約ê對象,包括了所有ê人,有族群中ê領袖,mā有一般平民,而且男女老幼,以及外僑(指奴隸)lóng包括在內,大家lóng tio̍h參與立約。換句話講,kah上帝立約,是kui個民族ê事。

第13到15節,chit-ê約是tùi祖先亞伯拉罕、以撒、雅各延續落來ê,因為這是永遠ê約。Chit句「接受lín作伊ê子民,伊beh做lín ê上帝」,是典型ê立約之語,表示雙方ê關係。值得注意ê,是第15節講chit-ê約會延續到後代kiáⁿ孫。這mā是為甚麼tio̍h教導後代kiáⁿ孫認bat上帝語ê原因。

經文:

申命記 29:16-29:29

註釋:

Chit段經文讀起來並無生份,因為chit段經文主要iáu是teh kā以色列人民講,teh生kah死、福kah禍之間一定tio̍h有一個明確ê選擇。

第16到18節,chia先講述以色列人民過去tī埃及ê生活景況,就是bē記得上帝,去拜偶像,結果是一片悽慘。因為án-ne,chit-má立約就是beh表明絕對bē koh再像過去仝款,棄sak上帝,去拜偶像神明。

第19到21節,chit段經文說明kah上帝立約,無任何人thang例外,任何一個人ê背叛,lóng會影響tio̍h整體民族ê存亡kah興衰。換句話講,以色列人民kah上帝之間ê關係,是kui個民族生死存亡ê關係,無個人thang獨自例外tī chit-ê性命ê約。若有人不聽從,上帝beh懲罰ê是kui個民族,頭前所提起ê各項詛咒lóng會降臨。

第22到28節,chia真清楚,上帝對kah祂立約ê子民絕對嚴厲教導,對m̄遵守所立之約ê子民,會用koh khah嚴厲ê方式hō͘ in懲罰。這ná親像先知阿摩司所講ê:「Tī地上萬族中,我只有bat lín;所以,我beh 辦lín 一切ê 罪過。(全民版)」(阿摩司書三:2)

第29節,chit節強調上帝所頒佈ê法令、誡命,就是祂ê啟示,只要確實遵行,就會明白祂ê旨意。

經文:

申命記 30:1-30:10

註釋:

Chit章ē-sái講是非常重要ê一段信仰告白,摩西講伊kā kui個民族ê生kah死、福kah禍、存亡kah興衰pái tī以色列人民chìn前,mā thang tùi chia看出伊內心懇切地ê期待,伊ài以色列人民teh祝福kah詛咒之間做選擇。

其實,mā tùi chit章thang看出是tī受掠了後,重新反思有ê作品。

Chit段經文真清楚講出信仰一定tio̍h明確選擇,無含糊ê phú色地帶。對上帝有絕對ê信心,必定會得tio̍h上帝ê看顧kah賜福。

第1到2節,chit兩節真清楚,就是講tio̍h以色列人民hông掠去做奴隸ê時,chiah想起摩西bat kā in講過ê警語。Chia講若是亡國了後,知影「回心轉意」,這就是一種希望,thang得tio̍h上帝伸出救援ê手,hō͘ in有重新koh來ê機會。

第3到5節,這幾節真明顯說明申命記ê背景是亡國tī巴比倫了後ê信仰反省心得。作者koh一pái強調,上帝是憐憫ê主,只要知影回心轉意歸向祂,祂一定會伸手救助,m̄-nā án-ne,iáu 會hō͘ in tùi受掠之地tńg去故鄉,hō͘ in重新興旺起來。Chia值得注意ê是上帝必定會hō͘ in ê人口koh khah chē,這表示會加添kui個民族ê性命力ê意思。

第6到10節,上帝對歸向祂ê子民,會hō͘ in真chē享用不盡ê恩典,這包括兩個方面,除了恩待歸向祂ê子民,另外一方面,就是kā詛咒轉向hiah-ê想beh欺負祂子民ê敵人。M̄-koh這lóng有一個基本要件:專心一意歸向上帝,並且遵行上帝所頒佈hō͘ in ê律法誡命。

經文:

申命記 30:11-30:20

註釋:

Chit段經文真清楚teh強調一個基本要點:m̄免chhōe任何理由來表示遵行上帝ê誡命真困難。原因是上帝ê誡命lóng是tī生活中就ē-tàng實踐出來ê。

第11到14節,這是真有意思ê一段話,每一個時代tī上帝ê選民中,lóng會有人chhōe真chē藉口,講遵守上帝ê命令真困難,包括講hiah-ê律法窒礙oh行lah、bē合ê時宜lah等等chit類ê理由。M̄-koh,摩西tī chia強調,上帝lóng是ē-tàng遵行ê,若無,祂bē ài祂ê子民去實踐出來,祂甚至kā以色列人民講,遵行上帝ê律法,其容易之情況ná親像存在tī咱ê心中、嘴裡仝款ê近,只要伸出手就thang the̍h-tio̍h,只要願意,想得tio̍h,就ē-tàng做會到。使徒保羅mā採用第14節chit句話,講出伊對羅馬教會信徒ê勸勉講:「上帝ê 話tī 你ê 身邊,tī 你ê 嘴裡,tī 你ê 心內。這就是阮所傳ê 信ê 道理。你若用嘴告白耶穌是主,心內 mā 相信上帝 hō͘祂tùi 死人中koh 活,你就會得tio̍h 拯救。(全民版)」(羅馬書十:8—9)

第15到20節,chit段經文thang講是申命記ê總結。

第15到16節,摩西koh一pái勸勉以色列人民一定tio̍h做出明確ê選擇,到底是歸向上帝,á是beh去拜別人ê神明,這絕對無法度兩pêng lóng tio̍h。因為只有chit位帶領in離開埃及ê上帝,chiah是真正上帝,是獨一、創造宇宙萬物ê上帝。只要堅守對上帝忠實ê心,就會得tio̍h上帝ê賜福,chit種賜福m̄-nā tī個人,而且kui個民族國家ê興旺、穩定。

第17到18節,chit兩節是相對tī前兩節。Chit兩節提起若是成(chiâⁿ)實去拜偶像神明,m̄-nā國家會滅亡,in mā會淪陷成做他國驅逐ê對象。

第19到20節,「呼喚天地來做證」,chit句話表示一種誓約ê方式。表示大家lóng看會tio̍h chit-ê約。「選擇性命!」chit句話成做摩西hō͘以色列人民最後ê箴言。疼上帝,連帶ê賜福就會延綿到後代kiáⁿ孫身上。最後第20節引用「亞伯拉罕、以撒、雅各」等以色列人民ê祖先,講tio̍h上帝ê應允,mā teh表明若是以色列人民確實遵守kah上帝所立ê約,上帝對in祖先ê應允,就會繼續落去,永bē改變。

經文:

申命記 31:1-31:8

註釋:

Tùi chit章開始直到第三十四章止,ē-sái講是摩西最後ê遺言。Tī chit段篇幅中ê第三十二到三十三章,lóng是用詩歌ê型態寫出來。

摩西清楚家己tī世間ê時間已經近了,因為án-ne對全體以色列人民講出最後ê勸勉,tī chit-ê勸勉中,siōng主要是宣示約書亞kā繼承伊領導以色列人民進入迦南應允之地。

第1到2節,真明顯看出摩西已經有120歲。Chit-ê數字mā有真chiok厚ê象徵性意味tī其中。因為以色列人民共計有十二支派。Á 120歲mā是創世記ê作者認為這是上帝hō͘人siōng長ê年歲(參考創世記六:3)。Án-ne,thang kā摩西ê一生分做三個階段:(1)tī埃及王宮長大(參考使徒行傳七:23);(2)逃離埃及後,寄居tī米甸丈人葉特羅家四十年,chit時tú-tio̍h上帝,然後被揀選並差遣去埃及chhōa以色列人民出來(參考出埃及記七:7,使徒行傳七:30);(3)然後帶領以色列人民tī曠野漂流四十年時間,準備進入迦南應允之地,最後tī 120歲ê時往生(參考申命記一:3、三十四:7)。伊真清楚家己並無得tio̍h上帝應允進入迦南地。

第3到6節,摩西先提醒以色列人民,上帝立約書亞繼承伊來領導in,上帝會帶領in繼續前進並進入迦南地。伊ài以色列人民會記得一定會kā迦南地人民隔離出來。

第7到8節,chit兩節是koh一pái公開宣告約書亞就是領導者,ē-sái講是任命儀式之一。特別是tī民數記第廿七章bat詳細記載公開任命約書亞為繼承者ê經過,chia已經是第三pái記載有關約書亞被任命為繼承者ê記事(參考民數記廿七:18—23,申命記一:38)。

經文:

申命記 31:9-31:13

註釋:

Tī chit段經文中提起三件事,一是任命thang信任ê幹部並交帶ài做ê事。二是每七年tio̍h宣讀摩西頒佈hō͘ in ê律法。三是好thang保存這律法誡命。

第9到10節,利未祭司kah以色列長老,就是以色列人民ê中心領導者,每第七年mā是安息年,就是一定tio̍h tháu放奴隸kah取消債務ê hit年,ài做chit件宣讀律法ê事。

第11到12節,beh tī敬拜上帝ê場所大聲宣讀chit-ê律法,hō͘所有ê以色列人民,無論是男女老幼,á是寄居ê外僑lóng tio̍h聽從,明明確知影該遵守ê規律。Á chit年tú好是tháu放奴隸tńg去厝裡ê安息年。Án-ne,就無人敢違背應該盡ê義務責任。而且gín-á mā tio̍h聽,án-ne chiah ē-tàng代代傳承落去。

第13節,這有一個主要目的,hō͘少年ê一代lóng thang學習上帝ê命令、規律,知影聽從上帝旨意ê重要性。

經文:

申命記 31:14-31:29

註釋:

有一種講法,認為chit段經文是編者後來附加上去ê。不過mā tùi chit段經文中知影上帝早已經看出以色列人民tī經歷了迦南富裕ê物質生活後,會曉背叛上帝去拜偶像神明(參考第16、20、27、29節),後來mā證明上帝ê預言確實是應驗ā。上帝beh hō͘以色列人民知影,祂是照kah以色列人民ê祖先所立ê約去行,m̄-koh,以色列人民並無遵守kah上帝之間所立ê約。申命記作者真可能就是tùi巴比倫奴隸之地tńg去了後,重新編撰此經冊,目的就是beh提醒以色列人民mài重蹈覆轍。

第14到15節,chit兩節thang續接第1到8節對約書亞ê任命。表示任命約書亞ê事,是上帝親自按立ê。這thang確立約書亞ê領導權威。

第16到18節,chit段經文描述以色列人民teh進入迦南應允之地,原本thang享受美好ê生活,m̄-koh卻tú-tio̍h極大苦難,原因是in後來棄sak上帝去拜偶像神明;摩西是一個強勢ê領導者,m̄-koh伊死後,人民就開始棄sak上帝。其實,chit種講法mā是teh強化第6節所提起,ài約書亞有堅忍kah毅力, mài hō͘人民放肆,mài驚頑劣ê以色列人民。照士師記第二章10節ê記載,以色列人民tī約書亞kah伊hit一代祖先lóng往生後,就開始背叛上帝。

第19到22節,chit段經文就是為第三十二到三十三章之詩歌作序言。該兩章詩歌主要teh說明上帝確實守約,m̄-koh以色列人民卻無。Á chiah-ê詩歌為tio̍h是beh hō͘ in tī暗唸、吟唱ê時,保持清醒之心,mài真正棄sak上帝伊去,若無,災難會降臨到in ê身上。Mài認為上帝m̄知,上帝真清楚人ê心思意念。

第23節,koh一pái強化對約書亞領導權ê肯定。

第24到29節,上帝ài摩西kā所有以色列人民ê領導者帶到聖幕上帝ê面前,kā伊寫好ê詩歌kah上帝ê誡命交hō͘利未祭司好thang保存。Chiah-ê律法規章kah摩西ê詩歌,就khǹg tī約櫃ê兩旁。約櫃內面放tio̍h十誡。Án-ne,以色列人民lóng知影chiah-ê律法規章是kah十誡仝款重要,並提醒in嚴格遵守ê重要性。若無,上帝絕對bē寬待,一定會嚴懲。利未祭司,in就是約ê守護者,當別人lóng棄sakê時chūn,in就beh用性命守護tio̍h。

經文:

申命記 31:30-32:14

註釋:

Chit段是摩西以詩歌教導以色列人民(參考三十一:22),透過chit首詩歌來講述上帝kah以色列人民之間「約」ê關係,á以色列人民棄sak kah上帝之間所立ê「約」。其實,chit首詩mā thang講是上帝對以色列人民ê控訴,因為in後來iáu是背叛了祂。Thang án-ne瞭解:(1)以色列人民tī曠野時代ê時常違背上帝ê旨意,不時抱怨摩西帶領in出埃及tī曠野受苦,因為án-ne,mā預測到以後in進入迦南地,tī當地文化ê影響之下,必定會棄sak上帝,去敬拜偶像神明。Chit首詩是預言ê詩歌,為tio̍h是beh先警告in。(2)chit首詩歌可能是後來tī亡國後,想起出埃及tī曠野ê經歷,以及in棄sak上帝後,致使亡國ê運命,因為án-ne,用chit首詩歌來做後代kiáⁿ孫ê警戒kah教示。

Chit段詩歌是tùi 回憶以色列人民過去受tio̍h上帝特別ê眷顧、揀選、帶領等講起,直到in進入迦南應允ê富饒之地後,chit段期間所發生ê事。

第三十一章30節到第三十二章4節,詩歌是讀hō͘以色列全體會眾聽ê。事(tāi)先就以「呼喚天地來做證」ê方式唱出,表示chit-ê詩歌beh講述ê內容,是kah性命ê存亡息息相關。Chit段詩歌先講述chit位帶領以色列人民離開埃及ê上帝,就是偉大ê創造者,mā是公義ê神,祂ê審判公正、是值得信靠ê性命之主。

第5到6節,相對tī公正無私ê上帝,以色列人民就顯得愚戇kah無知。實在不配做chit位上帝ê Kiáⁿ。以色列人民tùi siōng弱小ê民族thang成做偉大ê國家,其實,是chit位上帝ê賞賜,m̄-koh以色列人民確實是愚昧到不配。

第7到14節,摩西tī chit段詩歌中,ài以色列人民回顧歷史,聽聽老一輩ê人講述往事,看上帝怎樣揀選in作家己特別ê子民。續落來講出上帝像la̍h-hio̍h teh照顧小鷹一般關心保護看顧以色列人民,mā像祂teh看手上ê明珠一般珍惜in。並且賞賜hō͘ in siōng好ê土地,thang tam味siōng好味ê食物,有肥ê田園kah豐富ê五穀,永遠bē缺乏。

經文:

申命記 32:15-32:33

註釋:

Chit段詩歌講出以色列人民是一個忘恩負義ê民族,認為家己ê強壯是出tī家己ê能力,竟然棄sak了拯救in出埃及ê上帝,去拜hiah-ê以in家己ê手所雕刻出來ê偶像神明,這是致使上帝大發受氣ê主要原因。

第15到18節,chit段詩歌真具體指出以色列人民犯了上帝siōng受氣ê事,就是富裕起來就bē記得賞賜hō͘ in富足ê上帝,去拜假神,á chiah-ê假神lóng是in ê祖先從來m̄-bat,mā m̄-bat驚惶過ê。

第19到22節,chit段詩歌講上帝受氣à;祂受氣ê方式,就是無koh承認以色列人民是家己ê子女,另外就是用m̄是上帝所揀選ê子民來侵犯in,chiah-ê族群kā ná親像怒火燒仝款來到以色列人民中間。

第23到25節,上帝懲罰以色列人民ê方式,就是戰爭、iau餓kah瘟疫,chit種懲罰mā是先知耶利米一再警告過ê事(參考耶利米書十八:21、廿一:7、9、廿八:8),結果原本強壯ê以色列民族,因為án-ne soah衰弱落來。

第26到33節,chit段詩歌講出上帝原本thang hō͘以色列人民tùi án-ne滅亡,m̄-koh祂無bē記得kah以色列人民ê約,因為án-ne,m̄ hō͘別人來消滅in,卻是親手懲罰in。Á上帝懲罰ê方式之一,就是無koh庇護in,hō͘ in失去力量,hō͘ in tam-tio̍h性命ê苦味。M̄-koh因為上帝實在太疼以色列人民,因為án-ne,chia雖然講是tī懲罰in,實際上iáu是顧念in kah上帝ê約,因為án-ne上帝iáu是會留落來「餘民」來繼續「約」ê記號,chit點tú好是先知運動中siōng主要ê信息(請參考以賽亞書十一:11、三十七:31,耶利米書廿三:3, 彌迦書:七:18,撒迦利亞書八:11—12)。

經文:

申命記 32:34-32:44

註釋:

Chit段詩歌繼續講述背叛ê以色列人民tī走投無路ê時,應該會知影tńg來到上帝chit pêng來,知影走chhōe上帝ê赦免kah憐憫。Chit時,上帝iáu是會伸手救助in,同時mā會記得hiah-ê對敵上帝子民ê人並懲罰in,因為chiah-ê人認為是in家己有能力,bē記得in mā是上帝ê奴僕。

第34到35節,所謂「ê時機一到」,是表示上帝審判ê 時刻。上帝會進行公正ê審判,任甚麼人lóng無法逃避。無論是以色列人民á是外族人lóng仝款。

第36到38節,上帝會伸手救助hiah-ê重新tńg來敬拜祂ê子民,m̄-koh mā會質問in為甚麼會失敗,是m̄是清楚家己為甚麼失去所有ê一切?上帝會問in過去所拜ê hiah-ê無用ê神明,chit-má tī tó位?

第39到43節,只有創造萬物ê主chiah是真正上帝,chit位上帝是公義ê,祂一定會照公正ê方式懲罰悖逆ê子民,mā會嚴厲懲罰hiah-ê用殘酷手段對待別人ê人。M̄-koh,上帝無bē記得beh疼惜悔改歸tńg來祂身邊ê子民。

第44節,chit首詩歌是交hō͘約書亞來宣讀朗誦,清楚說明約書亞已經繼承摩西帶領以色列人民ê角色,mā用chit種方式表示約書亞kā chiah-ê詩歌ê內容謹記在心,好帶領以色列人民進入迦南地了後,頂真遵守上帝ê律法誡命。

經文:

申命記 32:45-32:52

註釋:

Chit段經文講述摩西kā死tī約旦河東岸,無進入迦南地ê原因。

第45到47節,chia koh一pái提醒以色列人民一定tio̍h嚴守上帝ê律法、誡命,並且tio̍h教導了後代kiáⁿ孫確實遵守。特別注意第47節所講ê,上帝ê誡命m̄是空話,卻是性命ê泉源(參考詩篇十九:7—10)。

第48到52節,chit段經文mā說明摩西最後死亡ê情形,伊kā死tī「尼波山」上,這是一座高約九百公尺ê山,設tī約旦河東岸ê摩押之地,kah耶利哥城相對,tùi chia thang眺望迦南地。伊雖然是chhōa以色列人出埃及ê人,卻無法度進入迦南應允之地。第51節講出上帝m̄ hō͘摩西進入迦南地ê原因,這thang參考民數記第二十章1到13節,以及出埃及記第十七章1到7節ê記載。M̄-koh摩西實際上是犯了甚麼錯,並m̄是真清楚。詩篇第一○六篇32到33節ê詩人有提起原因iáu是tī以色列人民。M̄-koh mā有學者認為kah摩西差派十二探子進入迦南地去窺探tńg來,講出影響民心,摩西無馬上阻止,chiah是真正理由。

初代教會bat tī chia建造一座教堂記念摩西,可惜目前已成廢墟。

經文:

申命記 33:1-33:5

註釋:

Chit章mā是用詩歌ê方式寫出來,是摩西為以色列人民祝福ê詩歌。對以色列人來講,長輩ê祝福是相當重要ê,因為he等於是性命最後ê財產,是無法度取代á是更改ê(參考創世記廿七:37)。

Chit章mā是teh回應創世記第四十九章雅各對十二個kiáⁿ ê祝福。整首詩歌thang分做下列段落來看;一是第2到5節kah第26到29節,chit兩個段落lóng是teh o-ló上帝ê詩歌,主要內容就是上帝乃是以色列人民唯一ê上帝,無其他ê上帝。

二是第6到25節,chit段中是對十二支派ê祝福。不過Tī chit段祝福ê詩歌中,卻欠缺對西緬支族ê祝福,真有可能是因為寫chit首詩歌ê時,西緬支族已經併入了猶大族。

Chit段是o-ló上帝ê詩歌。Mā同時ài以色列人民用敬虔ê態度敬拜chit位偉大ê上帝。

第1節,chit節真清楚講出是摩西往生chìn前為以色列人民祈福ê詩歌。

第2到5節,chia開始提起「西奈山」,就是teh提醒以色列人民ài會記得kah上帝ê約。上帝就是因為chit-ê約ê關係,賜福以色列人民,保守帶領in行過曠野ê路徑。所以需要kā上帝所頒佈hō͘以色列人民ê誡命看做國家ê寶貝,因為有chiah-ê誡命,國家chiah ē-tàng生存。Mā因為有西奈山之約ê關係,上帝就是以色列人民ê君王。

經文:

申命記 33:6-33:25

註釋:

Chit段詩歌是對十二支派ê祝福,ná親像頭前提起過ê,tī chit-ê十二支派中,已經看bē-tio̍h對西緬支派ê祝福。

第6節,這是對呂便支族ê祝福,chit支派並無進入迦南地,伊kah迦得兩支派lóng tī約旦河東岸,後來約書亞koh分配東岸一部分hō͘瑪拿西支派ê一部分。講呂便支派ê「人數雖少」,這是後來發展ê結果。

第7節,這是猶大支族。chit支派siōng強,後來成做以色列民族ê領導者。「kah其他支派重新聯合」,chit句話已經說明第六世紀末期tùi巴比倫回鄉後ê實況,猶大支派是十二支派中siōng強,māteh帶領所有支派重建家園。

第8到11節,chit段詩歌是kah利未支族有關。In是hō͘分散tī各支族中間,只因為為in是屬tī祭司工作者,專門teh負責教育民眾tī信仰祭祀禮儀ê工作。第8節提起「瑪撒」kah「米利巴」chit兩個地名,lóng是teh指出埃及記第十七章1到7節因為缺水ê事件引起ê抱怨。當時摩西kah亞倫lóng受以色列人民責難,á in兩人lóng是屬tī利未支族ê人。因為án-ne,teh代表全體祭司á是利未人接受考驗。當利未支族ê人有堅忍ê心,ē-tàng興盛,mā teh表示以色列民族ê興旺,因為án-ne,chiah ē-tàng hō͘祭司ê工作順暢。

第13到17節,這是屬tī約瑟支族ê人。事實上,若有利未kah約瑟ê「支族」名出現,是表示雅各ê kiáⁿ。M̄-koh若是用瑪拿西kah以法蓮,就表示以色列民族ê支派;因為án-ne,第17節提起這兩人ê名。Tī第16節有講tio̍h約瑟支族「是兄弟中ê領袖」,chit句話表示兩個層面ê意義:一是teh指約瑟tī埃及ê貢獻。因為有約瑟,雅各家族ê人chiah會得thang進入埃及khiā起長到四百多年時間。二teh表示約瑟ê kiáⁿ以法蓮後來成做北國以色列ê領袖。

第18到19節chit兩節講tio̍h西布倫kah以薩迦這兩支族ê人,講chit兩支派tī海運kah通商ê事業上有成就。

第20到21節,chit兩節是祝福迦得支族,thang擴張土地。其實,後來證實伊擴張ê to̍h是家己長兄呂便ê土地,這mā是第6節提起呂便ê人數漸少ê原因。因為該支族ê kiáⁿ孫漸漸衰微。

第22節,這是祝福「但」支族,thang看出這支族ê人相當凶悍、勇猛。

第23節chit節是祝福拿弗伊利支族。這支族得tio̍h上帝ê賜福,支族ê繁榮tī十二支族中真顯明,kah這支族設tī加利利湖附近有密切關係。

第24到25節,這是為亞設支族ê祝福。這支族ê土地肥,種植ê橄欖樹tī kui個巴勒斯坦siōng-kài出名。Mā hông稱做巴勒斯坦ê糧倉。

經文:

申命記 33:26-33:29

註釋:

這是一首o-ló詩歌,表明上帝ê賜福tī以色列民族中間,永遠bē衰微。

第26到27節,chit兩節koh一pái提起以色列人民知影,創造kah拯救ê上帝,無任何其他神明thang相提並論。Chit位創造kah拯救ê上帝,會永遠庇護tio̍h以色列民族,成做in ê領導者。

第28到29節,雖然tī第28節用「雅各」,然後tī第29節用「以色列」,其實beh表達ê意思lóng仝款,指以色列人民ê意思。有上帝庇護tio̍h in,就算有敵人來侵犯,mā會hō͘上帝所擊退,甚至敵人會因為án-ne向以色列人民投降,成做in ê附庸族群。因為上帝是以色列人民ê守護者。

經文:

申命記 34:1-34:4

註釋:

Chit章應該續接tī第三十二章48到52節後面chiah順。Chit章thang講是tùi出埃及記到申命記ê一個總結,是摩西故事ê完結篇。Chit章是記載摩西ê死kah安葬。Mā tùi chit章thang知影所謂「摩西五經」是出tī摩西ê手所寫ê,m̄-koh chit種講法並無完全正確。因為如果是摩西所寫ê,伊bē寫「上主kā伊埋tī伯‧比珥城對面ê摩押山谷;直到今á日,無人知影伊埋葬ê所在」chit種話句。比較khah正確ê講法是:申命記有真chē資料,是摩西時代流傳落來ê,特別是真chē律法規章,lóng kah摩西ê基本教導有密切關係。M̄-koh,經過整理,加添了真chē晚期ê資料。

Chit段經文續接第三十二章末尾提起摩西無法度進入迦南地,m̄-koh上帝hō͘伊到「尼波山」,tī耶利哥城對岸ê「比斯迦山」山頂上眺望pôaⁿ過約旦河ê迦南地美景。

Mā可能對摩西來講,無進入迦南地,只有ē-tàng隔岸觀望,是性命中一大遺憾,m̄-koh這mā說明自古以來一個現象:開拓前程者,並m̄是享受者。In ê偉大在tī開拓一個美好ê遠景hō͘後代kiáⁿ孫。

第4節,上帝強調祂履行了對以色列人民祖先亞伯拉罕、以撒、雅各等人ê應允,表示chit種應允之約,會繼續流傳到後代kiáⁿ孫。

經文:

申命記 34:5-34:12

註釋:

Chit段經文講摩西死了後,約書亞繼續帶領以色列人民進入迦南應允之地。

第5到8節,摩西kah一般人siōng大無仝ê所在,就是伊ê喪禮是上帝親自為伊舉辦ê。因為上帝替伊埋葬tī摩押山谷,所以無人ē-tàng知影摩西埋葬ê地點。伊死ê時chūn是一百二十歲,m̄-koh續落來chit句:「猶原強健,視力真好」,表示摩西結束性命ê時,並m̄是身軀有甚麼問題。其實chit句「視力真好」,就是teh指身軀iáu-koh健壯ê意思。以色列人民為伊舉哀長到三十工,表示對伊深深ê懷念。

第9節,chit節是紹介約書亞,伊「充滿智慧」,聖經作者teh講「智慧」ê時,意思是teh指「認bat」上帝。而且chia特別強調約書亞因為有摩西tī眾人面前為伊按手,以色列人民就完全信任、接受伊ê領導,表示願意遵行上主藉tio̍h摩西頒hō͘ in ê誡命。

第10到12節,chit三節是對摩西「蓋棺論定」。伊m̄-nā是一位偉大ê先知,而且一位深得上帝器重ê先知,因為伊m̄-nā bat kah上帝面對面講話,而且ē-tàng行神跡奇事。因為án-ne,chia講「以色列中從來m̄-bat有像摩西hit種ê先知」,chit句話hō͘伊siōng崇高ê敬意。

重新查詢