羅馬書 1章1節 到 1章17節   背景資料  下一筆
Tùi第一章到第四章,使徒保羅kā重點khǹg tī hō͘人kah上帝和好ê恩典,就是tī耶穌ê身上,á這是lóng無代價ê恩典。聖經一講tio̍h恩典,意思是m̄是用任何條件á是代價ē-tàng來換得tio̍h ê。因為這是上帝賞賜ê,而且白白賞賜hō͘人。Koh khah特別ê所在是:使徒保羅強調上帝ê恩典是普世性ê,m̄是只針對猶太人,全世界ê人lóng是上帝拯救ê對象。因為上帝不偏待人。

Chit段經文ē-sái講是chit本羅馬書ê導言。Tī chit段經文中thang分做四個部分,一是收phoe人(第1到6節);二是致請安語(第7節);三是祈禱kah頌讚上帝(第8到15節);四是chit本書信ê中心主題:福音-就是上帝拯救ê大能(第16到17節)。

第1節,使徒保羅歡喜自稱是耶穌ê「奴僕」,而且「使徒」,伊寫書信ê踏話頭,差不多lóng用chit種方式自我紹介,mā因為án-ne ê時常hō͘當時一kóa人質疑,因為伊ê條件並無符合初代教會選「使徒」ê要件(參考使徒行傳一:21—22),ē-sái講是伊講家己作「使徒」,「m̄是因為人ê選召,mā m̄是受人ê委派,卻是耶穌基督kah Hit位hō͘祂tùi死裡koh活ê父上帝指派ê。」(加拉太書一:1)

Chia所講ê「奴僕」,chit-ê詞ê意思是teh指奴僕ê意思。使徒保羅kā家己看做是耶穌ê奴僕,伊甘願成做福音ê奴僕。耶穌就是伊ê主人,是伊性命ê主。Á這福音,tùi先知時代就開始了,就是為tio̍h講耶穌就是上帝ê Kiáⁿ,á使徒保羅受tio̍h呼召,就是beh傳揚這拯救ê信息。Mā因為án-ne,伊講家己若是無傳福音就有禍了(參考哥林多前書九:16),伊用án-ne teh表達一個重要信念:傳福音是伊成做奴僕ê使命,責無旁貸。

第2到4節,使徒保羅先tī chia說明福音ê中心就是tī耶穌ê身上,á耶穌thang tùi兩方面來看,一是tùi人ê身世來看,伊是屬tī大衛ê kiáⁿ孫,chit點mā是馬太福音作者ê寫法(參考馬太福音一:1),á路加福音作者teh紹介耶穌ê家譜ê時,用「tī人ê眼中,伊是約瑟ê kiáⁿ」(參考路加福音三:23)。二是tùi「聖潔ê神性」來看耶穌ê時,耶穌是上帝ê Kiáⁿ。

第5到6節,chit兩節使徒保羅表明家己傳福音ê立場kah異象,就是beh kā耶穌紹介hō͘各國ê人聽,hō͘所有ê人知影耶穌就是上帝救恩ê記號。使徒保羅bat teh寫hō͘加拉太教會書信中表明,這是耶路撒冷使徒會議後ê結論(參考加拉太書二:9)。Mā因為使徒保羅致力tī外國地區ê福音事工,chiah hō͘福音會得thang廣傳開來,hō͘ koh khah chē ê人ē-tàng認bat耶穌,並tùi án-ne信耶穌。伊特別強調chiah-ê外國人當然是包括了tī羅馬教會ê信徒。

第7節,這是一節請安句,mā祝福羅馬教會ê信徒得tio̍h上帝賞賜ê平安。

第8到9節,羅馬教會m̄知是甚麼人開設ê,使徒保羅o-ló該教會信徒有真好ê信仰見證。該教會ê信徒必定經過主後65年羅馬皇帝尼祿燒hit-ê城á嫁禍hō͘基督徒ê慘痛經歷,m̄-koh,ná事件顯然無擊倒in,因為án-ne,使徒保羅tī chia o-ló in,講in ê信心已經傳遍到所有信tùi耶穌救恩ê人中間。使徒保羅mā表示伊常tī祈禱中記念該教會,而且無論gōa chē傳福音lóng會記念tio̍h該教會,hō͘ koh khah chē ê信徒分享該教會美好見證。

第10到12節,是甚麼原因促成使徒保羅有kúi-nā-pái計畫去訪問in,咱m̄知,有可能是因為羅馬是當時西方世界ê中心,mā是影響力siōng大ê所在,有可能伊想如果ē-tàng改變羅馬,án-ne就koh khah容易kā福音傳到世界各地。Á chit種理想beh tī主後第四世紀,mā就是君士坦丁大帝統一羅馬帝國了後終其尾實現。M̄-koh Tī使徒保羅ê時代卻m̄是án-ne,he是一個迫害基督徒ê時代。因為án-ne,使徒保羅真想beh去羅馬教會kah大家分享福音ê信息,希望藉tio̍h彼此分享福音ê信息,hō͘大家tī信心上koh khah堅強。

第13到14節,chia真清楚講出使徒保羅一直希望ē-tàng去訪問羅馬教會,m̄-koh頭尾無成功。伊無講出是甚麼原因阻礙了chit-ê心願。M̄-koh伊表示想beh去羅馬訪問,是希望ē-tàng hō͘ koh khah chē人信耶穌。伊認為無論是對甚麼款ê人,伊lóng有傳福音hō͘ in ê責任,伊講chit種未完成ê責任,ná親像一種負債仝款,是欠福音ê「債」,這mā充分顯示出使徒保羅對福音事工ê使命感。

Chia所謂「開化ê,無開化ê」,是用當時西方世界ê瞭解:接受希臘文化教育思想ê,就是「開化ê」,反之則「無開化ê」。Á當時西方ê世界siōng通俗ê語文就是希臘文。

第16到17節,chit兩節ē-sái講是羅馬書siōng中心ê經文。為甚麼使徒保羅會講伊無用福音為恥?這必定是當時有人以福音為恥。所謂「福音」,意思是teh指好消息,是關係上帝拯救ê好消息。

Chit句話mā有另外一個意思,teh說明使徒保羅認為伊是用福音為光榮。Á甚麼款ê人會以福音做見笑?咱thang理解,就是hiah-ê一直teh迫害基督徒ê人,包括猶太當局,mā包括羅馬政府。使徒保羅chit句「我無用福音為恥」,其實mā是伊ê信仰告白。因為tī當時ê世界,kā十字架看做siōng大ê恥辱,he是羅馬政府專門teh對付看做siōng惡質ê犯人。Á使徒保羅卻講伊「除了耶穌基督kah伊死tī十字架頂ê事以外,甚麼lóng m̄提」(參考哥林多前書二:2)。伊會án-ne有chit種信仰告白,是因為有耶穌死tī十字架頂ê功勞,chiah hō͘人會得thang kah上帝有和好ê機會。M̄是因為人有甚麼值得上帝垂憐ê,卻是因為耶穌為人ê罪獻上家己ê性命ê緣故。
Koh講,福音是beh拯救所有信耶穌是救主ê人,因為耶穌降生tī猶太人中間,因為án-ne,就tùi猶太人開始,然後傳到外邦人中間去。相對ê,上帝ê審判mā是先tùi猶太人開始,然後chiah到外邦人(參考羅馬書二:9)。

重新查詢 專卷研經 羅馬書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net