啟示錄 3章14節 到 3章22節   背景資料  上一筆  下一筆
這是最後寫hō͘七間教會ê最後一封phoe,mā是第七封,是寫hō͘老底嘉教會ê信。這mā是一封責備ê信,因為老底嘉教會tī上帝眼中,真ná親像一間真「無性命力」(無冷無燒)、而且「jōa-ni̍h-á悲慘可憐」ê教會。「老底嘉教會」chit位詞後來mā變成一特有ê意思,是teh形容一間無活力ê教會。Á是講beh形容一間教會無活動力,無任何事工thang講ê時,就會講這是一間「老底嘉教會」。

第14節,「老底嘉」城,這是tī主前第三世紀中葉,敘利亞王安提阿哥二世(261~246B.C)建造ê,為tio̍h是beh記念伊ê bó͘老底絲(Laodice),伊特別kā chit-ê城市號名「老底嘉」。Chit座城設tī萊卡斯(Lycus)河ê附近,距離非拉鐵非東南方大約有六十五公里ê所在,是一個交通中心,mā是一個商業城市,ē-sái講是小亞細亞siōng富裕ê商業lóng會城市。素以紡織業出名hia邇,特別是當地ê毛料色澤烏烏光澤,羊毛地毯品質甚佳,mā有醫學院,致使hit-ê城mā同時是小亞細亞ê醫療中心,醫療水準非常高,特別是目藥膏遠近馳名。Chit-ê城ê猶太人真chē,大約有七千gōa cha-po͘人。若是koh加上婦女、gín-á,猶太人ê數目就koh khah chē出kúi-nā倍à。因為án-ne,hit-ê城特別允准猶太人thang保有家己ê猶太教信仰。

主後61年,hit-ê城因為受tio̍h強大地動摧毀,當時羅馬皇帝尼祿原本想beh支助重建ê經費,m̄-koh hit-ê城ê人民拒絕接受羅馬皇帝尼祿ê好意,原因是hit-ê城因為商業興盛,經濟能力甚強,不過mā有人認為he是kah hit-ê城猶太人人數真chē有關。因猶太人差不多lóng是經商,koh tī商業上控管經濟影響力非常大,chiah-ê猶太人對尼祿皇帝無好感,in用拒絕接受補助chit種方式來減少羅馬帝國政府對hit-ê城ê干涉。

老底嘉是kah歌羅西、希拉坡里chit兩個城隔河相看,chit三個城市tú好形成一個大ê都會區域。Chit三間教會真有可能lóng是由以巴弗所創設ê(參考歌羅西書四:12—13)。使徒保羅teh寫hō͘歌羅西教會ê書信中,mā交帶beh kā該書信轉交hō͘老底嘉教會信徒看,mā同時ài歌羅西教會信徒閱讀伊寫hō͘老底嘉教會ê書信(參考歌羅西書四:16)。可惜ê是,使徒保羅寫hō͘老底嘉教會ê書信,chit-má已經chhōe bē-tio̍h。Hit-ê教會ê信徒lóng是tī寧法chit位姊妹ê厝聚會。目前hit-ê教會已無koh存在,可能就是kah hit-ê教會「不冷不燒熱」有關係。

Chit張phoe所提起ê內容,lóng是責備ê話,無任何o-ló ê言詞,ē-sái講是七封phoe中,siōng嚴苛ê一封,比起tī前一講所提起寫hō͘撒狄教會ê書信iáu koh khah嚴厲。這可能是kah hit-ê教會ê信徒因為生活太富裕而陷入墮落ê中間有關。

Chit節講見證老底嘉教會之敗壞者,乃是一位「阿們」、「忠實可靠」、上帝創造之根源者。所謂「阿們」,意思是teh指心中所想ê lóng是「真實ê」。

「上帝創造之根源」,chit句話thang參考約翰福音第一章1到4節;歌羅西書第一章15到17節;希伯來書第一章2節等等,chiah-ê經文lóng說明耶穌基督就是一切性命ê根本。離開耶穌基督,人ê性命就會lian去、死去。

第15到16節,「不冷不燒熱」,這是teh指老底嘉教會呈現出來ê信仰狀態。Chit種態度ê特徵就是認為信仰並m̄是in性命siōng重要ê事,thang有thang無,kah-ná是性命中ê身外ê物,無一定tio̍h擁有。Koh講,作者用「不冷不燒熱」chit-ê形容詞來描述,真可能是kah當地ê地理環境有關;就是tī老底嘉城附近有溫泉,chiah-ê溫泉ê水流經一片廣大平原了後來到老底嘉城ê時,已經無親像tú湧冒出來ê溫泉水hit種熱phut-phut ê,卻是溫溫ê。Á繼續落去流到歌羅西城ê時,原本熱phut-phut ê溫泉水,已經變成冷泉水。因為án-ne tī當地流行tio̍h一句話:「燒熱溫泉有療效作用,冷泉水hō͘人精神飽足,只有溫溫ê泉水,hō͘人倒盡胃口。」chit句話tú好反應出chit節所講ê「我倒願意你á是冷á是燒熱」ê意思。因為無論是燒熱á是冰冷ê溫泉水,lóng是對身軀有療效kah提神作用。只有不冷不燒熱ê溫泉chiah會hō͘人無甚麼感覺,對身軀ê健康mā無甚麼幫助。

Chia講beh tùi嘴中kā老底嘉教會「吐出」來,是因為溫泉ê水硫磺氣味chiok厚、水質混濁,無法度lim下口,因為án-ne,當地ê人ài用之來做催吐劑ê路用。因為án-ne tī第16節作者特別強調講ài kā chit間「無冷無燒」ê老底嘉教會「吐」出去,意思就是放棄,無koh珍惜,mā thang表示討厭ê意思。

第17節,「富足寬裕、lóng無缺乏」,tú好kah「sàn-chhiah、失明、koh赤身露體」呈現明顯對比。Kā chit節對照示每拿教會ê「患難kah sàn-chhiah」tú好是顛倒;tī示每拿教會,信徒因為tú-tio̍h迫害而成做「患難kah sàn-chhiah」ê狀態,m̄-koh tī審判者上帝ê眼中卻是「富足ê」(參考二:9)。M̄-koh tī老底嘉教會,表面上看起來是「富足寬裕、lóng無缺乏」,其實,這只是好看而已,並無實質ê內涵thang講。因為án-ne作者講tī審判者上帝ê眼中,hit-ê教會是「sàn-chhiah、失明,koh赤身露體」。這mā講出老底嘉教會ê信徒確實真有錢,m̄-koh卻無真實ê信仰。

「失明」,原來老底嘉城是一個醫藥真發達ê城市,它ê特色就是目藥水真出名。原本目藥水是beh幫助人目睭明亮ê,m̄-koh chit-má卻是失明ê,這表示hit-ê教會ê信徒已經被世間ê物慾hō͘迷惑了心靈,離開信仰ê道路,á是對信仰ê熱心、堅持已經消失à。

而「赤身露體」,chit-ê詞原本ê意思是teh指「見笑」(參考創世記二:25)。Tī chia表示hit-ê教會已經到à hō͘人看tio̍h就會感覺見笑、作嘔ê悽慘樣式。

第18節,老底嘉城siōng出名ê三件物件:一是錢財(擁有銀行業,表示經濟活動力甚強)。二是紡織業興盛,因為hit-ê城出產羊毛,koh tī染織業上真興盛。三是醫藥出名,特別是目藥膏,以及胃藥。

Chia「買」字,意思是teh指「得tio̍h」。「買精鍊ê金子」,是teh指經過ná親像火一再地提煉了後ê金子,真純、幼路、súi、亮晶晶ê款。信仰應該就是beh有chit種內涵,而án-ne chiah是老底嘉教會信徒該追求獲取ê。

「買白袍穿」,thang參考第三章5節hō͘撒狄ê信中提起ê「白袍」。Tī老底嘉城siōng出名ê羊毛產品,就是烏色羊毛織品。Á tī chia卻講是「白袍」,tú好kah老底嘉城出產ê「烏色羊毛」成強烈ê對比。意思是teh指thang放棄老底嘉城siōng出名ê產物,改用真實、聖潔羊毛所織成ê「白袍」披在身上,以顯示性命ê尊貴、純潔、無瑕疵。Án-ne就thang遮蓋in tī信仰ná親像「赤身露體」。因為只有心中純潔ê人chiah ē-tàng面對上帝(參考馬太福音五:8,約翰福音四:23—24)。

「買目藥擦你ê目睭」,頭前已經提過老底嘉城是當時小亞細亞地帶出名ê醫藥城市,特別是hit-ê城以出產ê目藥膏siōng-kài出名。M̄-koh一個人性命中siōng thang悲ê是「心盲」致使人看bē-tio̍h真理,mā看bē-tio̍h上帝ê救恩(參考約翰福音九:39,另外參考以賽亞書六:9—10)。Chia teh kā老底嘉教會講需要真理ê信息,thang hō͘ in ê心靈得tio̍h飽足kah醒起來(參考以賽亞書五十五:1—3)。

第19節,chit節引用自箴言第三章12節,上帝管教祂所疼ê子民。Chia講上帝ê責備、管教有兩點:其一是勉勵老底嘉教會「tio̍h熱心」。這是對老底嘉教會信徒ê「不冷不燒熱」之信仰所提出ê呼籲。其二是in「tio̍h悔改」。這mā是teh寫hō͘七間教會中第五次提起,是針對五間被責備ê教會所講ê(參考二:5、16、21、三:3)。悔改,這mā是kui本聖經siōng中心ê信息(參考路加福音五:31—32),mā只有真實ê悔改,chiah ē-tàng改變上帝原本beh懲罰人類ê計畫。

第20節,這是對老底嘉教會溫柔ê呼籲,表示審判ê主尚且對hit-ê教會存希望,若是hit-ê教會信徒ē-tàng悔改,全能ê主非常期待ē-tàng kah hit-ê教會信徒同齊分享拯救ê疼。

啟示錄ê作者tī chia強調一個重要ê認bat:就是「聽見」上帝ê聲音而知影悔改ê人,就有機會得tio̍h上帝所hō͘ in ê特權,享受同桌共席ê喜樂,並且iáu thang享有天頂ê寶座,這是上帝極大恩典。M̄-koh相對ê是心硬、不悔改ê人,永遠聽bē-tio̍h救主ê聲音。即使救主已經「khiā tī門外敲門」,內面iáu是聽無看tio̍h,得救ê機會mā會因為án-ne而失去。

第21節,坐tī「寶座」上,這是teh指極大ê榮譽(參考廿二:3),因為這是屬tī上帝國度寶座,同坐tī chit-ê寶座者,mā就擁有「審判」ê權柄,chit-ê權柄乃是一種「特權」。啟示錄作者一再提出chit種觀念(參考一:9、五:10、二十:6、廿二:5)。Chia ê「得勝」一詞,是teh指贏過chit-ê世界ê意思,mā是teh指贏過chit-ê世界ê死亡、苦難ê意思(參考約翰福音十六:33,另外參考約翰一書五:4)。

第22節,每封phoe ê最後結語lóng仝款,lóng仝款用「聖神向各教會所講ê話」chit句話。所謂「向各教會」,就是teh指chiah-ê信雖然lóng是寫hō͘特定教會收看,m̄-koh mā同時是beh hō͘所有屬tī基督教會ê信徒看。

重新查詢 專卷研經 啟示錄系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net