腓立比書 1章12節 到 1章30節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī chit段經文中,使徒保羅提起有人傳福音ê心,並無真實,只是為tio̍h beh hō͘使徒保羅傳福音所結成ê果子帶來「koh khah chē麻煩」而已。M̄-koh伊不介意。伊強調只要ē-tàng hō͘福音傳開,個人ê事已經不重要。因為伊只有一個心志:hō͘耶穌基督ê救恩突顯出來。Chit點chiah是福音ê本質。

第12到14節,是真有意思ê一段經文,說明基督教信仰ê精華:tùi苦難中認bat上帝tī基督耶穌內面ê救恩。使徒保羅tī chia講,伊tī監獄ê苦難反tńg bat幫助福音ê進展。伊kúi-nā pái tī書信中提起家己被囚禁ê事,親像tī歌羅西書第四章3節,伊講是為tio̍h宣揚基督ê奧秘而坐牢,伊ài歌羅西教會ê信徒會記得伊是「帶鎖鍊」寫該封書信(參考歌羅西書四:18,使徒行傳廿八:20);teh寫hō͘腓利門ê書信中,伊mā講家己是因為基督ê緣故成做囚犯(參考腓利門書9、13節);hō͘以弗所教會ê書信soah講是為tio̍h傳福音hō͘外邦人而成做囚犯(參考以弗所書三:1)。Á福音ê可貴ê所在,就是bē因為苦難來致使信仰破碎,顛倒,會因為苦難而koh khah堅定信仰ê內涵。伊寫hō͘羅馬教會ê書信中án-ne講:「我想,咱chit 時ê 艱苦kah teh beh對咱顯明ê 榮光bē 比得。(全民版)」(羅馬書八:18)而值得注意ê是,伊講tī羅馬ê警衛全體人員,以及tī羅馬官邸ê人lóng知影,伊是為tio̍h beh見證福音而被囚禁。Mā因為án-ne,m̄-nā無損害福音ê發展,反tńg是hō͘ koh khah chē「信徒對主koh khah有信心,koh khah勇敢,lóng無驚惶地傳講上帝ê信息」。

第15到18節,chit段經文thang看出使徒保羅確實是一個心胸開闊ê傳道者。伊知影有人講是teh傳福音,其實m̄是,只不過是想beh拆使徒保羅ê「台」而已。伊講chiah-ê人ê主要目的,是beh「製造koh khah chē ê麻煩」而已。M̄-koh福音事工是上帝拯救ê工作。人有pháiⁿ念頭,上帝卻有美好ê旨意。因為án-ne,對hiah-ê嫉妒伊傳福音ê人,伊根本bē致意,伊所在意ê是怎樣kā福音傳出去。只要ē-tàng傳出福音,伊ê心中就充滿歡喜、歡喜。Chit種心境thang參考哥林多前書第九章19到22節chit段經文提起,使徒保羅講「無論用甚麼方法,總是beh救一kóa人」看出伊ê用心。Tī chia,伊講只要福音ē-tàng被傳出去,伊就歡喜,而且「iáu koh khah繼續歡喜」。

第19到20節,這二節mā ē-sái講是使徒保羅ê信仰告白。伊已經是kā kui個性命lóng獻身tī傳福音ê事工上。因為án-ne,伊講「無論生死,用kui個ê我來榮耀基督」。伊講這力量是來自腓立比教會ê代禱。

第21到22節,chit節ē-sái講是腓立比書siōng精華ê一節經文。Chit節說明使徒保羅之所以傾盡所有一切傳福音ê原因,是伊kā性命完全kah耶穌基督連結做伙,不分開。Tī第三章7到9節,伊koh一pái表明家己ê性命是kah耶穌基督完全結合做伙。伊寫hō͘加拉太教會ê書信mā án-ne講:「因為照律法來講,我已經死tī 律法下面,這是 beh hō͘ 我 thang ǹg 上帝來活。我已經kah基督同齊hō͘ 人釘十字架。 Án ne,chit-má teh 活ê 我m̄ 是原來ê 我,是基督tiàm-tī 我內面teh 活;我chit-máteh 活,是靠信上帝ê Kiáⁿ teh 活;基督疼我,為tio̍h 我放sak 性命。(全民版)」(加拉太書二:19b—20)伊ê kui個性命價值就是khǹg tī耶穌基督ê身上,除了耶穌基督,伊已經放棄所有ê一切。

第23到24節,tùichit三節thang看出使徒保羅ê心境;伊已經預期到家己無久會被判死刑,伊願意為tio̍h福音ê緣故受死,因為án-ne等於kah基督耶穌相會合。Ē-sái講是,因為iáu有真chē人iáu未信主,á是信仰基礎iáu無夠堅定ê信徒,無論是就此受難,á是ē-tàng存活落來,伊ê目標只有一個:hō͘未信主ê人得tio̍h福音,mā beh hō͘信仰軟弱ê人堅強起來。因為伊想ê,lóng m̄是家己ê利益,卻是耶穌基督ê福音。

第25到26節,為tio̍h chit-ê緣故,伊表示只要家己iáu ē-tàng存活ê一工,伊lóng會繼續kah腓立比教會所有信徒做伙,幫助in tī信仰上「koh khah長進,koh khah有喜樂」,伊相信只有án-ne,當有一工伊得tio̍h tháu放而kah該教會信徒相見面ê時,in會因為使徒保羅tī福音事工上ê堅持而感覺kah有榮焉。

第27到30節,tùi第27節開始,直到第二章結束,是使徒保羅對腓立比教會ê勸勉。Tī這勸勉中,伊表明一個基督徒tī生活上應該有ê基本態度:是tī生活上ê標準,tio̍h比一般人ê要求koh khah高。Tī伊寫hō͘羅馬教會ê書信中就án-ne講:「M̄ -thang kohhō͘ 世俗同化,tio̍ h hō͘ 上帝 kā lín 改造,心志得 tio̍ h 換新,hō͘ lín thang 明白甚麼是上帝ê 旨意,甚麼是良善、純全,上帝所歡喜ê。(全民版)」(羅馬書十二:2)伊要求基督徒應該有khah高ê道德生活標準,這確實m̄是一件容易ê事,因為chit世界ê誘惑實在siuⁿ大,m̄-koh,信仰siōng美好ê見證就是tī-chia。Tī chia,伊要求基督徒ê信仰kah生活tio̍h一致,án-ne chiah ē-tàng防堵hiah-ê專門teh破壞信主ê人ê各種計謀。Tī使徒保羅看起來,伊認為信仰就是kah邪惡對抗ê氣力。因為án-ne,伊ài用戰爭來提醒基督徒ài有chit種警覺性,若無,真緊to̍h會hō͘誘惑而離開了應該有ê信仰準則,而這警覺性一定tio̍h tùi生活開始做起。

Koh講,使徒保羅認為基督徒ê特權,就是thang事奉福音ê工作。M̄-koh為tio̍h beh宣揚福音,就一定tio̍h tī生活上有美好ê見證。伊Kā chit種見證看做ná親像tī戰場上相戰仝款,絕對無法度輸。


重新查詢 專卷研經 腓立比書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net