尼希米記 2章1節 到 2章20節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章主要說明尼希米會得thang tńg去耶路撒冷重建、修復hit-ê城ê經過。可能是因為伊服事亞達薛西皇帝真成功,因為án-ne深受皇帝kah皇后ê信任。後來甚至被任命為猶大省ê省長長到十二年(參考五:14),mā就是伊回鄉後ê hit段時間,伊利用chit段時間修復耶路撒冷城牆。後來伊koh一pái 回鄉處理伊tńg來到波斯皇帝身邊ê時tī耶路撒冷所發生ê事件(參考十三:6—7)。可見伊是非常受器重ê一位宮廷要臣。M̄-nā准hō͘伊回鄉,還hō͘ in特殊ê恩寵,koh khah hō͘伊通行kah採木材ê詔書,koh有軍隊kah伊隨行(本章第7到9節),m̄-nā保護伊ê安全,koh khah thang幫助伊tī執行修復工程ê時減少阻礙。

第1到5節,chit段經文回應了第一章11節所提起尼希米向上帝祈求,結果tī chia有回應,表示上帝垂聽尼希米ê祈禱。Tī chit段經文中,mā顯示了尼希米kah波斯皇帝亞達薛西之間有真好ê互動。皇帝看見尼希米,就發見伊心中ê憂愁,m̄-nā主動詢問iáu表示高度ê關心。因為án-ne,尼希米請求皇帝准伊tńg來到猶大故鄉,重建遇tio̍h阻擋而停建ê耶路撒冷城。

第6到8節,尼希米ê請求,lóng得tio̍h波斯皇帝亞達薛西ê答應,包括伊tńg去停留ê時間,以及hō͘伊特別ê通行證(皇帝詔書),hō͘伊thang順利通行tńg來到猶大,並得tio̍h皇家管理樹林處ê負責人亞薩hia,請伊協助提供木材好建造「聖殿堡壘、營門、城牆」,kah尼希米tńg去了後koh再耶路撒冷ê住宅。Á真奇妙ê,是所有chiah-ê請求lóng得tio̍h允准,這是上帝hō͘ in特別ê恩典所致。

第9節,chit節mā表示波斯皇帝對尼希米ê疼惜,為tio̍h beh hō͘伊平安tńg到耶路撒冷故鄉,特別「派了一kóa軍官kah一隊騎兵護送」伊。就án-ne,尼希米來到河西省ê時,mā kā皇帝ê詔書交hō͘伊,這thang hō͘河西省省長知影尼希米並m̄是一般猶太人,卻是有特殊身分者。

第10節,chia提起ê chit兩個真有影響力ê人,就是「和倫城ê參巴拉以及亞捫省ê官長多比雅」。In lóng是尼希米kah猶太人siōng主要ê對敵者(第19節、四:1、7;六:1—2、5、12)。In兩人一聽tio̍h有人teh替以色列人民爭取權益,就非常「惱怒」。因為in看bē起猶太人,藐視in ê能力,m̄-koh in lóng疏忽了尼希米ê 回鄉是tùi上帝來ê呼召。有上帝參與ê事工,即使koh再艱鉅mā會成功,用人ê氣力想阻擋實在是非常愚戇。

第11到15節,chit段經文thang看出尼希米是一個真聰明ê人,伊雖然tńg來到耶路撒冷了,m̄-koh無馬上透露ài beh進行修建城牆ê工作,免得遇tio̍h koh-khah chē不必要ê阻礙。尼希米mā是一個真有智慧ê人,伊利用大家不注意ê時chūn,巡視耶路撒冷城繞了一kho͘-á,詳細觀察整座城牆被破壞ê狀況,包括有hō͘人放火燒、拆毀成亂石堆等,chiah-ê lóng tī說明當時破壞修建城牆ê人,非常痛恨chit件修復耶路撒冷城ê工作。藉tio̍h巡視工作,chiah hō͘伊知影怎樣進行修復ê工作。伊雖然身上帶皇帝亞達薛西ê詔書,而且身邊擁有皇帝差派ê軍力thang供指揮調派,m̄-koh伊lóng是真低調teh進行巡視ê工作,主要ê原因是想減少不必要ê阻力,免得修復工作iáu未開始就tú-tio̍h koh-khah chē ê困難。伊tńg來到耶路撒冷必定聽tio̍h真chē關係參巴拉等人阻擋修復城牆工作ê事。

其實thang án-ne瞭解:當時hiah-ê破壞者會án-ne想出所有ê辦法beh阻止尼希米進行修復城牆ê工作,並m̄是基於宗教信仰ê理由,卻是政治利益ê考量;因為當時ê人認為:城牆破損無法度修復,á是khiā起tī無城牆ê所在,等於性命無安全保障,隨時會hō͘敵人侵犯。以現代ê語言來講,城牆象徵tio̍h國防。因為án-ne,當猶太人想beh修復城牆ê時,thang解釋為in想beh建立國防力量(參考以斯拉記四:12—16、尼希米記二:19)。

第16到18節,tī巡視完成了後,mā構思好勢ài怎樣重建ê時,尼希米chiah kā猶太同胞ê代表、眾領袖講,表示應該開始進行重建工作。伊kā上帝怎樣kah伊同在,垂聽伊ê祈禱,hō͘伊得tio̍h皇帝亞達薛西全力ê支持。猶太同胞眾領袖聽了後,就同意開始chit項修復耶路撒冷城ê工程。

第19到20節,chiah-ê反對猶太人重建耶路撒冷城ê參巴拉、多比雅,kah基善等人,聽tio̍h尼希米beh帶領猶太人重修耶路撒冷城ê消息,就譏笑in,而且語帶威脅講in想beh背叛皇帝。M̄-koh in並m̄知尼希米就是得tio̍h皇帝之允准,而且有皇帝ê詔書ē-thang證明。因為án-ne,尼希米真無客氣地回應伊,in m̄是猶太人,mā因為án-ne,tī耶路撒冷並無任何資格講話,這就是講in「無產權」ê意思。伊真堅定地講「天頂ê上帝」會幫助chit件重建耶路撒冷ê工程「成功」完成。因為所有ê以色列人民lóng是上帝ê「奴僕」。Chit句話已經真清楚teh表明in重建耶路撒冷城,是順從上帝ê旨意而進行ê。

重新查詢 專卷研經 尼希米記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net