約伯記 5章1節 到 5章27節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章是續接第四章,提幔人以利法繼續苦勸約伯,伊ài約伯千萬m̄-thang反抗全能ê上帝,只有愚戇ê人chiah會想beh對抗上帝。Kah上帝做對m̄-nā無啥路用,反tńg會為家己招來koh-khah chē ê災難。以利法勸勉約伯,面對性命án-ne大ê苦難,siōng好ê方法就是虛心接受,án-ne chiah ē-tàng重新得tio̍h上帝ê祝福。

以利法原本是beh來安慰朋友約伯ê,m̄-koh伊所講ê話對約伯來講,m̄-nā m̄是安慰,反tńg hō͘約伯感覺無味,lóng無助益。甚至帶hō͘伊koh-khah chē ê「苦難」。

第1節,以利法koh一pái提起天使,伊ài約伯大聲hoah,看toh一位天使thang來幫助伊,伊ài約伯mài存chit種希望。因為天使mā一定tio̍h聽從上帝ê旨意。

    第2到4節,tī以利法看起來,chit-má ê約伯已經陷入了「忿恨」、「嫉妒」、「無知」ê狀態。Á chiah-ê lóng是犯罪ê誘因,mā是撒旦siōng歡喜利用ê工具。Tī以利法看起來,約伯已經被撒旦控制tòa,所以心中充滿「忿恨」kah「嫉妒」。Mā因為án-ne,tú好顯示出約伯ê「無知」。所謂「無知」,chit-ê詞kah「愚戇」仝款,是teh指一個人無koh相信有上帝(參考詩篇十四:1)。Chit種人常常會認為性命thang照家己ê計畫順利進行,m̄-koh性命ê境遇卻像以利法tī chia所講ê「災難忽然臨到in ê厝」,這是人無法度預估、盤算ê。Tī以利法ê話中,其實已經隱約teh講約伯就是因為「無知」,chiah連累伊ê kiáⁿ,連上法庭都無人會替in「辯護」。

後來teh回應瑣法ê話中,約伯就真強烈指出,若是老父犯過錯,就應該懲罰老父,而無應該hō͘ kiáⁿ受連累(參考約伯記廿一:19—20)。

第5到7節,以利法ê思想是非常傳統ê守舊派,伊認為愚戇、無知ê人,其所累積起來ê財富,lóng會成做泡影。以利法認為邪惡,bē家己tùi土中長出來,必定是有人掖落來去chiah會長出來。災難mā是án-ne。這已經真清楚teh說明:當有邪惡、災難出現,必定是有人去掖落來chiah-ê「因」,chiah會有chit種「果」出現。伊khah強調ê是:人ê性命中會tú-tio̍h chiah-ê災難是一定ê,而chiah-ê災難必定kah人所掖種ê惡有關。

以利法想beh表達ê意思,就是性命中ê災難,lóng m̄是無緣無故發生ê,一定有其原因。換句話講,無人會無罪受難。以利法希望約伯清楚:m̄-thang koh再自認為無罪,有災難臨身,必定是犯罪。因為án-ne,siōng好ê方式,就是謙卑認罪。

第8到10節,提幔人以利法提出家己對約伯受tio̍h án-ne災難ê建議,伊ài約伯kā所tú-tio̍h ê chiah-ê災難直接向上帝「陳述」。換句話講,伊認為約伯只有發出怨言是m̄-tio̍h ê,應該走chhōe上帝ê幫助chiah正確。Chia ê「走chhōe」chit-ê詞,mā thang當做「仰望」解釋,而這「仰望」有含「付託」ê意思,意思是kā家己排tī上帝ê手中,由上帝來帶領。

以利法強調上帝創造ê奇異kah偉大,大大超過一般人所ē-tàng瞭解ê範圍。伊向約伯表明家己ê經驗,就是tī饑荒ê時chūn,就祈求上帝降落甘霖、雨水,而上帝tiāⁿ-tiāⁿ lóng會聽in(提幔人,khiā起tī乾旱ê以東高原地帶)呼求ê聲音,chiâⁿ實降落雨水tī田地。伊beh hō͘約伯知影,向上帝祈求,上帝一定會注意聽。

    第11到16節,chit段經文mā是聖經作者一貫ê想法:一切萬物lóng tī上帝ê管轄中,任何力量lóng無法度脫離上帝ê拯救計畫。以利法以聖經作者慣有ê想法對約伯提出說明:人想beh抵擋上帝ê作為是真愚戇ê想法。因為án-ne,伊下了個結語:上帝會提拔「卑微」ê人,而驕傲者ê「奸巧」,上帝mā清楚知影。無論人jōa-ni̍h-á詭詐,lóng無法度騙過上帝ê目睭。上帝ē-sái自認「聰明」ê人所設計ê謀略完全落空。M̄-koh上帝會「拯救貧乏人脫離欺壓」,因為sàn-chhiah人不時會受tio̍h有權勢ê人ê欺負。上帝會「hō͘ sàn-chhiah人有ǹg望」,相對ê,卻叫「邪惡ê人閉口無言」。Chia所講ê「邪惡」一詞,原本是teh指「不公平」ê意思。因為有不公平ê事,chiah造成sàn-chhiah人ê出現。

    第17到27節,chit段經文mā是詩篇第一篇作者所理想ê境界:順服上帝ê人,必定有好ê結果。Tī chit段詩歌中,以利法主要teh說明上帝必定會醫受傷ê人,只要人知影走chhōe上帝ê救恩,必定會得tio̍h上帝ê賜福。Tī伊ê觀點中,認為約伯只不過是「暫時」受tio̍h上帝ê「管教」而已,為tio̍h是beh hō͘約伯知影「悔改」。

第17節以利法用「全能者」一詞表示創造ê上帝。Tī約伯記中總共用了31次ê「全能者」chit-ê詞。Chit-ê詞包含三種意義:一是「大山」,表示thang óa靠ê氣力;二是「富有」,表示賞賜一切ê主;三是孕育性命ê主,表示萬物lóng來自chit位全能者。續落來,tī第19節開始,以利法用chit種方式來說明chit位全能者,會隨時隨地伸手救助óa靠祂ê人,無論是tī飢荒á是戰爭ê時lóng bē受tio̍h災害威,mā bē有野獸來攻擊,hō͘伊所飼養ê羊群lóng ē-tàng安然無恙脅。Siōng珍貴ê,to̍h是上帝kā賞賜hō͘伊kiáⁿ孫而且iáu thang享長壽。Chit種tī物質kah歲壽上lóng雙全ê境界,真chē tī箴言裡不時被用來形容是上帝對有智慧者(敬畏上帝ê人)ê賜福。

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net