約伯記 31章1節 到 31章28節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章是約伯beh直接向上帝傾訴伊ê困難,mā同時是teh為家己辯護。雖然伊目前已經遭遇性命中siōng大ê苦難,m̄-koh伊iáu是相信上帝chiah是真正審判者。因為上帝是公義ê神,祂鑒察每一件事(參考七:18、十三:27、廿八:24)。直到chit-má約伯都無改變伊一貫ê論點:家己是無辜受難。Tī chit章,約伯最後清楚表示伊所beh講ê話lóng已經「講完了」,以此表示伊無想beh koh為家己辯護à。

Chit章ê特色是約伯差不多lóng是用chiù-chōa ê語句teh講話,伊一再用「如果」(參考第7節、第9節、第21節、第38節、第39節)來表示家己無犯甚麼錯,若是有,伊願意接受比伊所犯ê罪koh-khah嚴厲ê懲罰。Chit種講法是傳承自出埃及記ê所謂「報復條例」延伸來ê(參考出埃及記廿一:23—25)。

    另外一個特色是約伯koh一pái用頭前不時使用ê法庭審判ê樣式來描述,ná親像約伯teh對hiah-ê控告伊ê人作答辯。控訴ê內容ná親像hiah-ê朋友所認定ê,講約伯會án-ne受tio̍h án-ne重大ê災難,乃是因為伊犯重大ê罪行,引起上帝受氣所致,m̄-koh約伯堅決否認。因為伊申訴ê對象是上帝,tùi án-ne這法庭ná親像天頂ê法庭仝款,無其他ê證人在場。

Chit段經文是約伯teh表示家己確實無邪念,約伯強調家己ê心內純潔,伊相信若是上帝chiâⁿ實查驗伊ê心內,就會知影伊絕對無犯罪。伊一再表示過去榮華富貴ê日子裡,伊bat伸手救助需要幫助ê人,m̄-nā是救濟sàn-chhiah人、孤兒,mā幫助過寡婦,kah流浪ê人,伊甚至用chiù-chōa ê語句表示若伊違背家己所講ê話,願意受tio̍h任何懲罰,即使是hōng判處死刑mā願意。

第1節,約伯講伊「嚴肅地保證」,這mā是一種誓言,主要是teh強調家己心內確實是純潔、無惡念,心中絕對誠實。

第2到4節,約伯Tī chit段經文中對上帝連續提出幾項質疑地。其實chit段經文mā是約伯teh回答伊ê hiah-ê朋友,因為伊ê三位朋友lóng講上帝是公義ê神,祂lóng是用善報善,以惡報惡。M̄-koh約伯認為像伊án-ne無犯罪ê人,卻無辜受難,這就表示上帝並m̄是親像chiah-ê朋友所講ê。約伯tī chia指出,人無法度kah上帝爭辯,因為「全能」ê上帝,對人ê性命有決定權,人只有ē-tàng默默承受。伊一再質疑地ê論點:公義ê上帝,應該是beh降災禍hō͘不義kah作惡ê人,m̄-koh伊懷疑上帝是m̄是真正親像án-ne。因為伊做盡各種好事(參考廿九:11—17),不卻無得tio̍h應該有ê獎賞(善報)?反tńg遭遇án-ne大ê災難。伊確信,如果上帝鑒察人ê「每一腳步」,án-ne,甚麼人是作惡ê人?á是甚麼人是好人?上帝應該lóng真清楚。因為án-ne,公義ê上帝應該是賞罰分明chiah-tio̍h。 

第5到8節,Tī chit段經文中,約伯真清楚表明家己ê清白,伊甚至發重誓講,若伊有做任何惡質ê事,願意為tio̍h án-ne種無妥當行為付出代價。約伯tī chia重申伊無做過任何經過設計而想beh詐欺別人ê事。伊相信若上帝kā伊「khǹg tī公道ê天平上」,就ē-tàng知影伊ê心是純潔ê。Chia講khǹg tī「天平上」秤一秤,mā有另外一個含意,表示人ê良心á是良知,是m̄是夠份量?Tī上帝ê秤中,必定會顯示出來。伊向上帝表示,若是伊有任何偏離「正路」ê行為,致使做出「邪惡」ê事,就是藐視上帝,á是根本m̄相信上帝,á是用其他ê神明來代替上帝,約伯講若是án-ne,伊願意付出所有ê代價。伊tī chia講「我ê出產」、「我ê產物」等用詞,mā thang用來表示子女、kiáⁿ孫。

第9到12節,「如果」koh一pái出現。伊表示tùi心內發出來ê意念,lóng是堪得檢驗ê,絕對bē有問題。若是真正有瑕疵,伊就hō͘家己ê bó͘去「替別人燒飯」,這「燒飯」一詞,原本作「推磨」ê意思。Tī chia,約伯非常清楚表示家己心內從來m̄-bat有過任何淫亂ê思念。Tī摩西律法中有明文規定,凡是犯姦淫罪ê人,無論是男á是女,lóng一定tio̍h處以「死刑」(參考申命記廿二:22)。因為姦淫m̄-nā是玷污人ê心靈,mā侵害了伊人生命ê聖潔(參考哥林多前書六:18—20)。約伯甚至講若是伊有chit種行為,伊願意就kā伊「所有ê出產火燒淨盡」。

    第13到15節,約伯表示家己確實有遵守公義ê行為,tú親像第一章1節、8節等等所講ê,伊是一個行為正直ê人。伊無輕視奴隸kah女婢,即使奴隸kah女婢們有意見,約伯mā會注意聽,這表示伊真尊重低階者ê人權。Tī chia約伯ê態度真清楚:上帝怎樣看待伊,伊mā用怎樣ê態度看待別人。就是因為án-ne,伊認為當「上帝審問」伊ê時chūn,就無必要koh-khah chē講甚麼à。Chia約伯表達了一個重要概念:任何人tī上帝面前lóng是同等重要。無論是甚麼階層ê人,即使是奴婢者,mā是上帝所創造ê人。因為án-ne,嘲(sau)笑任thài會無ài同階級ê人,lóng是teh藐視上帝創造ê神聖(參考箴言十七:5、廿二:2)。

其實,約伯chit種講詞,帶有真諷刺ê意味。因為上帝既然稱呼伊是「奴僕」,mā應該會注意聽伊說明性命ê苦難,並伸手救助伊,替伊受tio̍h ê委屈伸冤chiah-tio̍h。Ná會hō͘伊繼續受苦而置之不理?

    第16到20節,chit段經文ē-sái講是teh回應第廿二章6到9節,he是以利法對約伯犯罪ê指控。當以利法指控約伯欺負sàn-chhiah ê寡婦kah孤兒ê時,約伯強力否認,並且講伊m̄-nā無欺負in,而且是伸出援手幫助in。chit-má伊講述家己為chiah-ê低階社會人士所做過ê事,包括:

一是救濟sàn-chhiah人。二是無hō͘走chhōe幫助ê寡婦失望過。三是hō͘孤兒食飽,並且ná親像老父照顧in長大。四是hō͘貧困ê人得tio̍h溫暖,而且是hō͘ in siōng上等ê衫褲。Ài beh特別注意第20節所講ê,約伯並m̄是出tī勉強而做chiah-ê事,伊是真誠樂意地做chiah-ê事(參考廿九:12)。照第18節約伯所講ê,伊是一直無停行善,mā因為án-ne,chiah-ê人lóng是用「真誠」ê心感謝伊。

第21到23節,chit三節是約伯對頭前所提起ê事做一個重要ê誓約,伊koh一pái用「如果」,表示一種chiù-chōa,而且是發重誓。約伯tī chia表示即使有人用無公義ê手段beh幫助伊得tio̍h勝訴,而且訴訟內容是kah伊欺負貧困者有關,伊mā寧可放棄,而且hō͘家己受tio̍h殘障ê懲罰。因為hit種ê審判並無公義,mā無正確。伊寧可家己「手股頭折斷」、「肩膀脫落」,mā無願意有chit種無公義ê審判。伊真正驚惶ê並m̄是世間ê司法,卻是「驚惶上帝ê懲罰」。這就表明約伯ê心中確實有上帝,mā遵從上帝ê話。

第24到28節,約伯則tī chia清楚表達:伊對chiah-ê誘惑人心ê財寶根本一屑á 都無貪戀。伊表示家己對創造性命ê上帝,是忠心耿耿,心無二念,這mā是一開始,上帝就肯定約伯tī信仰態度上ê忠實(參考一:8、二:3)。

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net