約伯記 21章1節 到 21章34節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章是約伯第二回合最後ê答覆,對象kah-ná是針對瑣法,其實lóng是對tio̍h伊ê chit三位朋友講ê。過去chiah-ê朋友一再強調「善有善報、惡有惡報」,m̄-koh約伯非常不苟同chit種論調。伊一再質疑地為甚麼上帝會hō͘邪惡ê人繼續活teh?而且iáu hō͘邪惡ê人享受長壽、興旺,甚至ē-tàng過含飴弄孫ê美滿日子?

Tī chit章經文中,約伯提起邪惡ê人各種興旺ê事證,tú好kah三位朋友過去一再強調ê,邪惡ê人會tú-tio̍h各種災難之講法,mā就是所講ê「善有善報、惡有惡報」ê觀念,成強烈ê對比。約伯tī chit章mā提出伊ê總結就是:tī chit世界上,「善有善報、惡有惡報」無一定是咱性命ê定律。Tùi這mā thang看出約伯ê用詞m̄-nā無親像過去所用ê強烈語句來回應,卻是用深沉ê語調,並且以家己親身ê體驗kah所看tio̍h ê實例來回答。

第1到3節,約伯認為聽伊傾訴,就是siōng好ê安慰。伊認為chiah-ê朋友就是講siuⁿ chē無用ê話(「空話」,參考第34節),所以hō͘伊得bē-tio̍h任何安慰。因為án-ne,約伯講伊對chiah-ê朋友唯一ê要求,就是請in好好á ê聽伊ê傾訴。伊講這mā是伊期待chiah-ê朋友ē-tàng hō͘ ê「惟一ê安慰」。

第4到6節,伊用「必朽ê人」chit-ê詞來稱呼伊ê chiah-ê朋友,意思mā是講in並無比伊好jōa-chē,只不過是無tú-tio̍h kah伊仝款ê苦難罷à。伊ài chiah-ê朋友看māi伊所tú-tio̍h ê,m̄-nā kui身軀生瘡,甚至喪失所有ê kiáⁿ kah所有ê財產,若是chiah-ê朋友若是有點á憐憫ê心,看tio̍h伊ê慘狀,m̄-nā會「嚇得啞口無言」,而且會「渾身戰慄」。

第7到10節,tùi第7節開始,是約伯談論到有關邪惡ê人ê景況。伊提出kah伊chiah-ê朋友所講ê邪惡人ê景況大無相仝;伊ê朋友對邪惡ê人ê看法是非常典型傳統觀念:好人有好報、惡人有惡報。約伯卻看tio̍h上帝hō͘邪惡ê人「享長壽、興旺、發達」。因為án-ne,伊問上帝「為甚麼」會án-ne做?續落來伊提起邪惡ê人所得tio̍h ê第二件福氣,就是「兒孫滿堂」,而且iáu因享長壽而看tio̍h「後一輩(孫á)ê成長」。M̄-nā án-ne,chiah-ê邪惡ê人iáu ē-tàng享受上帝本該hō͘好人ê福氣,而且厝裡ê「六畜興旺」。古代社會畜牧業發達ê人,就是富翁、大財主。因為án-ne,Tī一般人ê觀念中,所豢養ê家畜繁衍能力強,就表示有上帝祝福。Chit種看法tī詩篇中mā真普遍(參考詩篇一二七:3--5、一二八:3—4、一四四:12—14)。

第11到13節,chit三節lóng有一個共同焦點:邪惡ê人安享晚年,而且是長壽到ē-tàng看tio̍h 眾kiáⁿ孫繼續享受榮華富貴ê生活。包括in會「跳躍舞蹈」,跟tòe「吹笛ê聲音歡呼」,而且「一生風平浪靜」平安地老去。

第14到15節,chit兩節真特別,約伯講出邪惡人ê態度,就是tī in ê性命中,根本就是m̄是定有上帝ê存在,in lóng強調tio̍h óa靠家己chiah是正確ê。約伯會án-ne ê回答,其實mā是teh回應以利法tī第十五章4節對伊ê指責,以利法講約伯無敬虔ê心,不祈禱。M̄-koh事實上約伯並m̄是án-ne,伊一直teh祈禱,伊甚至懇切地祈求上帝hō͘伊明白祂ê旨意(參考約伯記十三:23)。伊bat有過非常悲壯ê告白,伊講即使是落魄到一無所有,mā tio̍h坦蕩蕩地面見上帝,因為伊深信上帝對伊是一點mā不生份(參考十九:25—27),chit種態度tú好顯示出伊kah邪惡人完全無仝。

第16節,chit節一直是聖經學者討論ê經文。有兩種看法:其一,認為chit節應該是整段經文ê結束,講約伯並無因為邪惡人ê興旺,心內有不平。因為伊堅持上帝會iáu伊公道(參考十九:25)。其二,無論邪惡人án怎,約伯認為伊kah in並無相仝。因為約伯從來m̄-bat誇耀過家己ê能力。伊一直深信上帝chiah是性命ê源頭,這mā是為甚麼伊無想beh kah chiah-ê朋友激辯,而beh直接向上帝抗辯ê原因(參考十三:3、15)。

第17到22節,Tī chit段經文內底,約伯提出一連串ê問題,包括伊講邪惡人ê kan-taⁿ講是jú來jú亮。M̄-nā án-ne,邪惡人ê性命mā非常順利,無tú-tio̍h任何災難。甚至tī暴風雨á是大水來臨、所有物件lóng被捲行、沖行ê時,卻常常看tio̍h邪惡ê人iáu-koh屹立不搖,並無親像瑣法tī第二十章28節所講ê,惡人會tī上帝ê忿怒中被洪流般災難沖行所有ê一切。伊mā指出chiah-ê朋友認為上帝會「為tio̍h老父ê過犯而懲罰kiáⁿ」,m̄-koh約伯認為上帝應該懲罰「罪人本身」chiah正確,伊chit種講法mā是teh為家己ê kiáⁿtú-tio̍h之災禍控訴。伊強調甚麼人做邪惡ê事,甚麼人就該受懲罰,án-ne,邪惡ê人chiah會體驗出上帝忿怒ê驚人。若是由後代kiáⁿ孫承受上帝ê懲罰,則後代kiáⁿ孫iáu是無法度瞭解為甚麼beh由in承受苦難。伊認為邪惡ê人是連家己ê kiáⁿ孫mā不關心。約伯beh hō͘伊chiah-ê朋友知影一件事:上帝ê旨意是深奧難測,無人ē-tàng明白。當伊ê chiah-ê朋友一再指責伊,講伊ê災難是因為伊犯罪所帶來ê懲罰ê時,tú好是錯誤ê。因為只有上帝chiah是真正審判者。無人thang取代上帝去審判別人ê罪。

第23到26節,Tī chit段經文中,約伯是用相對語句來行形容兩種無仝ê人生境遇,mā就是所講ê「好人」kah「pháiⁿ人」之間ê無仝。約伯強調chit兩種人tī活teh ê時chūn,並無因為「善kah惡」ê差別,而tī死後有所差別,因為結局lóng仝款ê。Án-ne,對真正好人來講並無公平。就是因為結果分bē出好kah pháiⁿ,所以chiah會hō͘ pháiⁿ人囂張,為非作pháiⁿ ê人mā不驚惶上帝ê審判。

第24節ê「腰部滿有氣力」,是teh指工作能力,表示一個人ê才tiāu。另外一種翻譯是:「腰部充滿脂肪」,意思是teh指富有、事業興旺,kah第23節ê「健壯」仝款。第25節是teh指另外一種所講ê善人,mā就是遵照上帝ê旨意、教示去行ê人。Chit種好人卻受盡折磨,一生lóng是Tī痛苦中過活。約伯koh一pái提出chit種問題:為甚麼頂面所講兩種人所得ê結果lóng仝款?若是án-ne,為甚麼tio̍h遵行上帝ê教示去行?

第27到31節,Tī chit段經文中,約伯使用真chē質疑地ê問句反駁chiah-ê眾朋友ê觀點。伊強調邪惡ê人ē-tàng繼續生存落去,就是因為in活teh ê時chūn,無人敢當面指控in所犯ê錯誤,á是懲罰in所犯ê罪過,chiah會造成chit種結果。因為án-ne,如果m̄敢tī邪惡人iáu活teh ê時chūn揭發in ê惡行,卻一再對因善良而被欺壓ê人講一kóa不切實際ê話,he是真荒謬ê事。約伯認為伊ê chiah-ê朋友有pháiⁿ ê「念頭」,chiah會án-ne故意傷害伊。當伊ê chiah-ê朋友ài伊chē聽聽祖先賢慧ê教示ê時(參考十五:18)。約伯tī chia反問in,為甚麼chiah-ê先賢所講ê pháiⁿ人並無得tio̍h應該有ê惡報,因為in並無tú-tio̍h甚麼大災難,而且lóng ē-tàng逃脫上帝ê審判。伊問「有甚麼人當面指責hit-ê邪惡ê人」?這是一句真嚴肅ê指控,說明人對惡者保持沉默kah袖手旁觀ê態度,hō͘世界變成是非不明。

第32到33節,約伯認為這是一種是非不明ê時代siōng典型ê寫照。大家kan-taⁿ會對得勢ê人諂媚、頌讚,卻對伊壓迫別人ê行為默不作聲。Chiah-ê真正作惡ê人連出殯lóng真風光,連墳墓lóng有「守衛周密」看守,因為埋葬ê墓穴裡有貴重ê陪葬物,甚至連土地lóng會對伊ê屍體獻殷勤。約伯chit種講法其實mā是一種控訴,伊因為不滿邪惡人被放縱繼續作惡(參考第31節),致使是非不明,tùi án-ne hō͘真chē人掠做是hit種chiah是正確,也kah著有樣學樣。

第34節,是約伯ê結論:伊講chiah-ê朋友根本就m̄知真實ê情況。因為án-ne,in所講ê話m̄-nā無安慰伊,反tńg是對伊帶來koh-khah chē ê傷害罷à。

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net