約伯記 1章13節 到 1章22節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī前一段經文是用上帝ê天庭為背景,說明上帝tī天頂召開天庭會議,是用上帝kah撒旦ê對話為主軸。chit-má是第二段ê故事,背景則tńg來到人間ê世界,以約伯ê奴僕連續來對伊報告,講厝裡tú-tio̍h極大ê災難,以及用簡潔有力ê筆調,描述約伯對厝裡所tú-tio̍h ê災難ê回應。

第13到15節,tùi第13節開始,講上帝允准撒旦對約伯進行連串測試。Mā ē-sái講是撒旦開始進行它tī天庭會議後,tùi上帝手中得tio̍h ê「執行令」,ná親像「搜索令」仝款。撒旦想beh tī約伯身上chhōe-tio̍h線索,證明約伯mā不過是一個為tio̍h牟取利益ê信徒,卻m̄是真心敬拜上帝ê人。然後第一個災難發生,奴僕來報告講有「示巴人」來搶奪伊ê牛、驢á,並且刣死看守chiah-ê牛、驢á ê奴僕。參照tī第3節記載ê,講約伯有一千頭牛、五百匹驢á。雖然無講看守chiah-ê cheng-seⁿ ê奴僕有jōa-chē,m̄-koh確定tī chit群奴僕中只chhun「一個」奴僕ē-tàng逃生。

注意第15節、第16節、第17節、第19節lóng有「只有我一個人」,chit句「只有我一個人」,表示雖然kui個情況非常無好,tī極大困境中,上帝iáu是一直維持kah約伯ê關係,無中斷。

    第16節,這是第二pái災難,是tùi第一pái災難中逃tńg來ê奴僕報告iáu未結束,chit-ê奴僕就走來傳話,報告所發生ê第二個災難。Chit種連續發生ê災難,表示災難連連而來,hō͘約伯lóng無喘息ê機會。第二個災難是「雷電tùi天而降」,chit pái ê災難是kah上帝ê管理有關。表示上帝並無特別照顧約伯,chiah致使「雷電tùi天而降」破壞約伯ê產業,這mā就證明上帝並m̄是親像撒旦所講ê,lóng是特別恩待約伯「時常保護伊、伊ê厝,kah伊所有ê一切」(參考第10節)。Chit pái ê災難造成約伯另一pái重大ê損失,共計有羊群七千隻,以及teh照顧這七千隻羊群ê「顧羊人」,仝款,tī災難中只chhun「一個」顧羊人ē-tàng逃難出來,其餘ê lóng被雷電擊刣死亡。

第17節,這是第三pái ê災難。Chit pái災難肇禍者是「迦勒底人」,chit-ê族群是來自北方,tī巴比倫定居ê半游牧民族,後來成做巴比倫帝國ê核心份子。Chia講,迦勒底人「分三隊打擊」,意思是teh指in被完全包圍,無逃脫ê空間。Chit pái ê災難是三千隻駱駝被搶去,而奴僕mā仝款被殺害到只chhun一個人逃走。Tùi第一個「牲口」到第二pái ê羊群,直到chit-má ê駱駝等,chiah-ê災難lóng kah約伯ê財富有密切關係。如果chiah-ê財富lóng是tùi上帝來ê賞賜(參照第10節),chit-má開始,上帝賞賜hō͘約伯ê一切lóng喪失。

第18到19節,這是第四pái災難,災禍tùi上帝來所創造ê自然界,這mā是屬tī上帝管理ê範圍。撒旦beh引發約伯對上帝起懷疑之心,siōng好ê方式,就是hō͘約伯會埋怨上帝,埋怨上帝怎樣會hō͘這屬tī祂ê手thang控制、管理ê「暴風」,tùi「曠野hia颳來」來打擊伊ê產業,m̄-nā「吹倒屋子」,koh khah嚴重ê是iáu壓死去「厝內ê人」,而tī厝內所有ê人,就是約伯所有正tī宴席中歡樂ê kiáⁿ kah奴僕。Ná親像chìn前ê災難仝款,只有「一個」奴僕會赴逃生,走來向約伯報告chit件大災難。

第20到21節,chit兩節是約伯聽tio̍h各種部門逃出來ê奴僕ê報告後ê反應。而且chiah-ê反應是tī伊聽tio̍h十個kiáⁿ lóng tú-tio̍h災難死去了後,伊chiah表示哀傷。Tī這chìn前ê前三pái災難中,約伯都無對擁有ê財產之損失表示過任何意見。另外一方面,mā可能是因為發生ê災難,lóng是接踵而到,hō͘約伯根本就無有時間反應,直到伊已經一無所有時,伊chiah ē-tàng定下心來檢視家己所受tio̍h ê慘重損失,kah所受tio̍h ê傷害。

Chia講約伯「悲傷地拆裂衫褲、剃掉頭毛」,這是以色列人民teh表示性命中siōng哀傷ê狀態(參考創世記三十七:34,以賽亞書十五:2—3)。第21節約伯所講ê chit句話,mā是siōng常常hông基督徒引用ê經文之一。

「我空手出世,mā tio̍h空手tńg去」,chit句話tī中文《和合本》是「我赤身出tī母胎,mā必赤身歸回」(參考傳道書五:15,提摩太前書六:7)。「母胎」,這是teh指孕育性命ê「老母」。Á土地ná親像孕育人類性命ê「老母」仝款。「上主賞賜ê,上主koh收tńg來」,約伯án-ne講,是teh見證伊身上所發生ê一切事件,lóng必定kah上帝ê創造、作為有密切關係。因為án-ne,如果beh瞭解真相,一定tio̍h tńg來到上帝hia chiah  ē-tàng明白其中ê意義(參考哥林多前書十三:12)。

第22節,「約伯並無犯罪」,chit句話表示tī撒旦ê懷疑中,約伯確實是ná親像上帝對伊ê認bat仝款,並m̄是因為「有利可圖」chiah-tio̍h上帝忠實。M̄-koh chit句話mā說明以色列人民久長以來ê觀念—好人有好報,惡人會有惡報,chit種觀念並m̄是正確ê。Koh講,chit句話mā說明好人、無犯錯ê人,á是「無辜ê」,lóng有可能會遇tio̍h ná親像約伯所tú-tio̍h ê仝款,是性命中siōng殘酷ê境遇。Á約伯ê chit句話mā同時是teh反駁箴言所講ê「善有善報、惡有惡報」chit種觀念(參考箴言十:3、十:24—25、十三:9、十四:11)。Tī約伯記ê作者看起來,箴言chit種「善有善報、惡有惡報」ê觀點,並m̄是正確ê。因為至少tùi約伯身上ê經驗所看tio̍h ê並m̄是án-ne。

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net