以賽亞書 56章1節 到 56章12節   背景資料  上一筆  下一筆
Tùi第五十六章開始直到第六十六章止,是chit本經卷ê第三段落。Tī chit段落中,大部分是出tī重建耶路撒冷城kah聖殿ê時期ê背景。Mā tùi chit段落中,thang清楚看tio̍h編撰者真重視安息日以及祭祀ê制度。其實,咱mā thang án-ne了解,chit段落ê作者深受前一段落(第四十到五十五章)作者ê影響,kui個思路延續tio̍h前段ê脈絡發展。M̄-koh作者iáu有家己ê想法kah觀點,用詞比前段經文作者加真嚴肅。另外,雖講chit段落是屬tī第三ê時期ê以賽亞作品,並無表示lóng是仝一個人寫ê,mā並無一定是屬tī仝一個時代ê人,部分ê作者可能比較khah早期,部分khah晚期,只是tī編輯ê時kā它彙整tī chia段落中。

Tī chit段經文中,thang看出chiah-ê回鄉ê以色列人民,in ê心中原本充滿真chē ǹg望,m̄-koh卻tú-tio̍h真chē現實ê艱難實況pái tī目睭前,親像回歸者kah當地人民之間有嚴重衝突,而且chit種衝突m̄-nā出現tī家己ê同胞中,in kah tùi外地移入,定居tī迦南地ê外邦族群之間ê鴻溝koh khah大,引發koh khah大ê不滿情緒。Koh khah嚴重ê,是in發見家己ê故鄉已經被納入波斯帝國ê版圖kah屬地,in只不過是波斯帝國殖民統治下ê臣民,並無所謂「自主權」,koh加上故鄉ê四界iáu有對in抱持戒心kah仇視ê外族人,因為án-ne,回鄉ê以色列人民想beh建立一個有自主、安全ê生活環境,是一條非常艱辛ê路。

Chit章經文主要是teh鼓勵回鄉ê以色列人民,ài有koh khah闊闊ê心胸,m̄-thang排拒任何人來同齊享受上帝拯救ê恩典。Tī chia先知以賽亞提出兩種被以色列人民排拒ê人,一是外邦人。In是已經歸屬了猶太人ê耶和華信仰ê人;二是「太監」。In是hō͘閹割過ê人。照摩西律法申命記第廿三章1節ê規定,in bē-tàng參加任何敬拜上帝ê聚會。先知以賽亞Tī chit段經文中真清楚講出,只要in mā遵守安息日,仝款會得tio̍h上帝ê賜福,上帝mā會歡迎in進入敬拜祂殿宇中。Ná親像詩人所講ê,只有手潔心清,不拜偶像,不發假誓ê人,會得tio̍h上帝ê賜福kah拯救(參考詩篇廿四:3—6)。Chit位先知以賽亞確實有真闊闊ê心胸,伊向hit群帶懷舊而且哀嘆運命ê回鄉人潮,提出chit種觀點,無異是hō͘家己陷入孤獨、被排擠ê行列中。

第1到2節,先知以賽亞傳出上帝重要ê信息,就是beh回鄉後ê以色列人民,重建一個「秉行公義」ê社會(參考創世記十八:19,以賽亞書一:17,耶利米書廿二:3)。Chia所講ê「公義」一詞,有兩種意義,一是teh指社會行為一定tio̍h有真好ê道德規律;二是上帝拯救ê恩典。先知以賽亞真清楚表達chit-ê理念:若是無公義,就無法度彰顯上帝ê疼。Koh講,先知ê信息強調「切實遵守安息日」ê重要性,這是得tio̍h上帝「賜福」ê要素。

第3到5節,chia事(tāi)先提起「歸屬上主ê異族人」,chiah-ê人是包括in被掠到外地去做奴隸ê時,通婚了後ê對象,以及hiah-ê對以色列人民信仰有認同而改信耶和華宗教ê人。上帝會接納chiah-ê人進入敬拜祂ê行列中,無人ē-tàng拒絕in。先知以賽亞傳出ê chit-ê信息確實是真新ê教導,因為摩西ê律法明確規定亞捫人、摩押人、私生kiáⁿ等等chiah-ê人lóng bē-tàng參加「上主ê聚會」(參考申命記廿三:2—3)。M̄-koh tī chia先知以賽亞講:上帝會接納chit種人kah以色列人民「同齊崇拜」。

另外一種人就是「經過閹割ê人」,這是teh指太監,tī摩西律法中有清楚ê禁令(參考申命記廿三:1),in因為身軀不完整,而被看做無清氣ê人。Tī以色列人民hông掠去做奴隸ê時期,有真chē人並m̄是自願「閹割」,卻是被統治者篩選出來beh送入王宮內服事國王á是嬪妃ê人,in被迫受閹割,chit種情形tī波斯帝國時代一再發生,其中siōng具代表性ê是但以理kah伊ê朋友(參考但以理書一:21)。換句話講,有kóa人被閹割是出tī無奈、無辜。Tùi chia ē-tàng看出聖經一個準則:拯救是上帝ê主權,m̄是人ê律法規定thang做為限制。只要知影「謹守安息日」,而且做上帝所「歡喜ê事」kah「信守」kah上帝所立ê「約」,上帝就會賜福kā in賜福「贏過」in擁有「真chē子女」,bē koh再hō͘人掠去。

第6到7節,chit兩節真清楚講出外族人中間,確實有人嚴格遵守上帝所教導ê規律來過生活。對tī chiah-ê遵行上帝教導ê人,上帝一定會賜福。注意chia講上帝ê「聖殿kā稱做萬民祈禱ê殿」,chia所講ê聖殿,是teh指耶路撒冷聖殿。若是無遵行上帝ê教導去行,就會kā敬拜上帝ê殿變成「賊窩」(參考馬可福音十一:17),若無就是變成「市場」(參考約翰福音二:16),chit款tāi-chì發生tī耶穌ê時代,因為欺騙、講白賊充滿tī當時ê宗教領袖kah一般人民中間。耶穌就bat真嚴厲譴責當時ê猶太人領袖,講in是teh褻瀆、污穢上帝ê殿宇。

第8節,先知以賽亞tī chit節講出上帝ê拯救,並m̄是針對特定ê族群,卻是針對所有ê人。耶穌mā提出chit種看法(參考約翰福音十:16)。使徒保羅mā有仝款ê教導,伊強調tī耶穌裡,所有ê人lóng會成做一個活tī基督裡ê共同體(參考加拉太書三:28)。

第9節,tùi chit節開始,直到第五十七章13節chit段經文,先知以賽亞傳出上帝ê信息,lóng是teh指控以色列人民背叛上帝,in並無認真遵行上帝kā in賜福ê教導。這kah第一時期ê先知以賽亞之信息真接近,講出chit群回鄉ê以色列人民中間,有人並無因為tī異鄉過奴役ê生活,而認罪悔改願意認真學習上帝ê教導。

    Chit節講出一個非常基本ê認bat:外邦人有能力侵犯以色列人民,好「像野獸仝款來吞食」以色列人民,這是因為以色列人民背叛上帝,去做上帝看做邪惡ê事,致使上帝受氣無koh庇護以色列人民,hō͘ in ná親像羊羔被野獸盯上了仝款(參考耶利米書五:6、十二:9,何西阿書五:14、十三:6—8)。

第10到12節,chit三節ē-sái講是上帝ê指控,講「守望」以色列人民ê領導者,親像先知、祭司、君王等,都無盡心忠於職守,ná親像「chheⁿ-mê眼」仝款,只知影混,「茫然無知」,「kan-taⁿ會躺落來睏」,koh「像貪食ê狗,貪得無饜」,「ta̍k個任意妄為,kan-taⁿ求家己ê利益」,結果是帶來國家滅亡,民族淪落為他國奴隸。 


重新查詢 專卷研經 以賽亞書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net