以賽亞書 2章1節 到 2章22節   背景資料  上一筆  下一筆
以賽亞書tùi第二章開始一直到第十二章,lóng是討論到關係猶大kah耶路撒冷ê信息。Tī chit段長到十一章ê經文中,先知以利亞bat講出三個充滿ǹg望遠景ê預言,一是tī第四章2到6節所提起ê講,耶路撒冷kā koh再看tio̍h上帝所歡喜ê聖潔選民;二是第九章2到7節,tī黑暗中,上帝ê子民kā看見亮光出現,國家會有新ê領導者,m̄-nā有和平,而且君王會用公平正義作為統治ê基礎;三是第十一章1到9節,這是一個新ê世界,m̄-nā是上帝ê靈會kah chit位新ê君王同在,mā會kā猶大重建ná親像伊甸園一般,人kah上帝所創造ê kui個大地lóng ē-tàng和平相處。Chiah-ê lóng講出一個共同點:tī上帝ê國度裡,是和平、公義、充滿歡喜ê。Á這tú好是耶穌所宣揚ê「上帝國度」之信息主題。因為上帝國度,就是用上帝做中心、祂是人性命ê主權者。

第1節,是一個新段落ê開始,紹介上帝ê話降臨在「亞摩斯ê kiáⁿ以賽亞」ê身上,由伊來傳達上帝beh hō͘猶大kah耶路撒冷ê信息。

第2到5節,這是一首詩歌,講出一個新ê ǹg望來臨。Kah頭前第一章所講ê上帝之懲罰,呈現出鮮明ê對比。Chit段經文kah先知彌迦所傳出ê信息仝款(參考彌迦書四:1—5)。Lóng teh強調耶路撒冷會成做萬國萬民敬拜上帝ê中心。Tī chit段詩歌中,講述tī「將來ê日子」,上帝會親自重建耶路撒冷,hō͘伊成做一個全新ê城市,是敬拜ê中心,而且會平息人間ê糾紛,無koh有戰爭出現,m̄-koh這lóng tio̍h「照上主所賜ê亮光行走」Chiah有可能。

注意第4節,chit節詩歌mā出現tī彌迦書第四章3到4節。描繪出一個全新ê世界,無會傷害性命ê戰爭。

第6到8節ê句型kah-ná是先知teh向上帝祈禱,m̄-koh內容卻m̄是祈禱,反tńg比較khah sêng是先知teh向上帝控訴家己ê同胞背叛了上帝。值得注意ê,是先知tī第8節提起猶大人民之所以棄sak上帝去拜偶像,是受tio̍h外邦人ê影響。Chit種影響ê結果thang tùi三件事頂面看出來:一是價值觀念ê改變,認為擁有財富,chiah是性命ê保障。二是安全感,認為有堅強ê軍事武力,性命安全就ē-tàng有保障。M̄-koh這m̄是聖經ê教導,mā m̄是以色列民族ê經驗,kah tùi傳承落來信仰ê教導。三是宗教信仰嚴重敗壞,猶大人民已經嚴重違背kah上帝之間原本所立ê約,棄sak了上帝去拜偶像,而且情形非常嚴重。Tio̍h注意ê是,聖經並m̄是反對財富,卻是in用不正當ê手段tùi別人身上奪取,á是剝削別人得tio̍h ê,甚至koh khah嚴重ê是in利用權勢詐取sàn-chhiah人ê錢財,chit種富裕,tú好顯示了in惡毒ê行踏是源自貪婪ê心。貪婪ê人,心中無上帝。

第9節,先知以賽亞向上帝控訴,ài上帝「m̄-thang赦免in」,因為in實在是非常可惡。無法度怪罪外來族群影響in,應該講是「in自甘下流,自甘墮落」Chiah會án-ne。

第10到18節,chit段經文談起上帝怎樣嚴厲懲罰悖逆ê猶大人民。當先知文獻中出現「日子會到」,á是「hit一工」、「hit日子」等,lóng是teh表明上帝審判ê時刻。當人看見上帝ê審判來臨ê時,就會知影只有謙卑chiah是正確之道,任何驕傲ê人lóng會hō͘上帝忿怒ê審判剷平。Chia一再重複「人ê驕傲會被制止,人ê自大會破滅」。注意第13節「剷除黎巴嫩高聳ê香柏樹,毀滅巴珊ê橡樹」,chit兩個地區lóng是設tī以色列北部,以茂盛ê森林出名。Á「香柏樹kah橡樹」等兩種樹,lóng是當時中東地帶重要ê建材,通常kan-taⁿ用tī貴族ê居家,特別是用tī建造宮廷皇室。Chia講上帝beh kā它剷除,意思是teh指上帝beh摧毀chiah-ê統治者、貴族用來象徵in榮耀、權勢ê記號—奢華ê宮殿、居所,這mā等於是講in ê國家會滅亡,無koh有任何所謂體面thang講,只有ê就是見笑而已。

第19到21節,chit三節講上帝審判來臨ê時,無論人隱藏tī甚麼隱密ê所在,mā lóng會因為為上帝「搖動大地根基」,而hō͘所有bih起來tī「山洞中」ê人紛紛逃離出來,in過去用貴重金屬鑄造ê神明偶像mā會hông棄sak,因為in知影hiah-ê lóng無法度拯救in ê性命。

第22節,chia講「必死ê人」,表示只知影追求物質性命ê滿足者,chit種人kan-taⁿ會走chhōe偶像,而且kā它當做真神膜拜。因為án-ne,óa靠chiah-ê人,kan-taⁿ會為家己帶來死亡,因為chit種人顯示出來ê,tú好就是人ê有限、軟弱、善變,kan-taⁿ知影追求近利,in ê性命lóng無意義kah價值,因為in無瞭解永恆上帝ê救恩。

重新查詢 專卷研經 以賽亞書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net