阿摩司書 5章1節 到 5章27節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī先知阿摩司以前ê世代,一般人民ê信仰iáu-koh是停留tī到敬拜ê所在去燒香、獻祭,上帝就會賜福koh khah chē產物。國家ê興盛,社會ê繁榮,就是上帝ê賜福。當上帝ê日子來臨ê時,所有對敵以色列人民ê族群lóng會hō͘滅亡,因為上帝只歡喜祂ê選民,會hō͘祂ê選民koh khah豐富、有chhun。Chit種信仰乃是迦南地人民信仰ê特色,換句話講,以色列人民ê耶和華宗教信仰已經被迦南地人民hō͘同化à。Án-ne以物質生活主導ê信仰,tú好kah耶和華宗教信仰所beh傳達ê信息完全無仝;因為耶和華宗教信仰kā以色列人民講,上帝是萬物ê創造者,人活teh就是beh遵行祂ê話語。Chit位創造萬物ê上帝根本無需要人ê獻祭hō͘祂,mā無需要人用各種祭典、敬拜禮儀來表明對祂ê疼。Chit位上帝所要求人ê,是去行公義,因為祂是慈悲、良善、公義ê上帝。祂ài人就照樣去行,這mā就是先知阿摩司信息ê主要內容。

  Tùi先知阿摩司ê信息thang看tio̍h,伊一再傳出上帝受氣、譴責,因為以色列人民會失去公義ê心,特別是對hiah-ê困苦ê人民加倍欺壓,已經真富有iáu繼續貪婪,然後帶tùi剝削得tio̍h ê大筆財富到敬拜ê所在做獻祭。M̄-koh先知阿摩司真清楚指出,上帝根本就不接受chit種污穢行為所做ê任何獻祭,甚至認為chit種獻祭明明是就是tī污穢上帝ê聖潔。Chit章真清楚指出,上帝所喜愛ê,就是祂ê子民去行公義,比獻祭koh khah重要。

  第1節,先知阿摩司tī chia一開始就講beh唱一首「輓歌」。所謂「輓歌」,這是以色列人tī喪禮中為死者所唱ê哀傷歌曲。這表示先知阿摩司預言以色列teh beh滅亡。

  第2節,chia用「處女」chit-ê詞,代表以色列人民,表示in原本是滿有青春、活潑,當teh花樣年齡ê少年人,是真有前途而且充滿理想未來ê人,現在卻會ná親像夭折離開人間,kah-ná患tio̍h重病仝款,「koh khah án怎都khiā bē起來」,而且「被摔tī地上」,無人「扶伊起來」。

  Koh講,「處女」mā teh代表純潔,而上帝就是伊(處女)ê丈夫,kah伊有bē-tàng分離ê「夫妻」關係。Tī chia,跋倒表示伊已經會失去純潔、貞潔ê身軀。

  第3節,chit節講出唱chit首輓歌ê原因,是上帝beh用戰爭來懲罰以色列人民,來戰爭所帶來ê結果,是以色列人民死傷慘重ê情景,只有十分之一ê人ē-tàng活teh tńg來。

  第4到6節,chit段是真重要ê經文,先知阿摩司講出一個得救ê希望,mā是唯一ê希望,就是tńg來chhōe上帝。「chhōe」chit-ê字原來是teh指「óa靠」、「相信」ê意思,mā是teh指對上帝ê呼聲有回應ê意思。類似chit種呼聲mā tī先知以賽亞ê信息中出現過(參考以賽亞書五十五:6—7)。Chhōe mā是teh指回心轉意、悔改ê意思,這mā是kui本聖經ê中心信息。Chia提起「別是巴」,mā提起「伯特利」kah「吉甲」等三個地方,這lóng是以色列人民久長以來一直hō͘人認為是敬拜上帝ê聖地。Tī先知阿摩司ê時代,以色列人民歡喜到chiah-ê出名ê宗教聖地去獻祭、敬拜上帝。M̄-koh,先知阿摩司hō͘以色列人民知影,敬拜上帝siōng重要ê m̄是外表ê禮儀。何況in敬拜ê行為已經加入tùi當地人民學來ê宗教淫亂行為,kah in早年漂流tī曠野所學tio̍h ê純潔敬拜真無仝款à。

  第7節,chia清楚指出以色列人民根本ê問題,就是「歪曲正義,剝奪了人民ê權利」。

  第8到9節,是先知阿摩司ê三首o-ló詩歌之一,chit首詩ē-tàng看出先知阿摩司提醒以色列人民,ài in記tiâu上帝chiah是創造者。Kui個宇宙,包括人ê性命在內,lóng是tùi上帝來。人如果棄sak上帝,即使是建立家己看做siōng-kài堅強ê城堡,mā是枉然,因為這一切lóng kā tī上帝ê憤怒中化做烏有。

  第10到13節,chit段經文mā是先知阿摩司chit本作品中真重要ê一段;提起當時ê法庭,m̄-nā無替hiah-ê受冤屈ê申冤,顛倒地,á是成做hiah-ê欺壓sàn-chhiah人ê幫兇。法官無按公義審判、斷案,反tńg接受有錢人ê o͘-se,故意冤屈sàn-chhiah人,扭曲正直人ê聲音。結果致使人民無koh出聲,因為即使講了mā是枉然。人唯一thang做ê,就是靜默不語。

  注意第11節,先知阿摩司提起人tùi「欺壓sàn-chhiah人」、「搶奪」別人ê財貨得來ê,上帝會摧毀chiah-ê不義之財。因為án-ne以色列人民雖然得tio̍h了chiah-ê,卻無法度享受。因為這kah上帝ê教示背道而馳。

  第14到15節,chit兩節kah第10到13節是相對句;先知阿摩司用積極而且明確ê語句講出:上帝喜愛人ē-tàng秉公行義,特別是tī法庭上彰顯出上帝ê公義。Án-ne比去宗教聖地獻祭,á是比tī殿堂內用繁縟ê禮拜儀式敬奉上帝koh khah實在。Koh khah重要ê,這是走chhōe生存之道。因為án-ne善行,chiah ē-tàng期待仁慈ê上帝拯救in脫離苦難ê來臨。

  第16到17節,chit兩節lóng tī說明戰爭帶來ê苦難,因為戰爭失敗,「街路上四界有號咷哀哭ê聲音」,因為差不多每家lóng有人因戰爭失去性命,想beh請人來「陪哭」mā chhōe bē-tio̍h。「作穡人」原本應該tī田裡工作ê,現在mā得放落農務,擔任「哭手」,莫怪連「葡萄園裡只聽tio̍h哀哭ê哀聲」。先知阿摩司警告chit種事一定會發生。

  第18到20節,這是先知阿摩司siōng突出ê信息。原本以色列人民teh期待「耶和華ê日子」,是一個非常榮耀ê日子,in一直teh期待chit種日子來到。M̄-koh,先知阿摩司卻講,這日子是會來到,m̄-koh,卻kah in所teh期待ê無仝款。伊重新解釋講,等待chit-ê日子來臨,等於是等待一個苦難ê日子仝款,因為he是個「悽慘」ê日子,「m̄是光明」,而且連逃難、bih起來ê所在mā無。Koh khah慘ê是,無人ē-tàng逃離chit-ê災難,因為災難接二連三,「tú閃過了獅,koh tú-tio̍h了熊!koh ná準一個人tńg來到了厝裡,筋疲力盡,kā手靠tī牆頂面,koh被牆上ê蛇咬了一嘴」,這兩句話是流行tī以色列人民ê俚語,說明禍m̄-nā行,連續接踵而來。

  第21到24節,thang講是阿摩司書siōng重要ê一段經文。Chit段經文講出上帝真正喜愛人做ê,m̄是獻祭mā m̄是看起來非常頂真koh盛大ê敬拜祭典;甚至美妙ê o-ló歌聲lóng令上帝感覺討厭,因為上帝無歡喜chiah-ê空虛ê假象。祂所要求ê只有一點:實實在在地實行上帝ê公義。

  第21節ê「不接受」chit-ê詞,tī希伯來文ê意思是teh指「不嗅」。本來獻燒化祭ê時,香氣會上升,in認為上帝會歡喜聞chit種香氣,祝福hō͘獻祭ê人。M̄-koh,現tī先知阿摩司講,上帝是連嗅lóng拒絕,因為ná tùi詐欺、貪婪得來ê錢財所奉獻ê祭物,已經變成惡臭氣味。

  第24節,chit節是chit章經文siōng重要ê一節,chit節講出性命ê主上帝所期待tī人ê是甚麼。Chit節講出為甚麼上帝無歡喜以色列人民歌頌ê聲音,mā不歡喜接納in獻祭ê香味,原因就是in並無按照上帝ê旨意、教示去行公義ê事。尤其是tī法庭中無以正確ê律法替受冤屈ê人申冤,反卻是加重了hiah-ê受tio̍h迫害者ê痛苦。先知阿摩司傳出上帝ê話語中,真清楚說明,上帝只喜愛in tī生活中用堅定ê信仰力量,「伸張正義」,「主持公道」。

  第25到27節,chit段經文koh一pái提起tī曠野流浪「四十年間」ê經歷(參考二:10),hit時以色列人民連食ê、lim ê都無,koh khah免講所謂「獻牲祭á是供物」hō͘上帝,m̄-koh上帝á是對以色列人民疼有加。Ē-sái講是當in一進入迦南地了後,就學習迦南人拜偶像;甚至為tio̍h討好亞述皇帝,iáu去學習拜in ê「掖固王神」kah「迦溫星神」這是亞述人所敬拜ê神明,以色列人認為án-ne就ē-tàng保護in ê安全(參考列王記下十六:10—18),bē記得真正thang hō͘ in ê性命得tio̍h保障ê,是帶領in出埃及ê全能上帝。既然in棄sak了chit位全能者,最後只有淪落為他國奴隸。

重新查詢 專卷研經 阿摩司書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net