約翰一書 3章1節 到 3章24節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī chit章經文中,作者koh一pái強調上帝ê kiáⁿ應該表現出上帝ê疼。有真實ê疼,絕對bē去為非作pháiⁿ。作者koh一pái說明tī教會chit-ê信仰團契裡,siōng重要ê見證,就是知影彼此相疼。只有疼,chiah ē-tàng見證耶穌基督ê救恩,mā是上帝ê kiáⁿ。Á chit種疼,是實際ê行動,並m̄是停止tī口頭殼頂ê疼並且實際kā疼實踐出來ê人,chiah會tī審判來臨ê時,坦然無驚惶地面對性命ê主。

第1節,chia繼續提起「上帝ê kiáⁿ」chit-ê觀點,強調這是上帝hō͘ in信靠耶穌基督ê人ê特權。Chit-ê「kiáⁿ」一詞ê希臘文「tekna」,是tùi「生產」(tekein)一字轉換而來ê。Án-ne就真有意思了,因為作者有意思beh表明一件事:一個信靠耶穌基督ê人,雖然是tùi人所生ê,m̄-koh上帝卻kā伊視同己出。當上帝kā信徒看做ná親像祂親生ê kiáⁿ ê時,一定tio̍h會記得上帝是神聖ê,所有ê信徒一定tio̍h有過聖潔ê生活來對稱。因為若是無保持聖潔ê生活,就有污辱上帝聖名ê危險(參考利未記廿二:31)。

第2到3節,chit兩節是帶有應允ê經文,作者講現今在世間成做上帝ê kiáⁿ,將來一定會享受看tio̍h耶穌基督顯現ê福氣。使徒保羅認為性命中siōng大ê恩典,就是tī大馬士革ê旅途中tú-tio̍h koh活ê耶穌基督,這mā ē-sái講是影響使徒保羅一生ê關鍵事件(參考哥林多前書十五:8—10)。因為看見koh活ê耶穌基督顯現,改變了伊對性命ê態度,mā成做伊性命siōng大ê恩典,chit種恩典就是kah上帝同工,這mā是基督徒siōng大ê期待,成做上帝ê同工得tio̍h ê賞賜就是看見koh活ê耶穌基督。Ná親像án-ne,作者講每一個心存án-ne ǹg望ê信徒,lóng會知影保持家己「純潔」ê心靈,因為這是準備ài kah koh活ê耶穌基督見面siōng重要功課。

第4節,chia提起「上帝ê律法」,chit方面是teh指摩西律法講ê,另外一方面則是teh指上帝ê旨意。換句話講,罪ê特色,就是hō͘人脫離上帝ê旨意,m̄ kā上帝ê教示、誡命當做一回事。

第5節,chia thang看tio̍h一個清楚ê信息:耶穌基督之所以降生到chit世界上,就是beh除往生人ê罪。希伯來書ê作者講耶穌基督來到世間就是為tio̍h beh「潔淨罪」(參考希伯來書九:26),hō͘人ē-tàng因為án-ne而聖潔tńg來到上帝面前。

第6節,作者tī chia指出只有一種人會藐視上帝拯救ê恩典,甚至會以自高ê態度看待上帝ê救恩,chit種人就是無tú-tio̍h過耶穌基督ê人,á是根本m̄-bat耶穌基督ê人,chit種人會「繼續犯罪」,in對罪惡有喜好。

另外一方面,作者除了用光kah暗、好kah pháiⁿ ê對比之外,tī chia則用「犯罪」kah「不犯罪」兩種對比ê詞句,hō͘讀者一看就清楚知影伊所beh傳達ê信息。伊講tī耶穌基督內面ê人,會知影珍惜上帝ê救恩,bē koh再繼續「犯罪」;相對ê,一個不認耶穌基督是伊性命救贖ê人,就是繼續生活tī罪惡ê內面,因為chit種人會藐視上帝,mā拒絕上帝ê救恩。

	第7到9節,tùichit三節經文thang看出是kah頭前第4到6節是仝款ê,作者koh一pái說明信靠耶穌基督救恩ê人,kah m̄信者之間ê差別:

第4節:「hiah-ê犯罪ê」	第8節:「繼續犯罪ê」
第4節:「違背上帝ê律法」	第8節:「是屬tī魔鬼」
第5節:「基督顯現ê目的是beh除罪」	第8節:「上帝ê kiáⁿ顯現了,目的是beh毀滅魔鬼ê工作」
第6節:「活tī基督性命裡ê人lóng m̄犯罪」	第9節:「上帝ê kiáⁿ lóng m̄繼續犯罪」

	「m̄-thang hō͘別人欺騙」,意思就是m̄-thang hō͘別人「誘惑」。會誘惑人ê是撒旦、魔鬼。in誘惑人ê主要目的,就是beh hō͘人離開上帝ê法則。作者講beh「遵行公義」,chit種人才是「義人」。所謂義人,意思是teh指kah上帝關係和好ê人。Kui本聖經lóng teh強調上帝是公義ê,因為án-ne,做上帝ê kiáⁿ,siōng重要ê,就是beh hō͘上帝ê公義顯明出來。Á顯明上帝ê公義,siōng簡單ê方式就是「bē繼續犯罪」。

「魔鬼tùi起初就犯罪」,chit句話thang參考創世記第三章誘惑人犯罪ê「蛇」,牠teh代表撒旦、魔鬼。約翰福音第八章44節án-ne講:
「Lín原是魔鬼ê kiáⁿ,kan-taⁿ想beh隨從老父ê慾念做tāi-chì。Tùi起初伊就是謀刣者,從來m̄-bat khiā tī真理一邊,因為伊根本無真理。伊講白賊是出tī本性;因為伊本是講白賊者,mā是一切虛謊ê根源。」

Tùi chit節經文thang看tio̍h魔鬼siōng大ê特色界是講白賊,目的就是beh hō͘人離開上帝,去做犯罪ê勾當。Á上帝差遣祂ê獨生kiáⁿ耶穌基督到世界起來ê主要目的,就是beh毀滅魔鬼,hō͘人知影悔改、認罪,tńg來到上帝ê面前。一個屬tī上帝kiáⁿ ê人,就bē koh再繼續犯罪,因為上帝ê kiáⁿ已經真清楚知影耶穌基督為tio̍h伊tī十字架上獻上珍貴ê性命,因為án-ne人無應該koh再繼續犯罪,若繼續犯罪是無法度面對上帝ê。除了耶穌基督ê救恩之外,人無法度chhōe-tio̍h另外一個機會thang贖罪,這mā是早期使徒彼得kah約翰共同ê見證(參考使徒行傳四:12)。

Koh講,上帝ê kiáⁿ是有「上帝ê性命tī in內面」,ná親像頭前所講ê:上帝甚至是kā歸向祂ê人看做ná親像祂親生ê kiáⁿ仝款。

    第10節,作者講伊寫chit本書信ê另外一個主題,就是beh講tio̍h上帝ê疼(公義),這疼就tī每一個歸向祂ê人身上顯明出來。作者用明顯ê句型表明出來,就是「上帝ê kiáⁿ kah魔鬼ê kiáⁿ有真明顯ê區別」;因為上帝ê kiáⁿ有疼,相對ê,魔鬼ê kiáⁿ無疼。作者無用真深奧ê哲理談疼,伊kan-taⁿ用siōng簡單ê、mā是siōng容易ê方式來要求信徒:tio̍h疼家己身邊ê兄弟姊妹(參考約翰一書四:20—21)

第11節,chia koh一pái提起:「Lín tùi起初所聽tio̍h ê信息就是:咱tio̍h彼此相疼。」作者tī第二章7節所提起,講這並m̄是新ê道理,卻是「舊ê命令」,而且大家lóng熟悉ê信息,就是「彼此相疼」。這mā是耶穌基督出來傳福音ê時chūn,教導門徒一定會確實遵行ê道理,伊認為只有án-ne chiah ē-tàng證明in就是耶穌基督ê門徒。

第12節,chit節作者就舉出實例來說明甚麼是「彼此相疼」ê道理。作者tùi大家所熟悉ê該隱刣死小弟亞伯ê事件講起,記載tī創世記第四章8節,mā是聖經中第一件謀刣案件。Ài beh特別注意ê所在,就是約翰一書ê作者tī chia指出:該隱殺害小弟亞伯ê chit種行為是「屬tī邪惡者」。伊「刣死了家己ê小弟」,chia ê「刣」字,mā thang當做「屠殺」ê意思解釋。Mā就是講,該隱tī殺害伊ê小弟亞伯ê時,手段是非常殘忍ê,非人性ê,差不多是kā亞伯當做動物一般。

作者mā Tī chit節經文中說明該隱會刣死小弟亞伯,是因為「伊ê行為邪惡」,相對ê是伊小弟「行為正直」。邪惡,意思就是偏離了上帝ê教示,而正直,是teh指掠tiâu了中心目標,這目標是teh指上帝ê旨意,因為án-ne,「正直」就是順tio̍h上帝ê教示做tāi-chì。

第13節,作者講一個敬虔ê基督徒,被chit-ê世界所「恨」,因為基督徒ê行為就是beh朝ǹg上帝ê教示行,而上帝ê教示就是疼,而且是beh人彼此相疼。M̄-koh chit-ê世界就是邪惡ê(參考創世記六:5、11—12、八:21),因為án-ne,如果基督徒遭遇像亞伯被兄哥該隱謀刣ê情況,mā m̄免驚奇,作者ê意思是這tùi án-ne一定會發生ê事。

第13節,「咱」kah「in」之間ê差別;「咱」,這是teh指信靠耶穌基督ê人,知影tio̍h kah兄弟姊妹彼此相疼,因為知影耶穌基督就是為tio̍h疼人類chiah來到世界上,並且mā是為tio̍h beh疼人類ê緣故而被釘死tī十字架上ê。明白耶穌基督ê疼,便曉得學習去疼別人。相對ê,一個無疼心ê人就是m̄-bat耶穌基督,因為tī chit種人ê身上看bē-tio̍h上帝ê疼。

第14節,「出死入活」,意思就是teh指基督徒已經因為耶穌基督拯救ê緣故,有koh活ê恩典。「koh活」,這就是超越死亡ê性命,mā就是永恆ê性命。Chia所講ê「死」,是teh指罪惡ê意思(參考以弗所書二:、5,歌羅西書二:13)。耶穌基督講一個人若聽從伊ê話,就是一個「出死入活」ê人,是擁有「永恆ê性命」ê人(參考約翰福音五:24),意思就是teh指一個聽從伊ê人,就會kah跟tòe伊ê教示去行,並ē-tàng脫離罪惡ê捆綁。

第15節,chit節kah前一節有相對ê意涵tī內面;tī前一節講tio̍h有疼ê人,就有永恆ê性命。Á chit節soah講有恨ê人,就無永恆ê性命。原因tùi該隱刣死亞伯ê事件來講,該隱因為亞伯ê祭物hō͘ 上帝歡喜接納,而伊ê祭物並無受tio̍h上帝ê歡喜(參考創世記四:4—5)而懷「恨」亞伯,並且設法kā亞伯刣死。約翰一書ê作者tùi chia講tio̍h一個人若是會「恨」家己ê兄弟姊妹,就會親像該隱刣死「刣人」仝款。有恨ê所在,就bē有疼。

第16節,chit節為第四章10節ê伏筆,主要就是tī說明因為有耶穌基督ê疼,人chiah會認bat上帝ê疼。另外一方面,作者mā tī chia強調疼ê本質就是犧牲性命,chit種犧牲m̄是為tio̍h求任何代價,而且心甘情願ê犧牲之疼(參考腓立比書二:8)。因為án-ne,當耶穌基督teh勸勉祂ê門徒tio̍h「彼此相疼」,ná親像伊疼in ê樣式ê時,就是希望in學習伊為人犧牲ê疼(參考約翰福音十五:12),伊甚至講:「人為tio̍h朋友犧牲性命,無koh 有比這khah 大ê疼。」(約翰福音十五:13)

第17到18節,chit兩節thang看出作者beh kā所有ê基督徒講,kā耶穌基督ê疼用tī生活中,án-ne chiah是siōng重要而且有力ê信仰見證。若是一個「富有ê人」看見ê家己兄弟姊妹sàn-chhiah「缺乏」,卻lóng bē想beh去救助,就無可能kah有人講伊疼上帝。換句話講,疼並m̄是嘴巴講講就算數,作者所強調ê疼是一種具體ê行動,卻m̄是停止tī「口頭殼頂ê疼」。

第19節,thang kā chit節對照約翰福音第十八章37節所記載ê,談及耶穌基督回答彼拉多問伊是m̄是「猶太人ê王」ê時所講ê話:「我是王,這是你講ê。我ê使命是為真理做證,我為tio̍h án-ne而生,mā為tio̍h án-ne來到世間。凡是屬tī真理ê人一定聽我ê話。」基督徒就是屬tī耶穌基督ê人,而耶穌基督就是為真理做證ê,因為án-ne,基督徒mā是teh為真理做證,是屬tī真理ê子民。另外一方面,所謂屬tī「真理」iáu有另外一個意義,就是屬tī上帝ê。Tī第三章1節作者講上帝「jōa-ni̍h-á疼咱!甚至稱咱做上帝ê kiáⁿ」,上帝親自kā所有信徒看做是ná親像祂親自所生ê子女仝款。上帝是真理,是一切性命ê來源。Mā因為án-ne,真正屬tī上帝ê kiáⁿ ê人,會按照上帝ê教導去行,因為án-ne就ē-tàng「tī上帝面前心安理得」。注意,chia特別強調是「tī上帝面前」,卻m̄是tī人ê面前。

第20節,chit節提起上帝「洞察」人ê一切行為kah心思意念。只有上帝chiah有chit種能力,祂m̄看人ê外表,卻是看人ê心內(參考撒母耳記上十六:7,詩篇一三九:1—2,箴言廿四:12,路加福音十六:15)。

「上帝比咱ê心khah大」,chit句話是teh指上帝有夠額ê寬容,會憐憫人ê軟弱kah有限,因為án-ne,人雖然赤the̍h-the̍htī上帝面前,卻mā因為人ê有限kah軟弱,上帝並無會用真嚴厲ê懲罰對付人ê罪,卻是會親像詩篇ê詩人所講ê:「因為祂知咱ê 體質,數念咱是土沙粉。。(全民版)」(詩篇一○三:14)。

第21到22節,遵從上帝ê命令,聽從祂ê話去行,就是屬tī真理,是上帝ê kiáⁿ,chit種人自然tek就bē有心理不安ê事出現。因為遵照上帝ê旨意去行,遵守祂ê誡命、旨意ê人,就是上帝所kah意ê子民,上帝必定會應允chit種子民ê祈求,伊向上帝祈禱,必定會回應。

第23節,頭前講beh遵從上帝ê命令,chia則進一步解釋上帝ê命令就是:一定tio̍h「信伊ê kiáⁿ耶穌基督」,以及照耶穌基督ê命令「彼此相疼」。表面上看起來kah-ná是兩件事,其實只有一件就是相信耶穌基督。一個真正相信耶穌基督ê人,就會遵行伊ê命令。Á耶穌基督ê命令就是beh眾信徒彼此相疼,因為án-ne chiah ē-tàng顯示出kah伊之間ê親密關係。

第24節,約翰一書kah約翰福音有一個共同觀點,就是teh強調上帝ê kiáⁿ kah上帝之間ê bē-tàng分之關係。Chit種bē-tàng分ê關係,約翰一書ê作者用「活tī上帝ê性命裡」kah上帝「mā tī人ê性命」chit種論點來表示。Tī約翰福音則用「成做一體」來說明(參考約翰福音十七:23)。其實,chit種觀念是來自舊約聖經中,每pái提起以色列人民kah上帝之間ê關係ê時,就會用類似chit種句話:「我是你ê上帝;你是我ê子民。」(參考出埃及記六:7)而chit種ná親像夫妻間誓約ê講法,一再出現tī先知ê文獻中,親像:以賽亞書第四十六章4節、第五十一章16節;耶利米書第三十一章34節;以西結書第十一章20節、第三十四章31節、第三十六章28節。

重新查詢 專卷研經 約翰一書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net