03753 03755旧约新约 Strong's number
03754 orig  出现经文 同源字 相关查询
说明:CBOL原文字典以并列的英文字典内容为根据,但是参考了希伯来文
与希腊文字典作过修正补充删减。因此内容与英文字典不同,敬请留意。
3754 hoti {hot'-ee}

不定关系代名词 3748 的中性型; 或作连接词, 指示用, 或者表原因; 不定关系代名词或连接词

AV - that 612, for 264, because 173, how that 21, how 11, misc 212; 1293

1) 那, 因为, 既然
2) 意义见 3748
03754 ὅτι 连接词
原是ὅστις的中性。
一、相当于英文的连接词that。
A. 在前述指示代名词之后,取代表解释之不定词(直接受格带不定词),αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν 这审判在于此,就是光已经来到, 约3:19 。ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία…, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν这信息是这个,就是神是光, 约一1:5 ,原文。参 约一3:16 4:9,10 。ἐν τούτῳ…, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν在此…,就是他(=神)将他的灵赐给我们, 约一4:13 5:11 。περὶ τούτου … ὅτι为这话…就是约16:19 。ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι… 在 启2:4 中,ὅτι用以说明未写出的τοῦτο。

B. 用于指示心智或感官知觉,或传达这一类知觉,或表心智活动的动词之后,以指明所表达的内容等:
1. 在表示说话或指明等的动词之后:ἀπαγγέλλω, ἀποκρίνομαι, δείκνυμι, δῆλόν(ἐστιν), διδάσκω, εἶπον, ἐμφα& νίζω, λέγω, μαρτυρέω, ὁμολογέω, φημί等;见以上各字。同此,在表示起誓,肯定的动词或相等的惯用语之后:μαρτύρομαι见证, 徒20:26 加5:3 。μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι我呼吁神作见证, 林后1:23 。ὀμνύω起誓, 启10:6 。参相似的语辞-πιστὸς ὁ θεός神是信实的, 林后1:18 。ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 在神面前说, 加1:20林后11:10 。另参φάσις…ὅτι 徒21:31 。αἱ γραφαὶ ὅτι经上(所说)就是太26:54

2. 在表示官能知觉的动词之后:ἀκούω, θεάομαι, θεωρέω(见SG2334一);各见该字。

3. 在表示心智知觉的动词之后:ἀγνοέω, ἀναγινώσκω, βλέπω(看见),γινώσκω, γνωστόν, ἐστιν, ἐπιγινώσκω, ἐπισταμαι, θεωρέω(见SG2334二A.) ,καταλαμβάνω, μιμνῄσκομαι, μνημονεύω, νοέω, οἶδα, ὁράω(见SG3708一C.1.),συνίημι, ὑπομιμνῄσκω;各见该字。

4. 在表示思想,判断,相信,希望的动词之后:δοκέω(见SG1380一D.),ἐλπίζω(见SG1679二;三),κρίνω, λογίζομαι, νομίζω(见SG3543二),οἶμαι, πέπεισμαι, πέποιθα, πιστεύω(见SG4100一A.2.),ὑπολαμβάνω;各见该字。εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι προφήτης ἦν他们都认为约翰是先知, 可11:32

5. 在表示情绪和它的表现的动词之后:ἀγανακτέω, ἐξομολογέομαι, ἐπαινέω, εὐχαριστέω, θαυμάζω, συγχαίρω, χαίρω, χάριν ἔχω τινί;各见该字。

6. 通常ὅτι-子句的主词常移入主要子句中,变成主要子句的受词:ἐπεγίνωσκον αὐτοὺς ὅτι (=ὅτι αὐτοὶ) σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν他们认出他们,(=就是他们)曾经是跟过耶稣的, 徒4:13 。οἴδατε τὴν οἰκίαν ∑τεφανᾶ ὅτι(=ὅτι ἡ οἰκία ∑.) ἐστὶν ἀπαρχή你们晓得司提反一家(=就是司提反一家)是…初结果子, 林前16:15 。参 太25:24 可12:34 约8:54 9:8 徒3:10 林前3:20诗94:11 ); 帖前2:1 启17:8 。有时在ὅτι子句中,主词由指示代名词重覆:ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ宣传耶稣说他是神的儿子, 徒9:20 。被动 εἰ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται =εἰ κηρύσσεται ὅτι Χρ. ἐκ νεκ. ἐγ. 基督既被传讲说是从死人中复活, 林前15:12

C. 省略用法:τί ὅτι;那是什么为什么路2:49 徒5:4,9 可2:16 异版。οὐχ ὅτι(=οὐ λέγω ὅτι) 不是这样不是好像约6:46 7:22 林后1:24 3:5 腓3:12 4:11 帖后3:9 。οὐχ οἷον ὅτι这不是说, 罗9:6 见οἷος。单用ὅτι取代εἰς ἐκεῖνο ὅτι 顾到这…事实,考虑到这…事实( 创40:15 得2:13 );ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι 这是什么样的人(考虑到这事实),以致太8:27 (但此处和相似的经文中,ὅτι〔见三〕可能有表示因果的意思)。τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι这是什么道理,以致路4:36 。参 路16:3 可4:41 约2:18 8:22 9:17 11:47 16:9-11 。ὅτι=ἐν τούτῳ ὅτι就在此罗5:8 。ὅτι=περὶ τούτου ὅτι关于这个那个太16:8 可8:17 。ὅτι=为什么可9:11,28 见ὅστις-SG3748四。

D. 特殊用法:
1. ὅτι在θεωρεῖν之后有直接受格和不定词: 徒27:10 。较规则的是καὶ ὅτι带定动词以为倚附παρακαλεῖν的第二部分,接在不定词ἐμμένειν之后, 徒14:22

2. ὡς ὅτι在保罗书信中出现三次。在后期的白话文中,它的意思单纯为「就是」,但我们必须承认ὡς在新约有其主观意义,因为武加大译本两次把它译为「quasi」( 林后11:21 帖后2:2 ),而第三次( 林后5:19 )为「quoniam quidem」;δι᾽ ἐπιστολῆς…, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου藉着书信…(指同类的内容)(据它着者的意见)主的日子(现在)就到了, 帖后2:2 。保罗用反语说法:κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν我必须承认我的羞辱,那就是我们从前行为好像是软弱的人(正如当我将我对你们的行为与你们从别人所受的强暴的行为比较时,我必须承认我是弱者〔 林后11:20 节〕), 林后11:21 。同此, 林后5:9 ;我们在基督里是一个新的受造物( 林后5:17 节)。这并没有改变,万有的源头是在乎神的事实,他藉着基督使我们与他重新和好( 林后5:18 节),ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ 那就是(根据保罗自已确信的),神在基督里,使世人与自己重新和好。

3. 指示结果的ὅτι:「以致使」。( 创20:9 士14:3 撒上20:1 王上18:9 );ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν 这个人要到那里去,使我们找不着他呢?⊙ 约7:35 。τί γέγονεν ὅτι…,发生什么,以致(=使它发生,以致)…? 约14:22 。这也许是以下经文的意义- οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα 我们没有带什么到世上来,「以致」(结果)我们也不能从中带什么出去, 提前6:7 。τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ;人算什么,以致你顾念他? 来2:6诗8:4 )。

二、导入直接引句:这种情况,不用译成中文,而由引号代表(早期古典希腊文时期用法)。ὑμεῖς λέγετε ὅτι “βλασφημεῖς”, ὅτι εἶπον因我说…你们就说:「你说了僭妄的话」么? 约10:36 原文,ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς,我必向他们声明:「我从来不认识你们」,⊙ 太7:23 。在各种表示说话后直接引向的动词后亦同- 太26:72-75 27:43 可1:37 2:16 5:28 12:29 13:6 路1:25,61 4:41 上; 路5:26 15:27 上; 约1:20,32 4:17 6:42 16:17 徒5:23 15:1 罗3:8 帖后3:10 约一4:20 等。引用圣经经文时,也以这种方式导入-Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος κτλ.摩西曾写给我们说:「如果有人…」,⊙ 可12:19太2:23 21:16 路2:23 约10:34 罗8:36 林前14:21 来11:18 。有关 路4:43 中ὅτι在直接引句中后接直接受格和不定词之用法,参一D.1.。

三、作因果连接词:
A. 附属连接词:「因为既然」。ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας你看见了我才信, 约20:29太2:18耶31:15 ); 太5:3 以下; 太13:16 可1:34 5:9 路4:41 下; 路6:20 以下; 路8:30 10:13 11:42 以下; 路13:2 下; 路15:27 下; 路18:9 或为此; 路19:17 约1:30,50 上; 约2:25 3:18 5:27 9:16,22 罗6:15 林前12:15,16 。反于因果意义: 约一2:12-14 。与指示代名词和疑问代名词用-διὰ τοῦτο…ὅτι为这缘故…,就是约8:47 10:17 12:39 约一3:1 等。διὰ τί; ὅτι…为什么呢?是因为罗9:32 林后11:11 。χάριν τίνος; ὅτι…为什么原因呢?因为…,⊙ 约一3:12 。后接διὰ τοῦτο-因为…这缘故(或作所以),⊙ 约15:19 。οὐχ ὅτι…ἀλλ᾽ ὅτι不是因为…而是因为,⊙ 约6:26 12:6

B. 附属关系常是非常不严格,以致更宜翻作「为了」,但这两类不能清楚区别: 太7:13 11:29 路7:47 9:12 13:31 16:24 约1:16,17 9:16 林前1:25 4:9 10:17 林后4:6 7:8,14 约一3:14
3754 hoti {hot'-ee}

neuter of 3748 as conjunction; demonst. that (sometimes redundant);; conj

AV - that 612, for 264, because 173, how that 21, how 11, misc 212; 1293

1) that, because, since
重新查询