诗篇 18章1节 到 18章50节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit首诗歌主要是teh歌颂上帝拯救ê恩典。特别Tī chit首诗歌有清楚注明是kah大卫得救有关,背景是撒母耳记下第廿二章。

第1节,开始ê颂词tī诗篇中真普遍。M̄-koh chit句「敬爱你」tī希伯来文中却是少见。

第2到3节,「岩石」,kah「石磐」是仝款ê意思,表示永远bē衰退ê气力,thang做为人危难ê时ê保障。先知以赛亚án-ne讲:「因为你bē 记得救你ê 上主,无记念做你气力ê 石磐;所以,你栽真sim se kê 树á 栽,mā 种别位来ê 种(全民版)。」(以赛亚书十七:10)tī chia诗人用了真chē军事用词,包括「堡垒」、「盾牌」、「要塞」等,chiah-ê lóng teh表明是防卫ê工具。上帝ná亲像chiah-ê保护ê器具一般,坚固、稳定,bē受tio̍h侵犯。因为án-ne,上帝应该受tio̍h称颂。

第4到5节,诗人用「毁灭」、「阴间」、「坟墓」等来描述kah死亡siōng接近ê状况。

Tùi第6节开始一直到第15节,诗人用chit段诗歌来歌颂上帝ê拯救,表示上帝确实听伊呼求ê声音,并决定出手拯救。当上帝伸手出来救助ê时chūn,天地lóng会为tio̍h án-ne变色。类似chit种描述,tī诗篇中一再出现,亲像第五十篇3节、第七十七篇16到19节、第九十七篇2到5节、第九十九篇1节等等,这lóng teh表示一个基本概念:上帝来ê时chūn,绝对m̄是静默不语。

第10节ê「ki-lō͘-pek」,tī旧约圣经中时常常hông用来譬喻为守卫天使,亲像创世记第三章24节,当人犯罪hō͘ 上帝逐出伊甸园ê时,上帝派「ki-lō͘-pek」守护伊甸园ê性命树。Koh亲像tī约柜顶面盖kòa ê两端,各有一个「ki-lō͘-pek」,它有「翼股」,象徵守护tio̍h约柜(参考出埃及记廿五:17—22)。

第16到19节,说明已得tio̍h上帝ê拯救。第16节讲上帝「tùi深水中kā我khiú出来」,以色列文化中有一个观念:深水,是邪恶ê气力汇集ê所在。因为án-ne,用「深水」来说明一个人掉tī内面,表示性命就teh要灭亡,上帝真紧koh及时地kā伊救出,若无,必死无疑。Tī chia「深水」表示仇敌,力量之大ná亲像大水仝款,只有上帝chiah有能力拯救。

第20到25节,chit段诗歌mā是诗人ê信仰告白。诗人清楚表示伊对上帝有绝对ê信心,因为上帝会为受冤屈ê人伸冤,bē hō͘受冤屈ê白白受难。另外一方面,chit段诗歌mā teh说明上帝是「信实」ê主,他必定会照所立ê约,拯救kah他立约ê子民。「信实」mā指上帝ê慈爱,对忠于他旨意ê人,上帝一定会赐福hō͘伊。

第26到29节,Tī chit段诗歌中lóng是用相对句型。第26节用「纯洁」kah「邪恶」;第27节「卑微」kah「高傲」;第28节「点亮了我ê灯」kah「为我驱除乌暗」;第29节「攻击」kah「防御」等,chiah-ê lóng tī说明上帝ê慈爱,会加倍赐福teh遵行他旨意ê子民身上,当in tú-tio̍h危急ê时,上帝一定会随时伸手来帮助。

第30节,chit节表示上帝ê信息是绝对可靠,一定会óa靠他。

第31到36节,颂赞上帝是全能者,mā是siōng好ê庇护者,是完全ê óa靠。

第31节表示除了chit位创造主之外,无任何ê神是真正,thang做保护者。

第32到36节诗人绍介chit位拯救ê上帝,就是赏赐力量ê来源。他带领人行ê路lóng真安稳,而稳定ê脚步ná亲像母鹿tī高山顶跳跃仝款。Mā因为有上帝赏赐ê气力,ē-tàng giú siōng强硬ê弓,án-ne赴战场ê时,lóng ē-tàng成做勇猛ê兵丁。

第37到42节,因为有上帝保佑kah支持,hō͘对敌ê气力lóng因为án-ne瓦解了,困境无koh出现。Tī第41节说明上帝bē垂听欺压者ê声音。过去chiah-ê欺压人ê人,chit-má变成被报仇ê对象ê时,换in呼叫上帝,m̄-koh上帝bē垂听。

第43到50节,chit段诗歌是当仇敌lóng降服了后,诗人向上帝表达心中siōng大ê感谢。

Tī第43节特别提起「外族人民mā lóng归顺」过来,这表示tī上帝带领下,chit-ê国家á是君王所得tio̍h ê上帝赏赐,chē过过去所有ê。

第44到45节,讲出敌人只有顺服,实在chhōe bē-tio̍h koh-khah好ê途径,因为in已经完全无力量thang抵抗à。

第46到50节,是chit首诗ê结论,君王以歌颂上主ê恩典作chit首诗ê结束。注意第49节君王讲「tio̍h tī列国中颂赞」上主,chit句话回应了第43到45节,因为列国lóng归顺了chit位君王ê统治,因为án-ne,君王mā kā命hō͘伊治理之下ê列国lóng tio̍h歌颂上主。因为ē-tàng统治列国m̄是君王家己ê能力,却是来自上主ê同在kah支持。

重新查询 专卷研经 诗篇系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net