那鸿书 3章1节 到 3章19节   背景资料  上一笔
Tī前两章先知那鸿所传出ê信息中,包括有传好消息hō͘耶路撒冷城内ê以色列人民,讲tio̍h注意看,看上帝怎样惩罚亚述。然后tī第二章就讲出亚述ê尼尼微已经被敌人攻陷,连亚述ê皇后mā被俘虏、宫女被凌辱,城内四界一片荒芜,ná亲像废墟。

先知那鸿书中siōng出名ê一句话,是tī第二章13节讲上帝beh亲自成做亚述帝国ê「敌人」,这是非常严肃ê一件信仰课题。甚么人成做上帝ê敌人,结果必定会遇tio̍h毁灭。

	第三章mā是续接第二章ê内容,teh描述上帝惩罚亚述帝国ê景象。
第1节,chia讲亚述ê尼尼微城过去是ná亲像是一个「刣人ê城市」。会án-ne讲,主要是teh说明亚述帝国刣人实在刣人刣过头了,chit点tùi「全城充满tio̍h诈欺kah强暴」ê势力,以及「抢劫掠夺」得来ê财宝看会出来。

	第2节,chit节描述敌人庞(pâng)大军队进入尼尼微城内ê情景,所有街路lóng充满tio̍h敌人ê「战车」iáu有「战马」奔驰ê声音。

	第3节,讲出报复ê行动出现tī尼尼微城内,「骑兵」所到ê所在是「死尸堆积如山,尸骸无数」,连行路lóng会被「尸首绊倒」,表示城内ê惨状。

	第4节,chia讲尼尼微城ná亲像「妓女」,chit-ê用词有特别暗示性ê路用语。一是tī亚述帝国兴旺ê时代,就是tùi真chē它phah赢ê城市俘虏了真chē妇女tńg来,kā in贩卖成做妓女,chit-ê城市就变成一个淫乱充满、妓女满街ê所在。Koh讲,早期亚述因为拜偶像ê行为非常兴旺,而chiah-ê大型ê神庙中,内面养了真chē妓女,除了tī迎神赛会中用来酬神表演外,iáu提供给民众进行苟合ê行为。因为án-ne,附近真chē seng-lí人、人民lóng会设法来chia渡假嫖妓。第三,圣不时用淫乱来形容拜偶像神明ê宗教行为兴旺之景况。Mā就是讲,尼尼微城tī亚述帝国非常兴旺ê时,mā是一个崇拜偶像神明真兴旺ê城市。尼尼微城人ê错误信仰已经hō͘ in失去良知,带亚述人做出残忍杀害人命ê行为。

	第5节,chit节thang参考以赛亚书第二十章4节,记载亚述皇帝撒珥根命hō͘伊ê元帅攻击埃及kah非利士人ê亚实突chit两个城市ê时,讲过beh「剥光in ê衫裤」,beh hō͘ hit-ê城里ê人民「无论老少,lóng tio̍h赤身露体,光tio̍h脚,hō͘埃及蒙羞」。古早时对待phah败仗ê国家,就是用chit种方式hō͘ in ê人民感觉蒙羞到扛不起头。先知那鸿真清楚讲亚述帝国taⁿ mā tio̍h遇tio̍h仝款ê待遇,敌人会用仝款ê方法回应in过去所做ê。

	第6节,「Kā lah-sap物件丢tī你身上」,这「lah-sap物件」指ê就是尼尼微城人teh拜ê偶像神明。Chiah-ê tī上帝眼中就是性命污秽ê记号,mā表示in过去所崇拜ê偶像神明无法度庇护in,chiah-ê神明会hō͘侵入者kā它弃sak tī in身上,然后用「惊骇ê眼光盯tio̍h」in,chit种眼光mā带有轻视ê意味。

	第7节,taⁿ尼尼微城是一片荒废,自然就bē有人来chia城市出入,mā bē有人「同情」á是「愿意安慰」伊,因为深惊会受tio̍h连累,hō͘灾祸缠身。

第8到9节,「底比斯」是古埃及ê首府,设tī现在埃及首都开罗ê南部大约670公里ê所在。先知那鸿讲:如果连「底比斯」城lóng被摧毁,ná比「底比斯」城koh khah小ê尼尼微城怎可能安然无恙?而且先知特别提醒讲「底比斯」城有一道埃及siōng重要ê河流,就是「尼罗河」当做国防上ê天然屏障,并且iáu有非利士人ê古实大城、弗、利比亚等等chiah-ê国家kah家己ê国家埃及帝国做同盟国teh保护,怎样可能会tú-tio̍h被摧毁ê运命?Tī一般人ê想像中,ná绝对是不可能发生ê是,ē-sái讲是事实却tī主前663年发生,因为tī chit年它被亚述帝国所摧毁à。

第10节,先知那鸿teh描述被亚述摧毁了后ê「底比斯」城之惨状,就是婴á被侵入者摔死tī街路上,达官显要lóng被捆缚送到奴隶市场像货物一般被拍卖。

「婴á tī街头巷尾hō͘人摔死」,这是因为惊gín-á ê啼哭声hō͘敌人发见家己kah民众bih起来ê所在,而赶紧kā gín-á弃sak tī街路,有ê是gín-á活活hō͘别人tùi老母ê怀中抢去,á是敌人掠到à bih起来ê民众,然后kā chiah-ê抱tī母亲怀中ê婴á当tio̍h父母ê面摔死tī街路上。Chiah-ê lóng是teh描述战争ê恐怖(参考列王记下八:12)。做一个国家被敌军摧毁ê时chūn,连「达官贵人」lóng会被敌人「铁链锁tiâu,hō͘人带走,像货物仝款分了」,表示in被当做奴隶贩卖ê所得被侵占者瓜分à。

第11到13节,chit段经文koh一pái重tńg来到尼尼微城受毁灭chìn前ê情形,当hit-ê城听tio̍h有敌军来攻击ê时chūn,in heⁿh惊kah赶紧修筑防御工事,加强国防,m̄-koh先知那鸿预言说,he是无啥路用ê补救,因为无论亚述帝国无论怎样努力,上帝已经决意beh kā它摧毁,in ê努力只是白做无功而已。

先知那鸿ê描述是:一亚述ê防御工事ná亲像已经成熟ê无花果一般,只要微风一吹,就会ka-la̍uh tī土脚;二亚述ê军队ná亲像懦弱ê cha-bó͘-gín-á,敌人m̄-nā thang轻易攻破城门,甚至thang用火来烧毁城门ê门闩。先知那鸿tī chia用「软弱ê cha-bó͘-gín-á」来形容亚述ê军队,其实是对亚述帝国ê一种极大讽刺,因为古早时cha-bó͘人不可能成做军人,妇女代表ê就是懦弱、无力ê记号。如果kā一个国家ê军队形容为cha-bó͘人,he是一种极大ê侮辱。

第14节,chit节thang看tio̍h先知那鸿确实是一个真无仝款ê先知,伊对国防军事有研究。Chia伊提起「水」,tī战争期间,「水」比其他物资lóng重要。伊讲尼尼微城ê人为tio̍h beh坚固防御ê工事,特别储存了够额ê水。因为无水ê话,只要敌人围城几工,就会hō͘城不攻自破。M̄-koh先知那鸿讲即使尼尼微城内ê人储存了真chē ê水mā无用,因为敌人放火烧城门ê门闩,chit时chūn到底是beh用chiah-ê储存ê水来灭火?iáu是beh留tio̍h解渴、煮饭?chit-ê定会hō͘领袖kah咱人lóng感觉头壳痛ah!

「踩泥做砖、预备砖模」,chit句话描写ê非常入神。这是teh表示预防城墙被敌人攻击有破洞ê时,tio̍h赶紧修补缺口,若无,会hō͘敌人tùi破洞中侵入。M̄-koh当敌人攻破城墙造成缺口ê时,一定bē退tńg来缩手,hō͘城内ê人有机会修补,敌人一定会趁机会挥兵攻入。先知那鸿用这方式teh说明一件事:无论尼尼微城ê人怎样努力beh防御hit-ê城,lóng是无用ê。

第15到17节,lóng是用「草蜢」来譬喻尼尼微城所tú-tio̍h ê灾难,ná亲像草蜢过境一般无法度抵挡。先知那鸿用草蜢来去ê快速形容亚述帝国ê辉煌ná亲像án-ne,过去尼尼微繁荣ê景象,lóng kā像草蜢过境瞬间消失。先知那鸿讲亚述帝国「大臣像一阵草蜢」,意思就是国势强盛ê时chūn,大官员chē kah ná草蜢,m̄-koh,当国家遭遇危难时刻,chiah-ê将领、高官、贵人却马上逃得无踪无影。

第18到19节,chit两节是对亚述皇帝讲ê,tī第18节chia用「大臣」来形容亚述ê领导阶层。希伯来原文是用「牧者」,感觉koh khah贴切。因为牧者若是死去,羊群就会四散伊去,甚至会hō͘野兽食掉(参考以西结书三十四:7)。Chia讲亚述帝国因为伤口之大,大到「无法度医」,这mā表示亡国ê意思。Tio̍h注意ê是当亚述帝国毁灭ê时,所有被它欺压过ê国家、人民lóng会「拍掌欢呼」,因为对in来讲,这是一个极大ê好消息,in就án-ne m̄免koh再担忧chit-ê手段残酷ê帝国会koh来欺负in。

重新查询 专卷研经 那鸿书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net