约珥书 2章1节 到 2章17节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章thang分做两个段落,一是第1到17节,这是继续第一章提起ê草蜢带来ê重大灾害。二是第18到32节,提起一个中心主题:上帝koh一pái怜悯悖逆ê子民,只要呼求上帝ê名,lóng会得tio̍h上帝ê拯救。

    绝大多数ê先知lóng有一个共同ê心境,就是忧国忧民。原因是in tùi上帝领受ê信息,主要目的是ài以色列人民会记得上帝ê教导,m̄-thang弃sak上帝。In信息ê中心思想是:弃sak上帝ê教导,等于是自取灭亡。因为上帝chiah是性命ê主宰,mā是一个国家、民族历史ê中心。颠倒地,若是bē记得上帝拯救ê恩典,等于是藐视上帝ê教导仝款,会带hō͘以色列民族生存ê危险。因为án-ne,先知运动中lóng会一再提醒以色列人民tio̍h注意,无论环境jōa-ni̍h-á恶化,一定会谨记上帝ê教示,对上帝beh忠实,绝对bē-tàng有两样ê心思,chit种教导m̄-nā tī家己ê心中,mā tio̍h教导代代kiáⁿ孙谨守上帝ê话语(参考申命记六:4—9)。

	先知约珥传达ê信息中不时提起「上主ê日子」。伊一再提醒以色列同胞ài beh特别注意「上主ê日子」teh beh来到,而且这日子一来到,必定是非常凄惨,因为会有上帝降落ê灾难临到。Thang án-ne了解:当上帝ài先知出来传达chit种警告ê信息ê时,就已经teh表示上帝对犯罪ê选民已经容忍到某一个个程度à。上帝是一个慈悲ê上帝,他所期待ê就是chiah-ê被拣选ê族群会赶紧悔改、归向他。先知约珥ê信息就有chit种特色,所以,当伊传出上帝teh beh以大灾难来惩罚以色列人民ê时,另外一方面伊mā替以色列同胞祈求上帝,伊kā上帝讲灾难确实非常严重。言下ê意思,是期待上帝ē-tàng koh再hō͘以色列同胞一个喘气、悔改ê机会。

    第1节,这是第二pái提起「上主ê日子」,mā就是审判ê时chūn teh要到à。先知约珥呼吁大家lóng tio̍h用「颤抖」ê心面对上帝ê审判。Chia提起「锡安」,意思是teh指耶路撒冷ê某一个座山,teh代表上帝khiā起ê所在。

    第2到3节,先知约珥真清楚讲,这日子乃是「乌暗阴森」、「乌云浓雾」ê日子。这kah先知阿摩司所提出ê警告仝款(参考阿摩司书五:18)。原来chit两个表示乌暗ê景况,lóng是kah大片ê草蜢来临有关。先知约珥讲草蜢无来chìn前in ê厝园美丽像伊甸园,taⁿ因为草蜢过境变成「荒凉ê旷野」,而且蝗灾严重到「甚么lóng无放过」。

第4到5节,chit两节描述草蜢ê chē,以及侵袭ê严重性。Chit种攻击ê严重性,ná亲像勇猛ê军队猛烈攻击仇敌仝款,无一丝á ê怜悯之心。Mā可能tī先知约珥ê时代bat发生过án-ne严重ê草蜢之灾,伊用大家所熟悉ê灾难经历当做教材,希望ē-tàng因为án-ne唤醒以色列同胞知影,惹上帝ê忿怒,结果ná亲像经历过ê草蜢灾难仝款,甚至可能iáu会koh khah严重。

第6节,如果讲先知约珥ê时代,是tī主前第八世纪ê世代,thang想像当时亚述帝国对北国以色列ê威胁。Á是若是先知约珥ê时代是tī主前第六世纪ê时代,án-ne应该是巴比伦帝国ê时代,对当时m̄-nā是南国犹大ê以色列人民造成极大ê惊惶感,甚至连附近国家、族群lóng感受tio̍h仝款ê生存压力,这thang tùi先知耶利米ê作品中看出来(thang参考耶利米书第四十六到四十九章)。若用约珥书第三章6节所提起ê希腊chit-ê帝国来看,hit-ê先知约珥就真有可能是tī希腊帝国时代。Chit种话,hō͘以色列人民一听tio̍h就惊惶不安ê,应该是teh指希腊帝国à。

第7到10节,chit段经文lóng是用「它」chit-ê代名词,这是因为先知约珥是用草蜢来形容teh beh来攻击以色列ê仇敌。Ná亲像头前所讲ê,无论是toh一个时代,有能力攻击以色列人民ê附近国家,就是chiah-ê足以hō͘ in受掠而且被贩卖到奴隶市场上去受苦ê亚述、巴比伦、波斯、希腊等等chiah-ê大帝国。Chit段经文就是teh形容chiah-ê国家军队非常勇猛,明明是就是kah大批草蜢攻击绿色田园仝款。

第10节ē-sái讲是圣经中teh描述末日景象ê专门用语(参考以赛亚书十三:10,以西结书三十二:7,阿摩司书八:8—9)。先知阿摩司soah讲ē-tàng hō͘天地变色ê,并m̄是自然界本身ê改变,koh khah m̄是人ê能力所及,却是上帝hō͘伊án-ne(参考阿摩司书五:8)。用天地变色来形容末日来临ê chit种讲法,mā是用来说明人ê性命已经无法度照平时ê方式来应付à。因为天地lóng变色了,人kah万物ê生存lóng teh beh面临威胁。耶稣基督mā用chit种讲法来警告伊ná时代ê犹太人(参考马可福音十三:24—25)。

第11节,chit节真清楚讲出,类似草蜢成群、有秩序,而且是一波波无停来攻击,就是上帝ê惩罚。先知约珥tī chia形容上帝ê日子明明是就是一个「jōa-ni̍h-á惊人」ê日子,并m̄是个thang期待得tio̍h拯救ê日子。原因是人犯罪ê状况非常严重,beh祈求得tio̍h上帝ê怜悯差不多是微乎其微。

第12到13节,先知约珥真清楚kā伊讲ê同胞,悔改m̄是外表ê「禁食、啼哭、哀号」,á是「拆裂衫裤」等,chiah-ê lóng是外表ê现象,心内ê忏悔chiah是真正重要ê。因为上帝是看人心内ê上帝,m̄是看外表,tio̍h真心ê悔改,因为上帝是「有恩典,充满怜悯;伊不轻易受气,有丰盛ê慈爱」,会「随时愿意饶恕」人。这mā是kui本圣经ê信息(参考出埃及记三十四:6,诗篇一○三:6—10、八十六:15、一四五:8,约拿书四:2)。

第14节,chia ê「mā可能」,表示无人会明白、知影,因为上帝beh怜悯甚么人,就怜悯甚么人,m̄是根据人ê条件。赦免ê主权tī上帝,并m̄是tī人ê手中。Koh讲,chit节所描述上帝ê赐福,tú好kah头前所提起ê荒废之田园、饥荒之现象呈现强烈对比;chia讲tio̍h上帝ê赐福kā是丰富到够额一切所需要,而且有chhun。Bē koh再像头前所提起ê,祭司连beh献祭ê物件都无,一切动物lóng饥渴到发出哀嚎ê声音。

第15到17节,kah第1节ê吹号无仝。Chit所在「吹号」是ài大家赶紧悔改。「禁食」,mā是为tio̍h beh悔改ê缘故。Á chit种宣布禁食ê规律就是由祭司来担任,mā是由祭司带领民众来举行认罪ê聚会,chit种聚会是全体民众lóng需要参加,tùi siōng年长ê,到幼年年轻ê gín-á,就算抱tī怀中之婴á mā beh同齐参加严肃ê禁食祈祷会。

「上主ah,求你可怜你ê子民」,这是众祭司tī严肃ê禁食祈祷会中所发出ê祈祷文。只有án-ne,敌人才bē提出「Lín ê上帝tī tó位?」chit种问题(参考诗篇四十二:10、七十九:10、一一五:2,弥迦书七:10)。

重新查询 专卷研经 约珥书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net