约珥书 1章1节 到 1章20节   背景资料  下一笔
Tùi第一章2节开始直到第二章17节,chit段经文lóng是提起一个重要主题,就是有关上帝审判ê日子来临,kah草蜢带来ê灾难。Tī第一章提起ê草蜢灾难,lóng teh隐喻上帝teh-beh严厉惩罚悖逆ê子民。先知约珥用chit种方式teh呼吁犹大ê以色列人民tio̍h知影赶紧悔改归向上帝,若无,当上帝审判ê日子临到,就只有ē-tàng哀嚎惨叫而已。

第1节,ná亲像俄巴底亚、约拿、那鸿、哈巴谷、玛拉基等先知ê情形仝款,都无详细绍介chiah-ê先知ê身世背景,只有一句简单ê描讲述,上帝ê话临到某某人,á是某某人ê kiáⁿ。Mā因为án-ne,tio̍h明白chiah-ê众先知ê身世背景,就一定tio̍h tùi in所讲ê信息中来认bat。Chia讲先知约珥是「比土珥ê kiáⁿ」。M̄-koh chit位「比土珥」ê名只出现tī chia。Á约珥chit-ê名字ê意思是teh指:耶和华是上帝。

Chit节虽然无说明先知约珥ê背景,m̄-koh却讲出一句先知文献siōng典型ê话语:「上主hō͘某某人ê信息。」chit种用句tú好说明一件事:先知所传讲ê信息是上帝hō͘伊ê,m̄是先知家己欢喜讲甚么就讲甚么。

第2到3节,先知约珥真严肃地提出警告,特别指定当时ê序大beh听上帝ê话,而in ê「子女」们mā ài认真听从上帝ê话语,koh khah重要ê,chiah-ê tùi上帝来ê话语m̄是只有流传一代、两代,而是beh流传到「世世代代」。

Koh讲,chia连续出现「听pah」,而且是「tio̍h注意听」等词,这是对伊ná时代ê一种呼吁,ài in注意听上帝ê声音。

第4节,约珥chit位先知siōng特别ê所在,就是伊用草蜢来做譬喻,说明上帝惩罚他ê选民ê时,敌人ná亲像草蜢一般ê来到,hō͘人无法度抵挡,mā m̄知该怎样办?草蜢,这m̄是人会惊惶ê昆虫。M̄-koh,当它聚集起来ê时,即使是tī今á日án-ne科技发达ê时代,mā束手无策。先知约珥tī chia连续提起四种草蜢ê名称,而且lóng hō͘了chit四种草蜢一种特有ê「毁灭」角色。Mā有学者认为chit四种草蜢,其实就是草蜢成长过程ê四个阶段。Tùi「剪蝗」到「队蝗」;koh再tùi「队蝗」到「踊蝗」;然后tùi「踊蝗」到「毁蝗」等。

先知约珥tī chia mā是án-ne,伊用草蜢当做譬喻ê题材,而且讲得非常生动,因为草蜢是以色列人民非常熟悉ê昆虫,tī in祖先出埃及chìn前,埃及境内bat发生蝗灾,造成农作物受tio̍h严重伤害,hō͘埃及ê经济受创甚厉,差不多无法度承受(参考出埃及记十:14—15)。现tī先知约珥用以色列人民siōng-kài熟悉ê历史材料来传达上帝ê信息,对以色列人民来讲,thang真紧to̍h进入状况。

先知约珥teh描述chiah-ê灾难ê时,已经真清楚teh说明灾难来临ê时,m̄是人所ē-tàng料想得tio̍h ê,m̄-nā速度非常紧,而且一下á就布满kui片大地,即使人看见满天飞舞ê草蜢,以及布满kui片农地、树林ê草蜢ê时,只有ē-tàng仰天长叹,完全lóng无抵挡ê能力。

	第5节,tú好就是tī回应第4节ê灾难。Chia谈起「酒醉」、「嗜酒」ê人,即使酒醒起来,mā是无法度理解到底发生甚么事。因为án-ne,先知约珥就呼喊chiah-ê酒醉ê人,tī「清醒」后,就beh开始「啼哭」à。因为家园,特别是「葡萄园被毁了」。Tio̍h注意ê,Tī圣经中通常会用葡萄园来譬喻以色列民族。

	第6节,先知约珥kā草蜢用来譬喻家己ê国家已经陷入了非常危险ê状况中,伊用「草蜢」chit-ê词来形容chiah-ê来侵犯ê敌人,然后讲in ê数目chē到ná亲像草蜢仝款「bē-tàng胜数」。M̄-nā án-ne,chiah-ê来攻击ê敌人,lóng带有ná亲像狮般锐利ê「嘴齿」。Chiah-ê lóng tī kā以色列人民讲如果in不赶紧醒悟过来,所beh面临ê就是彻底毁灭。

	第7节,则清楚讲出chiah-ê ná亲像草蜢来袭ê敌人,会彻底破坏所有农作物,毁灭kui个国家。Chit种破坏是全面性ê,葡萄园会hō͘毁坏,无花果树被食光,甚至连树干lóng遇tio̍h剥皮ê惨状。如果一丛树木ê皮被剥掉,chit丛树就会死去。

	葡萄、无花果、橄榄、石榴等chit四种果子树lóng是teh代表上帝kah伊子民之间ê特殊关系。

第8节,先知约珥提出ê第一种会哀伤、悲叹ê人,就是hiah-ê年纪小chiah tú订婚ê「少女」,in会失去「未婚夫」。先知约珥用chit种方式来譬喻,以色列会面临ê惨剧,就ná仝一个chiah订婚iáu未嫁去夫家ê少女仝款,为tio̍h死去ê未婚夫痛哭哀嚎ê悲惨状况仝款。

第9节,这是先知约珥提起会哀伤ê第二种人,就是圣殿ê众祭司。M̄-nā tī chia提起,mā tī第13节koh提起。

圣殿ê献祭是非常重要ê宗教信仰礼仪。每工早暗祭司lóng tio̍h上圣殿去献祭hō͘上帝,包括烧祭kah素祭。现在一切农作物lóng枯焦死了,厝内所饲养ê家禽动物mā无法度得tio̍h食物,完全无法度献祭。一般来讲,若是人面临灾难,soah koh无法度藉tio̍h信仰到圣殿献祭得tio̍h心灵ê平安ê时,心中ê无安全kah失落感必定会koh khah严重。Á chit时ê祭司必定会心中艰苦心、哀伤至极。

第10节,chit节koh一pái提起草蜢过了后带来土地ê大灾难,一切lóng已经成做荒凉之地。Tī第7节则提起葡萄树、无花果树,chia提起葡萄树kah橄榄树。橄榄树tī巴勒斯坦ê重要性thang讲kan-taⁿ次tī葡萄树而已,m̄-nā果子thang食用,也ē-tàng用来提炼橄榄油,而且ē-tàng用上等ê橄榄油制造专为圣殿点灯用ê油(参考出埃及记三十:24),iáu thang用来制成药品、化妆品。Chit节mā thang看tio̍h当「田野荒凉」ê时,土地就会悲叹、哀愁。
Án-ne tùi第7到10节看tio̍h chit四种teh象徵以色列人民kah上帝之间亲密关系ê果子树,有三种已经枯焦死了,如果koh加上第12节,就会看tio̍h连石榴mā仝款枯焦死,án-ne就表示以色列人民kah上帝之间ê关系已经完全断了,án-ne chiah是siōng大ê悲哀ah!

    第11到12节,chit节先知约珥提出会「悲伤」、「哀号」ê第三种人,就是作穑人们。作穑人,in ē-sái讲是圣经时代siōng有社会生产力ê人,mā是当时社会siōng大力量ê代表。Chit种族群会悲伤,án-ne就表示m̄是个人ê问题,却是kui个社会已经陷入非常严重ê状态中。Chia讲一切农作物包括有大麦、小麦、葡萄、无花果、石榴、棕树、苹果树等一切果子树lóng因为草蜢ê侵袭lóng「lian去」死去而且是毁灭殆尽。

第13节,chia进一步呼吁众祭司「beh穿麻衣痛哭」。穿麻衣,这是非常严肃ê一件事,表示厝内有至亲ê人过世。现在则祭司穿麻衣到圣殿内去「整瞑痛哭」,表示极度ê哀伤。In是teh代表全体以色列人民到圣殿内去向上帝忏悔,祈求上帝ê怜悯kah赦免。

第14节,头前有祭司穿麻衣整瞑啼哭,现在则是beh全体犹大ê以色列人民lóng禁食,iáu koh khah举行聚会。以色列人民每年lóng有一个节日就是beh án-ne过ê,he就是赎罪日。照摩西律法ê规定,tī赎罪日一定tio̍h「禁食,tio̍h聚集敬拜上主」(参考利未记廿三:26—27)。无错,就是因为以色列人民犯严重ê罪行,引起上帝极大ê忿怒chiah会有chit种结果。因为án-ne,chit项聚会乃是全国性ê公开聚会,要求长老kah全国人民lóng一定tio̍h参加禁食、祈祷、忏悔ê聚会,thang讲kah「赎罪日」ê聚会完全仝款。

第15节,所谓「上主ê日子」,chit句子tī chia经册共出现五次(参考另外四界是二:1、11、31、三:14)。是teh指上帝审判ê时chūn到à。先知约珥提醒以色列人民,上帝ê日子来临,mā就是灾难降临ê时刻。

圣经中提起「上主ê日子」ê时,通常表示两种意义,一是teh指上帝审判ê日子。无论对以色列人民á是任何族群lóng是仝款ê。二是teh指上帝子民得tio̍h拯救ê日子,因为上帝伸出他全能ê手,拯救他ê子民脱离灾难,hō͘他ê子民得tio̍h应该有ê荣耀(参考以赛亚书四十六:13)。

第16节,chit节值得注意,第一句讲「农作物被毁了」,这是teh指物质生活上开始有严重ê欠缺。简单ê一句话,mā teh说明人类即使有koh再大ê能力,对tī这tùi上帝来惩罚造成ê灾难,真正是lóng无招架余力。Chit节ê第二句话是「上帝ê圣殿无欢乐」,这是teh指宗教心灵层面ê干渴。人tī物质生活上缺乏ê时,若是心灵ē-tàng满足,mā会hō͘因为物质缺乏所带来ê痛苦得tio̍h减轻,甚至会甘之如饴。M̄-koh若是宗教心灵sàn-chhiah,即使拥有koh khah chē ê财富,人永远bē感觉满足。先知阿摩司就有一段真美ê话语形容chit种问题(参考阿摩司书八:11—12)。申命记ê作者真清楚说明,即使tī无任何食物ê旷野,mā会因有上帝ê话而得tio̍h性命ê满足(参考申命记八:3—4)。

第17到18节,chit两节lóng是teh描述灾难过了后ê残破景象,包括农田荒废,致使谷仓几成废墟之态,而cheng-seⁿ为tio̍h beh chhōe食物四界乱窜,甚至发出悲鸣ê叫声。Chiah-ê lóng tī说明上帝忿怒ê惩罚。

第19到20节,chit两节ē-sái讲是先知约珥为以色列同胞向上帝ê哀求。注意第19节ê「火」kah「火焰」chit两个字,指ê是上帝极大ê受气tú亲像大火仝款火烧tio̍h。Chit种火烧ê火、火焰,hō͘人lóng m̄敢接近。M̄-nā是人需要上帝息怒,连家禽动物如牛、羊等lóng发出哀鸣ê声音,teh向上帝恳求息怒,因为溪水干涸,草原lóng无了,in mā陷入性命ê困境中。

重新查询 专卷研经 约珥书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net