耶利米书 35章1节 到 35章19节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章kah第三十六章lóng是谈起有关犹大王约雅敬执政ê时代,上帝ài先知耶利米去传达ê信息内容。Chit两章kah第廿五、廿六章,以及第四十五到四十八章ê背景仝款。如果kā此第三十五、三十六chit两章续接tī第廿六章了后,读起来mā会感觉真顺。

列王记下第廿三章31到34节chit段经文thang看tio̍h约雅敬当犹大王ê时,犹大国是埃及ê附庸。这就是为甚么tī巴比伦ê军队进攻耶路撒冷城ê时chūn,犹大王会向埃及求救ê原因背景。Koh讲,埃及确实mā负起宗主国ê责任派兵出去救援犹大国,而巴比伦ê军队mā因为埃及军队出来救援,赶紧撤兵tńg来营。M̄-koh巴比伦撤军ê时间非常目nih-á。

Tùi犹大国末期ê国势非常软弱,因为án-ne,其他强权国家lóng想beh吞灭伊,包括有巴比伦、埃及lóng想beh当犹大ê宗主国。Á犹大ê后期几位国王lóng有一种心态,想sńg两大国之间ê政治「杠杆游戏」,就是利用埃及kah巴比伦二强之间ê冲突kah矛盾,来化解家己国家目睭前ê危机。另外一点,mā是头前提过ê,一个国家会án-ne被外国势力所侵,往往m̄是因为外国有甚么特别ê气力,却是因为家己内政失调、腐败、堕落等等,引起人民对政府失去信心带来ê结果。Mā因为án-ne,无论犹大王án怎sńg弄政治手段,siōng chē mā kan-taⁿ ē-tàng得tio̍h目nih-á ê空间kah时间,tùi kui个国家、社会ê存亡来看,并无实质ê帮助,除非是痛下决心tùi大力改革着手,án-ne chiah是正本之道。

第1节,「约雅敬作犹大王」,第三十六章1节mā是仝款tī约雅敬执政时代。伊是tī主前609到598年执政。是埃及国王尼哥所立ê王,原名叫「以利亚敬」,尼哥替伊改名,这表示伊只有ē-tàng听从埃及ê政令,是埃及ê附庸国君王,beh年年向埃及进贡,而且iáu koh khah随时提防来自北pêng ê巴比伦帝国ê入侵。

第2到5节,chit节讲tio̍h「利甲人」,这是以色列人民中一个派别,kah基尼人有姻亲关系(参考历代志上二:55),kah以色列人民相处非常友善(参考撒母耳记上十五:6、三十:29)。以游牧过生活,是敬虔、忠实tī耶和华上帝信仰ê团体。Bat帮助过耶户清理拜偶像ê门户,表明in对耶和华宗教信仰ê坚持(参考列王记下十:15—17)。

上帝ài先知耶利米带利甲人去「谈话」,in可能就是tī犹大国兵荒马乱ê时代,以难民身分涌入耶路撒冷ê(参考第11节)。为甚么tio̍h chhōe in谈话?有一种可能,就是beh知影in是m̄是已经失去久长以来祖先所坚持ê敬虔生活方式。因为án-ne,chia讲先知耶利米chhōa in到「圣殿里ê一个房间,hō͘ in lim酒」。这房间真可能就是圣殿里ê「厢房」(参考列王记上六:5),thang当做仓库,á是作为轮值祭司á是利未人歇困过瞑ê所在。透过「lim酒」,就thang测出in是m̄是iáu继续过顶真ê日常生活。先知耶利米照上帝ê命令去做。就去chhōe利甲人ê代表「亚撒尼亚以及伊所有ê兄弟kah kiáⁿ」lóng带入圣殿里ê重要厢房去,为tio̍h是beh表示tī hiah-ê厢房中,in即使是lim酒,mā无人会知影。这mā是teh考验一个人是m̄是真正遵守原则,á是真实纯洁ê一个方式。另外一方面,先知耶利米用chit种方式有另外一种目的,是beh hō͘犹大ê众高官看见,hō͘ in知影chiah-ê逃难到耶路撒冷城ê利甲人,in非常忠实遵守摩西ê规律过简朴生活。相对ê,犹大官员、众领袖却是bē记得众祖先透过摩西所规定落来ê律法,而且是过奢华ê生活,即使tī国家危难当头ê时chūn,生活样式照样非常奢侈。

第6到11节,chit段经文是利甲人回应先知耶利米ài in lim酒所讲ê话。Mā tùi chit段经文ē-tàng看出利甲人确实是真忠实ê族群,虽然in历经了kúi-nā代,iáu是仝款遵守祖先所留落来ê教示—「不lim酒」。

Chia in提起「祖先约拿达」,伊就是协助北国以色列王耶户ê一位忠实臣仆。对上帝绝对忠诚,严守摩西律法。In「终生tòa帐棚」,这表示in坚持过简朴ê生活样式,而且是一直过游牧ê生活,对tī安定ê农业生活,保持距离。所以无「葡萄园á是田地」,án-ne就ē-tàng维护in祖先传承落来ê简朴生活样式。只是因为「尼布甲尼撒王侵犯这地ê时」,chiah逼kah in tī不得已ê情况下,移居「进耶路撒冷」来避难,好「逃避巴比伦kah叙利亚ê军队」。

第12到14节,chit两节讲上帝ài先知耶利米问问「犹大kah耶路撒冷ê人民」,为甚么in无法度亲像利甲人án-ne,「听」上帝ê话,「服从」上帝ê「指示」?

第15到16节,chit段经文lóng是以利甲人严格遵守祖先「约拿达ê命令」,到chit-má「都无人lim酒」。Ē-sái讲是,相对tī犹大kah耶路撒冷ê人民,上帝是「一再地差派」他ê奴仆「先知」向in传讲上帝ê信息,「劝in放弃邪恶ê生活,作正直ê事」,mā警告in「bē-tàng膜拜服事别ê神明」,m̄-koh in lóng是m̄听。而且chiah-ê警语iáu带有是m̄是ē-tàng够继续tī上帝赏赐hō͘ in祖先khiā起ê土地顶面为要件,in iáu是仝款「lóng是m̄听,mā m̄-chhap」。相对tī「利甲ê kiáⁿ约拿达ê kiáⁿ孙」所表现出来ê样式,犹大ê以色列人民则呈现出完全颠倒ê态度。

第17节,chit节讲出上帝决定采取惩罚行动来对付犹大人民,chit种方式就是「降大灾难tī犹大kah耶路撒冷人民身上」。原因是in对上帝ê话完全无反应。换句话讲,in所表现出来ê行为,tú好kah in领受ê惩罚仝款。

第18到19节,chit两节kah第17节是相对ê结果。Tī第17节讲tio̍h上帝beh惩罚犹大kah耶路撒冷ê人民,而这两则讲上帝beh赐福hō͘利甲人。Á赐福ê方式是hō͘「利甲ê kiáⁿ约拿达加头尾会有男丁事奉」上帝,这是一句真重要ê「应允」。所谓「男丁」,tī古时是表示性命ê延续,而且是有性命力kah生产力。Koh讲,圣经时代ê以色列民族一直保有一个观念:ē-tàng事奉上帝乃是siōng大ê荣誉。

重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net