耶利米书 1章1节 到 1章10节   背景资料  下一笔
Chit章主要teh绍介先知耶利米被上帝拣选ê经过,特别强调上帝拣选伊,并m̄是tī伊成长了后,却是早tī伊iáu未出世chìn前,上帝就已经计画beh拣选伊做奴仆,表示上帝是按计画进行他拯救ê工作。这mā teh说明当上帝决定拣选一个人来当他ê奴仆ê时,人是无能力thang推辞,只有ē-tàng顺服。Á上帝hō͘被拣选ê奴仆唯一ê保证,就是beh kah他ê奴仆做伙(参考一:8)。Chit种kah奴仆做伙ê应允,并无表示奴仆bē受苦,却是hō͘奴仆有够额坚忍ê心志,不屈服,有刚硬如铜墙铁壁般ê气力,thang抵挡会tiâu所有ê恶势力(参考一:9)。

Chit章mā真清楚说明上帝会透过异象传达信息,chit种看见异象ê记事,tī先知运动中一再出现,先知耶利米mā不例外。Tī这章ê异象表明有灾难来自北方,就是巴比伦帝国ê入侵。

Chit段经文记载先知耶利米被上帝呼召、拣选出来当奴仆ê经过,向犹大人民讲话ê时代背景。每一个先知lóng有被上帝呼召ê简短告白,其中先知耶利米ê siōng特别,伊讲当iáu tī母亲ê腹中就已经被上帝拣选。换句话讲,伊是lóng无拒绝ê机会kah力量。

第1节,「chit部册是耶利米ê语录。」chit句话有意表示chit本册m̄是耶利米家己写ê,若án-ne,则有可能是伊ê秘书巴录所记落来ê(参考耶利米书三十六:4—6、11—18、26、32、四十五:1)。Chit节mā绍介先知耶利米ê家族是属tī「便雅悯」支派ê祭司。因为án-ne,照祭司ê条例,先知耶利米mā是祭司。Kah先知以西结仝款,lóng是出身祭司家族(参考以西结书一:3),却被上帝呼召出来当先知。

「亚拿突」,这是属tī便雅悯支派境内四座属tī祭司亚伦kiáⁿ孙khiā起ê城镇之一(参考约书亚记廿一:17—18)。Chit-ê城设tī耶路撒冷东北方大约五公里ê所在。今á日ê名称是「亚拿大」(Anata),是阿拉伯人khiā起ê村镇。

第2到3节,chit两节绍介先知耶利米ê时代背景,讲是tī「约西亚统治犹大国ê第十三年」,这大约是tī主前627年。照列王记下第廿二章2节ê记载,约西亚王算是一个bē-bái ê君王,作者án-ne评论伊讲:「约西亚做上主看做对ê事,跟tòe先祖大卫ê脚步,不偏左不偏右。」甚至讲:「tī伊以前,无一个王像伊hit种尽心、尽意、尽力地事奉上主,遵行摩西所颁布ê律法,tī伊以后,mā无一个王像伊hit种。」(列王记下廿三:25)tī chit时chūn「上主向耶利米讲话」,而且是「常常」向耶利米讲话。M̄-koh tī「约西亚ê kiáⁿ」约雅敬统治犹大了后ê君王,lóng无想beh听先知耶利米传达上帝ê信息,一直到西底家王结束统治,犹大人民「被掠到巴比伦去」做奴隶止,这是tī主前586年。

第4到5节,chia讲先知耶利米尚且iáu未生出来,iáu tī母亲ê胎中,上帝「已经选召了」伊,chit句话表明上帝早已经有计画。Tī圣经中类似chit种先知有kúi-nā位,亲像先知撒母耳(参考撒母耳记上一:11)、参孙(参考士师记十三:3—5)、行洗礼约翰(参考马太福音一:13—17),in ê出世lóng kah上帝ê拣选有密切关系。值得注意ê是使徒保罗mā是án-ne告白家己,是tī iáu未出世chìn前就被上帝拣选(参考加拉太书一:15)。

Chia讲上帝拣选先知耶利米是beh指定伊「作万国ê先知」,这「先知」,意思是teh指替上帝传达信息者。因为án-ne,伊一定tio̍h忠实传达上帝ê话语(参考申命记十八:18—19,列王记上廿二:14)。

第6节,这是先知耶利米拒绝接受上帝ê呼召。伊讲家己「太少年」,「无口才」,chit种话语真亲像摩西回应上帝ê呼召仝款(参考出埃及记四:10、六:12)。当先知耶利米用「太少年」一词来回应ê时,其实真清楚,he是一种逃避、推辞ê意思。上帝拣选人,bē受tio̍h年纪ê影响,就亲像上帝呼召亚伯拉罕出哈兰ê时,亚伯拉罕ê年纪是75岁(创世记十二:4),摩西被呼召ê时,则80岁(参考使徒行传七:30—35),而上帝呼召先知撒母耳传话ê时,hit时伊iáu是细汉gín-á(参考撒母耳记上三:8—10)。

第7到8节,上帝回答先知耶利米,ài伊「m̄-thang自认为少年」,上帝拣选伊就是beh「宣布」上帝ê一切话」,这真清楚表示上帝呼召先知耶利米,是beh伊kā上帝讲ê话lóng照实讲出来hō͘犹大人民听。上帝为tio̍h beh坚定先知耶利米ê心,因为án-ne ài伊「mài惊」,他会kah伊「同在,tio̍h保护伊」,上帝chit种应允先知耶利米ê话,以及ài伊去传hō͘犹大人民ê话是一再出现(参考耶利米书一:19、十:5、十五:20、三十九:17、四十二:11、四十六:27—28)。

第9节,就án-ne上帝「伸手摸」先知耶利米ê「嘴唇」,这是一种象徵性ê讲词,表示上帝beh「Kā该讲ê话khǹg tī」伊ê「嘴中」,先知耶利米只传讲上帝beh伊讲ê信息。Mā表示伊所讲ê,lóng是出tī上帝ê授与。

第10节,chit节说明先知ài先知耶利米去执行ê工作,就是beh「向万国万民做根除、拆毁、破坏、推翻、重建,kah种植ê工作」,这说明先知耶利米一生ê主要工作。Chit句话mā thang清楚看出两项主要内容:

一是「根除」,了后就续落来tio̍h「种植」。「根除」,这是连根拔起,只有án-ne才能彻底改变。

二是「拆毁、破坏、推翻」,然续后落来是「重建」。Chit部分就是穿插tī「根除」kah「种植」中间。因为「根除」ê时,就需要进行「拆毁、破坏、推翻」ê工作,然后才能「重建」,mā就是重新栽种。
重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net