以赛亚书 65章1节 到 65章25节   背景资料  上一笔  下一笔
第六十五到六十六chit两章ē-sái讲是用赛亚书ê结尾。Tùi chit两章mā thang发见kah-ná是针对第六十三章7节到第六十四章12节之祈祷文ê回应。当第六十三章11到13节一再teh问讲「上主tī tó位neh」,á是第15节所提起ê苦闷,祈求上帝m̄-thang「不理」苦难者呼求ê声音,续落来是第六十四章12节mā提出讲:「上主ah,这一切kám bē phah动你ê心?上主ah,你kám m̄来帮助阮?阮已经忍受bē-tiâu chit-ê痛苦à。」Chit时,先知以赛亚传出上帝ê信息,讲上帝随时lóng会回答hiah-ê人ê祈求,mā teh等待chhōe ê人来chhōe他。换句话讲,上帝并m̄是静默不语,mā m̄是隐藏tī天顶,不tī人间,却是亲像第六十三章9节a句所讲ê:「tī in苦难中,我mā受苦。」无错,上帝就kah他ê子民同在,kah in同齐受苦。

第1节,chit节真清楚讲出m̄是上帝无注意听,却是以色列人民根本就无祈求,因为in ê心中已经无上帝,á是弃sak上帝了。上帝tī chia讲他「随时答应in ê祈求」,而且mā teh「等in来chhōe」他,问题是「in m̄来」chhōe上帝。虽然上帝一再对in呼喊讲:「我tī chia,我beh帮助你。」m̄-koh以色列人民表示出来ê态度是一个boài向上帝「祈祷ê国家」,án-ne chiah是真正ê问题所在。

第2到5节,这几节讲出以色列人民ê问题,ná亲像第1节所提起ê,是in固执。M̄-koh即使án-ne,上帝iáu是展现他ê慈爱,beh接纳「背叛」ê以色列人民tńg来。M̄-koh in却是胆大妄为,竟然tī上帝面前「不断来惹」上帝「受气」,tī真chē所在「烧香」献祭hō͘偶像神明,mā去「向死人ê幽灵求问」,iáu「食猪肉,lim祭肉ê汤」,并自称「太圣洁了」,m̄准别人「碰」到in,莫怪上帝tī忍无thang忍之下,会发生大受气hō͘ in严惩。

第6到7节,chit两节讲上帝「绝对bē阔容」Chit种子民,决定hō͘ in「报应」、惩罚。Chia讲上帝已经「写好势判决书」,beh宣布in ê罪状,而且「绝对bē阔容in」,连in祖先邪恶ê行为mā一并惩罚。

第8到10节,chit段经文讲出上帝bē「毁灭」所有ê「子民」,他beh伸手「拯救hiah-ê事奉」他ê人,ná亲像栽种葡萄ê园主,会用「好葡萄kek酒」仝款。会有拣选、分别。Chia特别讲上帝beh赐福hō͘「犹大支族ê以色列人」,上帝指定由in来「承受」敬拜上帝ê所在,kā in赐福siōng美好ê土地khiā起,就是tī「西边ê沙仑平原」,这是非常适合放牧牛、羊ê草原地带(参考历代志上廿七:29)。

第11到12节,m̄-koh相对tī chiah-ê领受赐福ê以色列人民,对hiah-ê固执妄为、一意孤行ê人,上帝ê忿怒kah严厉ê惩罚一定真紧to̍h会临到in身上。Chiah-ê人就是弃sak上帝去「膜拜迦狄kah米尼—所谓好字运kah运命之神」,chia ê「迦狄」,是迦南人所崇拜ê「好字运之神」,后者「米尼」,有含「分配」ê意思,表示掌管运命ê神,chia讲上帝会惩罚ê原因是:1.in拒绝听从上帝ê话;2.「故意不顺从」而且去做上帝「无欢喜」ê事。因为án-ne,上帝koh hō͘ in tī战争中「惨死刀下」。

第13到14节,chit两节是相对句型经文。前者说明「敬拜」上帝、「服从」上帝ê子民,会khiā起tī草原肥ê土地顶面,永远bē愁生活需要,而且会有「欢乐」ê日子。Á相对ê是,违背、弃sak上帝ê子民,却tio̍h「忍受饥渴」、「蒙羞」。

第15节,原本当上帝ê子民,是一件非常荣耀ê事。却因为悖逆上帝而遭他国俘虏为奴隶ê时,上帝子民ê名称mā 会成做一种诅咒ê意思,hiah-ê人iáu用来当做咒骂别人ê用语(参考耶利米书廿四:9,撒迦利亚书八:13a)。M̄-koh遵行上帝旨意ê子民,上帝beh「赐kā in赐福新名」(参考以赛亚书六十二:2、4)。

第16节,上帝赏赐in khiā起ê「chit块土地」上,「任何求福ê人lóng tio̍h到信实ê上帝面前来求」,因为他就是一切性命ê来源。任何人beh宣誓lóng tio̍h「奉信实ê上帝宣誓」,只有án-ne,chiah会真实,因为chit位信实ê上帝,是信守誓约ê上帝,他mā是怜悯赦免ê上帝,必定会擦掉过去in所犯ê罪过,无koh记tiâu in ê罪恶。续落来,就是一个全新ê开始。

第17到18节,chia提起「创造新天新地」ê词句,tī以赛亚书第六十六章22节koh一pái出现,mā thang参考启示录第廿一章1节。所谓「创造新天新地」,表示一切tùi头开始,这是新ê事(参考以赛亚书四十二:9、四十八:6),「以往ê事lóng tio̍h被遗忘」,表示上帝擦拭清气过去所有犯罪ê记录。而且是「创造」新ê耶路撒冷,来区隔过去败坏ê旧耶路撒冷城。

第19到20节,tī新ê耶路撒冷,只有「欢欣」、「喜乐」,真自然tek,就bē有「啼哭」、「哀号」出现。M̄-nā án-ne,tī新ê耶路撒冷「细汉gín-á bē夭折」,而「老年人lóng享长寿」,这差不多是每一个时代ê人ê期待。

第21到22节,chia讲tī一个全新ê时代内面,人人lóng thang享受家己劳碌所得tio̍h ê,包括tòa tī家己建造ê「厝」,kah「lim家己所kek ê酒」,chiah-ê lóng teh表明上帝siōng大ê赐福(参考以赛亚书六十二:9),kah in过去犯罪引起上帝诅咒ê结果完全颠倒(参考阿摩司书五:11)。

第23到24节,「in所做ê事lóng会成功」,这是tùi上帝得tio̍h siōng大ê赐福。

「gín-á bē tú-tio̍h灾难」,意思指bē有战争、饥荒、瘟疫等chit种危害性命ê事发生。因为这是上帝ê赐福,thang hō͘「kiáⁿ-kiáⁿ孙孙」活得快乐。Koh khah重要ê,是上帝随时lóng会听tio̍h他忠实子民祈祷ê声音,知影in ê欠缺kah需要。

第25节,thang参考以赛亚书第十一章6到9节。

这是一个súi ê新世界,是一个公义ê社会应该有ê景象。

重新查询 专卷研经 以赛亚书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net