以赛亚书 56章1节 到 56章12节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi第五十六章开始直到第六十六章止,是chit本经卷ê第三段落。Tī chit段落中,大部分是出tī重建耶路撒冷城kah圣殿ê时期ê背景。Mā tùi chit段落中,thang清楚看tio̍h编撰者真重视安息日以及祭祀ê制度。其实,咱mā thang án-ne了解,chit段落ê作者深受前一段落(第四十到五十五章)作者ê影响,kui个思路延续tio̍h前段ê脉络发展。M̄-koh作者iáu有家己ê想法kah观点,用词比前段经文作者加真严肃。另外,虽讲chit段落是属tī第三ê时期ê以赛亚作品,并无表示lóng是仝一个人写ê,mā并无一定是属tī仝一个时代ê人,部分ê作者可能比较khah早期,部分khah晚期,只是tī编辑ê时kā它汇整tī chia段落中。

Tī chit段经文中,thang看出chiah-ê回乡ê以色列人民,in ê心中原本充满真chē ǹg望,m̄-koh却tú-tio̍h真chē现实ê艰难实况pái tī目睭前,亲像回归者kah当地人民之间有严重冲突,而且chit种冲突m̄-nā出现tī家己ê同胞中,in kah tùi外地移入,定居tī迦南地ê外邦族群之间ê鸿沟koh khah大,引发koh khah大ê不满情绪。Koh khah严重ê,是in发见家己ê故乡已经被纳入波斯帝国ê版图kah属地,in只不过是波斯帝国殖民统治下ê臣民,并无所谓「自主权」,koh加上故乡ê四界iáu有对in抱持戒心kah仇视ê外族人,因为án-ne,回乡ê以色列人民想beh建立一个有自主、安全ê生活环境,是一条非常艰辛ê路。

Chit章经文主要是teh鼓励回乡ê以色列人民,ài有koh khah阔阔ê心胸,m̄-thang排拒任何人来同齐享受上帝拯救ê恩典。Tī chia先知以赛亚提出两种被以色列人民排拒ê人,一是外邦人。In是已经归属了犹太人ê耶和华信仰ê人;二是「太监」。In是hō͘阉割过ê人。照摩西律法申命记第廿三章1节ê规定,in bē-tàng参加任何敬拜上帝ê聚会。先知以赛亚Tī chit段经文中真清楚讲出,只要in mā遵守安息日,仝款会得tio̍h上帝ê赐福,上帝mā会欢迎in进入敬拜他殿宇中。Ná亲像诗人所讲ê,只有手洁心清,不拜偶像,不发假誓ê人,会得tio̍h上帝ê赐福kah拯救(参考诗篇廿四:3—6)。Chit位先知以赛亚确实有真阔阔ê心胸,伊向hit群带怀旧而且哀叹运命ê回乡人潮,提出chit种观点,无异是hō͘家己陷入孤独、被排挤ê行列中。

第1到2节,先知以赛亚传出上帝重要ê信息,就是beh回乡后ê以色列人民,重建一个「秉行公义」ê社会(参考创世记十八:19,以赛亚书一:17,耶利米书廿二:3)。Chia所讲ê「公义」一词,有两种意义,一是teh指社会行为一定tio̍h有真好ê道德规律;二是上帝拯救ê恩典。先知以赛亚真清楚表达chit-ê理念:若是无公义,就无法度彰显上帝ê疼。Koh讲,先知ê信息强调「切实遵守安息日」ê重要性,这是得tio̍h上帝「赐福」ê要素。

第3到5节,chia事(tāi)先提起「归属上主ê异族人」,chiah-ê人是包括in被掠到外地去做奴隶ê时,通婚了后ê对象,以及hiah-ê对以色列人民信仰有认同而改信耶和华宗教ê人。上帝会接纳chiah-ê人进入敬拜他ê行列中,无人ē-tàng拒绝in。先知以赛亚传出ê chit-ê信息确实是真新ê教导,因为摩西ê律法明确规定亚扪人、摩押人、私生kiáⁿ等等chiah-ê人lóng bē-tàng参加「上主ê聚会」(参考申命记廿三:2—3)。M̄-koh tī chia先知以赛亚讲:上帝会接纳chit种人kah以色列人民「同齐崇拜」。

另外一种人就是「经过阉割ê人」,这是teh指太监,tī摩西律法中有清楚ê禁令(参考申命记廿三:1),in因为身躯不完整,而被看做无清气ê人。Tī以色列人民hông掠去做奴隶ê时期,有真chē人并m̄是自愿「阉割」,却是被统治者筛选出来beh送入王宫内服事国王á是嫔妃ê人,in被迫受阉割,chit种情形tī波斯帝国时代一再发生,其中siōng具代表性ê是但以理kah伊ê朋友(参考但以理书一:21)。换句话讲,有kóa人被阉割是出tī无奈、无辜。Tùi chia ē-tàng看出圣经一个准则:拯救是上帝ê主权,m̄是人ê律法规定thang做为限制。只要知影「谨守安息日」,而且做上帝所「欢喜ê事」kah「信守」kah上帝所立ê「约」,上帝就会赐福kā in赐福「赢过」in拥有「真chē子女」,bē koh再hō͘人掠去。

第6到7节,chit两节真清楚讲出外族人中间,确实有人严格遵守上帝所教导ê规律来过生活。对tī chiah-ê遵行上帝教导ê人,上帝一定会赐福。注意chia讲上帝ê「圣殿kā称做万民祈祷ê殿」,chia所讲ê圣殿,是teh指耶路撒冷圣殿。若是无遵行上帝ê教导去行,就会kā敬拜上帝ê殿变成「贼窝」(参考马可福音十一:17),若无就是变成「市场」(参考约翰福音二:16),chit款tāi-chì发生tī耶稣ê时代,因为欺骗、讲白贼充满tī当时ê宗教领袖kah一般人民中间。耶稣就bat真严厉谴责当时ê犹太人领袖,讲in是teh亵渎、污秽上帝ê殿宇。

第8节,先知以赛亚tī chit节讲出上帝ê拯救,并m̄是针对特定ê族群,却是针对所有ê人。耶稣mā提出chit种看法(参考约翰福音十:16)。使徒保罗mā有仝款ê教导,伊强调tī耶稣里,所有ê人lóng会成做一个活tī基督里ê共同体(参考加拉太书三:28)。

第9节,tùi chit节开始,直到第五十七章13节chit段经文,先知以赛亚传出上帝ê信息,lóng是teh指控以色列人民背叛上帝,in并无认真遵行上帝kā in赐福ê教导。这kah第一时期ê先知以赛亚之信息真接近,讲出chit群回乡ê以色列人民中间,有人并无因为tī异乡过奴役ê生活,而认罪悔改愿意认真学习上帝ê教导。

    Chit节讲出一个非常基本ê认bat:外邦人有能力侵犯以色列人民,好「像野兽仝款来吞食」以色列人民,这是因为以色列人民背叛上帝,去做上帝看做邪恶ê事,致使上帝受气无koh庇护以色列人民,hō͘ in ná亲像羊羔被野兽盯上了仝款(参考耶利米书五:6、十二:9,何西阿书五:14、十三:6—8)。

第10到12节,chit三节ē-sái讲是上帝ê指控,讲「守望」以色列人民ê领导者,亲像先知、祭司、君王等,都无尽心忠于职守,ná亲像「chheⁿ-mê眼」仝款,只知影混,「茫然无知」,「kan-taⁿ会躺落来困」,koh「像贪食ê狗,贪得无餍」,「ta̍k个任意妄为,kan-taⁿ求家己ê利益」,结果是带来国家灭亡,民族沦落为他国奴隶。 


重新查询 专卷研经 以赛亚书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net