以赛亚书 30章1节 到 30章18节   背景资料  上一笔  下一笔
这是继续谈起关系以色列人民会「受灾」ê问题。Tī这章真清楚记载,是针对南国犹大kah耶路撒冷ê以色列人民讲ê。背景iáu-koh是kah犹大准备ài kah埃及签订联盟ê时间。先知以赛亚一直警告南国犹大,千万m̄-thang相信埃及,而是beh óa靠上帝ê保守。伊一再kā犹大人民kah众领袖讲,只有上帝chiah有能力抵挡亚述。Kah埃及签订联盟,kan-taⁿ会为家己带来koh khah大ê灾难,北国以色列就是一个siōng好ê例。

Chit章mā thang看出先知文献ê特色,就是有上帝严厉ê谴责,m̄-koh teh谴责了后,就有上帝怜悯ê恩典。

Tī chit段经文中有四个段落记载上帝透过先知以赛亚传出来ê预言,包括有第1到5节、第6到7节、第8到14节、第15到18节等等。前两段预言,lóng是向埃及求援ê事件有关,而第三段则针对hiah-ê围tī希西家身边ê策士有关,先知以赛亚提起chiah-ê策士根本就听不进上帝ê话。

Chit段mā是tùi第廿八章开始提起第四个会「受灾」ê对象。Tī chiah-ê预言中,先知以赛亚讲上帝强烈谴责犹大人民,因为in无愿意走chhōe上帝ê庇护,却想beh去chhōe埃及ê帮忙,伊讲án-ne做kan-taⁿ会为犹大带来灾害,lóng无帮助。

第1到5节,「治理犹大ê人有灾祸à」,这是teh指国王kah伊身边ê人,会成做上帝惩罚ê对象。Chiah-ê人ê权柄tùi上帝来,in就一定tio̍h负起错误ê责任。Chia讲chiah-ê犹太人领袖「背叛」上帝,意思是teh指in无听从上帝ê话。原因是in「kah人签订」违背上帝旨意ê条约,mā就是kah埃及签订同盟条约ê意思。Tī chia上帝真清楚指出,kah埃及联盟是无用ê。因为上帝若决定tio̍h用亚述惩罚犹大国,就算有siōng强ê军事武力mā无法度抵抗(参考诗篇三十三:16—17)。虽然犹大已经差派大使到à埃及首都「琐安」kah「哈内斯城」求援,m̄-koh先知以赛亚传出信息,tio̍h唤醒犹大领导者清楚知影埃及是不可靠ê,m̄-thang认为它chit-má看起来强壮,其实埃及并m̄是可靠ê国家,因为当非利士人ê亚实突城受tio̍h亚述大军攻击ê时,埃及并无出兵救援。

第6到7节,这是第二个预言,仝款teh说明走chhōe埃及帮助,是荒谬、错误ê策略。因为tùi犹大beh到埃及,需要经过一片广大ê旷野。因为án-ne,当时犹大人民iáu会关心使节团ê人是m̄是平安达tio̍h埃及。Chia提起「南方野兽」一词,表示tùi犹大到埃及,beh经过一大片旷野之地,tī chit pôaⁿ过广大ê旷野,会面临「狮、毒蛇,kah会飞ê恶龙」攻击,hiah-ê代表犹大ê众「使节」必定mā会面临到kah「驴á kah骆驼」仝款ê危险。其实在chit节先知以赛亚真清楚指出,埃及是一个「无法度帮助in ê国家」,走chhōe埃及ê帮助,等于是自chhōe死路仝款ê愚昧。埃及只不过外表好看,其实是一头「不中用ê怪兽」。

第8到11节,「行动记录tī册上」,ná亲像第八章1节所讲ê,ài kā上主ê话写落来仝款。而且是记录chiah-ê做邪恶ê tāi-chì ê人,好作为教育劝诫后代kiáⁿ孙ê教材。先知以赛亚传出上帝beh伊记录落来犹大子民hō͘上帝忿怒ê第一件事,就是「背叛上主」、「一直讲白贼」、「一直m̄听上主ê教示」,chiah-ê语词lóng是连接做伙,因为这lóng是lóng是「背叛」上帝ê行为。第二件是「in tio̍h先知闭口」,chit点kah伯特利ê祭司亚玛谢对先知阿摩司ê态度仝款(参考阿摩司书七:10—13)。

第12到14节,chit节指出犹大人民真正ê问题,就是无想beh tio̍h óa靠上帝,in认为「倚赖武力kah欺诈」Chiah有用。M̄-koh先知以赛亚提起上帝会对背叛他ê子民进行严厉惩罚。Chia指出犹大会亲像「一道裂了缝ê墙」,真紧to̍h会倾斜、倒落来(参考诗篇一二七:1b)。Mā会亲像「粉碎了ê陶器」无法度修补,即使修补了,mā无koh有实用价值,因为iáu会有裂缝,既无法度the̍h来「拾炉中ê炭」,mā无法度用来「盛池中ê水」。

第15到16节,chit节讲出上帝伤心,决定摧毁犹大ê原因,就是上帝bat差遣他忠实ê奴仆传出信息,m̄-koh犹大人民硬是m̄听。当in发见错误带来灾难而想beh逃走,mā是无啥路用。因为上帝毁灭ê气力khah赢过in所ē-tàng闪避、bih起来ê气力。

第17到18节,chia清楚指出:除了上帝以外,任何力量lóng无够额来对抗亚述ê大军。M̄-koh即使án-ne,上帝iáu是仝款慈悲、满有无变ê疼,他用siōng大ê耐心等待他ê子民回心转意。即使是tī严厉审判中,上帝lóng是带怜悯、疼惜ê心,hō͘他ê子民留落来一个机会,希望in会悔改。

重新查询 专卷研经 以赛亚书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net