希伯来书 3章1节 到 3章19节   背景资料  上一笔  下一笔
希伯来书ê作者tī chit章koh khah进一步以犹太人认为siōng伟大ê先知摩西做例,说明耶稣kah摩西之间ê无仝,chit对早期教会ê信徒来讲,chit点是非常重要。因为tī早期教会中,盛传旧约时代有摩西,新约时代有耶稣,chit种看法就是kā旧约时代ê摩西kah新约时代ê耶稣khǹg tī同等位置上。Chit种观点mā不时出现tī今á日ê基督徒中,一般ê讲法是:旧约有「摩西五经」,记载上帝救赎ê恩典。新约有「四福音书」记载上帝拯救ê疼;旧约有摩西带领以色列人民出hit-ê奴隶之地埃及,新约有耶稣基督为「新ê以色列」(指基督徒来讲)赎罪脱离因为罪捆绑而变成奴隶;摩西是以色列民族ê祭司,而耶稣则为新以色列人民献身为祭。Chit种看法tī早期教会存在,mā tī今á日ê基督徒中被引用。M̄-koh希伯来书ê作者就是beh纠正chit种看法,认为chit种认知是错kā耶稣ê救恩kah摩西当做仝款等质看待。作者tùi第三章1节开始直到第四章十三节,lóng是teh探讨chit方面ê问题。

第1节,chit节一开始就讲耶稣是「使者kah大祭司」,这是基督徒信仰上tio̍h「宣认」ê。

    所谓「使者」,这字kah「使徒」同字,意思是teh指「奉差遣ê人」。耶稣家己就bat kúi-nā pái讲伊是「奉差遣」到世间来ê(参考马太福音十:40、十五:24,马可福音九:37,路加福音九:48,约翰福音四:34、五:24、30、36—38、六:38)。

    「大祭司」,耶稣就是「大祭司」,然后tī第四章14节koh一pái提起,chit点mā是希伯来书siōng大ê特点。所谓「大祭司」,指ê是上帝kah人之间ê桥梁,有含「中保」ê意思。Tī旧约时代,祭司ê制度分做三级;一是大祭司,二是祭司,三是利未。摩西ê时代,亚伦就是大祭司,是所有祭司中siōng koân位阶者,带领全体以色列人民敬拜上帝。希伯来书ê作者讲耶稣是「永远做大祭司」(参考六:20),赢过亚伯拉罕,像麦基洗德仝款。

第2到6节,作者Tī chit段经文中用摩西kah耶稣作一比较;摩西只是上帝ê奴仆而已,而耶稣却是上帝ê kiáⁿ。作者会án-ne用摩西作比较,可能是当时ê局势对基督徒真危险,迫害ê消息频传,真chē信徒心内不安,甚至tī hiah-ê归属耶稣ê犹太基督徒中,有kóa人想beh重新tńg去犹太教,因为án-ne,作者以摩西来比较,为tio̍h是beh hō͘犹太基督徒知影,in siōng尊崇ê伟大先知摩西,mā不过是上帝ê奴仆而已,m̄-koh耶稣却有koh khah高ê身分,伊就是上帝ê kiáⁿ,是上帝ê疼子。

另外一方面,作者mā用人ē-tàng建造厝做譬喻,讲上帝建造ê是kui个宇宙万物,他比kui个受造ê宇宙万物lóng koh khah有荣耀。所讲ê「厝」,是teh譬喻以色列民族,而「上帝创造万物」则teh譬喻全体人类,指ê是包括一切族群,m̄是单指以色列民族而已。Án-ne就真清楚有区分;摩西是为tio̍h以色列民族受上帝差遣成做奴仆,而耶稣则受差遣成做所有人类ê救主,这就是第3节所讲ê「耶稣比摩西配得koh khah chē ê荣耀」,它ê意思tī chia。

「如果咱坚持所ǹg望ê信念kah勇气,咱就是上帝一间ê人」,chit句话非常重要,对受tio̍h迫害有挥心想beh放弃信仰ê基督徒来讲,这是一句真重要鼓励ê话,kā in讲信仰是需要坚持ê,是需要勇气ê。

第7到11节,tùi chit章第7节起,直到第四章13节止,是希伯来书ê第二段「警告」经文。Chit段第7到11节ê诗歌,是引用诗篇第九十五篇7到11节,mā是一段kah出埃及事件有关ê简略史诗,thang参考出埃及记第十七章1到7节。

人「如果听见上帝ê声音」,却iáu「固执」,就会亲像早年以色列人出埃及进入旷野ê时,心硬而背叛上帝,甚至一再怀疑上帝ê救恩,引起上帝ê忿怒,结果当时年满二十岁以上ê人,除了约书亚kah迦勒ē-tàng进入应允ê迦南地,其余ê人lóng死Tī旷野中(参考民数记十四:29—30)。Chia所讲ê「安息」,表示上帝ê赐福。Á迦南地就是上帝beh赐福hō͘ in ê流奶kah蜜之地。

第12节,chit节讲「心思败坏,m̄肯相信,背离了永生ê上帝」,这lóng tī说明当时ê环境,已经hō͘真chē人无愿意,á是无想beh持守原本已经领受tio̍h ê信息。作者提出警语,ài in「谨慎」,m̄-thang陷入迷惑。Chia ê「心思败坏」,mā teh表示放弃上帝ê救恩。认为人间ê气力chiah是真实,是真危险ê一件事。

第13节,「为罪所迷惑,心肠刚硬」,这表示听bē落去上帝透过耶稣带来ê拯救信息。作者提醒大家tio̍h「趁」iáu有「今á日」ê时chūn,赶紧回心转意来信靠耶稣。同时,所有ê信徒lóng有彼此互相关怀ê责任,beh「勉励」hiah-ê心思软弱ê信徒。Chit节mā thang看出作者有「末日」ê观念,特别是tī he个迫害真严厉ê时代,作者chit种「末世」观念koh khah突显。

第14节,chit节thang对照第6节来看;tī第6节讲坚持所ǹg望ê信念kah勇气,会成做上帝一间ê人,tī第14节chia则成做「基督ê同工」,因为是teh参与福音宣扬ê工作,而这mā是一份极高ê荣誉。

第15到18节,chit段经文koh一pái重复叙述第7到11节所讲过ê,mā thang参考民数记第十四章26到35节。

第19节,说明对上帝有怀疑ê人,就是信心不足ê人,chit种人无法度享受tio̍h上帝ê赐福。

重新查询 专卷研经 希伯来书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net