撒母耳记下 5章1节 到 5章16节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi chit章开始直到第廿四章结束为止,有真chē资料lóng tī历代志ê经卷中thang看会tio̍h,而且有kóa记事ê内容差不多是完全仝款,表示chiah-ê资料kah宫廷ê记录有非常密切关系。换句话讲,chit段记事thang被看做是「正史」ê一部分,内容包括了发生tī大卫身上,以及伊家庭中ê事件。Koh khah重要ê,tī chit段长到二十章ê篇幅中,撒母耳记下作者并无因为大卫是王,是上帝亲自拣选ê国王,而且以色列人民所尊崇、有名望ê王,就kā伊所犯严重错误 ê奸淫罪ê记录抹掉,作者照样详细记明,为tio̍h是beh hō͘后代阅读者知影:做一个人拥有极大权力ê时,是siōng有可能bē记得上帝教示而犯罪ê时chūn。因为án-ne,需要koh khah谨慎做tāi-chì。作者mā透过大卫犯罪ê记录,说明犯罪付出ê代价koh khah高。公义ê上帝,并无会因chit-ê人是他所亲自拣选,就tī惩罚罪过中hō͘ in特别减刑á是轻判。公义ê上帝对有权势者ê惩罚是koh khah严厉。

Chit章描述大卫王正式成做统治kui个以色列ê君王,同时kā原本设tī犹大希伯仑ê发号中心,改到耶路撒冷,而且建lóng kah宫殿设tī耶路撒冷。

Chit段经文mā同时分别记载tī历代志上第三章、第十一章、第十四章等段落。除了描述大卫王登基为全体以色列ê王,以及后来攻占了耶布斯人ê城市「锡安」,chit段经文是以色列历史中真关键ê历史记事。因为后来「锡安」,就成做「耶路撒冷」,mā hông称做「大卫之城」。

另外,chit段经文mā提供了一份简单ê族谱。M̄-koh却讲出大卫王朝后来延伸出来ê问题主因—纳细姨siuⁿ过chē。伊chìn前tī希伯仑已经有娶bó͘纳细姨(参考三:2—5),chit-má建造王宫了后,koh tī宫殿中「选真chē妃嫔」。后来伊ê kiáⁿ所罗门koh khah过份,共计拥有一千名妃嫔,所罗门因为chiah-ê妃嫔ê诱惑,hō͘伊弃sak了上帝(参考列王记上十一:3—4)。为tio̍h án-ne,后来申命记作者真清楚表示,bē-tàng允准国王án-ne堕落(参考申命记十七:17)。

第1到5节,以色列十二支派ê代表到希伯仑见大卫,ài伊做「牧者领导」以色列人民,作统治者。In kah大卫立约,表示拥护伊作以色列人民ê王,chit时chūn,大卫王chiah三十岁而已,在位共计四十年,其中,tī希伯仑统治犹大七年,tī耶路撒冷统治全以色列kah犹大(表示以色列王国)共计三十三年。

第6到7节,耶路撒冷早tī亚伯拉罕时代就已经是一个重要城市(参考创世记十四:18)。地点tú好teh犹大kah便雅悯ê边界上。犹大支族ê人bat攻取hit-ê城(参考士师记一:8),m̄-koh真就koh失守。后来,便雅悯支族ê mā攻取过,m̄-koh并无完全占有(参考士师记一:21),这两支族ê人lóng尽了力,ē-sái讲是lóng无法达tio̍h愿望ê全部占领(参考约书亚记十五:63)。因为耶布斯人一直占有hit-ê城,因为án-ne,hit-ê城koh称做耶布斯城(参考士师记十九:10,历代志上十一:4)。因为耶路撒冷自约书亚chhōa以色列人民进入迦南地了后,耶路撒冷一直是保持独立状态。Mā因为án-ne,大卫率兵准备ài攻打此城,hit-ê城ê人认为tio̍h án-ne城易守难攻,因为án-ne,放出一句话讲:「就连盲人kah跛子也ē-tàng击退你」,chit句话ê意思原本是讲:只要chheⁿ-mê、跛脚ê人,就ē-tàng防守hit-ê城,这是当时Tīhi̍t 所在区流传ê一句俗语。该句俗语tú好说明此城确实是无容易攻陷ê据点。因为它ê地势位处一个天然要塞,真容易防守。不过耶布斯人却用chit句俗语来讽刺大卫,认为伊根本无甚么本领。就kah非利士人歌利亚teh藐视大卫仝款。

第8节,为tio̍h beh鼓舞兵丁勇敢夺取hit-ê城,大卫ài伊ê部下kah伊同齐kā hit-ê城攻落,历代志上ê作者是讲大卫用「重赏」—hō͘ in大将军职位,结果诱hō͘约押tāi先带兵攻落了hit-ê城。果然约押攻落hit-ê城后,大卫就m̄准有耶布斯人khiā起城内,而形成chit句俗语:「盲人kah跛子无法度进上主ê殿宇。」chit句话比较正确ê讲法是:「盲人kah跛子无法度进入王宫。」因为后来大卫tī-chia建lóng,拒绝任何耶布斯人接近ê意思。换句话讲,chit-ê城kā不准有耶布斯人khiā起。因为伊「恨恶」耶布斯人。

第9到10节,攻落耶布斯城了后,大卫就搬入来khiā起,tùi án-ne耶布斯城就hông称做「大卫城」。Chit节mā表示原本tī南部犹大ê希伯仑指挥中心,tùi án-ne就改到耶路撒冷来。当大卫攻落了耶路撒冷城后,kui片迦南地lóng纳入了大卫王统治ê手中,而这是因为有「上帝kah伊同在」,chiah hō͘ chit-ê tī约书亚时代以后,lóng无法完成ê任务顺利完成,致使耶路撒冷城完全kā耶布斯人驱离出去。

第11到12节,chit两节经文说明大卫ê名声开始远播,连附近国家lóng想beh kah大卫建立友邦关系。M̄-nā án-ne,贸易开始促进了以色列繁荣,国势日渐兴盛起来。

第13到16节,这是一段简单ê族谱,说明大卫tī耶路撒冷后,koh选了真chē妃嫔,mā生真chē kiáⁿ,m̄-koh后来chiah-ê lóng为大卫家庭发生ê真chē纠纷埋落来伏笔。

重新查询 专卷研经 撒母耳记下系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net