哥林多前书 11章2节 到 11章16节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章tùi第2节开始,直到第十四章40节止,lóng是teh讨论有关聚会ê秩序问题。

Tī chit段经文中,thang分做下列段落:
第十一章2到16节,讨论有关妇女teh聚会中应该tio̍h注意ê事。
第十一章17到34节,有关圣餐ê事。
第十二章,教会就是耶稣ê身躯,大家tī伊ê身躯上hō͘为肢体。
第十三章,论疼,所有ē-tàng存留落来ê,只有三样:一是信、二是望、三是疼。M̄-koh siōng重要ê就是疼。
第十四章1到23节,讲tio̍h讲灵语ê事。
第十四章24到33节,teh聚会中一定tio̍h严守敬拜ê秩序。
第十四章34到36节,koh一pái论到妇女teh聚会中ê角色问题。 

Chit段经文讲tio̍h有关妇女参加礼拜聚会ê时应该有ê礼仪。Chit对今á日真chē妇女来讲,kah-ná是真奇怪ê论调。M̄-koh,如果tńg来到使徒保罗ê时代,kah哥林多地方ê景况,就会比较容易知影使徒保罗之所以án-ne强调ê原因。

第2到3节,chit章开始使徒保罗对哥林多教会信徒讲o-ló 。续落来就讲「丈夫是bó͘ ê头」,chit句话mā出现tī以弗所书第五章23节。这是当时社会ê一个共识,bó͘是附属tī丈夫,这mā是东方社会ê共同观念。M̄-koh使徒保罗是Kā chit种社会共同价值引用到基督kah教会之间ê关系,ná亲像夫妻仝款。所以伊讲基督是教会ê头,基督之上,就是上帝。

第4到9节,chit段经文提起cha-po͘人kah cha-bó͘人之间tī公共场合中穿插kah行为上ê差别;chia提起当时希腊文化影响之下ê社会,cha-po͘人蒙头ê时,是因为厝内发生非常悲伤ê事。Á敬拜上帝是非常欢喜kah神圣ê事,表示对上帝siōng大ê敬意。所以当时ê cha-po͘人teh敬拜ê时chūn,绝对bē蒙tio̍h头,而若是厝内有发生哀伤ê事,mā bē去参加敬拜ê礼仪。相对ê,如果是cha-bó͘人,就一定tio̍h蒙tio̍h头。因当时ê cha-bó͘人只有妓女不蒙头。所谓「剃光头ê cha-bó͘人」,就是teh指hiah-ê受卖做奴隶ê cha-bó͘人。使徒保罗ê看法是:见证福音是真荣耀ê事,怎样ē-tàng kā家己ê角色hō͘卑贱了落来?另外一方面,当时ê社会,cha-bó͘人ê地位真低,稍为自认有尊严ê cha-bó͘人是bē随便暴露出伊ê身躯,in会用布将身躯包裹得真周密,tùi头到脚,只露出一对目睭。Chit种包巾叫作「雅西玛」(yashmak),即使tī今á日ê中东回教国家mā是án-ne,一个cha-bó͘人如果出了家门不包头巾而且蒙tio̍h面,he是非常危险ê事,mā表示chit-ê cha-bó͘人是一个行为不检ê cha-bó͘人。

使徒保罗会提起chit种事,真可能就是哥林多教会信徒对「自由」ê看法。是有人认为家己已经信耶稣了,性命得tio̍h耶稣ê tháu放。所以不koh受chit种传统、风俗规定ê约束。就án-ne,in tī教会内聚会ê时,故意将蒙面ê头巾the̍h落来。Ē-sái讲是,当in kā头巾the̍h落来后,常引起非信徒kah非众基督徒ê议论,甚至会讲基督徒ê聚会,有cha-bó͘人kah「阿弗洛狄特」神庙ê「庙妓」仝款,mā thang陪cha-po͘人困。Án-ne,m̄-nā无达tio̍h传福音ê目的,反tńg是伤害了耶稣ê名声。因为哥林多城乃是当时希腊世界出名ê「放荡」城市,如果信徒teh生活行为上无koh khah顶真,就koh khah oh得见证信仰tī生活上ê意义。

使徒保罗引用创世记第一到二章,有关上帝造人ê记事,使徒保罗只有讲cha-po͘人是上帝ê形像,伊可能是将第二章上帝造人ê时先造cha-po͘人而后造cha-bó͘人ê讲法,引入第一章上帝造人ê记事中。「cha-bó͘人却是tùi cha-po͘人造ê」kah「cha-bó͘人却是为tio̍h cha-po͘人造ê」,这两句话是平行句,意思lóng是teh表达cha-bó͘人kah cha-po͘人之间有bē-tàng分ê关系。M̄-koh tio̍h注意ê是圣经ê作者讲上帝之所以beh koh再造一个人,主要原因是为tio̍h beh「帮助」hit-ê本来被造ê人,chit点非常重要。是「帮助」,却m̄是成做附属品,tī认bat上chit点是非常重要ê。

第10到16节,tī chit段经文中,使徒保罗努力试beh hō͘大家知影,cha-po͘人kah cha-bó͘人之间是互相倚赖,特别是cha-po͘人kah cha-bó͘人若是teh指夫妻来讲,koh khah是án-ne。彼此之间ê性命是互相循环关系,特别是二者ê性命lóng是tùi上帝来ê创造。上帝chiah是性命ê主、头。有chit种认bat,就bē强调甚么人比较重要à。M̄-koh使徒保罗并无忽略当时社会对基督徒ê观感,特别是tī基督徒是少数ê社会里,koh khah容易成做社会大众聚焦ê对象,tī形象上koh khah需要谨慎。所以伊强调这m̄是甚么规矩不规矩ê律法问题,却是kah上帝之间敬拜ê礼仪,是心灵诚实á无,已经m̄是tùi外表teh探讨。

重新查询 专卷研经 哥林多前书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net