耶利米书 31章1节 到 31章14节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章是续接第三十章ê内容,先知耶利米传出「安慰ê信息」。Chit章ê特点就是,tùi第2节开始直到第22节止,内容lóng是有关tī主前721年被亚述帝国所灭亡ê北国以色列;而第23到26节chiah论到有关南国犹大,到第27到40节则有关南、北两国ê情况。Chit-ê信息对亡国后过奴隶生活ê以色列民族来讲,是真大ê鼓舞kah安慰,因为in终其尾ē-tàng期待结束hit段成做亡国奴ê生活了。上帝应允beh hō͘以色列人民重tńg来故土,重建破碎ê家园,chit对kui个以色列民族来讲是真大ê激励,mā是维系kui个民族bē致到灭族siōng重要ê因素。尤其是当先知传出信息讲,in会有家己ê人来统治,chit位统治者是出tīin本族ê人,koh khah重要ê是chit位统治者kah上帝ê关系非常亲密,hō͘ in kā因为án-ne重建kah上帝ê关系,上帝beh做in ê上帝,in beh做上帝ê子民(参考耶利米书三十:21—22)。这ē-sái讲是一份非常重大ê「希望ê信息」。

Chit段诗歌是针对北国以色列人民传出ê信息,lóng teh强调上帝beh带领四散ê北国以色列子民tńg来到故乡。

第1节,chit节真清楚表明上帝kah「以色列各族」ê关系,这「各族」一词,是teh指以色列民族ê十二个支派,mā用典型ê立约语句来表达上帝kah以色列民族之间亲密ê关系,就是上帝beh做以色列民族ê上帝,而in kā作上帝ê子民。

第2到3节,chia出现「tī旷野」一词,是先知耶利米重新带领in回想过去祖先行出埃及进入旷野ê时代,tī he siōng艰困ê环境下,上帝并无弃sak in。虽然in亡国了后,人民受掠而且受卖到世界各地去做奴隶,m̄-koh上帝并无bē记得in,却是kah in同在。Ná亲像「tī旷野」一般过漂流日子ê苦难,chit-má in是四散到各国去,就ná亲像漂流tī旷野一般。而且chia非常清楚表明上帝疼惜残存ê以色列人民,特别是beh「以信实无变ê疼」疼in。这「信实」一词,表明上帝kah以色列人民立落来ê性命之约,上帝永远bē bē记得kah他立约ê子民。

第4到5节,chia讲上帝beh重新建立以色列民族。Á in必定会因为án-ne而兴高采烈地「the̍h起铃鼓,唱歌跳舞欢呼」,ná亲像phah赢凯旋tńg来ê军队受tio̍h烧热烈欢迎一般。因为有上帝ê看顾、保守,以色列人民thang「tī撒马利亚ê山顶重新栽种葡萄」。注意「葡萄园」通常lóng是用来象徵以色列民族,这表示上帝kā重新建立chit-ê国家。Á tī chia ê「撒马利亚」是teh指北国以色列ê首都撒马利亚,hit-ê城tī主前721年被亚述帝国hō͘摧毁,国家被灭亡,人民受掠伊去。Taⁿ,先知传出ê信息指出,上帝teh beh tī撒马利亚重新建立以色列人民ê国度,这表示北国以色列人民会重新tńg去in ê故乡过安定ê生活,bē koh再有灾难发生。

第6节ê chit句「来,咱上锡安去朝见上主—咱ê上帝」,tú好teh说明分裂ê南北两国kā tùi án-ne合一,大家lóng会同到耶路撒冷敬拜上帝,以色列民族bē koh再有分裂。

第7到9节,第7节thang参考申命记第廿六章19节。

先知耶利米传出上帝beh拯救「以色列残存ê人民」,并且mā tio̍h恢复in重前ê荣耀,ná亲像大卫王时代ê以色列帝国仝款,成做「siōng伟大ê国家」。Chiah-ê「残存ê人民」即使是四散到「天涯海角」,上帝mā lóng tio̍h hō͘ in同齐tńg来到故乡,包括「chheⁿ-mê-.ê、跛脚ê、孕妇、产妇,lóng tio̍h成群结队kah in同齐tńg来」,chiah-ê人真可能是tī战争中无被俘虏ê人,mā可能是in tī受掠之地因为工作而受伤,mā因为án-ne,chiah有先知以赛亚传出ê信息,讲上帝beh医in,hō͘ in也ē-tàng tī重新tńg去故乡ê时带性命ǹg望(参考以赛亚书三十五:5—6)。特别是孕妇、产妇,chiah-ê人lóng kā是新ê世代ê主力,因为in所生落来ê gín-á 会成做新一代ê希望。Tī chiah-ê重回家园ê队伍中,会发见有人是「一路哭tio̍h tńg来」,因为性命得tio̍h解脱喜极而泣(参考以赛亚书五十五:12)。上帝kā带领in行「过溪水边,领in行平坦ê路,bē致到绊跌」)。

第9节最后chia讲上帝「是以色列ê老父」,chit句话thang参考申命记第三十二章6节,以赛亚书第六十三章16节。表明以色列人民kah上帝之间ê关系,就ná亲像gín-á kah老父之间ê亲密,无法度分开。Á「以法莲是我ê大kiáⁿ」,这「以法莲」mā是teh指以色列人民ê意思。因为以色列人ê传统beh kā大kiáⁿ献hō͘上帝。因为án-ne,摩西律法就规定,只要是大kiáⁿ,就beh「赎」tńg来(参考出埃及记十三:1—2、11—16)。

第10节,「遥远ê海岛」,表示四散到真远ê所在ê意思。上帝ê信息bē遗漏任何一个所在(参考以赛亚书四十一:1),连四散到海洋上各地ê岛屿mā bē遗漏,上帝beh「保护in,ná亲像牧者保护羊群」,因为以色列人民就是上帝ê羊群(参考诗篇廿三:1)。

第11到13节,chia讲上帝beh tùi巴比伦帝国手中kā以色列人民「就」出来。并且带领in tńg来到故乡「锡安山顶欢乐歌唱」。因为得tio̍h释放,koh tī原本荒废ê故乡,taⁿ是「水源充足ê田园」,而且「五谷、新酒、橄榄油、牛羊」lóng「无koh缺乏」,真自然tek就有来自各地ê人群会「蜂拥而来」。

第14节,「众祭司有丰足ê食物」,意思是以色列人民kā有够额丰富ê食物thang用,而且teh献祭上也ē-tàng满足众祭司ê需要。因为祭司是tùi人民ê献祭品中得tio̍h生活所需要ê(参考利未记七:31—36)。

重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net