耶利米书 18章1节 到 18章17节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi chit章开始到第二十章,这三章lóng是kah犹大亡国后,犹大人民被俘虏去巴比伦做奴隶有关。时间是tī主前605年,tī约西亚王执政ê末期时chūn,因为犹大王约西亚可能为tio̍h beh tī亚述kah埃及之间ê冲突中,得tio̍h独立地位,而发动kah埃及ê战争。当时因为埃及王尼哥二世带军队beh去幼发拉底河上游ê迦基米施支援亚述,想tùi巴比伦帝国ê手中抢tńg来哈兰chit块土地。约西亚则想tùi中阻扰埃及chit pái ê援军行动。结果chit pái军事行动m̄-nā失败,伊家己mā tī chit pái ê军事行动中丧生。伊ê死(参考列王记下廿三:29—30),m̄-nā hō͘进行中ê宗教改革停顿,mā hō͘原本独立ê犹大国,hō͘埃及chhōe-tio̍h并吞ê藉口。Tī约西亚王死后,chiah继任三个月ê约哈斯王被埃及废除,并被押解到埃及去做人质,埃及iáu向犹大求偿赔款三千四百公斤ê银á,kah三十四公斤ê金子(参考列王记下廿三:31—35),hō͘犹大tùi án-ne变成埃及ê附庸国。

Tī chit三章中,先知耶利米是用tī陶匠厝里学习捏陶做譬喻,传达上帝ê信息。陶器,这是一般家庭生活中必备ê器具,进步ê社会m̄-nā是用之作生活器具,koh khah进一步kā它当做艺术欣赏。伊用当时tī中东地带非常普遍ê捏陶之家庭生活作题材,传达上帝ê信息。M̄-koh mā tùi chia看tio̍h当时ê犹大同胞并无喜爱先知耶利米所传讲ê上帝信息,甚至想出所有ê办法beh阻扰伊继续传讲落去。

Tī chit段经文中,先知耶利米到一位陶匠厝里去,tùi看tio̍h陶匠捏陶ê景象来讲述上帝ê主权,就ná亲像陶匠对家己手中ê陶土之主权仝款。先知耶利米用陶匠ê工作状况来做譬喻,讲出上帝hō͘伊ê启示:陶匠ē-tàng随心所欲照家己ê意思来捏造伊所需要ê作品。上帝就是宇宙万物ê创造者,他ná亲像一个陶匠,ē-tàng照家己ê需要造陶器。换句话讲,上帝对他所拣选ê子民有绝对ê主权,ná亲像一个陶匠the̍h tī手里ê陶土仝款有绝对ê主权。

另外在第13到17节是一首诗歌,用ê方式ná亲像法庭teh开辩论庭仝款。Chit首诗歌是进一步teh诠释第12节所提起ê,犹大人民拒绝上帝ê劝勉,执意beh去拜偶像神明,过邪恶ê生活。Chit段诗歌mā thang参考耶利米书第二章11到13节。

第1到2节,chia并无指明chit位「陶匠」是甚么人,m̄-koh ē-tàng确实知影ê是这陶匠居所离「欣嫩子谷」(参考耶利米书十九:2)应该无远。上帝ài先知到陶匠ê厝里,他ài beh tī hia「交带伊」传hō͘犹大人民ê话语。

第3到4节,先知耶利米听从上帝ê指示「到陶匠家去」。伊看tio̍h陶匠若是「所捏ê黏土无完美」,就重新koh来,改捏成「别ê器皿」。

第5到6节,上帝tī chia用陶匠对陶土ê主权,来表示他对家己ê选民「以色列人」(特别是teh指犹大人民),有绝对ê主权,因为以色列民族ná亲像他「手中」ê「黏土」仝款,他ē-tàng随意去捏出想beh ài ê形状。

第7到10节,chit段经文进一步宣布一个国家、民族,上帝lóng有绝对ê主权,因为所有ê性命lóng是tùi上帝来赏赐ê。因为án-ne,「无论甚么时chūn」,上帝看见ná亲像陶土仝款,无完美、有缺点,就会「铲除」、「破坏」、「摧毁」,重新「栽培」、「建立」。仝款ê,任何一个人,á是国家,只要知影「弃sak罪恶」,上帝就会「回心转意,不降灾难」tī he人á是国家。因为上帝是充满怜悯、仁慈ê性命之主(参考诗篇一○三:9,约拿书四:2)。假设上帝原本决定「栽培」、「建立」ê人á是国家不「服从」他ê旨意,反tńg「专做pháiⁿ事」,上帝mā会「改变心意」,「取消」计画。

第11节,tùi第7到10节所讲ê不限定对象,到第11节指出明确对象就是「犹大kah耶路撒冷」ê人民。因为in屡劝m̄听,因为án-ne,chia讲上帝决定有「计画」地「打击in,除非in愿意改正过来。

第12节,tùi chit节thang看tio̍h犹大kah耶路撒冷ê人犹原拒绝「改过」,in iáu是亲像过去仝款「beh随心所欲,顺tio̍h家己固执ê本性作恶」。Chit种态度已充分显示出犹大人民堕落ê程度,是到à无法度挽tńg来ê地步了。

第13节,上帝tī chia指控犹大人做「非常可恶ê事」,这是teh指弃sak上帝,去拜偶像神明,m̄-nā án-ne,ná亲像第二章11所指出ê,in koh kā上帝赏赐hō͘ in ê荣耀,讲是chiah-ê偶像神明赏赐hō͘ in ê,ná亲像耶利米书第四十四章17到18节所提起ê,in认为过去食得饱、穿kah好,ē-tàng享福lóng是偶像神明所赐ê,chit种讲词就是忘恩负义,hō͘上帝无法度容忍。

第14到15节,上帝用「黎巴嫩山岩上ê积雪」是m̄是有过融化,以及「山顶清凉ê涧水」有无干涸过来讲述上帝chiah-ni̍h疼in,ē-sái讲是犹大人民却kā上帝án-ne大ê恩典「bē记得」。若m̄是上帝chiah-ni̍h疼in,hō͘ in ê水源永远bē欠缺,in早就因为干旱造成饥荒,性命陷入贫困中了。结果犹大人民iáu是不怀念感恩,却去「向偶像烧香」,行向ná「无路标ê小径」,失迷性命ê方向,行向灭亡之路。

第16到17节,上帝谴责犹大人民「Kā chit块土地变成恐怖ê所在」,而这原本是上帝赏赐hō͘ in ê肥、流奶kah蜜ê土地。M̄-koh chit-má lóng改变à,连路过ê人lóng会「惊骇摇头」,m̄敢置信。因为上帝决定惩罚悖逆ê犹大人民,「tī敌人面前赶散」in,mā tio̍h「转身不理in」,甚至会用炎热ê「东风」吹袭in,致使in用来夸耀ê五谷作物lóng无法度收成。

重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net