撒母耳记下 15章1节 到 15章12节   背景资料  上一笔  下一笔
Ná亲像头前已经提起过ê,大卫犯罪了后,伊ê厝就发生连串风暴,而chiah-ê lóng kah大卫犯罪ê事件有密切关系。约押是大卫ê外甥,m̄-koh mā是大卫手下大将,而且知影大卫设计害死乌利亚事件。因为án-ne,tī约押心目中,大卫已经m̄是一位值得尊敬、惊惶ê国王。约押设计hō͘杀害兄哥暗嫩ê押沙龙,tùi基述tńg来到京城耶路撒冷,并且替伊向大卫请求,hō͘伊ē-tàng kah大卫王见面。M̄-koh押沙龙显然并无因为án-ne感谢约押ê保荐,mā无因杀害兄哥暗嫩有悔改ê意思。反tńg tī tńg来到京城耶路撒冷后,积极进行争夺王位ê计划。伊当时会谋害长兄暗嫩,mā是为tio̍h藉这获取继承王位ê优先权。这tú好说明大卫多妻所带来ê恶果。因为bó͘多,kiáⁿ众多,大家lóng想beh争夺koh khah chē ê利益,chiah会发生勾心斗角、争权夺利ê宫廷事件。摩西律法就有教导讲「王bē-tàng有真chē后妃,免得被诱惑弃sak上主」(参考申命记十七:17a句)。撒母耳记下第十五章就是记载押沙龙设计夺取王位ê经过,以及大卫为tio̍h beh保命,逃离王宫ê记事。

可能因为连年战事不断ê关系,致使大卫疏忽了民政事务,m̄-koh大卫ê真chēkiáⁿ并无替伊分担chiah-ê国家事务,而chiah被赦免tńg来ê押沙龙,iáu看准了大卫chit-ê缺失想趁机会打击;伊m̄-nā无因为家己犯错,得tio̍h老父大卫ê赦免、接纳,而愿意好好á协助老父大卫料理国政,kā功赎罪。颠倒,伊利用chit-ê机会为大卫制造koh khah chē民怨,以争取家己tī以色列人民中ê美好声誉,为夺取王位作准备,这tú好mā为大卫王朝末期国政、家事变乱留落来了一个伏笔。

第1到4节,tùi第1节来看,大卫kah-ná已经恢复了伊ê官职,因为án-ne伊ē-tàng拥有「一台战车kah真chē马匹」、「派五十个护卫为伊开路」,表示伊有王储ê角色á是身分。伊故意利用人siōng chē ê时chūn出现tī耶路撒冷「城门口」、并且热心地替民众解决纠纷,以提高伊tī民间ê地位kah声望。伊mā利用机会挑拨民众对大卫重南轻北ê怨恨,而且iáu故意加上chit句「可惜王无派人来听你ê诉讼」,kah「jōa-ni̍h-á希望我是一个法官」,这两句话表示如果伊来掌王权,一定bē出现chit种现象。这teh暗示伊会比大卫koh khah好,因为伊ē-tàng hō͘人民一个公道、公正ê司法。Chit种话,其实mā teh暗示:因为老父大卫ê放纵,无hō͘暗嫩强暴小妹她玛ê事,受tio̍h应得ê审判。所以押沙龙私自惩罚暗嫩—hō͘ in死刑,就是beh为小妹她玛讨回一个「公正ê审判」。

第5到6节,chit两节koh khah thang看出押沙龙为tio̍h beh夺取王位,用极柔软ê身段,m̄-nā拒绝人民向伊伏拜,并且「chim嘴」人民,hō͘以色列人民有一个错觉,认为伊是一个亲民、爱民ê siōng好君王人选。

第7到8节,chia讲「四年后」,意思是teh指过了一段适当ê时间。M̄-koh希伯来文圣经是用「四十年」。若是án-ne,押沙龙就至少已经三十gōa岁以上,而chit时ê大卫,应该mā有七十gōa岁à。因大卫是三十岁ê时tī希伯仑登基为以色列ê王,伊统治以色列共计有四十年(参考五:4)。

Án-ne,押沙龙chiah-ê动作真可能是发生tī大卫执政ê最后十年左右。押沙龙藉tio̍h想beh去「希伯仑」iáu伊向上帝所许ê「愿」,请求老父大卫hō͘伊去。伊会想beh去希伯仑,真可能是因为当大卫kā首都迁往耶路撒冷ê时,希伯仑ê人民非常不满意,因为大卫是tī希伯仑被犹大人膏立为王(参考二:4),后来北部以色列人mā是来希伯仑膏伊为王(参考五:3)。结果大卫却是tī攻落耶路撒冷了后,就离开希伯仑。因为án-ne,这jōa-chē kah希伯仑人心中不满ê情绪有关。Án-ne,伊thang kā希伯仑当做夺取王位ê基地,万一夺权计画失败,大卫想beh掠伊,希伯仑人有可能mā会支持伊,á是hō͘伊有够额时间逃离。

第9到10节,大卫怎样想无想tio̍h,押沙龙是一个奸巧ê kiáⁿ,其实,tī伊谋害兄哥暗嫩ê事件上,应该就thang看tio̍h伊ê chit种诡计。大卫不防,允准伊去希伯仑。Á押沙龙就利用chit pái到希伯仑ê机会,另派密hō͘去各支派串连背叛大卫,拥护伊tī希伯仑做王。

第11到12节,押沙龙mā tùi耶路撒冷带两百个m̄知内情ê跟随者,以及大卫ê顾问「亚希多弗」同齐到希伯仑去,就án-ne,押沙龙ê声势大涨,依附者jú来jú chē。「亚希多弗」,是大卫ê「亲家公」,伊是拔示芭ê阿公(参考十一:3、廿三:34),伊为甚么beh参与chit项政变?是m̄是mā被押沙龙欺骗而跟tòe去?á是伊mā是押沙龙参与政变ê献策者之一?并无资料thang参考。M̄-koh伊确实是一个足智多谋ê策士。M̄-koh mā因为伊ê献策,hō͘大卫感觉非常懊恼kah艰苦心。

重新查询 专卷研经 撒母耳记下系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net