03587 03589舊約新約 Strong's number
03588 orig  orig  orig  同源字 請用原文SN查詢 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
3588 ho {ho} 包括陰性的 he {hay}, 和中性的 to {to}

定冠詞

欽定本 - which 413, who 79, the things 11, the son 8, misc 32; 543

1) 這, 那, 
2) 他, 她, 它
03588 ὁ, ἡ, τό 複數οἱ, αἱ, τά 冠詞
源自指示代名詞:「」。因為討論冠詞的使用或省略屬於文法的範圍,本辭典只討論它用法主要特徵。由於作者對文體的看法享有充分的自由,所以很難對冠詞的用法定下明確而嚴格的規則。
甲、冠詞作指示名詞:「這個那個」。
一、詩體的用法:τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν 我們也是(字義:這一位的)所生的, 徒17:28

二、ὁ μὲν…ὁ δέ「這個那個」。複數:οἱ μὲν …οἱ δέ 「有些另一些」,論及前面的名詞:ἐσχίσθη τὸ πλῆθος …οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις眾人就分了黨,附從猶太人的,附從使徒的, 徒14:4 17:32 28:24 林前7:7 加4:23 腓1:16,17 。或沒有表達以上這種關係:τούς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς使徒,先知,傳福音的, 弗4:11 。οἱ μὲν…ὁ δέ 那些惟獨,※ 來7:5,6,20,21 。οἱ μὲν…ἄλλοι(δέ)另有,※ 約7:12 。οἱ μὲν ἄλλοι δὲ…ἕτεροι δέ 人…另有人, 太16:14 。τινὲς…οἱ δέ 有些人還有人徒17:18 原文。 太26:67 28:17 之οἱ δέ導入另一批人,在此以前全體(不只是第一批人)曾被提及。

三、為指出故事的進展,ὁ δέ, οἱ δέ 但,但他們(字義:「這位他們」)也可不用前置ὁ μέν: 太2:9,14 4:4 9:31 等。ὁ μὲν οὖν於是徒23:18 28:5 。οἱ μὲν οὖν於是他們徒1:6 5:41 15:3,30

乙、作冠詞:「」。
一、帶名詞:
A. 帶總稱名詞或普通名詞,在此(如同在古典希臘文中)冠詞具有雙重含意,即特殊,或個別性的,以及同類性的。
1. 個別性的用法將注意力放在一件事或一個概念上,如已知的,或有更肯定限制的:具獨特類別的事件或人物-ὁ ἥλιος太陽,ἡ σελήνη月亮,ὁ οὐρανός 天,ἡ γῆ 地,ἡ θάλασσα 海,ὁ κόσμος 世界,ἡ κτίσις 創造,ὁ θεός神,ὁ διάβολος 魔鬼,ὁ λόγος道( 約1:1,14 ),τὸ φῶς 光,ἡ σκοτία 黑暗,ἡ ζωή 生命,ὁ θάνατος 死亡等(但有時冠詞會被省略,特別是當與介系詞用時)。ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῶ在會堂和殿裡, 約18:20 。美德,惡行等-ἡ ἀγάπη 愛,ἡ ἀλήθεια 真理,ἡ ἁμαρτία罪,ἡ δικαισσύνη公義,ἡ σοφία智慧等。個別性用法的冠詞置於前面已提過的普通名詞(未帶冠詞者)前:τούς πέντε ἄρτους五個餅, 路9:16 (接在πέντε ἄρτοι五個餅之後, 路9:13 )。τὸ βιβλίον書, 路4:17 下(接在βιβλίον書之後,17上),τούς μάγους這些博士, 太2:7 原文(接在μάγοι之後, 太2:1 )。 約4:43 (40); 約12:6 (5); 約20:1約19:41 ); 徒9:17 (11); 雅2:3 (2); 啟15:6 (1)。個別性用法的冠詞在特定情況下,也置於一普通名詞前,以特別強調它在同類中是唯一或顯而易見的:τῷ ὑπηρέτῃ給執事(看守會堂的) 路4:20 原文。εἰς τὸν νιπτῆρα在盆裡(指放在該處為此用處的) 約13:5 。ἰδοὺ ὁ ἄνθρ.你們看這個人(不幸的,可憐的) 約19:5 。ἐκ τῆς παιδίσκης是(有名的)使女或ἐλευθέρας自主婦人(夏甲和撒拉) 加4:22,23 。τόν σῖτον麥子, 徒27:38 。ἐν τῇ ἐπιστολῇ在信上,※ 林前5:9 (見ἐπιστολή)。τὸ ὄρος(附近的)這山, 太5:1 8:1 14:23 可3:13 6:46 路6:12 9:28 等;ἡ πεισμονή(樣的)勸導, 加5:8 。ἡ μαρτυρία(必須的)見證, 約5:36 。冠詞承接了κατ᾽ ἐξοχήν「出類拔萃」的觀念:ὁ ἐρχομενος將要來的,指彌賽亞, 太11:3 路7:19 。ὁ πορφήτης 先知, 約1:21,25 7:40 。ὁ διδάσκαλος τ. Ἰσραὴλ 以色列人的那先生, 約3:10 。帶事物:ἡ κρίσις(末後的)審判, 太12:41 。ἡ ἡμέρα日子, 林前3:13 來10:25 。ἡ σωτηρία指基督徒在這時代結束時的救恩, 羅13:11

2. 其同類性用法:將該類型典型的個體獨立出來,而非該類型本身:ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 善人, 太12:35 。κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον污穢人, 太15:11 。ὥσπερ ὁ ἐθνικός 像外邦人, 太18:17 。ὁ ἐργάτης工人, 路10:7 。 ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ祂知道人心裡所存的, 約2:25 。τὰ σημεῖα τοῦ ἀποστόλου使徒的憑據, 林後12:12 。ὁ κληρονόμος承受產業的, 加4:1 。亦用於比喻和寓言中-ὁ οἰκοδεσπότης家主, 太24:43 。參 約10:11 下, 約10:12

B. 冠詞與個別的人名同用時有多種變化;一般規則中,帶冠詞的人名指明這人是認識的人,不帶冠詞則僅表示提到他。不過,這規則還需加上相當的附帶條件;現代希臘文中有個毫無疑問的趨勢,就是每個名詞都有冠詞。抄本的傳統也有相當程度的變化。在福音書中,冠詞通常與Ἰησοῦς耶穌這名字同時出現;但當Ἰ.伴著帶有冠詞的同位語時,該冠詞則被省略:Ἰ. ὁ Γαλιλαῖος加利利人耶穌, 太26:69 ;Ἰ. ὁ Ναζωραῖος拿撒勒人耶穌, 太26:71 ;Ἰ. ὁ λεγόμενος Χριστός 稱為基督的耶穌, 太27:17,22 。類似的,Μαριὰμ ἡ μήτηρ τοῦ Ἰ.耶穌的母親馬利亞, 徒1:14 。冠詞:有時也置於無變格之人名的斜格之前,似乎為表明其格。但在此亦難以定出一明確而嚴格的規則來。

C. 冠詞:照慣例也與國名同時出現:較少與城名出現:帶Ἰερουσαλήμ或Ἱεροσόλυμα耶路撒冷時,冠詞被省略(見SG2414);除非該名字有修飾語時才必須有冠詞-ἡ νῦν Ἰ.現在的耶路撒冷, 加4:25 ,ἡ ἄνω Ἰ.在上的耶路撒冷, 加4:26 ;ἡ καινὴ Ἰ.新耶路撒冷, 啟3:12 。但既使有修飾詞是跟在後面的;仍會缺少冠詞- 來12:22 。河流的名稱有冠詞:ὁ Ἰορδάνης約但河,ὁ Εὐφράτης幼發拉底河。同此,海的名稱有冠詞:ὁ Ἀδρίας亞底亞海, 徒27:27

D. 冠詞加在伴有所有格代名詞(μοῦ, σοῦ, ἡμῶν, ὑμῶν, αὐτοῦ, ἑαυτοῦ, αὐτῶν)之名詞前面: 太1:21,25 5:45 6:10-12 12:49 可9:17 路6:27 10:7 16:6 羅4:19 6:6 ;及其他多處。(僅少數有省略: 太19:28 路1:72 2:32 林後8:23 雅5:20 等)。

E. 當名詞隨伴著所有格代名詞ἐμός, σός, ἡμέτερος, ὑμέτερος時,名詞必定有冠詞,而代名詞多數置於冠詞和名詞之間: 太18:20 可8:38 路9:26 徒26:5 羅3:7 及多處。但約翰福音書中少見( 約4:42 5:47 7:16 )。他較喜歡在名詞之後重覆其冠詞並帶同冠詞的所有格-ἡ κρίσις ἡ ἐμή 我的審判, 約5:30 ;參 約7:6 17:17 約一1:3 等。

F. 當形容詞(或分詞)修飾有冠詞的名詞時,它或置於冠詞和名詞之間:ἡ ἀγαθὴ μερίς上好的福份, 路10:42 。τὸ ἄγιον πνεῦμα聖靈, 路12:10 徒1:8 。ἡ δικαία κρίσις公義的判斷,※ 約7:24 及其他多處,或在名詞之後而重覆冠詞;τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον聖靈, 可3:29 約14:26 徒1:16 來3:7 9:8 10:15 。ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος永遠的生命, 約一1:2 2:25 。τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν 鐵門, 徒12:10 。但少見沒有冠詞的形容詞置立於有冠詞的名詞之前:ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ 不蒙著頭, 林前11:5 。εἶπεν μεγάλῃ τῇ φωνῇ 大聲說, 徒14:10 異版;參 徒26:24 。κοιναῖς ταῖς χερσίν俗污的手,※ 可7:5 異版。雙重修飾語:τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ 為魔鬼所預備的永火裡去, 太25:41 。τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου寶座前的金壇上, 啟8:3 9:13 。ἡ πόρνη ἡ μεγάλη ἡ καθημένη 坐在…的大淫婦, 啟17:1可5:36 τὸν λόγον λαλούμενον可能是錯誤的拼法(異版為τὸν λαλ.,另一異版為τοῦτον τὸν λ.不帶λαλούμενον )。帶冠詞的ὅλος-SG3650,πᾶς-SG3956,πολύς-SG4183各見該字。

G. 如E.中的所有格代名詞和F.中形容詞一樣外,其他能修飾名詞的措辭也具有同樣用法:ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις按揀選的定旨,※ 羅9:11 。ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη我方面的約,※ 羅11:27 。ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ十字架的道理, 林前1:18 。ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν叫人活的誡命, 羅7:10 。ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεόν你們向神的信心, 帖前1:8 。ἡ διακονία ἡ εἰς τοὺς ἀγίους 供應聖徒的事上,⊙ 林後8:4

H. 當一個與屬於名詞的指示代名詞(οὖτος, ἐκεῖνος)置於名詞之前或後時,這名詞之前須有冠詞:如οὖτος ὁ ἄνθρωπος個人, 路14:30 約9:24 。οὗτος ὁ λαός百姓, 可7:6 。οὗτος ὁ υἱός μου我個兒子, 路15:24 。οὗτος ὁ τελώνης個稅吏, 路18:11 及其他多處。ὁ ἄνθρωπος οὗτος個人, 可14:71 路2:25 23:4,14,47 。ὁ λαὸς οὗτος百姓, 太15:8 。 ὁ υἱός σου οὗτος 你個兒子, 路15:30 及其他多處。ἐκείνη ἡ ἡμέρα日, 太7:22 22:46 。ἐκ. ἡ ὥρα時候, 太10:19 18:1 26:55 。ἐκ. ὁ καιρός 時, 太11:25 12:1 14:1 。ἐκ. ὁ πλάνος誘惑人的, 太27:63 及其他多處。ἡ οἰκία ἐκείνη房子, 太7:25,27 。ἡ ὥρα ἐκ.時, 太8:13 9:22 ;ἡ γῆ ἐκ.地方, 太9:26,31 ;ἡ ἡμέρα ἐκ.當一天, 太13:1 。ὁ ἀγρὸς ἐκ.地, 太13:44 及其他多處。ὁ αὐτός見αὐτός-SG846四。

I. 當冠詞置於名詞主格前時,可使它成為呼格:ναί, ὁ πατήρ父啊!是的, 太11:26 。τὸ κοράσιον, ἔγειρε閨女…你起來, 可5:41 。參 太7:23 27:29 異版; 路8:54 11:39 18:11,13 約19:3 及其他多處。

二、形容詞加上冠詞而成為實名詞:
A. ὁ πονηρός 惡者, 弗6:16 。οἱ σοφοί 有智慧的, 林前1:27 。οἱ ἄγιοι, οἱ πολλοί 群眾等。相似者,中性:τὸ Κρυπτόν暗中的事, 太6:4 。τὸ ἄγιον 聖物, 太7:6 。τὸ μέσον在當中的, 可3:3 。τὸ θνητόν必死的, 林後5:4 。τὰ ἀδύνατα 不能的事, 路18:27 。τὸ ἔλαττον位份小的, 來7:7 。後可接所有格-τὰ ἀγαθά σου你的美物,※ 路16:25 。τὸ μωρὸν, τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ 神的愚拙…神的軟弱, 林前1:25 ;參 林前1:27,28 。τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ 神之事所能知的,※ 羅1:19 。τὰ ἀόρατα τοῦ θεοῦ神那看不見的事,⊙ 羅1:20 。τὸ ἀδύνατον τοῦ νόμου律法…有所不能行的, 羅8:3 。τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης 暗昧可恥的事, 林後4:2

B. 屬性形容詞修飾的名詞通常若被省略,它就具實名詞的意義,因而帶有冠詞:ἡ περίχωρος全周圍地區的人,※ 太3:5 ;ἡ ξηρά陸地(γῆ地) 太23:15 。ἡ ἀριστερά, ἡ δεξιά左的…右的(要意會χείρ手) 太6:3 。ἡ ἐπιοῦσα第二(要意會ἡμέρα天) 徒16:11 。ἡ ἔρημος曠野(要意會χώρα地區) 太11:7

C. 帶冠詞的中性形容詞可具抽象名詞的意義:τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ神的恩慈, 羅2:4 τὸ δυνατόν權能, 羅9:22 。τό σύμφορον益處, 林前7:35 。τὸ γνήσιον真實性, 林後8:8 。τὸ ἐπιεικές 謙讓, 腓4:5 等。

D. 如古典希臘文,冠詞帶數字表明部份已經知道的數目是被提及過的:οἱ ἐννέα 九個, 路17:17 。參 路15:4 太18:12,13 。οἱ δέκα十個(門徒), 太20:24 可10:41 。οἱ πέντε…ὁ εἷς…ὁ ἄλλος五位…一位…另一位,⊙ 啟17:10

三、帶冠詞的分詞含有-
A. 實名詞的意義ὁ πειράζων試探人的, 太4:3 帖前3:5 。ὁ βαπτίζων施洗的, 可6:14 。ὁ σπείρων一個撒種的, 太13:3 路8:5 。ὁ ὀλεθρεύων滅命的,⊙ 來11:28 。τὸ ὀφειλόμενον 所欠的債, 太18:30,34 。τό αὐλούμενον 所吹…的,※ 林前14:7 。τὸ λαλούμενον所說的,9節。τὰ γινόμενα 所發生的…事,⊙ 路9:7 。τὰ ἐρχόμενα 將來的事, 約16:13 。τὰ ἐξουθενημένα 被人厭惡的, 林前1:28 。τὰ ὑπάρχοντα財物(見ὑπάρχω-SG5224一)。在英文用法中,許多中性分詞是由關係子句所取代,如下文B.。

B. 關係子句的意義ὁ δεχόμενος ὑμᾶς接待你們的, 太10:40 。τῷ τύπτοντί σε有人打你, 路6:29 。ὁ ἐμὲ μισῶν恨我的, 約15:23 。οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον τὸ δεδομένον (ὃ δέδοται) 因為…沒有賜下別的名(所被賜下的), 徒4:12 。τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς有些攪擾你們的人,⊙ 加1:7 。參 路7:32 18:9 約12:12 西2:8 彼前1:7 約二1:7 猶1:4 等。如此,特別是在πᾶς之後:πᾶς ὁ ὀργιζόμενός凡…動怒的, 太5:22 。πᾶς ὁ κρίνων一切論斷人的人,※ 羅2:1 等。在μακάριος福之後, 太5:4,6,10 。在οὐαὶ ὑμῖν對你們來說,有禍了, 路6:25 (原文)。

四、帶中性冠詞的不定詞用法:
A. 代替名詞:τὸ (ἀνίπτοις χερσὶν) φαγεῖν (不洗手)吃飯, 太15:20 。τὸ (ἐκ νεκρῶν) ἀναστῆναι(從死人中)復活,⊙ 可9:10 。τὸ ἀγαπᾶν愛, 可12:33 ;參 羅13:8 。τὸ ποιῆσαι, τὸ ἐπιτελέσαι作,完成,⊙ 林後8:11 。τὸ καθίσαι坐。 太20:23 。τὸ θέλειν立志, 羅7:18 林後8:10 。-經常與介詞同用ἀντὶ τοῦ, διὰ τό, διὰ τοῦ, ἐκ τοῦ, ἐν τῷ, ἔνκεν τοῦ, ἔως τοῦ, μετὰ τό, πρὸ τοῦ, πρὸς τό等等。

B. 不帶介詞的帶冠詞的不定詞所有格,是特別的頻繁,不定詞這種的用法在路加和保羅是特別的普遍,而在馬太和馬可卻是相反,其他的作者更是罕有,所有格:
1. 依賴支配所有格的字眼:ἄξιον值得,※ 林前16:4 (參ἄξιος-SG514一C.)。ἐξαπορηθῆναι τοῦ ζῆν對活命都絕望, 林後1:8 (原文)。ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι抽中了籤…燒香,⊙ 路1:9 ,(參 撒上14:47 異版Σαοὺλ ἔλαχεν τοῦ βασιλεύειν掃羅勢掌…國權)。

2. 依賴名詞:ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν 產期到了, 路1:57 。ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν生產的日子到了,※ 路2:6 。ἐξουσία τοῦ πατεῖν權柄,可以踐踏, 路10:19 。εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι 機會…交 路22:6 。ἐλπὶς τοῦ σῴζεσθαι得救的指望, 徒27:20 ;τοῦ μετέχειν分享的,※ 林前9:10 。ἐπιποθία τοῦ ἐλθεῖν切心想望到, 羅15:23 。χρείαν ἔχειν τοῦ διδάσκειν你們竟還需要…教,⊙ 來5:12 。καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι時候到了, 彼前4:17 。τ. ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι運用自己的大能(使祂能夠的大能),⊙ 腓3:21 。ἡ προθυμία τοῦ θέλειν 願意…的心,⊙ 林後8:11

3. 某些時候,它與名詞的連繫非常的鬆散,當轉移至表示結果的含意時是不容質疑的:ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν 滿了八天,就給孩子(他)行割禮, 路2:21 。ὀφειλέται …τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν欠…債(字義:欠債的)…隨著肉體而活,⊙ 羅8:12 。εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι污穢的事…玷辱, 羅1:24 。ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν不能看的眼,※ 羅11:8 。 τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν 一條出路,叫你們能忍受得住, 林前10:13

4. 在妨礙,停止等這兩個動詞後面帶不定詞,帶τοῦ μή:καταπαύειν攔住, 徒14:18 。κατέχειν留住, 路4:42 。κρατεῖσθαι蒙蔽了,⊙ 路24:16 。κωλύειν禁止, 徒10:47 。παύειν禁止, 彼前3:10詩34:15 )ὑποστέλλεσθαι 避諱, 徒20:20,27 。不帶μή︰ἐγκόπτεσθαι τοῦ ἐλθεῖν被擋阻…到, 羅15:22

5. 不定詞的所有格在決定勸勉,命令等的動詞之後( 代上19:19 )ἐγένετο γνώμης定意, 徒20:3 。ἐντέλλεσθαι吩咐, 路4:10詩91:11 )。ἐπιστέλλειν寫信, 徒15:20 。κατανεύειν招呼, 路5:7 。κρίνειν定規, 徒27:1 。παρακαλεῖν 勸勉21:12 。προσεύχεσθαι禱告, 雅5:17 。τὸ πρόσωπον στηρίζειν定意(面)向, 路9:51 。συντίθεσθαι約定, 徒23:20

6. 帶τοῦ和τοῦ μή的不定詞具有最終(目的)的意義是十分清楚的:ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν,有一個撒種的出去撒種, 太13:3 。ζητεῖν τοῦ ἀπολέσαι=ἵνα ἀπολέσῃ 尋找…要除滅=為了要除滅, 太2:13 。τοῦ δοῦναι γνῶσιν賜給知識, 路1:77 (原文)。τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας 引導…腳,⊙ 路1:79 。τοῦ σινιάσαι篩, 路22:31 。τοῦ μηκέτι δουλεύειν不再…做奴僕,※ 羅6:6 。τοῦ ποιῆσαι αὐτά行這一切的事, 加3:10 (原文)。τοῦ γνῶναι αὐτόν認識他(基督), 腓3:10 。參 太3:13 11:1 24:45 路2:24,27 8:5 24:29 徒3:2 20:30 26:18 來10:7詩40:8 ); 來11:5

7. 接連而來的意義(結果),也同6.上文。μετεμελήθητε τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ你們…懊悔(改變你們的心意)去信祂, 太21:32 。τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα(他)也不是淫婦, 羅7:3 。τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα丟棄嬰孩, 徒7:19 。參 徒3:12 10:25

五、冠詞與介詞語句同用τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς堅革哩教會, 羅16:1 。τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ所有在家裡的人,※ 太5:15 。πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς我們在天上的父, 太6:9 。οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας從義大利來的人, 來13:24 。οἱ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ在基督耶穌裡的人, 羅8:1 。οἱ ἐξ ἐριθείας 那些自私自利…的人,⊙ 羅2:8 。οἱ ἐκ νόμου屬於律法的人, 羅4:14 ;參 羅4:16 。οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας該撒家裡的人, 腓4:22 。οἱ ἐξ εὐωνύμων那左邊的人, 太25:41 。οἱ παρ᾽ αὐτοῦ 那些和他在一起的人,⊙ 可3:21 。οἱ μετ᾽ αὐτοῦ跟他在一起的人,⊙ 太12:3 。οἱ περὶ αὐτόν 那些跟著他的,※ 可4:10 路22:49 等。中性-τὰ ἀπὸ τοῦ πλοίου船上的東西, 徒27:44 。τὰ περὶ τινος關於某人的事, 路24:19,27 徒24:10 腓1:27 。τὰ περὶ τινα 某人的事, 腓2:23 。τὰ κατ᾽ ἐμέ我的事情, 弗6:21 西4:7 ;我所遭遇的事, 腓1:12 。τὰ κατὰ τὸν νόμον照律法應辦的事,※ 路2:39 。τὸ ἐξ ὑμῶν 其在你們的,※ 羅12:18 。τὰ πρὸς τὸν θεόν在神的事上, 羅15:17 來2:17 5:1 。τὰ παρ᾽ αὐτῶν他們所供給的, 路10:7

六、帶副詞或作副詞的語句:τὸ ἔμπροσθεν前頭, 路19:4 。τὸ ἔξωθεν外面, 太23:25 。τὸ πέραν那邊, 太8:18,28 。τὰ ἄνω上頭的, 約8:23 西3:1,2 。τὰ κάτω下頭的, 約8:23 。τὰ ὀπίσω後面的, 可13:16 。τὰ ὧδε 這裡的事, 西4:9 。ὁ πλησίον鄰舍, 太5:43 。οἱ καθεξῆς後繼的,※ 徒3:24 。τὸ κατὰ σάρκα按肉體說, 羅9:5 。τὸ ἐκ μέρους這部份的,⊙ 林前13:10 。特別指明時間-τό, τὰ νῦν見νῦν-SG3568三。τὸ πάλιν再, 林後13:2 。τὸ λοιπόν從此以後, 林前7:29 腓3:1 。τὸ πρῶτον先前,※ 約10:40 12:16 19:39 。τὸ πρότερον 原先, 約6:62 加4:13 。τὸ καθ᾽ ἡμέραν 每天, 路11:3 。τὸ πλεῖστον至多, 林前14:27

七、後接所有格的冠詞表示親屬,物主權或附屬權的關係: Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου西庇太的兒子雅各, 太10:2 。Μαρία ἡ Ἰακώβου雅各的母親馬利亞, 路24:10 。ἡ τοῦ Οὐρίου烏利亞的妻子, 太1:6 。οἱ Χλόης革來氏家裡的人, 林前1:11 。οἱ Ἀριστοβούλου, οἱ Ναρκίσσου亞利多布家裡的人,拿其數家…的人, 羅16:10,11 。οἱ αὐτοῦ 屬乎他的人, 徒16:33 。οἱ τοῦ Χριστοῦ 那些屬基督的, 林前15:23 加5:24 。Καισαρείας ἡ Φιλίππου 該撒利亞腓立比,即屬於腓立的城, 可8:27 。τό, τά, τινος某人的東西,事情,情況,τὰ τοῦ θεοῦ, τῶν ἀνθρώπων 神的事,人的事, 太16:23 22:21 可8:33 ;參 林前2:11 。τὰ τῆς σαρκός, τοῦ πνεύματος肉體的事,聖靈的事, 羅8:5 ;參 羅14:19 林前7:33,34 13:11 。τὰ ὑμῶν你們的, 林後12:14 。τὰ τῆς ἀσθενείας μου我軟弱的事, 林後11:30 。τὰ τοῦ νόμου律法上的事, 羅2:14 。τό τῆς συκῆς無花果樹上所行的事, 太21:21 ;參 太8:33 。τὰ ἑαυτῆς自己的益處, 林前13:5 ;參 腓2:4,21 。τὸ τῆς παροιμίας 俗語所說的,⊙ 彼後2:22 。ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου在我父的家,或我父的事, 路2:49斯7:9 伯18:19 )。 太20:15 例入此處。亦見ἐμός-SG1699二。

八、中性冠詞置於:
A. 整個句子或子句之前:τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις κτλ.不可殺人,不可姦淫(引自十誡) 太19:18 羅13:9 。τό καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη他和不法者同列(引自 賽53:12 ),※ 路22:37 。參 加5:14 。 τὸ Εἰ δύνῃ就你的話「你若能」來說, 可9:23 。同此,在間接問句之前:τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό問他要叫這孩子什麼名字, 路1:62 。 τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν在他們當中誰將最大, 路9:46 。τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν你們…應該怎樣行事為人, 帖前4:1 。參 路19:48 22:2,4,23,24 徒4:21 22:30 羅8:26

B. 置於一個引自前文而照原樣敘述的單字之前:τὸ ἀνέβη᾽「他升上」這句話,⊙ 弗4:9 。τὸ ἔτι ἅπαξ᾽「下一次」這句話,⊙ 來12:27 。τὸ Ἅγάρ᾽這「夏甲」二字, 加4:25

九、其他值得注意的冠詞用法:
A. 縮略用法(讓句子的某帶冠詞的部份,可由上下文來判知被省略的部份):ὁ τὰ δύο那兩(千)的,即ὁ τὰ. δύο τάλαντα λαβών那領兩千兩銀子的, 太25:17 ;參 太25:22 。τῷ τὸν φόρον向誰上稅, 羅13:7 。ὁ τὸ πολύ, ὀλίγον多(收)的,少(收)的, 林後8:15 (根據 出16:18 )。

B. Σαῦλος, ὁ καὶ Παῦλος掃羅,也就是保羅,※ 徒13:9 ;見καί-SG2532乙八。

C. 陰性冠詞亦出現在以下之特別用法中:ἡ οὐαί(=ἡ θλίψις或ἡ πληγή)第一樣災禍(=患難或災禍) 啟9:12 11:14 。相似者-ὁ Ἀμήν那為阿們的(編按:此為陽性冠詞,應為耶穌的別名之故,見SG281四), 啟3:14

十、一個冠詞可以同時應用於多個由καί所連接的名詞:
A. 當不同的字(單數或複數),想藉著一個共用的冠詞拉攏在一起時τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς祭司長和…文士, 太2:4 ;參 太16:21 可15:1 。ἐν τοῖς προφήταις κ. ψαλμοῖς 先知的書和詩篇上, 路24:44 。τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ 猶太…和撒瑪利亞, 徒1:8 ;參 徒8:1 路5:17 等。甚至不同性別的名詞也可用這方式連接-κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας 照著…命令和教訓, 西2:22 。參 路1:6 。εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς到路上和籬笆, 路14:23

B. 當同一個人具有超過一個屬性時:πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν 我的父,也是你們的父, 約20:17 。ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰ. 神,主耶穌的父, 羅15:6 原文; 林後1:3 11:31 弗1:3 彼前1:3 。ὁ θεὸς καὶ πατὴρ (ἡμῶν)我們…的父神, 弗5:20 腓4:20 帖前1:3 3:11,13 。指基督:τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος我們的主,救主,※ 彼後1:11 ;參 彼後2:20 3:18 。τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 我們的至大神,救主,※ 多2:13

C. 反之,當提及兩個不同的人,冠詞須重覆:ὁ φυτεύων καὶ ὁ ποτίζων栽種的和澆灌的, 林前3:8 。ὁ βασιλεύς καὶ ὁ ἡγεμών王和巡撫, 徒26:30

十一、在一個確定的陳述中,當一個所有格名詞依附於另一個名詞時,通常它或具有兩個冠詞或完全沒有:τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ神的靈, 林前3:16 ;πνεῦμα θεοῦ神的靈, 羅8:9 。ὁ λόγος τοῦ θεοῦ神的道, 林後2:17 ;λόγοςθεοῦ神的道, 帖前2:13 。ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου主的日子, 帖後2:2 ;ἡμ. κ.主的日子, 帖前5:2 。ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου人子, 太8:20 ;υἱ. ἀ.人子, 來2:6 。ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν 死人復活, 太22:31 ;ἀ. ν. 死人復活, 徒23:6 。κοιλία τῆς μητρός母腹, 約3:4 ;κ. μ.母胎,※ 徒19:12
3588 ho {ho} including the feminine he {hay},
     and the neuter to {to}

in all their inflections, the definite article;; article

AV - which 413, who 79, the things 11, the son 8, misc 32; 543

1) this, that, these, etc.

Only significant renderings other than "the" counted
重新查詢