02982 02984舊約新約 Strong's number
02983 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
2983 lambano {lam-ban'-o}

一基本動詞的擴展型, 在幾個時態中僅僅用來作代替的字;
TDNT - 4:5,495; 動詞

欽定本 - receive 133, take 106, have 3, catch 3, not tr 1, misc 17; 263

1) 拿, 拿住. 拿在手裡
2) 移走
3) 取得, 拿到
4) 接受 (付款)
5) 納入
6) 選擇 ( 來 5:1 )
7) 領受(為真)
8) 領悟, 成為己有 ( 腓 3:12 )
9) 特殊用法: 偏愛, 鼓起勇氣嘗試, 徵詢
10) 接受, 得到, 獲得回

同義字請參見 5877
02983 λαμβάνω 動詞
不完ἐλάμβανον;未λήμψομαι;2不定式ἔλαβον,命令λάβε;完成εἴληφα,2單εἴληφας 和εἴληφες( 啟11:17 ),分詞εἰληφώς;完成被動3單εἴληπται。
一、(較為主動)「」。
A. 「」在手中,「抓住抓緊」ἄρτον太26:26 上; 可14:22 上; 徒27:35 。τ. βιβλίον書卷, 啟5:8,9 。τ. κάλαμον葦子, 太27:30 。λαμπαδας拿著燈, 太25:1,3 。μάχαιραν拔刀( 創34:25太26:52 。獨立用法,λάβετε拿著太26:26 下; 可14:22 下。λαβών有時為冗言法的用法,使得所說的話更有生氣,如同在古典希臘文一般,但亦與希伯來文的用法一致, 太13:31,33 可9:36 路13:19,21 約12:3 徒9:25 16:3 。有時這裡的分詞能譯作介系詞,表示出來,λαβὼν τὴν σπεῖραν ἔρχεται領了一隊兵…來, 約18:3 。λαβὼν τὸ αἷμα…τὸν λαὸν ἐρράντισε 他…把血灑在眾百姓身上, 來9:19 。常常,並列子句代替分詞的結構,ἔλαβεν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν他耶穌鞭打了, 約19:1 。λαβεῖν τὸν ἄρτον … καὶ βαλεῖν餅丟, 太15:26 可7:27 。ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη他們就他的衣服分為四份, 約19:23 。也為喻意:ἀφορμὴν λ.趁著機會, 羅7:8,11 (見ἀφορμή-SG874);ὑπόδειγμα λάβετε做榜樣, 雅5:10 。用於十字架,將之當做殉道者死的象徵, 太10:38 。下列亦可能有此義,ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 他就穿上衣服, 約13:12 。也可能相似μορφὴν δούλου λ. 取了奴僕的形象, 腓2:7 。用於食物和飲料,拿, 可15:23 。 ὅτε ἔλαβεν τὸ ὄξος嚐了那醋, 約19:30 。λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν 吃過飯就健壯了, 徒9:19提前4:4 (見二下)也可屬於這裡。

B. 「拿走移動」用力或不用力,τὰ ἀργύρια 拾起銀錢(從聖殿) 太27:6 。τὰς ἀσθενείας疾病, 太8:17 ﹔ τὸν στέφανόν冠冕, 啟3:11 ﹔τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς 從地上奪去太平, 啟6:4

C. 「得到獲得」τὶ某事,τὸν χιτῶνα裡衣, 太5:40 。οὐδέν, 約3:27 。ἑαυτῷ βασιλείαν 要國, 路19:12 ﹔λ. γυναῖκα 娶妻( 創4:19 6:2可12:19-21 路20:28-31林前7:28 )。用於耶穌的命,祂自動放棄它,為要再次回來,這是出於他自己的權柄, 約10:18 上ἑαυτῷ τ. τὴν τιμὴν λ.人自尊榮, 來5:4 ;「抓住」,帶人的直接受格,此人被用力的抓住太21:35,39 可12:3,8 。指一個邪靈抓住病人, 路9:39 。尤用於感覺,感情抓住,控制τινά某人( 出15:15 ),ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας 驚奇抓住了眾人, 路5:26 原文。φόβος驚奇, 路7:16 。相似πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος你們所的試探,無非是人所能的, 林前10:13 。用於狩獵和打魚:捕捉,οὐδέν沒有, 路5:5 。喻意εἴ τις λαμβάνει (ὑμᾶς) 例如有人強你們做奴僕,或侵吞你們, 林後11:20 ;δόλῳ τινὰ λ.用心計牢籠某人, 林後12:16

D. 「得到接受τὶ某物」等。有的人, 太17:24 ;收十分之一, 來7:8,9 ;果子當做租金, 太21:34 。τὶ ἀπό τινος從某人收取某物, 太17:25 。 παρὰ τῶν γεωργῶν λ. ἀπὸ τῶν καρπῶν從園戶葡萄園果子, 可12:2 。τὶ παρὰ τινος從某人得某物,οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λ.我所的見證不是從人來的, 約5:34 ;參 約5:44 節; 約3:11,32,33

E. 「接收接受」。
1. τινὰ某人εἰς進入,字義:εἰς τὸ πλοῖον某人船, 約6:21 。εἰς οἰκίαν到家裡, 約二1:10 ;εἰς τὰ ἴδια他到自己家裡, 約19:27接待某人為認識他的權柄的意思, 約1:12 5:43 上,下; 約13:20 上,中,下。οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον差役把他拉過去用掌摑他, 可14:65 原文。

2. τὶ某事,喻意:τὰ ῥήματά τινος領受某人的話(當作指引), 約12:48 17:8 。τὸν λόγον領受道理, 太13:20 可4:16 。λαμβάνειν πρόσωπον舊約為以外貌取人(見πρόσωπον-SG4383一B.末) 路20:21 加2:6

F. 「選擇挑選」,πᾶς ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος凡從人間挑選的大祭司, 來5:1 (參 民8:6 摩2:11 )。

G. 使成為某人的,心裡或靈裡的理解與「領悟」,指「領會」基督(反於κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ)ἔλαβον我已經得著了(即Χριστόν基督), 腓3:12

H. 特殊的指示:θάρσος λ.鼓起勇氣,見θάρσος; πεῖραν τινος λ. 嚐試某事( 申28:56 ), 來11:29 (這個用語在36節有一個不同的意思,見下二)。 συμβούλιον λαμβάνειν商量,字義:「商議」, 太27:7 28:12 。帶ὅπος, 太22:15 ;帶κατά τινος對付某人,以及ὅπως, 太12:14 。帶κατά τινος 和ὥστε以致, 太27:1

二、(較被動),「接受得到獲得」。獨立用法:λαβών得著太7:8 路11:10 約16:24 ;(反於διδόναι) 太10:8 徒20:35 。帶事物的直接受格。τὶ( 但2:6 )τὸ ψωμίον受了那點餅, 約13:30 。ὕδωρ ζωῆς δωρεάν白白生命的水, 啟22:17 。μισθόν(見一)賞賜, 太10:41 上,下; 約4:36 林前3:8,14 。銀錢:ἀργύρια銀錢, 太28:15 。ἀνὰ δηνάριον一錢銀子, 太20:9,10 ;ἐλεημοσύνην賙濟徒3:3 。βραχύ τι一點, 約6:7 ;永生, 可10:30 ;聖靈, 約7:39 徒2:38 ;參 加3:14 林前2:12 林後11:4 ;赦罪, 徒10:43 ,恩惠, 羅1:5 ;參 羅5:17 ;獎賞, 林前9:24,25 ;生命的冠冕, 雅1:12 ;秋雨春雨, 雅5:7 。ἔλεος憐恤, 來4:16 。διάδοχον一個繼位者, 徒24:27 。τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος願別人他的職份, 徒1:20詩109:8 )。τόπον ἀπολογίας λ.(τόποςSG5117二C.)機會分訴, 徒25:16 。λ. τι μετὰ εὐχαριστίας感謝著領受提前4:4 。τὶ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες你有什麼不是領受的呢? 林前4:7 。用於刑罰,λ. περισσότερον κρίμα要更重的刑罰, 太23:14 公認經文; 可12:40 路20:47 ;參 雅3:1 。οἱ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται 抗拒的必自刑罰, 羅13:2 。πεῖραν τινος λ.成為熟悉,經驗,為某事苦,μαστίγων πεῖραν λ. 戲弄, 來11:36 ,(此片語與29節的意義不同,見一H.上)。並且是代替被動的結構:οἰκοδομὴν λ.被造就, 林前14:5 。περιτομὴν 割禮, 約7:23 。τὸ χάραγμα受了印記, 啟14:9,11 19:20 20:4 。καταλλαγήν 和好, 羅5:11 。ὑπομνησίν τινος想到提後1:5 ;λήθην τινός λ.忘記某事, 彼後1:9 ;ἀρχὴν λ.開始, 來2:3 。λ. τι ἀπό τινος 從某人接受某物, 約一2:27 3:22 。並τὶ παρά τινος(見παρά-SG3844甲一C.2.), 約10:18 下; 徒2:33 3:5 20:24 雅1:7 約二1:4 啟2:27 。λ. τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος 取了耶孫…的保狀, 徒17:9 (見ἰκανός-SG2425一C.)。λ. τι ὑπό τινος 被某人給某物, 林後11:24 。λ. τι ἔκ τινος 從大量的供應中接受某物,ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἐλάβομεν χάριν 從他豐滿的恩典裡,我們都領受了, 約1:16 。λ. ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν(見ἀνάστασις-SG386二A.)自己的死人復活, 來11:35
2983 lambano {lam-ban'-o}

a prolonged form of a primary verb, which is use only as an
  alternate in certain tenses; TDNT - 4:5,495; v

AV - receive 133, take 106, have 3, catch 3, not tr 1, misc 17; 263

1) to take
  1a) to take with the hand, lay hold of, any person or thing
    in order to use it
    1a1) to take up a thing to be carried
    1a2) to take upon one's self
  1b) to take in order to carry away
    1b1) without the notion of violence, i,e to remove, take away
  1c) to take what is one's own, to take to one's self, to make
   one's own
   1c1) to claim, procure, for one's self
     1c1a) to associate with one's self as companion, attendant
   1c2) of that which when taken is not let go, to seize, to lay
     hold of, apprehend
   1c3) to take by craft (our catch, used of hunters, fisherman,
     etc.), to circumvent one by fraud
   1c4) to take to one's self, lay hold upon, take possession of,
     i.e. to appropriate to one's self
   1c5) catch at, reach after, strive to obtain
   1c6) to take a thing due, to collect, gather (tribute)
  1d) to take
   1d1) to admit, receive
   1d2) to receive what is offered
   1d3) not to refuse or reject
   1d4) to receive a person, give him access to one's self,
      1d41) to regard any one's power, rank, external
         circumstances, and on that account to do some
         injustice or neglect something
  1e) to take, to choose, select
  1f) to take beginning, to prove anything, to make a trial of,
    to experience
2) to receive (what is given), to gain, get, obtain, to get back

For Synonyms See entry 5877
重新查詢