02531 02533舊約新約 Strong's number
02532 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
2532 kai {kahee}

顯然是一個基本質詞/語助詞, 有連繫 (或有時是連續) 的作用; 連接詞

欽定本 - and 8182, also 515, even 108, both 43, then 20, so 18,
     likewise 13, not tr. 354, misc 46, vr and 1; 9280

1) 和, 並且, 即使, 事實上, 但是, 也, 甚至於
02532 καί 連接詞
是新約所有希臘文中最常出現的質詞;它不僅比希臘文的其它文獻用得更普遍,而且常帶不同的意思,或情況,故它對新約的風格提供了不少特殊的色彩。
甲、連接詞:「」。用以:
一、連接單字:
A. 一般用法:Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας雅各,約瑟,西門猶太,⊙ 太13:55 。χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν黃金,乳香沒藥, 太2:11 。 ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή 誡命也是聖潔的,公義良善的,⊙ 羅7:12 。πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως多次多方, 來1:1 。ὁ θεὸς καὶ Πατήρ神,也是父, 林前15:24 原文;參 林後1:3 11:31 弗1:3 雅1:27 3:9 等。

B. 帶數字,以數目大的在先:δέκα καὶ ὀκτώ十八, 路13:16 。τεσσεράκοντα κ. ἔξ四十六, 約2:20 。τετρακόσιοι κ. πεντήκοντα四百五十, 徒13:20 。καί 在 林後13:1 ,ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα 憑著兩個(=「或」〔 太18:16 的異版有讀作ἣ τριῶν〕;參 雅4:13 公認經文。σήμερον καὶ αὔριον=「今天或明天」)三個人的口作證,句句都要定準(引述 申19:15 )。

C. 把整體加進部份裡:和一般的。Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι 彼得其餘的使徒們, 徒5:29 。οἱ δὲ ἀρχιερεῖς κ. τὸ συνέδριον ὅλον 祭司長公會所有其餘的人, 太26:59 原文。或把一(特別重要的)部份加進整個裡:並特別的(πᾶς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ 所有猶大耶路撒冷人, 代下35:24 ;參 代下35:32,33 )τοῖς μαθηταῖς κ. τῷ Πέτρῳ 其餘的門徒彼得, 可16:7 原文。σὺν γυναιξὶ καὶ Μαριὰμ同著幾個婦人…馬利亞, 徒1:14

D. 由καί所連接的措辭可以合併成為重名法的形式:ἐξίσταντο ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ 他們都驚奇他聰明的對答,⊙ 路2:47 。δώσω ὑμῖν στόμα κ. σοφίαν我必賜你們智慧的口才, 路21:15 。τροφὴ κ. εὐφροσύνη 對(你們的)食物滿心歡喜, 徒14:17 原文。ἐλπὶς κ. ἀνάστασις 復活的盼望, 徒23:6 原文。

E. 用作一種通俗語的特徵就是連接兩個對等的動詞,其中之一必須是分詞:ἀποτολμᾷ κ. λέγει=ἀποτολμῶν λέγει 他如此的放膽以致說, 羅10:20 原文。ἔσκαψεν κ. ἐβάθυνεν(=βαθύνας)挖深了地,⊙ 路6:48 。ἐκρύβη κ. ἐξῆλθεν(=ἐξελθών)躲起來…出去了⊙ 約8:59 。相類似者-χαίρων κ. βλέπων我歡喜看見, 西2:5 原文。

二、連接子句和句子:
A. 一般用法:ἐν γαστρὶ ἕξει κ. τέξεται υἱόν 懷孕生子, 太1:23賽7:14 )。εἰσῆλθον … κ. ἐδίδασκον進到…施教,⊙ 徒5:21 。διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον要揚淨他的場,把麥子收在倉裡, 太3:12 及其他多處。連接兩個問句: 太21:23 。或引句( 徒1:20 )和對話( 路21:8 ),或另一個可能性( 路13:18 )。

B. 另一普遍的特徵(引自希伯來文或日常之談話的習慣),是以κ.用作連接詞,取代其他更清楚的質詞:καὶ εἶδον καὶ(代替ὅτι)σεισμὸς ἐγένετο我看見發生地震, 啟6:12 原文。καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεύς…καὶ(代替ὅτι)ἔλεγον王聽見他們說, 可6:14 原文。τέξεται υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ(代替οὗ τὸ ὄνομα καλ.)他將要生一個兒子,他的名字你要稱, 太1:21 原文;參 路6:6 11:44 。 καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνάς在這裡對我們來說是好的,容我們搭棚, 可9:5 原文。特別常用在歷史敘述的慣用語中-καὶ ἐγένετο (ἐγένετο δέ)…καὶ(像ὤ…ψηιψ.ὤ)事情是這樣發生的…就是, 太9:10 可2:15 路5:1,12,17 6:12 14:1 17:11 等。正如在通俗的談話中,κ.是頻密的出現, 太14:9 下; 可1:12 下; 路18:32 下; 林前12:5,6 啟6:12 下; 啟9:1 下。在這種通俗的談話中,它將獨立子句而非附屬子句與另一句子連接。

C. 當κ.將一時間辭句與當時所發生的事連接時,它亦是表示對等而非附屬:ἤγγικεν ἡ ὥρα κ. παραδίδοται時候到了,當他要被交, 太26:45 。κ. ἐσταύρωσαν αὐτόν他們釘他十字架的時候,⊙ 可15:25 。κ. ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα當他上耶路撒冷的時候, 約2:13 原文。κ. συντελέσω我要立定的時候, 來8:8 原文(參 耶31:31 );參 約4:35 7:33 路19:43 23:44 徒5:7

D. 用καί導出結果子句的用法是受希伯來文的影響:καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ…, κ. ἐκλήθη τὸ ὅνομα αὐτοῦ並且當滿了八天…同時給他起名, 路2:21 原文。參 啟3:20 異版。κ. ἰδού在結果子句中, 路7:12 徒1:10

E. 用以連接否定與肯定子句: 路3:14 。οὔτε ἄντλημα ἔχεις κ. τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ 你沒有打水的器具,而且井又深, 約4:11 原文;參 約三1:10 。在一個影響子句之否定子句之後,以καί來開始:μήποτε καταπατήσουσιν…κ. στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς免得他們踐踏,並且轉過咬你們, 太7:6 原文;參 太5:25 10:38 13:15賽6:10 ); 太27:64 路12:58 21:34 約6:53 12:40賽6:10 ); 徒28:27賽6:10 ); 帖前3:5 來12:15 啟16:15

F. 導出從前文而致的結果:「然後所以」, 太5:15 23:32 林後11:9 來3:19 約一3:19 。καὶ ἔχομεν所以我們有, 彼後1:19 原文。特別在命令語氣,或具有命令性質的辭句之後-δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω然後我要使, 太4:19 原文。εἰπὲ Λόγῳ, κ. ἰαθήσεται ὁ παῖς μου說一句話,然後我的僕人必得醫治, 太8:8 原文; 路7:7 ;參 太7:7 可6:22 路10:28 約14:16 雅4:7,10 啟4:1 。καὶ導出一短子句以確定某物應如此存在:ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν使我們得稱為神的兒女,這樣我們真的是(καλέω-SG2564 一A.4.) 約一3:1 原文。

G. 強調一個令人驚訝的事實,在意料之外的或是值得注意的:「然而儘管」。κ. σὺ ἔρχῃ πρὸς μέ;你到我這裡來麼?⊙ 太3:14 ;參 太6:26 10:29 可12:12 約1:5,10 3:11,32 5:40 6:70 7:28 林前5:2 林後6:9 來3:9詩95:9 ); 啟3:1 。亦連接那意料之外的事或具某種企圖而值得注意之事:。ζητεῖ κ. οὐχ εὑρίσκει他尋不著, 太12:43 。ἐπεθύμησαν ἰδεῖν κ. οὐκ εἶδαν沒有看見(它) 太13:17 ;參 太26:60 路13:7 帖前2:18 。或 可5:20

H. 導出一個常表達驚訝,敵意,不信等的突發問句:κ. πόθεν μοι τοῦτο;怎樣使我配得這事呢? 路1:43 原文。κ. τίς;難道誰呢? 可10:26 原文; 路10:29 約9:36 。καὶ τί γέγονεν ὅτι…;它如何發生以致? 約14:22 原文。帶一假定子句-εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, κ. τίς ὁ εὐφραίνων με;如果我使你們憂愁,難道誰還能使我快樂呢? 林後2:2 原文。因此 腓1:22 可能要加標點符號如下:εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι︰οὐ γνωρίζω那麼我該選那一樣呢?

I. 用以導入插句:καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο可是直到現在我還有阻礙,⊙ 羅1:13

三、它常是解釋詞;即一個字或子句藉著καί與另一字或子句連接,為了要解釋前者的意義:「因此就是」。χάριν καὶ ἀποστολὴν恩典,就是使徒的職份, 羅1:5 原文。ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων他們報告一切的事情,就是被鬼附的人所遭遇的事, 太8:33 原文。καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος即是恩典再加上恩典, 約1:16 原文。參 林前3:5 15:38太21:5 。其他解釋詞的用法是-καὶ αὗτος, καὶ τοῦτο, καὶ ταῦτα而且,亦有強調含義,而且確實地而且誠然。 Ἰ. Χρ. καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον耶穌基督,(而且)他確實地釘在十字架上, 林前2:2 原文。καὶ τοῦτο而且在那, 羅13:11 林前6:6,8 弗2:8 。καὶ ταῦτα帶分詞-而且誠然來11:12 。καί強調之含意亦明顯見於Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον是羅馬人,又沒有定罪, 徒22:25 。ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν時候將到,現在就是了, 約5:25

四、在πολύς之後並在第二個形容詞之前,從現代語文的觀點看,καί是冗言用法:πολλὰ … κ. ἄλλα σημεῖα 另外…許多神蹟, 約20:30 。πολλὰ κ. βαρέα αἰτιώματα許多嚴重的控告,⊙ 徒25:7 。πολλὰ…κ. ἕτερα 許多別的話, 路3:18 。許多不受約束的(人),⊙ 多1:10 異版。

五、導出新而關係不大的事情: 太4:23 8:14,23,28 9:1,9,27,35 10:1 12:27 可5:1,21 路8:26 約1:19 及其他多處。

六、καὶ…καί 「不但而且不僅但也」。連接單一辭句: 太10:28 羅11:33 腓2:13 4:12 。κ. ἐν ὀλίγῳ κ. ἐν μεγάλῳ 不但是少數而且更是多處, 徒26:29 原文。κ. ἄπαξ κ. δίς(見ἄπαξ-SG530一)一而再的,⊙ 腓4:16 帖前2:18 。連接整個子句或句子: 可9:13 約7:28 9:37 12:28 林前1:22 。引介出對比:雖然可是約15:24 徒23:3 。καὶ…κ. οὐ而且…卻不, 路5:36 約6:36 。καὶ οὐ … καί雖然不…約17:25 ;κ.…κ.如今…現在, 可9:22 。有關τὲ…καί見τέ-SG5037

乙、近似於副詞:「同此」。
一、簡單用法:κ. τὴν ἄλλην另一面也, 太5:39 ;參 太5:40 6:21 12:45 可1:38 2:26 8:7 及其他多處。常與代名詞並用:κἀγώ(另見)καὶ σύ你也, 太26:73 。κ. ὑμεῖς你們太20:4,7 路21:31 約7:47 及其他多處。κ. αὐτός(見αὐτος-SG846一G.)。

二、強調的:「甚至」。 太5:46,47 10:30 可1:27 4:41 路10:17 徒5:39 22:28 林前2:10 林後1:8 加2:17 弗5:12 門1:21 來7:25 彼前4:19 猶1:23 。用以表達意願的慣用語: ὄφελον καὶ 若能但願加5:12 。與比較級連接:κ. περισσότερον προφήτου他甚至比先知更大, 太11:9 原文。καὶ μείζονα ποιήσει他甚至要作比…更大的, 約14:12 原文。

三、在表示對比的一些句子中,καί以不同的方式出現,有時它出現在比較的雙方中,在我們看來,常是冗言用法:καθάπερ…οὕτως καὶ 既…照樣也林後8:11 。ὥσπερ…οὔτως καί正如…照樣羅5:19 11:30,31 林前11:12 15:22 加4:29 。ὡς…,οὕτως καί既然…照樣羅5:15,18 。ὃν τρόπον …,οὕτως καί 用甚麼方法…這樣,※ 提後3:8 。οὕτως καὶ 這樣,⊙ 羅6:11 。ὡσαύτως καί也照樣, 林前11:25 。ὁμοίως καί也是這樣, 約6:11 猶1:8 。ὡς καί像…一樣徒11:17 林前7:7 9:5 。καθὼς καί如同…一樣羅15:7 林前13:12 林後1:14 弗4:17 。καθάπερ καί正如…也,※ 羅4:6 林後1:14 。καὶ亦可單獨置於第二部份而具也同樣之意義。ὡς…καί如…也同樣太6:10 徒7:51 加1:9 腓1:20 。καθὼς…καί怎樣…照樣路6:31 異版; 約6:57 13:15 林前15:49 。οἷος …, τοιοῦτος καὶ 怎樣…怎樣, 林前15:48 。在比較級之後,ὅσῳ καί以如此之多, 來8:6 原文。καί同時在比較的雙方中- 羅1:13 帖前2:14 。καθὼς καὶ…οὕτως καί怎樣…照樣,⊙ 西3:13

四、帶導出原因或結果的辭句,此處亦為相當程度之冗言用法:διὰ τοῦτο καί為這緣故(路11:49 約12:18 。διὸ καί因此路1:35 徒10:29 羅4:22 來13:12 。εἰς τοῦτο καί為此也, 林後2:9 。ὥστε καί所以, 彼前4:19 。ὅθεν καί為此, 來7:25 11:19

五、在疑問句之後:「全然還要」。ἱνατί καὶ τ. γῆν καταργεῖ;何必還要讓它白佔地土呢? 路13:7 。τί καί為何仍然? -τίς καὶ ἐλπίζει;他為何仍舊盼望呢? 羅8:24 原文。τὶ καὶ βαπτίζονται,為什麼還要替他們受洗呢? 林前15:29 原文;參 林前15:30

六、與關係詞同用時,它常加強後置關係子句的獨立性: 路10:30 徒1:3,11 7:45 10:39 11:30 12:4 13:22 28:10 羅9:24 林前11:23 加2:10 西1:29 等。

七、與介系詞並用的冗言用法:帶μετά, 腓4:3

八、帶雙重的名字:ὁ καί稱為…。Σαῦλος ὁ καὶ Παῦλος掃羅名保羅, 徒13:9 。有關κ.…γάρ, καί γε, κ.…δέ, δὲ καί見γάρ, γέ, δέ。有關ἀλλὰ κ., ἐὰν κ., εἰ κ., ἢ κ.見ἀλλά, ἐάν, εἰ, ἡ.。
2532 kai {kahee}

apparently, a primary particle, having a copulative and sometimes
   also a cumulative force;; conj

AV - and 8182, also 515, even 108, both 43, then 20, so 18,
     likewise 13, not tr. 354, misc 46, vr and 1; 9280

1) and, also, even, indeed, but
重新查詢