重新查詢  A+放大  A-縮小
經文:

撒迦利亞書 1:1-1:6

註釋:

先知撒迦利亞kah先知哈該ē-sái講是仝一個時期ê先知,chit兩位先知lóng有一股非常火熱ê宗教情操,希望以色列同胞ē-tàng趕緊排除一切困難,kā耶路撒冷聖殿重建起來。In非常清楚知影,只有án-ne chiah ē-tàng kā回鄉ê以色列同胞重新凝聚起來。Tī chit兩位先知ê眼中,重建敬拜上帝ê耶路撒冷聖殿,chiah ē-tàng hō͘做奴隸長到半個世紀之久ê以色列同胞,重新得tio̍h性命ê尊嚴,hō͘所有tī巴勒斯坦ê以色列人民,lóng ē-tàng透過敬拜上帝,看tio̍h上帝ê救恩繼續tī in中間teh帶領,m̄-thang因為tú-tio̍h阻礙就失去信心kah ǹg望。

先知撒迦利亞ná親像先知以西結、但以理仝款,不時看tio̍h異象,總共十四章ê篇幅中,tùi第一章開始直到第六章,lóng是記載伊所看tio̍h ê異象,chiah-ê異象tī撒迦利亞書佔真大ê篇幅。Koh khah值得注意ê是chit本經冊被新約啟示錄引用ê經文相當chē,總共引用了廿八次,這是真特別ê所在。Mā thang án-ne了解,先知看見異象是真普遍ê經驗,親像先知阿摩司mā看見異象(參考阿摩司書七:1—9、八:1—3)。先知以賽亞kah耶利米mā lóng看見過異象(參考以賽亞書六:1—7,耶利米書十八:1—4、廿四:1—3)。Mā所以有kóa聖經學者歡喜kā撒迦利亞書mā列入啟示文學作品ê中間。Á啟示ê作品hit內面容差不多lóng kah上帝ê審判有密切關係,chit點tī撒迦利亞書中mā是án-ne。

Chit章記載先知撒迦利亞看見三個異象,一個是馬ê異象,二是四個角ê異象。每一個異象lóng teh代表一個意義。

Chit段經文記載有關先知撒迦利亞hō͘上帝呼召出來傳達信息ê經過。Tī十二位小先知中,有六位lóng有詳細紹介身世背景,包括先知何西阿、阿摩司、彌迦、西番雅、哈該、撒迦利亞等,chit對了解in信息ê意義上幫助真大。

第1節,chit節講先知撒迦利亞是tī「大流士做波斯皇帝ê第二年八月」出來傳達上帝ê信息。這是tī主前520年10月底。Kah哈該書第一章1節記載先知哈該ê年代仝款。因為án-ne thang真清楚知影先知撒迦利亞kah先知哈該乃是仝一個時代ê人。

「易多ê孫á比利加ê kiáⁿ兒」,尼希米記第十二章4節則記載易多乃是利未族人,而且是屬tī祭司階級者。所以thang知撒迦利亞m̄-nā是祭司mā是先知,kah先知以西結仝款(參考以西結書一:3)。

第2到3節,chia無講上帝ài先知撒迦利亞傳信息hō͘什麼人,m̄-koh tùi「Lín祖宗」chit句話就thang清楚知影對象是khiā起tī猶大kah耶路撒冷地區ê猶太人。Á chiah-ê人主要lóng是hông擄去巴比倫做奴隸chit-má回鄉ê民眾。信息ê內容是beh回鄉歸國ê以色列人民「轉向」上帝,這「轉向」一詞是teh指悔改ê意思。

第4節,chit節提出撒迦利亞ê祖先們,mā就是用色列人民拒絕聽從上帝奴僕ê呼聲,teh過「邪惡犯罪ê生活」,「不順從」上帝,結果致使亡國。Chit種信息對tùi巴比倫被釋放tńg來ê以色列人民來講非常刺耳,m̄-koh卻是非常實際。

第5節,hiah-ê拒絕上帝話語ê「Lín ê 祖先tī tó位? Hiah-ê 先知kám 會永遠活teh ?(全民版)」,因為he已經是大約七十年前ê事loh。Hit時代ê人lóng過去à,ē-sái講是歷史ê痕跡iáu-koh。

第6節,先知撒迦利亞koh一pái提醒以色列人民tio̍h注意,上帝是有計畫ê,祂會照所計畫ê進行。該毀滅ê,上帝絕對不赦免。該賜福ê,上帝bē bē記得á是虧欠。伊ê祖先們就是因為拒絕聽從上帝ê話,結果是「自食苦果,後來in悔改」,上帝chiah帶領in tńg去故鄉來。


經文:

撒迦利亞書 1:7-1:21

註釋:

Tùi第7節開始,直到第六章8節,chit段經文lóng是記載關於先知撒迦利亞所看見ê八個異象。

Chit段文記載兩個異象,第一個是有關馬ê異象(第7到17節)。馬有三種顏色,分別是紅色、斑紋kah白色。然後tī第18到21節提起第二個異象,就是伊看見四個角,續落來是看見四個工匠。

第7節,記載第一個異象出現ê時間,是tī「細罷特月二十四日」,這是巴比倫月曆十一月ê名稱。時間是主前519年2月15日,這距離先知撒迦利亞出來傳上帝信息ê時間主前520年10月到11月間,兩個相隔約三個月。

第8節,異象出現ê時間是「tī暗時」。若是tùi第四章1節來看,這異象出現可能是在先知撒迦利亞睏ê時。先知撒迦利亞ê chit-ê異象真特別,講上帝ê天使騎tio̍h「一匹紅馬」,後面緊kah著有「紅色」、「斑紋」、「白色」ê馬。

第9到10節,並無解釋「紅色」、「斑紋」、「白色」等三種顏色所代表ê意義是甚麼,因為án-ne先知撒迦利亞向帶頭ê天使提問chiah-ê馬所代表ê意思。Ê天使真清楚回答,hiah-ê「紅色、斑紋、白色」等三種馬,就是上帝差遣到世界起來ê使者,in來巡查chit-ê世界。

第11節,chiah-ê馬巡查了後向天使報告講「kui個世界lóng安寧無事」,chit句話mā說明了當時ê環境現況。原來波斯帝國塞魯士皇帝ê kiáⁿ兒剛比西斯(Cambyses)忽然往生,chit時帝國之內有真chē所在紛紛趁隙叛亂。所以繼任皇帝ê大流士一世(Darius)用了真chē時間去對付hiah-ê叛亂ê族群,chiah hō͘帝國境內漸漸平定落來。所以chia ê「安寧無事」,指ê是chit件原本可能引發政變á是帝國分裂ê事,chit-má已經平息à。Mā teh暗示以色列人民進行重建聖殿ê工程應該ē-tàng繼續推動,bē-tàng koh再有拖延ê理由。

第12節,騎tio̍h紅色馬匹ê hit位天使向上帝祈禱,講上帝「向耶路撒冷kah猶大各城受氣已經七十年了」,chit句話thang參考耶利米書第廿九章10節,這是tùi主前605年巴比倫帝國侵犯猶大,甚至俘虜了約雅敬王到巴比倫去囚禁(參考歷代志下三十六:5—6)開始算起。M̄-koh這「七十年」koh有另外一種算法,就是tùi耶路撒冷城被燒毀ê主前586年,直到積極地動工重建hit-ê城ê主前518年。Án-ne前後大約mā將近七十年。Chit位天使tī祈禱中懇求上帝伸出「憐憫」ê手疼惜以色列人民。

第13到16節,chit段經文是上帝用「仁慈安慰ê話回答天使」ê祈求,chia說明上帝雖然懲罰耶路撒冷城,m̄-koh祂á是「深深疼惜耶路撒冷」。Koh講,上帝beh報應hiah-ê趁別人有苦難而進行搶劫並因為án-ne而壯大家己ê國家。Chiah-ê強大國家tú-teh「享安逸」ê生活,而hiah-ê hō͘ in欺負ê國家卻正就會領受苦難。Chia ê「安逸」一詞,含有「驕傲」ê意思。Chia講出上帝kā重新tńg去耶路撒冷,所以已經遭燒毀ê「聖殿一定tio̍h重建,聖城一定tio̍h重修」。當上帝講beh重回耶路撒冷,意思就是講祂beh拯救以色列人民,beh kah in同在。當in重建聖殿完成、tī聖殿內敬拜ê時chūn,上帝beh回應in,會koh一pái對in講話。

第17節,chit節講出原本已經成做廢墟ê耶路撒冷城,會因為為有上帝同在而「koh再繁榮起來」。Chit種繁榮是因為有「上帝幫助」hit-ê城ê緣故,用chit-ê城「做家己ê城」。

第18節,tùi chit節開始到21節,chit段經文是第二個異象。
Chit-ê異象有兩個部分,第一個部分主要ê就是tī「四個角」,第二個部分是看見四個工匠。

第19節,chit節說明「四個角」所代表ê是強大ê力量,就是kā「猶大、以色列,kah耶路撒冷人民趕散ê勢力」,表示kā上帝子民俘虜伊去ê力量。

以色列人民歡喜用「角」來表示一個人、á是一個國家、民族ê力量(參考詩篇十八:2,tī《現代中文譯本》修訂版就kā它翻譯做:「是我ê盾牌,拯救我ê力量,是保護我ê要塞。」teh《台語漢字本》聖經翻譯:「伊是我ê盾牌,是救我ê角,是我ê高台。」tī中文《和合本》用:「伊是我ê盾牌,是拯救我ê角,是我ê高臺。」《呂振中教授版本》翻譯kah中文《和合本》ê仝款,而天主教《思高聖經學會曉版本》mā是kā「力量」翻譯做用「角」。Ē-sái講是kā「上帝是拯救我ê『力量』」翻譯做「上帝是救我ê『角』」,就是teh指「力量」。

第20節,是異象ê另外一個部分,講看見「四個工匠」出現。Chia並無講這「四個工匠」是做kóa甚麼工作ê,m̄-koh真清楚ê,這「四個角」就是kah「四個工匠」相對應。

第21節,先知撒迦利亞問天使關於chit四個工匠ài做甚麼?天使ê回答是講chit四個工匠是beh摧毀chiah-ê侵犯上帝子民ê力量(角)。

注意以色列歷史,就會明白tī主前538年左右,波斯帝國出現,第一個皇帝塞魯士,tī消滅了巴比倫帝國了後,隨時頒佈諭令,釋放被俘虜到巴比倫帝國去做奴隸ê以色列人民,lóng thang tńg去故鄉去重建家園。Chit-ê異象表明上帝另外差遣「四個工匠」出來對付已經失去上帝揀選in ê準則ê「四個角」,因為chiah-ê「角」都無照上帝ê指示去做,而koh khah慘ê,就是因為壯大、有力、興旺,反tńg kā家己當做神明一般,tio̍h kah上帝做對(參考以賽亞書十四:12—15)。就是上帝差遣這「四個工匠」去推翻「四個角」ê意思。

經文:

撒迦利亞書 2:1-2:13

註釋:

Chit章談起第三個異象,是「準繩」,有一個人the̍h chit-ê準繩beh量耶路撒冷。然後講上帝beh帶領被巴比倫俘虜伊去ê子民tńg去故鄉。

第1到2節,先知撒迦利亞看tio̍h第三個異象。Chit-ê異象是講看tio̍h一個人,伊ê手上the̍h一條索á,beh「去量耶路撒冷」,beh看māi chit-ê城「有chē長chē闊」?這kah第一章16節所提起上帝beh「重修」chit-ê城有關。因為量此城ê闊,表明是beh開始建造這已經受毀滅ê城池。這表示上帝已經決定ài beh進行修復hit-ê城。先知撒迦利亞用chit種方式teh鼓勵以色列人民,beh積極起來重修chit-ê城。

第3到4節,chia明確講出新ê耶路撒冷城會是一個真繁榮ê城市;過去hit-ê城已經被火燒毀成做廢墟,taⁿ kā成做一個人煙稠密ê所在,因為會「有真chē人kah cheng-seⁿ」。比較khah特別ê是chia強調新耶路撒冷是一個無「城牆」ê城市。古代ê城堡,一定會有圍牆,he是為tio̍h beh保護城裡居民ê安全而建造ê。M̄-koh同時mā會有一個缺點,就是人口kah cheng-seⁿ若是jú來jú chē,就會感覺城池狹窄、真kheh。

第5節,chit節解釋了無建造城牆ê原因,這是上帝beh親自保護,祂tio̍h用「火牆,圍chit-ê城,保護它」ê安全,hō͘ chit-ê城成做「榮耀ê臨在」,這「榮耀」表明ê是上帝ê意思。。

第6到7節,chit兩節真清楚講tio̍h過去上帝懲罰以色列人民ê情景,就是國家被敵人消滅,人民四散,有ê受掠而賣到各地去做奴隸。Chit種情形以主前721年亞述帝國對待北國以色列人民siōng嚴重(參考列王記下十七:5—6)。續落來是tī主前586年南國猶大被巴比倫消滅,而北國以色列因為亞述mā tī主前612年被巴比倫消滅,lóng盡入巴比倫統治之下。

第8節,chit節提起以色列人民是上帝ê心肝「寶貝」。所以什麼人欺負以色列人民,等於是「phah」上帝「心愛ê寶貝」仝款嚴重。上帝ài先知撒迦利亞去向hiah-ê過去欺負以色列人民ê國家、族群公開宣告chit-ê信息。換句話講,先知撒迦利亞hō͘伊ê同胞以色列人民知影,上帝已經koh一pái承認in就是祂ê子民,上帝beh做in ê保護者。

第9節,chit節說明chit件事必定會照tio̍h上帝所宣告ê實行。Chit節mā thang參考以西結書第二章5節,先知以西結teh傳達上帝ê信息ê時,伊ê同胞以色列人民拒絕聽從。所以先知以西結講,有一工,以色列同胞必定會知影,上帝確實bat差遣伊去傳信息。Chia mā是án-ne,先知撒迦利亞講上帝透過奴僕先知所講ê話,一定會實現,這mā是為tio̍h beh證明chiah-ê先知傳的確實是上帝ê話,只是有人硬是m̄信。

第10節,chit節mā是先知撒迦利亞帶hō͘回鄉後ê以色列人民siōng好ê信息之一,就是上帝kah以色列人民同在,beh親自帶領in。所以伊tī chia呼喊耶路撒冷ê人tio̍h「歡樂歡唱」phut-phut-tiô,原因是有上帝ê同在,生活kah工作lóng thang無煩無惱。

第11節,chit節thang看tio̍h一個全新ê應允,回鄉後ê以色列人民,因為有上帝kah in同在,in會成做大國、大族。

第12節,先知撒迦利亞傳出上帝beh tòa tī耶路撒冷,這真清楚已經teh表明,耶路撒冷城kā成做各國、各族lóng歡喜ê城市,mā所以chit-ê城市會成做siōng繁榮ê地區,koh khah重要ê,耶路撒冷bē因為繁榮而墮落,卻是一個有尊嚴、秩序,是一個分別為聖ê城市。

耶路撒冷城會koh一pái成做萬國、萬民聚集ê城市,chit種應允tī第八章20到23節koh一pái出現。另外在先知以賽亞第二章1到3節、第六十章1到3節、第六十二章2到3節、6到7節、12節等等經文lóng有。

第13節,先知撒迦利亞kā伊講ê同胞以色列人民,「beh tī上帝面前肅靜」落來,無法度隨便、喧嘩。需要用嚴肅ê態度ê原因,是上帝beh來審判。眾人lóng tio̍h注意聽上帝ê審判。

經文:

撒迦利亞書 3:1-3:10

註釋:

先知撒迦利亞tùi異象中對伊ê以色列同胞傳出上帝信息ê時,就是kā in講上帝「beh tòa tī lín中間」(參考二:10)。千萬m̄-thang看輕chit句話,這已經teh表明上帝kā成做以色列人民ê保護者,無論tī甚麼環境、境遇之狀況下,上帝lóng會tī in中間,成做in ê保護者,teh帶領in。Mā thang án-ne講,kui本聖經就是tī講:只要óa靠上帝ê救恩,上帝就會kah伊同在,無論tī甚麼環境下,lóng會體驗tio̍h上帝賞賜ê力量。

先知撒迦利亞對tùi巴比倫奴隸之地回鄉tńg來到耶路撒冷ê以色列同胞講,上帝會kah in同在,就是beh kā in講m̄免驚惶,上帝beh保護in,甚至會用「火牆」來保護耶路撒冷城(參考撒迦利亞書二:5)。伊傳出chit種信息,就是beh hō͘以色列人民m̄免擔心會有人來破壞in建造耶路撒冷城ê事,mā m̄免驚惶敵人會koh來攻擊,顛倒ê,耶路撒冷城會成做世界ê中心,這是因為有上帝khiā起tī hit-ê城,世界各地ê人lóng會想beh來聚集tī hit-ê城,並且相爭beh成做上帝ê子民(參考二:11)。

Chit章是記載先知撒迦利亞所看tio̍h ê第四個異象,chit-ê異象ê特別所在,是看tio̍h天頂kah-ná開庭審案ê景象。真像約伯記第一到二章所描述ê,上帝坐tī審判ê桌á前,眾天使khiā tī上帝面前,然後有撒旦來到上帝面前想beh控告上帝ê奴僕約伯。Chia則講撒旦tī上帝天使面前beh控告大祭司約書亞。

第1節,chia稱呼約書亞是「大祭司」,伊khiā tī「上帝ê天使面前」,而tī伊ê正pêng是khiā-teh「撒旦」。撒旦是teh指「試探者」、「誘惑者」ê意思。Á大祭司ê職責就是teh代表敬拜上帝者,用專一ê心、敬虔ê心靈敬拜上帝。撒旦就khiā tī大祭司約書亞ê邊á,它ê目的是干涉攪擾大祭司約書亞,不beh hō͘伊專心祈禱,它想出所有ê辦法beh hō͘伊想tio̍h其它ê事去,hō͘伊無法度kah上帝專心講話。因為撒旦ê主要工作,就是beh hō͘人離開上帝,hō͘人無法度專心敬拜上帝。

第2節,chia講願上帝ê天使「責備」撒旦。原因是tī前面已經提起過ê,以色列人民亡國tī巴比倫帝國了後,teh過奴隸ê生活,受盡折磨,後來上帝憐憫in,kā in賜福有機會tńg去故鄉重建家園。所以chit節chia用「ná親像tùi火中抽出來ê一條柴」chit句話來形容苦難中ê以色列人民。

火,巴比倫帝國tī主前586年攻進耶路撒冷城了後,就是用火火燒hit-ê城kah聖殿。火mā是teh代表上帝ê懲罰。Á「tùi火堆中抽出來ê一條番á火」,意思就是無燒盡ê木柴,趕緊kā它抽出來免得mā被燒毀。

另外一方面,「火」mā表示已經潔淨à原本因犯罪而污穢ê以色列人民之心靈。所以撒旦ê控訴是為tio̍h beh阻擋chiah-ê回鄉ê以色列人民óa靠上帝,想beh hō͘ chiah-ê以色列人民繼續對上帝發出怨言,對上帝失去信心。

第3節,大祭司應該穿插聖袍,因為大祭司是teh帶領人民敬拜上帝。現tī大祭司約書亞卻是穿插lah-sap ê衫褲,tú好表示伊是無清氣ê,所以撒旦就是利用chit-ê機會控告約書亞,講伊teh污穢上帝ê殿宇,對上帝無敬意。M̄-koh,,大祭司約書亞之所以穿插lah-sap ê衫褲,tú好表示伊是tú tùi ná苦難中tńg來ê族群,需要大家hō͘伊koh khah chē ê鼓勵、疼惜,卻m̄是胡亂控訴。

另外一方面,大祭司約書亞身上穿插ê lah-sap衫褲,mā是teh表示以色列人民身上ê罪,因為大祭司teh代表以色列人民,原本應該是聖潔ê,現tī伊身上卻是污穢、lah-sap ê,所代表ê tú好說明以色列人民ê罪是jōa-ni̍h-á嚴重,莫怪會hō͘撒旦有真chē ê機會thang來攪亂。

第4節,chit節講上帝決定kā大祭司約書亞身上lah-sap ê衫褲thǹg掉,換上新ê衫褲。理由是上帝已經除掉了伊ê罪,就等於除掉了以色列人民所犯ê罪,表示上帝已經赦免、赦免以色列人民。這表示是一個全新ê開始,過去ê lóng棄sak了,無koh留落來任何痕跡。

第5節,說明tī chit大祭司身上ê新形象,除了hō͘伊穿新ê衫褲,mā有「清氣ê禮冠tī約書亞ê頭殼頂」(參考出埃及記廿八:36)。Chit節mā thang參考路加福音第十五章22到23節,耶穌ê譬喻中,hit位慈愛ê老父接納認罪悔改tńg來ê kiáⁿ兒所做ê舉動。

第6到7節,chit兩節說明了hō͘上帝揀選ê以色列人民,重新受tio̍h上帝ê重用,hō͘ in新ê命令。Á這新ê命令就是beh遵守上帝ê「律法」,並且認真去執行。Án-ne,上帝就會「垂聽」in「祈禱」ê聲音,chit點chiah是siōng重要ê。因為大祭司就是beh進入聖殿為民眾祈禱ê,這是伊主要ê工作。

照啟示錄第四章kah第七章ê記載,tī上帝寶座旁有真chē天使圍服事。上帝忠實ê奴僕ná親像天使仝款,in ê祈禱上帝絕對會聽。

第8節,tī未來聖殿中ê景象,就ná同以前仝款,m̄是只有約書亞一個人負起祭司ê職務,卻是有一陣人lóng同為祭司。M̄-nā án-ne,chia特別提起chiah-ê眾祭司kā成做上帝特別啟示ê對象。Tī chia作者用「吉兆」chit-ê字,希伯來文是「mopet」,意思是講「上帝ê能力特別彰顯」。這真清楚teh表示chiah-ê祭司m̄是只teh帶領咱人敬拜上帝,辦理獻祭禮儀而已,而且in beh成做先知講預言,beh傳達上帝ê信息hō͘眾人民聽。

第9節,chit節講遵行上帝ê話,就會hō͘以色列人民ná親像khiā立teh石磐頂一般,永遠bē動搖。Koh講,現tī in回鄉後siōng重要ê工作,就是重建聖殿,上帝kā in賜福ê應允,就是beh hō͘ in ê聖殿ná親像建造tī堅硬ê石磐上,永無koh動搖、燒毀。Tī chia講此石頭有「七面」,「七」chit-ê數目tī以色列文化中所代表ê,是完美、神聖,有上帝賜福ê意思。有「七面」mā ē-sái講是面面俱到無遺落ê所在。這確實bē-bái,當上帝beh kā祂所揀選ê chiah-ê子民之罪除盡ê時,必定是非常清楚祂ê子民ê狀況,mā清楚in確實是已經悔改、認罪à。

第10節,chit節thang參考彌迦書第四章4節。

現在先知撒迦利亞mā是án-ne預言,有án-ne ê一工,當耶路撒冷聖殿建造完成了後,mā是上帝ê話語傳開ê時,就tī hit時chūn,上帝ê話kā重新建造世界ê秩序,無戰爭bē有紛爭,左鄰右舍大家lóng是好厝邊,thang和平相處,同齊享受tio̍h安逸ê生活。

經文:

撒迦利亞書 4:1-4:14

註釋:

Chit章記載先知撒迦利亞看見ê第五個異象。Ná親像tī前一講所提起ê,先知撒迦利亞所看tio̍h ê異象,每一個異象lóng有它特別ê意義。

第一個異象中,指出上帝ê赦免已經降臨在伊ê子民中間。

第二個異象中,hō͘咱看tio̍h上帝ài beh進行審判ê工作,beh hō͘ hiah-ê欺負弱勢族群者受tio̍h嚴厲ê制裁。

第三個異象thang看tio̍h上帝hō͘ in祂ê子民有一個應允,就是beh成做in ê保護者,上帝beh用「火牆」圍in所建造起來ê耶路撒冷城,並且beh hō͘ hit-ê城成做siōng繁榮ê城市,因為hit-ê城有上帝kah之同在。

第四個異象則講tio̍h大祭司身上ê衫褲teh代表上帝ê子民,雖然是lah-sap到不堪入目的狀況,m̄-koh上帝深愛chiah-ê苦難ê子民,m̄-nā beh kā大祭司身上ê lah-sap衫褲換做清氣ê,而且iáu koh-khah tio̍h幫伊戴上榮耀ê冠冕,而且上帝iáu koh-khah beh垂聽大祭司所獻ê祈禱。

以上chiah-ê異象lóng說明了一個重要ê連接點:上帝已經赦免以色列人民,現tī上帝beh koh再成做in ê保護者,並且beh帶領in重新建造耶路撒冷城,hō͘伊成做一個繁榮ê城市,一個以敬拜上帝做中心ê城市。

先知撒迦利亞ê異象中比較khah特別ê所在,就是一開始就傳出上帝憐憫ê信息,這kah一般先知文獻來比較khah真無仝款。若是翻閱先知文獻,lóng會看tio̍h先有上帝ê忿怒之指控,然後呼籲以色列子民tio̍h認罪、悔改,以祈上帝ê憐憫kah赦免。M̄-koh先知撒迦利亞ê異象tùi開始就是傳出上帝beh赦免in,然後續落來連續ê異象,lóng是好ê信息,chit對tú tùi奴役之地巴比倫回國ê以色列人民來講,是非常大ê鼓勵。即使teh整理家園了後已經感覺非常倦tah-tah,ē-sái講是先知撒迦利亞chit種信息對in來講,無疑是一針強心劑。原因是有上帝ê憐憫、赦免,而且beh成做in ê保護者,koh應允beh hō͘ in所teh beh重建ê耶路撒冷城kah聖殿,成做眾人聚集ê城市,mā是萬民敬拜ê聖殿,這聽起來是jōa-ni̍h-á thang期待ê美景。

第1節,chia講先知撒迦利亞看tio̍h chit-ê異象,是tùi眠夢中被天使叫醒起來ê。非常奇特ê是先知撒迦利亞看tio̍h ê異象,lóng會有一個天使來解析異象ê內容。這第五個異象,非常清楚寫是tī睏落眠中被天使叫醒起來ê而看tio̍h ê。

第2節,chit節提起chit-ê異象是有關燈臺kah燈,而beh了解燈臺kah燈chit方面ê事,thang參考出埃及記第廿五章31到39節,tī摩西法律中真清楚記載聖幕裡ê燈臺lóng是用純金打造ê,而且整座燈臺lóng是。仝款ê,chia ê燈臺mā是有「七盞燈」,而且「每盞燈lóng有七個燈心」,tùi「七盞燈」到「七個燈心」,lóng teh凸顯出「七」chit-ê數字ê意義。

第3節,tī chit異象中特別ê所在是tī燈臺ê頂面有一個「碗」,而這碗ê兩pêng各有一叢「橄欖樹」。出埃及記第廿七章20節真清楚記載燈臺ê油一定tio̍h是「siōng好ê橄欖油」。所以這已經teh表明這燈ê油是直接由橄欖樹á頂ê橄欖滴出ê,án-ne,chiah-ê燈就永遠bē熄滅。

第4到5節,天使問先知撒迦利亞,是m̄是明白chit種異象所beh說明ê意義?先知撒迦利亞ê回答是「m̄知」。Ná親像頭前ê異象仝款,每一個異象lóng是天使kah先知撒迦利亞teh對話,由先知提出問題,由天使回答。

第10節b句到14節,ài beh特別注意ê是chit段經文tī編輯上ê差別;親像《台語漢字本》,就是照tio̍h希伯來文聖經本來ê編輯方式,kā《現代中文譯本》ê第6到10節a句順tio̍h第5節編排落去。Á中文《和合本》ê版本、《呂振中教授版本》ê譯本mā lóng是án-ne。Koh再看英文ê《新國王欽訂本(NKJV)》、《猶太人聖經(The Jewish Bible)》等版本都是án-ne ê編排方式。M̄-koh,《耶路撒冷版本(The Jerusalem Bible)》聖經則tī編輯上kah《現代中文譯本》仝款,而天主教《思高聖經學會曉版本》mā是án-ne子編排。

第10節b句,chit節講天使回答先知撒迦利亞,hō͘伊知影七盞燈乃是代表上帝ê「七個目睭」。Tī第四個異象中,提起上帝beh放一塊石頭tī大祭司約書亞ê面前,chit塊石頭殼頂有「七個面」(mā thang講「七個目睭」)。意思就是ē-tàng看kah非常清楚,無法度隱瞞。

如果聖幕就是敬拜上帝ê所在,án-ne,tī聖幕裡ê燈臺有七盞燈,而這七盞燈teh表示上帝ê七個目睭,án-ne就koh khah清楚teh說明:敬拜上帝ê所在,bē-tàng有隱瞞á是欺騙ê心,因為上帝非常清楚每一個人ê心思意念。上帝看人ê心內,而且是看kah非常清楚,ná親像chia講ê,上帝ê七個目睭teh看「kui個世界」,表示tī chit世上無任何一件事thang遮上帝ê目睭。

第11到12節,這是先知撒迦利亞進一步詢問有關兩棵橄欖樹ê問題,tī第12節則koh khah清楚講tio̍h這兩棵橄欖樹ê樹枝,是kah倒橄欖油入燈壺ê「兩支金管」相連接ê。這就koh khah清楚hō͘咱看tio̍h一幅圖案:橄欖樹所榨出來ê油,就直接灌入了燈壺中,án-ne,燈ê油永遠bē枯乾,燈會永遠點to̍h而發出亮光。

第13到14節,teh kah天使ê對話中,天使beh hō͘先知撒迦利亞知影,就是兩棵橄欖樹象徵ê是兩個被選出來ê領導者。Chia並無講chit兩個領導者是什麼人?m̄-koh tùi第三章ê第四個異象中看tio̍h一個大祭司,伊就是哈該書中所提起ê約撒達ê kiáⁿ兒大祭司約書亞,而另外一個就是tī chit章第6節所提起ê所羅巴伯;伊是撒拉鐵ê kiáⁿ兒(參考哈該書一:1)。

所羅巴伯是回鄉群眾中,被波斯帝國ê皇帝塞魯士任命為猶大省長,負責管理chiah-ê tńg來歸故鄉ê以色列人民,伊並且是帶領以色列人民重建耶路撒冷城kah聖殿ê重要領袖之一(參考以斯拉記五:2)。哈該書第二章廿三節án-ne記載上帝透過先哈該傳hō͘所羅巴伯ê信息講:「萬軍ê 上主講:我ê 奴僕— 撒拉鐵ê kiáⁿ 所羅巴伯,當hit 日,我beh 召你,上主án-ne講:而且我beh 用你做手指印,因為我bat 揀選你。這是萬軍ê 上主講ê。(全民版)」

這就真清楚,所羅巴伯就是一位政治領袖,而大祭司約書亞則一位宗教信仰ê領導者。In兩人beh帶領全體以色列人民敬拜上帝、事奉上帝。

第6節,chia講上帝ài先知撒迦利亞kā祂ê信息是beh轉hō͘所羅巴伯ê,上帝beh hō͘所羅巴伯知影,重新建造耶路撒冷城,特別是tī聖殿ê部分,並「m̄是靠武力、才能,卻是óa靠上帝ê靈」chiah ē-tàng成就chit件重建ê工作。

人會認為有強壯ê武力,就ē-tàng所向無敵,如入無人ê境。M̄-koh先知撒迦利亞傳出ê信息則m̄是án-ne。若是無上帝帶領,即使siōng精銳ê部隊mā是仝款,lóng無用武之地。Chit件事thang tùi以色列人民出埃及過紅海ê神跡看出來。人ê才能方面,thang用經濟力量、學識、技藝等chiah-ê來呈現出來。M̄-koh即使有chiah-ê,若是無上帝ê看顧、帶領,mā激發bē出甚麼特別ê創意,就算koh再好ê頭腦,mā會有m̄知如何是好ê時,甚至只要來一個地動、風颱、蟲害等等,就夠額hō͘人有m̄知如何是好ê感觸。

第7節,chit節講出óa靠上帝會帶來ê結果,就是thang超越所有ê障礙,chit種障礙m̄-nā是tī經費上ê困難,koh khah大ê阻礙是來自外族人ê阻礙。Chit節講當「最後一塊石頭khǹg起lih去ê時」,mā就是聖殿建造完成ê時,就tī chit-ê時chūn,眾人lóng會歡呼,因為kui個建築實在是太棒à。Chit句「jōa-ni̍h-á壯觀,jōa-ni̍h-á壯觀」ê話,thang參考馬可福音第十三章1節,當門徒tùi耶路撒冷聖殿行出來,看tio̍h整座聖殿ê宏偉ê時,對耶穌基督講chit種話:「老師,你看,這是jōa大ê石頭,chē宏偉ê建築!」

第8到9節,這並m̄是另外一個新ê異象,卻是天使繼續teh解釋這第五個異象所傳達出來ê信息。第一pái ê信息出現tī第6到7節,ài先知撒迦利亞傳達hō͘所羅巴伯知影,建造聖殿並m̄是óa靠人ê力量,卻是óa靠聖神ê帶領。現tī第二pái ê信息則非常清楚,beh kā所羅巴伯講,hō͘伊明白m̄免驚惶,mā m̄免擔心,tī伊ê手中會完成建造聖殿ê工作。

第9節下半句mā同時出現對先知撒迦利亞ê鼓舞,chit句「咱ê子民就知影是我—上主、萬軍ê統帥差遣你到in he裡去ê」,tī第二章9節、11節,以及第六章15節等等所在lóng有出現,主要是beh hō͘先知撒迦利亞知影,m̄免失志、餒志,上帝真正是kah伊同在,bē hō͘伊孤單、被戲謔,上帝beh hō͘伊明白chiah-ê信息lóng會實現,會hō͘所有聽tio̍h ê人lóng因為án-ne加倍尊崇伊。

第10節a句,chit節講出了當時in建造聖殿是因為有人阻擾而遲緩了一kóa時間。M̄-koh另外一方面mā有發生tī以色列人民內部ê問題,就是有人因為全心參與建造耶路撒冷城kah聖殿ê工作,致使bē記得家計生活ê需要,致使厝裡生活陷入貧困iau餓中,koh khah嚴重ê是有人竟然為tio̍h生活ê需要,kā田園土地抵押借錢,甚至被迫一定tio̍h賣kiáⁿ兒做奴隸chiah ē-tàng過生活,chiah-ê事件thang tùi尼希米記第五章ê記事中看出來(參考尼希米記五:1—6)。做一個人無能力供給生活所需要ê時,就真oh tī工作上盡心、盡力,尤其tī重建耶路撒冷城kah聖殿ê工作,lóng是大家抽空出來參與ê,若是因為án-ne hō͘性命陷入貧困ê狀態,建造起來ê聖殿必定會有缺陷,圍築起來ê城牆必定是殘缺不全。

Chia用「當in看見所羅巴伯the̍h測錘繼續建造聖殿,in會真歡喜」chit句話,意思就是講:當in看tio̍h所羅巴伯teh進行建造聖殿ê工作ê時,千萬m̄-thang看輕建造聖殿ê工作,因為he chiah是hō͘ in性命豐富起來ê力量,hō͘ in性命齊全、有活力ê記號。


經文:

撒迦利亞書 5:1-5:11

註釋:

Tī chit章中記載ê是先知撒迦利亞看見第六個kah第七個異象。先知撒迦利亞確實有真特殊ê經歷,伊連連看見異象,而且chiah-ê lóng真清楚指出主要內容是甚麼。親像tī第一個異象,講tio̍h上帝已經赦免以色列人民,然後接落去ê第二個異象就提起上帝beh懲罰hiah-ê欺負弱小貧困者ê惡霸。Tī第三個kah第五異象,lóng是談起有關重新建造耶路撒冷聖殿ê事,並且真清楚hō͘先知撒迦利亞知影,上帝一定會藉tio̍h大祭司約書亞,kah政治領袖猶大省長所羅巴伯兩人來完成重建耶路撒冷—包括hit-ê城kah聖殿ê工程。Á tī第四個異象則講tio̍h上帝beh hō͘原本已經污穢ê以色列子民,成做潔淨ê人民。Chit項潔淨ê工作就是用大祭司約書亞身上ê衫褲,全部lóng換做新ê,而且koh戴上了新ê禮冠,koh khah可貴ê是,上帝清楚應允,透過大祭司約書亞ê祈禱,上帝一定會垂聽。

表面上看起來,chiah-ê異樣kah-ná lóng是針對兩千五百多年前發生tī以色列耶路撒冷ê事,其實,咱若是詳細思考chiah-ê異象所啟示出來ê意義,就會發見聖經siōng珍貴ê所在,就是chiah-ê異象就是tī對咱今á日ê時代發出聲音。Chiah-ê異象真清楚kā先知撒迦利亞講,雖然重建耶路撒冷城kah聖殿,是beh藉tio̍h大祭司約書亞kah政治領袖所羅巴伯,m̄-koh,真正hō͘ chiah-ê重建工程ē-tàng順利完成ê,乃是上帝ê靈,m̄是óa靠人ê才能,koh khah m̄是óa靠軍事武力,á是政治勢力ê強盛(參考撒迦利亞書四:6)。Chit種信息對今á日ê基督徒來講,實在非常珍貴。

第1節,「koh再觀看」,這真清楚講先知撒迦利亞所看見ê異象,並m̄是隔一段時間了後chiah出現一個新ê,卻是一個連連一個地出現,異象是連續不斷來出現tī伊ê目睭前。所以作者chiah會「koh再」á是「koh」chit-ê字。Beh表明ê是,chit-ê新ê異象是緊跟tòe頭前ê異象了後出現ê。

先知撒迦利亞講伊看見「一卷冊卷飛過天空」,這是非常奇特ê異象,竟然有會飛ê冊。Koh講,古代ê冊,lóng是用羊皮á是蒲草製成ê。浦草是一張張ê,而羊皮則thang捲起來保存。

第2節,chit卷會飛ê冊卷竟然是非常長kah闊。長有九公尺、闊四公尺半。會有chiah-ni̍h大ê冊卷?確實真oh理解。

第3到4節,chit兩節講出chit本大冊卷內面所寫ê信息,而chit-ê信息lóng是屬tī無好ê,所以第3節chia講信息是「詛咒」ê話語。Chia提起詛咒ê內容包括兩方面;一面是beh懲罰hiah-ê手無清氣ê人,就是「盜賊」。另外一方面則beh懲罰hiah-ê不誠實ê人。

盜賊,這mā是猶太人列為「罪人」ê三種人中之一。猶太人講「罪人」ê時,通常是teh指「抽稅ê人」、「妓女」,kah「盜賊」等chit三種人。Koh來就是針對hiah-ê「發假誓ê人」,mā ài beh進行「清除」工作。發假誓,這是違背十誡ê第九誡:「M̄-thang 做假ê 見證,陷害你ê厝邊。(全民版)」(出埃及記二十:16)特別tio̍h注意ê是,chia所講ê「發假誓」,意思是teh指用上帝ê名來chiù-chōa。這mā是亂用上帝ê名ê一種錯誤行為。Án-ne,亂使用上帝ê名發假誓,等於違背兩條誡命,第三誡講bē-tàng亂使用上帝ê名(參考出埃及記二十:7),然後就是第九誡:「bē-tàng做假證陷害人。」(出埃及記二十:16)一個人敢án-ne做,tú好teh表示chit-ê人ê心中根本無kā上帝當做一回事,á是講tī chit種人ê心中,m̄-nā m̄承認有上帝,iáu用chit種欺騙ê方式teh迷惑別人,án-ne mā等於是kah侮辱上帝仝款,lóng是真嚴重ê錯誤行為。

問題就出tī chia;想看看,當大家tùi奴隸之地巴比倫tńg去故鄉參與建造耶路撒冷聖殿ê時,卻發生chit種偷the̍h、發假誓ê行為,án-ne,建造聖殿ê意義又koh是甚麼?敬拜上帝就一定tio̍h用真誠kah心靈(參考約翰福音四:23—24),這是siōng基本ê要件。上帝一定會「詛咒」chit種人kah伊ê家庭,表示chit種懲罰是真嚴重ê。

第5節,chit節開始是第七個異象。

第6節,先知撒迦利亞tī天使ê引chhōa下,看tio̍h一個「籃á」,chit種「籃á」tī希伯來文叫做「伊法」(ephah)。是一種用來裝穀類ê桶子。Chit-ê籃á內面裝ê「全世界ê罪惡」。

第7到8節,chit兩節講chit-ê籃á裡有「一個cha-bó͘人」坐tī內面。天使koh講chit-ê cha-bó͘人「象徵邪惡」。「罪惡」chit-ê字,tī希伯來文是屬tī陰性ê,因為án-ne真可能為tio̍h án-ne之故而用cha-bó͘人來代表。另外,mā有一個原因是kah迦南地ê宗教信仰有關;當地人歡喜崇拜女神亞舍拉,以色列人民就是因為tī迦南地ê時kah當地人拜chit種女神,致使上帝非常ê忿怒,終到hō͘上帝嚴厲懲罰。

第9節,就tī chit時chūn,空中出現「兩個」身上帶有「強大ê翼股」ê cha-bó͘人飛了過來。Chia特別提起chit兩位cha-bó͘人身上ê翼股ná親像「鸛鳥ê翼股」,tio̍h注意ê是鸛鳥ê希伯來文是「hasida」,chit-ê意思是teh指「忠心」。換句話講,chit兩個cha-bó͘人身上ê翼股已經teh象徵in兩人就是上帝忠實ê奴僕,受tio̍h上帝ê差遣到世界起來。

Koh講,翼股phah起來會有「風」。Á「風」tī希伯來文是「ruah」,chit-ê字就是聖神ê意思。Án-ne第四章6節講建造耶路撒冷聖殿,是óa靠聖神ê力量,卻m̄是用人ê能力á是勢力。Chit兩位身上有翼股ê cha-bó͘人,in身上充滿tio̍h上帝ê靈來到chit世界上,kā chit-ê teh代表充滿罪惡ê籃á帶走à。

第10到11節,先知撒迦利亞問天使,想beh知影chit兩個有翼股ê cha-bó͘人ài kā chit-ê籃á帶到tó位去?天使ê回答是「巴比倫」(中文《和合本》用「示the̍h地」)。這teh代表喜愛崇拜偶像神明ê所在,tī hia hō͘人khǹg tī廟宇中崇拜tio̍h。啟示錄第十八到十九章,作者mā是用「大淫婦」來teh代表巴比倫。

Án-ne,chit-ê異象真清楚teh說明一件事:tī敬拜上帝ê人民中,in tńg來到故鄉了後,所重新建造起來ê耶路撒冷城,bē koh再kah過去仝款,有崇拜偶像神明ê現象存在。上帝beh親自消除chiah-ê偶像神明,beh kā chiah-ê偶像神明送tńg去原本ê所在。但beh消除chiah-ê偶像神明並m̄是óa靠人ê力量,而是beh靠上帝ê靈chiah有辦法,這ná親像第四章6節所提起ê,重建耶路撒冷kah聖殿ê工作,m̄是óa靠人ê力量,卻是óa靠聖神ê帶領。

經文:

撒迦利亞書 6:1-6:8

註釋:

Chit章是先知撒迦利亞所看見ê第八個異象,mā是最後一個。異象是聖經中啟示文學作品siōng重要ê主軸。如果咱詳細讀,就會發見chiah-ê異象背後lóng有特別ê含意,而且lóng是kah當時ê社會景況有密切關係。撒迦利亞書主要以主前第六世紀末葉為背景,描述猶太人重建耶路撒冷城、聖殿等工程ê情形。先知撒迦利亞án怎透過上帝賜hō͘伊ê異象,對以色列人民喊話,為tio̍h beh堅定in ê信心。

Chit章thang分做兩個段落,一是第1到8節,是第八個異象,談起有四輛馬車teh代表「四風」。二是第9到15節,chit段經文談起上帝ài先知撒迦利亞去為約西亞加冕。

這是第八個異象,m̄-koh kah第一個異象真類似,lóng提起有無仝顏色ê馬到世界各地去巡查,m̄-koh iáu有kóa差別;tī第一個異象中,mā是有紅、白、斑紋等無仝顏色ê馬去巡察世界,m̄-koh卻無像chit-ê異象中ê馬iáu拖tio̍h車。Tī第一個異象中,chiah-ê馬是tńg來向主人報告in到世界各所在巡查ê結果。Á chit-má ê異象tú好顛倒,chia是講chiah-ê馬chiah tú奉差遣beh到巴比倫等地去巡查。Koh講,tī第一個異象中,chiah-ê馬匹是停留tī「谷中ê番石榴樹林裡」。Á chit-má ê四輛馬車則tùi「兩座銅山之間出來」。

第1節,銅tī聖經時代是hō͘用來當做鏡子ê家庭用品。當陽光照射tī其上ê時,會反射出陽光。所以chia ê「兩座銅山」mā被用來形容是日頭升起ê時刻。

「銅山」ê另外一個意義是表示國家有極佳ê防衛,mā就是所講「銅牆鐵壁」ê意思。

第2到3節,chit兩節描述chiah-ê馬車是分別由「紅馬」、「烏馬」、「白馬」、「斑紋馬」四種無仝ê馬拖tio̍h。

第4節,每pái先知撒迦利亞提出問題,天使就會回答,這mā是撒迦利亞書異象中ê特色。Tī第一個異象中,先知撒迦利亞問ê是「hiah-ê馬是甚麼意思」,chit-má則問「chiah-ê馬車是甚麼意思」。

第5節,天使kā先知撒迦利亞講,chit四台馬車teh代表「四風」。Chia講teh代表「四風」ê馬車tú tùi「普天下之主面前來」,這清楚說明chiah-ê馬車m̄是空車,卻是載tio̍h上帝ê奴僕,若無,就是上帝親自駕馭tio̍h chiah-ê馬車親自來臨。因為上帝出門會以風為交通工具。

Koh講,風,tī希伯來文kah「靈」chit-ê字仝款。所以mā thang講上帝ê靈來臨。上帝ê靈像一陣旋風般降臨。上帝ê靈來到,是teh重整混亂ê秩序,beh重新開始一個全新ê世界、時代。

第6到7節,tī chia只有提起烏馬、白馬,kah有斑紋ê馬所拖ê車,少了紅色ê馬kah車。同時,去ê所在mā是仝款,指出三個方向,一是巴比倫、二是往西方、三是往南邊ê方向。Chit-má紅馬車可能就是由chit位天使駕馭tio̍h。伊下達命令ài其他三輛馬車去執行命令。

Koh講,chia講烏色ê馬車往北方巴比倫去。這就真值得注意,因為在先知撒迦利亞ê時代,巴比倫帝國已經淪亡à。所以chit-má應該是無巴比倫帝國ê。另外兩匹馬kah車分別是白色kah斑紋色ê馬kah車,in分別被差派到西方kah南方。Chiah-ê馬匹一接tio̍h天使ê命令,就趕緊出發去「巡查」世界。

第8節,上帝ê命令一下,隨時有tńg來報。前往北方巴比倫ê馬匹已經平息了「上主ê受氣」,表示巴比倫帝國已被波斯帝國消滅。上帝bat透過先知耶利米講,tī猶大亡國「七十年後」,上帝beh「因巴比倫kah它ê王所犯ê罪懲罰in」,上帝決定beh消滅chit-ê巴比倫帝國,並且beh hō͘伊「永遠荒廢」(參考耶利米書廿五:11—13)。所以咱thang án-ne了解:這匹烏色ê馬車帶上帝ê指令去巡查巴比倫帝國,看伊是m̄是已經消滅了?果然,烏色馬車tńg來ê報告,hō͘上帝感覺安慰。因為祂ê命令一下,事就成à。

經文:

撒迦利亞書 6:9-6:15

註釋:

Chit段經文koh一pái談起關於耶路撒冷聖殿會如期完成重建ê工作,而且敬拜ê禮儀mā kā順利進行。所以hō͘ in祭司約西亞應該有ê冠冕,teh象徵耶和華上帝敬拜ê榮耀。

第9到10節,chia用「上主hō͘我以下信息」chit種句型,真清楚說明以下續落來ê信息,lóng是來自上帝ê啟示,卻m̄是先知撒迦利亞個人ê想法。

Chia提起四個人ê名,分別是「烏玳、多比雅,kah耶大雅」,chit三個人ê身分已經無法度查考。M̄-koh chiah-ê人應該是「tùi流亡巴比倫tńg來ê」民眾中比較khah有代表性ê人士,因為án-ne名chiah被記錄落來來。上帝ài in kā「所獻ê禮物馬上帶到西番雅ê kiáⁿ兒約西亞厝裡」。

第11節,chia講beh kā chiah-ê人捐出ê「金銀做一頂冠冕戴tī約薩答ê kiáⁿ兒大祭司約書亞頭殼頂」,這表示chiah-ê回鄉ê以色列人民中,有ê人經濟能力確實真好。摩西律法上有規定大祭司頭殼頂ài戴一頂冠冕,而且中間有塊金牌刻tio̍h「聖化歸屬上主」這六個字。當大祭司行上祭壇去獻祭ê時,用來表示全體以色列人民lóng是屬tī上帝ê,是tùi萬民中分別出來ê族群,kah其他族群無相仝。

第12到13節,chit節所記載ê冠冕mā teh象徵君王,這mā teh表示回鄉後ê以色列人民,大祭司ná親像政治領袖,所以伊m̄-nā beh「重建上主ê聖殿」工程,mā同時beh管理人民。這mā說明了主前586年南國猶大亡國了後,已經無君王制度,tī受掠之地,in lóng是聽從大祭司ê意見,而且直到耶穌基督ê時代,大祭司等於是猶太人政治上ê領袖。M̄-koh chia mā強調chit位被加冕ê大祭司,m̄-nā是tī政治上ê角色,mā tio̍h tī宗教信仰上kah其他身邊輔助ê祭司合作,hō͘政治kah宗教「tī和平融洽中共存」,表明是一種美滿ê境界。

第14節ê「chit頂冠冕beh留tī上主ê聖殿當做記念品」chit句話,講出一個後來發展ê事實,就是tī波斯帝國統治之下,chit項所講加冕ê動作只有ē-tàng tī聖殿中舉行。

另外一方面,冠冕khǹg tī聖殿中,thang提供幾項值得記念ê事:一是記念in bat淪落到巴比倫做奴隸,國家滅亡,致使無法度有家己ê王室thang舉行加冕、戴tio̍h王冠榮耀上帝。二是chit項冠冕存留tī聖殿中,mā是為tio̍h beh記念真chē人為tio̍h beh重建聖殿kah耶路撒冷城ê需要而奉獻了in ê金銀財寶,chiah致使chit項重建ê工作ē-tàng完成。雖然tī chia寫「烏玳、多比雅、耶大雅,kah約西亞」等人ê名,m̄-koh chiah-ê名lóng thang做回鄉者ê代表,卻m̄是代表個人、某一個家庭á是社會名流。

第15節,「tòa tī遠方ê人」chit句話表示ê意義真清楚,就是每一個時代ê人lóng kā參與「協助重建上主ê聖殿」。這是teh表示耶路撒冷聖殿會成做全世界敬拜ê中心,而無koh只是用色列人民敬拜上帝ê所在。

「如果lín盡力遵守上主—lín上帝ê命令,chit項事一定實現」,chit句話mā ē-sái講是kui本聖經ê中心思想,teh kā回鄉ê以色列人民講若是期待有án-ne ê一工,耶路撒冷聖殿koh一pái像過去所羅門王時代hit種興旺,各地ê朝聖客相連續不絕地tùi各地來敬拜上帝,án-ne,in一定tio̍h確實照tio̍h上帝ê教導去行。只要in真正kā上帝ê話實踐出來,上帝一定會成就in心中ê期待。

經文:

撒迦利亞書 7:1-7:14

註釋:

無論甚麼宗教信仰,基本上lóng有一個前提:tio̍h絕對誠實。因為án-ne chiah ē-tàng表明家己所信ê神是真實ê。Chit-ê條件無論tī甚麼宗教信仰上一定是siōng基本ê。如果kā宗教信仰當做一種裝飾、好看、應景,甚至是欺騙ê工具,chit種信仰m̄-nā對家己無好處,顛倒ê,這是teh侮辱家己所敬拜ê神,一點幫助mā無。M̄-nā án-ne,若是iáu帶別人同齊拜chit種虛假之神,就等於是teh陷害別人仝款。所以心地純潔,無虛假ê心思意念者,chiah是敬拜上帝ê第一步,chit點mā是我一再提過ê。因為上帝鑒察人ê心內,卻m̄是看人ê外表。

第七章就是開始teh談怎樣kā上帝ê旨意落實在生活ê方式。

第1節,chia講時間是上帝啟示先知撒迦利亞ê時間是「大流士做皇帝ê第四年九月」,chia特別說明是「基斯流月四日」,chit-ê時間是希伯來人年曆ê九月,mā是tī主前518年12月7日。若是kā chit節對照第一章7節提起先知撒迦利亞連續看tio̍h異象ê時間,就會發見he是大流士當波斯皇帝ê第二年,而chit-má是第四年,換句話講,就是tī看見異象了後ê兩年。

第2節,chia提起「伯特利人已經派沙利色、利堅‧米勒,kah in ê隨從」到「聖殿去」,這teh表明耶路撒冷聖殿已經建造完成。Koh講,chiah-ê人除了祈求上帝賜福之外,主要是來請求先知撒迦利亞kah祭司詢問上帝一個問題:若無beh koh再「像多年來仝款tī第五月禁食,為聖殿被毀ê事哀傷」?原因是過去禁食是記念聖殿被燒毀,而chit-má耶路撒冷聖殿已經重建好勢,iáu需要繼續禁食mah?

第4到6節,chit段經文是先知撒迦利亞tńg來覆in上帝hō͘ in ê啟示。

Chia提起in過去有長到「七十年」久為聖殿ê被毀禁食祈禱,這是每年ê五月。現tī chia提起「七月」,是因為當巴比倫滅亡猶大了後,差派基大利當猶大地區ê總督,結果猶太人刣手kā基大利殺害,同時被殺害ê人iáu包括巴比倫人。為tio̍h án-ne,引起巴比倫皇帝非常忿怒,展開強力ê鎮壓,死傷koh khah chē。M̄-koh in是為tio̍h beh記念基大利ê死而禁食。現tī上帝ê回答真清楚,直接指出過去七十年期間,雖然in teh為tio̍h耶路撒冷聖殿被毀壞kah猶大總督基大利事件禁食,m̄-koh上帝認為in lóng m̄是「為tio̍h尊敬」上帝而禁食。Á「in食,in lim lóng是為tio̍h滿足in家己」ê口腹之慾而已。

第7節,thang對照第14節。Chia指出過去bat繁榮過ê耶路撒冷城,而第14節soah講出後來hit-ê城變做廢墟ê實況。

Thang án-ne了解,先知撒迦利亞beh kā chiah-ê猶太人講ê是:禁食koh怎樣?禁bē-tiâu食koh怎樣?重要ê並m̄是teh禁食,卻是teh聽從上帝ê話。若是不聽從上帝ê話,禁食,就只是一種宗教禮儀而已。M̄-koh若是真實聽從上帝ê話,遵照上帝ê話去行,就算無禁食,mā會得tio̍h上帝ê賜福。

第8到10節,先知撒迦利亞kā in講上帝所喜愛ê事,並m̄是禁食,卻是ài in真正kā上帝ê疼鋪陳出來,實踐tī in ê生活環境中。Chia提起上帝所喜愛in去做ê事:

一是beh「秉公行義」。Chit句話ê意思就是beh照公義ê準則去做tāi-chì。

二是beh「以慈愛憐憫相待」。Chia ê慈愛憐憫,希伯來文是「hesed」,表示一種真實ê心,卻m̄是應付ê態度。對待別人tio̍h真誠,並且用真實ê疼來對待別人。Koh khah重要ê是chit-ê詞含有「約」ê意義tī其中。換句話講,對人忠誠,對所託付ê事用真心ê態度去執行。

三是「bē-tàng欺負寡婦、孤兒、外僑,á是sàn-chhiah ê人」。其實chiah-ê規定tī以色列人民tú出埃及ê時chūn,摩西ê律法就已經非常清楚訂定出來à(參考出埃及記廿二:21—24,申命記廿四:19—22)

四是「bē-tàng存心加害別人」。Chit句話指ê就是bē-tàng殺害無辜ê人。因為這是上帝siōng無法度容忍ê事(參考列王記下廿四:4)。

第11到14節,chit段經文mā是先知撒迦利亞傳達上帝ê信息hō͘ chiah-ê人,chiah-ê信息是tùi歷史ê回顧講起。Chia清楚指出以色列人民siōng大ê錯誤,就是「m̄肯聽從」上帝ê話,in「塞tòa耳á」,「in ê心kah石頭仝款硬」,表示根本就m̄聽上帝奴僕先知所傳ê信息。Chit種歷史在先知耶利米ê信息中一再出現(參考耶米冊十六:11—12、十七:23、廿五:4、廿六:5)。因為án-ne,所用上帝就無koh回應in ê「祈禱」(參考以賽亞書一:15)。這mā是in會落魄到落尾被「捲行」,「tòa tī生份ê外國」,故鄉變成「荒涼,人煙絕跡ê所在」ê原因。

經文:

撒迦利亞書 8:1-8:23

註釋:

Tī第七章講先知撒迦利亞透過回答hiah-ê以色列人民派來之代表ê話,表明重建起來ê耶路撒冷城kah聖殿,siōng重要ê是敬拜上帝,m̄-koh敬拜上帝就是beh kā上帝ê疼顯現tī社會生活中,若無,無論用甚麼方式敬拜,á是建造非常美麗ê殿宇來敬拜上帝lóng是無用ê。

過去就是有人並m̄遵守聖經ê教示,隨意妄為,並且無kā聖經ê教導用tī社會kah工作上,致使上帝ê子民受tio̍h嚴重ê傷害,án-ne chiah是惹起上帝忿怒ê原因。所以先知撒迦利亞特別提起chiah-ê歷史事件來回答詢問者,kā in講重點並不在是m̄是禁食,卻是在tī是m̄是有kā上帝ê疼kah公義真正落實在生活環境中。

現tī第八章thang看tio̍h一再重複「萬軍ê統帥耶和華án-ne講」chit句話(參考第2、4、6a、6b、7、9、14、19、20、23),總共有十pái ê chē。會一再重複chit句話當然有作者ê用意,beh表明上帝一定會守約並照祂所講ê話去實行。Tī這章thang看tio̍h上帝ê話充滿tio̍h對以色列人民ê鼓勵、賜福,kah應允。In已經真久無聽tio̍h眾先知傳出來自上帝án-ne美ê信息了,所以先知撒迦利亞tī chit章所傳達出來ê信息,對以色列人民來講真是極大ê鼓舞。

第1到2節,上帝hō͘回鄉後ê以色列人民siōng好ê信息就是祂「深深疼惜」in。這「深深疼惜」一詞,意思是上帝對祂kah以色列人民之間所訂立ê「約」,是疼到極點,不可能會放棄,koh khah bē因為有人出來阻擋就無koh維護、堅持,因為上帝是「信實」ê上帝。

第3節,thang kā chit節參考第一章16節、第二章10節,這lóng清楚說明上帝hō͘重新建造耶路撒冷城kah聖殿ê主要目的,就是祂beh khiā起tī chit-ê城內,beh tī聖殿中垂聽所有來敬拜ê人ê祈禱。這表示有上帝同在ê城,會hông稱做「聖城」,有上帝同在ê所在,就不可能有敵人來統治、佔領。因為上帝是「信實」ê,所以chit-ê城mā會hông稱做「信實之城」。

第4到5節,chit兩節顯示出有上帝同在ê所在,就是一個和諧、穩定ê所在,m̄-nā年老ê人thang安心「坐tī城內ê廣場」享受tio̍h陽光、涼風kah美景,連hiah-ê幼年ê幼兒mā thang安心tī街路上「sńg耍」嬉戲遊樂。重建了後有上帝同在kah主前586年被巴比倫入侵ê時ê景況是完全無相仝。

第6到8節,chit段經文提起三件重大ê事:

一是第6節所講ê上帝無無法度成就ê事(參考創世記十八:14,約伯記四十二:2,馬可福音十:27)。

二是第7節講上帝beh帶tńg來祂ê子民。這表示所有kah上帝立約ê人,lóng是上帝眷顧ê對象。無論in到tó位去,有án-ne ê一工,上帝beh解救in,帶領in tńg來到上帝所同在ê聖城khiā起。

三是第8節講上帝beh koh一pái kah以色列人民訂立新ê約。Chit-ê約表明上帝確實是用色列人民ê上帝,而以色列人民是上帝ê子民。每pái聖經出現「in beh做我ê子民;我beh做in ê上帝」chit種句話ê時,就是teh表明這是上帝kah祂子民ê約。

第9節,chia提起時間「to̍h是建造聖殿」ê時chūn,先知撒迦利亞tio̍h用色列同胞絕對「tio̍h堅忍」,勇敢建造落去。

第10到11節,先知撒迦利亞用「以前」ê景況kah「chit-má」美好遠景相比較khah,beh hō͘以色列同胞知影,bē-tàng koh再像過去hit種,而是beh像第七章9節所講ê「以慈愛憐憫相待」chiah正確。若是án-ne,上帝一定會加倍賜福kā in賜福。

第12節,chit節講上帝beh賞賜kā in賜福「平安掖種;葡萄樹會結出葡萄,土地出產五穀;雨水充足」,先知撒迦利亞chit種信息thang對照哈該書第二章19節,先知哈該mā是講過去欠缺ê,chit-má lóng kā補足而且是豐富有chhun。

第13節,chit節前半句「猶大kah以色列所遭ê災難臨到你身上」,chit句話早tī主前第六世紀就已經成做一句俗語,通常用來詛咒別人。Chit句話是非常殘酷ê詛咒,因為北國以色列是tī主前721年被亞述帝國所消滅,然後人民lóng被掠到奴隸市場上去販賣(參考列王記下十八:9—11)。Á南國ê猶大則tī主前586年被巴比倫帝國所消滅,以色列人民被俘虜到巴比倫去做奴隸(參考列王記下廿五:11—12)。Tī當時一般人ê嘴中,chit兩個國家ná親像hō͘ in所信ê耶和華上帝詛咒一般ê消失à。所以chit句話ê意思就是講「你會hō͘上帝所詛咒」。

下半句「願你得tio̍h猶大kah以色列所得ê福氣」,chit句話kah前一句話完全顛倒,這說明了過去是受tio̍h詛咒ê以色列民族,taⁿ卻變成是上帝所賜福ê子民。所以先知撒迦利亞傳出ê信息teh表示:當耶路撒冷城建造完成,聖殿完工啟用了後,以色列民族kā koh一pái成做人人羨慕ê對象。因為耶路撒冷已經成做一個興旺ê城市,以色列民族成做一個siōng優秀ê民族,是人人尊敬、景仰ê族群。

第14 kah 15節,chit兩節mā是用對照ê句型來表示;過去以色列人民ê祖先因為m̄聽上帝ê話而受tio̍h上帝嚴厲懲罰。現tī上帝親自保存chiah-ê回鄉ê以色列人民ê性命,表明上帝疼in,會賜福kā in賜福。

第16節,先知撒迦利亞提醒伊ê同胞tio̍h「講話誠實」,因為只有án-ne chiah ē-tàng顯示in ê心中確實有上帝。Mā只有tī chit前提之下,chiah有可能kah左鄰右舍ê人「和睦」相處,chiah ē-tàng公正審判案件。

第17節,chia特別提起「bē-tàng存心刣人;bē-tàng做假證」,這兩句話是十誡中第六到第十誡ê要求。

第18到19節,chit節提起當時以色列人民會tī「第四、第五、第七、第十」等月份舉行禁食祈禱ê活動。

四月9日,這是記念耶路撒冷城被巴比倫帝國攻破ê日子(參考列王記下廿五:3—4,耶利米書三十九:2)。

五月17日,這是記念耶路撒冷聖殿被燒毀ê日子(參考列王記下廿五:8—10,耶利米書五十二:12—14)。

七月是記念波斯帝國差派ê猶大省長基大利被謀刣事件(參考列王記下廿五:22-25,耶利米書四十一:1—3)。

十月10日,這是記念巴比倫帝國圍攻耶路撒冷城(參考列王記下廿五:1,耶利米書三十九:1、五十二:4,以西結書廿四:1—2)。

以色列人民lóng是用「禁食」來記念大災難ê日子表示in心中極大ê哀傷。所以禁食是一件非常嚴肅ê事。

現在先知撒迦利亞傳出ê信息是:過去為記念chiah-ê哀傷事件而禁食ê日子,teh beh改變成做歡樂ê慶祝節期。另外一方面,先知撒迦利亞mā同時要求以色列同胞,tī kā chiah-ê哀傷日子改變成做歡慶ê節期ê時,有一個相對非常重要ê規則一定tio̍h遵守,he就是tio̍h「喜愛真理kah和平」。「真理」就是teh指上帝ê話。因為上帝ê話就是性命ê話語。聽從祂ê話語,就ē-tàng存活落去。「和平」,是teh指無欺壓弱者、貧困者ê行為。對左鄰右舍會知影以慈愛憐憫相待(參考撒迦利亞書七:9),chit種態度mā是teh回應上帝ê具體表現。

第20到22節,chia講出一幅非常令以色列人民phut-phut-tiô ê圖案,講出耶路撒冷kā成做萬國萬民聚集ê城市,mā是萬民敬拜ê中心。Chit種預言kah期待,lóng是真chē先知共同ê信息(參考以賽亞書六十二:7、12、六十六:23,西番雅書三:20)。

第23節,koh khah清楚指出,耶路撒冷kā成做人人lóng喜愛來khiā起ê城市,m̄-nā án-ne,所有ê外族人lóng會因為認bat上帝ê子民以色列人民而感覺非常ê榮耀,真想成做耶路撒冷城ê居民。原因是in「聽講」上帝kah以色列人民同在。

Chit節講「十個外族人會有一個」,這表示有十分之一ê人想beh成做以色列人民仝款,得tio̍h上帝ê賜福。「十分之一」ê數目mā teh表示以色列人民kā成做其他族群ê代表、教導者。

經文:

撒迦利亞書 9:1-9:17

註釋:

撒迦利亞書thang分做兩個部分,其一就是第一章到第八章,其二就是tùi第九章到第十四章。

Tī第一部分,lóng是kah先知撒迦利亞所看tio̍h ê八個異象有密切關係,而且chiah-ê異象lóng kah重建耶路撒冷城kah聖後面有關。先知撒迦利亞一再用所看見ê異象來鼓勵回鄉重建家園ê以色列人民tio̍h對上帝有信心,慈悲ê上帝會幫助in完成重建耶路撒冷城kah聖殿ê工作。M̄-koh聖殿siōng重要是敬拜上帝,而敬拜上帝就一定tio̍h用誠實ê心靈。如果無誠實ê心,即使重建好勢聖殿,mā lóng無意義。先知撒迦利亞所提供ê異象裡,有一件事非常有意義,就是上帝一再表示祂就beh khiā起tī耶路撒冷城(參考撒迦利亞書二:10、11、八:3),kah以色列人民同在。祂mā beh hō͘耶路撒冷聖殿成做萬民敬拜ê中心(參考二:13、八:21—22)。

第二部分則另外一個主題,這部分主要講tio̍h有關未來會發生ê事,kah頭前談起有關建造耶路撒冷城kah聖殿ê事大無相仝。Tī chiah-ê未來會發生ê事中,強調拯救者(彌賽亞)會來臨。Chit種信息在先知文獻中thang講是一個主流思想,特別是tī主前第八世紀北國以色列亡國了後,chit種思想ta̍k年加強,而tī主前第六世紀南國猶大滅亡了後,koh khah強化chit-ê信息。Thang án-ne了解:談起拯救者來臨,附帶ê就是「上帝ê日子」來到,chit-ê「上帝ê日子」bē是輕鬆、無事ê日子,卻是上帝審判ê時刻。Hit時,上帝beh審判hiah-ê背離祂旨意ê子民,mā會為受tio̍h冤屈者伸冤。

Tī chit第二部分中有一個真大ê特色,就是除了tī第十四章20節外,lóng無koh出現關於耶路撒冷聖殿ê事,m̄-koh一再出現有關chit種「耶和華ê日子」,á是「上主ê日子」、「hit日子」等,總共出現chē kah十八次,這teh表明ê意義,就是上帝一定會來審判chit-ê世界。先知會án-ne講,就是希望所有ê上帝子民注意,趕緊悔改歸向上帝,這是最後ê機會。

第九章kah第十章lóng是用詩歌ê型態寫出來ê,伊ē-sái講是一位詩人先知,kah以賽亞、耶利米、約珥、俄巴底亞、那鴻、哈巴谷等先知仝款。

第1節,提起上帝beh懲罰ê對象,包括「哈得拉」kah「大馬士革」chit兩個地方。「哈得拉」的確實地點已無法度確認,只有ê資料是tī第2節所提起ê tī「哈馬」附近。Á「大馬士革」是敘利亞ê首都。M̄-koh,另有學者認為,既然kā chit兩個城市pái做伙,而且黎巴嫩tī舊約聖經早期時代lóng是用「亞蘭國」chit-ê名稱。所以有可能就是teh指敘利亞。

Chit節已經teh宣告一個重要信息:m̄是只有以色列chiah是屬tī上帝ê,敘利亞mā是。Chit-ê意思就是所有世界上ê國家lóng是屬tī上帝ê,是上帝teh管理。因為án-ne上帝ài beh進行審判ê時,m̄-nā會審判以色列人民,連敘利亞人mā逃bē過。上帝審判ê對象包括所有ê族群lóng在內。
第2到4節,chia提起兩個咱非常熟悉ê城市,就是泰爾、西頓。Chit兩個城市tī舊約聖經時代ē-sái講是非常繁榮ê城市,是屬tī腓尼基人ê城市,lóng是海口城市。因為án-ne chia講此二城市m̄-nā是個非常富裕ê城市,而且tī國防軍事mā真強,人民lóng真精明、幹練(參考以西結書廿八:4—5)。因為án-ne,in常bē記得家己是人,往往kā家己當做神明仝款。所以當上帝ê審判來臨ê時,會kā in所有ê chiah-ê lóng「the̍h走」,並且「燒毀」in ê城。

第5到8節,chit段經文提起「亞實基倫」、「迦薩」、「以革倫」等,chiah-ê城市lóng是非利士人ê。非利士人tī舊約聖經時代ē-sái講是非常強猛ê族群,一直是用色列人民siōng難相處ê對象。M̄-koh chit-má,上帝koh摧毀in,m̄-koh會有「殘存ê人」,chiah-ê人mā lóng tio̍h成做上帝ê「子民」。Chia提起「混雜ê種族」chit-ê句話,這是teh指亡國了後ê國家、城市,居民會因為為統治者為tio̍h beh好管理,會kā chit城市ê居民強制移居到別ê城市去,然後kā其他城市ê人移居過來,hō͘無仝族群者變成「混雜」相居。Án-ne,居民會因為為種族語言ê差別而bē聯合起來對抗統治者。

另外,上帝beh改變in,hō͘ in「無koh食帶血ê肉,á是其他thang憎ê食物」,表示kah上帝揀選ê以色列子民「耶布斯人仝款」,即使外族人mā會因為為tī上帝統治之下,lóng成做仝款聖潔ê族群,lóng用上帝做中心。Mā因為tī上帝看守、庇護之下,耶路撒冷已經成做一個無敵人敢來侵犯ê所在,mā bē有暴戾ê統治者出現,因為大家知影上帝是公義ê,祂絕對不許可有人欺壓祂ê子民。

第9節,tī chia並無指明chit位to̍h是將來臨ê「君王」是什麼人?m̄-koh ná親像頭前已經敘述過ê,上帝beh親自來到耶路撒冷城,而且beh khiā起tī hit-ê城中。

Chit節被福音書作者採用來形容耶穌基督tī最後一禮拜騎驢á進入耶路撒冷城,人民沿路歡呼ê情景(參考約翰福音十二:12—15)。

第10節,chit節thang參考彌迦書第四章3到4節。Tī上帝統治ê國度裡,是一個「和平」,無戰爭ê所在。

第11到12節,談起上帝kah以色列人民立約ê關係。「牲祭ê血印證ê約」,chit句話需要tùi出埃及記第廿四章5到8節來了解;當時摩西帶領以色列人民kah上帝立約,tī立約ê儀式中,伊用cheng-seⁿ ê血潑灑tī人民ê身上,而所有ê以色列人民lóng講:「上主所吩咐一切ê命令,阮願意順從遵行。」因為án-ne,上帝beh kā chiah-ê四散ê以色列子民帶tńg來,而且beh chhōa in tńg來到有「堡壘」ê所在。

第13節,chit節kah第10節tú好顛倒;chia提起上帝beh使用猶大、以色列,ná親像強大ê武器仝款,kā in tùi統治in ê「希臘」帝國手中搶救出來。而且人人lóng成做善用武器ê驍勇善戰之士。

第14節,chit節thang參考詩篇第廿九篇。詩人詩歌中就真清楚表達上帝ê出現,聲音會「震撼曠野」,mā會「動搖荒漠」,甚至連香柏樹lóng會被震斷,原因是上帝ê「聲音大有能力」。Kā詩人ê詩歌用tī chia來形容上帝ê顯現,就是án-ne偉大,有威嚴。

第15節,有上帝同在ê子民kah仇對敵抗ê時chūn lóng m̄免驚惶,mā bē失去庇護,反卻是會如勇士般ê能力「消滅仇敵」。Chit節ê最後一陣詩歌,就是用以色列人民獻祭ê時ê情景來描述in得tio̍h kah仇敵之間ê戰爭。因為上帝已經赦免了以色列人民ê罪,所以in得tio̍h上帝ê幫助而得tio̍h戰爭,hō͘仇敵ê血湧流就ná親像in宰殺cheng-seⁿ獻祭tī祭壇上仝款。

第16到17節,真清楚ê表示上帝就是用色列人民ê牧者,牧者必定會保護祂ê羊群。因為上帝就是好ê顧羊人(參考以西結書三十四:11—16)。

最後,先知撒迦利亞帶hō͘以色列人民ê一個期待,就是有上帝同在ê所在,會ná親像生活tī一個安逸、無憂ê環境中。In m̄免koh再擔心會有饑荒ê苦難出現,卻是大家lóng thang食飽像「少年強壯」、「少女健美」仝款ê美好。

經文:

撒迦利亞書 10:1-10:12

註釋:

Chit章是繼續第九章談起有關上帝beh對以色列民族伸出救助ê手,並且beh大大賜福kā in賜福。原因是過去in受苦,taⁿ上帝beh「加倍補償」in(參考九:12)。上帝會「加倍補償in」,卻是因為in已經知影悔改、認罪,並且祈求上帝赦免in。這是tī撒迦利亞書一起頭就提起ê(參考一:6b)。

kui本聖經ê作者一再強調創造宇宙萬物ê上帝,是一位慈悲憐憫ê上帝,祂喜愛子民會謹守kah祂所立ê約,並且會用謙卑ê心認罪悔改,chit種人上帝lóng會原諒、赦免,並且會kā in賜福重新tńg來到祂懷抱ê機會,安慰in,並且會koh一pái kah in立約,上帝beh做chiah-ê悔改ê子民ê上帝,而chiah-ê子民kā成做上帝所照顧ê人民。Kui本撒迦利亞書就是真清楚teh表達chit種信息,beh hō͘ hiah-ê tùi巴比倫做奴隸被釋放、回鄉tńg去重建家園ê以色列人民知影,上帝已經赦免in,並且iáu beh kā四散到世界各地ê同胞tùi列強ê手中帶領tńg來。

為tio̍h表示對in熱情ê疼,上帝iáu答應beh幫助in重建耶路撒冷聖殿,chit對以色列人民來講是siōng重要ê一點。因為聖殿是in敬拜上帝ê中心。In一直認為:聖殿就是表明上帝tī in中間。這mā是先知撒迦利亞一再提出ê信息—上帝beh kah in同在。Beh tòa tī in重建起來ê耶路撒冷聖殿中。

這第十章就是傳達chit種信息,hō͘以色列人民知影:上帝beh hō͘ in tùi散居在世界各地tńg去故鄉,並且tio̍h hō͘ in koh一pái強盛起來。

第1節,chit節開始就傳出美好ê信息,先知撒迦利亞kā以色列人民講,只要in向上帝求雨,上帝一定會賞賜kā in賜福春雨kah「甘霖」,hō͘ in ê「田地青綠」表示真正神是會賜落雨水滋潤大地(參考詩篇六十五:9—10),卻m̄是迦南地人所拜ê巴力神明(參考耶利米書十四:22)。

第2節,chit節tú好kah第1節完全顛倒ê內容。Mā tùi chit節thang看出以色列人民tī迦南地tú-tio̍h ê景況,mā是in後來棄sak上帝ê原因,就是去拜虛假ê神。結果所帶來ê就是性命koh khah大ê「苦難」,ná親像「迷失ê羊」。

第3到5節,chit段經文是上帝對以色列人民ê應允。當上帝表明beh照顧祂ê子民ê時,另外一方面就是beh「懲罰」hiah-ê苦待以色列人民ê族群、國家。非常重要ê,是tī chia上帝有表示祂kah以色列人民之間有「約」ê關係。所以祂講「猶大人民是我ê」,這是真重要ê一句話。然後,上帝講beh tùi以色列人民中間選出「統治者、首領,kah指揮官來治理」以色列人民。因為上帝選出好ê領導者,koh講是祂親自kah子民同在,án-ne,以色列人民kā成做驍勇善戰ê勇士,ē-tàng「phah倒敵人ê騎兵」。

第6到7節,chit兩節詩歌繼續描述上帝ê應允。Tī chia用「猶大人民」kah「以色列家」,這真清楚是teh表示整體以色列民族。上帝已經「憐憫in」,chiah會kā in「lóng帶tńg來家鄉」,無koh是他國ê奴隸。M̄-nā án-ne,上帝mā會「垂聽in ê祈禱」。因為過去in悖逆上帝,因為án-ne上帝bat拒絕垂聽in ê祈禱(參考以賽亞書一:15,耶利米書十四:11)。現tī上帝會垂聽,表示上帝已經kah以色列人民和好,像從來m̄-bat hō͘上帝「棄sak」仝款。Án-ne,以色列人民tī上帝賜福之下,會重新復興起來,ná親像「勇士仝款ê強壯」,in mā會因為上帝好款待 in 而「歡欣鼓舞」。

第8到12節,tùi chit節開始thang看tio̍h先知撒迦利亞teh描述上帝beh án-ne對待祂ê子民以色列民族:一是上帝beh「召喚」祂ê子民重新「聚集」起來,ná親像「以前仝款真chē」。二是上帝beh戴領in tùi「分散在列國中」ê子民lóng知影上帝beh帶領in,無論是老少lóng會「同齊tńg去家園」,包括tī主前609年約西亞帶領猶大對抗埃及ê戰役失敗後,被埃及尼哥王掠去ê人,mā包括主前721年被亞述消滅ê北國以色列人民,上帝lóng tio̍h帶領in tńg來,當然這mā包括主前586年被巴比倫掠去做奴隸ê在內,上帝beh kā in安置tī「基列kah黎巴嫩」。Á「基列」是當時中東地帶出產香料siōng有名ê所在(參考耶利米書八:22),mā被看做是中東帶siōng美麗ê地區(參考耶利米書廿二:6),非常適合放牧kah種作(參考民數記三十二:1,雅歌四:1、六:5,耶利米書五十:19)。Á「黎巴嫩」則香柏樹siōng出名ê產地,建造聖殿kah王宮lóng是用chit種木料。Chit兩所在lóng是用土地肥出名。三是上帝beh懲罰過去欺壓過以色列人民ê埃及,kah亞述。四是上帝koh一pái表明祂beh幫助以色列人民,hō͘ in「強盛」起來。Á以色列人民會知影「tio̍h敬拜」、「順從」祂。

經文:

撒迦利亞書 11:1-11:17

註釋:

Chit章ē-sái講是撒迦利亞書siōng難bat ê一章經文,原因是chit章裡ê譬喻充滿tio̍h預言,而chiah-ê預言到底是teh講甚麼時代背景?真oh釐清。

先知撒迦利亞ê信息中,ná親像其他先知仝款,傳出上帝beh帶領因為國家淪亡而四散到世界各地ê以色列人民tńg去故鄉,重建家園。上帝beh koh一pái成做以色列民族ê上帝,而以色列民族teh beh koh一pái成做上帝ê子民。Chiah-ê信息tú好說明了上帝ê慈愛確實是ná親像詩篇ê詩人所講,上帝無久懷受氣,mā不輕易受氣,並且有豐富ê慈愛,所以無照人所犯ê過錯報應人(參考詩篇一○三:8—10)。Á chit點mā to̍h是kui本聖經ê中心信息。

Chit章ê第4到17節mā ē-sái講是舊約聖經siōng難處理ê經文,真可能是一種寓意ê講法,所以聖經學者teh解釋上非常分歧。Tùi第4到14節ê chit段經文,是teh描述一個好ê顧羊人,是會好好á照顧伊ê羊群。然後tùi第15到17節,是描述一個邪惡ê顧羊人是一個怎樣ê態度。真oh理解ê所在在tī原本好ê牧者,後來卻變成pháiⁿ ê牧者,兩個之間有真大ê cheng差。

第1到3節,這是一首詩歌,而且是一首哀歌,teh描述黎巴嫩kah巴珊遇tio̍h慘重災難ê情景。Ná親像頭前已經紹介過,黎巴嫩siōng出名ê就是香柏木,mā是所羅門王建造耶路撒冷聖殿kah宮殿ê時使用ê建材。M̄-koh chit-má,上帝ê審判來臨ê時,即使偉大高壯ná親像香柏樹仝款壯大ê君王,伊統治ê城門會被敵人phah開,城池會hō͘敵人用無情ê烽火hō͘燒毀。

chia提起「巴珊」這是一個土地肥,草原遼闊,水源充沛ê所在,因為án-ne畜牧業非常出名。M̄-koh tī上帝ê審判下,chiah-ê青草翠綠ê景象以後be7 koh存在,過去繁榮ê畜牧業、林業等,lóng kā因為án-ne荒廢、摧毀。

第4到5節,chia描述一個惡質ê主人對待羊群ê兇惡面譜。這惡質ê顧羊人宰殺羊群、販賣羊肉,然後tī得tio̍h金錢了後,卻用來歌頌上帝ê賞賜kah賜福。這明明是就是tī褻瀆上帝ê神聖kah慈愛。所以上帝beh嚴厲懲罰chiah-ni̍h惡質ê顧羊人。

聖經作者mā用「牧者」來譬喻一個國家ê君王,羊群就是teh指被chit位君王統治ê人民。先知撒迦利亞chia傳出ê信息指控chiah-ê君王並m̄是好牧者,卻是邪惡ê顧羊人,in kan-taⁿ會想tio̍h beh tùi人民ê身上搜刮一切,甚至是出賣人民hō͘敵人chit種事mā做得出來。

其實,先知撒迦利亞chit種信息並m̄是無ê放矢,所羅門王bat為tio̍h beh建造龐(pâng)大koh奢華ê宮殿,thang割hō͘「加利利地區ê二十座城」kah人民當工資hō͘泰爾ê希蘭王(參考列王記上九:11)。為tio̍h beh應付宮殿一千個妃嬪(參考列王記上十一:6)kah伊家己奢華生活ê所需要ê(參考列王記上四:22—23),真自然ê,伊需要透過課重稅來支付。Á猶大約雅敬王卻為tio̍h beh蓋堂皇ê宮殿,m̄-nā增加稅賦,故意不發工資hō͘工人,甚至iáu流無辜ê ê血(參考耶利米書廿二:13—14)。

第6節,先知撒迦利亞講出一個重要觀念,就是做一個領導者若是非法妄為,人民應該勇敢起來對抗,kā它推翻,án-ne chiah是正確ê方式。否則放縱有權勢繼續做pháiⁿ。Chit節講出上帝決定「無koh憐憫chit-ê地ê人」,然後ài chit-ê地ê人,上到君王,下到一般人民lóng「交tī統治者手中」,而這新ê統治者「會thún踏」in。

第7到8節,chia先知撒迦利亞講伊被「雇用」當牧者,然後伊the̍h「兩條牧杖」,其中一條叫「恩惠」,另一條則稱做「合一」。所講「恩惠」mā ē-sái講是「榮耀」、「美麗」,á是「恩寵」。這表示上帝ê榮耀受tio̍h損傷。所以上帝絕對bē許可祂忠實ê子民受tio̍h侮辱,上帝ê子民必定會因為有祂ê帶領而顯出榮耀、尊容。

「合一」,若是tùi兩條杖來看,mā thang明白上帝ê恩典就是beh帶領以色列民族重新整合起來。這兩條杖mā ē-sái講是teh代表北國以色列kah南國ê猶大。一邊用一條杖保護tio̍h,然後kā兩個分裂ê族群重新整合起來。換句話講,上帝beh親自帶領chit-ê民族,bē偏袒一方,疏忽了另外一方。

Chia講有三個「恨」伊ê「顧羊人」,in這有可能是teh指ē-tàng是teh指政治領袖,mā可能是宗教領袖,包括祭司階級ê人,以及歷代ê眾先知。In lóng因為先知撒迦利亞傳出上帝ê信息,感覺討厭,因為in無歡喜欺騙人民ê事,被先知撒迦利亞拆破出來。

第9節,chit節講chit位hō͘上帝任命ê忠實「牧者」發見上帝ê子民並無接納伊,就án-ne伊決定放棄帶領,beh hō͘ in家己去放蕩,而chit種結果就是死亡。這真像使徒保羅所講ê,做一個人拒絕接受上帝ê救恩ê時,上帝最後ê一個方法就是「chhut-chāi」chit種人去過in所喜愛ê「死亡遊戲」(參考羅馬書一:21—32)。

第10節,chit位牧者決定kā手中這第一條叫「恩惠」ê柺á hō͘ at斷。Chia強調chit支名叫「恩惠」ê柺á所代表ê意思是「約」,表示上帝ê榮耀。這mā teh隱喻上帝以後be7 koh kah chiah-ê悖逆ê子民同在。

第11到12節,chia koh一pái提起「買賣羊群ê人」ê商人。In同意用「三十塊銀á做工資」,買下了chit群羊。Chia ê「三十塊銀á」,mā常被the̍h來隱喻tio̍h猶大出出賣耶穌ê價錢。

第13節,上帝對chit-ê忠心ê奴僕講,ài伊kā the̍h-tio̍h ê這筆三十塊銀á「khǹg入去」聖殿ê「銀庫」中。Chit-ê「khǹg入去」一詞ê希伯來文是teh指「tàn入去」ê意思。若是「tàn入去」,kah用小心翼翼ê方式「khǹg入去」去就無仝款à。馬太福音第廿七章5節記載猶大出出賣耶穌基督得tio̍h三十塊銀á了後,發見做m̄-tio̍h去,mā是仝款kā chit三十塊銀á「丟tī聖殿裡」。

第14節,chia先知撒迦利亞講beh「at斷」第二根「合一」ê柺á,這就表示「猶大kah以色列」kā無法度「統一」,kan-taⁿ會koh一pái陷入混亂、動盪不安ê狀況中,到最後就是行上了滅亡ê途徑。原因是in無願意hō͘上帝所差派ê奴僕帶領,而想beh óa靠家己ê能力。

第15節,上帝ài先知撒迦利亞koh一pái扮演「pháiⁿ牧者」ê角色,beh傳達ê信息就是hō͘以色列人民知影,pháiⁿ牧者ê樣式,kah chit種牧者所帶來ê結果。

第16節,真清楚描述pháiⁿ牧者ê樣式,包括有下列幾個特點:

一是bē幫助hiah-ê受tio̍h嚇(heⁿh)驚ê。當羊群受tio̍h打擊,á是tú-tio̍h危險逼近ê時chūn,就會因受tio̍h嚇(heⁿh)驚而四界亂竄。一個好ê牧者會用伊ê聲音來安慰chiah-ê羊群,hō͘ in知影牧者就tī in身邊庇護,m̄免驚惶。

二是不chhōe迷失ê。這是無近óa跟tòe tī牧者身邊,行離了羊群。若是好ê牧者就會無顧一切去chhōe迷失ê羊,直到chhōe-tio̍h為止(參考路加福音十五:4—7)。

三是不醫受傷ê。羊群受tio̍h野獸攻擊ê時,m̄是嚇(heⁿh)驚,就是會為tio̍h beh逃避災難而四界亂竄,á是直接受tio̍h攻擊而受傷,甚至死亡。

四是不養飼iáu活teh ê。這是siōng慘ê顧羊人。因為頭前三種羊真可能lóng會面臨死亡。M̄-koh若是連無tú-tio̍h災難ê羊lóng m̄養飼,hō͘ in siōng基本ê食物,án-ne,chiah-ê羊一定會活活餓死。

以上四種lóng講出一個顧羊人siōng基本該做到ê事,m̄-koh pháiⁿ牧者lóng怠忽應盡ê職責。而且iáu做koh khah惡質ê事,就是這pháiⁿ牧者「食掉siōng肥美ê羊,拆裂in ê蹄」,結果羊就無法度行動而陷入性命ê危險。

第17節,chit節用一首短詩來結束,mā講出上帝beh採取ê行動,就是嚴厲懲罰chit種惡質ê顧羊人,而懲罰ê結果是hō͘ chiah-ê怠忽職守ê顧羊人變成殘廢、無用ê人。

經文:

撒迦利亞書 12:1-12:14

註釋:

Tùi chit章到第十四章,tī chit三章中,lóng是teh說明一個真重要ê主題—上帝審判ê時刻來臨。其實這mā第九到十一章經文ê主要內容。

Tī chit最後一段落中,一再看見「tī hit工」chit-ê詞出現tī這三章經文中。如果詳細查考,就會發見chit-ê詞tī kui本撒迦利亞書十四章中,共出現廿一pái,m̄-koh tī最後chit短短三章經文中卻是用了chē kah十七pái(參考十二:3、4、6、8、9、11、十三:1、2、4、十四:4、6、7、8、9、13、20、21,tī中文《和合本》ê第十四章之7、9兩節lóng有「hit日」,原希伯來文mā有),可見先知撒迦利亞beh傳達有關上帝tī末日審判ê信息非常強烈。

其實,chit種用詞tī舊約其他先知ê文獻中mā不時使用,特別ê是在先知以賽亞ê作品中就出現總共三十八次ê chē,而在先知耶利米ê作品內面mā有用chē kah二十pái,先知以西結ê冊中mā有七pái,而先知阿摩司用了六pái,先知彌迦則了五次,先知西番雅mā是用五次,先知何西阿kah約珥是各用三pái,先知俄巴底亞kah哈該則各用一pái。Kui個舊約聖經tùi先知以賽亞到瑪拉基,眾先知總共用chit-ê詞就chē kah一百一十二次。這mā就是tī頭前已經有講過ê,先知運動ê信息有一個特色,就是提醒大家tio̍h注意,上帝審判ê日子to̍h是將來臨,一定會謹慎,而且beh掠tiâu chit-ê最後ê機會,趕緊悔改歸向上帝。Á chit種信息在先知撒迦利亞書中顯得koh khah明確。

第1節,thang參考以賽亞書第四十二章5節。

先知撒迦利亞beh傳達上帝審判ê主權ê時,事(tāi)先特別提起講kui個宇宙萬物lóng是上帝所創造ê,表明上帝對kui個宇宙萬物lóng有主權,chit點一定tio̍h非常清楚。

第2節,「酒」,這是先知文獻中一再強調上帝會用「烈酒」hō͘ lim ê人,行bē穩、「搖搖晃晃」,終其尾倒落去,用chit種方式來表示上帝ê懲罰(參考五十一:17,耶利米書廿五:15—29)。Chia講所有想beh攻擊耶路撒冷ê國家,lóng kā ná親像lim醉酒ê人仝款,會倒落去。

第3節,是chit章第一個「tī hit工」ê上帝之日。有上帝同在ê「hit一工」,任何外來ê力量lóng無夠額來撼動有上帝同在ê所在。

Chit節講上帝beh hō͘耶路撒冷ná親像「一塊沉重ê石頭」,hō͘ hiah-ê想beh動chit塊大石頭ê人,m̄-nā搬移bē振動,反tńg因為想beh搬動受傷。

第4節,是第二個「tī hit工」ê上帝之日。只要上帝出手,敵人ê騎士會「發瘋」,敵人ê戰馬「受驚」而且「chheⁿ-mê」,m̄知方向tī tó位。因為上帝「ài beh看顧猶大人民」。

第5節,「hit時」,這是teh指「tī hit工」ê意思。所有被庇護ê猶大人民lóng會同聲歌頌上帝,in o-ló上帝賞賜kā in賜福力量。因為in清楚知影並m̄是家己軍隊ê武力ē-tàng擊退敵人,卻是因為有上帝ê同在kah幫助。

第6節,是第三個「tī hit工」ê上帝之日。Tī上帝ê日子裡,咱人thang看tio̍h一個非常特別ê景象,就是ná親像星火燎原ê日子來到。Chit節講出kui個以色列民族ê全體勝利。

聖經中不時用「火」來表示兩種意義,其一表示上帝ê懲罰。其二表示潔淨(參考以賽亞書六:5、7)。

Chia講猶大親像樹林中ê大火beh「燒毀左右鄰國」,這意思真清楚,就是beh嚴厲打擊左右鄰國、族群。過去猶大是hō͘左右鄰國攻擊ê對象,chit-má則反過來回擊,這mā說明了上帝開始採取報應ê動作。

第7節,chit節主要是teh強調上帝ê拯救bē只降臨在大衛ê kiáⁿ孫中,卻是會臨到所有ê以色列人民,就是上帝全部ê選民身上。因為猶大所代表ê就是全體以色列人民,這是tī主前第六世紀末期tùi巴比倫回鄉了後,猶大家族就是teh代表全體以色列子民ê意思。

第8節,是第四個「tī hit工」ê上帝之日。Tī上帝日子ê「hit一工」,情況會完全改變,因為有上帝同在,軟弱ê人會變成siōng有力量ê人。

Chit節講出上帝對大衛家族特別ê疼。Tī第7節講上帝beh拯救所有以色列人民,chit-má koh khah進一步講大衛ê kiáⁿ孫會出現好ê領導者,這領導者會親像上帝ê「天使」仝款,帶領以色列人民重新tńg來到上帝ê救恩中。而且tī chiah-ê回鄉tńg來重建家園ê以色列人民中間,即使是「siōng軟弱ê,mā會像大衛hit種堅強」,原因就是有上帝teh帶領。

第9節,是第五個「tī hit工」ê上帝之日。先知撒迦利亞講「tī hit工」,上帝beh親自介入防衛耶路撒冷安全ê工作,絕對不許可有任何外國入侵ê力量來損害耶路撒冷。

第10節,chia談起上帝beh kā伊ê「靈」灌ak、充滿tī耶路撒冷ê居民kah大衛ê後代。因為有上帝ê靈同在,就表示chit-ê人á是族群,就是上帝所喜愛ê對象。

第10節下半句真oh理解,有人解釋講先知撒迦利亞tī chia已經預言耶穌基督會受難ê事。M̄-koh mā thang án-ne理解:tī上帝審判ê日子來臨chìn前,總會有發生真chē上帝忠實ê奴僕受難之事件,而當上帝進行審判ê時,就會kā chiah-ê受難奴僕ê名一一提出來做審判ê根據,chit時chūn,大家chiah會捶心哀歎kah哀傷,而且chit種哀傷ê痛切,就ná親像喪失大kiáⁿ仝款ê悲慘。

第11節,是第六個「tī hit工」ê上帝之日。原本是歡樂ê城市,chit-má卻因為審判日子來臨,發見過去所殺害ê上帝奴僕kā成做in違背上帝旨意ê證人。

Chia講耶路撒冷會像「米吉多平原」,chit-ê地方是古老戰場,tī巴勒斯坦ê中部地方。聖經時代,chit-ê所在不時有戰爭發生(參考士師記五:19—21,列王記下九:21—29、廿三:28—30)。

「哈達‧臨門」chit-ê名有兩個可能,其一是teh指一個所在ê名,真可能就是teh指tī米吉多平原附近ê所在。其二是teh指一個神明ê名,這神明真可能就是古巴比倫ê「塔模斯」神ê名,chit-ê神是一個繁殖之神,tī每年ê宗教禮儀中,就有為這神明啼哭ê項目,而chit點mā to̍h是先知以西結所嚴厲譴責ê行為(參考以西結書八:14)。

第12到14節,chit三節經文中lóng是提起哀傷m̄-nā是停留tī耶路撒冷城內而已,卻是向外擴展蔓延。換句話講,哀傷已經蔓延到每一個家族,為甚麼會án-ne?原因就是上帝審判ê來臨,每一個人lóng ài面對tio̍h上帝奴僕做證指控ê懲罰。

值得注意ê是tī chia只提起四個家族,包括「大衛」、「拿單」、「利未」kah「示每」等。Tī撒母耳記下第五章14節,拿單就是大衛ê kiáⁿ兒;示每則利未ê kiáⁿ兒革順ê第二kiáⁿ(參考出埃及記六:17)。利未是屬tī祭司體系,而大衛則政治王朝。Tī古代社會,政治王朝kah祭司體系ē-sái講是一個國家、社會ê主要領導階層。先知撒迦利亞用chit種句型來表示kui個社會,上到領導階層、下到一般家族,以及所有其他家族,lóng kā為chit件無應該有ê罪惡行為哀傷。Mā thang講,由領導階層ê出來,帶領kui個社會進行懺悔、認罪ê行動,chiah是聖經作者所khah強調ê信息,mā是上帝所期待看tio̍h ê景象。因為只有憂傷、痛悔ê心chiah會得tio̍h上帝ê赦免、憐憫(參考詩篇五十一:17)。

經文:

撒迦利亞書 13:1-13:9

註釋:

Tī先知作品中會發見歡喜用「上帝ê日子」(á是用「tī hit日」、「hit日」)chit種句型來表達一個重要ê信息:上帝審判日子to̍h是將來臨。Á這teh表示兩個基本要義:一是上帝審判ê時刻已經來到,而chit-ê時刻mā是所講末日ê來臨。二是teh指上帝拯救ê日子已經來到á是得拯救。無論是上帝ê審判,á是上帝ê拯救,chit兩種意義是分bē開ê。因為有上帝ê審判,chiah會聽tio̍h被嚴厲審判者傳出呼喊拯救、赦免ê悽慘聲音,mā因為審判ê日子臨到,看tio̍h有人因為聽從上帝憐憫ê聲音,知影已經得tio̍h上帝ê赦免、拯救、伸冤,就án-ne高聲傳出歡喜、感謝ê o-ló歌聲。這就是tī上帝審判ê日子來臨ê時,所顯示出來兩種極大無仝ê景象。

先知撒迦利亞tī chit章附加了一個重要信息:呼籲民眾tio̍h趕緊悔改認罪,承認上帝就是拯救in ê主宰。Koh講,在先知撒迦利亞ê信息中,非常重要ê一點就是:上帝ê審判m̄-nā是Tī一般人民身上,koh khah重要ê,chit種審判mā tī上帝ê奴僕眾先知身上。原因是有kóa先知根本就是無盡到應該盡ê責任,á是虛假ê先知。換句話講,上帝ê審判對tī無忠實ê奴僕mā會hō͘ in嚴厲ê打擊,這真清楚teh說明一件事:當上帝ê審判來臨ê時,絕對無任何一個人ē-tàng避免,mā無人ē-tàng得tio̍h特權而閃過上帝ê審判。

第1節,「tī hit工」ê詞tī本章第一pái出現。
Chia講上帝為以色列人民「開一個泉源,kā in ê罪惡kah污穢洗盪清氣」,這是非常大ê恩典,表示beh赦免祂ê子民ê罪惡。原因就是tī第十二章12到14節真清楚記載講,以色列人民lóng tī為in所犯ê過錯哀傷、痛悔。所以上帝會因in真實認罪ê態度,hō͘ in完全ê赦免。先知以西結mā有chit種信息(參考以西結書三十六:25)。

這「泉源」意思是teh指「井」、「噴水池」。「罪惡」,tī希伯來文是teh指「nidda」,意思是teh指tī性行為上不清氣。原來聖經ê作者歡喜用夫妻ê關係來比並為上帝kah以色列人民之間ê關係,上帝就是用色列人民ê丈夫;以色列人民就是上帝ê bó͘。所以夫妻之間ê性關係應該是真潔淨、忠實ê,bē-tàng kah丈夫以外ê cha-po͘人相處有性行為,若無,就是一種lah-sap,犯淫亂罪ê行為。所以這真清楚講出上帝beh kā以色列人民去拜偶像,看做ná親像bó͘去kah別ê cha-po͘人苟kah,這就是一種淫亂、不清氣ê性行為。上帝講beh Kā chit種拜偶像ê事全部清除,hō͘ in知影he是lah-sap、無清氣ê行為。

第2節,chit章第二pái出現「tī hit工」。Chit節傳出一個真重要ê信息,就是拜偶像kah假先知是仝款ê罪,上帝lóng tio̍h kā它除滅殆盡。所講「自稱做先知ê人」,表示m̄是出tī上帝揀選。上帝無啟示祂ê信息hō͘ chit種人(參考耶利米書十四:14)。

第3節,chia特別提起連當父母ê,mā bē-tàng許可kiáⁿ兒假冒先知。若是kiáⁿ兒m̄聽,當父母ê,為tio̍h kui個族群ê安全起見beh警告子女,án-ne chiah ē-tàng符合摩西律法ê規定(參考申命記十三:6—11)。

第4節,「tī hit工」,這是第三pái。先知撒迦利亞指出真實ê先知m̄是靠外表「穿粗毛衣」(參考馬可福音一:6)就ē-tàng表明家己是先知。Á先知耶利米指出,先知ê真á無,iáu koh-khah tio̍h看in所傳ê信息有無實現(參考耶利米書廿八:9)。

第5節,「我m̄是先知;我是作穡人」,chit句話bat出現在先知阿摩司身上,原因是當時伯特利ê祭司亞瑪謝指責伊講國王耶羅波安無歡喜聽ê話。先知阿摩司真受氣,伊回答祭司亞瑪謝講家己是作穡人,m̄-koh hō͘上帝呼召出來傳信息(參考阿摩司書七:14—15)。

第6節,先知撒迦利亞指出,過去有kóa人為tio̍h hō͘人認為伊ê身上有上帝特別hō͘ in ê力量,所以就kā家己ê身軀傷害到流血,這為tio̍h beh取信別人認為in真正是先知chiah有能力án-ne做(參考列王記上十八:28),m̄-koh無甚麼作用,因為假先知只有ē-tàng傷害家己ê身軀,對tī傳達上帝ê信息是一點作用mā無。

所以chit節ē-sái講是真諷刺ê teh說明,當上帝審判來臨ê時,過去chiah-ê因為扮演假先知ê人,in身上ê記號原本就是teh扮演假先知時代所傷害ê,chit-má則tī上帝審判面前,in就beh掩蓋(khàm)chiah-ê傷痕,m̄敢koh再hō͘人知影in過去bat扮演假先知,而會解釋講hiah-ê傷痕是tī朋友ê厝裡無小心跋倒,á是teh爭吵ê時受傷ê。

第7節,這是上帝ê宣告,上帝講祂許可攻擊者用「刀劍」殺害祂ê奴僕,mā就是hiah-ê忠心ê顧羊人。Tùi以賽亞書第五十三章10節thang看出上帝願意hō͘祂ê奴僕「挨phah受苦」,為tio̍h beh實現祂拯救ê計畫。換句話講,上帝並無會平白犧牲祂ê奴僕,卻是藉tio̍h犧牲奴僕ê性命,來拯救koh khah chē ê性命。

第8節,「三分之二ê人死亡」,這確實是一個龐(pâng)大ê數目。表示上帝ê審判絕對不輕。

第9節,chhun落來ê是「三分之一」,mā就是所講ê「殘存ê子民」。M̄-koh chiah-ê á是仝款beh經過「試驗」,而且是像「試驗金子」仝款,chiah ē-tàng hō͘伊jú來jú「純淨」。Ná親像箴言作者有chit種話講:「鼎是beh 鍛鍊銀,爐是beh 鍛鍊金,獨獨上主是teh 鍛鍊人ê 心。(全民版)」(箴言十七:3)chit種用爐火鍛煉金銀等貴重金屬,用來譬喻上帝考驗祂ê子民(參考以賽亞書一:25,耶利米書六:27)。

「In是我ê子民;我是in ê上帝」,chit種句話用來表明上帝kah祂揀選ê子民之間有立約ê關係(參考出埃及記廿九:45,利未記廿六:45,撒母耳記下七:24,歷代志上十七:22,耶利米書七:23、十一:4、廿四:7、三十:21、三十一:33、三十二:38,以西結書十一:20、十四:11、三十四:24、三十七:23、27,撒迦利亞書八:8)。Chit種約是一種性命ê約,mā是永遠ê約。

經文:

撒迦利亞書 14:1-14:21

註釋:

先知撒迦利亞ê信息中有一個真重要ê啟示,he就是性命中有苦難,並無盡然lóng是pháiⁿ事,因為苦難mā是上帝teh鍛鍊祂子民ê一種方式,ná親像先知撒迦利亞所講ê,tī剩餘ê子民中,上帝beh用「火煉」像試驗金子仝款(參考十三:9)。因為上帝是聖潔ê,祂希望祂ê子民mā是聖潔ê。申命記ê作者強調上帝帶領以色列人民離開埃及進入曠野漂流四十年,就是用chit種方式teh「考驗」in(參考申命記八:2—3)。

chit章經文真像先知耶利米ê信息,講上帝siōng常用ê三種方式,就是戰爭、飢荒、瘟疫等來懲罰悖逆祂ê子民(參考耶利米書十四:12、廿四:10、廿五:29、廿七:8、廿九:17、三十四:17、四十二:22)。先知撒迦利亞mā tī chit章中,一再提起上帝ê審判,包括有戰爭、破病,kah炕旱。Ná親像頭前所提起ê,上帝ê審判有懲罰,相對ê,mā會有拯救ê恩典,chit種信息mā是先知文獻ê特色之一。

第1節,「上主坐落來審判ê日子緊到à」,這「審判ê日子」,mā就是先知撒迦利亞一再使用「tī hit工」ê另外一種表達方式,這真清楚是teh表示上帝已經來到,卻m̄是tī遙遠ê天邊。先知撒迦利亞指明耶路撒冷會受敵人「擄奪」、「分贓」in ê財物。因為in違抗上帝ê旨意,上帝透過chit種方式來幫助猶大ê以色列人民知影悔改、認罪。

第2節,chit節真清楚描述戰爭ê實況,包括有耶路撒冷「城會被佔領,房屋被洗劫,婦女被強姦,半數ê居民會受掠,殘餘ê人留tī城內」。Tī撒迦利亞書第十三章9節講上帝審判ê日子,只有三分之一ê人會留存落來。Tī chia soah講有一半ê人會hō͘留置tī耶路撒冷,其他ê人lóng被俘虜去做奴隸à。Thang想像會tio̍h戰敗ê後果是非常慘重。

第3節,chia講上帝beh「出去kah hiah-ê國家征戰」,這teh表示上帝決定出手來懲罰chiah-ê強大ê國家聯軍,因為in ê行踏已經超過上帝所許可ê範圍,in殘酷ê手段已經引起上帝ê大受氣。

第4節,本章第一pái用「tī hit工」chit-ê詞。作者講hit工是上帝審判ê日子,上帝已經來臨,而且是khiā tī耶路撒冷「東邊ê橄欖山頂」,上帝beh觀看hiah-ê攻擊耶路撒冷ê聯軍thang逞強到甚麼時chūn。

第5節,是teh描述耶路撒冷遇tio̍h聯軍攻打ê情景,當然thang想像會tio̍h hit-ê災情是非常ê慘重。

先知撒迦利亞特別指出情況ê嚴重性,ná親像當年「猶大王烏西雅逃避大地動」仝款,chit件事是發生tī主前760年左右ê大災難,先知阿摩司bat用chit pái ê大地動做歷史背景,做伊hō͘上帝呼召出來傳講起帝信息ê史料根據(參考阿摩司書一:1)。先知撒迦利亞用「大地動」表示:當上帝來臨ê時,就會像大地動仝款,人人lóng會heⁿh驚kah四界亂竄,以求保全性命。

Koh講,mā因為上帝ê審判來臨而發生大地動hō͘山谷分裂做做為兩半,中間kā出現空隙,致使逃難ê人有機會thang chhōe-tio̍h避難、逃脫ê所在。M̄-koh仝款ê,chit種大地動,會hō͘攻打耶路撒冷城ê聯軍,感覺真無仝款,in會因為面臨大地動而驚惶失措,落荒而逃。M̄-koh卻m̄知怎樣逃難,因為強大ê地動kā會hō͘ in ê腳酸軟而無力逃走。

Chit節講tī大地動中上帝「來臨」,而且是「帶所有ê天使同齊來」,表明ê就是beh上帝ài beh進行審判ê工作,天使kā執行上帝審判了後ê命令。地動kah天使連結做伙ê事mā thang參考馬太福音第廿八章2節。

第6到7節,這是第二pái用「tī hit工」。Chia特別強調「無koh有寒冷、嚴霜」。Chit兩個詞lóng teh表示性命ê苦難,tī chia ê意思就是苦難ê日子會過去。

第8節,chit節thang參考以西結書第四十七章,該章描述ê先知以西結tī異象中所看tio̍h ê新耶路撒冷城。可能是受tio̍h先知以西結ê影響,先知撒迦利亞tī上帝臨在ê耶路撒冷mā會是án-ne;伊提起tī上帝審判了後ê耶路撒冷城,以後be7 koh會缺水,卻是成做一座流出泉水ê城市,人民不需要驚惶缺水ê苦難,無論是「旱季雨季lóng仝款」,而且水量tú好符合所需要ê,bē siuⁿ chē mā bē siuⁿ少。Chit種講法續接第7節所提起,有上帝坐陣指揮ê所在,陽光永遠bē消失,水mā bē減少。其實這就是伊甸園ê景況。
第9節,chit節kah第7節載tī中文《和合本》有「hit日」,《呂振中教授版本》、天主教《思高聖經學會曉版本》,包括希伯來原文mā有,可惜《現代中文版本》有省略。

Chit節是公開宣告上帝已經來統治chit-ê世界à。先知撒迦利亞講「上主beh做全地ê王」,chit種句話,已經teh說明只有創造宇宙萬物ê主宰耶和華上帝,chiah是性命ê主。因為祂是賞賜光kah水hō͘祂子民ê主宰。

第10到11節,chit兩節看tio̍h一個全新面貌出現ê耶路撒冷城kah過去無仝款;teh過去,它一直真輕易ê就被敵人來侵犯。M̄-koh今後以後be7 koh是án-ne,因為有上帝ê看守,chit-ê城會ná親像建造tī高山頂ê城市仝款,m̄-nā tī國防上守衛容易,而且tùi真遠就ē-tàng看見它散發出來ê光芒。所以khiā起tī其中ê人民kā thang「安居樂業,無koh有被殲滅ê危險」。

第12節,chiah-ê攻擊耶路撒冷ê國家、人民會hō͘上帝嚴厲懲罰,而懲罰則ná親像患tio̍h癩ko病仝款恐怖(參考申命記廿八:27—35)。

第13節,koh一pái用「tī hit工」,表示上帝審判ê結果,就是hō͘ hiah-ê攻擊上帝城池ê咱人陷入「混亂、驚惶」中,甚至彼此hō͘鬥、攻擊。

第14到15節,當chiah-ê聯軍來攻打in ê時,有上帝出來抵擋,並且猶大ê以色列人民mā加入抵抗ê行列,而且phah贏,thang分享因戰勝所得tio̍h ê戰利品。除了這以外,hiah-ê戰爭用ê工具,包括「馬、騾子、駱駝、驢á,以及敵人營地所有ê動物,mā lóng tio̍h染上驚人ê疫病」,這表示會半遂敵軍ê撤退ê動力,hō͘敵人敗得koh khah悽慘,因為連beh撤退mā無辦法à。

第16到19節,chit段經文說明新ê耶路撒冷kā成做萬民敬拜ê所在,hiah-ê過去bat來攻打耶路撒冷ê國家、君王lóng kā明白,獨獨萬軍ê統帥耶和華上帝chiah是真正君王。所以in lóng會主動來耶路撒冷朝聖。

Chia特別提起「Tòa棚節」,chit-ê節期是teh慶祝農作物收成後準備收藏起來,有連續長到八天ê時間舉行感恩慶祝活動(參考利未記廿三:33—38)。Chit-ê節期mā是用色列人民歡欣歌舞ê活動,用來感謝上帝賞賜農作物ê恩典,是所有以色列人民lóng tio̍h參加。用tī chia強調所有ê國家lóng tio̍h來過chit-ê節期,表示所有國家就án-ne知影上帝chiah是萬物ê主宰,mā是所有性命ê主。包括當時siōng具實力ê國家mā仝款beh來敬拜上帝,感謝上帝。先知撒迦利亞chit種信息是teh表明一件事:如果連埃及mā抵擋不了上帝ê懲罰,án-ne,其它地區就koh khah免講à。

第20節,chia koh一pái用「tī hit工」,mā是撒迦利亞書最後ê一個上帝之日,tī chit工,一切世上萬民、萬國lóng是屬tī上帝管理ê。Chia講「連馬ê鈴鐺上mā kā刻上『聖化歸上主』chit句話」,就kah「聖殿內ê鍋」kah「祭壇頭前ê碗」仝款,lóng是屬tī聖潔上帝所用。這表示過去ê馬是用來戰爭ê,chit-má是kah chiah-ê聖殿獻祭用ê器皿仝款,全部lóng tio̍h用來敬拜上帝。Koh講,過去只有以色列人民chiah是分別為聖ê子民,現tī所有ê人lóng是à。

第21節,最後一句話講「上主—萬軍統帥ê聖殿內無koh有做買賣ê人」。Chia所講「做買賣ê人」,tī中文《和合本》用「迦南人」,《台語漢字本》mā是用「迦南人」,而天主教《思高聖經學會曉版本》是用「商人」,而《呂振中教授版本》則用「販賣ê人」。原來猶太人歡喜用「迦南人」chit-ê名詞來形容teh生意場合中用不誠實方法來欺騙對方ê人。用「迦南人」另外iáu有一種用意,就是teh指無清氣、思想不端正ê人。Tī chia表示來到敬拜上帝ê場所,人bē有貪婪ê念頭、污穢ê思想,卻是會用誠實ê心敬拜上帝(參考約翰福音四:23—24)。

重新查詢