重新查詢  A+放大  A-縮小
經文:

詩篇 1:0-1:0

註釋:

第一篇:
Chit首詩thang分做兩段落,to̍h是第1到3節kah第4到5節,第6節是結論。前段是談及好人,mā就是照上帝旨意去行ê人。後段則相對ê違背上帝旨意ê人。
第1節,連續提起三種人,一是「惡人」,二是「罪人」,三是「侮慢上帝之徒」。抵擋chit三種人ê方式,就是「不聽從」、「不跟tòe」、「m̄ kah之仝伴」。詩人講chit種人才是「真正有福」ê人,意思是teh指tī上帝面前有喜樂ê人。
第2節,chit節講出第1節所講ê ē-tàng抵擋邪惡勢力ê人,是真正以上帝ê話(律法)為根據ê人。因為有上帝ê話做基礎,chiah ē-tàng辨別善惡ê無仝,mā chiah會有能力抗拒誘惑。

第3節,chit節thang參考耶利米書第十七章7到8節。Chit節回應了第2節所提起ê,真正用上帝ê話作性命基礎ê人,會親像栽種tī溪水邊ê果子樹仝款,性命永遠欣欣向榮,充滿tio̍h活力。

第4到5節,chit兩節tú好kah第3節呈現對比。
「糠秕」是teh指hiah-ê外殼看起來好看,m̄-koh,無內容ê粟á,只要風一吹就飄行。無以上帝ê話為性命內容ê人mā是án-ne。詩人講,chit種人就是只知影作惡ê人。結局會tī kah上帝關係親密ê「義人」中受淘汰掉。

第6節,講出chit首詩歌ê結語,就是好人kah pháiⁿ人之間一定會有無仝ê結局。
經文:

詩篇 1:1-1:6

註釋:

Chit首詩thang分做兩段落,to̍h是第1到3節kah第4到5節,第6節是結論。前段是談及好人,mā就是照上帝旨意去行ê人。後段則相對ê違背上帝旨意ê人。

第1節,連續提起三種人,一是「惡人」,二是「罪人」,三是「侮慢上帝之徒」。抵擋chit三種人ê方式,就是「不聽從」、「不跟tòe」、「m̄ kah之仝伴」。詩人講chit種人才是「真正有福」ê人,意思是teh指tī上帝面前有喜樂ê人。

第2節,chit節講出第1節所講ê ē-tàng抵擋邪惡勢力ê人,是真正以上帝ê話(律法)為根據ê人。因為有上帝ê話做基礎,chiah ē-tàng辨別善惡ê無仝,mā chiah會有能力抗拒誘惑。

第3節,chit節thang參考耶利米書第十七章7到8節。Chit節回應了第2節所提起ê,真正用上帝ê話作性命基礎ê人,會親像栽種tī溪水邊ê果子樹仝款,性命永遠欣欣向榮,充滿tio̍h活力。

第4到5節,chit兩節tú好kah第3節呈現對比。

「糠秕」是teh指hiah-ê外殼看起來好看,m̄-koh,無內容ê粟á,只要風一吹就飄行。無以上帝ê話為性命內容ê人mā是án-ne。詩人講,chit種人就是只知影作惡ê人。結局會tī kah上帝關係親密ê「義人」中受淘汰掉。

  第6節,講出chit首詩歌ê結語,就是好人kah pháiⁿ人之間一定會有無仝ê結局。

經文:

詩篇 2:1-2:12

註釋:

因為chit首詩篇被馬可福音第一章11節,以及使徒行傳第四章25到26節、第十三章33節lóng有引用過其中ê詩句。加上chit首詩篇第6節講:「主講:Tī 錫安— 我ê 聖山,我已經設立我ê 王。(全民版)」因為án-ne,hō͘人認為chit首詩歌應該是kah君王有關係。若是kah君王有關係,聖經作者就真清楚表示一個概念:君王ê權力tùi上帝來賞賜,絕對無法度亂使用。因為上帝是揀選君王來照顧人民,卻m̄是用來欺壓ê。

第1到3節,chia一開始就提起「列國」,指ê是附庸國家,á是被統治者,in lóng利用新王tú登基ê時,圖謀反叛。M̄-koh in無注意tio̍h,chit位君王是上帝所選立ê。只要是上帝選立ê君王,反對chit位君王,等於是反對上帝仝款ê愚戇。因為án-ne,有反叛上帝選立ê君王之念頭,kan-taⁿ會為家己帶來koh khah大ê傷害。

第4到6節,詩人tī chia提供一個重要觀念:上帝tī天頂俯視tio̍h地上人類ê言行舉止。上帝非常清楚人ê心思意念。Chiah-ê心懷不軌ê圖謀者,認為無人知影。其實,上帝真清楚,因為án-ne,會用「大受氣告誡」chiah-ê列國。聖經一再提醒,只要上帝發出大受氣,人類就會「驚惶失措」,m̄知該怎樣辦chiah好。

第7節,chit節是chit首詩siōng重要ê一節經文,講chit位hō͘ 上帝所膏立ê君王,kah上帝之間ê關係有kah頂面仝款帝ê kiáⁿ一般ê親密。換句話講,上帝kah祂ê子民之間ê關係ná親像「父」kah「子」之間ê關係hit種地密切。聖經作者mā不時用「父」kah「子」ê關係,來形容上帝kah人之間無法度分離ê關係(參考以賽亞書六十三:16、六十四:8,耶利米書三:4、三十一:9,瑪拉基書三:17,路加福音十五:11—32)。

第8節,這是上帝ê應允,beh賞賜hō͘祂所揀選ê君王,ē-tàng治理世間列國。上帝會賞賜hō͘ chit種君王有智慧,知影用公義維護sàn-chhiah人,會保障孤苦無助ê人,會以正義治理、信實施政(參考以賽亞書十一:2—5)。

第9節,chit節被啟示錄引用了三pái(參考二:27、十二:5、十九:15)。詩人表達一個基本認知:一個公義ê君王,對hiah-ê作奸犯科ê人,絕對bē袖手旁觀,伊一定會打擊、嚴厲懲罰。

第10到12節,chit段詩歌是勸勉hiah-ê心有二意ê列國君王,tio̍h用敬畏ê心順服上帝ê旨意,mā就是順服上帝所膏立ê君王。

經文:

詩篇 3:1-3:8

註釋:

Tī真chē無仝版本聖經中lóng有Tī chit首歌加上chit句旁註:「大衛逃避伊kiáⁿ押沙龍ê時chūn作ê詩。」可惜《現代中文譯本》無標上這旁註。詩篇中有kúi-nā首詩歌lóng有旁註是kah大衛有關ê事,親像第七篇、第十八篇、第三十四篇、第五十一到五十二篇、第五十四篇、第五十六到五十七篇、第五十九到六十篇、第六十三篇,以及第一百四十二篇等。

假使chit首詩歌是如「旁註」所講ê,大衛teh逃避伊kiáⁿ押沙龍ê時所寫ê,án-ne就需要參考撒母耳記下第十五到十八章。是因為押沙龍叛變竄奪王位,大衛感覺不妙,因為án-ne,帶忠心ê臣僕逃離耶路撒冷。因為án-ne,chit首詩歌mā hō͘人認為是一首哀歌。

第1到3節,teh逃亡ê大衛,忽然感覺到處lóng是反對伊、攻擊伊ê人,甚至chiah-ê人會講上帝已經棄sak了大衛。即使tī chiah-ni̍h惡質ê環境下,大衛iáu是堅信上帝就是伊siōng好ê護衛者,是盾牌,一定會hō͘伊恢復信心。

第4到6節,第4節ê「我向上主呼求援助」中ê「呼求」,有「大聲叫」ê意思。表明性命發生危險到teh要死亡ê時,詩人就大聲叫上帝ê救助。伊深知上帝一定會垂憐伊ê苦難,就算tī siōng無助、軟弱到ná親像睏(表示暗時),á是「睡醒起來」(表示日時頭)看見敵人大軍包圍ê時chūn,伊mā不驚惶,因為上帝會護衛tio̍h伊,hō͘伊免受災害。詩人tī chit兩節中表達了基督教信仰siōng重要ê觀念:只要有上帝kah我同在。我縱然行過死亡路徑,mā m̄驚災害(參考詩篇廿三:4)。

第7到8節,表示拯救ê上帝必定會「侮辱」hiah-ê欺負祂ê子民ê仇敵,chit種侮辱ê方法,就是kā仇敵展寶ê勝利重重地擊潰,hō͘ in ê面變形pháiⁿ看,ná親像敲掉敵人ê嘴齒仝款。詩人深信,上帝一定會hō͘伊得勝,因為上帝會看顧家己ê子民。

經文:

詩篇 4:1-4:8

註釋:

Tī第三篇有標題寫「求助ê晨禱」,然後第四篇寫「求助ê晚禱」。Án-ne,第三篇kah第四篇是相關連ê詩篇。

第1節,這是詩人感覺非常孤寂、無助ê時chūn,伊知影唯一ê希望,就是向上帝祈求幫助。

第2到5節,勸人m̄-thang koh再犯罪,tio̍h歸向上帝,好好á反省家己所做ê事,是m̄是違背上帝ê旨意。

如果chit首詩歌是kah第三篇ê背景仝款。Án-ne就是大衛teh勸勉押沙龍,m̄-thang koh án-ne落去,因為這bē是上帝歡喜ê行為。

第3節,chit節所講ê「選召」,有含分別為聖ê意思。上帝所選召出來ê人,必定是虔誠、忠心tī上帝ê人。「歸屬」,原來ê意思是teh指「忠心」,mā是teh指「委身」ê意思。上帝所揀選ê人,chit種人必定會忠心tī上帝,委身tī上帝,因為知影上帝對伊ê疼真深。

第6到8節,詩人tī chia講出心中ê ǹg望,伊深信只要上帝帶領,就算tī siōng困難ná親像曠野地帶,mā會得tio̍h性命ê甘霖一般,大地lóng受tio̍h雨水ê「福澤」,充滿tio̍h上帝ê賜福。

第7節詩人講出一個人性命ê豐富,是tī心內ê喜樂,因為喜樂ê心khah贏過豐富ê lim食享受。Thang kā此節比較khah馬太福音第六章28到34節,會koh khah清楚此意。


經文:

詩篇 5:1-5:12

註釋:

Chit首詩kah頭前二首詩真相近,lóng是teh描寫一個人心內掙扎、奮鬥ê信仰告白。長老教會ê聖詩第363首「耶和華,早起ê時祢ē-tàng聽我ê聲」就是用Chit篇詩作詞ê。

第1到2節,chit首詩歌一開始就向上帝祈求,特別是tī第1節講出「吐氣」,這是teh指哀嘆ê意思。因為án-ne,chit首詩歌mā被列為是一首哀歌。

因為第3 節ê關係,一般lóng kā chit首詩看做是一首早起ê詩歌。以色列人民有一種觀念,認為「清早」是向上帝祈禱siōng好ê時間,此時刻大約是tī早起六點ê時,因為清早起來準備好勢了後,beh出門去工作前向上帝祈禱,一則chit時精神飽足,二則hit工ê工作需要上帝ê手帶領。

第4到6節,詩人Tī chit段詩歌中kā咱講上帝所討厭ê事,乃是「邪惡」,這包括狂傲ê、作惡ê、講白賊ê、嗜血ê、詭詐ê等。

第5節thang參考詩篇第十四篇1節,所謂「狂傲ê人」,是teh指心中無上帝ê人,因為án-ne,chit種人是不配khiā tī上帝面前。第6節所講ê「嗜血」,意思是teh指傷害人ê性命,並無一定是teh指gia̍h刀槍ê,因為白賊mā足以傷害人ê性命,á是毀謗mā會造成人ê性命受傷,虛假ê見證koh-khah是比刀劍厲害。這kah第9節所提起ê仇敵之言,是bē-tàng信ê原因仝款。

第7到8節,詩人相信上帝是慈悲ê,chit點mā是kui本聖經共同ê教導。因為有上帝豐富ê慈愛,人chiah ē-tàng來到上帝面前敬拜祂,因為上帝討厭作惡ê人。當上帝接納一個人來到聖殿中敬拜祂,表示上帝接納chit-ê人。一個hō͘ 上帝接納ê人,上帝會引chhōa伊行「正路」。

第9到10節,ná親像頭前teh紹介詩篇ê時提過ê,「仇敵」表示誘惑ê氣力,soah ē-tàng拆破chit種仇敵ê詭計ê,只有上帝chiah有辦法。

第11到12節,體驗tio̍h上帝拯救、帶領行過險境ê人,lóng會有chit種興高采烈ê歡呼,因為贏過仇敵ê誘惑。

第11節ê chit句「因為你有喜樂」,原本ê意思是「因愛你ê名」,意思是喜愛上帝ê名ê人,lóng會蒙上帝ê賜福。第12節ê「盾牌」,指ê是足以蓋過一個人身軀ê蓋kòa。換句話講,chit種「盾牌」是teh指一個人hō͘ 上帝完全包tòa,bē hō͘仇敵傷害到伊。


經文:

詩篇 6:1-6:10

註釋:

Tī詩篇裡總共有七篇是屬tī所謂「悔改ê詩歌」,這是其中ê一篇,另外六篇是:第32篇、第38篇、第51篇、第102篇、第130篇、第143篇等。Chit首詩kah第38篇ê詩歌真類似,是一首描述詩人tī病痛中發出ê聲音,並且有一種看法,認為病痛乃是上帝對人ê處罰。Chit種看法普遍存在人ê思想中。

第1節,chit節kah詩篇第三十八篇1節完全仝款。詩人開始就大聲叫講:「上主ah!」原因是詩人感受tio̍h身陷痛苦,是上帝對伊發出大受氣。

第2到4節,tùi chit兩節thang看tio̍h詩人病重,chit種痛苦呈現出來ê狀況,是性命已經接近尾聲,是病到快接近死亡ê時刻,chit時chūn詩人ê精神已經快支撐不住。伊知影,chit時chūn只chhun上帝chiah ē-tàng kā伊tùi死亡ê邊緣中救tńg來。

第4節ê「因為你愛我」,chia ê「愛」,表示守約、信實。表示上帝是信實ê,守約ê。詩人相信chit位信實ê上帝絕對bē放棄伊,一定會救助伊脫離險境。 

第5到7節,chia所講ê「墳墓」、「陰間」,kah死亡是仝一個字。Tī詩人作詩ê時代,iáu未有koh活ê觀念出現,因為án-ne認為一個人siōng大ê不幸就是死亡,尤其認為因為破病來死,乃是上帝對人siōng大ê懲罰。因為án-ne,伊祈求上帝賜hō͘伊足以脫離死亡ê威脅kah陰影。

第7節ê「目睭紅腫,視力衰退」,是kah第6節所講ê每夜啼哭直到枕頭濕透有關。

第8到10節,是祈禱得tio̍h上帝歡喜接納ê回應。這mā teh表示詩人ê病況已經好轉,m̄-koh同時,Tī chit段詩歌中ê第9節所講ê「歡喜接納」,表示無koh計較過去ê過錯。Án-ne看起來,詩人是teh承認家己犯過錯,taⁿ蒙得上帝赦免,chiah hō͘伊ê病情好轉過來。

經文:

詩篇 7:1-7:17

註釋:

Chit首詩歌tī《希伯來文聖經》有一個標題寫:「大衛因受便雅憫人古實ê攻擊向上帝所唱ê歌。」困難ê所在是chit-ê「便雅憫人古實」是甚麼人?tī chit-ê詩歌裡並無說明。

Chit首詩是屬tī個人ê哀歌,teh祈求上帝替伊伸張公義ê詩歌。有可能是由兩篇以上ê詩歌併成ê,m̄-koh,mā可能是一個作者ê作品。

第1到2節,chia講上帝是人ê「避難所」,意思是上帝乃是人ê óa靠,siōng好ê靠山kah保障。Kā仇敵形容ná親像凶猛ê野獸,mā是詩篇中時常出現ê現象(參考十:9、十七:12、廿二:12—13、16、20—21、三十五:17)。特別對tī teh逃亡ê人來講,任何威脅tio̍h性命安全ê對象,lóng ná親像樹林中ê野獸一般驚人。Tī巴勒斯坦siōng凶猛ê野獸就是「獅」,因為án-ne,詩人用獅來形容威脅伊性命ê氣力。

第3到5節,若是chit首詩歌是大衛寫ê,mā thang看tio̍h伊teh向上帝陳述家己ê無辜,m̄-koh卻受tio̍h迫害。這就kah-ná一個人teh chiù-chōa一般,用來表明家己ê清白。

第6到9節,Tī chit段詩歌中,詩人呼籲公義ê上帝ē-tàng開庭審判chiah-ê作惡ê人。第6節ê「奮起」,意思是teh指「趕緊」ê意思,若無,作惡ê人會危害koh-khah chē ê人。詩人相信公義ê上帝,必定知影甚麼人受到à冤枉、被陷害,上帝一定會獎賞做tāi-chì公正ê人。

第10到13節,chit段詩歌真清楚講出詩人對上帝有絕對ê信心。因為伊認bat ê上帝是公義ê審判者。第11節所謂上帝「日夜懲罰作惡ê人」,表示上帝絕對bē hō͘作惡ê人有喘氣ê機會。M̄-thang認為tī烏暗中作惡,就無人看會tio̍h,mā m̄-thang認為日時頭tī無人跡ê所在作惡就bē有人知影,m̄是,上帝lóng看kah真清楚,因為祂是無所不在ê神。日時暗夜對上帝來講,lóng仝款(參考詩篇一三九:12)。

詩人講上帝已經準備好勢beh懲罰ê工具,包括有「刀」、「劍」、「弓」等致命ê器械,表明上帝隨時會進行審判ê工作。若是iáu不趕緊悔改,就會面臨上帝嚴厲ê懲罰。

第14到17節,chit段詩歌講tio̍h作惡ê人,最後就是hō͘家己所做ê惡hō͘縛tiâu,in挖了陷阱想要害人,結果是害了家己。其實,這mā是上帝懲罰ê一種方式。這ná親像常聽tio̍h ê一句話,講作惡ê人the̍h石頭beh phah人,結果卻是phah-tio̍h家己。

經文:

詩篇 8:1-8:9

註釋:

這是一首歌頌上帝創造之美ê詩歌,以創世記第一章作題材寫做。

第1節kah第9節是相呼應,mā是chit首詩ê特色。一個人ē-tàng看見上帝創造ê偉大ê時,就表示chit-ê人ê謙卑,因為驕傲ê人體會bē出、mā看bē出上帝創造ê偉大。這真親像約伯tī最後kah上帝有過一段對話了後,伊明白上帝ê偉大而講出án-ne讚嘆ê話:「我早前耳孔聽tio̍h 祢,taⁿ 我ê 目睭看tio̍h 祢;所以,我討厭家己,tī 塵埃kah 火灰ê 中間悔改。(全民版)」(約伯記四十二:5—6)

第2節,講「嬰á kah幼童同齊歌唱」,這表示心中無邪念ê人,chit種人mā是不會曉誇耀家己ê人。耶穌bat對祂ê門徒講,上帝國度是「像細漢gín-á」 ê人chiah ē-tàng進入(馬可福音十:15)。

第3到9節,ná親像頭前所提起ê,詩人借用創世記第一章創造ê故事來說明,人實在有夠卑微到極點。M̄-koh上帝卻hō͘人有祂偉大ê形像,為上帝所創造ê世界作管理ê工作。這是人應該感謝ê大事。換句話講,m̄是人有甚麼偉大,卻是因為上帝賦予人有特別ê權柄,chit種認bat非常重要。有án-ne認bat ê人,chiah會tùi心內發出感恩ê歌聲。

經文:

詩篇 9:1-9:20

註釋:

有kóa學者認為chit-ê首詩歌kah第十篇原本是仝一個首詩歌,是一首歌頌上帝公義ê詩歌。後來會分做兩篇,有可能是因為詩歌內容ê極大差別ê關係pah。因為第九篇是歌頌上帝ê詩歌,第十篇則tī tú-tio̍h迫害ê時,發出ê哀嘆聲,內容確實kah第九篇差別非常大。

第1到4節,chit首詩歌是tùi o-ló上帝、歌頌上帝「奇妙ê作為」開始。這「上帝ê奇妙作為」,chit種句話tī詩篇中一再出現(參考廿六:7、七十一:17、七十五:1、七十八:4、八十九:5、一○五:5、一○六:7、一四五:5)。每pái講tio̍h上帝ê奇妙作為ê時,通常是teh代表三種意義:一是teh指是上帝創造ê偉大;二是講述上帝帶領以色列人民行出埃及;三是歌頌上帝公義ê審判。

第5到6節,chit兩節thang看tio̍h詩人期待上帝kā致使伊侮辱ê仇敵hō͘ in消滅,因為仇敵主要目的,就是beh引誘in棄sak上帝。

第7到8節,chit兩節是teh回應第5到6節,因為上帝已經kā chiah-ê邪惡ê氣力消滅,因為án-ne,詩人發出歌頌ê聲音,講述無論是甚麼人,lóng ài面對上帝公義ê審判。

第9到12節,chit段詩歌進一步teh講述上帝ê公義所顯現出來ê能力。公義ê上帝tī審判上有幾個特別ê所在:一是成做受tio̍h壓迫者ê避難所。二是上帝並無棄sak走chhōe祂ê人。只要有人走chhōe上帝幫助,上帝一定會伸手救助。三是上帝特別關心苦難中ê人,因為án-ne,一定會嚴厲懲罰hiah-ê迫害困苦人ê人。

第13到14節,第13節ê「憐憫」,指「憐憫」ê意思。意思是teh指當hō͘ 上帝拯救出來了後,身上是傷痕累累。Chit時chūn,詩人請求上帝醫身上ê傷痕。第14節ê「耶路撒冷」,這是teh指敬拜上帝ê所在。Chit位詩人講伊beh tī敬拜上帝ê所在,公開宣揚上帝奇妙ê作為。

第15到16節,chit兩節是對應句型。因為上帝ê公義,hō͘邪惡人掉進了家己設計ê網羅中。

第17節,chia所講ê「作惡、拒絕上帝ê人」,chiah-ê人並m̄是m̄-bat上帝,其實是認bat,m̄-koh卻拒絕承認有上帝。是故作m̄-bat,án-ne做起邪惡ê事,就放肆起來。換句話講,chit種人是驕傲ê人。

第18節,貧困、軟弱ê人,一直lóng是上帝特別關心ê對象,這mā是聖經一再hō͘咱ê認bat。因為án-ne,欺負chit種人,等於是teh輕視上帝ê能力kah公義仝款。

第19到20節,chit兩節由全體會眾齊聲同唱,kah-ná長老教會ê詩歌中之「副歌」仝款。「知影家己不過是必死ê人」,這是非常好ê一句祈禱文,當人知影家己必定會死ê時,就會知影家己ê有限kah軟弱。

經文:

詩篇 10:1-10:18

註釋:

這是一首祈禱ê詩歌,是tī苦難中祈求上帝拯救、幫助ê詩歌。

第1到4節,tùi第1節就thang看出詩人面臨性命極大痛苦而發出ê聲音。伊感覺上帝距離伊真遠。續落來伊向上帝祈求,hō͘ hiah-ê邪惡、傲慢、欺壓人ê人,ka-la̍uh tī家己所設計用來陷害人ê羅網中。Chit-ê詩人特別說明toh種人是邪惡ê人,tī第3到4節講「誇耀家己ê慾望」、「貪婪」、「抗拒並蔑視上主」、「心高氣傲,不求告上帝」等,換句話講,就是心中無上帝ê人。

第5到11節,chit段詩歌講出邪惡人ê特質,á是講in表現出來ê現象,有下列幾個特徵:in會認為家己做事lóng真順利,卻m̄知上帝ê審判tú-teh thèng候;認為家己所做ê事lóng bē失敗,開嘴就是詭詐、恐嚇、惡毒ê話;會殘害無辜ê人,像獅一般會藏身tī暗處,然後攻擊hiah-ê無依無靠ê人;然後iáu洋洋得意講:上帝不理世間ê事。In就是因為有chit種心態,chiah敢囂張到án-ne。

第12到18節,詩人知影上帝一定會看顧祂親手所創造ê世界,因為án-ne,伊祈求上帝出來主持公道,進行公義ê審判,對邪惡ê人hō͘ in嚴厲ê打擊,hō͘受苦ê人ē-tàng得tio̍h伸冤。一個人會án-ne祈禱,表示chit-ê人對公義ê上帝有信心。雖然眼見惡人當道,m̄-koh詩人iáu是相信上帝必定會審判,替孤苦無助者伸出援手。因為詩人真清楚知影上帝「一向幫助孤寡無告ê人」,mā是鑒察世間一切ê主。

經文:

詩篇 11:1-11:7

註釋:

Chit首詩ê作者表明雖然身陷危險中,mā無放棄對上帝堅定ê信心。

第1到3節,詩歌ê開始,詩人就講伊「以上主為避難所」。這是以色列人民進入迦南地了後,設立六座城市作為避難城(參考民數記三十五:13—14),庇護hiah-ê性命受tio̍h威脅ê人。詩人kā chit種觀念引進chit首詩歌中,因為án-ne,強調只有上帝chiah是伊性命ê「避難所」。

M̄-nā án-ne,詩人真清楚向上帝表示:若是無上帝ê庇護,即使親像飛鳥飛入深山bih起來,mā是無用。因為真正安全m̄是bih起來,卻是有公義ê社會準則。公義chiah是建構一個社會穩定ê「根基」。

第4到7節,chit段詩歌講上帝ê「寶座設tī天頂」。天,是上帝ê殿宇,上帝tùi天頂俯視地上ê人類,並且會對每一個世人提出審判。M̄-koh上帝mā khiā起tī土腳ê聖殿中,祂m̄-nā tī天頂,mātī土腳。祂「徹底了解」世人所做ê一切,ná親像詩篇第廿六篇2節、詩篇第一三九篇1到2節等等詩人所講ê。聖經一再kā咱講,上帝清楚知影人心中ê意念(參考申命記三十一:21,箴言廿一:12)。上帝是公義ê上帝,因為án-ne,祂喜愛行為正直ê人。

第6節,chit節kah創世記第十九章23到29節經文描述所多瑪城kah蛾摩拉城之災難仝款。因為罪惡盈滿,上帝tùi天頂降落硫磺大火懲罰這兩城。

第7節,「正直ê人ē-tàng朝見伊」,chit句話thang參考馬太福音第五章8節:「心肝清氣ê 人實在有福氣,因為in 會見tio̍h 上帝!(全民版)」


經文:

詩篇 12:1-12:8

註釋:

這mā是一首哀歌,而且是khah sêng個人ê哀歌。

第1到2節,chia提起「敬虔ê人」、「忠誠ê人」,這是teh指hiah-ê tī社會道德上有規律、堅持遵守正直ê人。如果chit種人無了,chit種社會就會hō͘用「油滑ê話互相欺詐」ê人所充滿,án-ne人kah人之間ê hō͘信力就無。

第3到4節,詩人祈求上帝Kā chit種專門講虛假話ê嘴舌hō͘切斷,不beh hō͘ chit種人繼續囂張落去。Án-ne,chiah ē-tàng看見一個社會ê安定,hō͘生活有平安。

第5到6節,chit兩節講tio̍h上帝必定會來進行審判。因為祂已經聽tio̍h被壓迫ê人呼求ê聲音。上帝絕對bē輕視被欺壓ê人求救ê祈禱。

第6節,上帝ê應允是絕對會實現ê,ná親像銀á經過「七pái」ê爐火,真純潔、無瑕疵。「七」,表示完美、神聖ê意思。會用銀á表示,是因為聖經時代,銀á tī當時被看做貨幣、貴重ê金屬。

第7節,chia講出一個邪惡時代ê特徵,就是無人會講誠實話,kan-taⁿ會講諂媚ê話。M̄-koh上帝真清楚toh一kóa人講ê話,是欺騙、不誠實ê話語。

第8節,「保護」有含「輕視」惡者ê意思。詩人祈求上帝保護伊,伊相信上帝一定會輕視hiah-ê作惡ê人,救伊脫離hit-ê種邪惡ê環境。

經文:

詩篇 13:1-13:6

註釋:

Chit首詩歌kah第十二首仝款,lóng是屬tī哀歌,詩人teh呼求上帝ê拯救。這是詩人ê身心受tio̍h重創,向上帝發出求救ê詩歌。

第1節,chit節thang對照第廿二篇第1節:「我ê上帝,我ê上帝,你為甚麼棄sak我?我哀號求助,你為甚麼m̄來幫助我?」兩個所beh表達ê意義仝款。

Chit首詩tī第1到2節以四個問題發出:「bē記得」、「不理睬」、「悲愁」、「敵人耀武揚威」等等等chiah-ê詞,lóng thang感受出詩人哀嚎ê聲音。

Chia ê「不理睬」,kah「掩面」是仝款ê意思,類似chit種詞tī詩篇中一再出現(參考廿七:9、三十:7、四十四:24、六十九:17、八十八:14、一○二:2、一四三:7)。詩人beh表達一個重要觀念:若是上帝m̄-chhap,性命就會失去ǹg望。

	第3到4節,詩人祈求上帝「看顧」伊,因為伊知影只有上帝ê引chhōa、扶持,chiah ē-tàng看見性命ê亮光。

第5到6節,chit兩節表示對上帝有絕對ê信心,第6節所講ê「你施恩厚待我」,mā thang翻譯成「你用厚厚ê恩典補償了我」,表示上帝確實有聽伊ê祈禱,並且「補足」了所有ê一切需要,而且超過所需要ê一切。

經文:

詩篇 14:1-14:7

註釋:

Chit首詩kah第五十三篇ē-sái講是仝款ê一篇,除了第十四篇ê 5到6節kah第五十三篇5節有明顯差別外,其餘差不多lóng仝款。第十四篇是採用「耶和華」ê名稱呼上帝,而第五十三篇採用「伊羅以」ê名稱呼,表示詩人ê背景無仝。

另外一個特點,是chit首詩有先知文學ê韻味,親像第1到3節開始chit句型就是真典型ê先知語句,看有甚麼人是真正對上帝忠實。

第1到3節,chit首詩歌開始就講「狂傲人自言自語:無上帝」,chit種句話kah箴言第一章7節:「敬畏上主是智慧ê開端。愚戇ê人輕視智慧,mā無願意學習。」tú好是相對ê型態,相對tī智慧一詞,就是愚戇。詩人講愚戇ê人m̄相信有上帝,mā bē認bat上帝。

Chia講「狂傲」(á是愚戇),意思是teh指hiah-ê頭腦簡單,無有思想ê人,chit種人就是kā認bat上帝ê事置之腦後,認為上帝甚麼事lóng m̄知道,kā家己看做siōng偉大。

「人人偏離正路;ta̍k個仝款ê腐敗」,chit句詩歌真清楚說明基督教信仰ê重要認bat:每一個人tī上帝面前lóng是罪人。使徒保羅引用了chit種觀點(參考羅馬書三:23),說明耶穌降生到世界起來ê原因。

第4到6節,tī chia上帝問一個問題:人為甚麼ài hit種無知?認為上帝m̄知、看bē-tio̍h,甚至根本就不存在。會有án-ne想法ê人,就是心中根本to̍h無上帝ê人。因為聖經一再見證chit位創造宇宙萬物ê上帝,是無所不能、無所不在、無所不知ê上帝。因為án-ne,心中有邪惡念頭ê人,必定無法度逃過上帝ê目睭,當伊想beh陷害人ê時chūn,上帝會出手救助被壓迫ê人。

第7節,kah tùi巴比倫回鄉ê時代有關,in相信過去ê失敗,是因為bē記得上帝。Taⁿ上帝看見、mā聽見了in悔改呼求拯救ê聲音。因為án-ne,上帝出手責罰hiah-ê欺負in ê強國,特別是當hiah-ê強國誇耀家己ê能力ê時,上帝必定會出手打擊,並同時拯救以色列人民重回故鄉建造家園。

經文:

詩篇 15:1-15:5

註釋:

Chit首詩歌講述一個beh敬拜上帝ê人,應該有ê態度kah準備。

Chit首詩mā hō͘人看做是一首「智慧」ê詩歌,原因是以色列人民ê看法中,知影敬拜上帝ê人就是有智慧根基ê人,而chit首詩歌是teh描述敬拜上帝ê人應該有ê品德。詩人tī chia講tio̍h怎樣ê人chiah ē-tàng到敬拜上帝ê所在,而且ē-tàng看見上帝ê榮耀?有幾個基本要件:

第2節提起三項:1.行為正直。Chit種正直是用上帝ê話為準則;2.順從上帝。意思是teh指清楚知影上帝ê命令;3.講話真誠。這是teh指心內所想ê,tùi嘴中講出來。無經過修飾,mā無任何掩遮。是坦蕩蕩、赤the̍h-the̍h面對上帝。

第3節提起兩項:chia提起「不毀謗」,kah「不造謠」是仝款ê意思。另外一項是「m̄做失禮朋友ê事」,意思是teh指bē出賣朋友。

第4到5節,chit兩節提起koh khah積極ê一面,就是一個忠實tī上帝ê人,必定會用輕視ê態度對待hiah-ê作惡ê人。相對ê,對tī hiah-ê敬畏上帝ê人,會用尊重ê態度看待。忠實ê子民一定會遵守上帝ê命令,bē tī借錢hō͘需要ê人ê時,iáu索取利息,因為對生活有困難ê sàn-chhiah人索取利息,是錯誤ê態度。Á chit句「無受o͘-se來陷害無辜」ê話,是teh指法庭ê官員,á是對政府官員講ê。這mā是摩西律法ê教導,只有拒絕o͘-se,chiah會有公義ê審判。

經文:

詩篇 16:1-16:11

註釋:

這是o-ló ê詩歌,表明只要有上帝同在,就是性命siōng大ê喜樂,無其它koh-khah好ê方法。詩人以敬拜上帝ê子民,kah敬拜偶像神明ê人相對比,認為敬拜上帝ê人,性命像似一股泉源,kah chit種人做伙,ná親像飲甘泉一般ê甜美。

第1到2節,因為上帝是性命ê源頭,mā是保護者。因為án-ne,詩人表示tī困境á是苦難中,siōng好ê方法就是「投靠」chit位創造萬物kah賞賜性命ê上帝。Tī chia詩人真清楚表白:上帝就是伊ê「主」,意思是上帝為伊性命ê中心,是伊ê性命ê主人。

第3節,chit節ê「高貴」一詞,意思是teh指「分別出來」。上帝ê子民,就是hō͘揀選出來ê,因為án-ne,就顯得無仝款。身為上帝ê子民,就beh有chit種認bat。使徒保羅寫hō͘腓立比教會ê書信中,就勉勵hit-ê教會信徒應該有「天頂公民」ê觀念(參考腓立比書三:20),因為án-ne應該tī言行舉止上kah一般人有無仝款ê所在。

第4節,chit節tú好kah第3節顛倒;chit節講tio̍h拜偶像ê人,kan-taⁿ會為家己「招惹無窮ê禍患」,原因是棄sak了源頭殼頂帝。Chit位詩人講伊絕對bē跟tòe chit種人。

第5到6節,chit兩節teh回應第2節所講ê,上帝是「一切幸福ê源頭」,chia講上帝是一切「福份ê源頭」。Chit種幸福kah福份,lóng kah上帝帶領以色列人民進入應允之地有關係。換句話講,上帝所賞賜hō͘忠心tī祂ê人,lóng是siōng上等、siōng好ê禮物。

第7到8節,詩人講上帝ná親像一個好牧者,帶領伊行正確ê道路。就算tī「夜間」,魔鬼、撒旦siōng活躍、猖獗ê時刻,因為有上帝ê指引,就會聽tio̍h「良知」tī心中呼喚,免得陷入了魔鬼ê誘惑而離開上帝。

第9節,因為有上帝ê引chhōa,詩人講伊ê肉身kah心靈lóng thang安穩。

第10節是表明一個人如果確實以上帝ê旨意為生活ê準則,chit-ê人必定會得tio̍h永恆ê性命,bē因敗壞而「落陰府」去。

第11節,詩人koh一pái強調有上帝帶領,性命就會充滿「喜樂」,有上帝同在,就會享受「永遠ê幸福」。

經文:

詩篇 17:1-17:15

註釋:

這是一首懇求上帝伸冤ê詩歌。Kah頭前已經讀過ê第四篇、第七篇、第十篇、第十一篇,以及第十三篇等類似。詩人tī詩歌中一再表示家己是清白ê,不應該受tio̍h chit種折磨,hō͘伊ê性命陷入了困境。

第1到2節,chit兩節真清楚表達一個認bat:上帝就是公義ê審判官。原因是上帝絕對bē受tio̍h任何人情ê包圍影響,祂會注意聽受tio̍h冤屈者哭訴ê聲音。

第3到5節,詩人堅信上帝觀察人ê心內,知影人心中ê意念。Chia mā提起「暗夜」,表示he是siōng容易hō͘人失迷、犯罪ê時刻,詩人向上帝表示,就算tī siōng容易犯罪ê暗夜時刻,伊mā是真清楚上帝ê旨意,無違背。因為伊是跟tòe上帝ê旨意行,遵行上帝ê命令做tāi-chì,tòe-tiâu上帝ê腳步,無偏離。

第4節ê所謂「講邪惡ê話」,表示專門講毀謗、做假見證ê話,mā有挑撥是非ê意思,是陷害別人ê一種方式。

第6到9節,詩人祈求上帝垂聽伊ê祈禱,並且祈求上帝「顯示奇妙ê慈愛」。Tī聖經中只要提起上帝「奇妙ê慈愛」,就是teh表示上帝tùi埃及kā以色列人民帶領出來。因為這是無人ē-tàng料想得tio̍h ê事,上帝竟然ē-tàng真輕易tùi當時被看做siōng強猛ê埃及帝國手中,kā siōng脆弱ê以色列人民帶領出來,m̄-nā án-ne,iáu帶走了埃及人ê財富,並且透過紅海淹滅了埃及精銳部隊。

另外一方面,講上帝「奇妙ê慈愛」iáu有另外一個意思,就是上帝所行ê神跡奇事,chiah-ê lóng是人無法度預估、想像會tio̍h ê。像tùi天頂降落嗎哪,tùi石磐出泉水,hō͘紅海ê水分開等等,只要是神跡奇事lóng是teh說明上帝奇妙ê慈愛。詩人祈求上帝用祂行神跡奇事ê方式來保護,án-ne伊ê仇敵就無法度對伊有任何傷害。

第10到12節,這短短三節詩歌,詩人kā敵人描述ê非常徹底,包括1.心腸剛硬、2.隨時chhōe機會傷害人、3.殘害人ê手段ná親像凶猛ê獅一般。

第13到15節,詩人祈求上帝用祂ê「劍」來痛擊仇敵。所謂上帝ê「劍」,就是teh指上帝ê話語(參考希伯來書四:12)。

第14節,充分顯示早期以色列民族非常流行ê觀念:老父ê罪過,kā繼續懲罰到kiáⁿ孫身上。Chia所講ê「今世富足ê人」,是teh指hiah-ê用不正當手路奪取別人財富ê人。如果in kā chit種財富留落來hō͘ in ê kiáⁿ孫,mā ē-sái後代kiáⁿ孫連帶受tio̍h嚴厲懲罰。

第15節,詩人強調若是因為遵行上帝ê旨意而hō͘行為正直,chit種人,隨時lóng thang見tio̍h上帝ê榮耀,就會「滿心快樂」。

經文:

詩篇 18:1-18:50

註釋:

Chit首詩歌主要是teh歌頌上帝拯救ê恩典。特別Tī chit首詩歌有清楚註明是kah大衛得救有關,背景是撒母耳記下第廿二章。

第1節,開始ê頌詞tī詩篇中真普遍。M̄-koh chit句「敬愛你」tī希伯來文中卻是少見。

第2到3節,「巖石」,kah「石磐」是仝款ê意思,表示永遠bē衰退ê氣力,thang做為人危難ê時ê保障。先知以賽亞án-ne講:「因為你bē 記得救你ê 上主,無記念做你氣力ê 石磐;所以,你栽真sim se kê 樹á 栽,mā 種別位來ê 種(全民版)。」(以賽亞書十七:10)tī chia詩人用了真chē軍事用詞,包括「堡壘」、「盾牌」、「要塞」等,chiah-ê lóng teh表明是防衛ê工具。上帝ná親像chiah-ê保護ê器具一般,堅固、穩定,bē受tio̍h侵犯。因為án-ne,上帝應該受tio̍h稱頌。

第4到5節,詩人用「毀滅」、「陰間」、「墳墓」等來描述kah死亡siōng接近ê狀況。

Tùi第6節開始一直到第15節,詩人用chit段詩歌來歌頌上帝ê拯救,表示上帝確實聽伊呼求ê聲音,並決定出手拯救。當上帝伸手出來救助ê時chūn,天地lóng會為tio̍h án-ne變色。類似chit種描述,tī詩篇中一再出現,親像第五十篇3節、第七十七篇16到19節、第九十七篇2到5節、第九十九篇1節等等,這lóng teh表示一個基本概念:上帝來ê時chūn,絕對m̄是靜默不語。

第10節ê「ki-lō͘-pek」,tī舊約聖經中時常常hông用來譬喻為守衛天使,親像創世記第三章24節,當人犯罪hō͘ 上帝逐出伊甸園ê時,上帝派「ki-lō͘-pek」守護伊甸園ê性命樹。Koh親像tī約櫃頂面蓋kòa ê兩端,各有一個「ki-lō͘-pek」,它有「翼股」,象徵守護tio̍h約櫃(參考出埃及記廿五:17—22)。

第16到19節,說明已得tio̍h上帝ê拯救。第16節講上帝「tùi深水中kā我khiú出來」,以色列文化中有一個觀念:深水,是邪惡ê氣力匯集ê所在。因為án-ne,用「深水」來說明一個人掉tī內面,表示性命就teh要滅亡,上帝真緊koh及時地kā伊救出,若無,必死無疑。Tī chia「深水」表示仇敵,力量之大ná親像大水仝款,只有上帝chiah有能力拯救。

第20到25節,chit段詩歌mā是詩人ê信仰告白。詩人清楚表示伊對上帝有絕對ê信心,因為上帝會為受冤屈ê人伸冤,bē hō͘受冤屈ê白白受難。另外一方面,chit段詩歌mā teh說明上帝是「信實」ê主,祂必定會照所立ê約,拯救kah祂立約ê子民。「信實」mā指上帝ê慈愛,對忠於祂旨意ê人,上帝一定會賜福hō͘伊。

第26到29節,Tī chit段詩歌中lóng是用相對句型。第26節用「純潔」kah「邪惡」;第27節「卑微」kah「高傲」;第28節「點亮了我ê燈」kah「為我驅除烏暗」;第29節「攻擊」kah「防禦」等,chiah-ê lóng tī說明上帝ê慈愛,會加倍賜福teh遵行祂旨意ê子民身上,當in tú-tio̍h危急ê時,上帝一定會隨時伸手來幫助。

第30節,chit節表示上帝ê信息是絕對可靠,一定會óa靠祂。

第31到36節,頌讚上帝是全能者,mā是siōng好ê庇護者,是完全ê óa靠。

第31節表示除了chit位創造主之外,無任何ê神是真正,thang做保護者。

第32到36節詩人紹介chit位拯救ê上帝,就是賞賜力量ê來源。祂帶領人行ê路lóng真安穩,而穩定ê腳步ná親像母鹿tī高山頂跳躍仝款。Mā因為有上帝賞賜ê氣力,ē-tàng giú siōng強硬ê弓,án-ne赴戰場ê時,lóng ē-tàng成做勇猛ê兵丁。

第37到42節,因為有上帝保佑kah支持,hō͘對敵ê氣力lóng因為án-ne瓦解了,困境無koh出現。Tī第41節說明上帝bē垂聽欺壓者ê聲音。過去chiah-ê欺壓人ê人,chit-má變成被報仇ê對象ê時,換in呼叫上帝,m̄-koh上帝bē垂聽。

第43到50節,chit段詩歌是當仇敵lóng降服了後,詩人向上帝表達心中siōng大ê感謝。

Tī第43節特別提起「外族人民mā lóng歸順」過來,這表示tī上帝帶領下,chit-ê國家á是君王所得tio̍h ê上帝賞賜,chē過過去所有ê。

第44到45節,講出敵人只有順服,實在chhōe bē-tio̍h koh-khah好ê途徑,因為in已經完全無力量thang抵抗à。

第46到50節,是chit首詩ê結論,君王以歌頌上主ê恩典作chit首詩ê結束。注意第49節君王講「tio̍h tī列國中頌讚」上主,chit句話回應了第43到45節,因為列國lóng歸順了chit位君王ê統治,因為án-ne,君王mā kā命hō͘伊治理之下ê列國lóng tio̍h歌頌上主。因為ē-tàng統治列國m̄是君王家己ê能力,卻是來自上主ê同在kah支持。

經文:

詩篇 19:1-19:14

註釋:

Chit首詩歌基本結構是用「摩西五經」當做歌頌ê主題,因為創造ê精美kah律法之美,lóng是「摩西五經」主要內容。

第1到6節,講述上帝ê榮耀,因為祂ê創造實在非常ê精美,用人ê言語無法度形容。宇宙萬物雖然無發出聲音,m̄-koh,看tio̍h它ê存在,ná親像看tio̍h創造ê上主仝款。

「諸天」,這是古代人ê觀念,認為天有kúi-nā層(參考哥林多後書十二:2),「諸天」chit-ê詞mā表示所有ê天際。

第4節ê「音訊」,原本ê意思mā thang當做「繩索」,kah今á日所講ê「軌道」仝款意思。表示kui個宇宙星辰,lóng有一定ê軌道teh傳達tio̍h上帝ê命令、信息。Bē混亂。

第7到14節,chit段詩歌講tio̍h上帝ê律法之美,美tī「完備」、「可靠」、「公正」、「透徹」等,意思是只要一看就明白,無霧霧無清ê地帶。對稱詞字用「純真」、「準確」、「可貴」、「甘甜」等。詩人認為一個人如果認真遵守上帝ê律法,性命就會ná親像甘泉湧現出來一般,是充滿活力ê性命。

經文:

詩篇 20:1-20:9

註釋:

Chit首詩歌kah戰爭有密切關係,為tio̍h君王á是將軍帶領軍隊beh出征、應戰chìn前,向上天祈求幫助ê詩歌。

第1到2節,所謂「遭難ê日子」,這表示敵人已經兵臨城下了,祈求上帝顧念祂ê子民。「顧念」chit-ê詞kah第9節ê「應答」是仝款ê意思。Chia特別強調上帝tùi「聖殿援助」,因為聖後面有約櫃,表明上帝就tī聖殿中,祂會tùi聖殿發出命令。Á in出征chìn前,就是到聖殿去獻祭、祈求。

第3到4節,這是祈福ê句話,因為出征chìn前,必定會詢問上帝ê旨意,而且tio̍h排出獻祭ê cheng-seⁿ來祈求上帝hō͘君王出征ê計畫lóng ē-tàng順利進行。

第5到6節,上帝出手救援,所有無論chiah-ê威脅ê氣力有jōa大,lóng會hō͘ 上帝所擊破,óa靠上帝ê軍隊必定會phah贏凱旋tńg來。

第7節,chit節thang參考第三十三篇16到17節,真正ē-tàng救人ê氣力,m̄是在tī軍事武力強、兵chē,lóng m̄是chiah-ê,卻是因為上帝ê帶領kah賜福。

第8節,這是相對句,講出óa靠上帝ê人kah m̄信ê人,這二者之間是無仝款ê結局。

第9節,koh一pái表明人民ê期待:君王ē-tàng得勝tńg來。

經文:

詩篇 21:1-21:13

註釋:

這是一首phah贏凱旋tńg來ê詩歌,teh歌頌上帝ê恩典。

第1到4節,充滿感恩ê句話,teh說明上帝信守祂應允ê諾言,hō͘ chit位君王ē-tàng享受特有ê福份。Tùi第3節thang看出chit首詩mā會用tī君王就任滿週年ê時,舉行慶典歌頌上帝。

第5到6節,tī第5節提起「榮耀、光榮、尊嚴」等這三項,lóng是上帝特有ê,tī人ê身上是不配得tio̍h。如果某一個人á是君王擁有chiah-ê,ná並m̄是伊有甚麼條件,卻是因為上帝ê賞賜chiah有。

第7節,chit節提起「至koân-.ê」,表明上帝是無法度用任何對象來kah祂比並。因為「至koân」chit-ê詞mā表示神聖、創造、獨一等意義。

第8到12節,chit段詩歌是對君王凱旋tńg來ê歡呼。第9到10節講出詩人ê期待,就是用後bē koh再有戰爭出現。因為án-ne,chit位君王絕對m̄准敵人koh一pái chhōe-tio̍h機會復興起來,希望chit pái ê戰爭就是結束,永無後患。

第13節,koh一pái表明感謝上帝ê帶領hō͘ in得tio̍h戰爭。

當咱讀tio̍h chit種詩歌ê時,thang kā戰爭看做是對「魔鬼」ê戰爭,無一定是teh指軍事武力ê戰爭。魔鬼,是teh指引誘咱犯罪ê氣力。人ê性命成長過程中,一直是自我心內ê交戰,chit時lóng thang引用chit種詩歌。

經文:

詩篇 22:1-22:31

註釋:

Chit首詩歌thang分做兩個部分,第一部分就是tùi第1到21節,這部分是屬tī個人ê哀歌,第二部分是tùi第22到31節,這部分是屬tī歌頌o-ló ê詩歌。

第1節,「我ê上帝,我ê上帝,你為甚麼棄sak我?」耶穌tī十字架上就用過chit句詩歌(參考馬可福音十五:34)。這是詩人感受tio̍h性命陷入極大ê困境中所呼hoah出來ê求救聲。

第2節ê「mā得bē-tio̍h安息」chit句話,表示詩人tī極大痛苦中,一直呼teh-hoah上帝救伊,m̄-koh都無得tio̍h回應。M̄-koh伊並無停止呼救。

第3到5節,詩人確信上帝一定會救助伊。伊從來m̄-bat失去信心。原因是詩人ê祖先bat kah上帝立過約,每pái tú-tio̍h困境ê時,呼求上帝,上帝就會出手救助。Taⁿ伊iáu是深信上帝mā會親像án-ne救助伊脫離災難。

第6到11節,詩人tī第6節自比是「像一條蟲」,表示家己ê卑微是甚麼lóng m̄是。這是因為詩人被仇敵á是欺壓者凌辱,ná親像第7節所提起ê,hō͘人譏笑,甚至看見伊ê人iáu譏笑伊,講伊所óa靠ê上帝為甚麼m̄來救伊,chit種話不時會tī失敗ê時,tī耳á邊響起ê話語,hō͘詩人心中有真深ê感觸。M̄-koh即使是án-ne,伊iáu是堅信家己bē懷疑上帝,m̄-koh求上帝m̄-thang棄sak伊。

第12到21節,chit段詩歌是詩人teh描述所tú-tio̍h ê苦難kah困境。

第12到15節,詩人提起敵人凶猛ê樣式ná親像公牛、吼叫ê獅,相對tī伊,則軟弱無力,甚至像蠟燭一般,就teh要熔化仝款,lóng無生機thang講。

第16到18節,chit三節描述敵人ê惡形惡狀,ná親像餓到極點ê野狗一般,對詩人猛烈攻擊,甚至連伊身上所穿ê衫褲mā無放過,想beh thǹg掉伊ê衫褲好侮辱伊ê款。第18節mā被福音書作者引用,描述tī耶穌十字架下ê情景(參考約翰福音十九:24)。

第19到21節,chit三節是chit段詩歌ê結語,mā回應了第1到2節,詩人真清楚知影,ē-tàng脫離險境ê方式,只有chhōe上帝出手救助,無其它妙方。

Tùi第22到31節ê chit段詩歌koh kah頭前大無相仝,因為án-ne,mā有kóa詩篇學者認為這是另外一首詩歌。Chit段詩歌是頌讚上帝ê恩典,因為上帝確實有拯救受難者。Chit段詩歌mā講出作者充滿感恩ê心,伊tio̍h用siōng大ê感恩方式,he就是tī公眾面前歌頌上帝,講述上帝奇妙ê作為。另外一方面,就是beh「世世代代」lóng事奉上帝,mā tio̍h傳揚上帝ê名到後代kiáⁿ孫。

第22到23節,詩人呼籲所有領受過上帝恩典ê人,lóng tio̍h khiā出來頌讚、榮耀上帝ê名。

第24到26節,詩人紹介chit位拯救ê上帝,並無會忽略sàn-chhiah ê人,因為祂是公義ê神,tī所有族群中間,祂siōng關心ê對象,就是hiah-ê貧困無助ê人。

第27到31節,詩人認為siōng好頌讚上帝ê方式,就是kā上帝奇妙ê作為,kah拯救ê恩典,kā所有ê親朋好友講,koh khah重要ê是beh「世世代代」相傳落去。

經文:

詩篇 23:1-23:6

註釋:

這是大家非常熟悉ê一首詩歌。Tī聖經中,大概除了主禱文外,koh來就算Chit篇詩篇siōng-kài大家耳熟ē-tàng詳ê一首詩歌。

Chit首詩歌mā被肯定是大衛王所寫ê詩歌之一,原因是大衛王出身顧羊人,而以色列人民lóng會kā上帝譬喻成牧者(參考以西結書三十四:11—16),kā家己看做是上帝ê羊群,in kah上帝之間ê關係,ná親像羊kah顧羊人之間hit種親密、bē-tàng分ê關係。

第1到2節,「上主是我ê牧者」,類似chit種視家己為上帝ê羊群ê句話,tī詩篇中一再出現(參考七十四:1、七十七:20、七十八:52、七十九:13、八十:1)。另外,詩人tī chia用「我ê」一詞,是有含「約」ê意思,表示造物主kah祂所造ê萬物之間有約,是性命ê約。因為án-ne,chit位造物者會kā祂所創造ê人看做ná親像顧羊人teh帶領所屬ê羊群仝款。顧羊人帶領、看顧羊群,siōng重要ê,就是hō͘羊群無缺乏ê掛慮。M̄-nā án-ne,iáu會hō͘羊群免tī「飢」kah「渴」ê威脅。

第3到4節,「心靈復甦」,意思是teh指清楚該行ê路。雖然會行過危害性命安全ê「陰森山谷」,mā m̄免驚惶,因為有上帝teh帶領。祂ná親像一個顧羊人手裡the̍h杖、棍teh帶領,hō͘所有跟tòe ê羊群bē行失。

「陰森山谷」mā有另外一個含意,就是「上帝hō͘我ê性命復原」。因為án-ne,這mā thang指出詩人ê病況危急。

「護」一字,mā有「安慰」ê意思。因為án-ne,這mā teh表示詩人因為經過陰森山谷受tio̍h極大ê嚇(heⁿh)驚。M̄-koh無論án怎,只要有上帝同在,所有頂面所講chiah-ê危害性命ê氣力lóng會消失。

第5節,chia ê「敵人」,是teh指危害性命ê對象。第5節講上帝保守、看顧,就ē-tàng hō͘敵人m̄敢亂來,而寧可kah上帝保護ê子民簽訂和平ê約。古代社會真清楚ê,就是敵我雙方beh達成和解ê時,表示beh和好ê一方,就beh排設宴席邀請對方代表。雙方代表thang盡情lim食,並且用香膏油抹tī對方ê身上,án-ne,除了表示尊崇之外,mā thang hō͘香氣四散tī kui個簽約會場。

真清楚說明tī曠野kah進入迦南地chìn前,in不時kah當地居民戰爭ê危險,m̄-koh,上帝卻用奇妙ê手hō͘ in安然無恙。

第6節,詩人講上帝ê疼永遠會kah祂ê子民同在,伊會用一生ê日子來歌頌o-ló上帝。

經文:

詩篇 24:1-24:10

註釋:

有一種講法,認為chit首詩篇是由兩首無仝ê詩歌合併起來ê,就是第1到6節,kah第7到10節。M̄-koh這mā只是幾種看法中ê一種,iáu是有真chē學者認為這是一首完整ê詩歌。

第1到2節,chit兩節lóng是teh歌頌上帝創造ê奇妙和美。世界上一切萬物lóng是屬tī上帝ê,lóng是祂ê手所創造ê。Tùi第2節mā thang看tio̍h古老ê宇宙觀,認為海洋是大地ê根基,這可能kah創世記第一章9節ê創造故事有關。

第3到6節,chit段詩歌thang對照詩篇第十五篇,就會發見真相近。「上帝ê山」,tī出埃及記是teh指何烈山(參考出埃及記三:1),m̄-koh tī chia是teh指錫安山,mā就是耶路撒冷ê意思。因為hit-ê城建造tī山phiāⁿ上。Á聖殿就建造tī耶路撒冷城內siōng koân處之地。詩人認為只有心靈純潔,m̄做pháiⁿ事ê人chiah ē-tàng進入敬拜上帝。因為上帝就是beh kah chit種人接近,而會拒絕hiah-ê專門作邪惡事ê人。

「不發假誓」,表示講話誠實,chit點非常重要。Koh講,chit句話mā表示不亂使用上帝ê名行欺騙ê事。三是bē做假見證ê人。因為往往是立約á是有糾紛beh和解ê時,chiah需要chiù-chōa來表明。Chit種人會得tio̍h上帝ê賜福,chhōe上帝一定會得tio̍h回應。

第7到10節,chit段詩歌是用一種啟應ê方式吟唱。當朝聖隊伍á是有團體beh進入聖殿ê時就會唱。Mā有人講是kah大衛當年扛約櫃beh進入聖幕有關,當約櫃扛進耶路撒冷城ê時,群眾高歌頌讚ê時唱ê。M̄-koh後來就演變成teh過新年ê時唱chit首詩歌,歌頌上帝賜hō͘ hiah-ê敬拜伊ê人有新ê性命kah希望。敬拜ê隊伍達tio̍h了聖殿門口ê時chūn,聖殿內會傳出聲音問:「這偉大ê君王是甚麼人?」群眾就beh大聲回應teh唱講:「伊就是堅強有力ê上主;伊是戰無不勝ê上主。」ná親像án-ne,第3、8、10節由殿內ê人發問,然後群眾回答。Chit首詩就是用chit種方式唱。第7、9節lóng是群眾ê呼hoah聲,然後門內ê守門者就beh tī群眾ê呼聲中,ûn-ûn-á kā門phah開,hō͘群眾依序進入。

經文:

詩篇 25:1-25:22

註釋:

Chit首詩篇是用希伯來文字母排列方式寫出來ê詩歌,希伯來文字母總共有22個,而類似chit種寫法ê詩篇,tī詩篇中總共有九篇,就是第九篇、第十篇、第廿五篇、第三十四篇、第三十七篇、第一一一篇、第一一二篇、第一一九篇、第一四五篇等。有ê聖經學者認為Chit篇詩歌kah第三十四首是仝一個作者,而chit首詩篇是一首祈求上帝赦免ê詩歌,tī編寫上真特別,採對稱ê方式:親像第2節「求你m̄ hō͘我失敗蒙羞」,kah第20節ê「求你m̄ hō͘我失敗」相對稱;第8節「伊指示罪人該行ê路」,kah第12 節「上主會指示伊該行ê路」。咱thang kā chit首詩án-ne看:一是第1到3節kah第16到21節對稱,二是第4到7節kah第8到15節對稱。

原本chit首詩是一個人ê祈禱文,m̄-koh因為有第22節提起「求你拯救以色列」ê句話,就成做公眾ê祈禱文。

第1到3節,詩人一開始就講beh向上帝祈禱,原因是tú-tio̍h性命挫折。因為án-ne,伊知影只有上帝chiah是性命siōng可靠ê對象。Á詩人向上帝表白仇敵tú-teh thèng候伊失敗,thang好來恥笑伊。

第4到7節,第4到5節所講ê「道路」、「途徑」、「真道」等,指ê lóng是上帝ê話語。第6到7節lóng講到上帝有「無變ê疼」,chit句話mā是kui本聖經ê信息(參考一○三:8)對走chhōe祂救恩ê人,上帝lóng是伸出憐憫ê手hō͘ in救助。第7節,詩人祈求上帝kā伊過去無知所犯ê罪過hō͘ in赦免、赦免,án-ne,伊就ē-tàng koh一pái享受上帝ê恩惠。

第8到15節,chit段詩歌說明上帝ê疼,表現tī祂信守tio̍h自古以來就kah祖先ê約上。chit-ê約而且延續到後代kiáⁿ孫,上帝m̄-bat bē記得過,一直teh保守。因為án-ne,詩人強調上帝會用祂特有ê「信實無變ê疼」來帶領伊行過chit段性命艱困ê旅程。

第9節thang參考彌迦書第六章8節,一個認bat上帝之愛ê人,會用謙卑ê態度跟tòe上帝ê腳步行正路。

第12到14節,詩人tī chia提起上帝hō͘ in ê幾項特別賞賜,一是上帝會指引敬畏祂ê人行「該行ê路」。二是thang安定生活tī所khiā起ê土地頂面,這表示bē有外來邪惡ê氣力入侵、攪擾。三是上帝kah遵守祂ê約ê子民成做好朋友,這ná親像亞伯拉罕成做上帝ê朋友仝款(參考雅各書二:23)。耶穌mā講遵守伊命令ê人,伊會kā in看做是「朋友」(參考約翰福音十五:15)。

第16到22節,即使tī困境中,詩人iáu是無改變伊對上帝忠心ê態度,雖然伊已經陷入險境、孤單困苦、煩惱、痛苦患難等,身邊koh有hiah-ni̍h chē仇敵圍伊、憎恨伊,伊iáu-koh是仰望上帝ê救恩。這說明詩人確實有堅定ê信心,無棄sak上帝。伊等待上帝ê拯救。

經文:

詩篇 26:1-26:12

註釋:

這是一首受冤屈ê向上帝祈求伸冤ê詩歌,kah第十七篇真類似,一般會kā chit首詩歌列為是一個人ê哀歌。Tio̍h注意ê是chit首詩歌ê背景是聖殿,而聖殿是敬拜上帝ê所在。因為án-ne,teh敬拜上帝ê所在,kā心內ê痛苦陳述hō͘上帝聽,是siōng好ê方式。古代人ê chit種觀念真重,認為上帝就tòa tī聖殿裡,祂是性命ê審判者。因為án-ne,ài用聖殿當做法庭,向上帝傾訴,由上帝來裁判,祂是公義ê神。

第1到3節,詩人深信只有上帝chiah ē-tàngiáu伊清白,因為án-ne,一開始,伊就祈求上帝為伊伸冤。伊坦蕩蕩地kā家己pái tī上帝手中,祈求上帝鑒察伊ê心內,若chiâⁿ實是無辜受難,伊祈求上帝照所立ê約帶領伊。第3節所講ê上帝之「信實」,意思是teh指上帝是守約ê神。

第4到5節,chit兩節thang參考詩篇第一篇1節。Chia提起ê「虛假」、「偽善」、「邪惡」等,lóng是上帝所討厭ê事。因為án-ne,一個遵守上帝命令ê人,一定會遠離chiah-ê事,免得因為受tio̍h誘惑而棄sak上帝,引起上帝ê忿怒。

第6到7節,「洗手表示無辜」,tī彼拉多判耶穌釘死十字架ê時,mā是用chit種動作,表示伊是無辜ê。「繞行祭壇ê周圍敬拜」,這是古老聖幕ê時代,除了祭司進入帳幕內外,其餘民眾就繞者聖幕外面,同聲歌頌上帝,講述上帝「一切奇妙ê作為」,這是teh指上帝所行ê神跡奇事。

第8到10節,聖經每pái提起「榮耀」,mā teh表示上帝出現ê所在。聖經時代以色列人民深信上帝就tòa tī耶路撒冷聖殿裡。因為至聖所有約櫃,約櫃放tio̍h上帝kah以色列人民所立ê約。M̄-koh詩人深信上帝會清楚甚麼人chiah是作惡ê人,chia所講ê「作惡」一詞,mā有含「淫亂」ê意思,表示chit種人表面上看起來是信上帝,m̄-koh實際並m̄是án-ne,卻是虛有外表而已。因為chit種人只知影「四界收受o͘-se」,in ê手不清氣。

第11到12節,詩人祈求上帝拯救伊,憐憫伊,而伊ê祈求上帝確實應允了,hō͘伊深受感動,伊決定beh tī公眾面前「歌頌上主」,講述上帝無比ê疼。

經文:

詩篇 27:1-27:14

註釋:

有bē少詩篇學者認為這是由兩首無仝ê詩歌編撰做伙ê,因為第1到6 節kah第7到14節ê題材kah內容完全無仝。原因是tī第一部分表明詩人ê信心,而第二部分則一首哀歌。M̄-koh mā有詩篇ê學者持無仝看法,認為這原本就是一首詩篇,因為詩人所用ê詞字並無差別。

第1到3節,詩歌ê開始,就講上帝是「亮光」、「拯救」、「保障」,縱然有「大軍圍困」、「打擊」tio̍h,mā m̄免驚惶,因為相信上帝就在身邊看顧、保守。

第4到6節,有bē少學者認為tùi第4節就thang看出chit首詩歌是出tī大衛王ê手筆。理由是大衛一心一意想beh蓋聖殿,因為上帝無仝意,改由伊kiáⁿ所羅門王建造完成。Chit位詩人講上帝kā伊安置tī「穩固ê石磐頂」,表示有上帝同在,就是siōng安穩。Án-ne,即使仇敵想出所有ê辦法beh攻擊伊,伊iáu是m̄驚,因為有上帝同在。伊beh tī聖殿歌頌上帝ê救恩。

第7到14節,頭前有提過,這部分真可能是另外一種詩歌ê形式kah內容。詩人teh走chhōe上帝ê幫助kah拯救。詩人teh呼求上帝垂聽伊ê祈禱。

第8節,chit節真清楚講tio̍h上帝對仰望祂救恩ê人,lóng會垂聽並看顧。因為祂是慈悲ê性命之主。

第9到10節,chit節thang kah詩篇第廿二篇1節對照來看,就ē-tàng發見聖經作者一貫ê思想:人若離開上帝,á是hō͘ 上帝所棄sak,性命就變成孤獨無助,陷入危險中。因為án-ne,伊祈求上帝縱然伊ê父母棄sak伊,上帝mā tio̍h看顧伊。

第11到14節,chit節是chit段詩歌ê中心思想:只有遵行上帝ê道路,chiah有性命ê ǹg望。人無法度óa靠家己ê能力贏過chit-ê世界,只有óa靠上帝ê帶領chiah ē-tàng贏過世間ê各種試探kah誘惑。因為án-ne,詩人發出聲音,祈求上帝指示伊人生ê道路。伊認為無論仇敵怎樣攻擊、恐嚇,伊lóng深信只要有上帝同在,一定會看見上帝tī伊性命中siōng美好ê旨意。伊beh堅信上帝,永bē改變。

經文:

詩篇 28:1-28:9

註釋:

Tùi第廿六到廿八篇,這三篇詩篇lóng有提起聖殿ê事。第廿六篇講上帝就tī聖殿中,tī hia有上帝ê榮耀(拯救ê意思),敬畏上帝ê人lóng thang看見上帝ê榮耀。第廿七篇詩人認為任何人只要khiā起tī聖殿中,就ē-tàng得tio̍h「平安」。第廿八篇chia詩人講伊tī聖殿「舉手求告」上帝,上帝一定會垂聽。這三篇詩歌lóng說明一個重要主題:一個人性命ê安危,lóng kah上帝有親密關係。甚至一個民族、國家mā lóng是án-ne,只要有上帝同在,就算tī siōng危險ê環境中,mā會有平安。

第1到5節,詩人一開始就深信上帝就是「保護」者。Chia ê「保護」意思是teh指石磐。是siōng安穩ê所在。詩人因為知影向上帝祈求救助,一定會蒙上帝垂聽,因為án-ne,伊特別講伊beh到聖殿去向上帝祈求。伊tī chia祈求上帝kā伊分別出來,就是tùi作惡ê人中間區別出來。意思是teh指伊是神聖上帝ê子民,kah hiah-ê心中狂傲,m̄承認有上帝ê人是無仝款ê。In是作惡者,心中「藐視上主ê作為」,而且看bē起上帝「創造」ê奇妙。伊相信上帝一定會懲罰chit種人。 

第6到9節,chit段詩歌是teh祈求上帝得tio̍h幫助了後,歌頌上帝ê恩典。伊相信只要是專心信靠上帝ê人,lóng會得tio̍h上帝ê「衛護」。比較khah特別ê所在是tī第8到9節,因為chit兩節是為大眾祈求ê詩歌,mā因為án-ne,chit首詩就tùi屬tī個人ê詩歌變成大眾公用ê詩。第9節提起求上帝「牧養」屬tī祂ê子民,這正kah-ná詩篇第廿三篇1節所講ê,上帝就是顧羊人,祂ê子民就是羊群仝款。

經文:

詩篇 29:1-29:11

註釋:

這是一首古老ê詩歌,有ê聖經學者認為chit首詩歌原本是迦南人teh歌頌in ê神明「巴力」ê,後來以色列人進入迦南後,kā它kā它修改用來歌頌上帝偉大ê作為。Mā有kóa詩篇學者認為chit首詩歌有出埃及記第十五章ê背景,原因是摩西帶領以色列人出埃及後,行過紅海,hō͘ chit首詩歌後來被歸類做凱旋ê詩歌,每pái以色列軍隊phah贏tńg來,就唱chit首詩歌。

第1到2節,「神ê眾子ah」,這是teh指上帝身邊真chē隨從ê天使(參考詩篇九十七:7,約伯記一:6)。第2節講tio̍h「歌頌上主榮耀ê尊名」,這是teh指bē-tàng亂使用上帝ê聖名,只有ē-tàng歌頌,而且是beh用siōng-kài敬虔ê態度敬拜祂。

第3到4節,表明連海洋lóng tio̍h聽從上帝ê命令,ná親像創造ê時,上帝命令一出,海洋ê大水就匯集做伙,hō͘陸地出現。當上帝ê命令一出,紅海ê水隨時分開,然後koh因為上帝ê命令,海水koh復合起來,強大ê埃及軍隊因為án-ne葬生海底。

第5到6節,「香柏樹」,這是黎巴嫩siōng貴重ê樹木,mā是siōng koân等ê建材。當上帝ê命令一出,m̄-nā是海洋ê水聽從,連黎巴嫩高山頂ê大樹mā為之折斷,表示順服。Á「烏門山」因為終年積雪,每pái春季來臨,雪融化變成水,山泉因為án-ne流竄落來,hit種聲音ná親像野牛teh奔走所發出ê響聲仝款。

第7到9節,chit三節說明tī曠野,mā到處看見上帝發出命令後ê反應,雷電交加發出巨響ê聲音,ná親像敬拜上帝ê子民聚集做伙tī聖殿吟唱詩歌所發出ê聲音仝款。

Tùi天頂ê天使,到海洋,koh再到高山,koh到平原ê曠野,詩人beh說明一件事:只要是受造物,lóng tio̍h歌頌上帝ê聖名。

第10到11節,「大水」,這是以色列人民看做危害性命siōng大ê氣力,ná親像創世記第七到八章,上帝用大水淹滅所有世間一切萬物。M̄-koh chiah-ê大水tī上帝命令之下,mā會順服。因為án-ne,聽從上帝命令ê子民,上帝會賞賜hō͘ in「力量」kah「平安」。表示有上帝庇護ê人,必定會得tio̍h平安,而hō͘性命永遠延續落去。

經文:

詩篇 30:1-30:12

註釋:

這是一首個人ê感恩詩歌,詩人真可能是因為患tio̍h重病得tio̍h醫後,獻上chit首感恩ê詩歌。

第1到3節,詩篇中ê「仇敵」,並無一定是teh指帶兵器來攻打ê對象,它往往teh代表重大破病,á是任何威脅tio̍h性命ê氣力lóng是。Chit首詩ê開始,就講上帝拯救伊,hō͘危害伊性命ê「仇敵」m̄敢pôaⁿ過雷池一步。Chia ê「救」一字,mā有「拔出」、「搝(khiú)起來」ê意思。Á tī chia所用ê「仇敵」是用複數名詞,因為án-ne,mā teh表示病情真嚴重。Tùi第3節thang看出詩人bat面臨死亡,佳哉上帝及時伸出醫ê手,hō͘伊tùi死亡ê邊緣轉tńg來。

第4到7節,tī第4節詩人提起「忠貞子民」一詞,這tī詩篇中一再重複出現(參考十二:1、十六:3、10、三十一:23、三十七:28、五十:5、七十八:8、八十九:19、一一九:5、一三二:16、一四九:1)。Chit-ê詞表明無論jōa-ni̍h-á惡質ê環境下,iáu是有一kóa對上帝絕對忠實ê子民,上帝一定會看顧,tī患難中會伸手救助。只有tī上帝ê庇護之下,chiah ē-tàng享受真實ê平安。失去上帝,等於喪失性命仝款。

第8到12節,Tī chit段詩歌中,詩人用了真chē求救ê詞彙,包括有「呼求」、「懇求」、「垂聽」、「不緘默」等。當詩人得tio̍h上帝ê拯救,脫離死亡後,伊第一件事,就是「歌唱頌讚」上帝ê救恩,而且是beh永遠歌頌落去。

Chit首詩後來被猶太人用teh記念被敵人俘虜去做奴隸ê經驗,in tùi受掠之地tńg來後,感覺家己kah-ná tùi死亡ê邊緣行tńg來仝款。特別是in tī主前164年,tùi希臘統治者安提阿哥依皮法紐四世手中奪回耶路撒冷聖殿ê時,kā聖殿重新清除清氣後,唱出chit首詩歌,表明in心中ê感恩,ná親像一個差一點á死去ê病人得tio̍h痊癒後一般ê歡喜。

經文:

詩篇 31:1-31:24

註釋:

這是祈禱ê詩歌,可能是一個身心俱疲ê詩人所寫ê。Tī chit首詩歌中,一再使用「堡壘」、「避難所」來形容上帝kah詩人之間ê關係。Chit首詩歌thang分做三個段落來看:

第1到8節,Tī chit段詩歌中,詩人一再確信上帝就是伊siōng好ê保障,是性命中ê「堡壘」。Tùi第2節thang看出詩人確實已經陷入了危險中間,因為án-ne,伊呼求上帝「馬上拯救」伊。

第5節,耶穌tī十字架上ê時,bat引用chit句「我kā家己ê靈魂交tī你手裡」(參考路加福音廿三:46),而hō͘基督教會對chit首詩koh khah重視。

第6節soah講出基督教信仰siōng基本ê認bat:上帝「恨惡拜假神ê人」,只有chit位創造宇宙萬物ê神,chiah是值得所有ê人敬拜。第7節koh一pái提起上帝有「無變ê疼」,詩人用chit句話表明上帝一定會持守祂kah祂ê子民之間所立ê約。因為án-ne,上帝一定會kā詩人安置tī穩妥ê所在。

第9到18節,chit段詩歌是對頭前第一段所tú-tio̍h ê困境進一步描述。特別是提起家己已經tī咱人眼中像是一個死去ê人般,性命就tī chit種環境中漸漸衰竭落去。Chit段詩歌siōng重要ê所在,是作者雖然tī非常痛苦ê生活中,iáu是一再表示上帝就是伊ê上帝,因為詩人清楚知影上帝有無變ê疼,祂一定會持守所立ê約,絕對無bē記得祂ê子民陷入困境所面臨性命ê危險。這mā是上帝kah人之間siōng大ê差別;人會看見好,就靠lóng,看見朋友失敗,就會擺脫,詩人講tio̍h連知己朋友看見伊落難,lóng驚伊,hō͘伊koh khah孤獨。M̄-koh伊深信上帝iáu是引chhōa tio̍h伊,陪伴tī伊身邊。

第16節koh一pái提起上帝「無變ê疼」,tī第7節mā有用過,lóng teh表明kah上帝之間維護所立之約ê重要性。Koh講,chia所用上帝ê「慈愛」一詞,mā表示上帝慈愛ê面。所謂「用慈愛待你ê奴僕」,意思是teh指m̄-thang kā面遮,hō͘伊ê奴僕ē-tàng看會tio̍h,ná親像摩西向上帝懇求仝款(參考出埃及記三十三:18—23)。因為若kā祂ê面遮,就表示拒絕ê意思。

第19到24節,作者用chit段感恩ê詩歌做結束。Tī chit段感恩詩中,作者koh一pái kā過去ê經歷作一pái簡單ê回顧,並呼籲大家tio̍h用堅定ê信心,仰望上帝ê慈愛kah救恩。特別是tī第22節,詩人講出一般人tī信心上ê軟弱,總認為上帝離開,chiah hō͘人tú-tio̍h困境。M̄-koh詩人發見上帝並無án-ne,卻是一直陪伴在身邊,kah伊同在。因為án-ne,伊呼籲所有上帝「忠貞子民」,無論án怎,lóng tio̍h「tú強」、「tio̍h勇敢」。

經文:

詩篇 32:1-32:11

註釋:

這是屬tī詩篇裡七篇懺悔詩中ê一篇,另外六篇是:第六篇、第三十八篇、第五十一篇、第一○二篇、第一三○篇、第一四三篇。Chit篇雖然是屬tī懺悔詩歌中ê一首,m̄-koh卻mā充滿懺悔後ê喜樂,這是chit首詩歌siōng大ê特色。Chit種喜樂是因為犯罪了後,得tio̍h上帝ê赦免,心靈得tio̍h了釋放而向上帝唱出感恩ê詩。

第1到2節,chit兩節連續提起「有福」,這是teh指hō͘ 上帝「赦免」、「不被上主定罪」,chit兩種人就是有福ê人。

第3到5節,詩人真清楚teh表達一個觀念:上帝清楚每一個人ê作為,包括人ê心思意念,lóng無法度隱藏。因為án-ne,「閉口」m̄講、m̄承認,並無表示上帝m̄知,祂m̄-nā知影kah真詳細,mā會因為人m̄承認所犯ê罪,而受氣。因為án-ne,詩人清楚知影只有人承認家己ê罪過ê時,上帝chiah會赦免。

第6到9節,詩人特別呼籲大家tio̍h趁性命iáu活teh ê時chūn,chhōe上帝,祈求祂ê赦免。先知以賽亞mā引用這詩人ê講法(參考以賽亞書五十五:6)。詩人tī chia teh表明一件事:認bat上帝慈愛ê人lóng會知影,tī困境中siōng好mā是唯一ê途徑,就是chhōe上帝。上帝一定會伸手保護。只有愚戇ê人chiah會想beh用家己ê氣力脫離患難。

第10到11節,第10節是相對句型,聽從上帝ê旨意kah棄sak上帝ê人,必定會有完全無仝ê後果。第11節所提起ê「義人」,是teh指照上帝旨意做tāi-chì ê人。Chit種人bē偏離正路。

經文:

詩篇 33:1-33:22

註釋:

這是一首o-ló ê詩歌。通常用tī國家脫離險境ê時,舉國民眾高唱o-ló上帝ê慈愛。

第1到3節,chit三節是chit首詩歌ê序言。Mā tùi這序言thang看出是o-ló歌頌上帝ê詩歌。

第4到9節,Tī chit段詩歌中,詩人強調kui個宇宙萬物lóng是用上帝ê話所造成ê。Á tī kui個創造中,mā顯露了上帝ê特性:喜愛正義公平。這tú好表現了上帝ê慈愛。換句話講,有愛ê所在,就會看見上帝創造ê偉大。

第10到12節,上帝創造萬物,因為án-ne祂對家己所創造ê一切萬物lóng知之甚詳。甚麼人有陰謀想beh陷害別人,上帝lóng看kah清楚。因為án-ne,遵守上帝旨意ê國家、人民,一定會得tio̍h上帝賜福。

第13到15節,詩人清楚描述出上帝ê特質kah能力,表明創造ê上帝,深知受造人類ê心思意念。這mā是聖經一再kā咱講ê,上帝是看人ê心內,無人ē-tàng隱瞞得過上帝ê眼光。

  第16到19節,chit段詩歌對hiah-ê歡喜窮兵黷武ê人來講,chiah-ê詩句確實是真好ê教材,詩人講tio̍h真正ē-tàng hō͘咱ê性命得tio̍h保障ê,m̄是在tī人ê手所造ê器械,而在tī上帝ê眷顧。

第20到22節,chit段詩歌是chit首詩歌ê結語。詩人提醒只有仰望上帝ê人,心中chiah會有喜樂。

經文:

詩篇 34:1-34:22

註釋:

Chit-ê篇mā是詩篇中九篇用希伯來文字母順序編寫ê詩歌其中一篇。通常chit首詩歌被看做是第廿五篇ê姊妹作品,第廿五篇是一首祈禱ê詩歌,Chit篇則屬tī感謝ê詩歌。Koh講,Chit篇詩歌充滿tio̍h箴言智慧文學ê特色,因為án-ne,mā被看做是大衛王了後ê作品。

Chit種按希伯來文字母順序編寫ê詩歌,tī詩篇中共計有九篇,就是第九篇、第十篇、第廿五篇、第三十七篇、第一一一篇、第一一二篇、第一一九篇、第一四五篇,以及chit-má這第三十四篇等。其中siōng-kài特別ê一篇,就是第一一九篇,chit-ê篇共計有廿二個段落,而每一個段落ê開始,就是希伯來文字母。Chit種用字母來寫詩篇是有用意ê,主要是hō͘民眾學習認bat字母,而且容易記tiâu。

第1到3節,chit段詩歌mā是詩人teh做信仰告白,伊呼籲所有領受過上帝救贖恩典ê人lóng tio̍h kah伊同齊來歌頌上帝。Tio̍h歌頌,是因為「上主ê偉大」(參考第3節),表示上帝已經出手拯救需要祂救助ê人。

第2節所講ê「被壓迫ê人」,mā是teh指謙卑ê人ê意。主要teh說明任何走chhōe上帝ê被壓迫者,上帝一定會幫助。

第4到10節,tùi第4到7節ē-tàng看出詩人清楚teh表示:只要真心走chhōe上帝,一定會chhōe得tio̍h,祂會垂聽受tio̍h壓迫而「孤苦無助者」ê呼hoah聲音。Tī第6節所講ê「孤苦無助者」,是teh指hiah-ê願意謙卑走chhōe上帝幫助ê人,kah馬太福音第五章3節所講ê「承認家己靈性貧乏ê人」有異曲同工ê所在。

M̄-nā án-ne,上帝mā會差派「天使」出手救助「敬畏」祂ê人。聖經一再提起,只要是真心敬畏上帝ê人,上帝會kah chit種人同在,ná親像顧羊人teh帶領羊群仝款,hō͘伊永遠bē缺乏。這相對ê意思,就是hiah-ê迫害人ê人,心中無上帝ê狂傲人,in即使是歌頌上帝,上帝mā會拒絕接受,就算in遇tio̍h困境,上帝mā bē伸手幫忙(參考以賽亞書一:15—17)。

第10節「少壯ê獅」,mā有ê譯本用「富貴ê人」,意思是:即使富貴像獅hit種強壯,mā會有缺乏、無法度滿足。

第11到22節,Tī chit段詩歌中,詩人特別針對少年人來寫。Ná親像頭前已經提起過,chit首詩歌是用字母順序排列,án-ne,ē-tàng認bat字母,mā thang透過學習認bat字母而認bat上帝。

Koh講,chit段詩歌kā「義人」kah「作惡ê人」做對比,án-ne,學習字母ê少年人就知影上帝喜愛ê對象是「義人」。這義人,指ê是敬畏上帝ê人。

詩人一開始就強調tio̍h「敬畏上主」,這是信仰ê第一課。心中敬畏上帝,就會看見上帝奇妙ê作為。Án-ne,人就會跟tòe謙卑落來。
而敬畏上帝ê人必定會養成ê態度,就是誠實,不講白賊,而且會盡力追求kah人和睦相處。

第16節講上帝「對敵作惡ê人」,表示上帝一看見甚麼人作惡,祂就非常受氣,拒絕看顧chit種人,m̄-koh上帝會看顧「義人」,hō͘ in脫離災難ê圍困。

第18節kah第6節所提起ê對象是仝款ê。

Chia一再呼求人tio̍h聽從上帝ê教示。Á聽從上帝教示ê人,一定tio̍h先約束家己ê嘴舌不講白賊,mābē出惡言。人若對上帝有敬畏ê心,性命tī上帝裡就會得tio̍h滋潤。

注意第19節,chia提起「義人遭遇真chē患難」,這表示義人並m̄是bē遇tio̍h困苦,ná親像約伯是「義人」,m̄-koh伊卻遇tio̍h意外災難連連而到。耶穌mā講tī chiah-ê世界有真chē苦難,m̄-koh,tī伊ê內面,咱thang贏過chiah-ê苦難。基督教ê信仰m̄是kā咱講無苦難,卻是贏過苦難。

第22節提起上帝ê「奴僕」,mā是「義人」ê意思。因為義人會遵守上帝ê規律誡命。

經文:

詩篇 35:1-35:28

註釋:

這是一首哀歌,tùi第1節、第11節、第23節等等經文,thang看出作者正面對tio̍h審判。詩人特別強調有人做假見證beh陷害伊,hō͘伊感覺孤苦無助。M̄-koh詩人知影上帝是公義ê神,一定會清楚做假見證ê人,必定會嚴厲懲罰chit種人。

Thang kā chit首詩分做三個段落,第一段是第1到10 節,tùi chit段詩歌中,ē-tàng想像會tio̍h作者必定是受tio̍h嚴厲ê打擊,因為án-ne,祈求上帝為伊伸冤懲罰對敵者。第二段是第11到18節,Tī chit段詩歌中,伊描述被朋友出賣,對方以惡報善。第三段是第19到28節,chit段詩歌作者繼續向上帝祈求,hō͘ hiah-ê仇敵失去幸災樂禍ê機會。每一個段落lóng是用歌頌作結束,tùi個人tùi心底感謝上帝,續接到tī聚會中歌頌o-ló上帝,到最後公開宣佈上帝ê公義,並且tio̍h kui工歌頌上帝。

第1到3節,chit段詩歌中用「攻擊」、「大細盾牌」、「長矛大斧」、「迎擊tui-jiok」等,chiah-ê lóng是軍事用語。詩人ê禱詞中,上帝就是一位率領tio̍h千萬部隊ê將軍,ē-tàng擊退來犯ê敵人。

第4到6節,第4節ê詩句mā出現tī第四十篇14節、第七十篇2節等等。詩人用「失望蒙羞」、「失敗狼狽」等詞來說明敵人ê目的無達成,落魄而逃ê景況。因為有上帝出手打擊in,有上帝ê「天使」出來懲罰in,in就會親像無用ê「糠秕」仝款,只要風小khóa一吹,就四散伊去。

第7到8節,類似chit兩節ê句話mā tī詩篇第九篇15節出現。Chit兩節thang看出想要害人ê人,最後就是害到家己。因為上帝siōng討厭chit種人。

第9到10節,tùi chit兩節thang看出詩人tī得tio̍h上帝ê拯救了後,發出歌頌上帝ê o-ló詩歌。詩人特別強調上帝是「保護弱小」,kah「保護sàn-chhiah人」ê上帝。

第11 kah 12節,tú好kah第13到14節呈現對比;前者是邪惡ê人ê作為,後者是詩人表示伊怎樣對待chit位想beh陷害伊ê人。邪惡ê人,就ná親像出賣知己朋友仝款,是一個忘恩負義ê人。

第15到18節,邪惡ê人lóng會有一個嚴重ê錯誤心態,就是對別人ê苦難lóng是抱tio̍h「幸災樂禍」ê態度。M̄-koh詩人向上帝呼求脫離chit種人ê手,伊相信上帝一定會伸手救助。Á上帝果然垂聽詩人ê祈禱,正當tī siōng危急ê時chūn,救助了伊,hō͘詩人ê性命ē-tàng得tio̍h脫離迫害ê危機。

第19到21節,詩人表示仇敵心中tú-teh盤算tio̍h怎樣得tio̍h勝利,伊kā chiah-ê仇敵ê惡質態度lóng詳詳細說明出來,包括in歡喜講造謠重傷ê話,koh khah嚴重ê是誣告善良ê人。因為án-ne,伊祈求上帝千萬m̄-thang hō͘敵人獲勝。

第22到25節,chit段詩歌thang看見詩人對公義ê上帝真有信心,伊深信只要公義ê上帝進行審判,受tio̍h冤屈ê人必定會得tio̍h「伸冤」。

第26到28節,詩人提出三個願望:一是第26節所提起ê,hō͘敵人狼狽、蒙羞;二是第27節所提起ê,上帝ê子民得tio̍h伸冤;三是第28節所提起ê,tio̍h帶領全體人民頌讚上帝。經文:

詩篇 36:1-36:12

註釋:

有kóa學者認為chit首詩篇是由三篇獨立ê短詩組合而成ê。一是tùi第1到4節,chit首詩歌是哀歌。二是tùi第5到9節,這是單純ê詩歌。三是第10到12節,這是一首祈禱ê詩歌。M̄-koh mā有其他學者認為這是一首屬tī智慧文學ê詩歌,討論到人kah上帝之間ê關係。

第1到4節,chit段詩歌真清楚說明人ê心中有想要犯罪ê念頭,就是想beh脫離上帝ê教示。Siōng典型ê心態,就是認為上帝看bē-tio̍h,á是根本就無懲罰。心中所想ê lóng是邪惡,連躺tī床頂mā是teh圖謀tio̍h邪惡ê事。Ná親像先知彌迦tī kā伊譴責hit時代ê邪惡者仝款(參考彌迦書二:1)。

第5到9節,chit段詩歌kah前一段詩歌呈現完全無相仝ê內容。Tī chit段詩歌中,詩人teh歌頌上帝有「無變ê疼」。詩篇中一再出現形容上帝有「無變ê疼」ê詩句(參考十三:5、廿五:6、廿六:3、三十一:7、五十二:8、六十一:7、八十五:7、八十九:28、九十八:3、一○三:8、一○七:43、一一九:76)。詩人māài kā「無變ê疼」ê上帝,用「信實」來表達,說明對約ê重視,ná親像祂「無變ê疼」仝款。因為án-ne,「無變ê疼」時常會kah「信實」chit兩個詞句連tio̍h同齊用(參考廿五:10、四十:11、五十七:3、一一五:1、一三八:2)。

每pái聖經講tio̍h上帝ê「信實」ê時,表示上帝是一個守約ê上帝。祂永遠會記得kah世人所立ê約,而且會堅持守tiâu(參考創世記廿四:27,申命記六:23、七:8、12、八:18、九:5,約書亞記廿一:45,撒母耳記上十二:22,耶利米書廿九:10、三十二:22、三十三:14)。

值得注意ê是第6節,詩人講上帝m̄-nā看顧人類,祂同時mā看顧所有「cheng-seⁿ」。因為上帝是一切性命ê來源,只要tī上帝ê內面,就會看見性命ê亮光(第9節)。

第10到12節,所謂「認bat」,是teh指遵照上帝旨意做tāi-chì ê人。只有確實去遵行ê人,chiah是真正認bat上帝ê人。「眷顧」一詞,表示「延長性命」ê意思。

第11節,chit節是第1到4節ê濃縮句,描述心中無上帝ê人,就是驕傲、作惡ê人chiah會有ê行為。第12節詩人講chit種人,一定會受tio̍h上帝嚴厲ê懲罰,結果就是倒地不起。


經文:

詩篇 37:1-37:40

註釋:

Chit首詩歌mā是一首以字母順序排列寫做ê詩歌。它kah頭前ê第25、34 首ê每一節起頭用字母開始無仝,chit首是tī每一段落用字母作起頭,然後照字母順序寫落來。Án-ne 40節就分做22個段落。Mā因為án-ne,chit首詩ê一個特色,就是每一個段落lóng是一個獨立ê詩句,有點á像箴言ê型態。中心主題就是善有善報,惡有惡報。M̄是不報,是時chūn未到。咱tùi第1到2節就thang看出chit首詩ê主要中心題旨。Chit首詩篇mā被列為「智慧文學」ê詩歌,tī詩篇中有kúi-nā篇lóng屬tī chit種智慧文學ê作品,除了chit篇外,iáu包括有第一篇、第七十三篇、第九十一篇、第九十二篇、第一一一篇、第一二七篇、第一二八篇,以及第一三三篇等九篇。

第1到2節,chit兩節kah箴言第廿四章19到20節ê內容仝款,lóng是teh說明作惡ê興旺並無值得羨慕。因為in ê興旺是暫時ê,真緊to̍h會消失。

第3到4節,chit段詩歌有一個真重要ê主題,說明óa靠上帝,chiah是根本之道。Óa靠祂ê人,ē-tàng安穩生活,因為上帝就是siōng好ê保護者。Tī第4節講tio̍h上帝是喜樂ê泉源,因為án-ne,甚麼人走chhōe上帝,甚麼人就會得tio̍h性命ê喜樂。

第5到7節,chia ê第5節thang參考箴言第十六章3節,當人kā性命交託tī上帝手中,chit種人所期待ê事,lóng會得tio̍h上帝ê幫助。只要有上帝ê幫助,就會看見希望teh thèng候。M̄-koh óa靠上帝,並m̄是馬上會看見應允,mā可能teh-thèng候上帝ê回應前,會先看見邪惡ê人ê興盛,就懊惱起來,而這是無需要ê。

第8到9節,chit兩節是相對句型。人往往看見作惡ê人發達,就心內氣憤難平,m̄-koh chit種氣憤對家己並無益處。因為上帝teh看,mā有家己ê時間表,上帝一定會處理。堅持信靠上帝ê人,就會知影上帝懲罰ê時刻一定會來臨,hiah-ê作惡ê人結局會hō͘驅離。

第10到11節mā是相對句型,講tio̍h邪惡ê人真緊to̍h會消滅,而且是消滅到無蹤無影。Á chhōe上帝ê人(就是teh指「謙卑ê人」),一定ē-tàng享受上帝賜福ê喜樂。

第12到17節,chit段詩歌kā義人kah作惡ê人分別出來。邪惡ê人siōng歡喜欺負義人,因為義人tī in目睭前出現,kan-taⁿ會hō͘ in感覺不安、急躁。In mā知影上帝kah義人同在。因為án-ne,in想beh殺害義人、迫害義人,作為對抗上帝ê另外一種方式。

第16節thang對照箴言第十五章16節,說明義人擁有ê財富lóng是正當得tio̍h ê,相對tī邪惡者擁有真chē財富,卻lóng是來自非法ê欺騙、偷the̍h、掠奪而來。M̄-koh chit種財富上帝會kā它the̍h走。Ná親像第17節所提起ê,上帝會kā作惡ê人ê膀臂hō͘ phah斷仝款,就算是擁有,mā bē真久。

第18到20節,「敬畏上帝」,這是聖經中真重要ê一則教導。因為上帝是神聖ê,mā是獨一ê,是至koân ê。用敬畏ê心敬拜上帝,必定會得tio̍h上帝ê賜福。有上帝賜福ê人,即使tī siōng艱困ê環境中,mā會充滿tio̍h性命ê氣力。

第20節是chit首詩歌第一個段落ê結語,作惡ê人最後就是hō͘消滅,像煙霧仝款消散,chhōe bē-tio̍h痕跡。

第21到31節,chit段落是chit首詩歌ê第二部分。Chit段描述義人得tio̍h上帝ê看顧chē到不勝枚舉。Thang kā第21 kah第26節合併同齊看,就會清楚義人tī生活上,lóng會慷慨好施,幫助困苦ê人。這mā反應出作惡ê人tú好顛倒,m̄-nā bē伸手救助需要幫助ê人,而會想出所有ê辦法斂財。

第23到25節提供了真重要ê信仰認知:義人並m̄是bē tú-tio̍h困境,會,m̄-koh這並無表示上帝離開伊。無,上帝就khiā Tī義人ê身邊,teh陪伴伊行過這siōng艱困ê性命旅程。

第27到29節,詩人一再提起,義人一定會享受安定ê生活,因為有上帝teh保守、看顧。

第30到31節,chit兩節thang用來對照箴言第十章31到32節。義人因為心中有上帝,因為án-ne,伊teh講話ê時chūn,就會表現出伊所認bat ê上帝。換句話講,義人會隨時隨地提起上帝tī伊身上奇妙ê作為。

第32到40節,這是chit首詩歌ê第三段落。Chit段詩歌講述義人一定會有好ê結果,除了ē-tàng安定生活之外,mā會得tio̍h上帝賞賜ê性命,kiáⁿ孫繁多。

第32到33節,ná親像頭前所提起ê,作惡ê人lóng是想出所有ê辦法beh除掉義人,因為義人ê出現,ē-sái作惡ê人容易被發見,甚至是凸顯出作惡ê人ê惡行。當做惡ê人想beh除掉義人ê時,上帝真清楚chit種計謀,一定會保護義人免受傷害。

第34到36節,作惡ê人tī興旺ê時,氣勢之狀,ná親像黎巴嫩ê香柏樹仝款高大,顯目,行踏明明是就是「專橫霸道」。M̄-koh chiah-ê真緊to̍h會消失。就算興旺ná親像黎巴嫩ê香柏樹hit種高大壯碩,結果是甚麼都無存留落來。因為無上帝ê賜福。

第37到38節,chit兩節是相對句型,義人ê kiáⁿ孫會繁延真chē,m̄-koh相對ê是作惡ê人,連kiáⁿ孫mā會hō͘剷除。

第39到40節,chit兩節是chit首詩歌ê結語。上帝一定會看顧、守護義人。

經文:

詩篇 38:1-38:22

註釋:

這是一首患重病ê人祈禱ê詩歌。Mā是hō͘列為七首悔改ê詩歌之一,另外ê六首是:第六篇、第三十二篇、第五十一篇、第一○二篇、第一三○篇kah第一四三篇。

古早人有一種認知:破病是因為犯罪ê緣故,病jú重,表示罪mā jú重。約翰福音第九章2節,耶穌ê門徒問伊有關hit位生落來就chheⁿ-mê-.ê人,講:「是甚麼人ê罪造成ê?是伊家己ê罪á是伊父母ê罪?」就thang看tio̍h chit種性命觀,即使tī現今ê社會mā是非常普遍。M̄-koh耶穌並無認為是án-ne,ná親像伊回答門徒所講ê:「Chit-ê 人無犯罪,伊ê父母mā 無;是beh 通過伊來顯明上帝ê 作為。(全民版)」(約翰福音九:3)

Chit首詩iáu有一個特點,就是分做三個段落,每一個段落lóng以稱呼上主ê名開始,就是第1、9、15節等等。Iáu有,就是用呼求上帝ê名開始,mā以呼求上帝ê名結束。

第1到2節,chit節詩歌kah第六篇1節ê詩歌完全仝款。詩人認為伊ê受苦,是因為上帝伸手懲罰伊ê緣故。如果講詩人chit-má是破病,án-ne,一定是病得真嚴重。詩人認為上帝懲罰伊,ná親像用「箭」深深刺傷伊仝款,hō͘伊承受差不多無法度呼吸般ê壓力。

第3到4節,詩人認為上帝對伊ê懲罰,已經超過伊所ē-tàng承受ê重,伊祈求上帝ē-tàng減輕,若無,伊kā無法度生存落去。Chia所用ê「體無完膚」、「粉身碎骨」,表示病情不輕。M̄-koh mā表示伊已經無法度繼續承受chit種重病之懲罰。

第5到8節,這4節詩歌lóng tī說明詩人ê痛苦。因為破病身軀已經開始有褥瘡ê現象,表示,詩人可能臥床甚久ê時間。詩人形容家己身上ê病況,chit-má已經痛到無法度伸直身軀,表示伊無法度khiā起來行動,mā因為chit-ê緣故,chiah會有臥床過久有褥瘡發生,而伊mā只有ē-tàng用彎腰ê方式,以祈減輕痛苦,m̄-koh卻是kui工目頭結結。

第6節chia用「悲愁」,意思是teh指非常哀傷ê意思。

第8節ê「痛苦haiⁿ-haiⁿ叫」,是teh指大聲hoah ê意思。原因是痛到無法度忍受,非常艱苦心ê意思。

第9到14節,這是詩人第二pái呼喊上帝ê名,祈求上帝拯救。
「我ê心願」,這表示心內懇切地ê哀求。

第10節,thang看出詩人已經會失去眼神,lóng無精神ê款。

第11節,chit-ê詩人真可能患有癩ko病ê款,連親朋好友lóng遠遠躲開伊,因為甚驚被傳染。

第12節,詩人感受tio̍h性命垂危,隨時lóng會有hō͘人害死ê可能。

第13到14節回應了第12節所講到ê危險。伊m̄知該怎樣說明,知影別人對伊竊竊私語,指指點點,m̄-koh伊卻無法度辯駁。

第15到20節,這是第三段詩歌,mā是由呼喊上帝ê名開始。詩人呼喊上帝,期待上帝回答伊ê呼叫。

第17節,詩人講痛苦總是跟tòe伊,形影不離,差不多hō͘伊無法度承受。

第18節是chit首詩歌ê中心,就是詩人承認家己ê過犯。並且為家己ê過犯「憂傷」,這表示懺悔ê意思。Ná親像詩篇第五十一篇17節,大衛ê詩歌中所講ê,憂傷痛悔ê心,上帝絕對bē拒絕。

第19到20節,詩人感受tio̍h性命沉重ê壓力,並無因為家己為過犯懺悔有減輕ê現象。卻是攻擊ê力道jú來jú強,特別是當詩人確實懺悔後,阻礙ê氣力iáu是增強。

第21到22節,chit兩節是chit首詩歌ê結語。詩人祈求上帝m̄-thang「放下伊」、不管伊。伊祈求上帝「m̄-thang遠離」伊,tio̍h救伊,若無,伊一定無法度生存落去。


經文:

詩篇 39:1-39:13

註釋:

這是一首被列為「智慧文學」ê詩歌。因為chit首詩篇談及人ê生kah死,以及上帝對人性命主宰ê問題。詩人teh探討一個不時hō͘人提出來詢問ê問題:為甚麼人ê性命是án-ne脆弱。Chit首詩篇mā被列為是一首祈禱醫ê詩歌,kah第三十八篇仝款,是tī極大ê病痛中,向上帝發出祈求醫ê詩歌,充分表現出作者對性命ê體驗真深。所謂「人生如泡影」,chit種觀念Tī chit首詩歌中表露無遺。Mā tùi chit首詩歌中ē-tàng體會做者所描述以色列民族tī迦南地「寄居」ê性命觀。利未記第廿五章23節講:「地m̄ -thang 永遠賣斷,因為地是我ê;lín tī 我ê 面前是出外人,是寄腳ê。(全民版)」新約彼得前書mā án-ne寫講:「Lín在世間是寄居ê,是客旅!」(二:11a)chit首詩常tī教會舉行喪禮ê時使用。

第1到3節,短短三節詩歌,就thang看出詩人ê心內teh進行深切ê反省,mā因為án-ne,有詩篇學者kā chit首詩篇看做是一首懺悔ê詩歌。M̄-koh thang理解chit-ê詩人ná親像古代社會共有ê觀念:認為生大病,是因為得罪上帝所帶來ê懲罰。詩人一開始表示,雖然是極大重病,mā tio̍h約束家己ê嘴舌bē出怨言。就算有人講伊犯罪á是講毀謗伊ê話,伊mā不tńg來擊。M̄-koh jú是án-ne忍耐,jú是痛苦。

第4到6節,就án-ne詩人轉向上帝詢問性命到底有chē長?ná親像詩篇第九十篇12節所提起ê,祈求上帝教導怎樣數算性命ê年日。Chit位詩人mā是án-ne teh問上帝,伊iáu有jōa-chē年日thang活。伊感觸到「性命不過像做一睏息,人生如泡影」,chit種句話mā出現tī約伯記第七章7節、第十九章20節。另外在詩篇中mā一再出現,親像第八十九篇47節、第九十篇5到6節、9節、第一四四篇4節等等。

Tī chia,詩人mā表達一個普遍ê現象,就是大家lóng teh想出所有ê辦法累積財富,卻m̄知性命一結束,而且是chiah-ni̍h-á短暫就結束。Án-ne,則所累積chiah-ê財富koh有甚麼用?甚麼人享受?這kah路加福音第十二章20節耶穌ê譬喻中所提起ê仝款,當上帝kā人ê性命取tńg去ê時,人所累積起來ê財富lóng會歸hō͘甚麼人?

第5節ê「短促」,原文是teh指手掌。人ê手掌無論jōa大,lóng是thang量ê範圍。性命ná親像án-ne短促。

第7到11節,chit段詩歌清楚表示kā性命寄望tī創造性命ê主宰—上帝,chiah是正確ê態度。

Tī第7節,詩人講「只有仰望你」,意思是性命ê ǹg望是tī上帝,人無能力決定家己ê性命時間。

Tùi第8到10節thang看出詩人病情ê嚴重,伊認為若上帝bē出手救治,伊kā無法度生存落去,因為性命已經到à尾聲,奄奄一息ê狀態。
第8節ê「愚戇人」,是teh指hiah-ê teh嘲(sau)笑伊ê人,chit種人就是幸災樂禍ê人。

詩人tī第9節真清楚表示,伊之所以破病折磨受苦,是出tī上帝ê懲罰,因為án-ne,伊m̄敢有任何怨言,免得加重病情。伊只祈求上帝m̄-thang koh再繼續責罰伊,mā看出上帝ê責備ná親像看bē-tio̍h ê蛀蟲teh侵蝕性命仝款,不聲不響,m̄-koh真緊to̍h結束loh人ê性命(第10到11節)。

第12到13節,伊知影,無論怎樣祈求,siōng重要ê認bat,就是性命ná親像寄居在世間ê「人客」,是「過路旅客」。因為án-ne,伊祈求上帝幫助伊,「寬容伊」,hō͘伊tī往生chìn前享受「一點á安樂」。

所謂「寬容」,原文是講「對敵」ê意思。是teh指請求上帝m̄-thang kā伊當做仇敵án-ne teh攻擊,伊會承受不。因為án-ne,伊祈求上帝kā目睭轉向另外一邊,m̄-thang直視tio̍h伊。因為上帝若是用忿怒ê眼神看伊,伊所有ê罪狀lóng會顯露出來,這kah詩篇第九十篇8節詩人所講ê仝款。「寬容」iáu有另外一個意思,是請求上帝m̄-thang koh再責罰。


經文:

詩篇 40:1-40:17

註釋:

Chit首詩篇真可能是由兩篇無仝ê詩歌合併而成ê,就是第1到10節,這部分是teh感謝上帝ê拯救。第二部分則tùi第11到17節,這是teh祈求上帝拯救ê 詩。特別tio̍h注意ê是第13到17節kah詩篇第七十篇仝款。Ná親像頭前ê第十四篇kah第五十三篇ê詩歌內容,mā是差不多仝款仝款。
第1到5節,chit段詩歌真清楚講出上帝確實是垂聽詩人ê祈禱。伊感謝上帝kā伊tùi「泥沼kah深坑中」救出來。Chia詩人用「泥沼」來表示性命已經完全無希望。相對tī「泥沼」ê就是「石磐」,堅定可靠。上帝kā伊tùi泥沼中救出來了後,是kā伊安khǹg tī石磐頂。因為án-ne,詩人講beh唱新ê詩歌來回應上帝救助ê疼。

第4節ê「一心信靠上主」,ná親像申命記第六篇5節所講ê,tio̍h用「全心、全情、全力」疼上帝。無一心二意ê態度。Chit句「一心信靠上主」ê句話,通常lóng是用來比較khah hiah-ê有社會地位ê人,á是擁有大量財富ê人,chit種人通常會óa靠家己ê氣力,而bē記得上帝。

詩人tī第5節表示上帝有無窮ê疼,成就了真chē人間ê大事。無任何神明ē-tàng kah上帝相比並。

第6到10節,chit段詩歌中ê第6到8節被新約希伯來書ê作者引用tī該冊第十章5到7節。Á第6節是引用何西阿書第六章6節,先知何西阿講上帝並m̄是ài人獻祭hō͘祂,上帝喜愛ê,是人有憐憫ê心,這比獻祭iáu重要。

Chia詩人mā祈求上帝賞賜hō͘伊有「注意聽ê耳á」,án-ne,伊就ē-tàng不時聽見上帝ê聲音。聖經中一再出現「tio̍h注意聽」、「側耳注意聽」等用詞,lóng teh表示聽從上帝ê話,就是性命siōng好ê禮物。詩人tī chia表示:真心ê注意聽上帝ê話語,遵行祂ê旨意,chiah是上帝所歡喜ê事。因為án-ne,詩人表示伊真樂意遵照上帝ê旨意,伊beh kā上帝ê「教示謹記在心內」。

	詩人tī第9到10節表示,伊beh tī眾人聚會ê中間歌頌上帝,beh「不斷來傳揚」上帝拯救ê信息,beh hō͘眾人lóng知影,上帝永遠「信實無變ê疼」。原因是伊知影上帝永遠愛伊。

	第11到17節,頭前有提起過ê,chit段詩歌tùi第13節開始kah詩篇第七十篇完全仝款。

	第11節,chit節ē-sái講是第12到16節ê前言。詩人非常清楚上帝有永遠無變ê疼,支抱詩人行過艱辛ê性命旅程。

	第12節,詩人講tio̍h家己ê困境,一是hō͘災難連連纏tiâu,hō͘伊無法度動彈。二是伊感覺家己ê罪狀chē到無法度詳細算,因為比伊ê頭毛koh-khah-chē。

	第13到15節,伊向上帝傾訴,hō͘上帝知影伊ê仇敵正teh嘲(sau)笑tio̍h伊,hō͘伊感覺非常ê痛苦。伊知影,chit時chit時,只有上帝chiah ē-tàng救伊脫離chit種困境。

	第16到17節,chit兩節mā ē-sái講是chit首詩篇ê「副歌」,意思是teh指重複唱。表示上帝是拯救者,祂是偉大ê救主。

經文:

詩篇 41:1-41:13

註釋:

Chit首詩mā是詩篇所有150篇中第一段落ê最後一篇(第一篇到四十一篇)。詩篇第一篇講tio̍h聽從上帝旨意ê人「有福」,chit首詩mā是tùi「有福」講起。詩人所謂「有福」,是因為得tio̍h上帝ê眷顧。性命有上帝眷顧ê人,即使是tī患難中,mā會得tio̍h興旺ê氣力。

Chit首詩歌就ná親像《現代中文譯本》tī起頭標題所寫ê,是「一個病人ê祈禱」,詩人teh祈求上帝醫ê詩歌。M̄-koh chit種病並m̄是身軀上ê,卻是心靈上ê,á是心內ê。是詩人被知己朋友出賣ê時所寫ê詩歌,而chit種痛苦大大超過肉體上ê病痛。

有kóa詩篇學者認為chit首詩篇是大衛所寫ê,原因是伊ê kiáⁿ押沙龍叛變竄位,而伊siōng好ê幕僚亞希多弗竟然走去當押沙龍ê參謀(參考撒母耳記下十六:15、23),koh khah hō͘大衛無法度容忍ê,就是押沙龍為tio̍h beh表示伊竄位成功,iáu tī王宮ê平頂上公然kah大衛ê疼妃做愛(參考撒母耳記下十六:22),chit款tāi-chì無論發生tī任何人身上,lóng會感覺痛心疾首。

第1到3節,chia一開始就講tio̍h「關心窮苦人ê人」就是有福氣ê人。Chit種人就是tī回應上帝揀選ê疼。因為án-ne,上帝mā會關心chit種人。

Koh講,chia所講ê「窮苦」,m̄是只有指金錢、財物上ê,iáu包括人ê軟弱、無助、孤獨、困境等。詩人講會關心chit種人ê人,一定會得tio̍h上帝ê幫助作為回報。

第4節,詩人向上帝表示伊「得罪」上帝,這hō͘人真緊to̍h想起大衛王tī犯姦淫罪了後,tī詩歌中mā是án-ne表達(參考五十一:3—4)。Chia ê「得罪」ê意思,是表示故意用惡質ê計謀陷害別人ê性命。

第5到6節,詩人tī chit兩節詩歌中提起仇敵惡質ê行踏,m̄-nā講毀謗伊ê話,而且一再ê詛咒伊死去。

第7到8節,chit兩節繼續說明仇敵怎樣對詩人設計陷害,就是故意用siōng惡質ê手段講kóa毀謗ê話,只為beh hō͘詩人因為án-ne忿恨來死。

第9節,chit節是詩人向上帝表明身心痛苦ê原因,就是連家己siōng知己ê朋友mā出賣伊。這若是大衛所寫ê詩歌,án-ne就是伊siōng好ê幕僚亞希多弗出賣伊,而家己ê大kiáⁿ背叛伊。Tī新約福音書siōng出名ê例,就是猶大出出賣耶穌。

第10節,chit節真需要注意,因為詩人祈求上帝hō͘伊康復,thang hō͘伊向仇敵報復。其實,詩人ê意思是請求上帝醫伊,hō͘伊thang tùi chit種被敵人陷害ê困境中行出來。只要伊ē-tàng行出chit種性命困境ê陰霾,就等於是teh報復敵人ê陷害仝款。卻m̄是親像文字上所寫ê,tio̍h用仝款ê方式去報復。

第11到12節,詩人向上帝懇求,只要上帝幫助伊,想beh陷害伊ê氣力就會消失,án-ne,伊就ē-tàng lóng無驚惶地khiā立tī上帝面前,hō͘ beh陷害伊ê人感覺見笑萬分。第12節ê「廉潔自守」,這表示伊tī上帝面前是一個誠實者,對上帝絕對忠實。

第13節,chit句ē-sái講是詩篇第一集ê總結。詩篇ê每聚集尾lóng是用chit句型(參考詩篇七十二:19、八十九:52、一○六:48、一五○:6)。經文:

詩篇 42:1-42:11

註釋:

詩篇第四十二到七十二篇,是第二集。

詩篇第四十二kah四十三篇:原本是仝一個篇,tùi in ê最後一節thang看tio̍h仝款ê結語,真可能第四十二篇5、11節kah四十三篇5節,是「副歌」。

第1到5節,讀chit段詩歌,就會知影台灣基督長老教會台語聖詩第14首(新版聖詩210首)就是根據chit首詩篇寫做ê。

詩人表示心中對上帝ê渴慕,就ná親像嘴乾ê鹿期待lim到溪水。Tùi第2到3節thang看出,詩人真可能是流亡它國做奴隸ê時chūn,敵人teh恥笑伊,認為上帝已經m̄-chhap伊,chiah hō͘伊落魄到今á日án-ne失魂、艱苦心。

「你ê上帝tī tó位?」chit句詩歌mā出現tī第七十九篇10節、第一一五篇2節。Chit種句話mā出現tī上帝ê子民性命陷入困境ê時,身邊ê人不時提問ê問題。當仇敵án-ne問ê時,往往hō͘上帝ê子民無法度回答,hit種心內ê痛苦就koh khah劇烈起來。

第4節,就Tī痛苦中,詩人想起過去,hit種以歡欣歡喜ê心境去聖殿敬拜上帝ê日子,taⁿ lóng已經成做過去。這mā表示chit-má詩人是teh經歷tio̍h痛苦,無koh有chit種日子。往事只有ē-tàng成做回憶。

第5節kah第11節,以及第四十三篇5節仝款,lóng是結語,mā thang做「副歌」吟唱。Chit節是teh激勵家己,mā用來激勵kah家己仝款處境ê同胞。M̄-thang鬱卒,ài對上帝有信心。因為祂是拯救ê上帝。

第6到11節,chit段詩歌是chit首詩篇ê第二首。

前一首詩歌講詩人ê目屎夠額「lim食」當飯食,chit-má chia是講流落來ê目屎chē到ná親像「大水」、「瀑布」般ê流向「約旦河」。詩人用chit種方式teh表達心中艱苦心到極點。

第8節是chit首詩歌ê中心,詩人向上帝祈求,賞賜hō͘伊ê疼是永恆ê。Án-ne,伊就ē-tàng日夜頌讚上帝。

第9到10節,chit兩節詩歌thang對照第3節看,lóng是詩人teh表示心中ê痛苦kah孤獨、無力。因為敵人是一再正khau倒削譏笑伊。
第11節kah第5節仝款。

經文:

詩篇 43:1-43:5

註釋:

連結第四十二篇,chit首詩篇就是chit兩篇ê第三首詩歌。

敵人teh譏笑這詩人ê時,lóng會講伊因為得罪上帝,chiah致使上帝棄sak了伊。M̄-koh詩人想beh表白ê是,不beh hō͘ chit種恥笑伊ê話,繼續出現。

第2節kah第四十二篇9節仝款,如果上帝是thang óa靠ê,為甚麼詩人chit-má陷入了險境中,卻iáu看bē-tio̍h上帝伸出手來救助?

第3節,chia詩人懇求上帝用「真理kah亮光」作伊ê引chhōa。所謂真理,指ê就是上帝ê話,只有上帝ê話chiah ē-tàng永遠存在(參考以賽亞書四十:8),其它世間一切雖然看起來súi如花朵hit種hō͘人羨慕,lóng會凋謝、過去。Mā只有上帝ê話chiah是性命ê亮光(參考一一九:105)。

第4節,詩人講上帝若ē-tàng用祂ê真理kah亮光引chhōa,詩人就ē-tàng tńg來到敬拜上帝ê所在,彈琴歌頌上帝拯救ê疼。換句話講,若是無上帝ê引chhōa,就無可能出現chit種ǹg望。

第5節kah第四十二篇5節、11節等等仝款。

經文:

詩篇 44:1-44:26

註釋:

這mā是一首向上帝呼求救助ê詩歌,特別是當相戰失敗ê時,就會吟唱ê一首詩歌。詩人teh詢問一個問題:為甚麼上帝「掩面不理咱」?如果過去ê歷史有輝煌ê成就是因為上帝ê帶領kah賜福,chit-má ê苦難究竟是為甚麼?he就是因為上帝ê懲罰所帶來ê結果。

有一種看法,認為chit首詩歌是tùi主前701年就開始吟唱ê詩歌,原因是chit年tú好是亞述皇帝西拿基立率領大軍包圍耶路撒冷城,差不多beh攻打落來了,大家lóng非常驚惶。Hit時,希西家王率領全國人民向上帝祈求救助,果然得tio̍h上帝出手打擊亞述。Mā有人認為是tī主前587到586年,hit時巴比倫帝國尼布甲尼撒大軍包圍耶路撒冷,城內koh因為無糧食而陷入恐慌中。後來城破、被焚,聖殿被拆毀,人民hông掠去做奴隸,chit時chūn吟唱出來ê詩歌。

第1到8節,chit段詩歌是teh講述過去上帝怎樣tī in祖先面向前行奇妙ê神跡異能。

第1到3節,聖經中若是提起上帝行大事異能,通常是用來描述上帝帶領以色列人民離開埃及奴隸之地,然後經過紅海,並且tī曠野漂流期間tùi天頂降落嗎哪養飼in,並且最後帶領in進入迦南hit-ê流奶kah蜜之地。

第4到7節,詩人一再宣告,ē-tàng享受chit種恩典,並m̄是因為in祖先有甚麼能力,純粹lóng是上帝ê氣力,chiah hō͘ in有能力擊敗敵人ê攻擊。

第8節,詩人koh一pái表示伊beh永遠感謝上帝。即使chit-má是陷入困境ê時chūn,每pái想起祖先ê歷史中,充滿tio̍h上帝厚厚ê恩典,就ài beh特別獻上感謝。

第9到16節,tùi第9節開始,相對tī出埃及、過紅海、進入曠野到迦南地ê偉大神跡,是失敗續接teh來,被列國譏笑ê境遇,甚至被凌辱。M̄-koh雖然tī chiah-ni̍h苦難ê日子中,詩人ê詩歌iáu是teh祈求上帝ê幫助,並無bē記得上帝,á是棄sak上帝。

值得注意ê是,Tī chit段詩歌中,詩人講上帝無koh kah in同齊去相戰。Mā因為án-ne,in tú-tio̍h悽慘ê狀況,像羊被屠殺,甚至被敵人放逐到外國去做奴隸(第11到12節)。

第13到16節,這四節lóng teh敘述in被敵人侮辱ê情景,thang看出詩人是tī奴隸之地受苦而發出ê哀歌。伊teh向上帝講述,敵人侮辱in ê鏡頭從來m̄-bat有間斷過。

第17到22節,chit段詩歌是詩人teh向上帝告白,就算環境hit種惡質,伊iáu-koh對上帝忠實。

第17到18節,詩人真清楚表示伊對上帝絕對忠實,無bē記得上帝,mā不bat有背叛上帝ê行為。Ē-sái講是詩人就是bē了解:為甚麼上帝會hō͘ in tú-tio̍h chit種苦難。Chit種疑問mā tī咱性命旅程中一再出現。

第20到21節,詩人真清楚表示,若是伊有任何悖逆上帝ê行為,上帝一定清楚知影。伊用chit種方式koh一pái表示伊對上帝ê忠心。

第19節、第22節、第25節等等,chit三節詩歌有仝款ê意思,詩人teh表示所tú-tio̍h ê困境,ná親像待宰ê羊羔一般,死亡就在身邊。

第23到24節、第26節,chit三節詩歌lóng是teh向上帝呼求救助。若是無上帝ê拯救,in teh beh面臨死亡ê來臨。


經文:

詩篇 45:1-45:17

註釋:

這是一首慶祝王室親族結婚ê詩歌。有人認為chit首詩歌大概就是為所羅門王寫ê,因為伊娶真chē外族人做妻妾。不過亞哈王mā是娶外族人耶洗碧,約蘭王則娶亞伊利雅。後來chit首詩被看做是新郎就是彌賽亞,新娘就是以色列人民,而這是因為以色列人民ài用「夫妻」關係來形容in kah上帝之間ê關係,上帝就是以色列民族ê丈夫,in是上帝ê bó͘。

第1節,chit節是chit首詩歌ê踏話頭。

第2到9節是對新郎唱ê,而第10到15節是對新娘唱。其中第2到5節kah第10到12節,是對新婚ê新郎、新娘ê勸勉;第6到9節kah第13到15節是對in ê歌頌。因為án-ne,chit首詩mā是一首對稱體ê詩歌。

第2到9節,chia講述tio̍h歌頌chit位君王ê原因,是因為伊有「威嚴」、「維護真理正義」、「以公道治國」、「喜愛正義,憎恨邪惡」等,chiah-ê lóng是hō͘一個國家、社會穩定siōng重要ê氣力。Ná親像以賽亞書第九章7節、第十一章4到5節等等所提起ê君王仝款。

第8到9節,chit兩節講述國王加冕ê時會出現ê現象。Á第9節則講tio̍h有來自各國ê嬪妃聚集tī國王身邊,這mā teh暗示著有真chē國家ê國王kā in國家ê佳麗送來當禮物,慶賀chit位國王加冕,á是做王后ê hō͘女。

第10到15節,chit段詩歌是由新娘回應,有可能就是由王后唱出來。Tī chit段詩歌中,有幾點是teh勸勉chit位王后ê:

一是王后既然嫁hō͘國王,就一定tio̍h成做這國ê「老母」仝款。bē-tàng kan-taⁿ回想家己ê故鄉、親人,chit-ê國家ê人民chiah是伊ê親人。

二是王后一定會順服國王,因為國王是伊ê主人。

三是因為是王后,大家為tio̍h beh討國王ê歡喜,就會先討好王后。這會hō͘國王滿心歡喜。

四是王后ê súi、賢慧,hō͘ kui個王宮充滿歡喜。

第16到17節,chit兩節是所有來祝賀ê嘉賓之賀詞,表示siōng大ê祝福,就是君王會有真chē kiáⁿ孫,王位ê繼承thang永久延續落去,而且王權會繼續擴張到koh khah真闊ê區域,永遠hō͘人民懷念。

經文:

詩篇 46:1-46:11

註釋:

Tī詩篇中,有六首詩歌被稱做「歌頌錫安ê詩歌」,包括有第四十六篇、第四十八篇、第七十六篇、第八十四篇、第八十七篇,以及第一二二篇等。

Chit首詩篇應該是一首「信心ê詩歌」,主要teh激勵耶路撒冷城內ê人民,一定會信靠上帝,特別是tī siōng危急ê時chūn,koh khah需要專心仰望上帝ê拯救。

第1到3節,tī第1節開始就講tio̍h上帝是siōng好、而且安全避難ê所在。詩篇ê詩人不時用「避難所」來形容上帝(參考七:1、九:9、十四:6、十八:2、十九:14、三十一:3、四十六:1、五十九:9、16、六十一:2、六十二:7、8、七十一:3、7、七十三:28、九十一:2、9、一四二:5)。上帝成做性命ê避難所,因為án-ne,tī患難中就成做「急診站」仝款。詩人會án-ne敘述,主要是認為上帝是無所不在ê。因為án-ne,無論是發生jōa大ê災難,有上帝當避難所,就ē-tàng安心óa靠。

第4到6節,ná親像前一段詩歌所表達ê,上帝ná親像避難所,tī chit避難所裡,就bē有任何擔憂。仝款ê,Tī chit段詩歌中,詩人講tī上帝ê城裡,無論敵人án怎壯大軍伍來攻擊,lóng m̄免驚惶,因為只要上帝發出命令,就算siōng堅強ê隊伍mā會親像雪仝款融解。Chit種經驗tī主前701年,亞述大軍包圍耶路撒冷ê時經歷到。

第7 kah第11節lóng是「副歌」。

第8到10節,詩人ài大家詳細看上帝奇妙ê作為,只要上帝一出手,戰爭就會隨時止息,所有ê武器lóng會報廢。Chit時chūn,大家chiah會知影,m̄是武器ē-tàng phah贏,卻是上帝beh hō͘強猛ê國家,知影節制、收斂。


經文:

詩篇 47:1-47:9

註釋:

這是一首歌頌上帝chiah是土地ê主,無上帝ê允准,任甚麼人mā無法度tī土腳安居、佔有ê詩歌。Chit首詩歌後來常常hông用tī新年ê時chūn歌頌。

第1到2節,詩歌一開始,詩人就大聲呼籲所有ê人lóng tio̍h來高聲歌頌上帝。因為chit位上帝是「至koân ê上主」,全世界lóng是屬tī祂ê。原因是祂是創造宇宙萬物ê主宰。

第3到4節,詩人講beh歌頌上帝ê原因,是因為所有ê氣力tùi上帝來賞賜,包括土地lóng是。因為án-ne,ē-tàng tī統治ê土地頂面安居,就應該tio̍h感謝上帝。

第5節kah撒母耳記下第六章15節有密切關係,因為所用ê字句lóng有歡呼吹號。Tī撒母耳記,記載大衛帶上帝ê約櫃進入耶路撒冷,包括大衛kah所有以色列人民,lóng高聲歌頌上帝。

第6到9節,「上帝坐tī寶座頂面」,chit句話表示兩種意義,一是teh指耶路撒冷聖殿,因為聖後面有約櫃,這表明是上帝顯現ê所在;二是teh指天頂。詩人用chit種方式teh表示:chit位創造宇宙萬物ê上帝,是至koân ê,無法度用人ê氣力來比並。大家lóng tio̍h順服祂ê領導,因為只有祂chiah是萬王之王。

經文:

詩篇 48:1-48:14

註釋:

Chit篇是teh歌頌耶路撒冷城ê詩歌,因為chit-ê城被稱做上帝ê聖城,上帝ê威嚴顯chit-má聖城中,敵人一看tio̍h就驚惶。後來chit首詩歌用teh歌頌耶路撒冷城,特別是tī大祭典ê時chūn,lóng會唱chit首詩歌。

第1到2節,耶路撒冷城因為是建造tī海拔大約有八百公尺ê山丘上,而且因該山丘被稱做「錫安山」,而城內有聖殿,聖殿裡有約櫃,因為án-ne,就會用「錫安山」,表示上帝ê聖山,mā表示he是「錫安堡壘」。

第3節,chit節講耶路撒冷是上帝所顯示安全ê避難所,chit點一直是以色列人民久長以來深植在內心ê觀念。M̄-koh chit種觀念一定tio̍h配合照上帝ê命令,若無,上帝若是離開,siōng安全ê避難所,就會成做災難ê場所。這mā是主前586年巴比倫攻陷耶路撒冷城,並kā它拆毀ê一個事實,因為上帝已經離開耶路撒冷(參考以西結書十一:23),無koh kah hit-ê城同在。

第4到8節,chit段詩歌真可能kah歷代志下第二十章ê經文記事有關,he是主前853年ê歷史,當時以東、摩押、亞捫等三國聯軍來攻打耶路撒冷。In先佔領了「哈洗遜‧伊瑪」chit-ê城。當時猶大王約沙法非常驚惶,有真chē人民紛紛逃難躲進耶路撒冷城內。約沙法帶領城婦人人民禁食祈禱。上帝垂聽約沙法王ê祈求,派先知雅哈悉去堅定約沙法ê心。然後利未支族ê人帶領人民高聲歌頌上帝,結果以東等三國聯軍ê軍心攪亂起來,互相殘殺,最後是落荒而逃。猶大並無出任何一兵一卒。這就是第8節所講ê,是上帝親自守護chit-ê城,chiah佳哉免得受難。

第9到14節,因為上帝行奇妙ê神跡,因為án-ne,每pái進入聖殿敬拜,就會想起上帝chiah-ê奇妙ê作為,而萬國ê人民mā會án-ne歌頌。因為上帝是「公正」、mā是「正義」ê統治者。Koh khah重要ê,詩人講ài kā上帝這奇妙ê作為世世代代傳到後代kiáⁿ孫中,án-ne,後代ê kiáⁿ孫mā知影tio̍h歌頌上帝。

經文:

詩篇 49:1-49:20

註釋:

Chit首詩篇kah第三十七篇、七十三篇真類似,lóng提起財富ê問題。人ê軟弱就是歡喜óa靠財富,認為有財富,性命chiah有保障。M̄-koh,詩人則kā大家講,chit種人是真愚笨ê。這ná親像路加福音第十二章16到21節,耶穌所講ê譬喻中,teh形容hit位富有ê財主仝款,認為有財富就ē-tàng óa靠之「過爽快ê日子」,chit種人總認為家己真聰明、好字運,m̄-koh tī上帝眼中卻是一個「糊塗」ê人,因為當上帝kā伊ê性命取去ê時,人所累積起來ê財富kā歸hō͘別人。Chit首詩ê作者kā咱講:每一個人lóng會死亡,只有上帝ē-tàng救人脫離陰間ê羅網。

第1到4節,詩人呼籲所有ê人lóng tio̍h「注意聽」,而且是beh「側耳注意聽」,表示這是非常重要ê信息。因為chit-ê信息是「智慧ê話」,tio̍h講「明智ê事」。

第5到12節,chit段詩歌講tio̍h財富kah性命ê關係。詩人強調性命m̄是用財物thang比並ê,性命是無價ê,財物是thang算ê。因為án-ne,m̄免驚惶有人用財物來誘惑á是圍困咱。因為性命是tī上帝手中,真正會剝奪咱性命ê,是上帝,m̄是世間chiah-ê財物、金錢。Mā無任何人ē-tàng避免死亡ê墳墓,無論是貧賤富貴,大家lóng仝款,ài面對死亡。

注意第7節ê「贖價hō͘上帝」,意思是teh指用金錢向上帝o͘-se ê意思。上帝是bē接受o͘-se ê,因為宇宙萬物lóng是屬tī祂所有。人身上所有ê一切,mā是祂賞賜ê。

第13到19節,這是一段勸勉ê詩歌,ài大家m̄免羨慕有錢人,因為財富並bē-tàng為性命做甚麼保證。Á性命是上帝teh管理。上帝決定每一個人ê性命之長kah短,人無法度用任何力量kah上帝換來性命延長幾工(參考路加福音十二:25)。

第15節詩人強調上帝會拯救ê人,就是遵行祂ê旨意ê人。只有悖逆上帝旨意ê人,chiah會想beh用世間ê財物買性命。

第17節,詩人koh一pái表示:人怎樣出老母ê胎,mā會怎樣tńg來到上帝hia。這mā是約伯所講ê箴言(參考約伯記一:21)。

第20節kah第12節仝款,mā是「副歌」。

經文:

詩篇 50:1-50:23

註釋:

如果有讀過先知ê文獻,尤其是先知以賽亞、耶利米、阿摩司、彌迦、何西阿等人ê詩歌,就會發見chiah-ê先知lóng提出一個共同ê觀念:m̄-thang認為上帝歡喜人ê獻祭,m̄是,上帝所kah意ê是人會遵行kah祂所立ê約,照約去行。因為án-ne,讀chit首詩歌ê時,就會發覺有先知教導ê信息內容,因為án-ne,有kóa詩篇ê學者持chit種看法,認為chit首詩是用tī禮拜ê時,主祭者提醒以色列人民一定tio̍h ân-ân記tiâu,無法度因為有獻祭,就ē-tàng隨便,á是想用獻祭來欺騙上帝,這是m̄-tio̍h ê,因為上帝並無歡喜人心中存有chit種態度á是意念。若無誠實ê心,即使用盡所有ê禮節mā是枉然。人會做惡多端,是因為bē記得上帝是會審判ê上帝。

第1到2節,chit段詩歌可能是由主禮者發出宣召ê聲音,ài大家用安靜kah敬虔ê心靈同齊敬拜上帝。

Chia用「全能ê上帝」,這mā是基督教信仰所認bat上帝ê三大特性之一,另外兩種就是上帝無所不在(參考一三九:7—10)、上帝無所不知(參考一三九:1—3)。

第3節,chit節表示上帝顯現ê時有三種現象:一是並m̄是「默默無聲」、二是「頭前有燄火」、三是「四周有暴風」。

第4到6節,特別強調上帝ê審判是公正ê,天地lóng是上帝公正ê證人。這mā表示人所有ê一切言行舉止,上帝手上lóng有清楚ê資料thang查,一點mā不冤枉。

第7到15節,chit段詩歌真清楚是上帝teh控告以色列人民用虛假ê態度敬拜祂,特別是以色列人民想beh用kāu枝葉ê宗教禮儀來掩蓋(khàm)所做ê邪惡ê tāi-chì。M̄-koh上帝bē看chiah-ê獻祭ê物,因為萬物lóng是上帝ê。因為án-ne,詩人呼籲所有ê人lóng tio̍h用真實感謝ê心,這比虛假ê獻祭koh-khah有用。

第16到23節,chit段詩歌講出上帝真清楚知影以色列人民ê罪狀:1.in是作惡ê人,表示in棄sak上帝,去拜偶像神明。2.討厭上帝ê管教,意思是不聽從上帝ê話。3.kah盜賊為友,kah淫亂ê仝伴。這表示in做kah上帝ê教導相違背ê事。4.是四界講白賊,等於講毀謗ê話,á是做假見證。5.認為上帝默許chiah-ê惡質ê行踏。

第22節,詩人koh一pái提醒大家,一定ài會記得上帝ê教導,tio̍h注意聽上帝ê話,若無,上帝進行審判kah毀滅ê時,就來不及。

第23節,chit節kah第14到15節是仝款ê意思。

經文:

詩篇 51:1-51:19

註釋:

這是大衛王所寫出名ê詩歌之一,是首懺悔ê詩歌。Tī詩篇中共計有七篇lóng是屬tī懺悔詩歌,包括有第六篇、第三十二篇、第三十八篇、第一○二篇、第一三○篇,以及第一四三篇等。

Chit篇是大衛王犯姦淫罪後所寫ê懺悔詩。如果詳細讀,就會發見chit首詩ê主題:「祢無ài 祭物,若ài,我就beh 獻;燒祭祢mā 無歡喜。上帝ah,祢所意愛ê祭就是憂傷ê心;憂傷痛悔ê 心,祢bē 看輕。。(全民版)」(第16到17節)chit兩節kah詩篇第五十篇8到15 節ê內容非常相近。講述上帝m̄是歡喜人ê獻祭(奉獻),上帝beh人知影悔改、認罪,而人應該知影真誠ê感恩,chiah為上帝所kah意,因為所有ê一切lóng是tùi上帝來ê恩賜。

第1到5節,大衛tùi上帝有永恆ê疼開始祈求,請求上帝用疼來「除掉」、「清除」、「洗盪」伊ê罪。

第4節,雖然大衛是謀害家己ê部屬烏利亞,m̄-koh伊知影chit種行為等於無kā上帝khǹg tī眼內chiah敢做會落去。因為án-ne,伊講家己得罪上帝,是做上帝看做邪惡ê事。伊無逃避上帝ê審判,認為接受懲罰是應該ê。

第5節mā說明無一個好人,tī上帝面前,大家lóng是有罪ê人。

第6到12節,Tī chit段詩歌中,詩人表示上帝所kah意ê,就是誠實懺悔ê心,只有án-ne,chiah ē-tàng得tio̍h上帝恩典,kā身上ê罪孽除掉而潔淨。Mā只有tī chit前提之下,chiah ē-tàng得tio̍h上帝伸手洗盪人ê罪。

伊祈求上帝對伊所犯ê罪,hō͘ in憐憫、赦免,因為只有án-ne,chiah ē-tàng hō͘伊得tio̍h 「一粒純潔ê心」。換句話講,m̄是人家己有能力thang hō͘家己潔淨,是上帝ê慈愛,人chiah ē-tàng tùi罪惡ê污穢中得tio̍h潔淨ê氣力。因為án-ne,「除掉」等字眼,構成chit首詩重要ê關鍵用詞。

第13到17節,Tī chit段詩歌中,大衛顯示了心內ê感恩,伊深信上帝會赦免伊,mā因為án-ne,伊beh kā上帝chit種永恆ê疼教導所有罪人,hō͘ in知影悔改認罪,來歸順上帝。Tio̍h用懺悔ê心tńg來到上帝面前,卻m̄是用獻祭ê表面功夫。

第18到19節,大衛承認因為伊犯罪,致使上帝無koh疼惜耶路撒冷,可能因為án-ne hō͘ hit-ê城遇tio̍h災難。因為án-ne,伊懇求上帝憐憫看顧,重新建造hit-ê城,就親像上帝為伊更換一粒新ê心仝款。伊用chit種方式teh表明:因為家己犯罪,致使家己治理之下ê國家變成虛弱、無力。

經文:

詩篇 52:1-52:9

註釋:

Tī chit首詩篇ê中文標題下有一個註腳,這註腳寫:「希伯來文標題:『以東人多益向掃羅王報告大衛到亞希米勒家ê事後,大衛作chit首詩。』」如果是án-ne,就一定tio̍h先看撒母耳記上第廿一到廿二章ê記事,就會koh khah清楚chit首詩歌ê背景。He是大衛tī逃亡ê時,走到挪伯ê祭司亞希米勒hia,因為腹肚餓,挪伯the̍h祭壇頂kan-taⁿ有ê餅hō͘伊充飢,多益看見chit件事,向一直teh追殺大衛ê掃羅王報告,後來掃羅王下令多益,ài伊親手屠殺亞希米勒kah伊ê家族,死去八十五個祭司,以及挪伯城內所有ê人,不管是男是女,嬰á á是幼童,牛、羊、驢á等全部lóng刣à。Kan-taⁿ亞希米勒ê一個kiáⁿ亞比亞他逃出來,去投靠大衛,kā所發生ê一切經過lóng講hō͘大衛聽。Chit首詩就是tī chit種背景之下寫出來ê。因為án-ne,chit首詩歌mā是屬tī一首哀歌。

第1到4節,tī第1節就thang看出有權勢ê人,lóng是誇耀家己ê能力,而且chit種能力常常用tī錯誤ê事頂面,m̄-koh對照上帝永遠無變ê疼,chiah-ê有權勢ê人應該感覺汗顏。續落來tī第2到4節,詩人講述一連串chiah-ê有權勢者惡質ê態度,包括講話傷害人像利劍劍ê刀,kan-taⁿ會製造是非,kah意虛假,無愛真理,講騙人ê話,故意中傷別人等等。

第5節,chit節講tio̍h對chit種有權勢ê人進行審判動作,包括有「徹底消滅」;「掠tiâu」,這是teh指the̍h走伊用欺騙致富ê財產;「揪出來」,意思是teh指kā伊tùi隱藏ê所在暴露出來,hō͘眾人知影伊虛假ê實況;kā chit種人「連根拔除」,kah第一種ê「徹底消滅」仝款ê意思。

第6到7節,chia ê「義人」是teh指敬畏上帝ê人。Chit種人看見有權勢ê人為非作pháiⁿ,結果hō͘ 上帝嚴厲審判ê時,lóng會當做警戒。Á chia所講ê「嘲(sau)笑」,並m̄是指義人teh嘲(sau)笑chiah-ê受tio̍h嚴厲懲罰ê有權勢者,卻是指in心中有安慰,因為看見終其尾審判chiah-ê人,因為in ê財富是做邪惡ê事累積起來ê,m̄-koh lóng無法度閃過上帝ê審判。

第8到9節,詩人表達了性命ê態度,就是一定會óa靠上帝,只有án-ne chiah ē-tàng親像長tī上帝厝裡,永遠bē枯乾ê橄欖樹。詩人並且表示伊tio̍h用見證來講述上帝ê疼。


經文:

詩篇 53:1-53:6

註釋:

Chit-ê首詩篇除了第5節有無仝之外,其它ê lóng kah第十四篇仝款。Koh講,就是對上帝ê稱呼mā無仝款;tī現代中文譯本第五十三篇用「上帝」,原文是用「以羅伊」,tī第十四篇用「上主」,原文是「耶和華」。對上帝稱呼ê無仝,mā顯示時代背景有差別;「耶和華」,這是比較khah久遠ê名稱,而「以羅伊」ê名之文獻是比較khah晚。二者之間相差大約有兩百年時間。

第1節,chia所講ê「狂傲」,表示心中無上帝,á是根本m̄承認有上帝ê人。Chit種人就是kā家己當做上帝。Chit種人,siōng容易kā家己神化,認為家己所做ê事,lóng是正確ê。M̄-koh án-ne真危險。Tī chit種「狂傲」者身上,in就算去做「行善」ê事,mā bē是為tio̍h beh彰顯上帝ê疼,因為in根本就m̄相信有上帝。因為án-ne,in去愛人、做好事,lóng是為tio̍h beh hō͘人認bat伊、感謝伊。

第2到3節,上帝自有一套標準來衡量世事,m̄是照人類ê標準。Chit二個之間ê cheng差真大(參考以賽亞書五十五:8—9)。

「明智」,意思是「智慧」,而智慧,是teh指認bat上帝。

「善」,這是teh指上帝ê形像,chit種形像表明上帝對性命ê疼。
認bat上帝ê人會謙卑,知影家己有ê才能lóng是tùi上帝來賞賜,只有狂傲ê人會認為he是伊家己ê才華。

第4節,chit節是上帝teh指控chiah-ê狂傲ê人,óa靠家己ê才能,欺騙招搖,甚至認為上帝lóng m̄知道。其實不然,上帝深知in tī隱密處ê所做所為。

第5節,ná親像頭前已經講過ê,chit節kah第十四篇5到6節無相仝。Chit節真清楚講tio̍h,一個人平時lóng m̄相信有上帝,甚至藐視信上帝ê人。有一工tú-tio̍h困境ê時,in就會發見家己ê才能並無作用,chiah會tī心中生出「非常驚惶」,而且chit種驚惶是超過以往所經歷過ê,特別是當上帝進行審判ê時,in chiah驚覺原來是有上帝。Hit時,in就會感覺見笑萬分。

第6節,chit節講出以色列人民tùi巴比倫帝國奴隸之地得tio̍h釋放,thang tńg去故鄉重整家園,這就m̄是狂傲ê人有能力做得出來ê事。是上帝ê能力chiah有辦法。因為án-ne,屬tī上帝子民ê人,lóng會因性命ê得救而歡欣phut-phut-tiô。相對ê,只有狂傲ê人會感覺見笑。因為inchiah發見家己根本bē-tàng為力。


經文:

詩篇 54:1-54:7

註釋:

這是一首祈求上帝拯救ê詩歌。

第1到3節,tī第1節ê詩人祈求上帝「憑伊ê權能」,這mā是teh指上帝ê名ê意思。以色列人民一直有一個觀念,只要上帝ê名一出現,聽tio̍h ê人就會驚惶。Á上帝ê「大力」,chit-ê詞通常用來形容上帝拯救以色列人出埃及ê神跡,mā用來形容祂創造宇宙萬物ê能力。Chit位詩人向上帝祈求,伊ê身邊hō͘驕傲、強暴ê人圍teh,chiah-ê人lóng是心中無上帝ê人。只要上帝一出手救助,chiah-ê人就會知影上帝絕對bē hō͘ chiah-ê人ê邪惡勢力囂張落去。

第4到5節,詩人tī chit兩節講出伊對上帝的確信。「保護」chit-ê詞表示「遮蓋」、「抵擋」。只要tī上帝內面,就一切lóng真安穩。按照「敵人ê惡行」,mā是teh指in所行邪惡ê事,為in帶來災禍。

第6到7節,chit兩節表明上帝確實是垂聽詩人祈求ê聲音,hō͘伊tùi險惡ê環境中得tio̍h解救。因為án-ne,伊tio̍h獻上感恩。

經文:

詩篇 55:1-55:23

註釋:

Chit首詩kah第四十一篇類似;親像第四十一篇9節講:「甚連我知己ê 朋友,我所óa 靠,食我ê飯ê,mā gia̍h 起腳來踢我。(全民版)」而Tī chit首詩第13到14節soah講到家己siōng親密ê朋友,甚至是tī聖殿同心立過約ê人,lóng成了仇敵。

第1到3節,詩人因為敵人ê逼近,心內艱苦心萬分。「仇敵」表示ê意思包含真chē,主要teh表示威脅性命ê氣力。伊祈求上帝m̄-thang「躲開不理」伊,因為伊已經無法度承受án-ne大ê壓力。

第4到8節,tùi「死亡」、「驚惶」、「恐怖」等等chiah-ê詞就thang看出詩人ê性命tú-tú陷入tī險境中,伊真期待ē-tàng親像隻「粉鳥仝款」,飛到遙遠ê所在,chhōe-tio̍h thang躲開chit種敵人逼ê災難。因為敵人侵犯、威脅ê氣力非常大,大到ná親像狂風暴雨一般,hō͘伊無法度承受。

第9到15節,「變亂敵人ê嘴音」,chit句話thang參考創世記第十一章7節。因為敵人並m̄是單獨ê氣力,卻是整體ê,是一陣人,á是一個國家集體犯罪ê行為。Siōng hō͘詩人oh得忍受ê,原來想beh危害伊性命ê對象,竟然是伊「知己」、「親密」ê朋友,而且chit-ê人mā bat上過聖殿向上帝敬拜。Chit種人,雖然是有上過聖殿,m̄-koh其實心內並無上帝,若無,in ê心內不應該會充滿tio̍h邪惡。

第16到23節,詩人teh向上帝表白伊心內對上帝ê忠實、渴慕。伊深信上帝一定會伸手救助伊、引chhōa伊行平安ê道路,無論敵人是jōa-ni̍h-á有力量,伊lóng無koh驚惶。

詩人用第20到21節chit兩節來形容chiah-ê仇敵之特性,就是kan-taⁿ會講甜蜜ê話,卻lóng是虛假不實。


經文:

詩篇 56:1-56:13

註釋:

這是一首tī危難中間向上帝祈求幫助ê詩歌。

第1到4節,chia ê「攻擊」,意思是teh指用腳真出力地踹。有種心中痛恨到極點ê款。詩人知影tī chiah-ni̍h無助ê情況下,伊唯一ê方法,就是chhōe上帝ê救助。第4節是副歌,kah第10到11節仝款,mā是chit首詩篇ê中心信息,說明tī危險患難來臨ê時,即使有不安、驚惶,mā tio̍h óa靠上帝,因為只要tī上帝內面,必定安全。

第5到11節,chit段詩歌thang看tio̍h壓迫ê氣力,是集體ê,m̄是個人ê。而且是「千方百計」不達tio̍h目的不罷休ê款。

注意第7節所提起ê「懲罰」一詞,原本希伯來文是teh指「拯救」ê意思,意思是詩人teh祈求上帝拯救伊ê仇敵。向上帝祈求不beh hō͘伊ê敵人繼續án-ne惡質落去。Án-ne,當敵人改變心思意念,歸向良善ê時,詩人就ē-tàng tùi性命困境中得tio̍h拯救。

第8節講tio̍h上帝ê手中,有每一個人ê冊子,記落來每一個人生活ê一切記錄。Mā就是所講ê 「性命冊」(參考啟示錄二十:12)。

第12到13節,tùi chit兩節詩歌thang看出詩人tio̍h用實際ê行動來感謝上帝。因為上帝確實伸出救助ê手,hō͘伊thang脫離仇敵ê陷害,重新看見性命ê亮光。

經文:

詩篇 57:1-57:11

註釋:

Chit首詩篇kah第五十六首真類似,mā是一首向上帝祈求救助ê詩歌。

第1到5節,chit段詩歌是teh呼求上帝救助。詩人一開始就用「上帝ah,憐憫我」,這「憐憫」一詞,表示家己真不配,只有ē-tàng求上帝施恩。詩人mā用「翼股」表示上帝ê保護真周全,chit種形容tī詩篇中一再出現(參考十七:8、三十六:7、六十一:4、六十三:7、九十一:4)。詩人知影,上帝是宇宙萬物ê主宰,只要tī祂內面,就一無缺乏,並且有「信實無變ê疼」,表示上帝絕對堅守祂kah子民所立ê約。雖然敵人ê樣式像hō͘人感覺恐怖ê獅,beh吞食、beh撕毀,m̄-koh tī上帝內面,lóng thang安穩無慮。

第6節,計謀陷害人ê人,最後就是ka-la̍uh tī家己所設計ê陷阱中,無法度自拔。Chit種詩句mā出現tī第七篇15節、第九篇15節等等。

第7到11節,chit段詩歌是屬tī o-ló詩。因為詩人得tio̍h上帝奇妙ê救恩,因為án-ne,伊決志beh tī各地宣揚上帝ê救恩,beh四界去歌頌上帝「永恆」、「信實」ê疼。

經文:

詩篇 58:1-58:11

註釋:

Chit首詩比較khah特別ê所在,是關心整體社會ê公義問題。真可能反應出主前第八世紀北國以色列ê社會曉背景,m̄-koh chit種社會敗壞ê景象,並m̄是只tī主前第八世紀,tī大衛王時代mā一再發生,特別是有權勢者謀害人命,soah koh掌掠tiâu司法審判權,這tī現代社會照常常常看會tio̍h。

第1節,詩人tī開始就提問統治者是m̄是公義執行審判?詩人ê控訴是m̄是定ê。

第2到5節,詩人用chit三節來描述作惡ê人ê心思意念,包括「一心kan-taⁿ想beh做惡」、「一出母胎便講白賊」、「像毒蛇」仝款等等,chiah-ê lóng teh描述作惡者ê面貌。特別是tī第4節講作惡ê人「像毒蛇」、「飯匙chhèng」,lóng teh表明非常惡質之狀。然後第5節講chit種人原本是beh聽從命令chiah做tāi-chì,chit-má是連聽、看lóng拒絕,kan-taⁿ會照家己ê喜好而行,tòe己之beh,去作傷害、攻擊別人ê事。

第6到9節,chit段詩歌是詩人teh向上帝祈求,hō͘ chit種無惡不作ê邪惡者,bē koh再有作惡ê能力,ná親像拔掉毒蛇ê厲牙á是獅ê厲齒,án-ne in就會親像脆弱ê「露螺」、「làu胎ê胎兒」、「敗草」仝款,無傷害別人ê氣力。

第10到11節,chit兩節講出詩人心中ê ǹg望,看見公義ê上帝teh審判世界。

經文:

詩篇 59:1-59:17

註釋:

這mā是一首祈求上帝救助ê詩歌,是詩人tī性命tú-tio̍h危急ê時,祈求上帝伸手拯救、幫助ê詩歌。

Chit首詩歌有幾個特色:
一是強調邪惡ê氣力往往tī「暗時」(參考第6節、14節)出現,一直到天光ê時chiah消失(參考第16節)。以色列文化中,一再表示晚間是魔鬼、撒旦猖獗ê時刻。Mā因為án-ne,禁止法庭暗時時間審問案件,免得受tio̍h魔鬼ê控制,影響公義ê審判。

二是用第6節、第14節chit兩節當做「副歌」。然後tī第5節、第13節,to̍h是副歌頭前,lóng一再強調詩人祈求上帝鑒察,施行審判,án-ne大家lóng thang看見上帝ê公義。

三是第9節kah第17節ê詩歌仝款,表明上帝就是性命tī危急中ê避難所。

第6 kah 14 節是詩人控訴ê對象,重複提出表示作惡者ê厲害,hō͘作者感覺性命lóng無安全感,隨時有被攻擊ê危險。

四是第6、14、15節lóng是用野狗來形容作惡者ê樣式,到處亂吠,無滿足就狂吠,用chit種方式teh恐嚇人心ê安寧。

五是第16到17節,詩人表明無論是清早á是暗時,lóng tio̍h歌頌上帝。因為祂夜間保守,chiah bē受tio̍h像野狗般ê邪惡者干涉攪擾á是侵犯。

經文:

詩篇 60:1-60:12

註釋:

這是一首團體ê祈求詩歌,是kah國家á是民族ê患難有關,mā是一篇siōng有「軍事韻味」ê詩篇,通常是tī全國性ê聚會中使用ê祈禱文。Chit篇詩歌ê第5到12節重chit-má詩篇第一○八篇6到 13節。

第1到5節,chit段詩歌thang看出國家發生極大ê困難,感覺孤獨無助。因為感受tio̍h上帝kah-ná「hiat-ka̍k」了in仝款,chiah hō͘ in遭遇真chē患難。因為án-ne,詩人祈求上帝kā祂ê子民區隔出來,hō͘ in免受敵人攻擊而毀滅。

第6到8節,果然,詩人ê祈禱蒙上帝垂聽。上帝beh出手干涉敵人侵犯祂ê子民。上帝向chiah-ê侵犯祂子民ê敵人宣告,屬tī上帝賞賜hō͘祂子民khiā起ê所在,lóng無容允任何人侵犯佔領。

第7節ê「以法連是我ê頭盔;猶大是我ê權杖」,這teh代表以色列兩大家族系統。以法蓮是代表北方族群,猶大則代表南方支派。

第8節ê詞句lóng是象徵性ê意思;「用摩押作洗腳盆」,意思是thang做為歇睏ê場所。表示hi̍t 所在已經被征服。「向以東hiat鞋」,意思是講統治hi̍t 所在,á是已經佔領了hi̍t 所在區。「向非利士人唱凱歌」,戰贏ê意思。

第9到12節,詩人祈求上帝帶領in去相戰,只要有上帝kah in同齊出征相戰,就必ē-tàng得勝。

經文:

詩篇 61:1-61:8

註釋:

這是一首哀求ê詩歌。

第1到4節,tùi開始就向上帝祈求垂聽詩人祈禱ê聲音。Á tùi第2節thang看出詩人感覺非常ê落寞,因為陷入孤獨無助ê情況中。

Chit句「遠離家門ê所在」,mā thang講是tī異鄉寄居生活,á是躲避災難來臨。Á「心內憂悶」,表示艱苦心到無法度khiā立起來。M̄-koh只要上帝伸手帶領,就ē-tàng tī安穩如石磐ê「堡壘」上無憂。詩人祈求ē-tàng進入上帝ê居所—帳棚(指會幕、聖所),á是上帝ê翼股下,一定ē-tàng ná雛鳥tī母鳥ê翼鼓下安穩無憂。

第5到8節,chit段是詩人teh為君王代禱。「應得ê產業」,表示有土地thang khiā起kah種作。這tú好kah第2節ê「遠離家門」顛倒,chia表示詩人已經tńg去家鄉故土。若是一個民族來講,這表示tùi受掠之地tńg去故鄉。Chit時,就祈求上帝賞賜hō͘治理國家ê君王有智慧,知影順服上帝ê旨意而ē-tàng永遠掌權。詩人祈求上帝用「信實無變ê疼」hō͘君王ē-tàng永遠khiā tī上帝面前,kā治理ê權柄傳承落去,只因為為chit位君王是上帝所歡喜kah揀選ê對象。

經文:

詩篇 62:1-62:12

註釋:

這應該是一首真美ê詩歌,詩ê內容帶有「智慧文學」ê韻味。親像第8到9節所講ê,kah智慧文學ê內容真接近。上帝是人性命惟一ê希望,其他lóng是不可靠ê,即使是富貴mā是不可靠。詩篇ê詩人一再hō͘咱一個重要ê認bat:性命是tùi上帝來賞賜。因為án-ne,óa靠上帝,chiah是性命siōng好ê保障。

第1到2節,chit兩節kah第5到6節是完全仝款ê句話,因為án-ne,這兩處詩歌可能就是chit首詩歌ê「副歌」。Lóng teh表示用安靜ê心thèng候上帝。因為只要上帝出手拯救,就bē致使失敗。

第3到4節,chit兩節thang看tio̍h詩人面臨ê困境,就是攻擊者用各種不實ê話對詩人kā它毀謗,m̄-koh伊深信,上帝鑒察人心內ê意念,知影甚麼人teh講白賊。

第7到8節,chia所提起ê「光榮」,表示一個人身上所有ê一切,lóng是tùi上帝來賞賜,用chiah-ê來榮耀上帝ê人,chiah會體驗出上帝就是性命ê主。因為án-ne,一定會信靠上帝chiah是正確ê性命態度。

第9到10節,chit兩節真清楚說明所有ê人,khiā tī上帝ê「天平上」,lóng仝款。無貧賤富貴之別,而且性命tī上帝眼中lóng目nih-á到ná親像「做一睏息」,非常地輕。因為án-ne,m̄-thang認為財富chē,性命就比較khah貴重,bē,而且是不可靠。因為只要上帝決定收tńg來,就一切馬上消失無看tio̍h。

第11到12節,上帝chiah是永遠ê,tī祂有「無變ê疼」,而且像天平仝款ê公正,照每一個人ê行為來審判。因為上帝手中自有一支尺。

經文:

詩篇 63:1-63:11

註釋:

Chit首詩歌bat被譽為是詩篇中ê一粒「珍珠」,表示是一首非常súi ê詩篇。真親像詩篇第四十二篇,渴慕上帝ê救恩。原因是詩人正面臨「仇敵」ê攻擊á是圍teh,面對性命ê死亡威脅。詩篇提起仇敵、敵人等chit種用詞,並無單是teh指對敵國家,卻是只要是對性命造成威脅ê氣力lóng算,親像破病、失敗、痛苦等等。聖經作者有時mā會kā chiah-ê仇敵用「魔鬼、撒旦」ê名稱來表示。

第1到5節,詩人一開始就宣告家己ê信仰。伊宣認chit位宇宙萬物ê創造者,就是性命ê主宰。因為án-ne,伊像乾旱ê田地teh渴望甘霖ê滋潤仝款,渴慕tio̍h上帝來幫助伊。

聖經ê作者mā ài用「榮耀」來形容上帝ê面。看見上帝ê榮耀,ná親像看見上帝ê面仝款光彩。

Á「大能」用來形容上帝ê創造,以及所行ê神跡奇事。

特別注意第3節所提起上帝「永恆ê疼」之愛字,原本表示「盟約」,mā就是kah上帝立約。上帝kah祂揀選ê子民立約,chit種約mā teh表明上帝ê疼。是永遠ê約,就是等於永遠ê疼。詩人tī chia表達:有上帝ê疼,性命chiah會有價值、珍貴。

詩人講「一生一世」lóng tio̍h用歌頌上帝ê方式來回應上帝拯救ê疼。因為有上帝ê拯救,性命ná親像豐盛ê宴席一般,永遠bē有飢渴。這mā是耶穌所講ê,伊來是beh hō͘人得tio̍h豐富ê性命(參考約翰福音十:10)。

第6到8節,chia koh一pái講出上帝ná親像母鷹,用牠堅硬有力ê翼股teh庇護雛鳥,hō͘伊安然無恙。因為chit種庇護是時刻不離。

第8節ê「扶持」,表示用雙手ê氣力,ân-ân地抱tòa,án-ne,lóng m̄免驚會ka-la̍uh,á是分離。這ná親像一對燒熱戀中ê情侶一般,ná親像雅歌ê詩人所講ê:「伊ê 倒手扶我ê 頭殼,伊ê 正手抱我。(全民版)」(雅歌二:6)表明上帝kah詩人之間不分離ê關係。

第9到11節,chit三節詩歌kah頭前ê詩歌連連bē起來。第9到10節,詩人講甚麼人想beh殺害伊,就會遇tio̍h伊ê情人就是上帝,lóng無留情ê反擊。Tī chit首詩篇ê結尾,詩人表示:任何向上帝下願ê人,tī得tio̍h上帝ê回應後,lóng應該tio̍h o-ló上帝,thang hō͘ hiah-ê專門teh欺騙、hō͘人m̄-thang相信上帝ê人,ná講白賊ê口被堵住,koh-khah án怎都講bē出話來。

經文:

詩篇 64:1-64:10

註釋:

這是一首典型ê哀歌。Tùi詩歌ê內容thang看tio̍h詩人hō͘一批小人包圍teh,而chiah-ê人攻tī心計,想出所有ê辦法beh殺害詩人。Tī咱ê世界,chit種專門攻tī心計設謀略陷害人ê人,一直存在,而且m̄-nā存在tī商場上,對敵ê國kah國之間,甚至tī教會內面mā會出現。因為魔鬼mā會扮演天使ê角色,hō͘人tī無注意中間而誤蹈陷阱。

第1到6節,詩人一開始就請求上帝「垂聽」伊ê「哀歎」。因為伊ê仇敵手段真「殘暴」。Chia ê殘暴,是teh指對性命一點mā不珍惜、疼,kan-taⁿ會用各種惡質ê手段kā它摧殘。Chit種摧殘ê方法,就是用恐嚇ê方式,hō͘人感受tio̍h驚惶kah不安。Chit種人siōng厲害ê方式,就是用「暗算」,是kā計謀隱藏tī真chē表面上看起來súi、亮眼,hō͘人眼花撩亂ê誘惑中。Mā siōng會講kóa聽起來hō͘人陶醉、進入幻想ê話語。Ná親像創世記第三章蛇teh誘惑人悖逆上帝ê旨意仝款。

詩人tùi第3到6節真詳細地描述仇敵ê精細手腕,包括會「埋伏」tī暗處「忽然發射」利箭;會「秘密地張設羅網」hō͘人看bē-tio̍h;設計「精密」ê策略,hō͘人猜測bē出來等等,chiah-ê lóng只有上帝chiah ē-tàng看kah清楚,mā說明人ê有限kah軟弱,真容易遇tio̍h陷害。

第7到8節,chit兩節詩歌tú好teh回應第3到6節。詩人講只有上帝知影chiah-ê邪惡者所設ê計謀。上帝採取ê方式,就是用in tī暗處中所發射ê箭,tńg去「射in」,in本來想beh傷害別人ê,顛倒傷害了家己。In ê嘴舌像磨快ê刀劍,m̄-koh taⁿ kā用in所講ê話,變成in被治罪ê證據。

第9到10節,chit兩節講tio̍h上帝一出手懲罰chiah-ê邪惡ê人,大家看tio̍h lóng會心中大歡喜,beh投靠上帝。知影只要khiā tī上帝chit-ê邊,無論外面ê風險jōa大,lóng會得tio̍h上帝ê庇護。重要ê是,上帝清楚知影chiah-ê專門teh謀害別人ê思想,會拆破chiah-ê人ê計謀。


經文:

詩篇 65:1-65:13

註釋:

這是一首感恩ê詩歌。真親像tī Tòa棚節ê時用來感謝上帝ê詩歌。Mā有詩篇ê學者認為是tī久長乾旱了後,因為天降落甘霖滋潤了大地,致使農作物ē-tàng重新掖種,而且有豐富ê收成,因為án-ne,詩人á是村落ê長老帶領村民歌頌上帝。所以,這mā是一首團體ê o-ló詩歌。

第1到4節,「錫安」,這是teh指耶路撒冷,mā teh表示上帝所在ê所在。Beh去向上帝iáu「所下ê願」。原因是向上帝祈求,已經蒙上帝回應。

詩人認為siōng重要ê一件事,就是罪蒙上帝赦免。性命中無甚麼事比hō͘ 上帝赦免koh-khah重要ê。

早期社會有一個觀念:上天若無落雨,就是因為人犯罪惹起上帝ê受氣。Ná親像先知以利亞時代,上帝因為亞哈王kah以色列人民悖逆嚴重,用乾旱來懲罰北國以色列,有長到三年時間都無落雨。

詩人認為上帝揀選ê子民,一定會遵行上帝ê旨意,而遵行上帝ê旨意,就ná tòa做伙tī上帝ê殿宇中,永遠享受著有上帝同在ê喜樂。

第5到8節,chit段詩歌講出上帝有奇妙ê作為。Chit種奇妙ê作為,就是用祂ê氣力,hō͘群山安定bē搖動,而且hō͘「海洋ê怒號,水湧ê呼嘯」lóng ē-tàng tī祂手中被控制。

聖經作者一再表示:宇宙萬物lóng是上帝創造ê,因為án-ne,上帝會控制kui個宇宙萬物,hō͘伊運行tī一定ê秩序之下。上帝mā會對海洋下命令,hō͘伊分開成道路,mā會移動群山。
所謂「tùi日出到日落」,意思是只要有看見陽光ê人,lóng tio̍h因為上帝奇妙ê作為而發出歡呼ê聲音。

第9到13節,chit段詩歌真明顯kah Tòa棚節ê慶祝有關。Tòa棚節mā hông稱做「收藏節」,就是kā收成ê農作物收藏起來好準備過冬。

詩人一開始就提起「降霖雨」,這是非常chán ê甘露、雨水ê意思,án-ne,大地就ē-tàng有收成,而且是豐收,因為土地有甘霖滋潤,就會肥,無需要人工施肥,只需要上帝ê甘霖就夠用。Án-ne,「大地不斷生產五穀」養飼所有ê人類kah動物。

雨水,m̄-nā是人類需要,所有ê生物,無論是空中ê飛鳥,地上ê行獸、昆蟲等,lóng需要雨水chiah ē-tàng生存。Á雨水,是tùi上帝來賞賜,m̄是人ê氣力ē-tàng得tio̍h。Mā因為雨水滋潤大地,大地發出茂盛ê草,hō͘牛、羊tùi án-ne ē-tàng繁延遍滿大地,mā hō͘五穀滿倉,永遠bē有iau餓ê威脅,bē有乾渴ê痛苦。

經文:

詩篇 66:1-66:20

註釋:

這mā是一首o-ló ê詩歌。真明顯ê chit首詩是分做兩個部分,一是tùi第1到12節,作者lóng用複數ê「咱」,第13到20節詩人lóng是用單數ê 「我」。因為án-ne,有kóa詩篇ê學者認為這是兩首詩篇合併成做一首詩歌。

第1到4節,詩人一開始就呼籲「萬民tio̍h歡呼頌讚上帝」,表示這是全國人民吟唱ê詩歌。Tùi第3節thang看出詩人呼籲大家來頌讚上帝,是因為看見上帝行奇妙神跡,hō͘敵人來投降。這表示只要上帝一出手,就算siōng強猛ê埃及軍隊mā只有ē-tàng葬身紅海,而亞述西拿基立皇帝率領二十gōa萬ê軍隊tī主前701年圍耶路撒冷城,mā tī一夕之間死亡chē kah十八萬五千人,最後就是落荒而逃。類似chit種例真chē,只要想tio̍h chiah-ê,就真自然tek會唱出歌頌ê詩歌。

第5到7節,chit段詩歌提出出埃及過紅海ê歷史背景。詩人呼籲大家來看上帝「tī人間ê奇妙作為」,只要小khóa詳細想一下,就ē-tàng明白這是teh指人無論怎樣想lóng想bē到ê事,親像鳥怎樣會飛?蛇ná會無腳,卻ē-tàng tī沙土上快速移動?海水怎樣會家己搖動,掀起高浪?chia講上帝「Kā海變成陸地,hō͘咱ê祖先步行過去」,這真清楚是teh指上帝帶領以色列人民行過紅海,然後koh行過約旦河。

第7節是為第5到6節作簡單ê結語,講上帝ê目睭鑒察世間萬國。Chit-ê意思真清楚,上帝並m̄是不管世間ê事,祂創造ê宇宙kah人間世界,祂一定會管理,hō͘伊bē脫序,án-ne世人kah世間萬物ê性命chiah ē-tàng繼續保存落去。

第8到12節,這是一個新段落。第8節kah第1節仝款,呼籲大家來歌頌上帝。雖然在世間ê性命旅程中會tú-tio̍h真chē考驗、重擔、仇敵ê攻擊等,m̄-koh chiah-ê lóng是一種磨煉,上帝lóng是保守看顧。

第13到20節,tùi chit段詩歌開始,所用ê動詞lóng是單數,表示chit段詩歌是屬tī個人teh o-ló歌頌上帝ê詩歌。Tī chit段詩歌中,詩人真清楚表示上帝已經有回應伊所下ê願,因為án-ne,詩人一定會還願,表示對上帝ê感謝。Án-ne,向上帝祈禱chiah會蒙上帝垂聽。

經文:

詩篇 67:1-67:7

註釋:

這mā是一首感恩ê詩歌,特別用tī收割ê季節裡,mā就是專為五旬節節期歌唱ê詩歌。Mā有kóa詩篇學者認為chit首詩篇是採用對唱ê方式,ná親像今á日禮拜中ê會眾讀啟應文ê方式,親像領唱者先唱第1到2節,然後會眾唱第3節;續落來領唱者唱第4節,會眾回應唱第5節;領唱者唱第6節,會眾唱第7節回應。Á是領唱者kah會眾同齊唱第6到7節。

第1到2節,chit兩節詩歌ê內容kah民數記第六章24到26節內容仝款,是向上帝祈求賜福。

第3 kah 5節ê重複句是副歌。呼籲所有ê人lóng tio̍h來頌讚上帝。原因是第4節所提起ê,上帝是公義ê,祂ê審判絕對公正,án-ne chiah ē-tàng hō͘世間各國lóng遵照法則。

Tī第6節ê「土地生產穀物」chit句話中ê「生產」,是過去完成式,表示收割已經完畢,kah第六十五篇是teh期待豐收ê來臨有前後ê時差。以色列人民有兩個節期kah收割有密切關係,一是五旬節,是開始teh收割ê時chūn,二是Tòa棚節,這是收割完成ê時ê慶祝節期。Tī chit兩個節期中,in lóng會歡唱chit首詩。


經文:

詩篇 68:1-68:35

註釋:

Chit篇詩篇是所有詩篇中siōng難解ê一篇,因為m̄知tio̍h歸屬toh種詩歌。真可能是因為詩歌中遺漏了bē少詩句,因為詩歌內容包括有出埃及ê背景,mā有祭司扛約櫃吟唱ê詩歌,同時mā有相戰勝利凱旋tńg來ê歡樂情景,卻無連貫。一般來講,會認為chit首詩篇是屬tī感恩ê詩歌。

第1到3節,是chit首詩篇ê序曲。義人kah邪惡ê人tī上帝面前有完全無仝ê態度;義人看見上帝來臨,充滿tio̍h歡喜。相對ê,邪惡ê人看見上帝,馬上就消失phah m̄見去。這有摩西時代ê背景,因為當摩西kā約櫃製造完成,扛tio̍h約櫃前進,以色列人民跟tòe約櫃了後而行,而且進入迦南地,只要有約櫃向前行,以色列人民ê仇敵見了lóng落荒而逃。

第4到10節,雲彩,一直是聖經作者用來表示上帝出現ê一種記號。只要有上帝ê所在,就會看tio̍h社會所遺棄、疏忽ê貧困孤兒、寡婦、孤苦無助者等,受tio̍h上帝ê眷顧。上帝眷顧ê方式,就是hō͘ óa靠祂ê子民ē-tàng得tio̍h好ê收成,bē致使iau餓。

第11到18節,chit段詩歌是相戰凱旋tńg來ê時,用來迎接軍隊、君王ê歡唱詩歌。

第11節真特別,chit節講替上帝傳達命令ê,m̄是先知、祭司,mā m̄是cha-po͘人,卻是婦女。In是社會邊緣人,無地位ê人。其實,聖經中mā出現過kúi-nā-pái是婦女帶頭領民眾歌頌上帝,像摩西ê阿姊美莉安,teh過紅海了後,帶領以色列人民歡唱歌頌上帝(參考出埃及記十五:20—21);當大衛phah敗非利士人ê時,以色列各城鎮ê婦女lóng出來唱歌跳舞歡唱(參考撒母耳記上十八:6—8)。

Tī chit段詩歌中,詩人一再強調,是上帝kā敵人ê君王kah軍隊趕散。這真清楚teh表達一個基本信念:只要有上帝同在,就ē-tàng戰勝敵人。相對ê,無上帝帶領,就算有siōng精銳ê部隊kah武器,mā是枉然(參考詩篇三十三:16—18)。

第19到27節,chit段詩歌teh表達一個中心信息:上帝就是拯救者。無論仇敵是jōa-ni̍h-á強大,lóng無法度贏過上帝ê手所扶持ê子民。

第22節提起仇敵就算bih起來tī「巴珊山」á是「海洋ê深處」,前者表示隱藏ê好地方,後者表示無人看會tio̍h影跡ê所在。M̄-koh無任何地方thang閃過上帝ê手,這kah詩篇第一三九篇7到12節所描述ê詩歌仝款。

Chit段詩歌特別用「拍鈴鼓ê女童」、「siōng小ê便雅憫支族行tī頭前」,表明有上帝同在,siōng弱小ê氣力mā m̄免驚惶。Koh講,mā說明當部隊凱旋tńg來ê時,連細漢gín-á lóng會參與歡迎ê行列。

第28到35節,chit段詩歌說明面對強大ê敵軍壓境ê時,tio̍h怎樣辦?唯一ê方法,就是走chhōe上帝顯示祂無比ê能力來庇護。Hō͘ hiah-ê原本想beh來攻擊上帝子民ê族群,lóng變成歌頌o-ló上帝ê族類。

第30節用「埃及—hit-ê蘆葦草叢中ê野獸」;「列國—hit群公牛kah in ê小牛」,chit種句話lóng tī說明強猛ê敵人軍力,無法度用數字來計算,是人見人驚ê對象,是好戰ê族群。M̄-koh只要上帝出來,in lóng會乖順、聽從。


經文:

詩篇 69:1-69:36

註釋:

這是一首哀歌,祈求上主拯救脫離仇敵危害ê詩歌。有kóa詩篇學者認為chit首詩篇kah第廿二篇是「姊妹詩歌」。Tùi第35節ê詩歌就thang看出chit首詩歌ê背景,是猶大亡國了後出現ê。除了詩篇第廿二篇外,Chit篇ē-sái講是tī新約聖經中引述siōng chē ê一篇,計有:

約翰福音第十五章25節(引用第4節)。

約翰福音第二章17節(引用第9節a)。

羅馬書第十五章3節(引用第9節b)。

約翰福音第十九章28到29節(引用第 21節b)。

羅馬書第十一章9到10節(引用第22到23節)。

使徒行傳第一章20節(引用第25節)。

第1到4節,chit段詩歌thang看出詩人面臨ê是性命隨時有危險。詩人用「大水」淹到頷頸、「陷tī泥坑中」、「落tī深水中」、「筋疲力竭」、「目睭花」、敵人比頭毛koh-khah chē、想除滅我ê人jōa-ni̍h-á強大等等等chiah-ê用詞,lóng thang看出詩人確實已經到à siōng危險、差不多無法度喘氣ê危急情況下。

第5到8節,chit段詩歌是詩人teh表達心內ê心境,伊自認tī上帝面前都無隱瞞,是坦誠ê。伊向上帝說明家己所遇tio̍h ê情況,m̄-nā hō͘人辱罵,mā hō͘家己ê親友隔離出來。Chit種狀況kah耶穌所提起ê,為tio̍h伊kah福音ê緣故,可能會tú-tio̍h ê遭遇仝款。

第9到12節,Tī chit段詩歌中,thang看tio̍h chit位受tio̍h委屈ê詩人,真清楚teh表示寧可接受所有ê凌辱,因為伊深深知影,上帝是公義ê審判者,只有上帝siōng清楚發生ê事。第9節提起聖殿,因為án-ne,真可能是發生tī主前586年,聖殿被巴比倫軍隊放火燒毀ê時,詩人真可能是一位利未人,就算想beh護衛聖殿,mā bē-tàng做甚麼,相對ê,換來ê lóng是嘲(sau)笑、侮辱,而伊只有ē-tàng用禁食表示哀傷,穿麻衣表示心內ê哀慟。

第13到21節,chit位詩人真有信心,即使是tī chiah-ni̍h危險ê狀況下,伊iáu是堅信上帝一定會伸手救助伊。因為án-ne,伊祈求上帝不beh hō͘伊被頭前第1到3節所提起ê惡質環境所phah倒。伊祈求上帝用祂永恆ê疼kah應允,救伊脫離chiah-ê危害伊性命ê氣力。

伊深信,上帝知影伊ê遭遇,伊真孤獨,無人同情伊,mā無人想beh幫助伊,甚至tī伊餓了ê時chūn,竟然the̍h毒藥hō͘伊;tī伊siōng乾渴ê時chūn,the̍h酸醋hō͘伊lim,這等於是雪上加霜仝款ê殘酷。Chiah-ê仇敵tī伊身上所做ê事,伊深信上帝lóng看kah非常清楚。

第22到29節,chit段詩歌就是詩人祈求ê詩歌。當詩人teh祈求上帝ê救助同時,mā是teh祈求上帝用chiah-ê惡質手段對待伊ê仇敵,用in仝款ê手路對待in。

第22到23節被使徒保羅引用tī羅馬書第十一章9到10節中,並且kā它說明是「大衛ê詩歌」。M̄-koh是m̄是出tī大衛王ê詩歌,有kóa聖經學者表示無仝ê意見,有ê學者認為kah先知耶利米ê詩歌比較khah接近。

第26節講出詩人ê痛苦是因為tùi上帝來ê懲罰。作者家己認為是一個有罪ê人,因為罪,hō͘伊生活tī災難ê痛苦中。這是因為早期ê人認為tú-tio̍h災難是kah上帝對罪ê懲罰有密切ê關係。Tī chit首詩中,作者mā表示受tio̍h極大ê冤屈,因為伊無偷the̍h得tio̍h不義之財,卻tio̍h承受chit種責任。即使是受tio̍h真chē ê冤屈,作者iáu是表示對上帝有絕對ê信心,相信上帝會拯救伊脫離chit種遭遇侮辱ê處境。

注意第28節,是詩篇第二pái提起關係性命冊ê事,第一pái是tī第五十六篇8節。聖經中提起性命冊ê事記載tī出埃及記第三十二章32、33節;但以理書第十二章1節;瑪拉基書第三章16節;腓立比書第四章3節;啟示錄第三章5節、第十三章8節、第十七章8節,以及第二十章12節、15節等等。耶穌mā bat提醒祂ê門徒,tio̍h因為名記錄tī天頂而歡喜,卻m̄是因為邪靈ê降服而歡喜(參考路加福音十:20)

第30到36節,這是一段感恩ê詩歌。Tùi第32到33節thang看出詩人頭前所提起ê背景,真可能就是以色列人民被掠到巴比倫去做奴隸ê時所唱ê哀歌。Taⁿ in已經得tio̍h釋放,因為án-ne,tī第35到36節提起ê詩句,是kah tńg去故鄉後重建家園ê事有關係。

經文:

詩篇 70:1-70:5

註釋:

Chit篇詩篇kah詩篇第四十篇13到17節仝款。有趣味ê是,詩篇第四十篇是編輯tī詩篇第一集ê最後,而這第七十篇mā是編輯tī第二集ê最後,而且最後lóng是用仝款ê詩句做結尾。唯一無仝ê是:Chit篇所用ê上帝ê名是「以羅伊」,tī第四十篇是用「耶和華」。

這mā是屬tī哀歌ê詩篇,mā是哀歌詩篇中siōng短ê一篇。

第1節下半句ê「上主ah,求你快來幫助我」,kah第5節最後一句完全仝款。頭尾lóng teh祈求上帝幫助,tú好說明chit首詩篇ê詩人,是因tú-tio̍h性命ê困境而寫ê詩歌。

第2到3節,thang清楚看出詩人向上帝祈求幫助,是因為有人「beh殺害」伊,tī伊tú-tio̍h困難ê時,m̄-nā無人伸手幫助伊,iáu用幸災樂禍ê態度嘲(sau)笑伊,hō͘伊感覺非常ê難堪。Á這兩項lóng是上帝所無歡喜ê態度。

第4到5節kah詩篇第四十篇13到17節仝款。

經文:

詩篇 71:1-71:24

註釋:

Chit首詩篇讀起來感覺真熟悉,原來是chit位詩人引用了頭前讀過ê幾首詩篇ê句話,親像:
第1到3節引用第三十一篇1到3 節a句。

第5到6節引用第廿二篇9到10節。

第12節a句,引用第三十五篇22節b句、第三十八篇21到22 節、第四十篇13節。

第24節引用第三十五篇28節。

Chit位詩人真可能讀過真chē詩篇ê作品,當家己teh寫詩ê時,mā kā伊感覺好koh適合ê詩句引用到chia篇詩中。因為chit首詩篇mā有真chiok厚ê老人韻味,chiah會出現「chit-má我老ā」、「我衰弱了」、「chit-má我年老髮白」、「經歷真chē災難痛苦」等等chit種句話。因為án-ne,有詩篇學者認為這詩人應該是一位年紀老邁者,án-ne,伊一生所親自經歷ê是:即使是有真chē苦難,伊iáu是óa靠上帝,相信上帝就是伊此生siōng好ê保護者。因為感受tio̍h上帝奇妙ê作為,所以伊beh日夜lóng歌頌上帝ê救恩。

另外,chit首詩篇中一再出現詩人堅定ê告白講,上帝是「公義」ê(參考第2節、第15節、第16節、第19節、第24節等等)。伊講beh宣揚上帝chit種特質kah事實。公義ê上帝,這ē-sái講是kui本聖經ê中心信息之一。

Koh講,chit首詩篇中iáu出現「頌讚」上帝一詞chē kah六pái(參考第6節、第8節、第14節、第16節、第22節二次)。Á用了五次「宣揚」ê詞(參考第8節、第16節、第17節、第18節、第23節)。

Tùi頂面所講chiah-ê詞彙ê引用,就thang清楚chit首詩歌主要目的是teh頌讚上帝,傳揚祂ê救恩。雖然詩人mā tú-tio̍h真chē性命中ê困境,仇敵甚至環伺tī伊ê身邊,千方百計地想beh傷害伊,伊iáu是m̄驚,因為伊自認一生ê時間lóng óa靠上帝,而且深信tùi出母胎開始,上帝就保護伊,chit-má伊年老ā,伊只祈求上帝繼續看顧伊,kah伊同在,án-ne伊就心滿意足。

經文:

詩篇 72:1-72:20

註釋:

Kah詩篇第二、第一一○篇仝款,lóng是用tī國王登基時chūn唱ê詩歌。當然像chit種詩歌mā用tī新年為國王祝賀ê時唱ê。

Chit首詩歌siōng大ê特色是,時常提起sàn-chhiah人ê需要,親像第2節、第4節、第12節、第13節、第14等節。真有可能作者是出身sàn-chhiah ê背景,因為án-ne Tī chit首詩中,作者提出一個好ê君王ê理想:伊會照顧貧困,á是受tio̍h壓迫ê人,會守護in,hō͘ chiah-ê貧困ê人得tio̍h應該有ê性命尊嚴。其實chit種詩歌內容,mā是teh表明一個社會siōng基層人民心中ê聲音kah ǹg望。

頂面所講chiah-ê lóng thang tùi先知何西阿、阿摩司、彌迦、以賽亞,以及耶利米等in ê作品中看會出來,chiah-ê先知ê作品一再出現譴責統治者怎樣teh壓搾人民、圖利家己。因為án-ne,Tī chit首詩歌ê起頭,就出現詩人祈求上帝「Kā公正教導君王」,賜hō͘王子有上帝ê「公義」(參考第1節),會知影用「正義治理」上帝ê子民,而且會用「公道對待被壓迫ê窮苦人」(參考第2節),hō͘全國ê人民lóng ē-tàng「共嘗正義」,用「公平維護窮苦人」(參考第3節、第4節),tī伊掌權ê日子裡,國家、社會lóng知影國王伸張「正義」。這就ná親像申命記第十七章14到20節摩西律法中所提起ê,祭司tio̍h tī君王上任ê時,抄一份上帝ê法令hō͘君王知影,而君王tio̍h kā上帝ê律法誡命khǹg tī身邊,隨時the̍h起來閱讀、學習,知影敬畏上帝。因為一位敬畏上帝ê人, 一定會知影怎樣kā上帝ê話pái tī第一位。

koh講,chit首詩篇mā是詩人teh向上帝祈求,賞賜hō͘ chit種有上帝公義形像ê君王,tī伊治理之下,國家ē-tàng享受上帝特別ê恩典,m̄-nā是日月星辰ê運轉順利,也ē-tàng hō͘甘霖照時降落來滋潤大地草原(參考第5到7節),án-ne,土地就會盛產五穀,kui片山陵佈滿莊稼,收成豐富,án-ne,人民就ē-tàng生湠chē-chē,hō͘城市ê人口稠密,像野地滋生青草仝款chē(參考16節)。所謂「國泰民安」,to̍h是chit首詩篇ê主題(參考第7節)。

第18到20節並無屬tī chit首詩歌本來ê範圍,是chit首詩篇編者hō͘ in加添上去ê結語,用來表示詩篇第二集ê總結,kah第一集ê結語仝款(參考四十一:13)。


經文:

詩篇 73:1-73:28

註釋:

Tùi第七十三篇開始是詩篇ê第三集。有聖經學者講chit-ê集總共有十七篇詩歌,其中有十一篇是屬tī大衛宮廷內ê大音樂家亞薩(參考歷代志上十五:16— 19)所寫ê。其餘是大衛á是其他樂師所寫ê。亞薩真可能是樂團ê負責人,詩歌並無一定是伊寫ê,m̄-koh可能由伊負責chhōe人完成chiah-ê作品mā無一定。

如果回想所讀過ê詩篇第一篇,就會真清楚發見該首詩講tio̍h「義人」kah「pháiⁿ人」之間ê差別結果。Chit首詩mā是提起「好、pháiⁿ」之間ê差別。編者kā chit首詩khǹg tī第三卷之首,mā是有意用來比並第一卷ê起頭。不過,詩篇第一篇真清楚講tio̍h,好人會興旺,pháiⁿ人會lian去。Á chit首詩篇卻m̄是án-ne,顛倒,chit首詩歌tùi開始到第17節,lóng明顯ê提起pháiⁿ人(á是講做惡ê人)是一再興旺,m̄-koh,好人卻m̄是án-ne,真類似約伯記ê內容。

第1到3節,是chit首詩篇ê序言,特別是tī第1節,詩人就kā結語用來當chit首詩篇ê起頭,伊beh表示:上帝確實是恩待以色列人民,特別是對hiah-ê「心地清潔ê人」,上帝絕對會看顧。雖然是看見真chē邪惡ê人興旺,m̄-koh伊深知上帝iáu是公義ê。詩人mā承認每pái看見pháiⁿ人興旺,家己就會心懷不平。

第4到14節,chit段詩歌真詳細地描述邪惡者所行所為ê事跡,包括kā「驕傲」當做展寶品仝款,kui身軀充滿「暴力」,心中「充滿詭詐」,siōng典型ê是「自高自大,圖謀欺壓別人」,in siōng 拿手ê方式,就是「操縱人間ê同類」,這變成一股大力量,致使「上帝ê子民mā轉向in,一心相信in所講ê一切」,chit點chiah是致使kui個社會崩潰、亂序ê原因。In siōng歡喜講ê一句話,就是「上帝bē知影;至koân-.ê bē發覺」,in會án-ne講,其實就是in ê心中根本就m̄相信有上帝。In心中就是「貪而無厭」等等。當詩人控訴chiah-ê惡形惡狀ê pháiⁿ人ê後,續落來用第13到14節表示相對tī chit種邪惡者,家己卻反tńg顯得無奈kah軟弱,甚至有一種誤解,認為謹慎自守,並無甚麼意義。

第15到20節,詩人表示tńg來到敬拜上帝ê所在—聖殿,終其尾明白過來,原來上帝是會懲罰ê,m̄是有看kah-ná無看tio̍h,mā bē袖手旁觀。M̄是án-ne。當chiah-ê作惡ê人teh講上帝看bē-tio̍h、bē知影ê時,其實,上帝真清楚in所做所為,正teh進行嚴厲懲罰ê審判。上帝beh hō͘ chiah-ê作惡者所有ê一切lóng消滅,陷入恐怖ê結局,in過去所有ê一切,lóng會親像夢仝款,一覺醒來,就都無。

第21到26節,Tī chit段詩歌中,詩人表示家己ná親像約伯teh告白仝款,對上帝ê認bat錯誤,若無,就是無清楚。chit-má已經知影以前ê「心懷不平」是真愚昧ê。M̄-koh仁慈ê上帝並無因為án-ne就拒絕、m̄-chhap伊,上帝iáu是仁慈地伸出祂ê手,扶持伊、勸勉伊、接待伊,hō͘伊享受上帝ê榮耀。伊深深體會tio̍h,上帝chiah是伊性命ê óa靠。

第27到28節,因為明白上帝ê救恩,詩人表示一定會宣揚上帝chit項慈愛,beh帶領大家來óa靠上帝。

經文:

詩篇 74:1-74:23

註釋:

Chit篇詩篇真清楚,是一首團體teh唱ê哀歌,主要是記載耶路撒冷聖殿被毀而唱ê哀歌。Tùi第3節:「咱ê仇敵已kā聖殿完全摧毀了;求你來,來巡視chit片瓦礫荒場。」是「聖殿完全摧毀了」ê記錄。有幾pái事件是kah聖殿ê毀壞有關係;一是主前586年,巴比倫王尼布甲尼撒帶兵攻入耶路撒冷城,用火燒毀聖殿(參考列王記下廿五:8—9)。二是主前351年,波斯王亞塔瑟斯(Artaxerxes Ochus)為tio̍h要鎮壓猶太人ê暴動而進入聖殿,摧毀祭壇。三是主前167年,敘利亞王安提阿哥四世(Antiochus Epiphanes)kā豬獻tī聖殿祭壇頂。Bē少學者認為chit篇詩是寫tī第三pái事件了後。M̄-koh mā有學者認為應該是寫tī第一事件了後,mā就是主前586年巴比倫侵入耶路撒冷,燒毀聖殿為背景。

無論背景是甚麼時chūn,lóng thang明白這是一首哀歌,因為國家tú-tio̍h災難,而且是非常大ê災難,特別是聖殿被摧毀了,人民本來所óa靠ê信仰力量差不多是跟tòe聖殿ê燒毀而被摧毀。就tī chit種心境下,作者以第12到17節chit首詩鼓勵人民,tio̍h對上帝有信心。祂必定會伸出大能ê手,ná親像以前祂帶以色列子民出埃及一般。

第1到3節,起頭就詢問上帝,為甚麼「棄sak」了以色列人民,詩人懇求上帝m̄-thang koh再受氣à,tio̍h記念in是祂所揀選ê子民。第3節所提起ê「仇敵」真清楚是teh指巴比倫帝國,若無,就是希臘帝國時代ê安提阿哥四世。

第4到11節,chit段詩歌講述chiah-ê摧毀聖殿ê人,in怎樣搗毀聖殿中所有ê一切,in用幾近狂歡ê方式,the̍h起斧頭就tī聖殿裡亂phut。除了放火燒外,iáu用「褻瀆」上帝ê方式,想beh徹底摧毀in ê信心。

詩人tī chia詢問上帝,看見chiah-ni̍h嚴重ê褻瀆行為,上帝為甚麼iáu m̄出手嚴厲懲罰chiah-ê仇敵?In會án-ne問ê原因,是因為chhōe bē-tio̍h先知了,因為án-ne in mā無法度明白上帝ê旨意,指示in chit種情況koh-khah-chē久?Kám講上帝真正不管了mah?

第12到17節,詩人Tī chit段詩歌中koh一pái提起上帝創造ê偉大,以及帶領過in ê祖先離開埃及、行過紅海ê神跡奇事,用此方式來鼓勵伊ê同胞tio̍h對上帝有堅定ê信仰。因為án-ne,無論敵人jōa-ni̍h-á強壯有力,lóng m̄-thang koh再驚惶,因為上帝過去所行過ê神跡奇事,就夠額kā chiah-ê氣力ná親像怪獸般ê大帝國hō͘ in摧毀。

第13節b句到第14節ê「海怪」kah「海獸」,lóng是迦南人kah巴比倫人所深信海中ê毒龍、怪獸(參考以賽亞書廿七:1),mā用這海中怪獸來形容當時chiap-chiap侵犯以色列人民ê亞述、埃及、巴比倫等帝國。

第18到23節,koh一pái祈求上帝ài會記得chiah-ê仇敵怎樣teh欺負軟弱無助ê貧民,祈求上帝ê公義ē-tàng因為án-ne彰顯。In tī得意中,以狂傲ê態度teh輕視上帝ê神聖。

經文:

詩篇 75:1-75:10

註釋:

一般來講,第七十五kah七十六篇,lóng是teh回答第七十四篇ê詩歌。因為án-ne,lóng被看做是先知teh敬拜ê時所用ê詩歌。因為第七十四篇10節問講:「上帝ah,對敵諷刺會到甚麼時?敵人褻瀆祢ê 名kám 會到永遠?(全民版)」tùi chia發出問題,然後tī第七十五篇就有上帝ê回答,上帝已經確定了審判ê日期,而且「tio̍h用公道施行審判」。世人ê氣力是無法度阻擋上帝ê,因為上帝beh親自審判,祂不需假別人ê手。講到上帝甚麼時chūn beh審判,並無講出明確時間,ná親像耶穌所講ê,hit時chūn是甚麼時間,無人知影。因為上帝家己有一個時間表。

第1節,詩人帶領所有ê會眾「感謝」上帝,mā tio̍h宣揚上帝奇妙作為ê偉大。這表示上帝確實開始針對頭前第七十四篇所提起hiah-ê仇對敵上帝褻瀆ê行為進行嚴厲懲罰。

    第2到5節,「上帝講」,這是先知文獻ê特徵,表示tùi上帝來ê信息,眾人一定tio̍h注意聽。

第2節講上帝已經「定下了審判ê日期」,m̄-koh並無說明甚麼時chūn。而且上帝ê審判會真公正,bē冤屈無辜ê人。

第3節講上帝beh tī chit混亂不安ê世代中,用祂ê手穩tiâu kui個世界,tī祂ê手上,一切lóng會變kah非常有秩序。

Chit段詩歌講上帝會hō͘ chiah-ê狂傲ê人koh-khah án怎都無法度狂傲起來,mā beh hō͘ in過去hit種囂張ê態度收斂起來。

第6到8節,上帝開始進行審判ê時,bē借用其他方式,卻是會直接tùi天頂落來進行審判ê工作,ná親像對付hiah-ê建造巴別塔ê人,in想beh tī土腳顯明家己ê名,上帝就是直接tùi天頂落來進行審判,結果是分散in ê語言,hō͘ in無法度koh再聯合做伙(參考創世記十一:1—9),mā ná親像當以色列人民tī埃及過非常痛苦ê奴隸生活ê時,上帝ê作法就是直接tùi天頂落來帶領以色列人出埃及(參考出埃及記三:8)。

第8節所用ê「烈酒」,邪惡ê人lóng tio̍h來lim,這是舊約聖經中一再使用ê方式來形容上帝ê懲罰(參考以賽亞書五十一:17,耶利米書廿五:15—29、四十九:12,以西結書廿三:31,哈巴谷書二:16)。

第9到10節,邪惡者被粉碎,in ê氣力無koh存在,這是值得感謝上帝ê大事。

經文:

詩篇 76:1-76:12

註釋:

Chit篇詩篇通常kah第四十六篇、第四十八篇、第八十四篇、第八十七篇、第一二二篇等hông稱做「錫安ê詩歌」,原因lóng是teh歌頌上帝ê居所—耶路撒冷,á是講錫安。主要teh歌頌上帝用祂奇妙ê作為,擊敗hiah-ê想beh侵佔耶路撒冷ê敵人。Chit首詩篇ê背景可能就是主前701年,亞述皇帝西拿基立率兵包圍耶路撒冷,猶大王希西家聽從先知以賽亞ê話,率領耶路撒冷人民óa靠上帝ê保守、看顧,上帝差遣祂ê天使進入亞述軍營中,殺害chē kah十八萬五千名亞述大軍,天一下光,亞述皇帝看見chit場景,趕緊率領殘餘部隊奔走tńg來尼尼微城(參考列王記下十八—十九:37,以賽亞書第三十七章)。

第1到3節,chia用「猶大」kah「以色列」,意思是全體以色列人民。Á「耶路撒冷」kah「錫安」mā是同意思。所謂chia有上帝ê居所、khiā家,指ê就是聖殿。「折斷」、「毀壞」敵人ê「各種武器」,這真清楚teh說明任何精銳部隊ê武器,出現tī上帝面前lóng是無用ê,上帝眼中無chit種武器,ná親像埃及精銳部隊mā不敵上帝對紅海下一句命令仝款,就全軍覆無。

第4到6節,上帝只要出責備ê聲音,萬物lóng會轉變,何況是人類ê軍隊,koh khah無法度承受上帝忿怒聲音ê tńg來擊。上帝ê命令表明上帝ê榮耀(光榮)。

第7到9節,上帝ê審判表達兩種意義,一是懲罰,另外一個是拯救。祂beh拯救被欺壓ê子民,伸手打擊強勢者ê傲慢。當上帝開庭審判,無任何人ē-tàng tī上帝「面前khiā得tòa」。

第10到12節,「劫後餘生」,指hō͘ 上帝拯救而存活落來ê子民,感受tio̍h上帝拯救ê恩典,會koh khah清楚ê回應上帝拯救ê疼。Á所有看見上帝審判威嚴ê君王,lóng會知影án怎敬畏上帝。

第12節ê「挫折」,mā表示「切割」「截斷」ê意思。

經文:

詩篇 77:1-77:20

註釋:

這是一篇屬tī哀歌ê詩篇,而且是屬tī團體同齊吟唱ê哀歌。第16到19節ê詩歌中,有一半kah詩篇第十八篇8到18節內容仝款,mā thang tùi哈巴谷書第三章10到12節看tio̍h類似ê詩歌。

第1到10節,chit段詩歌詩人表示伊對上帝ê祈求從來m̄-bat停止過,日夜lóng teh祈求,m̄-koh lóng無法度得tio̍h安慰,因為等bē-tio̍h上帝ê回應。Á詩人卻有真堅定ê信心一直teh等待上帝回應。

Tùi第7節開始到第10節,詩人提出連串ê「kám講」,表示伊一直teh問上帝是m̄是已經「切割」了kah他國家、民族之間ê關係了?thang看出詩人寫chit首哀歌,並m̄是為家己,卻是為tio̍h kui個民族á是國家ê災難而寫ê。詩人mā回想過去ê歷史經歷,kui個民族ê生存就是tī上帝奇妙ê恩典下行過來ê。因為án-ne,hō͘人認為真可能是tī亡國tī巴比倫了後寫做ê詩歌。雖然是有chiah-ni̍h大ê苦難,iáu是對上帝有堅定ê信心。Ná親像當年行tī曠野ê日子,雖是真艱困,m̄-koh卻是生存之道。

第11到14節,「我ài會記得你偉大ê作為」,chit句詩歌作chit段詩歌ê主題,詩人表示回想過去ê歷史經歷,知影上帝有美好ê旨意,kah奇妙ê作為,確信無任何神明thang kah上帝比並,這ná親像摩西teh o-ló詩歌中所講ê仝款(參考出埃及記十五:11)。

第15節ê「雅各kah約瑟」chit種用詞,舊約聖經中只出現tī chit所在。約瑟是用法蓮、瑪拿西chit兩支派ê老父,而chit兩支派是北國以色列ê代表,因為án-ne,用「雅各kah約瑟」mā是teh表示以色列kui個民族ê意思。

第16到20節,詩人提起kui個宇宙lóng聽從上帝ê命令做tāi-chì,包括深淵、天空、密雲、大雨、雷轟、sìh-nà、大地、海洋等等,表示上帝是創造者,mā是teh指揮者、管理者。當人認bat chiah-ê了後,就應該知影順服上帝ê帶領,chiah是性命得tio̍h拯救ê途徑,ná親像當年上帝藉tio̍h摩西kah亞倫ê手,帶領祂ê子民離開埃及仝款。


經文:

詩篇 78:1-78:37

註釋:

這是一首典型ê「史詩」。詩人kā中心點khǹg tī出埃及ê kui個歷史經驗,特別tī曠野背叛上帝ê方面,寫了真chē。Tùi chit篇史詩thang看tio̍h詩人ê用心,是beh伊ê同胞m̄-thang koh再重蹈覆轍,免得犯以前祖先bē記得上帝ê教示而帶來災難。應該tùi歷史ê經歷中醒悟過來,記tiâu上帝拯救ê大恩,若無,會因為背叛上帝帶來koh khah大ê災難。

第1到8節,chit段詩歌ê踏話頭就真清楚,表示beh「phah開歷史ê奧秘」,為tio̍h是beh希望hō͘後代kiáⁿ孫ē-tàng明白tī in ê歷史中所發生ê事,chiah-ê歷史lóng是詩人「所聽見所知影」,而且祖先bat講過非常重要ê一件事,就是詩人提起祖先會違背上帝ê命令、旨意,是因為kā上帝ê誡命hō͘ bē記得。詩人強調無想beh向眾kiáⁿ孫隱瞞chit件事,是為tio̍h beh做為大家ê警戒,免得重蹈祖先失敗ê覆轍。詩人mā希望透過chit篇詩歌,hō͘ 眾kiáⁿ孫知影,上主有「權能kah一切奇妙ê作為」。

第9到20節,tī第12節ê「瑣安ê田野」,這是teh指出埃及ê時代ê埃及首府,設tī尼羅河三角洲東北部ê所在。Chit段詩歌真重要ê所在,teh提醒人民歷史上發生過ê事件,就是北國以色列siōng大支派ê以法蓮,in因為對上帝ê信心不足,tú-tio̍h敵人攻擊就懍neh、驚惶,逃走。In ê祖先bat歷過上帝怎樣chhōa in離開埃及,而且行過紅海,如何在曠野中守護看顧in,m̄-nā日夜lóng teh陪伴 in,連tī炕旱ê曠野地,m̄-nā hō͘ in ē-tàng有泉水止渴,mā hō͘ in thang拾嗎哪。M̄-koh in iáu是懷疑除了嗎哪之外,上帝iáu ē-tàng hō͘ in甚麼食物,chit件事真清楚記載tī民數記第十一章,in懷疑上帝是m̄是ē-tàng hō͘ in「預備肉食」,結果上帝hō͘ in ê大大超過in所需要ê,m̄-koh mā因為in貪婪,而引發瘟疫猖獗,死亡慘重。

第21到31節,chit段經文就是teh描述民數記第十一章ê背景。Tī曠野漂流期間,in一再埋怨上帝hō͘ in tú-tio̍h無水嘴乾ê痛苦,mā hō͘ in tú-tio̍h無糧食ê iau餓困境。M̄-koh上帝tùi石磐出泉水hō͘ in止渴,然後tùi天頂降落嗎哪hō͘ in bē致使iau餓。In從來無看過chit種tùi天頂降落ê嗎哪,因為án-ne kā它稱做「天頂ê糧食」(第24節)。Chit種糧食mā就是第25節所講ê「天使ê食物」,就是teh指嗎哪。以色列人民相信嗎哪就是天頂ê天使teh食用ê。

Chit段詩歌除了講述tùi天頂降落來ê嗎哪外,mā特別提起in向上帝埋怨無肉thang食ê事,就án-ne上帝差遣鵪鶉飛來in營區,hō͘ in lóng ē-tàng食飽,而且iáu食不完。M̄-koh偏偏有人就是貪食不厭,結果引發了恐怖ê瘟疫,第31節講chit pái ê慘劇,致使死去真chē「壯士」,lóng是「以色列siōng優秀ê青年」,確實是件真悲慘ê事。

第32到37節,chit段詩歌看起來真親像福音書記載當時猶太人領袖,一再看見神跡,卻iáu是m̄相信耶穌就是上帝差遣到世間來ê救主仝款。以色列人民tī曠野確實是一再經歷到上帝所行ê神跡奇事,m̄-koh in是一再經歷到,卻瞬間koh bē記得上帝奇妙ê作為,繼續犯罪,因為án-ne,上帝出手懲罰in ê時,in就Tī痛苦中表示悔改、懺悔。M̄-koh轉眼間就koh bē記得。這真親像先知以賽亞傳出上帝ê話所講ê,以色列人民是「用唇舌尊敬」上帝,m̄-koh「in ê心卻遠離」上帝(參考以賽亞書廿九:13),並m̄是真心實意在敬拜上帝、聽從上帝ê旨意,對kah上帝所立ê約,一再毀約,這是上帝siōng-kài艱苦心ê事。

經文:

詩篇 78:38-78:72

註釋:

4.第七十八篇38—72節:
第38到39節,chit兩節mā是kui本聖經所beh表達ê一個重要信息:上帝有永遠無變ê疼。祂一再容忍、不快受氣,知影人只不過是用土粉所造、脆弱ê人(參考出埃及記十五:13,民數記十四:19,詩篇一○三:8—14、一四五:8,彌迦書七:18)。

第40到42節,chit三節是為續落來ê第43到51節作前言。表示以色列人民真少知影tio̍h感謝上帝,lóng是一再埋怨上帝,認為上帝並無照in所需要ê hit種,樣樣lóng替in準備好勢、滿足in。

Tùi第43節開始,一直到51節,就是tī簡略地講述出埃及記第七到十二章,以色列人民ê祖先出埃及chìn前,上帝用十項大災難嚴厲懲罰埃及國王kah人民,最後kā以色列人民帶領出來。

第51節「含帳棚中強壯ê頭胎」,埃及人一直被看做是挪亞kiáⁿ孫(參考創世記十:6),chit節ê意思就是teh指出埃及ê時chūn,埃及人ê大kiáⁿ lóng因為上帝ê受氣往生。

第52到53節是離開埃及了後,經過紅海,進入曠野漂流ê生活。
第54到55節chit兩節講tio̍h上帝帶領in進入迦南地,並且hō͘ in thang tòa tī耶路撒冷(這已經是到à大衛時代)。第55節是約書亞ê時代。

第56到64節,「試探並背叛了至koân ê上帝」,chit點早tī以色列人民ê祖先離開埃及進入曠野了後,就一再出現,甚至重塑金牛崇拜,認為he chiah是in ê神(參考出埃及記三十二:1—24),引起上帝極大ê忿怒。Chit段經文主要是用早期所羅門王chìn前ê以色列國之現象來敘述。

當以色列人民進入迦南地,過富庶ê物質生活後,竟然棄sak賜福in ê上帝jú來jú遠,mā jú來jú離譜。鑄造偶像崇拜,而且是tùi君王帶頭,全國人民跟tòe做,tùi所羅門王晚期開始,直到分裂後ê南北兩國lóng仝款。
第60節ê「示羅」,這是tī大衛王朝以前以色列人民敬拜上帝ê宗教中心,因為hit時約櫃lóng是khǹg tī示羅。

第62到64節thang清楚看出北國以色列tī亞述kah巴比倫帝國入侵後所帶來悲慘ê景象。

第65到72節,chit段詩歌說明上帝決定放棄北國以色列,看顧南國猶大。第67節用「約瑟ê kiáⁿ孫」kah「以法蓮支族」來表示北國以色列。然後tī第68節用「猶大」來表明南國。「錫安山」指ê就是耶路撒冷,最後詩人用「大衛」來表示,上帝所kah意ê是親像大衛chit種領導者,m̄-nā忠實tī上帝,mā知影怎樣帶領人民歸順上帝ê旨意。

綜觀這整篇詩歌,lóng teh強調一點:人ê軟弱,若是無上帝ê憐憫看顧,人真緊to̍h會棄sak上帝ê旨意、道路,偏行己路,致使上帝忿怒,就消滅。
經文:

詩篇 79:1-79:13

註釋:

這是一首哀歌,而且是團體使用ê哀歌。主要teh為耶路撒冷聖殿被敵人褻瀆而唱ê哀歌。

第1到4節,「外族人侵入」,chit句話已經清楚說明主前第六世紀586年,巴比倫帝國ê軍隊攻陷耶路撒冷,並且摧毀了聖殿ê歷史事件為背景。Tùi第2到3節thang看出,城內死傷慘重,慘不忍睹ê景象thang tùi耶利米哀歌第二章20節、第四章10節看tio̍h。Tùi siōng興旺到衰微到滅亡,人民hông掠去做奴隸,hō͘人嘲(sau)笑、諷刺等,lóng是真正常ê事,因為無人會同情,而仇敵kan-taⁿ會幸災樂禍。

第5到7節,詩人呼喊上帝,祈求上帝息怒,m̄-thang繼續對祂所揀選ê子民發受氣。

第8節thang看出chit首詩ê特色,作者認為tú-tio̍h chit種災難,是上帝所允准ê,因為是「kah祖先ê犯罪有關」。Chia所講ê kah祖先犯罪有關,指ê是拜偶像,棄sak上帝。出埃及記第二十章5節kah耶利米哀歌第五章7節ê經文中,lóng提起拜偶像所帶來ê懲罰,是延禍到kiáⁿ孫,甚至是到三、四代。

第9到10節,詩人koh一pái祈求上帝ê拯救kah憐憫,án-ne敵人才bē一直問以色列人民ê上帝到底tī tó位,意思是in ê上帝根本就不ài in了chiah會發生chit種質疑地(參考詩篇四十二:3、10、一一五:2)。

第11到12節,詩人ê背景是hō͘掠到巴比倫去做奴隸,並呼求上帝懲罰hiah-ê侮辱上帝神聖ê名ê敵人。Chia詩人祈求上帝用「七倍」來回應hiah-ê侮辱上帝ê名ê人,意思是teh指m̄-thang憐憫chit種人。

第13節,詩人已經開始感受á是看見上帝ê拯救正teh顯明。因為án-ne,伊發出感謝ê詩歌,知影上帝teh beh伸出救助ê手來幫助in。

經文:

詩篇 80:1-80:19

註釋:

Chit首詩篇kah第七十九篇真類似,不過歷史背景卻無相仝,lóng是屬tī集體吟唱ê哀歌,是一首祈求上帝「復興」以色列人民ê詩歌。

第1到3節,「以色列ê牧者」,這是聖經作者一再表達ê方式,上帝就是祂ê子民ê牧者,祂ê子民就是上帝ê羊群(參考詩篇廿三:1、七十四:1、七十八:52,以賽亞書十四:30、四十:11,以西結書三十四:11—16,彌迦書四:8、五:4)。進一步koh認為君王、領袖等,lóng是上帝委託ê牧者(參考歷代志上十一:2,詩篇七十七:20、七十八:71—72,以賽亞書五十六:11,耶利米書廿五:34,以西結書三十七:24,撒迦利亞書十一:4)。

Tùi第2節詩句thang看出這是屬tī北國以色列ê詩。因為án-ne,真可能指ê是主前721年亞述帝國入侵撒馬利亞ê時代。

第3節提起「復興咱」,kah第7節、第19節等等節仝款,是chit首詩篇ê「副歌」。

第4到7節,chit句「萬軍ê統帥」tī詩篇中一再出現,tī chit篇就出現有四pái ê chē(參考第7、14、19節)。Tī先知ê文獻中,chit種方式稱呼上帝比較khah chē,特別是先知以賽亞、耶利米、撒迦利亞等特別chē。作者ài用chit種句話來表示,上帝是一個大有能力ê救主,óa靠祂就ē-tàng得tio̍h得救ê氣力。詩人tī chia祈求上帝拯救in,復興in,m̄-thang koh再hō͘仇敵「任意愚弄」in。

第8到13節,Tī chit段詩歌中,詩人用「葡萄樹」來表示以色列民族。講上帝就是tùi埃及kā chit棵葡萄樹帶出來,栽種tī新開墾ê土地頂面,chit種譬喻ê方式mā出現tī以賽亞書第五章1到2節。M̄-koh問題是這棵特選ê葡萄樹苗,長大後卻變了種,因為án-ne,hō͘上帝傷心,任它hō͘人踐踏。

第14到19節,詩人祈求上帝重新看顧這棵祂親自精選ê葡萄樹,重新栽培,hō͘伊茁壯起來。只要有上帝看顧、保守,in就ē-tàng興旺起來,祈求上帝顯示祂ê慈愛。

經文:

詩篇 81:1-81:16

註釋:

Chit-ê首詩歌,kah第五十篇、第九十五篇仝款,lóng是屬tī節期ê詩歌。M̄-koh無jōa清楚chit篇到底是為甚麼節期所寫。

第1到5節a句,tùi第3節所提起ê「ài tī初一、十五日,吹號慶祝」chit句話,thang想像chit節期ê慶祝時間長到兩個禮拜之久。根據利未記第廿三章23節以下ê記載來看,chit節期包括新年、贖罪日kah Tòa棚節,真可能就是tī新年kah Tòa棚節ê時chūn使用chit首詩。Chit首詩歌siōng重要ê是teh提醒以色列人民,千萬m̄-thang bē記得上帝ê恩典,因為祂是帶領族人出埃及ê上帝。即使過去有人不聽從上帝ê話,祂iáu是深深teh疼以色列人民。

第5節a句「出發攻擊埃及」,這是teh指帶hō͘埃及ê十大災難。

第5節b句到10節,這是一段回顧tī曠野漂流ê時ê詩歌,講述上帝就是拯救in脫離埃及ê主宰,tī曠野漂流ê時代,只要in有任何困難,上帝lóng會用各種方式來顯現,並且用實際ê行動來救助in,只希望以色列人民會忠實tī上帝,m̄-thang去拜外族ê虛假神明。

第11到12節,chit兩節真清楚說明以色列人民悖逆上帝,in ê心頑梗,m̄肯聽上帝ê話kah苦勸。對chit種人,上帝會「chhut-chāi」in繼續án-ne落去。使徒保羅mā提出仝款看法(參考羅馬書一:24、26、28)。

第13到16節,第13節kah第8節仝款,lóng是上帝ê呼籲,只要以色列人民願意聽從上帝ê話,上帝必定會伸手救助,m̄-nā án-ne,上帝會賜福hō͘聽從祂ê話語ê子民siōng好ê禮物,就是永遠飽足。相對ê,上帝會懲罰悖逆祂ê子民。

經文:

詩篇 82:1-82:8

註釋:

這是一首真有意思ê詩歌。作者起頭用上帝開天庭會議,審問hiah-ê受祂之託管理事務ê代表。Chit種描述上帝tī天庭開會ê情形,mā出現tī列王紀上第廿二章19到22節,約伯記第一章6到12節、第二章1到6節,撒迦利亞書第一章7到17節、第三章1到5節,以賽亞書第六章1到13節。

注意第1節,chit節提起ê「tī諸神ê會議中行判斷」,然後講「諸神」列席tī會議中,chia ê「諸神」,表示「天使」ê意思,並m̄是指真chē神明。Á天使mā thang指上帝所特別揀選ê奴僕。

第2到4節,這是非常重要ê詩句,說明上帝ê特性,mā希望祂ê子民ē-tàng kā上帝ê chit種特性表現出來,就是beh行公義,好憐憫。Á chiah-ê lóng是摩西律法中特別強調tio̍h實踐ê規定(參考出埃及記廿三:6,申命記廿四:17、廿七:19)。

第5到7節,特別注意第6節ê chit句「Lín是神」,表示in lóng teh代表上帝,ná親像創世記第一章26節所提起ê,人lóng是用上帝ê形像所造仝款,mā teh代表「是至koân-.ê kiáⁿ」。M̄-koh拒絕聽從上帝ê話ê結果,就是會失去上帝ê保守,結果kah一般人並無兩樣。

第8節,詩人祈求上帝起來審判chit世界,因為只有上帝chiah是真正公正ê審判者。

經文:

詩篇 83:1-83:18

註釋:

這是一首為國家面臨危難ê時chūn所唱ê哀歌,是teh祈求上帝解危ê詩歌。因為差不多四周圍ê國家lóng派兵逼近,chit時國王á是大祭司會帶領人民舉行盛大ê公眾祈禱會,為國難舉哀。希望透過chit種方式得tio̍h上帝ê垂憐。

第1到8節,chit首詩歌比較khah困難ê所在,就是beh說明ê歷史背景並無清楚。因為tī chit段詩歌中,列出真chē國家ê名。詩人祈求上帝m̄-thang靜默,因為仇敵是hit種地chē,chē到差不多左右鄰國全部lóng是。M̄-koh chiah-ê名單中ê國家、族群,其實算起來lóng是以色列民族ê親戚。

第4節「hō͘以色列ê名永遠被遺忘」,chit句話清楚表明beh hō͘上帝ê選民以色列民族完全消滅ê意思。Tùi摩西tú出世ê時,以及後來ê亞述帝國消滅北國以色列,kah以斯帖時代等,lóng tī說明真chē強大帝國lóng bat想出所有ê辦法beh kā以色列民族hō͘完全消滅。主前第二世紀ê希臘帝國mā bat努力過,m̄-koh上帝憐憫祂ê子民以色列民族。

第8節提起「世仇羅得」 ,意思是teh指摩押kah亞捫人,in lóng是羅得ê kiáⁿ孫(參考創世記十九:30—38)。In bat tī以色列民族離開埃及進入曠野ê時,設法阻止in前往迦南地,甚至是誘惑in犯姦淫ê族群。

第9到18節,詩人Tī chit段詩歌中,祈求上帝用祂全能ê手,hō͘ chiah-ê想beh消滅in ê國家、族群lóng像糠秕仝款,真緊to̍h被風吹散,ná親像大風吹散土粉,á是親像大火燒樹林,án-ne,想beh消滅上帝子民ê人,就會明白上帝bē允准án-ne ê tāi-chì發生,mā tùi chia認bat上帝chiah是真正ê主宰。

經文:

詩篇 84:1-84:12

註釋:

這是一首o-ló聖殿siōng好ê詩歌。通常用tī節期到聖殿敬拜ê時,朝聖客siōng喜愛,mā是必唱ê一首詩歌。

第1到4節,Tī chit段詩歌中,詩人表示伊是用全部性命ê氣力向上帝歌頌,表示ē-tàng tòa tī上帝ê殿宇中,是性命siōng大ê福氣。Chit-ê意思是teh指ē-tàng tī聖殿敬拜、歌頌上帝,是性命中siōng大ê享受。第3節提起「雀鳥á」kah「燕子」,tī聖殿中築窩,詩人mā想像in仝款。

第5到7節,m̄-nā是ē-tàng進入聖殿敬拜上帝ê人有福氣,就連回鄉來朝聖ê客旅mā仝款會蒙上帝賜福in所khiā起ê土地,甚至in為tio̍h beh朝聖,行過ê路徑lóng會得tio̍h上帝ê賜福。這mā有表示一個重要理念:只要是敬畏上帝,熱心敬拜上帝ê人,連伊所khiā起ê土地mā會得tio̍h上帝ê賜福。

第8到9節,chit兩節是代禱ê詩歌,特別為君王祈禱。因為好ê君王,會帶領人民以誠實ê心敬拜上帝。Án-ne,全國ê人民mā會蒙上帝ê賜福。

第10到11節,chit兩節是對照句型,用聖殿比較khah一般住宅。「看門」者是teh指奴僕,kah khiā起tī厝內ê人是主人二者完全無仝ê身分,詩人講寧可做上帝ê奴僕,mā無願意當邪惡者厝裡ê貴賓。伊深信上帝就是富有ê主,只要óa靠祂,甚麼lóng有,而且是豐富有chhun,永遠bē缺乏。

第12節kah第4節是對應句;前者是信靠上帝ê人「jōa-ni̍h-á有福ah」。後者講tòa tī上帝殿宇中ê人「jōa-ni̍h-á有福ah」。作者想表達ê是:一個信靠上帝ê人,必定會歡喜到聖殿去敬拜上帝。換句話講:一個人如果以真實ê心內回應上帝ê慈愛kah揀選,就是如同在聖殿中敬拜上帝仝款,chit種人就是信靠上帝ê人,一定會得tio̍h上帝ê賜福。使徒保羅講咱ê身軀就是上帝ê殿(參考哥林多前書三:16—17),而耶穌講,敬拜上帝beh用真誠ê心靈(參考約翰福音四:23—24)。

經文:

詩篇 85:1-85:13

註釋:

這是一首被稱做先知ê詩歌,特色就是向上帝祈求赦免,並ǹg望ē-tàng得tio̍h上帝賜福而hō͘國家復興起來。

第1到3節,chit段詩歌中ê第1節提起「hō͘以色列ē-tàng重整家園」,就ē-tàng知影chit首詩篇是tī主前538年以後寫ê。主前586年巴比倫帝國消滅了猶大國,kā猶大以色列人民俘虜去做奴隸,然後tī主前538年,上帝透過波斯帝國消滅巴比倫帝國,然後釋放以色列人民tńg去故鄉。Á chit三節tú好清楚表達出in tú tùi受掠之地釋放tńg來。第2節提起上帝「赦免」、「赦免」以色列人民一切過錯,這thang參考以賽亞書第四十章1到2節。因為上帝對以色列人民ê懲罰已經夠額,chit-má收tńg來祂ê受氣。

第4到7節,雖然是釋放tńg來故鄉重建家園,m̄-koh以色列人民iáu是感覺上帝ê受氣iáu teh。因為án-ne,懇求上帝消怒,用祂永遠無變ê疼來幫助in復興起來。

第8到13節,Tī chit段詩歌中,詩人鼓勵以色列人民一定tio̍h聽從上帝ê話語,因為上帝ê話chiah ē-tàng hō͘人免koh再重蹈覆轍。上帝ê話語乃是公義ê指標,祂ê話chiah ē-tàng hō͘人生活tī一個公義kah慈愛ê社會裡。Chit段詩歌mā thang參考詩篇第十九篇7到11節。

經文:

詩篇 86:1-86:17

註釋:

這是一首屬tī個人ê哀歌,m̄-koh thang講是一首祈禱詩歌。

Chit首歌ê內容有真chē熟悉ê句話,親像:

第8 節,thang kā它比較khah以賽亞書第四十五章先知ê詩歌,一再重複ê一句話:「我是上主,我以外無別ê上帝。」「我是上主,koh再無別ê。」

第9節,thang比較以賽亞書第六十六章23節:「tī每月ê初一kah安息日,各國ê人民lóng tio̍h到耶路撒冷來敬拜我。」

第10節,thang比較khah列王記下第十九章15節,希西家王ê祈禱詞中所講ê:「你是惟一ê上帝,你管理世間萬國;你創造天地。」

第15節,thang比較khah出埃及記第卅四章6節:「我是耶和華,是上主;我是滿有慈悲憐憫ê上帝。我不輕易受氣,有豐富ê慈愛kah信實。」

頂面所講chiah-ê句話tī舊約聖經中一再出現。

	第1到7節,Tī chit段詩歌中,詩人祈求上帝ê憐憫、良善、豐富ê慈愛kah伊同在,thang hō͘伊ē-tàng脫離死亡ê威脅。因為伊自覺真「軟弱無助」,因為án-ne,祈求上帝「垂聽」伊ê祈禱。

	第8到13節,chit段詩歌thang看出詩人對上帝ê絕對óa靠,因為只有獨一ê上帝chiah有辦法hō͘人tùi死亡中間脫離出來。Mā只有chit位獨一ê上帝所指示ê道路chiah是正確ê,伊beh跟tòe。因為chit位上帝就是真理、道路,以及永恆ê性命。

	第14到17節,ná親像第一段詩歌仝款,詩人koh一pái向上帝祈求用祂永遠bē變ê疼看顧伊、憐憫伊、拯救伊。

經文:

詩篇 87:1-87:7

註釋:

Chit首詩篇mā是被稱做「錫安ê歌」,kah第四十六篇、第四十八篇、第七十六篇、第八十四篇kah第一二二篇等,lóng是屬tī「錫安ê詩歌」。

Chit首詩歌非常特別,tī第4節講耶路撒冷會成做所有ê人ê中心城市,無koh有任何國籍、族群ê分別,大家lóng是屬tī上帝ê子民。Á chiah-ê人iáu包括tī歷史上kah以色列人民有極大衝突ê族群在內,mā lóng會是上帝聖城耶路撒冷ê「公民」。

第1到3節,chia kā耶路撒冷看做是上帝siōng愛ê城,因為tī chia有上帝ê聖殿,而且聖殿之內有約櫃。上帝透過約櫃顯現,並且向以色列人民講話。

第4到6節,chia提起巴比倫、非利士、泰爾,kah古實等國家,in lóng bat kah以色列人民對立,甚至統治過以色列人民。M̄-koh taⁿ lóng會臣服tī上帝ê治理之下,lóng tio̍h到耶路撒冷來敬拜上帝,成做上帝ê子民,kah以色列人民仝款,lóng是上帝手中名冊上有名ê子民。

第7節,koh一pái肯定耶路撒冷是性命ê中心,是hiah-ê人領受上帝賜福ê來源。

Chit種詩歌有一種異象:希望有án-ne ê一工,以色列會成做世界ê中心,所有萬民lóng kā聚集tī耶路撒冷──上帝ê聖城,向上帝敬拜。Chit種看法真接近先知以賽亞ê思想(參考以賽亞書二:2─3)先知彌迦ê預言中mā講出仝款ê話(參考彌迦書四:1—2)。

經文:

詩篇 88:1-88:18

註釋:

如果tio̍h講詩篇中ê哀歌siōng動人ê是toh一篇,chit-ê篇會hō͘真chē人選出來。因為chit首詩歌實在是太辛酸了,會hō͘人有不忍卒讀ê感受,bē輸讀詩篇第廿二篇。詩人可能患tio̍h無法度醫ê病,加上朋友lóng離伊而去,家己感受tio̍h面臨死亡ê威脅而寫chit首詩歌。

第1到2節,chit兩節lóng提起詩人向上帝求助,m̄-nā是「kui工」,mā包括「整夜」,伊祈求上帝垂聽。

第3到12節,詩人向上帝求助,因為伊已經「耗盡」所有ê氣力,kah「hông棄sak tī死人中間」仝款,只差iáu未躺進墳墓內而已。Chia用「深坑」、「烏暗」、「忿怒重重地壓tio̍h」、「水湧猛烈沖擊」等,chiah-ê詞句lóng teh形容性命已經到à極大危險狀況中,差不多是無生存空間。Chit時chūn,雪上加霜ê情景,就是連伊ê朋友lóng討厭伊而棄sak伊,chit種心境上ê孤獨差不多佔領了伊。

詩人用「死人」、「陰魂」、「墳墓」、「陰府」、「烏暗」、「絕望」等詞,表達一個意思:死亡。詩人mā用chiah-ê來表示:當伊iáu活teh ê時chūn,伊會歌頌上帝,m̄-koh若伊死去,chit種活力lóng會消失,mā就看bē-tio̍h上帝ê慈愛。Tī詩人ê眼中,宣揚上帝ê「慈愛」kah「信實」是siōng重要ê性命功課,伊希望iáu ē-tàng繼續活teh,並且會好好á把握chit-ê機會。Tùi chia mā看tio̍h詩人對上帝存極大ê信心,深信上帝一定會醫伊,伊仰望tio̍h上帝ê慈愛kah救恩。

第13到18節,當朋友lóng棄sak伊而去ê時chūn,詩人問上帝是m̄是mā棄sak了伊?伊講「自幼經歷患難,差不多死亡」,顯示了伊ê性命是tī苦難中成長ê,m̄-koh直到chit-má chiah-ê性命ê苦難iáu-koh無減輕。

Tùi第15節看出chit-ê人真可能就是一出世就患tio̍h極大ê痛苦,真可能就是當時被列為無清氣ê病症,比如癩ko等之類ê病症,因為án-ne,chiah會連siōng親密ê朋友mā棄sak了伊。因為癩ko病照摩西律法ê規定,就是需要tùi社區中被隔離出來(參考利未記十三:45—46)。Ná親像chit首詩ê第8節所講ê:「你hō͘我ê眾朋友棄sak我;你hō͘我hō͘ in討厭。我被困圍,bē-tàng脫身。」

當然,每一個人對性命境遇ê感受無仝款,chit首詩thang成做苦難中思考kah上帝之間對話一首真好ê詩歌。Ná親像約伯tī苦難中所發出ê問題仝款。

經文:

詩篇 89:1-89:52

註釋:

Chit首詩篇kah第六十三篇仝款,lóng是為君王祈求祝福ê詩歌。Chit首詩歌有一個特色,就是用上帝kah大衛王之間ê「約」做基礎而寫做ê詩歌。因為án-ne,mā teh表明詩人心內ê期待:有án-ne ê一工,上帝會koh再像以前一般,疼以色列人民,ná親像祂以前疼大衛王仝款。Chit篇詩歌mā是第三集詩篇ê結束。

	第1到4節,chit首詩歌ná親像第八十八篇10到12節所提起ê,詩人期待上帝ê「慈愛」、「信實」,這兩項chiah是生存kah性命力ê來源。Á這兩項mā是Chit篇詩歌siōng中心ê主旨。上帝ê「信實」,所表示ê是上帝對所立之約堅守tio̍h,永bē改變。Ná親像伊ê慈愛仝款,是永bē改變ê。

	chia提起上帝kah大衛立約,chit-ê約是beh hō͘伊ê後代kiáⁿ孫lóng ē-tàng傳承王位,chit點mā是上帝透過先知拿單對大衛所講ê(參考撒母耳記下七:16)。

	第5到18節,這是一段歌頌ê詩歌,詩人teh o-ló上帝有真chē奇妙ê作為,chit種o-ló上帝ê聲音,連天kah地lóng會仝款用順服ê態度,表示in對上帝ê尊崇、頌讚。因為天kah地lóng是上帝所創造ê。Chit種偉大ê氣力,m̄是任何神明thang比並,像迦南人所崇奉ê「海怪拉哈伯」tī上帝打擊下,lóng kā無所遁形。

	詩人Tī chit段詩歌中特別強調,上帝治理ê國度,就是用「正義公道」做基礎,統治ê君王所做出來ê事,lóng會顯明上帝ê「信實慈愛」。Tī chit種國度之下ê子民,lóng是有福氣ê人,因為án-ne,唱出歡樂ê歌聲頌讚上帝,四界thang聽tio̍h。

第19到37節,chit段詩歌是kā第3到4節所講ê,koh-khah詳細敘述。

Tùi第19節開始,一直到第27節,chit段詩歌主要teh說明上帝tī萬民中揀選大衛,並膏立伊為以色列人民ê君王。上帝答應kah伊同在,並且賜hō͘伊力量。Siōng特別ê所在,是上帝賜hō͘大衛ê氣力khah贏過掃羅,hō͘大衛治理之下ê以色列國土疆域,tùi地中海直到幼發拉底河之寬闊。

第26到27節chit兩節,thang看出上帝kah大衛之間確實有特殊ê「父子」關係。

Koh講,是tùi第28到37節chit段詩歌,描述上帝疼大衛,chit種特殊ê慈愛,一直延續到伊後代ê kiáⁿ孫身上。上帝beh用「無變ê疼」kah大衛立chit-ê約,就是beh hō͘「伊ê kiáⁿ孫中有人kā永掌王權」。

值得注意ê是tī第30到32節,chit段詩歌中雖然提起講若以色列人民違背上帝ê律法誡命,上帝會因為in ê罪懲罰in,m̄-koh並無講beh改變chit-ê約,卻是懲罰,m̄-koh iáu是會hō͘大衛家族ê kiáⁿ孫繼續掌權,上帝bē收tńg來伊對大衛ê應允。這ē-sái講是上帝hō͘大衛非常特別ê恩典。

第38到45節,chit段明顯ē-tàng看出kah前一段大無相仝。Mā tùi chit段詩歌中看tio̍h以色列人民顯然已經陷入了痛苦ê境遇。原因是in知影家己違背上帝ê話,棄sak了kah上帝所立ê約。作者心中有種矛盾ê疑問:上帝既然揀選大衛王朝來管理祂ê子民,Án-ne,為甚麼會koh hō͘祂ê子民受難?

Tī第39節提起「王冠丟tī土腳」,chit句話真清楚講出國王已經hông掠去做奴隸。Tùi第40節看tio̍h這是teh指耶路撒冷城已經毀了,因為án-ne,這應該是tī巴比倫帝國攻陷耶路撒冷城了後,以色列人民慘敗kah慘痛ê境遇,in受盡所有ê恥辱。

第46到51節,詩人tùi悲傷中轉為懇切祈求上帝停止祂ê忿怒,祈求上帝kā以前hō͘ in大衛ê慈愛、信實ē-tàng koh一pái出現tīin ê身上,不beh hō͘ in繼續受tio̍h別人ê凌辱。

第52節,chit節是詩篇第三集ê結束,kah第四十一篇13節第一集,以及第七十二篇19節第二集等之結語仝款,lóng是歌頌上帝作結尾。

經文:

詩篇 90:1-90:17

註釋:

第九十篇開始到第一○六篇:
是詩篇第四集,á是稱做第四卷。Chit部分有一個明顯ê主題:上帝乃是世界ê主,祂是世界萬物ê審判者。

Chit首詩常常hông教會使用teh安慰厝內有親人過世ê時,特別是第10節所講ê:「咱一生ê年歲不過七十,健壯ê可能到八十;m̄-koh所得ê只是勞苦愁煩;性命轉瞬to̍h是逝,咱lóng tio̍h成做過去。」表示性命ê目nih-á,就算活到真滿意ê年歲,mā是無甚麼好誇口ê,因為所ē-tàng誇耀ê,lóng是性命ê苦難。

第1到2節,chit首詩開始講tio̍h上帝ê永恆,tī萬物iáu未形成chìn前,就已經存在。Chit位上帝是永恆ê存在者,祂無有時間、空間ê限制,因為kui個ê時空lóng是祂創造ê。

第3到6節,講述上帝永恆了後,續落來就是講tio̍h人。相對tī受造ê人,性命是非常短促ê。原因是人ê本質是土粉。作者用上帝來kah人相比,時間ê cheng差就非常大;上帝已經有一千年ê時間,人卻是只有目nih-á ê一工,甚至連一工都無,只不過像暗時ê一更而已。換句話講,人kah上帝之間ê cheng差,明明是就是千年kah一瞬間hit種大ê差別。其實,詩人beh hō͘大家知影,上帝是永恆ê,人是有限ê,而且是非常受限,m̄-nā tī年歲,mā tī各種能力上lóng像歲月仝款,就算有甚麼特別成就,mā不過是一瞬間就消失了,甚至連留落來痕跡mā無。詩人用暗時發生ê「夢」、「凋萎枯乾」來形容,表示tī人不知覺中間,就消失去。

第9到12節,詩人認為人性命ê短促,必定kah上帝ê受氣有關係。人tī上帝面前,所有一切罪狀lóng顯露出來,無法度隱藏。Ná親像希伯來書第四章13節所講ê,每一個人lóng只有ē-tàng赤the̍h-the̍h面對上帝,接受祂ê審判。詩人甚至認為人性命ê歲月,mā不過是八十歲,m̄-koh就算是án-ne,回頭一盼,就是「勞苦愁煩」,甚麼mā無。第12節提起「智慧」,chit-ê詞Tī聖經中表示ê意思,是teh指認bat上帝。性命中siōng重要ê,就是認bat上帝。若是無,性命就會轉眼成空。

第13到17節,chit段詩歌是詩人teh向上帝祈求,懇求上帝tī人有限ê年歲裡,賞賜hō͘人得tio̍h祂ê慈愛,hō͘目nih-á ê性命,也ē-tàng享受上帝賜福ê歡喜。

經文:

詩篇 91:1-91:16

註釋:

這是一首有含chiok厚教導ê詩篇。Mā ē-sái講是一篇詩人teh做信仰告白ê詩歌。Chit首詩篇有一個特色,就是用「啟應」ê方式,因為án-ne,mā是一首tī公眾聚會中吟唱ê詩歌,chit點tùi詩歌ê結構thang看出來。親像:第1到2節,是用「我」,然後第3到8節用「你」;第9節ê a句,原文是用「上主是我ê避難所」,b句是「你以至koân-.ê為居所」,tùi第九節ê b句到第13節,lóng是用「你」。第14到16節lóng是用第三人稱來表達。

第1到2節,領唱ê詩人開始吟唱,講上帝是「我」ê「避難所」、「堡壘」,堅定ê信心講上帝是「我」ê óa靠。

第3到8節,這是民眾回應領唱者所發出ê頌讚詩歌。Tī chit段詩歌中,提起上帝ê慈愛會庇護óa靠祂ê人,無論ná親像「致命ê瘟疫」來襲,á是任何災害,無論是tī暗夜á是日時,lóng m̄免驚惶。就算有「千人倒斃」á是「萬人橫屍」tī四周,lóng m̄免驚。因為上帝一定會懲罰作惡ê人。

第9節a句,ná親像頭前所提起ê,是用第一人稱ê我,詩人講「我以上主為避難所」。

第9節b句到13節,只要知影óa靠上帝ê庇護,上帝一定會保護到無微不至。甚至mā會差派天使用手托tòa óa靠上帝者ê腳,詩人甚至講任何óa靠上帝ê人,lóng會得tio̍h上帝賞賜ê氣力,ē-tàng制伏「獅」kah「蛇」,這是兩種對人性命威脅非常大ê動物。

第12節bat被魔鬼引用來試探耶穌(參考馬太福音四:6),m̄-koh被耶穌責備。

第14到16節,chit段是上帝回應óa靠祂ê人。就算tī患難中,上帝mā會kah這óa靠上帝者同在,hō͘ in ê患難變成「榮耀」。

經文:

詩篇 92:1-92:15

註釋:

第九十二篇:這是一首感謝、o-ló ê詩歌。

第1到4節,chia講上帝就是「至koân-.ê」,chit-ê詞表示神聖、獨一、創造ê意思。Ná親像第八十九篇一再重複出現ê歌頌詩句,講上帝是有「永恆ê疼」,是「信實」ê上帝。Chia mā出現「清早」kah「晚間」,表示kui工lóng tio̍h歌頌ê意思。

第5到11節,chit段特別提起人無法度理解上帝ê意念,這mā是先知信息所講ê,上帝ê意念kah人類ê意念無仝,相差何等ê遠(參考以賽亞書五十五:8—9)。M̄-koh上帝會kā祂ê旨意啟示hō͘敬畏祂ê人,而邪惡ê人永遠bē明白。詩人tī第7節kā「邪惡ê人」kah「作孽ê人」譬喻成「野草」,就算生做非常茂盛,mā真緊to̍h會hō͘上帝消滅。原因是in認為家己ê茂盛真偉大,m̄-koh上帝一出手,in就lóng tio̍h「離散」、「失敗」,甚至發出「哀鳴」ê聲音。

第12到15節,chit段詩歌thang對照第一篇。詩人描述相對tī邪惡ê人,chit段詩歌講正直ê人會是上帝所歡喜、賜福ê對象。「棕樹」是約旦河邊siōng常見ê植物,而「香柏樹」則黎巴嫩siōng出名ê樹木,所羅門建造聖殿kah王宮siōng重要ê建材。詩人講正直人ná親像chit種樹栽種tī上帝ê殿,永遠有泉水流出來ê所在,bē lian去,而且會「結出果子」,而這是公正ê上帝ê奇妙作為。

以西結書第四十七章1到12節,先知以西結tī異象中看見新ê耶路撒冷聖殿,會tùi正門口流出永遠bē斷ê泉水,只要這泉水流經ê所在,lóng會看見新ê性命出現,甚至改變原本無性命ê死海。

經文:

詩篇 93:1-93:5

註釋:

這是一首歌頌君王加冕ê詩歌,kah第四十七篇、第九十六篇、九十九篇等仝款。Chit篇詩歌kā第九十二篇所beh表達ê「至koân-.ê」上帝,表露ê非常清楚。詩人tī chia用「大地堅立」、「寶座自古堅立」、「tùi亙古」上帝就已經存在,而且上帝是tī「高天統治」,而且祂統治ê「法則永恆」等,chiah-ê teh說明只有至koân ê上帝chiah ē-tàng擁有。

第1到2節,一開始詩人用「威嚴」、「能力」等詞來描述上帝,並且強調上帝ê寶座ná親像大地堅固一般,永遠bē搖動,而且是永遠長存。

第3到4節,詩人提起大水,這是以色列文化中用來表示危害性命ê氣力,ná親像創世記第七到八章所描述ê。M̄-koh tī至koân ê上帝統治之下,chiah-ê會危害性命ê氣力,lóng會順服落來。

第5節講上帝ê法則真清楚,ná親像祂ê慈愛永bē改變仝款,hō͘ óa靠祂ê人thang安穩自在。

經文:

詩篇 94:1-94:23

註釋:

這是一首真特別ê詩歌,內容充滿哀歌ê韻味。Chit首詩篇m̄-nā有團體吟唱ê部分(第1到7節),mā有一個人ê哀歌(第16到23節),有智慧詞句ê詩歌(第8到11節),mā有訓誨ê詩歌(第12到15節)。

第1到7節,上帝是宇宙萬物ê創造者,因為án-ne,祂mā是一切受造物ê裁決者,詩人祈求上帝對hiah-ê「邪惡ê人」、「作惡ê人」、「殺害寡婦孤兒」、「寄居ê生份人」等hō͘ in嚴厲ê審判,因為chiah-ê人ê作惡,hō͘受tio̍h迫害ê人心生懍neh,m̄知該怎樣生存落去。因為chiah-ê人siōng 可惡ê所在,就是作惡殘害別人iáu「洋洋得意」,而且「誇耀」家己ê「罪行」,真是恬m̄知恥到極點。In會án-ne做,就是認為上帝看bē-tio̍h,就算看見mā bē關心chit種人間ê世事。這表示in傷害別人,並m̄是無注意,卻是故意殘害無辜ê性命,這是非常可惡ê心態,mā是藐視上帝ê一種方式。

第8到11節,chit段hông稱做是「智慧ê詩歌」。Tú好回應了第1到7節所提起邪惡ê人ê惡質行踏。Thang用句流行台灣ê俗語:「用腳頭u想就知影。」指出上帝既然創造ê人類有「耳á」、「目睭」,就是beh hō͘人聽見祂ê聲音,mā看清楚上帝ê道路。若是上帝造人有耳á、目睭,kám講上帝家己無目睭kah耳ámah?因為án-ne,上帝m̄-nā會聽,mā會看,而且會鑒察人心內ê意念,真清楚知影邪惡ê人所想ê一切。

第12到15節,chit段詩歌有真chiok厚ê訓誨、勸勉ê意思。第12節一開始就提起有上帝ê律法教導,是件真有福氣ê事,ná親像第十九篇7到11節ê詩人所講ê,會hō͘人ê性命更新,得tio̍h智慧仝款。有上帝ê律法,就會明白tī祂公正ê審判中,祂會kah祂ê子民同在,永遠bē棄sak,即使tī患難中,mā會保守祂ê子民享受「平安」。因為án-ne,只要是「正直ê人」lóng會知影維護「正義」,就是tī回應上帝ê疼。

第16到23節,chit段詩歌是屬tī個人ê哀歌,m̄-koh詩歌卻是充滿tio̍h堅定ê信心。詩人表示,若m̄是有上帝幫助,早就性命不保。上帝看顧被欺壓者ê性命,並且安慰心中操心ê人。上帝絕對不會kah chiah-ê邪惡ê人有任何來往,因為in所做ê事,lóng是上帝所討厭ê。M̄-nā án-ne,祂一定會消滅in。

第20節描述作惡ê人常使用ê手段,就是會「以律法掩護不義」,這mā是不時聽見ê一句「鑽律法漏洞」,á是故意編制不義ê律法,所講ê「惡法mā是法」,用chit種方式hō͘ in所行邪惡、殘害伊人生命ê事,有律法根據,成做合法。Chit種情形tī戒嚴時代、獨裁者ê身上lóng看會tio̍h。

經文:

詩篇 95:1-95:11

註釋:

Lóng有一個共同ê主題,就是用耶和華上帝為性命ê主、為王、是一切萬物ê統治者。Chiah-ê詩篇mā因為chit種主題,lóng用tī聖殿ê敬拜禮儀中大聲歡唱。

這是一首呼籲大家同齊用o-ló ê聲音歌頌上主ê詩歌。Chit首詩歌通常會用tī季節、慶典ê時吟唱比較khah chē,特別是tī收割結束ê時ê Tòa棚節,全體民眾感謝上帝而唱ê詩歌。因為第1到7節ê內容kah第8到11節ê內容差別真大,有人認為這是由兩首無仝ê詩歌組合而成ê。

第1到7節,這是部落á是宗族ê長老,帶領所有ê族人beh敬拜上帝ê時ê宣召詩歌,呼籲所有ê人lóng tio̍h來歌頌o-ló拯救in ê上帝。Tio̍h用感恩ê心來敬拜祂。因為chit位上帝是大有能力ê上帝,祂mā是創造一切ê上帝,無論是海洋á是大地,lóng是上帝創造ê。

第4節thang參考詩篇第一三九篇8節,無論是深淵á是上天,lóng會看見上帝,因為祂掌管一切。

第6到7節c句是chit首詩ê中心,呼籲民眾tio̍h會記得上帝,beh聽上帝ê話。第7節koh一pái用上帝是顧羊人,祂ê子民就是祂ê羊群,表明這二者之間親密ê關係。聖經一再表示上帝kah以色列人民之間,就是顧羊人kah羊群之間ê特殊關係(參考詩篇廿三:1、七十八:52,以賽亞書十四:30,耶利米書三十一:10,以西結書三十四:15,彌迦書四:8、五:4)。

第7節d句到11節,chit段詩歌比較khah sêng是先知á是祭司á是族長ê勸勉詩句。踏話頭就用「Lín chit-má聽伊所講ê話pah」,續落來就是用上帝傳出ê信息之模式,敘述以色列民族經歷過ê歷史做教材。

第8節ê「米利巴」、「瑪撒」,有關chit兩個地名ê記事記載tī出埃及記第十七章1到7節,以色列人民因為chhōe bē-tio̍h水lim,而埋怨上帝。上帝ài摩西用手中ê柺á phah石磐,結果有泉水tùi石磐中流出來。「瑪撒」ê意思是「試探」,用tī chia是teh指懷疑上帝ê意思。「米利巴」ê意思是「鬥爭」,指以色列人民kah摩西鬥爭,mā kah上帝teh鬥爭。

Tī曠野漂流ê「四十年」,以色列人民是一再經歷上帝奇妙ê作為,m̄-koh iáu是一再埋怨上帝,甚至iáu有過背叛上帝,鑄造金牛崇拜。

第11節thang參考民數記第十四章26到38節。背景是摩西派十二位以色列各支族代表去探視迦南地,結果去ê探á 回報告,其中有十個人一再講無法度入去,入去一定會死,若無,就是變成奴隸。只有猶大支族ê迦勒,kah以法蓮支族ê何希阿(後來改名成做約書亞)表示全力支持進入迦南地。Chit件事hō͘上帝大大傷心。結果決定hō͘年紀滿二十歲以上ê人,lóng死tī曠野,無法度進入應允之地迦南。

經文:

詩篇 96:1-96:13

註釋:

詩篇第九十六到九十九篇,以及第四十七篇kah第九十三篇等,lóng是用來歌頌上帝,認為上帝就是以色列民族ê君王,以及過新年ê時歌頌ê詩歌。Chit首詩歌mā thang tùi歷代志上第十六章23到33節看tio̍h chit首詩ê內容,mā常常hông看做是tùi巴比倫奴隸之地釋放tńg來後所寫ê,因為tī以賽亞書第四十到六十六章中,thang看tio̍h真chē類似chit首詩歌內容ê資料。因為án-ne,解釋chit首詩歌mā常常hông看做是一個全新ê世代ê來臨,因為上帝帶領以色列人民脫離外族ê統治,thang回鄉重建耶路撒冷城、聖殿,kah故鄉。以感恩kah歡欣ê心境o-ló上帝ê恩典,並堅信上帝就是in ê君王,會帶領in,並以公義kah信實統治in。

第1到6節,ná親像第九十五篇仝款,族群á是部落ê長老、領袖出來,高聲呼喊所有ê人lóng tio̍h出來歌頌上帝,而且是beh「ta̍k工」lóng來傳揚上帝拯救ê「佳音」。

第3節提起上帝ê「榮耀」、「偉大ê作為」等詞,lóng是teh表示上帝ê拯救ê意思。Á第4節ê「上主到大」,意思是teh指至koân、神聖ê意思。

第5節ê「列國ê神lóng不過是偶像」,表示虛無,m̄是真實ê,因為án-ne,根本就m̄是神(參考九十七:7)。Tī以賽亞書第四十章18到26節、第四十一章23到24節、第四十四章6到8節、第四十六章5到8節等等經文,先知以賽亞lóng有清楚提起虛假ê偶像神明之特色,chiah-ê偶像神明m̄-nā無法度知影teh beh發生ê事,家己連動mā bē,iáu需要別人來幫助,chit種神明koh怎樣ē-tàng拯救別人?無可能ê事!真正神,就是親像chit位詩人所講ê,是「創造諸天」ê神,chiah是真正神。

第6節ê「大能」是teh指上帝拯救ê氣力,而「華美」則是teh指上帝居所聖殿之美,是無tè比。

第7到9節,詩人tī第7節chia講「地上萬民lóng tio̍h頌讚上主;tio̍h o-ló祂ê榮耀kah大能」,然後tī第8節b句隨時提起「tio̍h帶供物,進入祂ê殿宇」。如果「殿宇」指ê是耶路撒冷聖殿,就有真特別ê意思。因為耶路撒冷聖殿獻祭ê祭壇所在,m̄是外邦人thang進入ê,只有猶太人chiah ē-tàng進入祭壇邊。因為án-ne,當詩人án-ne描述ê時chūn,真清楚teh說明一個心中ê期待:有án-ne ê一工,全世界所有ê人民lóng kā以耶和華上帝為主,lóng kā以耶路撒冷聖殿做中心敬拜上帝,而chit點是久長以來先知文獻中一再提出ê ǹg望。

第9節ê「坦覆 (thán-phak)敬拜」,表示用穿插聖潔ê衣飾來敬拜上帝,表示一種對上帝極高ê尊崇ê意思,ná親像參加婚宴ê歡喜一般。

第10到13節,chit段詩歌表明上帝chiah是真正審判者kah統治者。Tī祂ê治理之下,「公義」是治理ê基礎,信實是祂治理之下ê記號,因為án-ne,所有一切受造物,lóng teh beh tī chit兩個基本法則之下,顯現性命ê活力。


經文:

詩篇 97:1-97:12

註釋:

這mā是kah第九十六篇仝款,lóng是teh歌頌上帝ê榮耀,因為祂是王,是統治者。

第1到5節,因為chit位創造ê主宰做王,所有被造之地lóng當歡呼歌頌,m̄-nā是大地,mā包括島嶼。Chit位創造ê主宰,統治ê方式ná親像第九十六篇所提起ê,公義是祂統治ê根基。

Tùi第3到4節來看,真緊to̍h會想tio̍h以色列人出埃及ê經歷(參考出埃及記第十三、十九章)。

Chia ê「火」kah「sìh-nà」tú好回應了第2節所提起ê「密雲幽暗」,lóng會因為án-ne被照亮顯現出來。Sìⁿ-nà附帶來ê便是雷轟,聽tio̍h雷轟ê聲音,就算是大山mā會驚惶phi̍h-phi̍h-chhoah,甚至會親像蠟一般鎔化掉,意思是teh指就算ná親像群山一般ê堅固、穩定,只要聽tio̍h上帝ê聲音mā仝款(參考彌迦書一:4),因為上帝是創造宇宙萬物ê主宰。

第6節,「諸天」,mā表示所有ê天使。另外一方面,tī以色列人民ê宇宙觀中,認為天至少有三層(參考哥林多後書十二:2)。詩人用chit種詞彙,主要teh表示宇宙浩瀚之大,lóng是上帝所創造、管理。M̄-koh所有上帝所創造ê萬物,lóng tio̍h齊聲宣揚,上帝是公義ê,tī祂治理之下lóng thang看見上帝ê「榮耀」。

第7到9節,第7節kah第9節真清楚表明,拜虛假ê偶像神明kan-taⁿ會hō͘人帶來侮辱,因為無任何神明ē-tàng khiā立tī創造萬物ê上帝面前。

第8節ê「錫安」、「猶大」,lóng是teh表明有上帝同在ê所在。

第10到12節,chit段詩歌有含勸勉ê韻味。Kā所有上帝喜愛ê子民講,ài in lóng清楚知影上帝喜疼in,m̄-koh討厭邪惡者,會拯救祂ê子民脫離邪惡者。因為án-ne,上帝ê子民應該mā tio̍h學習「憎恨邪惡ê人」,án-ne,邪惡ê人就無法度囂張,mā會知影見笑。

第11節ê「光照耀」,mā表示上帝ê賜福、拯救,而ē-tàng領受chit種恩典ê人,是「心地正直ê人」。Chit種人會知影怎樣歌頌上帝、o-ló上帝ê聖名。

經文:

詩篇 98:1-98:9

註釋:

Chit篇mā是屬tī o-ló上帝ná親像君王ê詩,tī祂ê治理之下ê人民,lóng會向chit位偉大ê君王唱出歌頌ê詩歌。Chit篇詩歌ê踏話頭kah第九十六篇仝款,而且結尾mā是仝款。Koh tī最後一段(第九十六篇11到13節,對照第九十八篇7到9節)lóng有仝款ê主題,teh呼籲所有受造ê大海、大地,以及其中ê生物lóng tio̍h歌頌上帝。

第1到3節,tùi chit段詩歌中,thang看出chit首詩比較khah接近tùi受掠ê巴比倫tńg來國之作品,因為tī第3節提起上帝「謹守向以色列人所做ê應允」,然續後落來tī第3節ê c句講「全地ê人lóng看tio̍h咱上帝ê救恩」,chit種句話清楚說明是以色列人民tī患難中得tio̍h解脫後,對上帝慈愛ê回應。

上帝「行了奇偉ê事」,chit種句話通常lóng是teh指上帝伸出救援ê手,帶領以色列人民行出埃及,而且kā紅海ê水分開,hō͘以色列人民平安地行過去,卻同時埋葬了埃及大軍tī紅海中。續落來講上帝以「大能kah神聖ê氣力得tio̍h勝利」,chit句話kah以色列人民去相戰有關係。詩人beh表達一個基本觀念:若是無上帝同在出戰,就無辦法得tio̍h勝利。因為是上帝為以色列人民相戰。Á上帝會出手相戰,是為tio̍h beh拯救被欺壓者脫離欺壓者ê手。上帝會án-ne做,是為tio̍h beh實踐祂ê諾言,因為祂是「信實」ê上帝,有「無變ê疼」。

第4到6節,「豎琴」、「號筒」、「號角」等樂器,lóng是以色列人民常有,而且是隨身帶ê樂器。豎琴,這是顧羊人手上ê彈弓,是一支藤條搭配tio̍h皮製ê細繩,thang用來攻擊野獸,mā用來攻擊來欺壓ê對手,ná親像大衛phah巨人歌利亞仝款。M̄-koh chit種弓,mā thang用來當豎琴ê樂器彈奏吟唱詩歌。號筒kah號角lóng是用羊角á是牛角製作而成ê吹號樂器。這說明in m̄-nā kan-taⁿ是用口吟唱,mā用chiah-ê隨身帶ê樂器伴奏歌頌上帝。

第7到9節,第7節是對稱句型。「江河拍掌」,是teh指水湧打擊ê聲音。Á「群山」同齊「歡唱」,這是teh指風吹tio̍h樹葉所發出來ê聲音。這真清楚表示山、海lóng tio̍h齊聲歌頌上帝。原因是上帝是統治者,祂用「公義統治世界」,mā用「信實對待萬民」。所有ê人lóng歡喜統治者用這兩項來治理國家。


經文:

詩篇 99:1-99:9

註釋:

這mā是一篇歌頌上帝就是以色列民族ê君王ê詩篇。Tùi第九十五篇到九十九篇ê中間,以chit篇siōng-kài特別,因為chit篇詩歌是偏重tī以色列民族kah上帝之間ê關係。Ná親像頭前真chē詩篇所強調ê,chit位萬國之王ê上帝,是一個公義ê君王,祂一定會主持公道。

Tī第3節、第5節、第9節等等,lóng有一句「伊神聖莊嚴」,這清楚kā咱講chit首詩是用頌讚上帝做主題寫ê。Chit首詩ê特色是tī:上帝ê神聖莊嚴,tùi祂ê統治方式表明出來,親像tī第2節,提起上帝ê統治威力超越萬國。

第1到3節,「ki-lō͘-pek」,這是teh指上帝ê天使。Tī上帝ê約櫃,有雕刻ki-lō͘-pek tī蓋kòa頂面,表示上帝kah以色列人民之間有上帝ê天使ki-lō͘-pek看守tio̍h約。以西結書講in固守tio̍h上帝寶座(參考以西結書十一:22),in聽從上帝ê命令做tāi-chì。Chit首詩篇開始,就講上帝做王掌權,大地就會震動,只要是上帝做王,萬國萬民lóng會來歸順,而且會同出頌讚歌聲傳揚祂ê聖名。

第4到5節,chit兩節講出上帝ê特性,就是喜愛公義、好憐憫(參考彌迦書六:8)。Chia用「喜愛公正」、「建立公平」、「伸張公義」、「支持公道」等詞來形容chit位ná親像君王ê上帝。

第6到9節,chit段短短詩歌,用摩西、亞倫,kah撒母耳來說明tùi出埃及進入曠野,一直到進入迦南地了後ê歷史,說明上帝會垂聽in ê祈禱。雖然tī in行過ê路上,是一再犯罪hō͘上帝忿怒、艱苦心,甚至用嚴厲ê方式懲罰以色列人民,m̄-koh chiah-ê懲罰lóng表達上帝是一個赦免ê上帝。若m̄是上帝有憐憫ê疼,以色列人民早就被敵人hō͘消滅。因為án-ne,詩人用chit種詩歌teh帶領以色列人民歌頌上帝。

經文:

詩篇 100:1-100:5

註釋:

Chit首詩篇siōng常常hông用tī主日禮拜ê時ê「宣召」,因為這是一首呼召民眾來敬拜上帝ê詩歌,用tī「宣召」ê時非常適當。Chit首詩篇ê內容kah第九十五篇真接近,親像第九十五篇2節kah第一○○篇4節;第九十五篇7節kah第一○○篇3節等等。

第1到3節,這是呼召萬民同齊來歌頌上帝。第2節ê「到伊面前」,意思是teh指帶禮物(獻祭用ê)到敬拜ê聖殿去。

第3節thang看出以色列人民siōng特別ê所在是kā kui個民族kah上帝之間ê關係,譬喻成羊群kah顧羊人之間ê親密關係(參考詩篇廿三:1、八十:1)。Chit點mā是tī所有ê民族中siōng特別ê。

第4節,chia講beh用「感謝」、「頌讚」進入敬拜上帝ê聖殿,這真清楚說明獻祭ê時ê禮儀,就是一面獻上祭品,一面tio̍h歌頌上帝賞賜ê恩典。

第5節,koh一pái強調上帝ê「慈愛」kah「信實」,lóng是永遠存在ê。前者表示上帝永遠無變ê疼,後者說明上帝堅守祂kah子民之間所立ê約,永遠bē改變。因為祂kah子民所立ê是永遠之約。因為án-ne,上帝一定會堅持到永遠。


經文:

詩篇 101:1-101:8

註釋:

這是一首國王á是統治者,teh回應上帝揀選伊做領袖ê詩歌,teh表明伊kā以上帝ê教導做中心,hō͘伊統治ê國家、治理之下ê人民看見上帝ê公義。

第1到2節,chit位君王表示伊beh學習上帝ê「慈愛kah公義」,chit兩項lóng是上帝ê特性。表示chit位君王beh彰顯上帝造伊ê形像teh治理之下ê子民面前。Chit位君王mā teh表示伊beh學習「誠實」,而這差不多是所有上帝揀選人來當奴僕siōng重要ê基礎。因為君王lóng是上帝ê奴僕。伊所面對ê,是上帝。無誠實ê心,等於teh褻瀆上帝ê神聖。Mā只有「誠實」chiah ē-tàng hō͘人過「純潔」生活。

第3到4節,chit位君王無容允伊治理之下ê子民背離上帝,去作拜偶像(指邪惡)ê事。為tio̍h beh保持純潔ê生活,chit位君王表明伊絕對m̄ kah欺騙、講白賊ê人來往(第4節所講ê「不沾染邪惡ê事」)。

第5到8節,當chit位君王有頂面所講ê決心了後,這四節伊表明施政ê準則。有下列幾點:一是beh消滅做假見證ê人(毀謗);二是心中狂傲ê人,chit種人mā是藐視上帝ê人;三是m̄免假冒偽善ê人擔任官職;四是beh採用誠實、忠心ê人,好建造一個誠實ê國度。

第8節所提起ê「ta̍k工」,是teh指每工開庭審理國家案件,一定會詳細審理,beh hō͘上帝所賜福ê國度,是真實無欺ê社會。

經文:

詩篇 102:1-102:28

註釋:

這是詩篇中七首懺悔詩中ê一首(另外六首是:第六首、第三十二首、第三十八首、第五十一首、第一三○首、第一四三首等),tùi第23到24節thang明顯看出是屬tī個人ê懺悔詩歌,因為án-ne真少用tī公眾ê場合裡。

第1到12節,chit段是詩人teh向上帝傾訴伊性命所tú-tio̍h ê苦難。Tī chit段傾訴ê詩歌中,詩人採用「野鳥」、「貓頭鷹」、「雀鳥á」來描述家己ê孤獨無助。因為伊感受bē-tio̍h上帝ê垂憐,即使向上帝祈禱mā得bē-tio̍h回應。

第4到5節、第11節等等,lóng清楚顯示作者已經面臨性命ê終點,陷入奄奄一息中間。詩人ê意思是若上帝iáu m̄出手救助,伊隨時就會死亡。伊甚至認為仇敵敢囂張地辱罵、戲弄、詛咒伊,就是因為上帝受氣ê緣故(第9到10節)。

第13到22節,chit段詩歌thang看出詩人真可能是hō͘掠到巴比倫做奴隸,tī苦難中所寫ê詩歌。因為tī巴比倫時常受tio̍h戲謔,ná親像第一三七篇ê詩人描述in受掠tī巴比倫做奴隸ê時所經歷到ê境遇仝款。Chia詩人清楚表示,in雖然活tī奴隸生活中,iáu-koh確信上帝就是in性命ê救主,深信有án-ne ê一工,上帝一定會救助in,帶領in重回厝裡園,並且復興in ê國家。因為án-ne,in beh「為後代kā上主ê作做記號錄落來,hō͘ hiah-ê未出世ê人曉得頌讚伊」,chit種信仰情操chiah是真實ê。

第23到24節,chit段詩歌thang看出詩人感受tio̍h家己壯年ê日子,卻面臨死亡ê來臨,因為án-ne,祈求上帝ê憐憫,hō͘伊ē-tàng koh再繼續生存落去。

第23到28節,thang看tio̍h詩人kā上帝ê永恆kah家己ê目nih-á做對比,寫出家己心中ê感受,mā是伊ê信仰告白:詩人知影家己ê有限,kah上帝無窮ê能力。

第25到27節被新約希伯來書作者引用(參考希伯來書一:10—12)。

經文:

詩篇 103:1-103:22

註釋:

Tùi chit-ê首詩篇到第一○七篇,這五篇詩篇被歸類做伙,lóng是感恩ê詩歌,而詩篇第一○三篇tī chit五篇詩歌中,hō͘人認為是siōng súi ê一篇詩歌。

第1到5節,詩人有可能經歷過重大ê破病,hō͘ 上帝醫好了後,伊tùi心底o-ló上帝ê慈愛。Tùi第3節thang看出,古代東方社會有種觀念:破病是上帝對人所犯罪ê懲罰。M̄-koh tī chia,詩人表示上帝已經赦免伊ê罪,因為伊ê病已經得tio̍h醫,m̄-nā án-ne,身軀tú-teh漸漸康復,而且加添了新氣力,hō͘伊感覺ná親像鷹鳥仝款ê強壯。

第6到18節,tùi第10節、第12節、第14節等等lóng是用「咱」,就thang看出chit段詩歌是屬tī全體民眾歌頌ê。第8節:「上主慈悲仁愛,不輕易受氣,滿有無變ê疼。」chit句ē-sái講是kui本聖經ê主題。

第6節koh一pái看見上帝ê特性,就是歡喜「伸張正義」,會替被壓迫者伸冤。

第8到14節,詩人m̄-nā是看tio̍h目睭前ê,而且是看tio̍h性命ê深處。伊用「天」kah「地」間ê cheng差之大,來形容上帝ê疼,ná親像hit種ê高大;然後用「東」kah「西」間ê距離之廣闊,來形容上帝kā罪tùi人ê身上giú開到chiah-ni̍h闊,hō͘人無koh陷入罪惡中。因為上帝知影人是用土粉造ê,非常脆弱。伊bē用嚴厲ê方式懲罰人。上帝ê懲罰lóng是tī人醒悟後就停手。因為是屬tī土粉,所以性命非常有限kah目nih-á。M̄-koh上帝對忠實tī祂ê人,則堅守所立ê約到永遠。

第19到22節,chit位詩人m̄-nā呼籲所有ê人lóng tio̍h歌頌上帝,伊mā呼籲天頂ê天使beh來歌頌,甚至所有受造ê萬物lóng來齊聲歌頌。

經文:

詩篇 104:1-104:35

註釋:

這mā是四首頌讚上帝創造之美ê詩篇之一,其它三篇是第八篇、第十九篇1到6節、第廿九篇等。作者tùi上帝創造ê宇宙萬物開始講起,頌讚上帝創造ê美。有一種講法,認為chit首詩是用創世記第一章為基礎,寫出創造ê美kah奇妙。親像第1到3節,是創造ê第一到兩工;第4到18節,是創造ê第三工;第19到24節,創造ê第四kah第六天;第25到26節,是創造ê第五天;第27到 30節,是kui個創造ê總結,講tio̍h一切受造物lóng是tī上帝ê「氣」中生活,因為萬物性命ê來源,就是上帝ê「氣」á是「靈」。

第1到3節,第1節ê a句,kah chit首詩篇最後一節(第35節)最後仝款。因為án-ne,起頭詩句kah結尾詩句仝款,lóng是用「我ê靈ah,tio̍h頌讚上主!」。

Chit段詩歌tùi「光」開始,然後有「穹蒼」出現,續落來是有「高天ê水」,mā有「雲彩」kah「風」。這詩人mā講上帝以雲彩當做「戰車」,表示雲彩是上帝ê交通工具(參考詩篇六十八:4,申命記三十三:26,以賽亞書十九:1)。

第4到9節,chit段詩歌出現創造ê第三工,mā就是大地kah大海ê出現,詩人特別強調上帝ê命令一出來,連水lóng得聽從。Chit種講詞對以色列人民來講真特別,原因是in看海洋、大水lóng是危害性命ê氣力。M̄-koh chit種危害性命ê氣力聽tio̍h上帝ê命令,就lóng乖順聽從,m̄敢超過jú雷池一步。

第10到13節,chit段詩歌開始出現山嶺間有水thang供給野獸、野驢á lim,有樹木hō͘空中ê飛鳥棲息、吟唱詩歌,而且有大地thang生出供給人類食用ê菜蔬,mā hō͘人thang種作五穀雜糧。

第14到18節,chit段詩歌提起「釀酒」,這表示人開始種植果子樹,mā會製造食用ê「油」kah得tio̍h糧食「培養體力」。第16到18節,詩人提起高聳ê香柏樹松樹lóng是上帝栽種ê,hō͘鳥á thang tī樹á頂做巢作窩延續下一代性命,m̄-nā án-ne,mā有野山羊kah石獾出入。

第19到23節,chit段詩歌特別提起日月星辰kah日夜ê變化,這真清楚是創世記第一章14到19節ê背景,m̄-koh mā說明有kóa民族kā日月星辰當做神明teh崇拜ê時,詩人卻真清楚表示,chiah-ê並m̄是神明,卻是上帝創造用來管理時間ê。Chia mā提起人kah獅出現。

第24到26節,chit段提起海洋,以及海裡ê動物。比較khah特別ê所在,是tī第26節,詩人提起人類造ê船隻tī海洋航行,ná親像海中ê動物teh泅水仝款。

第27到30節,chit段詩歌ē-sái講是頭前所有創造ê一個結論,表示chiah-ê受造ê一切,ē-tàng延續性命落去,lóng是上帝ê賜福。若是上帝kā祂ê活氣收tńg來,性命就結束。換句話講,所有萬物ê性命,lóng是tī上帝手中。上帝mā賞賜食物hō͘所有受造ê動物,以及人類。

第31到35節,這是詩人teh歌頌上帝創造ê偉大,只要活teh ê日子裡,一定lóng tio̍h o-ló歌頌。只要知影人ê有限、渺小,以及上帝就是性命ê主宰,所有作奸犯罪ê人就會遁形消失,m̄敢胡作非為。

經文:

詩篇 105:1-105:45

註釋:

Chit首詩歌kah第一○六篇有密切關係;只是chit首詩偏重tī kah上帝之間所立ê約ê關係,kah一○六篇注重tī懺悔犯罪ê焦點上無仝款。Ná親像第七十八篇仝款,這三篇詩篇lóng是屬tī「史詩」。Tī這篇詩篇中,作者採用了亞伯拉罕hō͘ 上帝揀選,直到出埃及記第十七章等篇幅ê背景,講述上帝揀選以色列人民、立約ê資料。

Chit篇詩歌ê第1到15節,mā thang參考歷代志上第十六章8到22節ê詩歌。

第1到6節,chit段詩歌一再呼籲「亞伯拉罕ê kiáⁿ孫」,kah「雅各ê kiáⁿ孫」beh向萬國宣揚上帝奇妙ê作為。Tio̍h注意ê是,當聖經講亞伯拉罕kiáⁿ孫ê時,表示iáu包括以實瑪利ê 眾kiáⁿ孫。Á講雅各ê kiáⁿ孫,是teh指十二支派。所謂「奇妙ê事」則kah上帝ê救恩有密切關係,而拯救是kah立約、揀選有關。Mā thang án-ne講,kui個以色列民族ê歷史經歷,就是tī kah上帝之間ê「約」中經過ê。Á這「約」是上帝kah in ê祖先亞伯拉罕所立ê,上帝一直遵守tio̍h「約」teh帶領以色列民族。

第7到11節,chit段經文開始提起上帝kah亞伯拉罕、以撒、雅各等父kiáⁿ孫等立「約」,並強調chit-ê約會延續到後代kiáⁿ孫「達到千代」lóng永遠常存,特別是tī第8節詩人koh一pái提醒以色列人民:上帝是信守約ê上帝,而且chit-ê約是永遠ê,會延續到千代kiáⁿ孫身上。Tio̍h注意ê是第11節,提起約ê內容包括上帝beh kā「迦南地賜hō͘」亞伯拉罕kah伊ê kiáⁿ孫作為khiā起ê土地(產業),chit件事thang看創世記第十三章15、17節。

第12到15節,chit段詩歌講出出埃及進入曠野ê背景,以色列民族確實是「人數有限」ê小國小族(參考申命記七:7—8)。特別注意是第15節提起「揀選ê奴僕」、「我ê先知」,這兩詞意義仝款,lóng是teh指君王ê意思。Á君王表示ê是「受膏者」、「領袖」,mā thang用來當做「族長」解釋。

第16到22節,chit段詩歌ê背景是創世記第三十七到四十五章(第三十八章除外),記載約瑟hō͘伊ê兄弟出賣去埃及做奴隸,m̄-koh上帝有奇妙ê手,祂kah約瑟同在,賞賜hō͘約瑟有智慧知影怎樣解開夢ê啟示,tùi án-ne得tio̍h埃及法老王ê賞賜,並賦予伊當首相掌管全埃及國政。人ê pháiⁿ念頭,上帝有美好ê旨意。

第23到36節,chit段詩歌ê背景是創世記第四十六章到出埃及記第十二章,談及雅各知影siōng疼ê kiáⁿ約瑟當上埃及宰相,並且要求伊帶全部家人進入埃及躲避嚴重ê饑荒,以及雅各一家人進入埃及後,tī埃及過富裕ê生活,並且繁延下代kiáⁿ孫眾chē,致使埃及人恐慌kah不安。就án-ne有新國王改變了國家政策,開始迫害雅各ê kiáⁿ孫以色列人民。

上帝差派摩西kah亞倫帶領以色列人民行出埃及,透過真chē神跡奇事,最後安然地tùi埃及離開。為tio̍h beh帶領以色列人出埃及,上帝行了真chē神跡,chiah-ê神跡奇事記載tī出埃及記第七到十一章,最後一個神跡,就是kā埃及境內所有ê大kiáⁿ lóng「刣死了」,mā同時刣滅了所有「頭胎」ê動物cheng-seⁿ。Án-ne,埃及國王chiah只好放以色列人民離開埃及。

第37到42節,chit段詩歌ê背景就是出埃及記第十三章以後,以色列人民離開埃及了後,進入曠野漂流ê經過。特別描述tī曠野漂流期間,因為無食物,上帝「tùi天頂降糧食(嗎哪)餵飽in」,mā差「鵪鶉」hō͘ in有肉食,並且tùi「石磐,hō͘泉水湧出」,解除了in tī漂流曠野ê時所tú-tio̍h ê飢渴。M̄-nā án-ne,上帝iáu用「雲彩」遮日時炎陽ê暴曝,「夜間用火照亮in」,hō͘ in tī日夜溫差極大ê曠野,也ē-tàng安然經過。Chiah-ê lóng是上帝奇異ê恩典。

第43到45節,chit段詩歌是Chit篇ê結尾,詩人用簡單ê進入迦南「異族ê土地賜hō͘」以色列人民作結尾,希望以色列人民會真正遵守上帝hō͘ in ê律法誡命。這thang tùi約書亞記第廿四章看出,以色列人民teh帶領in進入迦南應允之地ê約書亞面前chiù-chōa,表示in一定會遵守上帝hō͘ in ê律法誡命。

經文:

詩篇 106:1-106:48

註釋:

Chit首詩篇mā kah第七十八篇、第一○五篇仝款,lóng是teh回溯(sok)過去ê歷史,因為án-ne,被稱做「史詩」。Tī第一○五篇ê詩篇是用「約」做主題,描述上帝án怎揀選亞伯拉罕、以撒、雅各成做伊ê奴僕(族長),然後帶領in進入埃及繁延下一代,茁壯kui個民族。然後koh帶領in離開埃及,經過曠野長到四十年漂流ê歲月,了後帶領in進入應允ê迦南地。chit-má chit首詩篇則以「犯罪」、「悔改」做主軸,描述上帝ê仁慈kah無變ê疼,疼惜祂所揀選ê以色列人民。Chit首詩篇kā以色列人民如何在曠野中犯罪ê事實記錄了落來,mā記落來了in懺悔所犯ê罪過。第一○五篇ê詩歌是kā重點放teh講述上帝用祂豐富ê慈愛帶領以色列人民,這慈愛顯明上帝tī立「約」上ê特性。Á這第一○六篇ê詩歌,則偏重tī人犯罪了後,上帝iáu是仝款施出憐憫ê疼,拯救祂揀選ê以色列子民,因為祂是一位記念「約」ê上帝,這是因為祂ê「慈愛」ê緣故。

第1到5節,這是chit首詩篇ê引言,以o-ló kah祈求開始。

Tī第1節開始ê chit句「tio̍h o-ló上主」,kah tī最後一節ê最後一句「tio̍h o-ló上主」仝款,其希伯來文是用「哈利路亞」,tī詩篇第一一一篇、第一一二篇、第一三五篇、第一四六到一五○篇等,起頭第一句lóng是用「tio̍h o-ló上主」(哈利路亞)。Tī chit段詩歌中,詩人koh一pái強調遵守上帝命令、伸張正義ê重要性。因為上帝ê拯救,就是teh顯明祂ê公義。

第2節詩人真清楚表達出上帝所做ê大事,m̄是用人ê語言ē-tàng講述、歌頌得清楚。Mā就是太偉大了,大大超過人ê語彙所ē-tàng表達。

第4到5節,是祈求ê詩歌,詩人祈求上帝ē-tàng hō͘伊「分享」、「會記得」、「拯救」伊,顯然地,詩人感受tio̍h上帝kah祂ê子民之間已經有距離。

第6到12節,tùi第6節,詩人用過紅海ê例來說明以色列人民tùi hit時開始就犯罪。原因是in一tú-tio̍h紅海就埋怨摩西帶領in離開埃及,竟然是beh hō͘ in死tī紅海(參考出埃及記十四:11—12)。M̄-koh上帝真有耐心,祂無受氣,卻是伸手分開紅海ê水,乾旱了河床,hō͘以色列人民安然地行過紅海,因為án-ne,以色列人民就歌頌上帝拯救ê大愛。

第13到18節,chit段詩歌ê背景kah民數記第十六章記載可拉、大坍、亞比蘭ê叛變記事有關。Chia並無提起可拉mā牽涉tī其中,可能是可拉ê眾kiáⁿ並無tī chit事件中往生(參考民數記廿六:11),而且後來伊ê kiáⁿ孫lóng tī聖殿參與服事工作。Chit段詩歌mā提起以色列人民ê祖先tī曠野就一再對上帝怨聲連連。上帝bat滿足in ê需要,m̄-koh mā降「破病tī in中間」。

第19到23節,chit段詩歌kah出埃及記第三十二章1到35節、申命記第九章8到21節等等有密切關係。會用「何烈山」,這顯然是根據申命記ê傳統(申命記第三十三章2節例外),chit-ê名稱tī出埃及記、民數記lóng是用西奈山。以色列人民鑄造金牛來代表拯救in脫離埃及奴役ê耶和華上帝,致使上帝大大不滿。表示in chiah tī曠野漂流ê時代,就已經bē記得拯救in ê真實上帝。第22節ê「含」是teh指埃及。原本上帝是非常受氣,想beh kā以色列人民hō͘ in毀滅,m̄-koh摩西為以色列人民向上帝哀求,懇求上帝kā伊ê名tùi名冊上刪除,用以換來上帝憐憫、赦免以色列人民。後來上帝只有kā hiah-ê參與拜偶像神明ê以色列人民用瘟疫除掉。

第24到27節,chit段詩歌kah民數記第十三到十四節有關,是摩西差派每一個支族ê代表,去窺探迦南地,結果去窺探tńg來ê探á,只有迦勒kah約書亞兩人同意beh繼續ǹg向上帝應允ê迦南地去,其餘十個支派ê代表lóng極力反對。原因是in認為迦南地ê人碩壯高大,根本就無力量thang進入,只有ē-tàng當in ê奴隸而已。第26到27節ê警語,thang參考利未記第廿六章33節,申命記第廿八章64節,chiah-ê警告後來lóng tī詩人ê時代應驗ā。

第28到31節,chit段詩歌thang參考民數記第廿五章,敘述有關摩押人誘惑以色列人民tī比珥棄sak上帝,去拜偶像神明ê事件,結果koh一pái引起上帝用瘟疫嚴厲懲罰in,佳哉有一位祭司亞倫ê孫á非尼哈,因為看見人民teh kā摩押cha-bó͘-gín-á行淫,犯無應該做ê事,伊kā做hit-ê事ê人刣死,chiah阻止了禍患嚴重蔓延落去。

第32到33節,chit兩節詩歌kah民數記第二十章1到14節ê記事有關。因為摩西被以色列人民為tio̍h缺水ê事煩到無法度忍受,因為án-ne mā對上帝出怨言,結果上帝決定連摩西mā無法度進入應允之地。

第34到39節,chit段詩歌是記載以色列人民進入迦南地了後,m̄-nā無kah迦南人隔離出來,反tńg是kah in通婚,而且跟tòe in ê風俗去拜偶像神明,koh khah慘ê,是國王iáu殺害無辜人民,並且kā家己ê kiáⁿ獻hō͘偶像神明(參考列王記下十六:3、十七:17、廿一:6)。In用chit種方式背叛了上帝,hō͘上帝非常痛心。

第40到46節,tùi第43節thang看出這是士師ê背景,in kúi-nā pái被外族人攻擊,然後就Tī痛苦中悔改,並請求上帝ê救助,就án-ne上帝一pái koh一pái地差派士師救助in。上帝會án-ne一而再、再而三伸手救助in,是因為上帝信守祂kah以色列人民所立ê約,mā用祂hit-ê無比ê疼,希望ē-tàng轉tńg來in悖逆ê心。第46節指波斯帝國興起,消滅了巴比倫帝國,塞魯士王決定釋放in tńg去故鄉重建家園。

第47節,詩人祈求上帝帶領被俘虜四散去做奴隸ê以色列人民tńg去故鄉。續落來呼籲所有以色列人民頌讚上帝ê恩典作結尾。

第48節,是詩篇第四集ê結束,kah第一到三段ê結尾lóng仝款,表示chit位慈悲ê上帝應該受tio̍h當有ê尊崇。

經文:

詩篇 107:1-107:43

註釋:

Chit首詩篇thang分做三個部分一是第1到3節;二是第4到32節,這部分是由四種遇tio̍h無仝苦難ê詩人向上帝祈求憐憫、看顧而吟唱ê哀歌,chit四種就是(1)失迷方向ê人,in行m̄-tio̍h去道路,致使性命陷入危險中(第4到9 節)。(2)因為違背上帝ê命令,而被關進監牢中受苦ê人(第10到16節)。(3)因為犯罪被懲罰,甚至致使重病ê人(第17到22節)。(4)tī航海中tú-tio̍h災難ê人(第23到32節)。因為上帝垂聽in ê祈禱,in請大家kah in同齊感謝上帝ê慈愛,頌讚上帝行大能奇事(第8節、第15節、第21節、第31節等等);三是第33到43節,描述上帝ê恩典kah慈愛。

Chit首詩篇ê特色,就是tī第二個段落中,每一個部分結束,就有一段副歌,而副歌ê開始lóng是「tī急難中,in求告上主」,然後用「in tio̍h感謝上主ê慈愛」結束(參考第6到8節、第13到15節、第19到21節、第28到31節)。

第1到3節,chit段是chit首詩篇ê開場序言,呼籲所有ê人lóng tio̍h來歌頌、o-ló上帝,因為上帝有永遠ê「慈愛」。Tùi第3節隱約thang看tio̍h chit首詩歌是以色列人民tùi奴隸之地巴比倫被釋放tńg來後寫做ê,詩人呼籲所有ê以色列人民beh來感謝上帝ê恩典,因為祂拯救受難ê子民。

第4到9節,chit段詩歌是teh描述以色列人民tī曠野漂流ê情景。曠野,是一個不毛之地,無任何食物kah水。因為án-ne,in經歷無水kah食物ê苦難,tùi án-ne求告上帝ê幫助。就án-ne上帝帶領in行到有水lim ê所在,mā幫助in chhōe-tio̍h食物,hō͘ in免去飢渴ê苦難。Ná親像頭前所提過,第6到8節是副歌。因為是tī曠野,所有結尾ê第9節講上帝垂聽in ê祈禱,hō͘ in解除了飢渴ê苦難。

第10到16節,tùi第11節thang看出chit段詩歌真可能kah以色列人民被掠到巴比倫做奴隸,過ná親像牢獄之災ê痛苦生活有關。M̄-koh mā可能是因為犯信仰上ê錯誤,致使災難臨身而陷入囹圄ê苦難。第13到15節是副歌,因為án-ne第16節講上帝ê拯救,是kā ná親像監牢ê「銅門」、「鐵閂」hō͘ phut斷、擊破,hō͘這受難者thang脫離,得tio̍h釋放。

第17到22節,chit段詩歌是談及破病所帶來ê性命苦難。舊約聖經時代有一個普遍ê看法,認為破病是kah犯罪有密切關係,是上帝伸手打擊悖逆ê子民ê一種方式。因為án-ne,tī破病ê苦難中,走chhōe上帝ê赦免,就等於是teh走chhōe上帝ê醫仝款。

Chia詩人tī破病ê苦難中祈求上帝ê救助。詩人tī chia表示已經病重到接近死亡ê邊緣,食不下任何物件,完全喪失「食慾」,chit時已經m̄是醫生ê能力ē-tàng救tńg來性命,除非有上帝ê醫。Á上帝ê話,就是性命ê來源。因為án-ne,當這苦難者向上帝祈求,上帝就醫伊,hō͘伊ē-tàng康復起來。第19到21節是副歌,然後第22節詩人tī得tio̍h醫了後,tio̍h用詩歌向上帝獻上感謝,講述上帝奇妙ê「作為」。

	第17節ê「得病」,原本希伯來文mā有「成做愚昧」ê意思。用愚昧來看chit段詩歌mā thang明白,因為愚昧所表明ê,就是對上帝認bat無清楚,致使離開上帝。當人離開上帝jú遠,痛苦就會加重。

	第23到32節,chit段詩歌講述航行tī大海中所遇tio̍h ê苦難。以色列文化中有一個傳統,認為大海是邪惡勢力、危害性命力量ê隱藏ê所在。上帝創造之初,就是用祂ê靈運行tī水面上,先穩定了水對性命ê危害,了後開始創造。創世記第七到八章講述上帝用大水消滅所有受造ê萬物。重新另外一個創造。啟示錄第廿一章ê作者,講上帝所創造ê新天新地,無koh再出現大海。

無論是大海á是風,lóng是上帝所創造。當航行者tú-tio̍h大風湧,m̄-nā khiā bē穩,明明是ná親像lim醉酒ê人仝款,東倒西歪,chit時船teh要沉無ê時,所有身上ê才能lóng 無路用,最後只chhun上帝thang óa靠。因為án-ne,只有ē-tàng向上帝祈求,chit時,上帝發出命令,hō͘狂風無koh呼嘯,一切風kah湧lóng聽從上帝ê命令。Án-ne,航行者就bē擔憂船翻了「沉到深淵」中。

第28到31節是副歌,tī苦難中向上帝祈求,上帝必定垂聽。chit-má詩人beh見證tī上帝命令之下風平浪靜,chiah致使航行者thang上岸,並且tī「人民ê大會上宣揚上帝ê偉大」。

第33到38節,這是一段歌頌上帝奇妙作為ê詩歌,表明上帝就是kui個宇宙萬物ê創造者,mā是主宰,一切萬物lóng是出tī祂,mā屬tī祂。因為án-ne,只要上帝發出命令,河水會乾旱,肥ê土地mā會變荒蕪,上帝用chit種方式來對付hiah-ê「邪惡」ê人。M̄-koh相對ê,上帝mā ē-tàng hō͘沙漠變成綠洲,hō͘ khiā起tī chit種地方ê人,無koh擔憂iau餓,in ē-tàng掖種,而且會得tio̍h豐富ê收成。M̄-nā án-ne,上帝會賜福hō͘聽從祂旨意ê子民,hō͘ in充滿tio̍h性命力,ē-tàng chē kiáⁿ chē孫,家畜lóng會增加。其實,chit段詩歌mā ē-sái講是kui個以色列人民歷史ê濃縮版。

第39到42節,chit段講述上帝是一個公義ê主,祂討厭欺壓人ê人,祂一定會出手打擊chit種欺壓人ê人,救出受tio̍h欺負ê人,並且賜福hō͘ chit種軟弱者。上帝用chit種方式來表達祂ê正義。「正直ê人」看tio̍h lóng歡喜,而「邪惡ê人」看見上帝進行公義ê審判ê時,只有ē-tàng「啞口無言」。

第43節,所謂「明智ê人」,意思是teh指認bat上帝ê人,會清楚上帝chit種作為。Mā tùi chia體驗tio̍h上帝ê疼永bē改變。

經文:

詩篇 108:1-108:13

註釋:

有一種看法,認為詩篇tùi第一○八到一一○篇,這三篇是所謂「大衛詩歌」,意思是確認這三篇lóng是大衛所寫ê詩歌。原因是無論第五十七篇á是第六十篇,lóng有註明是屬tī大衛ê詩歌。Á這兩首詩篇koh kah這幾篇詩篇有關連。

Chit首詩篇是由兩首無仝ê詩歌合併做伙ê,第1到5節kah詩篇第五十七篇7到11節相近,而第6到13節kah詩篇第六十篇5到12節非常相近。前半部詩歌ē-sái講是teh歌頌上帝,而後半部詩歌是祈求上帝ê幫助,hō͘ in ē-tàng有力量對抗敵人ê侵犯。作者相信,只有óa靠上帝ê氣力,chiah ē-tàng贏過敵人威脅。咱無法度了解為甚麼會kā chit兩首無仝ê詩歌彙編做伙,真可能是因為當時以色列人民不時受tio̍h以東人kah非利士人ê侵犯攪擾,因為án-ne,kā頭前有用過ê詩歌koh再the̍h出來吟唱。

第1到5節,詩人表達了伊對上帝有堅定ê信心,無論tú-tio̍h甚麼狀況,lóng tio̍h用歌頌ê方式來o-ló上帝。第2節ê「我beh kā日頭mā喚醒起來」,其意是teh指早起起得非常早,天iáu未亮,日頭iáu無上升,詩人就已經起來歌頌上帝。Tī第4節提起上帝ê特點,就是有永恆ê疼,kah祂信實ê偉大,ná親像高天hit種ê大,hō͘人讚嘆,mā hō͘人敬畏。

第6到13節,chit段詩歌是teh祈求上帝拯救。Tī chit段詩歌中真清楚提起kúi-nā個族群,第8節提起瑪拿西、以法蓮等,chiah-ê lóng是屬tī北國以色列,而猶大則南國。瑪拿西是約旦河東岸,而以法蓮kah猶大lóng是西岸。詩人主要teh說明,chiah-ê lóng是屬tī上帝賞賜hō͘以色列民族定居ê土地。詩人用「頭盔」來表示siōng重要ê防衛能力,而用「權杖」來表示王權、統治權。

第9節,祈求上帝hō͘ in ē-tàng降服摩押,kā以東人趕出去,mā phah敗非利士人。

第10到13節thang看出詩人心中ê掛慮,因為以東顯然入侵而in無法度抵擋,詩人擔心會受害。M̄-koh,詩人mā講只要有上帝伸手幫助,就一定會戰勝仇敵。

經文:

詩篇 109:1-109:31

註釋:

這mā是一首屬tī哀歌類型ê詩。整篇內容充滿chiok厚ê不滿情緒。真可能就是因為作者hō͘人陷害、誣告,伊ná親像khiā tī法庭中,向hiah-ê審判者哭訴家己所受ê冤屈,並且請求代替伸冤。申命記第十七章8到13節記載關係人民申訴ê事件,oh得判斷ê時chūn應該有ê處理方式。Thang想像知影:當法官無法度判斷真偽ê時chūn,人民就koh-khah容易感覺受tio̍h冤屈。Chit首詩歌顯然有chit種內容。類似chit種詩歌,tī詩篇中有第五十八篇、第六十九篇、第八十三篇、第一三七篇等,m̄-koh,以chit篇所用ê詞句siōng-kài激烈。

Tùi chit首詩篇thang學習tio̍h聽受冤屈ê傾訴,ná親像上帝垂聽受苦者ê傾訴仝款,是件非常重要ê信仰功課。

第1到5節,詩人來到上帝面前,請求上帝替伊伸冤。因為伊ê仇敵用「講白賊」加上「毀謗」ê話攻擊伊,中傷伊,koh khah嚴重ê是,chiah-ê仇敵是「以怨報德,以恨報愛」。Chit種情形mā出現tī詩篇第三十五篇11到12節。

第6到19節,這是一段比較khah容易引起爭議ê詩歌。因為所用ê詞句lóng是非常惡毒之話語,因為án-ne,有bē少詩篇學者認為chit種詩句無可能出tī詩人ê手筆。整段詩歌充滿tio̍h報復ê詞句,mā就是敵人怎樣對詩人,詩人mā期待上帝用仝款ê方式來懲罰敵人。其實,tī早期近東流行tio̍h「以眼還眼」ê觀念,因為án-ne,chit種詞句mā不時出現tī祭祀禮儀中,認為án-ne chiah ē-tàng算是公平。M̄-koh耶穌教導人tio̍h改變chit種觀念kah思維,伊認為應該tio̍h用疼贏過惡,而且tio̍h學習上帝ê仁慈,chiah是正確。因為上帝用祂ê慈愛kah永遠無變ê疼對待所有ê人(參考路加福音六:27—36)。

第20到25節,chit段詩歌是teh向上帝求助,伊向上帝傾訴家己所tú-tio̍h ê困境,包括「窮困貧苦」、「心內傷痛」、身軀虛弱無力、hō͘人「譏笑」等等,chiah-ê lóng hō͘詩人感受tio̍h生不如死ê艱苦心。因為án-ne伊用「像黃昏ê殘影」、「像一條草蜢被抖掉」,性命teh beh消失仝款ê無奈。

第26到31節,koh一pái祈求上帝用祂ê慈愛來拯救伊脫離敵人ê迫害,詩人深信上帝一定垂聽伊ê祈禱,因為án-ne,伊tī群眾ê聚會中出來做見證,hō͘大家知影上帝真正為「窮苦人伸冤」。

經文:

詩篇 110:1-110:7

註釋:

這是一首君王登基加冕ê時chūn所吟唱ê詩歌。有kóa詩篇學者認為chit首詩篇真重要ê原因,是因為第1節被耶穌引用來反問hiah-ê經學教師,hō͘ in啞口m̄敢koh再問伊問題(參考馬可福音十二:36)。這mā就是為甚麼古代眾教父bat對chit首詩下了一句評語講:「篇幅雖小,份量卻重。」原因是它是一首關係君王ê詩歌。不過chit位君王是甚麼人?目前無人ē-tàng hō͘ in肯定ê答案。不過真可能是teh期待一位拯救ê君王來臨,如果án-ne,chit位君王應該是kah彌賽亞ê來臨有關係,原因是猶太人早就kā chit首詩歌當做是「彌賽亞詩篇」teh吟唱,而且早期基督教會彼得bat引用(參考使徒行傳二:34—36),以及希伯來書ê作者mā真chē所在引用它(參考一:13、五:6—10、七:11—19),致使chit首詩tī早期教會佔有真重要ê份量。Tùi第1節ē-tàng看出詩人ê期待,就是hit位beh來ê君王是上帝家己揀選出來ê,因為án-ne,chit位君王ē-tàng kah上帝同席而坐,而且是成做大祭司「麥基洗德」ê樣式(參考創世記十四:18),m̄-nā是君王ê角色,而且是帶領人民認bat上帝ê祭司。

第1到3節,第1節真可能就是祭司向王宣告,表示肯定被揀選出來繼位ê君王,是上帝所接納派駐tī土腳管理上帝子民之君王。然後就講chit種君王,必定會得tio̍h上帝ê賜福,m̄-nā國家ê氣力會興旺擴大疆域,而且充滿tio̍h少年活力。

第4到7節,詩人講上帝chiù-chōa,絕bē改變,chit種句話一再出現tī先知文獻中(參考以賽亞書十四:24,耶利米書廿二:5,阿摩司書四:2、六:8)。

「麥基洗德」,tī亞伯蘭時代,是撒冷王,mā是至koân上帝ê祭司(參考創世記十四:18)。Chia強調所有ê君王就會ná親像一個「祭司」,hō͘人民認bat上帝,mā幫助人民有敬虔ê宗教心,知影用真實ê態度敬拜上帝,mā用仝款忠實ê心,愛護家己治理之下ê人民。Chit種君王必定會有上帝ê同在,任何外力侵犯lóng會hō͘「制伏」。

經文:

詩篇 111:1-111:10

註釋:

這是一首o-ló ê詩歌。

Tùi第1到8節lóng是相對句(現代中文譯本tī「啟」ê部分,是「tio̍h o-ló上主」,應ê部分是「我beh一心一意感謝上主,tī伊正直子民ê聚會中感謝伊」),第9到10節是三個對句。Tī唱ê時chūn,ná親像今á日tī主日禮拜ê時所用ê「啟應文」一般ê模式。如果注意讀,mā會發見chit首詩kah第一一二首詩篇非常類似,甚至有人講這是出tī仝一個人ê手筆。比較khah特別ê所在,是這兩首詩lóng有二十二個句話,每一個句話ê起頭就是照希伯來字母ê順序排列寫出來ê,ná親像詩篇第九篇、第十篇、第廿五篇、第三十四篇、第三十七篇等等ê寫法仝款,可見詩人ê文學造詣非常高。

Chit首詩是teh歌頌上帝ê智慧、全能,kah祂ê正義。因為tī第4到6節thang看tio̍h是kah出埃及ê經歷有關,因為án-ne,通常lóng是用tī Pôaⁿ過節、七七收成節(五旬節),以及Tòa棚節等等節期ê時o-ló上帝。

第1節,「tio̍h o-ló上主!」tùi chit-ê篇開始,連續三篇lóng是用chit句詩句作起頭。Chit句話ê希伯來文是「哈利路亞」。當詩人唱出chit句ê時,會眾就會回應第二句:「我beh一心一意感謝上主,tī伊正直子民ê聚會中感謝伊。」mā就是啟應ê方式進行。Mā tùi chit句回應句開始,chiah算是本首詩篇ê開始,第一一二篇mā是án-ne。

第2到6節,chit段詩歌是teh敘述上帝用祂大能ê手,行奇異ê神跡帶領以色列人民ê祖先行出埃及,m̄-nā án-ne,mā tī曠野賞賜「食物」(這食物包括嗎哪kah鵪鶉),並且kah in立永遠ê「約」,續落來是賞賜「土地」hō͘ in thang安心khiā起。第2節用「上主ê作為jōa-ni̍h-á奇偉」開始,tī第6節回應是「伊向伊ê子民顯示大能」結尾。

第7到9節,上段詩歌以上帝奇妙作為做主軸,chit段詩歌以立約作重點。這立約ê基礎是根據上帝ê公義kah信實,hō͘祂kah揀選ê子民間ê約,thang存續到永遠。

第10節,tī第9節結束ê時用上帝「神聖thang驚畏」,續落來這第10節就講「敬畏上主是智慧ê開端」,chit句表示有智慧ê人,chiah是「明智」ê人,chit種人認bat上帝,知影祂是性命ê源頭。Chit句話mā出現tī箴言第一章7節、第九章10節,約伯記第廿八章28節。

經文:

詩篇 112:1-112:10

註釋:

Chit首詩篇仝款是o-ló ê詩歌,內容偏重teh o-ló上帝ê仁慈、憐憫、正直,敬畏上帝ê人必定會得tio̍h祂ê賜福。看chit首詩歌ê時,thang tùi第一一一篇最後一節(第10節)ê「敬畏上主是智慧ê開端」chit句開始,續落來tī chit篇第1節起頭就吟唱講:「敬畏上帝,意愛祂ê 命令ê人真有福氣!(全民版)」mā是kah第一一一篇仝款,用啟應方式編寫chit首詩歌。

第1節,chia講:「歡喜遵行上主誡命ê人jōa-ni̍h-á有福ah!」chit句詩句thang參考第一篇1到2節、第四十篇8節、第一一九篇35節、97節等等,lóng有仝款ê句話。因為上主ê誡命會hō͘人性命更新,充滿tio̍h性命ê活力(參考詩篇十九:7—11)。

第2到4節,chit段詩歌提起「義人」會得tio̍h上帝ê賜福,包括伊ê後代kiáⁿ孫在內lóng是。

第5到9節,chit段詩歌講tio̍h「義人」對上帝ê心,是永遠堅定不移,無論是tú-tio̍h甚麼境遇,伊lóng知影而且深信上帝會kah伊同在,因為án-ne,bē因為得tio̍h pháiⁿ ê消息而「驚惶」不安,因為伊深信上帝一定會看顧伊,成做伊ê óa靠。Chit段以第5節ê「慷慨好施ê人實在有福氣」開始,以第9節ê「慷慨賑濟窮苦人」作結尾,lóng teh強調chit種人是上帝所歡喜kah賜福ê對象。

第10節,因為上帝歡喜義人,因為án-ne,「邪惡ê人」看見這景況,就jú苦惱,mā jú嫉妒。M̄-koh上帝iáu是仝款bē賜福hō͘ chit種邪惡ê人,in只有ē-tàng「咬牙切齒」、「希望kā歸幻滅」,最後是無疾而終。
經文:

詩篇 113:1-113:9

註釋:

第一一三篇開始到一一八篇,lóng是Pôaⁿ過節暗頓ê時必唱ê詩歌。這六篇詩hông稱做「頌讚詩集」。這幾首詩歌常出現ê詩句是「tio̍h o-ló上主」。其實chit段詩歌m̄-nā是tī Pôaⁿ過節唱,mā tī五旬節、Tòa棚節、奉獻節等等節期ê時chūn唱。通常是tī Pôaⁿ過節ê暗頓ê時唱第一一三到一一四篇,飯後唱一一五到一一八篇。馬可福音第十四章26節講:「in唱了一首詩,就出來,到橄欖山去。」就是唱詩篇第一一五到一一八篇中ê一篇。

這是一首頌讚上帝ê詩歌。主要teh o-ló上帝ê威嚴、榮耀,以及祂對卑微、窮苦ê人ê眷顧、疼惜,ná親像tī第一三八篇6節a句所講ê:「上主至尊無上,m̄-koh伊看顧卑微ê人。」上帝雖然非常ê尊貴、威嚴、至上無比ê榮耀,m̄-koh祂會垂憐hiah-ê tī卑微、困苦中ê子民。猶太人tī重要節期中lóng會吟唱chit首詩歌。

第1到4節,chia一開始就講tio̍h「上主ê奴僕」,tī以色列人民ê觀念中,in就是上帝揀選ê「奴僕」(參考以賽亞書四十一:8、四十三:10、四十四:1、21、四十九:3)。另外一方面,所有ê君王、領袖等,lóng是上帝ê奴僕,祭司、先知mā是。因為án-ne,當帶領全會眾聚會ê人講「上主ê奴僕ah,tio̍h頌讚」chit句ê時,等於所有ê會眾lóng tio̍h回應第2節,講上帝ê名「應受頌讚」,而且是beh頌讚到「永遠」。然後第3節啟者koh宣告講「tùi日出到日落之地」,續落來回應ê群眾tio̍h講「上主ê名應受頌讚」,第4節mā是仝款ê方式。

第5到9節,chit節講出chit位偉大ê上帝,是jōa-ni̍h-á關心卑微困苦ê子民。第6節ê「觀看諸天kah大地」,表明上帝關心祂所創造ê天地萬物。然續後落來第7到9節,詩人teh表達一個基本觀念:上帝m̄是離人間真遙遠,祂m̄是高高在上,不聞人間苦難ê聲音,m̄是,祂是關心至極。特別ê所在是上帝會tùi「糞土中救拔貧乏人」,chit句話表明ê是社會中貧乏人往往被當做無用ê對象,ná親像糞土般ê hō͘人輕視、隔離出來。M̄-koh上帝卻beh提拔chit種人,hō͘ in高昇而且尊貴ná親像王子一般。仝款ê,tī以色列人ê文化中,無法度生育ê cha-bó͘人是hō͘人看bē起、輕視ê對象,mā是cha-bó͘人性命中siōng大ê恥辱,m̄-koh上帝卻beh hō͘ chit種cha-bó͘人「tī厝受敬重」。注意chit句「賜伊kiáⁿ」,有兩種意義:一是看起來無可能有娠生kiáⁿ ê人,ē-tàng有娠生育。另外一種表示充滿tio̍h性命ê活力,thang幫助真chē困苦ê人得tio̍h安慰。

經文:

詩篇 114:1-114:8

註釋:

Tùi chit首詩ê標題thang清楚看出是「Pôaⁿ過節之歌」,是tī節期ê第八工中吟唱。內容mā真清楚teh歌頌上帝帶領以色列人民行出埃及ê偉大神能。Chit首詩mā hông稱做「埃及ê o-ló詩」 (Egyptian Hallel)。

第1到2節,chia用「猶大」kah「以色列」,lóng是表示「雅各ê kiáⁿ孫」ê意思。第2節用「國」一字,表示這是先知撒母耳時代膏立掃羅做王了後ê事,以色列民族正式開始有君王制度出現,成做一個國家ê形式。

第3到6節,這第3節所講ê「紅海一看見就奔逃;約旦河mā倒流」,thang參考出埃及記第十四章19到24節,以及約書亞第三章14到16 節等等,表明ê是tùi出埃及到進入迦南地。第4節提起「群山像公羊跳躍;丘陵mā像綿羊蹦跳」,這是因為上帝出現chiah會有ê景象。聖經講每排出帝出現ê時,kui個山嶺lóng會因為聽tio̍h祂出現ê聲音而震撼、搖動(參考出埃及記十九:16—18,詩篇廿九:6、六十八:8)。M̄-nā án-ne,連石磐lóng會「湧出泉水」,這tī以色列人民漂流tī曠野時代就bat出現(參考出埃及記十七:5—6,民數記二十:8—11,申命記八:15),表明上帝創造ê萬物,lóng會聽從上帝ê命令而行動。


經文:

詩篇 115:1-115:18

註釋:

Chit首詩篇mā是歌頌、o-ló上帝ê詩歌。通常唱chit首詩歌ê時,是用輪唱ê方式來進行。Tī希臘文kah拉丁文ê翻譯本聖經lóng kā詩篇第一一四kah Chit篇合併做伙。原因是認為前者為出埃及ê感恩詩歌,這第一一五首則續接歌頌,雖然bat tú-tio̍h阻礙、挫折、鬱卒,ná親像以前ê祖先tī埃及經過苦難ê日子,上帝iáu是帶領in出埃及。chit-má,上帝iáu是親像以前仝款,teh帶領祂ê子民。不過,kā chit兩首合併做伙ê作法並無普及tī其他聖經學界。Chit首詩ê唱法是:tùi第1到8節,由民眾來唱,然後tī第9到11節改由祭司唱。接落去第12到13節由民眾唱,然後第14到15節換祭司唱,最後第16到18節由民眾唱。

第1節,koh一pái強調上帝有「信實無變ê疼」,chit點mā ē-sái講是kui本聖經ê中心信息之一。

第2到8節,chit段詩歌以第2節ê詢問句開始,問tio̍h為甚麼大家lóng問「Lín ê上帝tī tó位?」chit-ê問題。會有這問題出現,真明顯ê,是詩人á是以色列人民被掠到外國去做奴隸,hō͘人嘲(sau)笑、譏諷ê時,in不時聽tio̍h ê(參考歷代志下三十二:14,詩篇四十二:3、10、七十九:10)。然後詩人用真正天頂上帝kah人ê手所造ê偶像神明,完全無相仝ê情景來對照。

第4到7節描述人ê手所製造出來ê神明,是虛假ê,無法度動ê。Chit種描述方式thang參考詩篇第一三五篇15到17節;以賽亞書第四十四章12到19節;耶利米書第十章3到5節等等。

第8節是祈願句,意思是teh指製造偶像神明hō͘人崇拜ê人,結果就會親像in所造出來ê偶像神明仝款,只有ē-tàng親像半遂者一般,無法度彈動。

第9到13節,Tī chit段詩歌中一再呼籲上帝ê子民一定會「信靠上主」,因為上帝beh「賜福hō͘敬畏伊ê人」,chia是kā「敬畏」kah「信靠」相連接做伙。知影信靠上帝ê人,一定會知影chit位上帝是真實ê,m̄是虛假ê偶像神明。因為án-ne,清楚chit件事ê人,就會心存敬畏ê態度。所謂「敬畏」,指ê是用真心實意ê態度敬拜上帝,獨獨敬拜chit位真實ê上帝,bē去跟tòe虛假ê神明,即使是一點點á念頭mā bē出現。

Tī chit段詩歌中mā提起「以色列人」、「眾祭司」、「敬畏」上帝ê人等,chit三種其實lóng tī指認bat上帝ê人,而且是thang幫助人來認bat上帝ê人。

第14到18節,chit段詩歌說明知影敬畏上帝ê人,一定會得tio̍h上帝ê賜福,性命充滿tio̍h力量。Á第16節mā講出上帝kah人之間是有差別ê;chia講上帝是屬天ê,人是屬地ê。換句話講,真正上帝,是bē受tio̍h人間ê標準、價值影響ê。詩人Tī chit段詩歌ê最後強調:當人iáu活teh ê時chūn,就beh知影歌頌、o-ló上帝。

經文:

詩篇 116:1-116:19

註釋:

Chit篇mā是一首感恩ê詩歌,主要是詩人teh經歷過死亡邊緣ê困境中,得tio̍h上帝ê拯救而獻上ê詩歌。Tùi第14節、第17節,以及第19節ē-tàng看出,詩人bat到聖殿去獻上還願ê祭。因為án-ne,chit首詩mā被用tī聖殿ê敬拜禮儀中。

第1到11節,chit段詩歌是teh講述詩人被拯救ê經過。詩人一開始就講上帝「垂聽」了伊ê「祈禱」,這是伊siōng感覺欣慰ê事。而且是「每pái求告」上帝,上帝lóng會「垂聽」,這是伊即使陷入tī siōng危險ê困境中,mā ē-tàng有堅定ê信心ê原因。

第6節詩人講上帝「保護單純ê人」,chia ê單純,mā thang講心內無詭詐ê意思,表面上看起來kah-ná是愚戇ê款,m̄-koh心內是純潔ê。Chit種人chiah ē-tàng進入上帝ê殿宇中敬拜上帝(參考詩篇廿四:3—5)。Chit種心內單純ê人,mā是謙卑ê人,伊知影上帝會鑒察人ê心內意念,m̄免隱藏,mā無可能隱瞞得tòa上帝ê目睭。因為上帝知影所有ê一切。

詩人mā Tī chit段詩歌中表示,就算tī「非常鬱卒」中,伊iáu是仝款,對上帝「保持信心」,chit點是得tio̍h上帝賜福ê基本要件。

第12到19節,是詩人表示還對上帝所下ê願。Chit段詩歌真清楚,詩人得tio̍h上帝拯救ê恩典,而且是tùi死亡ê邊緣中被救出來。因為án-ne,對伊來講是真大ê恩典,伊一定會表示感謝。Á這感謝是beh tī上帝子民ê聚會中表示出來。

第15節是真有意思ê經文;伊講:「上主看祂聖ê 子民死去,非常m̄ 甘。(全民版)」這是teh指一個到死lóng忠於上帝,bē改變心志ê人,chit種子民,tī上帝看起來是非常珍貴ê,所以一定會拯救chit種人。Thang看出作者感受tio̍h家己性命tùi死亡ê邊緣中hō͘ 上帝拯救tńg來ê歡喜。Mā可能伊自認是真卑微ê人,m̄-koh,上帝並無因為án-ne就疏忽了伊。因為任何一個人ê性命tī上帝面前lóng是貴重ê。

第16節thang看出chit-ê詩人全家lóng是延續對上帝忠實ê傳承,無改變。Á chit節ê「釋放」,mā teh表示tùi死亡ê境況中脫離出來。

第18 kah 14節完全仝款,表示伊beh tī公開ê場合為上帝這奇妙ê救恩做見證。


經文:

詩篇 117:1-118:29

註釋:

這是詩篇全部一五○篇中siōng短ê一首詩歌,mā是o-ló詩歌。主要是teh宣召民眾來o-ló上帝ê恩典。因為kan-taⁿ有簡短ê兩節kah四句詩句,因為án-ne,mā有學者認為這應該m̄是獨立ê一首詩歌,卻是kah第一一六篇連結,而且是屬tī第一一六篇ê結語。M̄-koh有ê人mā認為kah第一一八篇連結做伙吟唱會khah好。不過,無論是kah前á是後同齊吟唱,lóng顯現出它ê特色,就是chit首詩teh呼召全體民眾來敬拜、o-ló上帝。伊呼召ê對象m̄-nā是以色列人民,mā是呼召全世界所有ê人民tio̍h敬拜上帝、歌頌 上帝ê慈愛。

Chit首詩篇mā是凸顯整部詩篇ê中心信息:上帝ê慈愛kah信實。上帝ê慈愛是豐富ê,而且是永bē改變ê。因為祂信守kah祂子民所立ê約,beh永遠成做以色列人民ê上帝,而in就是上帝ê子民,會kah in同在,救in脫離敵人加hō͘ in ê鎖枷,保守in免受敵人ê威脅kah迫害,chit點一直tī以色列民族ê歷史中呈現出來,tùi古到chit-má都無改變。

Chit首詩篇kah-ná是tùi真chē詩人所寫ê詩歌中取材,經過一段時間了後,編撰而成ê一首詩歌。讀chit首詩歌,真緊會想起宗教改革ê先驅馬丁路德,伊siōng喜愛chit首詩歌。Tī伊所寫ê詩歌中,會發見kah chit首詩ê內容非常接近(參考長老教會台語聖詩320首「上帝是咱安全要塞」)。因為chit首詩是描述tùi仇敵手中得tio̍h解脫ê感恩詩歌。因為án-ne,可能是teh表明以色列人民tùi埃及出來,á是tùi巴比倫奴隸之地回鄉tńg去重建家園。

第1到4節,宣召所有ê人來敬拜上帝,為tio̍h是beh感謝上帝ê慈愛永遠長存、至善。第1節ê詩句mā同時出現tī第一○六篇1節、第一○七篇1節等等。

Chia koh一pái提起「以色列人」、「祭司」、「敬畏上主ê人」等,就是teh指所有認bat上帝,知影敬拜上帝,mā會帶領人來敬拜上帝ê人,chit種人lóng會清楚知影上帝是仁慈ê。

第5到9節,chit段詩歌表示詩人tī危難中,祈求上帝ê救助,上帝就伸手救助了伊。詩人見證講,只要祈求上帝ê幫助,就ē-tàng贏過任何其他ê氣力。只要有上帝同在,就m̄免驚惶任何對性命威脅ê氣力。

第10到14節,詩人Tī chit段詩歌中描述敵人ê chē ná親像tùi蜂窩中飛出來ê蜜蜂仝款,tùi四面八方圍起來beh攻擊,m̄-koh詩人知影只有上帝chiah是救主,因為án-ne,伊求上帝,上帝救助了伊,hō͘伊tùi被攻擊倒tī土腳,mā ē-tàng khiā起來,脫離險境。

第15到18節,這是一段詩人teh歌頌上帝ê詩歌,詩人表示hō͘ 上帝嚴厲ê懲罰á是管教,差一點á就喪生,m̄-koh上帝憐憫,展現祂拯救ê大能力,hō͘伊tùi死亡中脫離出來。

第19到21節,tùi第19節開始,就是一種啟應ê方式,當領詩ê人帶領群眾來到聖殿chìn前,伊大聲hoah聖殿管理者開啟聖殿ê門,然後就唱出「開啟聖殿ê門」,群眾續落來回應「我beh入去頌讚上主」,續落來依序領唱者一句,群眾回應一句。

第22到23節,tī新約聖經中,耶穌kah眾使徒lóng引用過(參考馬太福音廿一:42,馬可福音十二:10,路加福音二十:17,使徒行傳四:11,以弗所書二:20,彼得前書二:7)。表示人看bē起ê,卻是上帝所重視ê。詩人用chit種方式teh表達,當敵人輕視伊ê時chūn,上帝看顧敬畏祂ê人。

第24到25節,chit兩節teh說明上帝出手拯救,就得tio̍h勝利。這是值得慶祝ê時刻。第25節「上主ah,救阮,拯救阮」,chit句詩歌mā就是大家所熟悉ê「和散那」ê意思。這mā就是耶穌騎驢á入耶路撒冷城ê時,民眾hoah出ê o-ló詩(參考馬可福音十一:9—10)。

第26到29節,當群眾lóng來到聖殿門口,祭司就宣告上帝賜福所有參與敬拜歌頌行列ê群眾。第27節「the̍h樹枝向(ǹg)祭壇行入」chit句詩詞,有學者認為chit首詩是用tī Tòa棚節ê詩歌。第29節kah第1節仝款。

經文:

詩篇 119:1-119:80

註釋:

詩篇第一一七篇是siōng短ê一篇,而第一一九篇是詩篇裡siōng長ê一篇詩歌。總共有176節,thang分做廿二段,每段有8節,而且lóng是對句。Tī這廿二段詩歌,就是照希伯來文22個字母ê順序寫做ê。每段中ê每節mā lóng用仝款ê字母開始。 

另外一個特色,就是長到176節ê詩句,主要內容就是tī稱頌上帝ê律法kah教示。因為án-ne,mā hông稱做是「智慧詩歌」。

Tī詩篇中,chit種用字母ê順序寫做ê有:第九篇、第十篇、第廿五篇、第三十四篇、第三十七篇、第一一一篇、第一一二篇,以及第一一九篇等。有人認為 chit首詩是kā詩篇第十九篇7到13節o-ló上帝律法ê美hō͘ in擴大發揮。因為是長到176節詩句,因為án-ne,真可能它原本m̄是用來吟唱ê,是提供給人閱讀ê。作者kā舊約聖經siōng主要ê八個描述上帝律法ê字彙充分引用tī chit首詩篇中,這八個字是:律法、法度、訓詞、命令、誡命、典章、律例、話等。

第1到8節,這是第一段詩歌。開始就講行為lóng遵守上帝律法、順從上帝命令ê人,是有福ê人,這tú好kah詩篇第一篇1節ê起頭仝款。詩人Tī chit段詩歌一再表示想beh學習認bat上帝ê律法誡命,渴望ē-tàng忠實地遵守,祈求上帝m̄-thang棄sak伊。其實,上帝kan-taⁿ會棄sak hiah-ê故意違背祂ê律法誡命ê人,bē棄sak確實beh遵行ê人。

第9到16節,這是第二段詩歌。詩人可能tī少年歲月中有kóa特別ê經驗,因為án-ne對少年一代ê人提出勸勉,若in想過純潔ê生活,就只有遵行上帝ê律法誡命chiah ē-tàng。Á這方法就是kā上帝ê話謹記在心中bē bē記得,就ē-tàng排除tī無注意中間得罪上帝。詩人一再表示對上帝ê話ê渴望kah欣慕,一直無停在學習。

第17到24節,這是第三段詩歌。Tī chit段詩歌中thang看tio̍h詩人所面對ê,是誘惑力非常大ê環境,甚至面對tio̍h統治者ê壓迫,因為án-ne,koh khah hō͘詩人發見有上帝ê話,就有夠額ê氣力thang抵擋chiah-ê誘惑kah壓力。詩人講在世間ê時間是目nih-á ê,ná親像「客旅」,時間真有限,因為án-ne,祈求上帝hō͘伊thang明白,án-ne伊就m̄免擔憂因為認知不足而受tio̍h「侮辱kah咒罵」。

第25到32節,這是第四段詩歌。Chit段詩歌ē-tàng看出詩人kah-ná面臨非常大ê困境,伊bat被「擊倒tī土粉上」,mā bat「被憂愁所困擾」,chiah-ê已經teh暗示詩人差不多是接近死亡ê邊緣,m̄-koh即使án-ne,mā都無改變伊堅持beh學習上帝ê話ê決心。因為án-ne,伊期待ē-tàng「了解」上帝ê律法,學習其中ê「奧秘」,án-ne,伊就會知影「選擇真理ê道路」,遵行上帝ê教導而bē致使蒙羞。

第33到40節,這是第五段詩歌。Tī chit段詩歌中,詩人祈求上帝親自教導伊「律法ê真義」,hō͘伊明白,thang hō͘伊一生日子lóng「頭尾遵守」。詩人mā kā上帝ê律法誡命用來kah誘人眼目的金錢相比,伊寧可學習上帝ê話語,因為有上帝ê話語,就會「贏過貪慕錢財」,因為錢財是虛幻ê。伊祈求上帝hō͘伊新性命,chit種新性命是藉tio̍h上帝ê公義所賞賜得tio̍h ê。

第41到48節,這是第六段詩歌。詩人可能面臨困境,因為án-ne,祈求上帝拯救伊。Tī chit段詩歌中,詩人mā充分表示因為上帝對伊顯示慈愛,伊beh為上帝這拯救ê疼做見證,因為上帝ê話語救了伊,án-ne,伊m̄-nā是teh侮辱伊ê人面前,甚至tī君王面前伊mā會為上帝ê話語做見證。因為伊以明白上帝ê話語為樂,喜愛上帝ê話語贏過一切。伊深深知影,有上帝ê話tī伊性命中,就有希望。

第49到56節,這是第七段詩歌。Tùi chit段詩歌thang清楚看見詩人不時受tio̍h「驕傲ê人不斷來侮辱」,伊iáu-koh無為所動,堅持beh遵守上帝ê命令。因為伊知影ē-tàng tī患難中得tio̍h安慰ê氣力,是tùi上帝來ê話語,而且因為有上帝ê話語滋潤,性命就ná親像新性命一般,帶來新ê希望。雖然tī「世間寄居」ê時間真短,無法度留落來甚麼,m̄-koh詩人表示就算有chit種限制,伊iáu是beh寫詩歌來o-ló上帝,因為上帝ê話語ná親像伊性命ê詩歌一般。

第57到64節,這是第八段詩歌。詩人發願,beh盡一生ê氣力遵守上帝ê話語,伊chit種決定,是經過「反省家己所行ê路」了後ê心得,因為án-ne「決意轉向」上帝ê法則。雖然tī性命ê旅程中,bat有過「作惡ê人用繩索捆tio̍h」伊,想beh hō͘伊放棄上帝ê律法誡命,m̄-koh伊都無bē記得。M̄-nā án-ne,伊所結交ê朋友lóng是「敬畏」上帝,知影「遵行」上帝律法ê人,伊mā看tio̍h在世間到處lóng「充滿tio̍h上帝無變ê疼」。

第65到72節,這是第九段詩歌。 詩人過去bat誤入歧途,違背上帝ê命令。M̄-koh上帝ê疼贏過伊所犯ê錯誤,並且用祂ê話語來開啟詩人ê心靈,hō͘伊明白有上帝ê話語,就bē受tio̍h誘惑,雖然hiah-ê攻擊伊ê人,造謠生非,伊mā bē受tio̍h影響,改變遵守上帝ê話ê應允。伊mā明白因為犯過錯受tio̍h上帝ê「責罰」是對伊「有益」ê。伊體會出只要有上帝ê「律法」,就會「贏過世間千萬金銀」ê價值。

第73到80節,這是第十段詩歌。詩人用上帝創造人ê形像說明,有上帝ê話語tī人ê身上,就ē-tàng顯明上帝形像ê珍貴,ē-sái所有看見ê人,lóng會歡喜。因為上帝ê形像表明上帝ê疼,而且chit種愛是永bē改變ê。上帝ê話,是創造ê話,mā是公正審判ê話,是責罰,mā是信實。


經文:

詩篇 119:81-119:176

註釋:

第81到88節,這是第十一段詩歌。Chit段是詩人teh向上帝傾訴伊tú-tio̍h ê困境,並期待上帝伸手救助伊。伊提起一直teh期待上帝hō͘伊救助ê應允ē-tàng實現,m̄-koh顯然chit種期待一直無出現。伊看bē-tio̍h迫害伊ê人被懲罰,卻看見án-ne beh陷害伊ê人已經挖好勢坑想beh陷害伊。伊祈求上帝ê救助,因為伊對上帝有絕對ê信心。

第89到96節,這是第十二段詩歌。詩人Tī chit段詩歌中頌讚上帝tī kui個創造上ê偉大成就,一切lóng是按照上帝ê計畫進行,而chiah-ê lóng是用上帝ê話創造出來ê,天地ê存在,就是teh證明上帝ê話永遠存留,伊mā體驗tio̍h世間ê萬事lóng是受限ê,只有上帝ê話無任何阻礙,無論是tī空間á是時間lóng仝款。詩人mā清楚知影,伊若是無以上帝ê律法為「喜樂」,伊「早就Tī痛苦中死亡了」。伊知影因為上帝ê話,伊chiah ē-tàng「存活」落來。 

第97到104節,這是第十三段詩歌。詩人koh一pái表示伊對上帝ê話ê燒熱衷,永遠bē減退。伊一直kā上帝ê話存在心內,因為án-ne,hō͘伊比起仇敵koh khah明智。M̄-nā án-ne,伊mā發見家己比起所有ê教師、老年人lóng tio̍h有智慧。因為án-ne,伊遠離了一切邪惡者,並且頂真遵守上帝ê法則。

第103節thang參考詩篇第十九篇10節b句,表示只要有上帝ê話,就bē有飢渴ê問題出現,因為上帝ê話,會hō͘人ê性命飽足。Ná親像申命記第八章3節所講ê,以色列人民tī曠野漂流長到四十年,in雖然經歷過iau餓、乾渴ê性命威脅,m̄-koh卻因為上帝ê話,hō͘ in永遠無欠缺。

第105到112節,這是第十四段詩歌。第105節講出上帝ê話,就是性命ê亮光kah方向。Tùi第107 kah 109 chit兩節thang看出詩人ê性命tú-tio̍h痛苦、危險,即使是án-ne,伊猶原無kā上帝ê話hō͘ bē記得,iáu是謹記在心。因為án-ne,當邪惡ê人設計想beh陷害伊ê時chūn,伊lóng因無違背上帝ê話而存活落來。伊下願盡一生日子lóng遵守上帝ê話。

第113到120節,這是第十五段詩歌。詩人表示忠實tī上帝ê話語ê人,真自然tek,就會對hiah-ê悖逆上帝旨意kah教導ê人,有無歡喜ê反應。詩人mā知影上帝siōng無歡喜ê對象,就是chiah-ê m̄遵守祂ê教導ê人,當然bē賜福hō͘ chit種人。因為無上帝ê賜福,in所做ê事ê結果,lóng是「虛空」、「垃圾」。M̄-koh認真遵守上帝ê話ê人,會時刻戰戰兢兢,因為知影上帝ê審判是嚴厲ê。

第121到128節,這是第十六段詩歌。詩人一再向上帝表示,伊是上帝ê奴僕。奴僕siōng重要ê,就是遵行主人ê話、命令。伊祈求上帝教導伊,並且用慈愛對待伊。M̄-koh伊koh一pái祈求上帝,kā hiah-ê想beh欺壓伊ê人繩之以法。因為in lóng違背上帝ê命令。第127節thang對照第72節,lóng teh表示上帝ê話,khah贏過黃金,甚至是精煉ê金子。

第129到136節,這是第十七段詩歌。詩人看見上帝ê話是siōng好ê教誨,因為ē-sái愚拙ê人得tio̍h智慧。因為án-ne,伊渴望上帝垂憐伊,用祂ê話來幫助伊,án-ne,伊就ē-tàng因為有上帝ê話,bē致使跋倒,免受邪惡ê人ê控制。M̄-koh當伊看見hiah-ê悖逆上帝命令ê人ê時,心內痛苦萬分,因為知影ná會為伊帶來沉淪、死亡,伊因為án-ne而心生悲痛。

第137到144節,這是第十八段詩歌。詩人Tī chit段詩歌中頌讚上帝ê律法是「公正」ê,因為祂是「公義」ê上帝。祂ê審判顯出「完全公道,完全正直」、「真理」,而且因為上帝ê永恆,連祂ê公義mā是永遠存在。M̄-koh詩人無隱瞞心內ê感受,就是每pái看見有人藐視上帝ê律法ê時,就會心生忿怒ná親像燄火燒仝款ê艱苦心。

第145到152節,這是第十九段詩歌。詩人一再呼求上帝,日夜lóng teh思考上帝ê話語,因為伊kā所有ê ǹg望lóng寄望tī上帝ê話,雖然有殘暴者逼近伊,伊iáu是bē改變認真學習上帝ê話。因為伊知影上帝ê話,就是性命ê氣力。只要有上帝ê話同在,性命就有希望。因為án-ne,伊祈求上帝賞賜hō͘伊新ê性命,tī伊身上顯示上帝ê仁慈。伊mā知影上帝ê話就是「真理」,mā只有真理chiah ē-tàng永遠存在,bē敗壞。

第153到160節,這是第二十段詩歌。Tùi chit段詩歌看見詩人受tio̍h真chē冤屈。因為án-ne,伊祈求上帝為伊伸冤。伊深知上帝絕對bē hō͘邪惡ê人有得救ê ǹg望,只有遵行上帝旨意ê人才有性命得救ê希望。因為án-ne,即使有真chē「仇敵kah欺負」伊ê人圍tī伊身邊,伊iáu是仝款堅持無妥當協,堅守上帝ê話語、命令。伊深信上帝「律法ê中心乃是真理」,只有上帝ê律法chiah會「永遠長存」。

第161到168節,這是第廿一段詩歌。詩人表示伊對上帝ê話之喜愛,bē因為有權勢ê人逼就放棄,因為明白上帝ê話語,就ná親像「發見寶藏」hit種珍貴kah歡喜。因為án-ne,每工有「七pái」向上帝「獻上感謝」,意思是teh指從來m̄-bat間斷ê意思。因為每pái省思上帝ê話語,lóng會有新ê發見,hit種歡喜kah滿足,只有一再地向上帝表示感謝。伊beh一心一意ê「遵守」上帝ê「命令kah教示」,伊kā家己完全呈現tī上帝面前,hō͘上帝審查伊ê忠實。

第169到176節,這是第廿二段詩歌。Tī這最後一段詩歌中,詩人表示伊beh「時時刻刻頌讚」上帝,因為上帝用祂ê律法教導伊。伊祈求上帝垂聽伊ê祈禱,chit種祈求hō͘伊得tio̍h上帝拯救,脫離邪惡人ê欺壓,án-ne,伊就ē-tàng tī眾人面前歌頌上帝。當伊徬徨m̄知如何是好ê時,祈求上帝ē-tàng親像chhōe失迷ê羊仝款,帶領伊,hō͘伊永遠記tiâu上帝ê話、命令。

讀完詩篇中siōng長ê第一一九篇:
Kā它整理出來就會發見,詩人Tī chit首詩歌中有kúi-nā種一再重複kah上帝ê話語有關ê句話,親像「喜愛」(參考第47、第48、第113、第119等節);「渴慕」(參考第14、第20、第131、第174等節);「頌讚」(參考第7、第12、第54、第62、第171、第175等節);「思想」(參考第48、第78、第95、第97、第99、第148等節);「謹守」、「遵守」(參考第1、第5、第8、第9、第17、第22、第33、第34、第36、第40、第45、第55、第67、第69、第80、第100、第112、第115、第117、第134、第168等節);「喜樂」、「為樂」、「樂意」(參考第16、第35、第47、第56、第70、第77、第92、第111、第143、第174等節);「記tiâu」、「bē bē記得」、「會記得」(參考第16、第52、第61、第83、第109、第141、第176等節);「棄sak」(參考第21、第87、第93、第102、第157等節);「應允」(參考第25、第28、第41、第50、第58、第82、第107、第114、第140、第147、第154、第162、第169、第170等節);「慈愛」(參考第41、第68、第124、第149、第156等節)。

經文:

詩篇 120:1-120:7

註釋:

Chit十五篇詩歌通常hông歸類是為tio̍h登上耶路撒冷聖殿ê詩歌。因為án-ne,mā hông稱做是「登階之歌」,mā tùi chia thang瞭解chiah-ê詩歌是用tī朝聖ê時唱ê。

這是一首屬tī個人ê哀歌。M̄-koh mā有kóa詩篇學者認為chia ê「我」,thang代表kui個以色列民族。意思是詩人是用個人teh代表團體,向上帝祈禱。因為án-ne,mā是一篇團體吟唱ê哀歌。

第1到2節,chit首詩篇ê開始,詩人就表明伊是tī「患難中」,原因是有「虛假詭詐ê人」tú-teh用in ê白賊毀謗詩人。

第3到4節,是用問答ê方式描述上帝ài怎樣對待hiah-ê詭詐ê人。Chia清楚說明仇敵想beh用不誠實ê話,講毀謗ê話來傷害詩人,就án-ne詩人講上帝對付chit種人ê方法,就是用in傷害別人ê方式來回應in。

第4節講「銳利ê箭」,指ê是嘴舌,á是講話不誠實ê人(參考箴言廿五:18,耶利米書九:8)。Á「灼燒熱ê炭火」,意思是teh指thang燒得koh khah久之炭,這表示用來傷害別人ê,最後mā會受tio̍h傷害,這有「以牙還牙」ê意思。

第5到7節,「米設人」,這是雅弗ê kiáⁿ孫(參考創世記十:2),是設tī烏海附近ê所在。Á「基達人」,是用實瑪利ê kiáⁿ孫(參考創世記廿五:13),tòa tī敘利亞kah阿拉伯沙漠,是游牧民族。通常會講chit兩種人是比較khah無友善ê民族。第5節詩人講伊是「寄居」Tī頂面所講ê所在,隱喻tio̍h伊是hō͘掠到chit-ê所在去。Á會hō͘擄,是因為戰爭。因為án-ne,伊期待「和平」來臨,m̄-koh卻無法度抵擋敵人掀起ê戰爭。

經文:

詩篇 121:1-121:8

註釋:

這是一首真好ê詩歌,充分表現出以色列民族本來ê信仰特質:堅定相信上帝就是in ê保護者。

第1節,「我舉目觀望群山」,表明每pái重要節期,來自四面八方ê朝聖客湧向耶路撒冷,tùi遠處就看見錫安山。然後,伊發出chit種問題:「我ê幫助tùi tó位來?」

第2節,當詩人看見錫安山了後,伊就知影創造萬物ê上帝會tùi錫安山,mā就是耶路撒冷聖殿ê所在來看顧祂ê子民。

第3到6節,tòa tī錫安山ê chit位拯救者上帝,一定會「保護」想beh去敬拜祂ê子民。為tio̍h beh保護祂ê子民,上帝絕對「bē tuh-ku」,祂是「日時頭」kah「暗夜」lóng保護tio̍h,hō͘敬拜上帝ê人bē受tio̍h傷害。

第7到8節,創造萬物ê上帝,因為日頭kah月娘mā是祂創造ê,因為án-ne,就bē允准日頭á是月娘傷害到chiah-ê敬畏祂ê子民,無論in tī tó位,lóng會受tio̍h周全ê保護。

古代以色列人民有一個觀念:夜間,是傷害人siōng容易ê時刻,包括hō͘人破病ê氣力,mā是tī夜間出入。Mā因為án-ne,以色列人民tī夜間睏前,就會祈禱上帝來庇護看顧,hō͘ in ē-tàng安然經過暗時,免受傷害。


經文:

詩篇 122:1-122:9

註釋:

非常清楚,chit首是為歌頌耶路撒冷聖殿而唱ê詩歌。

第1到2節,一陣人相招作伴去耶路撒冷聖殿,看見聖殿就心生歡喜,因為ē-tàng平安來到in嚮往真久ê聖殿,心中真自然tek感覺興奮。

第3到5節,tùi第3節「耶路撒冷是一座重建ê城」chit句話,ē-tàng看出chit首詩是tī受掠釋回後所寫ê詩歌。特別是tī第4節「各支族,就是以色列ê各支族lóng來到chia」chit句詩詞,thang看tio̍h原本tī所羅門王往生後分裂ê以色列民族,已經因為主前586年完全淪陷tī巴比倫帝國,chit-má tńg去故鄉了後,koh一pái結合做伙,無koh有所講ê南、北二國之分。因為án-ne,chit-má是所有支族ê人lóng thang聚集做伙,而且是tī耶路撒冷聖殿敬拜上帝,這是自從主前 930年以來不bat有過ê經驗,是上帝賞賜hō͘ in極大ê恩典。第5節ê「以色列ê君王tī chia審判人民」,這是teh指上帝ê意思。因為上帝就tòa tī聖殿裡。

第6到9節,因為耶路撒冷過去bat遇tio̍h巴比倫帝國hō͘摧毀,因為án-ne,詩人呼籲大家來為耶路撒冷祈求「和平」,表示無koh有戰爭帶來ê分裂,mā bē koh受到摧毀。

經文:

詩篇 123:1-123:4

註釋:

Tùi詩歌ê內容,thang看出是一首亡國了後寫做ê詩,因為án-ne,是一首團體吟唱ê哀歌。

第1到2節,講出詩人對上帝ê仰望,知影上帝ê偉大,面對上帝ê時,就知影家己ê卑微ná親像奴僕kah女婢teh仰望主人ê賞賜仝款。In仰望tī「天頂掌權」宇宙萬物ê上帝拯救in。

第3到4節,in期待上帝ê憐憫、拯救。Chit兩節指出以色列人民所受tio̍h亡國了後ê凌辱。詩人講in已經「受盡輕蔑」、「受盡富足人ê戲弄」,chia ê「富足人」指ê是俘虜in ê敵人,tī敵人掌管之下,in是「受有夠」敵人ê「欺凌」。相對tī掌管宇宙萬物ê上帝,in chiah ē-tàng得tio̍h尊嚴kah性命ê保障。

經文:

詩篇 124:1-124:8

註釋:

這是一首感恩ê詩篇,而且是一首國家(á是民族)ê感恩詩。Tùi內容來看,真可能是tùi極大ê災難中得tio̍h解脫了後寫做ê詩歌。kui首詩歌ê主題在tī「若m̄是上主幫助咱」。這是一句真重要ê信仰告白語句,說明上帝ê救恩乃是一個民族生存siōng大ê保障。

第1到5節,chit段詩歌真清楚講出,若是無上帝幫助、帶領、看顧,in一定會受tio̍h「仇敵攻擊」,而且會hō͘「活活地吞落去」,ná親像「大水」一般kā in「淹滅」,早就被「沖行」死亡。

第6到8節,詩人講大家beh來感謝上帝,因為有上帝庇護,hō͘ in像「鳥á掙脫獵人ê羅網」,chiah ē-tàng得tio̍h自由。詩人tī最後koh一pái表示,ē-tàng拯救in ê上帝,是「創造天地ê主」,表示chit位上帝,是獨一ê真神。

經文:

詩篇 125:1-125:5

註釋:

這是一篇詩人用來表白對上帝忠實信仰告白ê詩歌。

第1到3節,chit段詩歌表明詩人對上帝堅定不移ê信心,講出伊對上帝ê忠實信仰,hit種信心ê堅定,有kah頂面上帝khiā起ê聖山錫安仝款,「永遠屹立」bē搖動。 

第3節是真有意思ê經文,詩人認為一個人如果受tio̍h「邪惡人ê轄制」,結果就會成做邪惡人ê奴隸。M̄-koh上帝ê子民就算有時候會hō͘邪惡ê人轄制,mā只不過是目nih-á ê。因為上帝疼祂ê子民,會真緊kā in救tńg來。

第4到5節,詩人祈求上帝賜福hō͘ hiah-ê「良善」、「遵守」上帝命令ê人。Án-ne,遵守上帝命令ê人,永遠bē行入邪惡ê途徑,像hiah-ê邪惡ê人仝款,最後就是「淪亡」死去。

「願以色列永享太平」,詩人祈求上帝賞賜平安hō͘祂ê子民,不koh受到戰爭ê侵襲,án-ne,in就bē受tio̍h邪惡者ê迫害而偏離上帝ê道路。


經文:

詩篇 126:1-126:6

註釋:

這是一首感恩ê詩歌,tùi第1節就thang看出chit首詩是tùi巴比倫tńg去了後寫ê。Kā chit首詩歌比較khah第四十二篇、第四十三篇這兩首詩篇,就會看出二者之間ê極大cheng差;第四十二篇kah第四十三篇,lóng是teh祈求上帝帶領in重頭tńg來故土、家園、聖殿ê詩歌。Á這第一二六首詩篇,則已經tńg來故鄉,因為án-ne,詩中充滿歡喜、感恩ê聲音。

第1到3節,詩人講今á日ē-tàng tńg去故鄉,明明是ná親像做一場「夢」仝款,m̄-koh事實是「夢想成真」,hit種心中ê歡喜,只有ē-tàng用「歡笑」、「快樂歌唱」來表現。因為是上帝chiah有辦法kā in tùi奴隸之地帶領tńg來故鄉來。

聖經講上帝「成就大事」,通常除了用來指上帝ê創造外,mā用來形容上帝帶領祂ê子民離開埃及,以及後來tùi奴隸之地帶領in tńg來故鄉重建家園。

第4節,「像雨kā水帶tńg來乾涸ê河道」,意思是teh指祈求上帝復興in,因為in tú tú tńg去故鄉,he是荒蕪甚久ê故土,亟需要上帝ê幫助,in chiah有能力重新建造起來。

第5到6節,這是流行tī巴勒斯坦地區ê諺語,當地ê人有一種看法,tī掖種ê時chūn,一面掖種、一面流目屎,就ē-sái掖落來去ê種籽得tio̍h掖種者ê性命之滋潤,成長kah khah美好。Tī chia,詩人用來表示只要有認真重建荒廢ê耶路撒冷、故鄉、家園,必定會得tio̍h上帝ê賜福,hō͘ in得tio̍h滿溢ê成果,而顯出性命ê歡喜。

經文:

詩篇 127:1-127:5

註釋:

Chit篇kah第一二八篇chit兩篇詩歌lóng hō͘人認為是屬tī「智慧文學」作品ê詩歌,mā同時被看做是所羅門王所寫ê詩歌之一。Mā有人認為chit首詩歌是由兩首詩合併而成ê;一是第 1到2節,二是第3到5節。

第1到2節,chia ê「房屋」kah「城池」,分別teh表示家庭、國家ê意思。詩人beh傳達一個重要信息:一個家庭若是無上帝參與其中,人ê努力成果會ná親像泡影;國家若是無上帝保守看顧,tú-tio̍h強敵來入侵,即使堅固ê城池mā無法度守tiâu。續落來詩人就講出伊想beh講ê,人kui工ê勞碌,若無上帝ê賜福,所有ê勞碌lóng會白做無功。

上帝會賜「安眠hō͘祂所疼ê人」,chit句話清楚表示敬畏上帝ê人,伊所有ê勞碌lóng會得tio̍h上帝ê看顧、賜福,thang安心享受成果。Chia ê「安眠」表示安息ê意思,有上帝賜福ê安息,chiah ē-tàng得tio̍h新ê性命力。

第3到5節,詩人真清楚講出,「kiáⁿ」、「kiáⁿ孫」lóng teh表示延續性命ê意思,而chit種延續性命ê氣力是tùi上帝來ê賞賜,m̄是人ê努力就ē-tàng得tio̍h。

「戰士手中ê箭」,表示豐富ê性命力,thang進攻,mā thang用來防守用。因為án-ne,得tio̍h上帝賜福ê人,就會充滿chit種性命ê氣力,hō͘伊tī法庭(城門口,以前是人民訴訟,法官審案ê所在)kah對敵者對抗、爭辯,lóng bē失敗,因為伊有上帝所賞賜夠額ê智慧,知影án怎應對性命ê威脅。


經文:

詩篇 128:1-128:6

註釋:

Chit-ê首kah第一二七篇lóng是屬tī「智慧文學」ê詩歌。是普遍被眾祭司用來教導人民ê教材。只要是敬虔地敬拜上帝,尊上帝為主,必定會得tio̍h上帝ê賜福,興 旺ê情況ná親像結實纍纍ê果子樹一般。Kā chit首詩kah第一首、一一二首比較khah來看,會發覺in之間ê內容真接近。

第1節,chit節開始就講「敬畏上主ê人jōa-ni̍h-á有福ah!」然續後落來koh講「遵行」上帝命令ê人mā是「有福」ê人。

第2到3節,說明「有福」ê內容,包括享受家己勞碌所得tio̍h ê,m̄免擔心有缺乏;家庭會美滿,m̄-nā bó͘會生湠chē-chē到ná親像「結實纍纍ê葡萄樹」,這表明ê是充沛ê性命力,而且所生落來ê子女,ná親像性命力極強ê「橄欖樹」,一棵棵栽種tī溪水邊一般。

第4節,詩人koh一pái用肯定ê語氣講「敬畏上主ê人」,一定會得tio̍h ná親像第2到3節所提起ê tùi上帝來賞賜之福。

第5到6節,這是祭司tī聖殿祝福ê用語。因為耶路撒冷是猶太人生活ê中心,因為án-ne,當詩人講「一生一世目睹耶路撒冷ê繁榮」ê時,伊ê意思mā是teh講敬虔ê人會繁榮、富足ê過一世人。

經文:

詩篇 129:1-129:8

註釋:

Tùi第4節「伊tùi奴役中kā我釋放出來」,chit句話就thang看出chit首詩乃是tùi巴比倫釋放tńg來後ê作品。Kah詩篇第一二四篇真類似。

第1到2節,chia所講ê「幼年以來」,指ê是tī早年以色列人民ê祖先tī埃及受苦ê意思。M̄-koh,到chit-má,無任何一個仇敵ē-tàng毀滅、消滅in,是因為有上帝做in ê óa靠ê緣故。Tùi第2節thang看tio̍h仇敵ê迫害,是用「殘酷」ê手段對待in,這m̄-nā是早年tī埃及做奴隸ê時受tio̍h án-ne對待,後來hông掠去巴比倫做奴隸ê時mā是hō͘侮辱(參考詩篇一三七:1—6)。M̄-koh都無hō͘ in因為án-ne而變成懦弱、不堪一擊。因為上帝是in ê óa靠。

第3到4節,「tī我尻脊骿留落來了深深ê傷痕」,這表示以色列人民hông掠去做奴隸ê時,受tio̍h鞭phah所留落來ê記號,chit種傷痕是無法度塗滅、抹去ê記號,chit種記號ná親像tī田裡,作穡人用犂耕過ê「犂溝」仝款「koh深koh長」(參考彌迦書三:12)。

第5到8節,chit段詩歌是詩人對受難同胞ê鼓勵,伊用上帝會詛咒欺壓in ê仇敵來表達,伊講憎恨「錫安」ê人,lóng會hō͘ 上帝所擊退。其實,伊ê意思是teh指欺壓in,等於kah上帝為敵仝款。因為in就是上帝所揀選ê子民。Chiah-ê仇敵會ná親像「長tī厝頂上ê草」,意思是無土地作它生長ê憑藉,真緊to̍h會「枯乾」,就算有成長,mā不過是稀稀落落,連beh割成「一把」當柴火燒lóng嫌少,bē有人「奉上主ê名祝福」in。

經文:

詩篇 130:1-130:8

註釋:

Chit-ê篇詩歌是屬tī詩篇中七篇懺悔詩歌之一,另外六篇是:第六篇、第三十二篇、第三十八篇、第五十一篇、第一○二篇、第一四三篇等。Tī詩中,詩人懇求上帝ê憐憫、赦免,伊燒熱切ǹg望ē-tàng得tio̍h上帝ê憐憫,其渴望之殷切,ná親像守夜ê人teh等待天光一般ê迫切。Kā chit首詩篇列teh進入聖殿敬拜ê詩集中,真有意思,主要是teh kā人民講,來到上帝ê聖殿敬拜,一定tio̍h先想一件事:如果上帝真正beh追究人ê罪過,有甚麼人ē-tàng逃得過?無!仝款ê,teh敬拜上帝ê教會內,如果上帝追究罪過,有甚麼人ē-tàng面對?因為án-ne,來到教會chit-ê信仰團體裡,無法度誇耀家己ê能力,á是展寶家己ê奉獻、服事有jōa-chē,上帝所賞賜ê恩典,遠大大超過人所ē-tàng回應上帝賞賜hō͘人ê恩典。

第1到2節,「絕望」,表示性命陷入siōng谷底ê狀況。詩人懇求上帝垂聽伊ê呼叫、哀號。Chia ê「絕望」mā thang做「海洋深處」,表示kah死亡只是一牆之隔hit種ê接近。

第3到4節,詩人講如果上帝「記錄」人所犯ê罪過,無任何人ē-tàng逃得過上帝ê懲罰。原因是聖經一再提起上帝手中有本冊子,記錄tio̍h每一個人ê性命腳跡,chit本冊子mā thang做是人ê「性命冊」來看(參考腓立比書四:3,啟示錄二十:12)。M̄-koh上帝憐憫祂ê子民,hō͘ in知影悔改、認罪,上帝就「赦免」in所犯ê罪過。

第5到6節,詩人表示因為上帝有豐富ê慈愛,因為án-ne,伊「仰望」上帝ê救恩,比守夜ê人「thèng候天光iáu koh khah迫切」,chit種迫切ê狀況,tī詩篇中不時用「日」kah「夜」連做伙來表示,mā說明he是時時刻刻無停止ê意思。

第7到8節,詩人呼籲以色列同胞,一定會「信靠上主」,因為上主有「無變ê疼」,chit種愛ná親像「豐盛」ê宴席,享受不盡。Chit種愛,是拯救ê氣力。

經文:

詩篇 131:1-131:3

註釋:

這是一篇非常特別ê詩歌,有學者認為應該是tī hông掠去巴比倫做奴隸了後,透過深切反省而寫做ê詩歌。若是hō͘擄了後ê詩歌,就真容易明白原來詩人回想起過去tī大衛王朝到所羅門王時代,to̍h是以色列民族siōng興盛ê時代,而且是邊疆幅地siōng真闊ê時代,m̄-koh mā因為án-ne,以色列人民開始驕傲起來,漸漸bē記得上帝ê話語。卻tī hông掠去做奴隸,tam盡敵人對in ê侮辱了後,開始有深切ê反省而寫出chit首詩歌。

Kui首詩篇短短三節用了四pái「m̄敢」,表示kah過去完全顛倒ê態度ê意思。

第1節,「m̄敢koh再狂傲」,這「狂傲」一詞,表示心內ê驕傲。「妄自尊大」,這表示目中無人ê意。「m̄敢koh再有大企圖」,表示m̄敢koh再有雄心大志,原因是若無上帝賜福,一切lóng會成做妄想。「m̄敢koh做力所不及ê事」,表示謙卑而bē狂傲,自認真有能力ē-tàng完成想beh得tio̍h ê計畫。詩人講會先知影上帝ê旨意了後,chiah來決定是m̄是beh去做。因為若m̄是上帝同在,就算有能力,mā是無用。

第2節,chit節真有意思,斷奶ê嬰á是會煩躁ê,m̄-koh若是躺tī母親ê懷抱中,就會感覺舒適安穩,無koh有驚惶。因為án-ne,心靈會寧靜,這是因為體會tio̍h上帝看顧ê恩典了後,有感而發。

第3節,這是詩人ê呼籲,伊認為只有tńg來到上帝ê身邊,對上帝有絕對ê信心,chiah ē-tàng享受第2節所提起ê美境。

經文:

詩篇 132:1-132:18

註釋:

這是詩篇第一二○到一三四篇等十五篇ê「登階之歌」中siōng長ê一篇。Chit首詩ê特點是teh祈求上帝保護大衛王朝,以及立約ê約櫃。

第1到5節,chia提起請求上帝會記得大衛「忍受ê一切辛勞」,這可能是teh指伊tī繼任王位chìn前所tú-tio̍h ê各種苦難,尤其是hō͘掃羅追殺ê經歷。Á詩人講大衛王bat「下願」、「chiù-chōa」,為tio̍h是beh替上帝「chhōe-tio̍h khiā家」,表示大衛beh為上帝建造聖殿。大衛王bat對先知拿單表示,伊tòa tī香柏木ê宮殿,卻hō͘上帝ê約櫃tòa tī帳棚裡(參考撒母耳記下七:2),這hō͘伊感覺心內不安。

第6到9節,前段詩歌lóng用單數ê「我」,chit段詩歌則用大多數ê「咱」,表示另外一組詩班ê人teh吟唱。當大衛tī伯利恆ê時chūn,聽tio̍h講約櫃是tī基列耶琳,mā就是《現代中文譯本》ê「雅珥」,就派人beh去kā約櫃帶入耶路撒冷(參考撒母耳記下六:2—12),這雅珥可能是tī基列耶琳郊外ê小村落。第8節是引用民數記第十章35到36節,約櫃teh代表上帝,每pái喊一pái「上主ah,起來!」,以色列人民就beh大聲hoah、歡呼。然後祭司就kā約櫃往前移動一段路程。

第10節,chia稱大衛是上帝ê「奴僕」,表示上帝kah大衛之間有特別ê揀選關係。既然是上帝親自揀選ê奴僕,詩人祈求上帝m̄-thang拒絕大衛。

第11到18節,chit段詩歌lóng teh表示上帝應允hō͘大衛kah伊ê kiáⁿ孫「永遠繼承」伊ê王位(參考撒母耳記下七:16)。另外一方面,上帝選錫安當做「永遠tī chit所在khiā起」ê所在,án-ne,大衛kah伊治理ê國度,會因為有上帝kah伊以及以色列人民同在,而永遠「昌盛」。

後來tī所羅門王ê手中聖殿建造完成,in用真隆重ê方式kā teh象徵上帝同在ê約櫃運入聖殿ê至聖所。以色列人民一直有一個看法:只要有約櫃tī-.teh,就表示上帝tī in中間。約櫃tī聖殿中,就表示上帝tī聖殿中。有約櫃ê所在,就有上帝ê約ê記號。上帝必定會實踐祂kah人所立ê約。

經文:

詩篇 133:1-133:3

註釋:

這是深受大家喜愛ê一首o-ló詩歌,mā是富有智慧意義ê詩歌。Teh歌頌大家用疼心聚集做伙生活ê歡喜,和睦相處ê美妙。

早期以色列人民lóng有大家族tòa做伙ê風俗,chit種風俗後來因為hông掠去巴比倫做奴隸了後,有真大ê改變。

第1節,「兄弟姊妹」指ê是廣義ê,包括kui個民族在內lóng是兄弟姊妹。M̄-koh真正hō͘以色列人民感受tio̍h兄弟姊妹和睦相處ê美妙,是tī in亡國tī巴比倫受苦了後學習tio̍h ê。因為亡國ê經驗,in學習tio̍h亡國chìn前分裂ê悲哀。後來回鄉後,原本分裂ê民族變成合一,這mā是in本來想mā想bē到ê上帝奇妙恩典pah。Mā tùi chia學習tio̍h chit種認bat:苦難,無一定是無好。若ē-tàng反省苦難所beh帶來ê意義,對性命是有幫助ê。

第2節,tī利未記第廿一章5節規定:「祭司bē-tàng剃頭、修鬍鬚,á是割家己ê身軀來表示哀悼。」加上亡國tī巴比倫時代,beh得tio̍h珍貴ê香膏油是非常無容易ê事。Án-ne,thang想像會tio̍h有hiah-ni̍h珍貴ê油thang tùi頭殼頂流到鬍鬚直到衫褲,hit種歡喜ê心情是jōa-ni̍h-á滿足。詩人mā同時用chiah-ni̍h詩意ê方式teh表達上帝ê恩典,hō͘人感受tio̍h性命豐富有chhun到遍滿大地。

第3節,「烏門山」座落tī以色列北部,山頂不時積雪,每pái春天來臨,山頂ê雪融化之了後,就會有甘露流無停。「錫安山」,就是teh指耶路撒冷,這是tī烏門山以南,m̄-koh烏門山頂ê甘露bē流到錫安山,這是一種象徵性ê詩意,表示上帝會永遠khiā起tī錫安,上帝賞賜永恆ê性命hō͘ chiah-ê會kah睦相處ê子民。

經文:

詩篇 134:1-134:3

註釋:

這是「登階之歌」最後ê一首,mā是siōng短ê一首。以第3節對朝聖者ê祝福作結束。

第1節,chit節提起「所有夜間tī聖殿事奉ê人」,是teh指利未人tī聖殿ê職責,是全天候ê供職(參考歷代志上九:33),mā有另外一個意思,是teh指連續幾nā工敬拜上帝,án-ne就可能是Tòa棚節,因為需要用連續七工ê時間舉行感恩禮拜。In呼召所有ê上帝子民「tio̍h頌讚上主」,特別是tī聖殿服事ê利未家族lóng tio̍h án-ne頌讚上帝。

第2節,「舉手祈禱」,這是真chē祈禱方式之一。Chia ê「聖所」,指ê是「至聖所」ê意思。

第3節,「創造天地ê上主」,若是chit首詩歌普遍用tī Tòa棚節,這表示農作物ē-tàng收成,主要是來自chit位創造天地ê主上帝所賞賜,因為包括日光、空氣、水、風等lóng是祂創造ê。Chit位創造ê上帝,就tòa tī聖殿裡ê至聖所。    

經文:

詩篇 135:1-135:21

註釋:

這是一首o-ló ê詩歌,是teh o-ló上帝乃是創造宇宙萬物,以及歷史ê主宰。Chit首詩篇有一個特色,就是tī開始用「tio̍h o-ló上主」,以及結尾mā是「tio̍h o-ló上主」作回應。另外,chit首詩歌中真chē句話tī頭前ê詩篇lóng有出現過。

第1到4節,chit段詩歌ná親像一位主持禮拜ê人teh宣召所有ê人民來齊聲頌讚上帝。Tio̍h頌讚ê原因是chit位上帝「至善」、「慈愛」,而且「揀選」了以色列人民「歸屬」tī祂。

第5到12節,詩人Tī chit段詩歌中講chit位創造宇宙萬物ê上帝,祂運行創造ê氣力kah旨意,tī「天」、「地」、「海洋」、「深淵」中,照家己ê旨意做tāi-chì。包括空中ê「雲霧」、「sìh-nà」、「暴雨」、「風」等,lóng會根據chit位創造主ê旨意而行。因為只有真正創造主chiah有chit種能力,hō͘所有受造物聽從祂ê命令做tāi-chì。

第8到12節簡短卻真精準地說明tùi出埃及到進入曠野,後來koh進入迦南地ê chit段旅程,tùi頭到尾lóng是chit位全能ê創造主決定ê。

是teh歌頌上帝創造ê奇妙kah偉大。第8到12節thang講是屬tī史詩, teh描述in出埃及ê故事,以及進入迦南地ê過程。Tùi第13到18節則真清楚說明in墮落跟tòe迦南人崇拜偶像神明ê罪過。第19 到21節koh一pái tńg來到歌頌,用來告知所有ê人民,真正上帝乃是創造性命ê主宰。

第13到18節,因為前段詩歌說明上帝伸出萬能ê手,續落來chit段詩歌就說明無任何一個神明ē-tàng親像chit位創造宇宙萬物,而且ē-tàng號令萬物聽從祂ê旨意做tāi-chì ê真神。

第15到18節kah第一一五篇4到8節仝款,lóng提起列國ê神明lóng是虛假ê,是用人ê手所製造出來ê。詩人強調:製造kah敬拜偶像ê人,結果lóng會親像chiah-ê偶像仝款,lóng無路用。先知耶利米則強調甚麼人聽信假先知ê話,甚麼人kah假先知所受ê懲罰仝款(參考耶利米書十四:14—16),án-ne,甚麼人拜偶像,hit人ê結局就是kah chiah-ê虛假ê偶像仝款,會hō͘上帝所毀滅。

第19到21節,chit段詩歌kah第1到4節仝款,呼召民眾來歌頌o-ló敬拜上帝,mā用仝款ê頌詞作結束。

經文:

詩篇 136:1-136:26

註釋:

這是一首o-ló上帝ê偉大,kah感謝上帝拯救以色列人民脫離埃及,進入應允ê迦南地之詩歌,mā是一篇真美ê「史詩」,kah詩篇第一三五篇ê內容真接近。Chit首詩歌有一個真明顯ê特色,就是每pái ê回應句lóng是「伊ê慈愛永遠長存」。Chit種寫法有一個用意,就是主領敬拜ê長老á是祭司,念第一句,民眾就續落來回應chit句「祂ê慈愛永遠長存」。詩歌ê主題khǹg tī出埃及ê救恩史上,mā thang tùi chia看出以色列人民對出埃及ê事件看kah非常重要。

Chit首詩篇thang分做四個主題:一是第1到9節,講述上帝創造ê偉大;二是第10到15節,描述上帝帶領以色列人民脫離埃及ê轄制;三是第16到22節,講述上帝帶領以色列人民經過曠野了後,進入迦南地;四是第23到26節,o-ló上帝有永遠ê慈愛,無因為以色列人民犯罪就棄sak in,m̄-nā繼續照顧,mā繼續養飼in。

第1到9節,tī前三節真清楚表明,chit位慈愛ê上帝,是高居萬神之上。Mā就是講除了chit位創造宇宙萬物ê上帝外,無其他ê神。其它外國所崇拜ê神lóng是虛假ê。因為án-ne,大家tio̍h感謝ê是chit位真實ê神。

第4節ê「行大神跡」,就是用上帝ê創造來說明,上帝ê創造表明祂特有ê智慧,m̄是人ê知識所ē-tàng領悟、明白,因為實在太深奧。這包括第5到9節所提起ê「諸天」(表示浩瀚ê宇宙)、「深水」、「大地」、「日頭kah月娘」、「星宿」、「日時kah暗夜」等。Tī上帝奇妙ê手管理之下,一切運轉lóng真順利,井然有序。

第10到15節,chit段詩歌講述上帝「伸出」祂「堅強ê手kah膀臂」帶領以色列人民離開埃及,並且用祂奇妙ê雙手kā「紅海ê水」分開,hō͘以色列人民ē-tàng平安地行過去,m̄-koh卻「淹滅了埃及王kah伊ê軍隊」,chiah-ê歷史記錄lóng thang tùi出埃及記第十二到十四章看會tio̍h。

第16到22節,chit段詩歌kah以色列人民離開埃及進入曠野了後ê記事有關。第17到22節chit段詩歌kah詩篇第一三五篇10到12節仝款,thang參考民數記第廿一章21到26節、33到35節,lóng有詳細ê資料。

第23到26節,這第23節是真有意思ê一節詩句,mā說明基督教信仰ê要義:上帝m̄是只tī咱成功ê時chūn kah咱同在,tī咱失敗、痛苦ê時chūn,祂也kah咱做伙,一直陪伴咱行過siōng艱辛ê性命旅程,ná親像祂從來m̄-bat hiat-ka̍k以色列人民仝款,chit點chiah是基督教信仰siōng精華ê所在。

第23到24節mā是teh隱喻以色列棄sak上帝後,被掠到巴比倫去做奴隸ê時,上帝iáu-koh kah in做伙。

第26節回應了第1節,呼召所有民眾beh來感謝上帝ê大慈愛。

經文:

詩篇 137:1-137:9

註釋:

這是一首亡國了後寫做ê詩歌,mā是屬tī哀歌,內容充滿哀怨、感傷。

第1到3節,這真清楚是以色列人民被掠到巴比倫去做奴隸ê時唱出來ê詩歌,時間應該是tùi主前597年第一批受掠ê人開始算起,一直到主前586年耶路撒冷淪陷止。以西結書第一章1節講in ê集中營是tī巴比倫ê「迦巴魯河邊」。因為án-ne,chia第1節講「巴比倫河畔」,可能就是teh指chit-ê「迦巴魯河邊」。Tī第2到3節ē-tàng看出奴隸ê悲哀,就是除了tio̍h努力工作外,有ê人(真可能是婦女)就成做娛樂巴比倫人ê女婢,甚至是「性奴隸」。巴比倫人侮辱以色列人民ê方式,就是ài in唱「錫安ê歌」,這增加in心內ê痛苦。

第4到6節,亡國ê心痛,已經無法度唱出歌頌上帝ê詩歌,而這to̍h是俘虜in ê巴比倫人想beh聽ê,這是teh侮辱以色列人民,講in所拜ê上帝無法度庇護in免受災害。換句話講,巴比倫人是teh講以色列人民所拜ê上帝無用ê意思。M̄-koh詩人iáu-koh堅信,上帝是真實ê,上帝一定會記tiâu in。

第7到9節,chit三節詩歌是teh控訴以東人kah巴比倫人。以東人ê惡質行為thang tùi俄巴底亞書第10到14節;約珥書第三章19節;耶利米書第四十九章7到22節;以西結書第廿五章12到14節等等處經文看出,詩人祈求上帝對以東人進行懲罰,因為in趁巴比倫人攻擊耶路撒冷城ê時,幸災樂禍,而且是當巴比倫人ê殺戮幫手。

第9節真特別,chit節詩人講tio̍h kā巴比倫人á是以東人ê嬰á摔tī石頭殼頂ê人,是有福ê人,chit種講法並m̄是講in tio̍h án-ne做,卻是teh說明以色列人民所tú-tio̍h ê遭遇,就是巴比倫軍隊攻入耶路撒冷城內ê時,只要聽見嬰á啼哭,in就用chit種方式進行殘酷ê手段屠殺嬰á。因為án-ne,詩人祈求上帝,用巴比倫人ê方法懲罰in。這mā是舊約摩西律法中所提起ê「以眼還眼、以牙還牙」之懲罰á是報復方式。

M̄-koh咱知影tī耶穌基督內面,chit種報仇思想m̄是基督教信仰ê本質,因為耶穌ê教示是「tio̍h疼lín ê仇敵,並且為迫害lín ê人祈禱」(參考馬太福音五:44)。使徒保羅mā講:「Tio̍h 祝福迫害lín ê 人;tio̍h kā in祝福,m̄ -thang kā in 咒詛。(全民版)」(羅馬書十二:14)
經文:

詩篇 138:1-138:8

註釋:

Chit-ê首感恩、頌讚ê詩歌。Mā是一首以宮廷ê詩歌做主軸寫出來ê詩歌,kah詩篇第四十、六十六篇ê詩歌真類似。

第1到3節,chia一開始就提起「諸神」,這thang翻譯成「有權力者」,á是「異邦諸王」。Mā有ê譯本用「天使」。Chit-ê意思是teh指無論是甚麼款ê神、天使,á是有權力ê人,chit位君王tī in面前mā bē改變對上帝本來ê忠誠,會tī in面前敬拜耶和華上帝。原因是chit位上帝是「信實」而且「有無變ê疼」。M̄-nā án-ne,chit位真實ê上帝會鼓勵敬畏祂ê君王á是人民。

第4到6節,詩人tī chia講tio̍h只要是明智ê君王,lóng會知影tio̍h頌讚真實ê上帝,因為chit位上帝是信實ê,只要祂講出ê應允,必定會實現。Chit位上帝mā是拯救ê上帝(chia用「榮耀」一詞來表示上帝拯救ê能力),只要走chhōe祂ê幫助,祂必定會伸手救助。因為chit位上帝「看顧卑微ê人」,相對ê,任何「狂傲ê人」看見chit位拯救ê上帝出來,必定phi̍h-phi̍h-chhoah、無法度khiā立。

第6節真值得注意,詩人講:像án-ne威嚴、偉大ê上帝,卻猶原「看顧卑微ê人」,而hiah-ê狂傲ê人一定會hō͘上帝揪出來。因為狂傲人ê心中,無上帝(參考詩篇十四:1)。

    第7到8節,chit兩節詩歌真親像詩篇第廿三篇,tī敵人面前,上帝mā會排設宴席,hō͘祂ê子民一點lóng m̄免驚惶不安。上帝ê慈愛會永遠kah信靠祂ê人同在。

經文:

詩篇 139:1-139:24

註釋:

詩篇中有一部分詩歌被稱做「智慧文學」ê詩歌,親像第九十篇、第一二七到一二八篇等等。Á chit篇mā是極具代表性ê一首智慧文學之詩篇。

第1到6節,chit段詩歌thang看出詩人明確表白伊ê信仰態度:上帝是無所不知ê上帝。包括人ê「一舉一動」,上帝lóng清楚知影。這mā是基督教信仰對chit位宇宙萬物ê獨一上帝之宣告。上帝確實知影人心內ê意念,即使是隱藏在內心深處,祂mā清楚知影,m̄-koh相對ê,人對上帝ê認知是非常ê少。

第7到12節,chit段詩歌則詩人teh表示伊所認bat ê上帝,是無所不在ê上帝,chit點mā是基督教對創造宇宙萬物ê上帝之第二個宣告。Tī chit段詩歌中,詩人講無論人想beh到tó位隱藏,是無法度藏會tiâu ê。同時,tī siōng困境ê環境裡,上帝mā會幫助敬畏祂ê人,bē有甚麼所在是ē-tàng阻止上帝ê手ê。因為宇宙萬物、時間kah空間lóng是tùi上帝來ê創造,因為án-ne,「暗夜kah日時」、「烏暗kah光明」tī上帝看起來,lóng仝款。

第13到16節,chit段歌頌上帝創造人ê奇妙之詩歌,thang參考約伯記第十章8到12節,詩人tùi人體身上ê構造講tio̍h上帝ê偉大,並且強調上帝對人ê了解非常透徹,無任何事thang躲避上帝ê眼目。換句話講,人無論做甚麼、tī tó位做toh一kóa事、想kóa甚麼計畫,lóng會記錄tī上帝ê「冊子」上,這冊子以後會成做上帝審判ê根據(參考啟示錄二十:12)。

第17到18節,chit兩節thang參考詩篇第四十篇5節。這是詩人teh歌頌上帝ê計畫,細密到ná親像海邊ê細沙hit種無法度hō͘人詳細算出來,表示上帝所做ê事,lóng是真周全ê、完美ê。第17節thang參考以賽亞書第五十五章8到9節。

第19到22節,詩人Tī chit段詩歌中表示伊是屬tī上帝ê子民,學習上帝痛恨邪惡ê人,chiah-ê人會褻瀆上帝,甚至褻瀆上帝ê神聖。因為án-ne,只要是上帝所無歡喜,詩人mā是仝款無歡喜;只要上帝痛恨ê事,伊mā仝款beh痛恨。這表示,伊beh照上帝ê教導做tāi-chì,m̄敢有所違背。

第23到24節,頭前講述上帝對人ê了解非常透徹,因為án-ne,詩人希望上帝隨時lóng鑒察伊,用chit種方式好hō͘家己就會領受上帝ê歡喜、接納。

經文:

詩篇 140:1-140:13

註釋:

這是一首詩人向上帝祈求,幫助伊脫離邪惡者侵犯ê詩歌,是屬tī哀歌ê詩篇。Thang用詩人teh呼求上帝ê時,求叫上帝ê名來分段落。

第1到3節,這是第一pái呼求上帝ê名,祈求上帝ê救助。詩人提起詩人ná親像有含劇毒ê蛇仝款,其毒無比,ná親像飯匙chhèng嘴中ê牙,其毒之厲足以hō͘人隨時斃命。

第4到5節,這是第二pái求叫上帝ê名,祈求上帝救助詩人「脫離邪惡者ê權勢」。詩人講chiah-ê邪惡者ná親像「狂傲」ê人仝款,in心中根本to̍h無上帝,因為án-ne,設計陷害人ê「kho͘-á套」,認為無人知影,m̄-koh上帝一定清楚知影toh一kóa地方有「陷阱」,祈求上帝帶領幫助。

第6到7節,這是第三pái呼求上帝ê名,詩人表明伊對上帝絕對有堅定ê信心,相信上帝一定會拯救伊,ná親像tī戰場上仝款「保護」tio̍h伊免受敵人ê攻擊。

第8到11節,這是第四pái呼求上帝ê名。Chit段詩歌是一種祈願詩,詩人期待上帝ē-tàng隨時出手打擊chiah-ê邪惡ê人,hō͘ in惡質ê計謀無法度成功,甚至hō͘ in設下ê陷阱害到家己。

第12到13節,這是詩人第五次呼求上帝ê名,伊koh一pái表明對上帝ê認知,表示知影上帝會「維護弱小者ê權益」,mā會為「sàn-chhiah ê人伸張公義」,因為án-ne,只要「正直ê人」lóng會歌頌上帝ê名。

經文:

詩篇 141:1-141:10

註釋:

這是一首祈禱ê詩歌,mā是屬tī哀歌。Tī現代中文譯本有標題寫「晚禱」,是根據第2節:「願我高舉ê雙手成做晚祭。」所謂「晚祭」,是teh指每工早暗lóng當獻祭ê一部分。出埃及記第廿九章39到41節清楚提起早、晚獻祭ê內容。詩人用祈禱代替獻祭,說明伊心中確實是敬虔ê態度,如同在獻牲祭ê時hit種,m̄敢怠慢。

第1到2節,詩人表示伊已經面臨性命ê苦難,祈求上帝「快快幫助」伊,伊祈求上帝「垂聽」伊ê祈禱,祈願chit種祈禱會親像所燒獻ê香之煙仝款,冉冉地升上天去,hō͘上帝聞到、聽見伊祈求ê聲音。

第3到4節,詩人雖然心內痛恨邪惡ê人,m̄-koh伊iáu是beh謹守家己ê嘴舌,bē出惡言,m̄-koh求上帝幫助伊有能力抵擋作惡ê人ê誘惑,bē加入in ê行列。

第5到7節,Tī chit段詩歌中,詩人深信正直ê義人ê祝福chiah真實,就算是出tī義人ê責phah,伊mā甘心接受。伊深信邪惡ê人一定會受tio̍h上帝嚴厲ê懲罰。

第8到10節,詩人知影邪惡者ê厲害,m̄是人ê能力有辦法分辨、防範,只有上帝ê幫助chiah有夠額ê氣力阻擋。詩人除了祈求上帝幫助伊有chit種能力外,mā祈求上帝hō͘作惡ê人「陷入」家己設計想beh陷害別人ê羅網中。

經文:

詩篇 142:1-142:7

註釋:

這是一首祈求上帝救助ê詩歌,mā是一個人ê哀歌。

第1到3節a句,顯然地,chit位詩人面臨極大ê痛苦,需要向上帝傾訴,而且是beh用高昂ê聲音向上帝「呼求」。伊beh向上帝吐露心中tú-tio̍h ê性命「苦情」。即使是án-ne,伊iáu對上帝無失去信心。

第3節b句到4節,詩人感覺非常孤寂,因為chhōe bē-tio̍h thang幫助ê氣力。除了上帝以外,無其它任何thang óa靠ê對象。

第5到7節,詩人深信上帝chiah是伊真實ê óa靠,是伊ê一生中間所ē-tàng信靠ê對象,即使敵人ê氣力是hit種龐(pâng)大,比伊強大真chē,伊iáu是仝款堅信,只要信靠上帝,上帝一定會「恩待」伊,救助伊脫離「災難」。

經文:

詩篇 143:1-143:12

註釋:

這是詩篇中七首懺悔詩中ê最後一首懺悔詩(其它六篇是:第六篇、第三十二篇、第三十八篇、第五十一篇、第一○二篇、第一三○篇等)。雖然講是懺悔詩,m̄-koh,除了第2節「因為tī你面前無無辜ê人」是懺悔詩句外,其餘lóng是屬tī哀歌ê內容。

第1到2節,詩人一開始用詩篇中不時出現ê祈求句,祈求上帝「垂聽」伊ê「呼求」。Ná親像真chē詩人所歌頌ê,chit位救助性命ê上帝,是一個「信實」、「公義」ê上帝。M̄-koh續落來第2節,是詩篇中比較khah少出現ê句話,就是詩人祈求上帝m̄-thang「審判」伊,因為伊知影無任何一個人tī上帝面前是「無辜」ê人。換句話講,無一個人ē-tàng自認是「義人」(參考詩篇十四:3a,羅馬書三:20,加拉太書二:16),如果上帝chiâⁿ實追究,必定無人ē-tàng khiā立得tòa。

第3到4節,chit兩節詩歌thang看出詩人tú-tio̍h ê性命境遇是真悽慘,包括伊被「囚禁」tī烏牢中,性命無koh存任何ǹg望,ē-sái講是「悲愁」到極點。

第5到6節,詩人Tī頂面所講chit種環境中,一再回顧過去行過ê日子,知影上帝是伊唯一ê ǹg望,ná親像乾旱teh渴望甘霖ê降臨仝款。「舉手祈禱」,這是chē種祈禱ê方式之一(參考詩篇廿八:2、七十七:2)。

第7到12節,詩人Tī chit段詩歌中koh khah明確表明,伊需要上帝ê拯救,chiah ē-tàng脫離仇敵beh置伊tī死地ê危險。

Tī第10節,詩人chit句「你是我ê上帝」,kah最後一節最後一句ê「因為我是你ê奴僕」,tú好表明出作者心內ê順服。這mā是以色列人民表明in kah上帝之間ê關係,就ná親像chia詩人所講ê,是主人kah奴僕ê關係。Á奴僕只有聽從主人ê命令。Chit位詩人表示伊beh「遵行」上帝ê旨意,án-ne,必定ē-tàng行上「平坦」ê道路。


經文:

詩篇 144:1-144:15

註釋:

Chit-ê首是比較khah特別ê詩歌,因為它ê內容至少是由三種無仝詩歌寫做;包括第1到8節,第9到11節,第12到15節。

Koh講,chit首詩kah詩篇第十八篇真類似,親像第2節kah第十八篇2節;第5節kah第十八篇9節;第6節kah第十八篇14節;第7節kah第十八章ê 16到 17節;第10節kah第十八篇50節ê內容仝款。有kóa學者認為chit首詩是摘自詩篇第十八篇ê。M̄-koh chit種看法mā有bē少詩篇ê學者持無仝意見。Á特別ê所在,是第7到8節ê內容kah第11節ê內容差不多仝款。

第1到2節,詩人tī chit兩節講上帝就是伊性命siōng好ê保障,詩人用上帝是伊ê「力量」、「堡壘」、「避難所」、「拯救者」等來表示。

第3到4節,chit兩節詩人講tio̍h家己ê卑微,m̄-koh上帝竟然iáu是看顧伊,雖然人ê性命是hit種短促,上帝並無因為án-ne而疏忽、看輕。第4節一再地Tī聖經ê智慧文學作品中出現,親像約伯記第八章9節、第十四章2節;詩篇第一○二篇11節、第一○九篇23節;傳道書第六章12節、第八章13節等等。

第5到8節,chit段詩歌是teh描述敵人來勢洶洶,詩人祈求上帝「伸出救援ê手」,親自降臨kah詩人同在,m̄-nā án-ne,iáu beh去「摸tio̍h群山」,hō͘山因為上帝ê摸tio̍h而產生變化,án-ne就ē-tàng hō͘敵人落荒而逃。Chia第8節講出敵人ê特性,就是歡喜講白賊,連宣誓ê基本要件,是誠實,lóng做bē到。Tī第11節koh一pái重複敘述一pái。

第9到11節,因為有上帝ê看顧,所以chiah會得勝。而且Tī chit段詩歌中,詩人因為凱旋á是因為敵人phah敗仗,而hō͘上帝子民lóng脫離險境。詩人表示beh歌頌上帝chit種特有ê恩典,因為án-ne會用「唱新歌」、「彈豎琴」頌讚上帝。

第12到15節,chit段詩歌kah前段詩歌差不多連接bē起來,Tī chit段詩歌裡,提起只要有上帝賜福,就必定會充滿tio̍h性命活力,m̄-nā生兒育女眾chē,遍滿大地,連農作物mā會結實累累,積滿「倉庫,儲備各種穀物」,「cheng-seⁿ繁殖眾chē」,而且lóng非常強壯。

	詩人tī第15節表示ē-tàng享受chit種福氣ê人,就是知影「尊上主為上帝ê人」,chit種人一定會得tio̍h頂面所講chiah-ê福氣。其實詩人mā用chit種方式teh表達相對tī敵人所崇拜ê偶像神明,對in是lóng無路用。因為虛假ê神根本就無chit種能力。

經文:

詩篇 145:1-145:21

註釋:

這mā是一首o-ló ê詩歌,是一首teh歌頌上帝ê偉大kah慈愛ê o-ló詩歌。Á以第10節達tio̍h siōng高峰,to̍h是所有受造物lóng tio̍h歌頌o-ló上帝ê偉大。Chit首詩mā是一五○篇ê詩歌中,惟一ê一篇是用希伯來文標題寫「o-ló詩」ê詩歌。它kah第九篇、第十篇、第廿五篇、第三十四篇、第三十七篇、第一一一篇、第一一二篇、第一一九等詩篇仝款,每句詩ê開始lóng是根據希伯來文字母ê順序排列寫做ê。希伯來文ê字母有22個,m̄-koh tī chit篇ê第13節因為連續用了兩個字母,因為án-ne,變成只有21節。不過tī第13節卻看tio̍h兩組詩句。

	第1到3節,chit段詩歌是chit首詩歌ê引言,詩人表示伊beh「宣揚」上帝ê「偉大」。第1節ê「我ê上帝」、「我ê君王」chit種用詞,真清楚teh表明上帝就是伊ê王。因為án-ne,chit首詩歌mā是以色列民族共同在吟頌ê詩歌,上帝就是in ê君王。Á第2節ê「ta̍k工」,表示永遠bē間斷ê意思。第3節ê「無法度測量」,是teh指大大超過人ê能力所ē-tàng想像之範圍ê大(參考約伯記五:9、九:10)。

第4到7節,chit段詩歌ê用句,包括「大能ê事蹟」、「榮耀」、「奇妙ê作為」、「大能」、「公義」等用詞,其實lóng是teh說明上帝拯救ê奇妙,chiah-ê lóng kah帶領以色列人民離開埃及,á是kā in因亡國而四散到世界各地去,重新聚集做伙,帶領in tńg去故鄉,重建家園有關。

第8到9節,thang看chit兩節為chit篇詩歌ê中心,表明上帝ê慈愛,是「慈悲、憐憫、不輕易受氣、滿有無變ê疼」,而且chit種愛,是「kah tī一切被造物」,mā就是萬物lóng充滿tio̍h上帝ê慈愛。

第10到13節a句,chit段詩歌tī第11節提起上帝ê「主權ê榮耀」、第12節「國度ê榮耀」,這表示上帝就是君王,tī祂掌理之下ê國家,會永遠存在。

第13節b句到20節,只要講tio̍h上帝ê慈愛,必定會講tio̍h上帝ê「信實」,表示上帝kah祂揀選ê人同在,mā表明上帝一定會嚴守所立ê約,永bē改變。

Tī第14節、第17節、第20節等等lóng teh表明上帝作為君王ê特性,就是主持公義,對弱小者kā它保護,bē發生弱肉強食ê事。因為上帝會「垂聽」求告祂ê人,會「成全敬畏」祂ê人ê「心願」。

第21節,詩人tùi家己歌頌上帝,進一步koh呼籲所有「被造物」lóng tio̍h同齊來歌頌上帝ê偉大kah慈愛,tio̍h歌頌上帝ê「聖名」。

經文:

詩篇 146:1-146:10

註釋:

第一四六到一五○篇,chit段詩歌是歸類tī「o-ló詩集」裡。因為tī chit五首詩ê起頭lóng是用「tio̍h o-ló上主」作起唱,mā用「tio̍h o-ló上主」作結束。因為「o-ló主」這字ê希伯來文是「哈利路亞」,因為án-ne,mā hông稱做「哈利路亞詩集」。

Chit首詩篇是一首個人tī會眾聚會ê時吟頌ê詩歌。

第1到4節,詩人表示只要活一工,伊就會歌頌上帝一工,換句話講,只要是活teh ê日子lóng會歌頌上帝。因為只有上帝chiah是真實可靠,世間ê掌權者、「首領」,lóng是有限ê人,會「死」,m̄是永恆ê。人beh óa靠ê,一定tio̍h是永恆ê主宰上帝。

第5到9節,chit段詩歌說明tio̍h歌頌chit位永恆kah創造萬物ê上帝ê原因,就是因為祂是萬物性命ê來源,是「創造天、地、海,kah其中萬物」ê上帝。M̄-nā án-ne,祂是一位「持守諾言」ê上帝,mā就是信實ê上帝。

第7到8節mā thang tùi以賽亞書第四十二章7節、第六十一章1節看tio̍h仝款ê詩句。Á第9節所歌頌ê內容,是kui本聖經所紹介ê chit位造物主ê特性。

第10節,chit位創造宇宙萬物ê上帝,chiah是真正君王,因為祂是「永遠」ê上帝。只有祂chiah是可靠真實。

經文:

詩篇 147:1-147:20

註釋:

Tùi第1、7、12節等等三節thang看出,chit首詩篇是用三首詩歌彙編做伙,lóng是用「o-ló上主」作開始。

第1到6節,「美善」、「合宜」,lóng teh表明美好ê意思。Tio̍h注意ê是tī第2節,詩人講「上主重建耶路撒冷」,tùi chia thang知影chit首詩應該是tī亡國、tùi巴比倫tńg去故鄉後寫做ê。亡國ê人民心靈有重大ê創傷,上帝ê慈愛醫了祂子民心靈ê疼痛。

Chit位偉大ê創造者上帝,祂thang為天頂ê星辰「起名」,表示chiah-ê lóng順服祂ê管理,chit種偉大已經超越世間所有ê君王,祂ê「偉大、全能」,人無法度用有限ê能力去明白、「衡量」出上帝ê「智慧」。第6節koh一pái說明chit位公義ê上帝,會hō͘卑微ê人得tio̍h保障,hō͘「邪惡ê人」被「擊倒地上」。

第7到11節,chit段詩歌講述chit位造物主上帝,會看顧祂所創造ê一切萬物,祂深深知影chiah-ê受造物ê需要,不管是地上ê「獸類」,á是空中ê「飛鳥」,lóng會照顧養飼。Á chit位創造ê上帝,siōng歡喜「敬畏」、「信靠」祂ê人。M̄-koh祂對hiah-ê擁有世間強權,卻會欺壓弱小ê領導者,真無歡喜。

第12到20節,這是第三段歌頌詩歌。詩人除了歌頌上帝創造ê奇妙、偉大之外,mā同時歌頌上帝對以色列人民特別ê偏愛,尤其是頒佈律法hō͘ in遵行,詩人強調只有以色列人民chiah擁有上帝所親自頒佈hō͘ in ê「教示kah律法」,這mā teh表示in真正是非常特別ê族群。因為án-ne,所以tio̍h「o-ló上主」。

經文:

詩篇 148:1-148:14

註釋:

這是一首呼籲宇宙萬物,mā就是一切受造物,lóng tio̍h歌頌上帝ê詩歌。Chiah-ê宇宙萬物,tùi人到星辰、天、地、海,以及其中所包含ê一切生物lóng在內。作者有chit種信念,是因為上帝創造之始,lóng是好ê,是tùi上帝ê好、賜福開始。因為án-ne,用歌頌ê心來回應上帝ê疼chiah是正確ê性命態度。

第1到6節,「天頂」,特別是「天頂ê諸天」表示穹蒼ê意思。所有tī空中ê萬物,mā就chit工、月、星辰lóng在內。Á「天使」、「天軍」,這lóng teh表明上帝天頂ê奴僕。第5節ê「萬象」指ê是所有呈現tī人目睭前所ē-tàng看見ê一切,一定會遵守創造主上帝所制訂ê規矩。

第7到12節,前段詩歌提起日、月、星辰kah諸天lóng tio̍h歌頌上帝,chit段詩歌則提起「sìh-nà、冰雹、雪,kah雲霧」、「大風」、「深淵」,續落來是群山,以及山中ê「果子樹、樹林」,其中ê「野獸」、「昆蟲飛禽」,以及活tī這大地上所有ê人,包括「少年人」、「少女」、「老年人」kah「孩童」等,只要是活teh ê人lóng beh同齊頌讚上帝。

第13到14節,tī所有一切中間,只有chit位創造ê上帝chiah配得歌頌。詩人呼籲所有以色列人民,lóng一定tio̍h歌頌上帝。

經文:

詩篇 149:1-149:9

註釋:

Chit首詩歌是teh歌頌上帝為祂ê子民戰勝仇敵,凱旋tńg來後所唱ê詩歌。詩歌內充滿愛國ê熱情,mā充分表明in tùi受困中得tio̍h釋放ê興奮。

第1到4節,「beh向上主唱新歌」,表示用siōng美好ê詩歌來感謝上帝。「新歌」ná親像新收成ê穀物、頭胎生ê家畜動物仝款,是iáu未唱過ê詩歌,tú創做出來ê。

Chit段詩歌mā teh表示上帝就是以色列人民ê君王。「phah鼓彈琴」這lóng是用來慶祝ê樂器,而「舞蹈」是以色列人民siōng熟悉ê慶祝方式。聖經中一再出現以色列人民就是用chit種方式teh感謝o-ló上帝ê救恩(參考出埃及記十五:20,士師記十一:34,撒母耳記下六:14,耶利米書三十一:4)。第4節清楚指出上帝hō͘以色列人民phah敗敵人。

第5到9節,tī慶祝歌舞聲中,有kóa人會扮演武士ê角色,因為án-ne,in「手執雙刃ê利劍」,表示in tī前線相戰ê時,勇武地刣敵「報仇雪恥」,並且俘虜了敵人ê君王kah首領。Chit種詩歌其實mā是in心中ê一種期待:有án-ne ê一工,in ê國家會koh一pái恢復像大衛王朝時代hit種,hō͘附近國家lóng來降服tī in ê統治之下。

經文:

詩篇 150:1-150:6

註釋:

這是詩篇最後ê一首詩歌。Tī chit首詩歌中,詩人採用了以色列人民teh o-ló歌頌ê時所用ê重要樂器:吹號、琴、鼓、簫、鈸等。如果以今á日ê樂器來看,應該就是組合一支齊全ê交響樂團仝款,大聲齊鳴,大聲歌頌上帝ê偉大。

Chit-ê篇mā thang講是kā詩篇帶到siōng koân境界,因為tī頭前ê詩篇中,常看tio̍h ê是哭訴、哀怨、記恨、復仇、愁煩、感恩、歡樂、歌頌、o-ló、歡喜、跳舞等等。M̄-koh chit首詩篇是用kui個thang phah響ê樂器齊鳴,就是為tio̍h歌頌上帝ê偉大。作者beh說明一件事:無論是喜怒哀樂,人生所有ê一切境遇,lóng tio̍h用歌頌上帝當做性命siōng koân ê境界,因為án-ne chiah是性命。有chit種性命態度,chiah ē-tàng體會出性命ê意義。Mā就是講:完美ê性命,是用歌頌上帝ê疼當做開始kah結束。因為性命是tùi上帝來,kui個宇宙、萬有lóng是tùi上帝來ê賞賜kah奇妙ê創造。只有tńg來到上帝ê創造,chiah會知影除了歌頌以外,iáu是歌頌。因為性命真正是非常奇妙,即使是tú-tio̍h ê苦難,mā是teh講述上帝奇妙ê訓練、教導。

第1到2節,tī上帝ê「聖所頌讚」祂,這聖所指ê就是錫安耶路撒冷聖殿。詩人一直保持一個信仰認知,耶路撒冷聖殿chiah是上帝久長臨在ê所在。另外,chit位詩人mā講只要teh看會tio̍h ê空中,lóng tio̍h歌頌上帝。因為án-ne,chit節主要teh說明,無論是tī人世間á是tī天頂,lóng tio̍h歌頌上帝。因為chit位上帝是「至koân無上」ê神。這「至koân」表明ê是獨一、神聖,kah創造ê上帝。

第3到5節,詩人表示大家同齊來,用盡各種thang出聲ê樂器齊來o-ló上帝,歌頌祂。

第6節,「一切有性命ê被造物lóng tio̍h頌讚上主」,這表示所有萬物lóng tio̍h án-ne做。

重新查詢