重新查詢
經文:

民數記 1:1-1:4

註釋:

是有關以色列人民第一pái清點人口──戶口普查。時間是tī in出埃及後ê第十三個月。戶口普查有一個重要ê用意,就是開始tio̍h組成軍隊(第3、20節)。 Mā就是講,以色列人tī曠野經過chit段時間了後,beh開始有家己ê軍隊,準備用戰爭ê手段進入迦南地。為tio̍h beh組成軍隊,戶口普查以外,iáu有koh khah嚴密ê組織,因為án-ne,beh tùi各族中選出代表。Chia mā有koh khah明確ê人數,總人口是603,550人。

Chia真清楚講出上帝chit-pái對摩西發出命令ê時間,主要是teh執行一項需要記錄落來ê重大事件,就是普查人口數目。

Chit節講上帝對摩西下達命令ê地點,是tī西奈曠野ê聖幕裡。Koh講,時間是tī in離開埃及進入曠野後ê「第二年二月初一」。有chiah-ni̍h清楚ê時間kah地點,表示這是確實ê史實記錄。

第2到3節,為tio̍h beh hō͘調查ê工作非常徹底,因為án-ne是「一宗族一宗族、一家族一家族ê調查」,對象是「Kā二十歲以上ē-tàng作戰ê cha-po͘人名單列出來」,chit句話一再出現(參考第3、20、22、24節),除了表示重要外,mā teh表示以色列人民beh開始進行來預防備曠野民族、部落來打擊ê訓練工作,另外一方面,未來進入迦南地ê時,必定會tú-tio̍h拗蠻強烈ê抵抗,chit時,受過訓練ê軍事武器是必要ê裝備。

第4節,chit項工作因為真繁重,因為án-ne,tio̍h tùi每一個支派中選人來幫忙chit件普查人口ê工作。


經文:

民數記 1:5-1:16

註釋:

Chit段經文記載十二支派ê名稱,並tùi chiah-ê支派中選出「族長」,為tio̍h是beh幫助摩西進行戶口普查ê工作ē-tàng順利。

需要注意ê是:講tio̍h十二支派,就bē有約瑟kah利未,因為約瑟ê兩個kiáⁿ以法蓮kah瑪拿西已經取代了in。若是講tio̍h雅各ê十二個kiáⁿ,正確ê寫法是有利未kah約瑟,無以法蓮kah瑪拿西。

Tī第4節講「tùi每一支族中chhōe一個族長」,tī第七章就真清楚講出chit段經文所提起ê chiah-ê人名,是用「領袖」來表示。

注意第5到16節ê chit段排名順位,是根據利亞kah雅各生ê,然後是拉結ê kiáⁿ,最後就是雅各kah兩個女婢所生ê kiáⁿ。


經文:

民數記 1:17-1:46

註釋:

Chit段經文真清楚說明第一pái戶口普查ê結果之人數記錄。

第17到18節,chia講得tio̍h十二個支派族長ê協助,各族lóng照規矩清查人口,kā「二十歲以上ê cha-po͘人」登記落來。

第19節,chit節特別說明這是因為有上帝命令in chiah敢án-ne做。

第20到46節,tùi chit段經文thang看出第18節講年滿二十歲ê cha-po͘人被登錄落來,工作iáu未完成,iáu tio̍h經過祭司檢驗是m̄是有能力「作戰」,chit點mā是普查人口ê主要原因。

Koh講,值得注意ê是:對照第廿六章來看,人數顯然是有差別ê,mā就是第一pái普查ê人口,kah第二pái beh準備過約旦河chìn前ê普查,衰微siōng chē ê支派應該屬tī西緬支族,tùi第一pái普查人口數目的五萬九千三百人,tī所有十二支派ê第一名。M̄-koh tī第廿六章beh進入迦南地chìn前,人口遽減到chhun落來只有二萬兩千兩百人。另外,仝款衰微ê有呂便、迦得、以法蓮、拿弗他利等支派。Siōng重要ê是猶大支派ê人口,tùi開始就是所有族群中siōng chē人數,第一pái普查就有七萬四千六百人,然後第二pái普查結果是七萬六千五百人。這已經teh暗示:猶大將是以色列民族ê領導者,m̄是大kiáⁿ呂便。經文:

民數記 1:47-1:54

註釋:

Chit段經文真清楚解釋了利未支派ê人無清查人口數目ê原因,就是in並無負責作戰,卻是負責看守約櫃kah聖幕。

第47到51節,chit段經文真清楚表示利未人主要職責就是聖幕kah約櫃,無論是移動á是安置,lóng只有ē-tàng由利未人來負責,任何其他人lóng m̄准接觸、靠近,因為he是神聖ê。

第52到54節,tùi chit段經文就ē-tàng看出以色列人民開始有組織起來,包括旗幟、部隊等等。M̄-koh利未人一定tio̍h守護聖幕四周,免得有人靠近來接觸tio̍h。


經文:

民數記 2:1-2:2

註釋:

Chit章是記載有關分配以色列各支派紮營ê位置。Ē-tàng看出是相當有組織ê規劃,因為第一章講tio̍h組織,chit章就講tio̍h分配守衛ê位置。這kah一年gōa前,in tú出埃及ê時hit種紛亂、無組織ê情況明明是bē-tàng比並ê。

Chia特別tio̍h注意ê是tī第2節,講各族是「面對聖幕ê四周紮營」,這就變成一個四方形ê樣式,每一邊三個族,表示每一族ê人lóng kah上帝有相當親密ê關係。Koh講,每一族lóng有保護聖幕安全ê責任,以民族ê性命維護聖幕ê安危,這mā是in teh紮營ê分配上非常重要ê一件事。


經文:

民數記 2:3-2:9

註釋:

Chit段經文是守衛聖幕東邊ê三個族,包括猶大、猶大北pêng ê以薩迦,南邊ê西布倫。東邊一直是聖幕ê正門出入口,mā有意隱含這是siōng重要ê位置。

第9節特別強調猶大支派ê人tio̍h「領先前進」。原因是伊ê族人siōng chē,mā是活動力siōng興旺ê一個族群。這mā teh隱喻:siōng強ê,phah頭陣。


經文:

民數記 2:10-2:17

註釋:

Chit段經文是記載固守聖幕南邊ê三個支派,包括有大kiáⁿ呂便、西緬,kah迦得。

第16節對照第9節東邊ê人數,南邊ê顯然是加真弱。

Tio̍h注意第17節,chia講利未支派ê人beh扛聖幕前進,隊伍就是夾tī東邊kah南邊族群之間,ûn-ûn-á前進,隊伍絕對無法度亂。


經文:

民數記 2:18-2:24

註釋:

記載固守西邊ê族群,包括有以法蓮、便雅憫,以及瑪拿西等三個支派。

Tī西邊chia,這是屬tī kui個隊伍ê倒頭算第二支總隊,三個族群ê人數siōng少,總計chiah只有「十萬八千一百人」。

第24節講隊伍跟tòe tī南邊隊伍ê後面前進。是由以法蓮支派領導前進。經文:

民數記 2:25-2:34

註釋:

這最後一支隊伍,mā是固守北pêng ê營地。包括有m̄-koh、亞設、拿弗他利等三支派負責。

這邊ê人數有十五萬七千六百人,算是第二強盛ê。Mā是固守kui個隊伍前進最後ê一批,實力真強。隊伍是由m̄-koh chit支派帶領。

第32到34節,chia一再重複強調這一切lóng是照上帝ê命令作ê。大家lóng遵守規矩,各自在所屬ê旗幟下。這mā表示in已經知影紀律ê重要性。


經文:

民數記 3:1-3:4

註釋:

Chit章kah第四章主要內容lóng是有關清點利未族ê人口,in因為是擔任聖幕ê維護工作,表明in是hō͘「分別為聖」ê一支,tī以色列人民中間有特別ê身分kah記號。而且tī chia說明調查登記列入戶口ê方式mā kah一般支派ê登記方式無仝。

Tī第1節就提起「亞倫」ê名排tī「摩西」ê頭前,這tú好說明後來祭司tī以色列人民中間ê重要性。而且tī chia,只有寫出亞倫ê kiáⁿ ê名,並無寫出摩西ê家庭。

第2到4節,koh一pái提起亞倫四個kiáⁿ中,有兩個mā就是大kiáⁿ拿答kah第二kiáⁿ亞比戶,lóng因為teh獻祭ê事頂面無嚴格遵守上帝所立條約ê規矩á喪失性命(參考利未記十:1—3),因為án-ne,chia提起只有chhun落來ê兩個kiáⁿ傳承亞倫祭司ê身分。

注意第3節提起祭司是「膏立」ê,這膏立ê方式是用橄欖油tùi頭殼頂抹落去,án-ne,油會慢慢á流到衣襟,chit種香氣會充滿kui個房間。因為án-ne,chit種「膏立」mā teh表示非常珍貴,後來,mā用chit種膏立祭司ê方式,用來膏立君王。顯示出君王ê尊貴。

經文:

民數記 3:5-3:13

註釋:

Chit段經文清楚說明利未人是屬tī祭司ê幫助者,mā說明in應該有ê職責。

第5到10節,利未人就是祭司ê「奴僕」,協助祭司辦理相關聖幕ê各種禮儀、器具。注意第10節,chia講「任何其他ê人侵犯chit項事,一定tio̍h處死」,chit句話tī第38節koh一pái出現,表示這是一件非常頂真ê事,bē-tàng有任何疏忽。因為祭司ê工作是神聖ê,如果隨便,等於藐視上帝ê神聖仝款,bē-tàng原諒。

第11到13節,chit段經文說明利未人ê角色kah歸屬tī上帝ê意義,是kah以色列人出埃及有密切關係。以色列人民一定tio̍h kā大kiáⁿ歸hō͘上帝,m̄-koh以利未人來取代每一個以色列人民ê大kiáⁿ。

經文:

民數記 3:14-3:39

註釋:

Chit段經文記載利未族各支派ê人數,以及in負責ê工作。

第14到20節,chia規定利未族人出世一個月以上ê男性lóng tio̍h登記落來,這kah其他支派ê人tio̍h年滿二十年以上ê cha-po͘人chiah登記,大大無仝。Chia mā提起利未有三個kiáⁿ,是革順、哥轄、米拉利。然後mā列出了chit三個人ê後代。

第21到26節,記載革順家族出世一個月以上ê cha-po͘人共計有七千五百人。同時mā記載這宗族紮營tī聖幕ê後面,in tio̍h負責看守聖幕、聖幕內面ê幕頂kah外面頂蓋、門簾、聖幕kah祭壇周圍庭園ê帷幔、院門ê門簾等等。

第27到32節,這是利未記第二個kiáⁿ哥轄。伊ê家族出世一個月以上ê cha-po͘人登記人數共計有八千六百人。In是紮營聖幕南邊,負責ê工作是看守約櫃、桌á、燈臺、祭壇、祭司tī聖所用ê器皿,以及至聖所門口ê門簾。

頂面所講兩個家族lóng是負責kah聖幕內外有關ê工作,因為án-ne,in lóng需聽從亞倫ê kiáⁿ以利亞撒ê指揮。因為伊等於是繼承亞倫ê大祭司。

第33到37節,chit段是關係利未記第三個kiáⁿ米拉利ê家族,一個月以上ê男性登記人數共計有六千兩百人。Chit-ê支族紮營tī聖幕ê北pêng。In是負責聖幕ê骨架、橫木、柱子、插座,以及chiah-ê物件所有ê附件,iáu有聖幕外院ê柱子、插座、栓子,kah索á等。

第38到39節,由摩西、亞倫kah伊ê 眾kiáⁿ紮營tī聖幕ê東邊。In負責監督所有參與聖幕工作,並且嚴格執行不准任何其他支族ê人來「侵犯」聖幕ê工作。

Án-ne,利未支族出世一個月以上ê cha-po͘人ê總人數是「兩萬兩千人」。

經文:

民數記 3:40-3:51

註釋:

Chit段經文真清楚表示,利未族人m̄-nā是出世ê cha-po͘人tio̍h代替以色列所有支派出世一個月以上ê大kiáⁿ,包括利未族人所飼養ê牛mā取代其他支派ê人所飼養ê牛。

第40到43節,以色列所有支派出世滿一個月以上ê大kiáⁿ,經過統計了後共有「兩萬兩千兩百七十三人」,這比起利未支派統計ê結果是「兩萬兩千人」koh khah-chē。

第44到51節,經過頂面所講ê統計結果,發見以色列所有支派ê大kiáⁿ加出利未支族ê cha-po͘人有「兩百七十三人」,因為án-ne,無辦法全部贖回。Án-ne,就一定tio̍h用每一個人以「五塊銀á」核算,chiah-ê錢beh hō͘亞倫kah伊ê 眾kiáⁿ,表示這錢是屬tī大祭司kah伊ê家庭。Án-ne,共計付hō͘亞倫ê家庭有「一千三百六十五塊銀á」。

經文:

民數記 4:1-4:20

註釋:

Chia mā ē-sái講是利未支族ê第二pái戶口普查。Á普查ê重點是beh chhōe出三十到五十歲之間ê cha-po͘人(第3、23、30、34到48節),這是因為chit種年齡屬tī成熟、穩定ê年紀。M̄-koh tī第八章23節卻講:M̄-koh tī第八章23節卻講:「論利未人是án-ne:Tùi 二十五歲以上,in tio̍h 來會幕做差用。到五十歲就停工,無koh做差用,(全民版)」chit種差異有一種解釋:是有五年ê時間受訓,á是所謂ê預備期。

頭前已經調查過出世滿一個月以上ê利未之族男性lóng登記落來,主要是beh用來贖回其他支派所有ê大kiáⁿ。chit-má是ài beh進行利未支派第二pái人口調查,主要ê對象是30到50歲之間ê cha-po͘人。

第1到4節,chit-pái調查哥轄chit間族三十到五十歲之間ê cha-po͘人,而且一定tio̍h ē-tàng tī聖幕裡工作ê cha-po͘人。Chit種人一定tio̍h kah祭司仝款,是身軀健康、無殘缺ê人chiah thang。因為in ài做ê工作是kah「到聖物」有關。所謂「到聖物」,就是聖幕內面所有ê器皿,包括有約櫃、帳帷、金壇、燈臺、桌á、祭壇等。

第5到6節,特別提起亞倫ê kiáⁿ mā就是祭司。Tī拔營移動聖幕ê時,祭司tio̍h先用帳帷蓋tī約櫃頂面,然後iáu koh khah用「精緻ê皮」蓋tī頂面,了後koh「用一塊純藍色ê布」覆tī頂面。原因約櫃是所有聖幕內siōng重要ê器物。

第7到8節,chia是供桌,以及供桌頂面pái設ê物件lóng放做伙。然後用朱紅色ê布覆tī頂面,chiah koh再蓋上一層精緻ê皮。

第9到10節,是關係移動燈臺tio̍h準備ê工作,是用藍色ê布覆tī頂面。然後koh再用精緻ê皮kā chiah-ê物件包裹起來。

第11節,金祭壇tio̍h用藍色ê布鋪上。然後蓋上精緻ê皮。

第12到15節,tī第12節講tio̍h用藍色布kā聖所裡ê器皿lóng包起來,然後第13節提起祭壇,一定tio̍h先kā祭壇裡ê灰清除,了後蓋上紫色布,然後kā祭壇ê附件lóng放上去。Tùi開始到chit-má,所有一切物件lóng一定tio̍h用精緻ê皮蓋上。等等chiah-ê工作lóng就緒了後,chiah thang移動聖幕。M̄-koh tio̍h注意ê是,chiah-ê聖幕內ê器物lóng是祭司teh負責整理,哥轄家族ê人只負責扛抬,m̄-koh無法度去摸tio̍h,chiah-ê lóng是非常神聖ê聖物,因為án-ne,絕對bē-tàng違犯,若無,會有性命ê危險。

第16到20節,chia koh一pái強調除了祭司tio̍h負責監督聖幕內一切聖品之包裝等,絕對bē-tàng hō͘哥轄家族ê人tú-tio̍h。Á chiah-ê聖物lóng是tī包裹好勢了後,chiah hō͘哥轄家族ê人進入聖幕內去扛抬、移動。

經文:

民數記 4:21-4:28

註釋:

前段是調查哥轄家族三十到五十歲thang tī聖幕裡工作ê cha-po͘人,chit-má chit段是針對革順ê家族進行調查三十到五十歲之間ē-tàng tī聖幕裡工作ê人,kā in ê名lóng登記落來。

第25到26節,chit兩節說明革順家族三十到五十歲cha-po͘人tio̍h負責聖幕ê工作,包括有:幕頂kah外面ê頂蓋、蓋tī頂面精緻ê皮、門簾、聖幕kah祭壇周圍庭園ê帷幔kah索á、院門ê門簾,以及安置chiah-ê物件ê附件。

第27到28節,chia清楚說明in只負責搬運頂面所講chiah-ê物件,只要是祭司指派in做ê,in lóng tio̍h順從。

經文:

民數記 4:29-4:33

註釋:

Chit段經文是有關利未族第三個kiáⁿ米拉利ê家族,kah in該做ê事。

第29到30節,kah頭前哥轄、革順兩個家族仝款,lóng是kā三十到五十歲之間,而且ē-tàng tī聖幕裡工作ê cha-po͘人登記落來。

第31到33節,米拉利家族chiah-ê cha-po͘人就是beh負責扛抬聖幕ê「骨架、橫木、柱子、插座,以及聖幕周圍庭園ê柱子、插座、栓子,kah所有安置chiah-ê物件ê附件」。仝款,in一定tio̍h接受祭司ê指揮來做,bē-tàng照家己ê意思來做。

經文:

民數記 4:34-4:49

註釋:

經過調查哥轄、革順、米拉利等三個家族,年紀tī三十到五十歲之間,而且ē-tàng tī聖幕裡工作ê cha-po͘人,共計有八千五百八十人。其中人數siōng chē ê,是米拉利家族ê人,共計有三千二百人。

第49節,這一切lóng是遵照上帝hō͘摩西ê命令á做ê,因為這是kah敬拜上帝ê物件有關,就一定tio̍h一切lóng遵照上帝ê旨意á行。經過分派了後,是「人人lóng有指定ê任務,á是負責事奉,á是負責扛抬」等工作。


經文:

民數記 5:1-5:4

註釋:

Chit章就是根據頭前所提起有關人口調查了後,teh移動ê時,以聖幕做中心,十二支派分別tī東、南、西、北等面維護tio̍h聖幕ê安全kah神聖。然後koh分別清楚利未族人應該分擔移動聖幕ê各項工作。

因為聖幕是tī紮營區域ê中央,因為án-ne,chit章就真清楚講tio̍h怎樣hō͘以色列人民保持潔淨ê身心,免得因為無清氣á hō͘聖幕遇tio̍h污穢。Koh講,因為聖幕teh代表上帝同行,因為án-ne,以色列人民需要teh生活倫理上保持潔淨,chiah ē-tàng進入敬拜上帝。

這短短四節,講出以色列人民對聖幕ê重視。為tio̍h beh保持聖幕ê神聖,凡是hō͘人認為「無清氣」ê對象,一律不准進入參加敬拜ê行列。

第1到2節,chit兩節列出bē-tàng khiā起tī紮營ê營區內ê人,包括有癩ko病患、遺漏症ê人,以及摸到屍體ê人等,lóng一定tio̍h離開營區。因為各族紮營tī聖幕ê四周,表示上帝ê慈愛照顧到營區各族中。無清氣者一定tio̍h送到chiah-ê營區之外,chiah ē-tàng避免污穢了聖幕ê神聖kah聖潔。

經文:

民數記 5:5-5:10

註釋:

Chit段經文若是編輯tī利未記第五章16節,á是利未記第六章7節後面,讀起來會比較順暢。Chia講tio̍h欺騙上帝tio̍h接受ê懲罰。Koh講,因為當摩西律法規定「tio̍h疼家己ê厝邊,親像疼家己仝款」(參考利未記十九:18)ê時chūn,已經teh說明得罪厝邊,ná親像得罪上帝仝款ê嚴重à。

第5到7節,chia一開始就講「對上主不忠,犯錯誤得罪某人」,這表示tī不知覺中,á是甚至故意傷害別人ê人,便是得罪上帝。Chit種人,第一個要件是一定tio̍h「承認家己ê過錯」,第二個要件是beh kā「所虧欠ê全數iáu hō͘伊所得罪ê人,另外koh加上五分之一」,chit種話句真清楚,表示chiah-ê錢財是tùi欺騙所得tio̍h ê。換句話講,一個對上帝不忠ê人,chiah會用不誠實ê手段欺騙別人ê財物。

第8到10節,若是對方已經往生,chhōe bē-tio̍h近親thang繼承領受chit份賠償ê時,就beh kā chit份賠償當做獻祭iáu hō͘上帝。因為he是對上帝不忠chiah致使ê結果。Chit時chūn,所有chiah-ê lóng歸屬tī祭司,iáu koh khah另外獻贖罪祭。

Chit段經文是teh說明敬拜上帝,就一定tio̍h用忠實ê心,án-ne,聖幕ê神聖chiah有意義。M̄-koh怎樣表達對上帝忠實?就是tùi人kah人之間ê忠實來表明出來。

經文:

民數記 5:11-5:31

註釋:

Chit段律法只出現tī chia,其他經冊lóng無記載。Mā是tùi聖幕ê神聖延伸出來,用來說明人kah上帝之間ê關係,mā一定tio̍h像夫妻間ê關係仝款ê潔淨。以色列民族一直自認kah上帝之間ê關係,就ná親像夫妻之間ê關係仝款,上帝是丈夫,以色列民族是bó͘。Bó͘一定tio̍h對丈夫絕對忠實,這是in一再強調ê觀念,為tio̍h是beh表示對上帝絕對忠實。

Chit段經文是丈夫懷疑bó͘不貞ê時,用來偵測bó͘是m̄是忠實ê方式。以現代ê人來看,確實是真不人道,而且違背兩性人權平等ê原則,因為chia只有講丈夫懷疑bó͘不貞,卻無說明如果bó͘懷疑丈夫不忠ê時怎樣辦?這當然kah當時ê社會曉背景有關,距離現今已經有近四千年時代ê社會,用今á日ê標準看chit段律法,必定是落差相當大。M̄-koh thang kā它看做相對性句,mā就是bó͘ mā thang用chit種方式偵測丈夫是m̄是忠實?因為tī利未記第二十章10節真清楚記載通姦罪是兩個當事人lóng tio̍h判處死刑。仝款ê,tī chia,是有丈夫懷疑bó͘,另外一方面,mā thang用來看做bó͘懷疑丈夫無忠實ê時chūn。

第11到15節,講tio̍h丈夫懷疑bó͘無忠實,kah別人有染ê時,m̄-koh只是懷疑,卻無法度明確證明,這mā可能是丈夫多疑,事實並無發生chit款tāi-chì,chit時chūn,伊就需要帶tio̍h bó͘去見祭司,由祭司辦理獻祭ê禮儀。獻祭ê方式,就是帶大麥粉一公斤,m̄-koh無法度tī麵粉頂面加上香料,因為這是一種猜忌所獻ê素祭。

第16到22節,chit段經文是teh指祭司teh獻祭禮儀中,tio̍h準備一碗聖水摻雜tio̍h聖幕裡ê土粉,然後念咒語,了後ài chit-ê cha-bó͘人lim chit碗苦水。Cha-bó͘人若是驚惶就m̄敢lim,因為咒語真嚴厲。M̄-koh若是根本就無親像丈夫所懷疑ê事,伊為tio̍h beh表明清白,就會宣誓。

第23到28節,chit段繼續前段ê禮儀,當cha-bó͘人表示若是有ná丈夫所懷疑ê不貞,伊願意承受詛咒ê時,祭司就一定tio̍h kā伊帶來ê大麥粉掠一把 tī祭壇上燒化,mā tio̍h kā咒語寫落來,khǹg tī苦水碗裡洗,然後hō͘ hit-ê cha-bó͘人lim下ná碗ê水。Chia認為祭司ê咒語是會產生效果ê。

Tio̍h注意第28節提起若是cha-bó͘人是無辜ê,伊即使lim下該咒語ê水,mā「ē-tàng生育」,這表示會有chit款tāi-chì發生,是牽涉tio̍h繼承財產ê問題。驚ê是cha-bó͘人成(chiâⁿ)實有婚外情,kah別人通姦á有娠,生落來m̄是tùi丈夫有娠á生落來ê gín-á。

第29到31節,若是bó͘並無ná親像丈夫所懷疑ê不貞,這丈夫「一定tio̍h擔當罪責」。可惜並無明確說明chit種多疑ê丈夫該承受甚麼罪責。

經文:

民數記 6:1-6:12

註釋:

Chit章siōng主要談ê是關係離俗人(中文《和合本》用「拿細耳人」)ê條例。所謂「離俗人」,意思就是teh指分別為聖。In kah祭司á是利未人siōng大ê無仝,乃是祭司kah利未人lóng是終身ê職份,á「離俗人」是一般人士(無論男á是女),為tio̍h某種節期,á是特定ê一段時間,下特殊ê意願,kā家己分別為聖奉獻hō͘上帝。

Chit段經文對離俗人有真chē規定,包括食ê、lim ê,以及髮飾等等,而且離俗人並m̄是只限cha-po͘人,cha-bó͘人mā thang下願做離俗人。

第1到4節,chit段是kah lim食ê事有關。所謂「Kā家己獻hō͘上主」,意思是teh指「分別為聖」ê意思。Tī下chit-ê願ê時間裡,bē-tàng lim酒,連迦南地siōng普遍ê葡萄kah所製做出來ê餅kah果汁、葡萄乾等lóng tī禁止之列,因為tī迦南地ê人民ài用chiah-ê物件當做祭拜in ê偶像神明(參考何西阿書三:1)。換句話講,作離俗人期間kan-taⁿ ē-tàng簡單ê食kah lim,有ná新約福音時代所紹介ê行洗禮約翰仝款(參考馬可福音一:6)。有可能chit時離俗人thang體會一下祖先tī曠野流蕩ê hit四十年間,怎樣過簡單ê生活,m̄-koh上帝一直陪伴同在。

先知阿摩司就bat譴責北國以色列人民輕視離俗人,強迫in lim酒,beh hō͘ in放棄過簡樸頂真ê生活(參考阿摩司書二:12),mā thang看出當時北國以色列人民已經tī信仰上敗壞到極點。

第5到8節,chia講作離俗人期間,bē-tàng修剪頭毛kah鬍鬚,長頭毛是一種作離俗人ê記號,á鬍鬚是cha-po͘人ê一種榮耀記號。Tī chit段期間內,即使有到親ê人往生,mā bē-tàng接近,意思是bē-tàng接觸tio̍h死去ê人ê身軀。因為tī當離俗人期間,chit-ê人是完全獻hō͘上帝ê,是分別為聖ê。神聖ê上帝,m̄准有無清氣ê身軀á是tāi-chì發生。

第9到12節,chia講tio̍h離俗人身邊ê親人忽然往生ê時,等於是家己已經無清氣了,因為bó͘、父母等人tī身邊往生,無可能置身tī外,因為án-ne,只要有接觸tio̍h,就有七工ê無清氣,然後ài kā留長ê頭毛kah鬍鬚剃掉。Iáu tio̍h去獻贖過祭,包括兩隻粉鳥á是斑鳩,以及一隻一歲大ê小公羊。意思就是tùi頭koh來過,過去ê hit段時間lóng無算à。

經文:

民數記 6:13-6:21

註釋:

Chit段經文描述離俗人下願期間滿了ê時chūn應該遵守ê規矩。

第13到15節,chia真清楚記明tī下願當離俗人期間滿了ê時chūn, tio̍h準備獻祭ê物件。獻祭ê內容包括有:贖罪祭、燒化祭、素祭kah奠祭等。這mā說明下願當離俗人,並m̄是一件隨便ê事,只要想tio̍h chiah-ê獻祭之物,就beh tī下願chìn前三思(參考箴言二十:25)。

第16到18節,chia比較特別ê是,當獻祭ê時,還願ê離俗人tio̍h剪頭毛,kā頭毛和平安祭同齊獻上。表示離俗人ê期間已經滿à。

第19到21節,獻祭ê物件中間有一部分是屬tī祭司ê,mā有一部分是屬tī離俗人ê。除了規定tio̍h獻hō͘上帝ê物件之外,若是有離俗人tī下願ê時,bat下願beh獻上規定之外ê物件,就beh照所許ê願獻上。這mā說明下願是一件非常嚴肅ê事,無法度隨便ê。

經文:

民數記 6:22-6:27

註釋:

Chit段是摩西傳hō͘祭司ê一段祝福以色列人民,mā是一段今á日傳道者siōng ài用ê祝禱詩歌。

第24節所講ê「上主賜福」,表示有性命力,ē-tàng延續性命ê氣力(參考創世記一:28)。「保護」,表示上帝同在ê意思。

第25節,「施恩」,表示hō͘ in榮耀ê意思。Chit種榮耀是因為有上帝同在顯現出來ê。親像,莊稼、家畜等lóng有好ê收成,因為án-ne得tio̍h厝邊ê o-ló、欣慕,顯現出這是上帝特別「慈愛」chiah有ê結果。

第26節,「平安」,表示完美、喜樂、滿足。約翰福音記載耶穌bat提起伊帶hō͘人類ê平安:(1)伊留落來kah世人無仝ê平安(參考約翰福音十四:27),(2)tī伊內面有真實ê平安(參考約翰福音十六:33)。

第27節,祭司一定tio̍h用上帝ê名來祝福以色列人民,因為所有福氣lóng是tùi上帝來ê賞賜,人無能力hō͘別人甚麼性命之福。

經文:

民數記 7:1-7:9

註釋:

Chit章是摩西五經(指創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記五本)中siōng長ê一章,共計長到89節。Chit章mā thang續落去tī出埃及記第四十章了後,摩西巡視聖幕全部lóng完工,而且看見上帝ê雲彩降臨tī聖幕裡,顯示出聖幕ê榮耀,以色列人民看見,就知影上帝臨在聖幕中,然後chit章開始說明每一個支派帶來in ê禮物獻hō͘上帝。因為án-ne,mā thang明白chit章siōng主要是teh紹介以色列十二支派ê代表者,mā是以色列各支派ê領袖(長老),in teh代表以色列各支派來到聖幕裡獻祭hō͘上帝。

Chit章mā充分顯示出「祭司文獻」ê特色,ná親像創世記第一章teh描述創造ê過程仝款,強調獻祭ê過程是相當有秩序ê。

若是注意第九章15節,就會發見hi̍t節mā是講「聖幕khiā立ê hit一工」,這表示tùi第七章到第九章,這之間記載ê lóng是kah聖幕ê規矩有密切關係。

Chit段經文記載聖幕經過摩西檢查認為完美了後,伊就用聖油抹聖幕,kah聖幕內所有ê一切器具,表示分別為聖ê意思。

第1到3節,當摩西抹所有一切器皿了後,就kā它「奉獻hō͘上主」,意思就是chiah-ê物件lóng是屬tī上帝ê,是分別為聖出來ê物件,一般人是bē-tàng摸tio̍h á是移動ê。續落來是以色列各支派ê領袖,就帶tio̍h代表in支派ê禮物來奉獻hō͘上帝。In用十二頭公牛teh代表十二個支派。

第4到5節,利未人tī聖幕內所分派ê工作m̄是teh獻祭ê禮儀,因為這部分只有祭司chiah thang做。In主要工作是作祭司ê幫手。

第6到9節,利未支族ê代表有革順kah米拉利。Lóng tio̍h分派in看管十二支派奉獻ê篷車,以及公牛,只有哥轄ê支派無,因為in負責聖幕內所有ê聖物。

經文:

民數記 7:10-7:83

註釋:

Chit段經文真詳細地說明各支派獻祭ê順序。先tùi東邊營區三族:猶大、以薩迦、西布倫等,續落來是南邊營區三族:呂便、西緬、迦得等,koh來是西邊營區三族:以法蓮、瑪拿西、便雅憫等,最後是北pêng營區三族:m̄-koh、亞設、拿弗他利等。作者用「第一工…」chit種方式紹介,ná親像teh紹介上帝ê創造ê時所用ê重複句型。Koh講,每一個支派所奉獻ê物件lóng仝款ê,這mā說明一點:無論tó一個支派,tī上帝ê面前lóng仝款ê,無強弱之分,á是大細之別。 

第10到11節,因為共計有十二支派beh輪流獻hō͘上帝禮物,加上獻祭ê時,需要耗費時間,因為án-ne,一工只有ē-tàng為一個支派獻祭,án-ne,就長到十兩工ê時間。

第12到83節,chit段除了記載獻祭ê順序外,mā說明每一個支派所奉獻ê禮物lóng仝款,無論人口多á是少,大家lóng仝款是「一個銀盤,重一點五公斤,一個銀碗,重八百公克」。Tī chit-ê銀盤kah銀碗中,iáu koh khah裝滿調kah tio̍h油kah細麵粉作素祭。然後iáu有「一個金碟á,重一百一十公克,裝滿tio̍h香;一頭小公牛,一隻公綿羊,一隻一歲ê小公羊作燒化祭;一隻公山羊作贖罪祭;兩頭公牛,五隻公綿羊,五隻公山羊,五隻一歲ê公羊作平安祭」,就是用上chiah-ê牲祭siuⁿ chē,因為án-ne,每一個支派單單獻chiah-ê牲祭,就beh用去一工時間chiah ē-tàng完成。經文:

民數記 7:84-7:89

註釋:

Chit段經文kā所有獻祭ê總數作一個統計,mā thang看出以色列人民對上帝ê感恩之情非常重。M̄-koh khah重要ê意義,應該是teh強調每一個支派teh敬拜上帝ê事頂面lóng仝款同等重要,無支派大細之分,而且每一個支派lóng支持聖幕kah祭司tī聖幕中ê角色kah工作。Koh講,獻祭kah事奉mā teh表明以色列人民kah上帝之間親密、bē-tàng分ê關係。

可惜ê是後來因為信仰變了質,致使獻祭ê態度mā大為改變,hō͘獻祭ê意義mā變質,已經會失去本來信仰ê意義,這mā是主前第八世紀先知阿摩司、彌迦所譴責ê,講上帝並無真正喜愛人ê獻祭,無論獻祭jōa-chē,lóng bē因為án-ne soah取悅上帝。因為上帝只希望in會用無變ê疼、謙卑ê心靈kah上帝同行,並且知影實行公道、維護社會正義(參考阿摩司書五:21—24,彌迦書六:6—8)

第89節,chit節mā是回應了出埃及記第廿五章22節,講上帝親自降臨tī聖幕中,而且透過約櫃親自kah摩西講話,這表明存放約櫃ê所在,mā是上帝顯現ê所在。Mā thang án-ne瞭解:聽tio̍h上帝kah人對話ê神聖之地,就是kah上帝立約ê所在。

注意chia ê「櫃蓋」原本有一個意義,表示「施恩座」,mā就是「覆蓋」ê意思,指kā人ê罪藉tio̍h上帝ê慈愛kā它蓋過去,這mā就是「贖罪」ê原意。

經文:

民數記 8:1-8:4

註釋:

Chit章siōng主要是講tio̍h kā利未人分別為聖ê條例。Tī頭前ê第三、四章是講tio̍h有關利未族人口普查,並且說明in ê工作職責。chit-má則說明in分別為聖ê禮儀。

Chit段經文thang參考出埃及記第廿五章31到40節,以及利未記第廿四章1到4節等等經文lóng有詳細說明聖幕中ê燈臺之製作kah配件。

第2到3節,「燈光向頭前照射」,這是亞倫(mā是teh代表祭司)每工lóng一定tio̍h ài做ê工作,beh暗á ê時chūn hō͘燈點to̍h,直到天光ê時chiah熄滅(參考利未記廿四:1--4)。Tī chit段時間內,燈火tio̍h一直照亮聖幕內面。

第4節,燈臺全部lóng是純金打造ê,kah其它陳設ê器皿是用金包裹起來ê大無相仝。

經文:

民數記 8:5-8:19

註釋:

Chit段經文是關係為利未人分別為聖ê禮儀,mā就是行潔淨禮。

第5到7節,先kā利未人kah其他族群分開,用潔淨ê水hiù tī in身上,然後kā in全身剃刮清氣,而且kā衫褲洗滌清氣,這就是為利未人所行ê潔淨禮。

第8到9節,續落來就是beh獻兩種祭,一是素祭,二是贖罪祭。

第10到12節,chia先行按手禮儀,是由以色列人民全體ê手hē tī利未人頭殼頂,原因是in代替ê是全體以色列人民ê大kiáⁿ(第18節)。In主要是協助祭司執行聖幕裡祭典ê工作。續落來,利未人tio̍h獻兩頭公牛,一作贖罪祭,一作燒化祭,án-ne所有潔淨禮chiah完成。

第13到16節,chit段經文真清楚說明,利未人kah其他族群無仝款;in代表其他族群ê大kiáⁿ,因為án-ne,in是屬tī上帝ê財產,是獻hō͘上帝ê。主要工作是kah聖幕ê工作有關。Á祭司是專門teh聖幕獻祭ê工作,因為án-ne利未人就歸屬祭司管轄。

第17到19節,chit段經文重複敘述第三章12到13節所講過ê,上帝之所以ài利未人代替所有以色列人民ê大kiáⁿ ê原因。Tī第19節,利未人一生時間lóng beh tī聖幕協助祭司ê工作。

經文:

民數記 8:20-8:26

註釋:

Chit段經文koh一pái表明kā利未人分別出來,並m̄是摩西個人ê意思,卻是遵照上帝ê指示做ê。

第20到22節,chia一再重複敘述有關kā利未人分別出來,是以色列人民ê大事,大家lóng確實遵照上帝命令摩西一一地做,因為利未人ê工作lóng是kah聖幕有關,mā就是kah敬拜上帝ê禮儀相關,bē-tàng隨便。

第24到26節,chia講in工作ê年限是tùi二十五到五十歲,m̄-koh,tī第四章35節中卻講年齡是tùi三十到五十歲。有聖經學者認為:(1)可能前五年是屬tī學習ê時期。(2)另外一種可能是因為戰爭死傷ê人siuⁿ chē,致使聖殿ê祭典禮儀工作欠缺人手。(3)mā有ê學者講以前ê三十歲,是因為tī曠野時代ê會幕ê時期,搭帳棚ê生活,各種設備lóng真簡單,人力夠額。後來提早到二十五歲,是因為聖殿已經建造完成,管理範圍真闊繁多,需要ê人手khah-chē,因為án-ne,kā年齡提早到二十五歲開始。由此thang知,第四章kah chit章ê資料來源,可能是因為ê時期無仝有變化。

Koh講,第26節特別強調退休後ê利未人,iáu是ē-tàng繼續襄助其他少年ê利未人關係獻祭á是維護聖幕ê工作,m̄-koh bē-tàng單獨行動,表示in thang m̄免承擔工作ê責任。

經文:

民數記 9:1-9:14

註釋:

Chit章講tio̍h兩個重要ê主題,一是關係守Pôaⁿ過節ê規律,這tī出埃及記第十二章1到28節、43到51節等等;利未記第廿三章5到14節mā有記載。M̄-koh tī chia特別探討若是有人tú-tio̍h屍體,表示chit種人已經無清氣à,是m̄是thang守Pôaⁿ過節ê規律。二是關係上帝用雲彩降臨tī聖幕中,表示祂tī聖幕裡,chit時,以色列人民是m̄是beh行動ê事。

Ná親像頭前提過ê,chit段經文是講tio̍h有關Pôaⁿ過節tio̍h遵守ê規矩,kah出埃及記第十二章、利未記第廿三章所記載關係Pôaⁿ過節ê相關細則雖然無仝,m̄-koh卻thang互補。

第1到5節,tī出埃及記第十二章記載以色列人出埃及chìn前一夜,第一pái守Pôaⁿ過節,然後in出埃及後,經過三個月ê時間,行到西奈山下(參考出埃及記十九:1),tī chia是經過一年ê時間,守Pôaⁿ過節ê時間來臨。以後lóng是照規定tī每年正月十四日舉行,而且所有ê人(包括外僑在內)lóng一定tio̍h參加。因為án-ne,chia記載ê Pôaⁿ過節,thang講正式kā它律法化。Chia強調「上主命令摩西」,以色列人民「lóng一一遵行」。

第6到8節,chit段經文特別ê所在是講tio̍h有人因為不慎接觸tio̍h屍體ê時,該án怎chiah好辦理ê事。因為根據摩西律法ê規定,只要摸到屍體,就成做無清氣ê人。因為án-ne,in來詢問摩西為甚麼in無法度teh指定ê時間向上帝獻祭?摩西並m̄是家己決定tāi-chì,所有ê律法規矩lóng是出tī上帝ê旨意。因為án-ne,伊回答需要請示上帝ê旨意。這mā teh說明一件重要ê認bat:m̄是摩西teh決定以色列人民ê律法事務,卻是上帝teh決定。因為án-ne,遵守摩西律法等於遵守上帝ê教導。

第9到10節,chit段經文是摩西請示上帝了後所得tio̍h ê回應。Chia包括兩種對象,一是摸到屍體ê人,二是外出遠門ê人mā想beh守這重大節期者。

第11到12節,chit兩種人thang延遲一個月ê時間,mā就是tī二月14日暗時守Pôaⁿ過節。而且所有ê條例lóng tio̍h照Pôaⁿ過節ê規定,bē-tàng因為延遲一個月就有所省略。

第13節,chit節提起故意不守chit節期ê人,就是看輕上帝ê拯救恩典ê人,chit種人無法度成做上帝ê選民, tio̍h kā伊除名。

第14節,寄居tī以色列人民中間ê外族人,若是beh kah以色列人民守chit節期,mā是仝款,所有ê規矩lóng tio̍h遵守。照出埃及記第十二章48節ê規定,chiah-ê寄居者á是外族人,若是beh kah以色列人民守Pôaⁿ過節,第一個要件,就是beh先行割禮。

換句話講,任何人beh守Pôaⁿ過節ê活動,就一定tio̍h一切lóng kah以色列人民tī chit-ê節期所要求ê仝款,bē-tàng有省略。Á所有chiah-ê要求thang參考出埃及記第十二章。

經文:

民數記 9:15-9:23

註釋:

Chit段經文thang參考出埃及記第四十章34到38節。

第15到16節,chia koh一pái提起聖幕完成ê hit一工,mā就是kā聖幕奉獻hō͘上帝後,上帝就降臨在聖幕裡。而且是用「雲彩」來表明上帝來到聖幕中。

第17到22節,chit段經文清楚說明雲彩有ê時停留真久,有ê時只有短暫時間。雲彩是teh表示上帝同在ê記號。出埃及記第十九章講,當人民聚集tī西奈山下ê時,雲彩出現罩tiâu tī山頂,上帝講ài tī雲彩中出現來對人講話(參考出埃及記十九:9、16、廿四:15—17)。雲彩,成做以色列人民移動ê根據,雲彩動,in就動;雲彩停,in就停。這表示以色列人民tī曠野漂流ê年代,lóng有上帝同在。Mā因為án-ne,in chiah ē-tàng行過這四十年ê曠野生活。Tú親像申命記第八章2到4節所講ê,tī he段艱難ê四十年時間裡,上帝帶領in,hō͘ in無食、lim ê欠缺,mā無因缺乏衫褲á凍僵,á是腳因為無鞋子á行腫。

第23節,無論是拔營、紮營,停止,á是移動,in lóng「遵照上主藉摩西所命令ê話做」,chit句話ē-sái講是以色列人民kui個漂流tī曠野時代ê中心信念。

經文:

民數記 10:1-10:10

註釋:

Chit章講tio̍h以色列人民tī曠野移動ê事,包括用甚麼方式叫大家啟程。啟程ê時,拆解kah移動聖幕ê工作非常重要,á利未族人就是負責chit項工作ê人。

是m̄是beh啟程,á是beh停留,以色列人民全憑tio̍h雲柱作決定,因為雲柱teh表示上帝ê同在á無。M̄-koh,一百gōa萬人beh啟程,卻m̄是用嘴hoah ê,早期koh無擴音器廣播,因為án-ne,pûn號筒ê喇叭就成做非常重要ê信號器。

第1到7節,上帝ài摩西去準備兩支用「銀」鎚出來ê*號筒當做號召民眾kah拔營ê路用。兩支號筒同時吹長音,就是所有以色列人民tio̍h集合tī聖幕chìn前。M̄-koh若是只有一支pûn號筒,就表示各宗族領袖tio̍h集合到摩西面前。若是吹短促ê緊急號,就是beh拔營。Chia規定pûn號筒是祭司ê責任。
第8到10節,仝款ê,pûn號筒mā用來做吹奏警告ê信號,第9節說明chit項功能。M̄-nā是teh移動ê時tio̍h pûn號筒,tī緊急ê時mā pûn號筒,獻祭ê時mā用chit-ê信號器來提醒人民節期ê時刻來臨(第10節)。Tùi chia ē-tàng看出,chit時ê以色列人民已經是真有組織ê團體,kah tú出埃及ê時chūn已經大大無相仝。

經文:

民數記 10:11-10:28

註釋:

Chit段經文描述以色列人民移動ê情景。

第11到12節,頭前有講過,只要上帝ê雲彩上升,in就拆營移動。Chit-pái in tùi紮營前後總共有十三個月koh二十工ê西奈山下,移動到巴蘭曠野ê所在。

第13到16節,ná親像頭前已經敘述過ê,kui個曠野行動ê中心思想,就是遵照上主hō͘摩西ê命令前進。Chit句話m̄-nā表示in對上帝ê順服,mā teh說明kui個族群ê活動lóng是真有組織、秩序ê。Chia講in照順序移動,而且一隊一隊地移動。

第17到21節,chit段經文講述利未族人拆下聖幕後,由革順kah米拉利這兩宗族ê人扛聖幕。哥轄宗族是負責扛聖幕裡ê器皿。革順kah米拉利行頭前,等哥轄宗族ê人來到,先頭ê這兩族已經kā聖幕架好,哥轄族ê人只要kā器皿帶到,祭司就會kā chiah-ê器皿pái設妥當,to̍h ē-sái每工進行敬拜上帝ê事,包括點燈、燒香等等。

第22到28節,移動ê秩序,是照守衛tī聖幕四周ê移動秩序mā是照東、南、西、北等守衛ê秩序á行。

經文:

民數記 10:29-10:32

註釋:

Chit段資料真可能是後來加入ê。摩西懇求伊êbó͘ 舅何巴作嚮導,幫助伊帶領以色列人民行chit段漫長ê曠野旅途。

第29節,何巴,tī chia講是米甸人,tī士師記第一章16節講是基尼人。這兩族ê人lóng khiā起tī曠野,遊牧民族,而且有bē少人相混雜khiā起做伙。In對tī煉銅ê技術真有心得,後來以色列人民因為得罪上帝,結果有真chē人因為án-ne被毒蛇咬死,上帝ài摩西鑄造銅蛇掛tī柱á頂,hō͘以色列人民看見銅蛇á得痊癒(參考民數記廿一:4—9)。Á這銅蛇真可能就是出tī基尼人ê手。

Tī頭前講有雲彩當做in拔營啟動á是停止紮營ê記號,m̄-koh,beh行向tó一個所在,是需要對曠野熟悉ê人帶路。摩西chhōe-tio̍h對這方面相當有經驗ê「小舅子」來幫忙,mā thang看出伊ê用心kah智慧。

第30到32節,何巴是tī曠野出世、長大ê人,對曠野環境甚熟,因為án-ne,有伊帶路會koh khah清楚tī tó一個所在紮營koh khah妥當。

經文:

民數記 10:33-10:36

註釋:

Chit段經文描述摩西帶領以色列人啟動á是停止ê時ê情形。摩西無論是啟動á是停止,lóng會先祈禱。伊懇求上帝hō͘ in有平安ê旅途,mā感謝上帝hō͘ in thang停留落來歇睏。

第33到34節,chit段講約櫃tī以色列人民移動ê時,lóng是行tī頭前。因為約櫃teh代表上帝同在ê意思。有上帝tī頭前帶領,表示一切lóng真安全。Chia特別強調「日時頭有上主ê雲彩tī in頂面」,表示上帝一直照顧tio̍h in。

第35到36節,每pái移動kah停止,摩西lóng會向上帝祈禱。移動ê時,應該是tī日時頭ê時間,停止時間是tī暗時。第35節是tī日時頭移動ê時ê祈禱文,mā thang參考詩篇第六十八篇1節。第36節則暗時停止ê時。

經文:

民數記 11:1-11:3

註釋:

Chit章是民數記中真重要ê一段文獻。Tī曠野流蕩ê四十年時間裡,以色列人民ē-sái講是抱怨連連,每pái tú-tio̍h困難,就會發生怨言。M̄-nā是食ê,mā有lim ê,mā有瘟疫等等。

頭前十章lóng一再重複講以色列人民lóng遵照上帝命令摩西一一地去做,chit-má卻隨時講tio̍h以色列人民「tú-tio̍h困難,開始埋怨上主」。其實,chit種埋怨ê事tī出埃及記中一再出現。

第1節,chia並無說明in是為甚麼事á埋怨上帝。M̄-koh上帝聽見in埋怨ê聲音,因為án-ne用「降火tī in中間,燒毀了營地ê一端」。聖經mā一再用「火」來表示上帝ê忿怒(參考申命記四:24),表示一種無法度抗拒ê氣力。

第2到3節,以色列人民看見營地被火燒毀了一端,嚇(heⁿh)驚mā驚惶,趕緊祈求摩西向上帝祈禱憐憫in,án-ne火就熄滅à。Hit所在方就稱做「伊備拉」,表示有火燒ê意思。

經文:

民數記 11:4-11:23

註釋:

以色列人民向摩西抱怨無好ê物件食,這並m̄是第一pái,tī in tú出埃及ê時chūn,因為tú-tio̍h缺水,就抱怨(參考出埃及記十五:22—25);然後tú-tio̍h缺乏糧食,mā是抱怨(參考出埃及記十六:1—5)。曠野,絕對m̄是一條易行ê道路,ná親像奔走天國之路仝款,耶穌講he是一條「窄門」之道,ē-tàng chhōe得tio̍h ê人無chē(參考馬太福音七:13—14)。因為曠野生存無容易,因為án-ne,thang了解上帝ài摩西kā以色列人民帶出埃及後,就進入來曠野之地,就是beh kā in tī埃及四百gōa年ê心思意念全部洗滌清氣。Beh hō͘ in知影,人生存m̄是óa靠食物,mā m̄是óa靠人ê氣力,á是beh óa靠上帝所講chiah行(參考申命記八:3)。

第4到6節,chia特別強調是由外族人事(tāi)先發怨言ê。Chiah-ê外族人是當以色列人出埃及ê時,緊跟tòe以色列人民離開埃及(參考出埃及記十二:38)。Chiah-ê人可能是奴隸,á是雇工,in看tio̍h以色列人逃出埃及,mā趁機逃走。M̄-koh chit-má in卻tī以色列人民中成做煽動者。講in想beh食肉。Á tùi第5節ē-tàng看出,埃及是一個物產豐富ê國家,m̄-koh,曠野則寸草不生之地,上百萬ê人tio̍h食、lim,這卻m̄是一件容易ê事。以色列人民為tio̍h想beh食肉,對摩西講in ta̍k工食嗎哪已經食到腳無力à。

第7到9節,chit三節紹介嗎哪。Tī出埃及記第十六章14節mā有說明嗎哪是露水結成「一層薄薄像霜一類ê物件」。可能是因為ta̍k工三餐lóng食chit種物件,chiah hō͘ in感覺無味。

第10到15節,摩西聽見以色列人民án-ne發tiâu騷,引起上帝忿怒,伊當然會艱苦心。因為以色列人民直接向伊發怒,伊mā有人ê軟弱kah限制,ta̍k工聽抱怨ê聲音,即使是真有耐心ê人mā會受不了,莫怪伊會對上帝講,人民chit種抱怨,等於是一種折磨(第15節)。伊真清楚向上帝表示無法度忍受以色列人民繼續án-ne抱怨落去,尤其是in想beh食肉,這koh khah是超過伊ê能力之外。因為án-ne,摩西向上帝祈求「死」。這mā是先知以利亞、耶利米、約拿等共有ê念頭。

第16到20節,chit段經文是上帝解決摩西tú-tio̍h ê困境。

上帝ài摩西去chhōe「七十個受人尊敬ê長老」,這kah出埃及記第十八章記載摩西ê丈人葉特羅提議是相近ê,伊ê丈人kā摩西講, mài家己一個人擔當所有ê重大事務,thang kā它委託人民中ê領袖。因為án-ne,摩西接受建議後,kā人民組織起來,並且選出「能幹ê人」來幫助料理人民ê事。Chiah-ê人就是chia所講ê長老。不過tī chia真無仝款ê所在,是這七十位長老lóng被帶到上帝面前,上帝ài kā賜hō͘摩西ê靈「分hō͘ in」,hō͘ in ē-tàng幫助摩西「分擔責任」。Chia mā是仝款,上帝不ài摩西家己「一個人挑這重擔」。

第18到20節,上帝決定beh提供肉食品hō͘以色列人民食到無法度消化,用chit種方式來表示上帝ê懲罰。上帝提供ê肉品,是鵪鶉。Chit種鳥tī春天大批飛過地中海,tī早秋向南折tńg來,tī途中不時被討海人á是農人捕獲。詩篇ê詩人描述chit件神跡ê時講:「祂tùi 天起東風,用祂ê 權能chhōa 南風來。祂降落肉tī in 中間,chē kah 親像土沙粉,koh 有飛鳥chē kah 親像海沙,落tī in ê 營中,tī in tòa ê 布棚ê 四箍圍。 In 就食到飽飽;祂照 in 所意愛 ê hō͘ in。(全民版)」(詩篇七十八:26—29)

第21到23節,chia mā說明摩西雖然手中bat行過kúi-nā-pái神跡奇事,甚至kā紅海分開過,tùi石磐中出泉水,mā親目看tio̍h嗎哪ê神跡,m̄-koh卻無法度明白上帝是無所不能ê神。因為án-ne,當伊聽tio̍h上帝beh賞賜hō͘以色列人民食一個月ê肉ê時,伊認為he是無可能ê事。因為單單離開埃及ê以色列cha-po͘人就有六十萬gōa人,若是koh加上婦女,以及未滿二十歲以上ê gín-á,kah外族人等lóng加做伙,ná數目koh khah是驚人。M̄-koh上帝beh施行ê chit-ê神跡,tú好說明一件非常重要ê信仰認知:tī上帝手中,無無法度成就ê事。祂回答摩西講:「我ê能力有限?你就beh看見我講kám bē實現!」基督教信仰看上帝,是一個無所不能ê上帝(參考創世記十八:14,約伯記四十二:2,馬可福音十:27)。

經文:

民數記 11:24-11:30

註釋:

Chit段記載上帝án怎kā降tī摩西身上ê靈分hō͘ ná七十位長老。

第24到27節,摩西帶領七十位長老khiā tī聖幕ê四周。當上帝kā賜hō͘摩西ê靈分hō͘ ná七十位長老ê時,聖神就充滿tī in身上,hō͘ in mā lóng像先知仝款呼叫。有兩位長老伊利達kah米達並無去聖幕,卻是留tī家己ê營房內,m̄-koh in mā是仝款得tio̍h上帝ê靈充滿á像先知仝款呼叫起來。

第28到30節,約書亞kah-ná無歡喜有人像摩西仝款,thang有上帝ê靈充滿、感動。因為án-ne,伊ài摩西阻止chit兩位長老伊利達kah米達。M̄-koh摩西拒絕,伊是一個偉大ê領導者,希望每一個以色列人民lóng ē-tàng kah伊仝款,充滿tio̍h上帝ê靈ê賞賜。

經文:

民數記 11:31-11:35

註釋:

Chit段經文記載上帝施行祂奇妙ê作為,如祂對摩西所講ê,beh hō͘以色列人民食肉,食到無法度承受。

第31到32節,上帝颳起颶風,án-ne成群結隊ê鵪鶉飛過來停留tī以色列人民ê營地四周。而且是chē到無法度thang數,因為綿延kúi-nā公里長,四界lóng是鵪鶉,chiah-ê鵪鶉飛ê高度連細漢gín-á lóng thang伸手掠tio̍h,因為只有離地一公尺高而已。就án-ne,in「每人至少掠tio̍h一千公斤」,這雖然是有點á誇張ê講法,m̄-koh卻mā指出以色列人對久長無肉食ê渴慕kah貪慾。In捕掠chiah-ni̍h chē,chē到食不完,就án-ne kā它tī營地四周「曝乾」,án-ne thang食koh khah久。

第33到35節,講上帝向以色列人民發怒,降瘟疫hō͘ in。其實是因為人民暴食ê結果,á是因為無kā chiah-ê肉煮熟了chiah食,因為只有曝乾,可能因為án-ne造成ê食物中毒現象,死去ê人bē少。詩篇ê詩人講,in是因為貪婪造成ê後果,á死亡ê有真chē lóng是菁英(參考詩篇七十八:30)。就án-ne,in koh一pái移動到哈洗錄去。

經文:

民數記 12:1-12:3

註釋:

Chit章是記載發生tī摩西厝裡ê事件。原因是摩西ê阿姊美莉安kah摩西ê兄哥亞倫,lóng認為in mā thang像摩西仝款領受上帝直接hō͘ in ê信息。Chit件事引起上帝ê忿怒。

Chit段經文講述美莉安kah亞倫對摩西ê不滿。

第1 kah 2節,事件ê開始,講因為摩西娶「一個古實ê cha-bó͘-gín-á做bó͘」,引發美莉安kah亞倫ê批評。古實,是含ê kiáⁿ孫(參考創世記十:6)。In ê不滿只不過是一個藉口而已,真正原因是tī第2節,因為嫉妒摩西tī以色列人民中ê地位日漸高昇有關。雖然亞倫是有「大祭司」ê高尚位階,m̄-koh tī以色列人民中ê地位,iáu是遠不及摩西ê角色。上帝對摩西ê重視,tùi出埃及記第四章16節,上帝對摩西講chit種話:「亞倫會替你對人民講話,伊會對你準做嘴,你會對伊準做上帝。(全民版)」chit節真清楚,亞倫ê角色其實是tī摩西ê支配之下,ná親像利未人是tī祭司ê指揮之下仝款。

第3節,chit節講出摩西ê為人是「比世間任何一個人lóng謙卑」,連上帝lóng歡喜kah伊面對面講話,ē-tàng得tio̍h án-ne恩典ê人確實無chē。


經文:

民數記 12:4-12:8

註釋:

Chit段是上帝對tī亞倫和美莉安ê嫉妒kah不滿替摩西辯駁。

第4到5節,上帝忽然對摩西、亞倫、美莉安講話,ài in到聖幕去。上帝降臨tī in面前。

第6到8節,上帝表示摩西kah一般先知無仝款;上帝是透過異象向先知啟示祂家己。M̄-koh對摩西是「面對面講話,清清楚楚,m̄免謎語」,除了面對面講話,親密到有ná朋友仝款(參考出埃及記三十三:11),摩西甚至看過上帝ê「形像」(參考出埃及記三十三:18—23)。上帝質問亞倫和美莉安為甚麼對摩西無禮貌。

經文:

民數記 12:9-12:16

註釋:

Chit段記述上帝懲罰美莉安,m̄-koh並無解釋為甚麼無懲罰亞倫。以及後來摩西替美莉安祈求上帝ê憐憫,chiah hō͘美莉安ê癩ko病得tio̍h醫。

第9到12節,上帝受氣,用「癩ko」來懲罰美莉安。亞倫因為án-ne heⁿh驚kah m̄知如何是好。因為án-ne只好求救tī摩西。亞倫承認和美莉安lóng是「愚昧犯罪」。伊祈求摩西mài hō͘美莉安ná親像「爛掉一半ê死胎」,表示伊ê後半生kā一定tio̍h被隔離出來,遠離眾人。美莉安所受tio̍h ê懲罰是得了癩ko病,這是當時ê人看做非常嚴重ê一種病,一定tio̍h tùi人群中隔離出來,khiā起tī營外(參考利未記十三:45—46)。亞倫無受tio̍h懲罰,有一種講法,認為亞倫是大祭司,需要替以色列人民辦理重大獻祭ê事。Á癩ko是屬tī無清氣ê,若是亞倫和美莉安仝款,就無法度koh再成做祭司à。

第13到16節,摩西向上帝呼求,求上帝醫美莉安。上帝垂聽摩西ê祈禱,chiah致使美莉安用隔離七工當做懲罰。Mā因為án-ne,以色列人民延後七天才繼續in ê行程。就án-ne,in離開hit所在到巴蘭曠野紮營。

Chit章mā說明,mài隨便輕視上帝所揀選ê奴僕,因為輕視上帝親自揀選ê奴僕,ná親像輕視上帝仝款。Koh講,摩西替美莉安向上帝祈求,得tio̍h上帝垂聽,tú好表示伊真是上帝揀選ê先知,先知若替人祈禱,會得tio̍h上帝應允(參考創世記二十:7)。

經文:

民數記 13:1-13:20

註釋:

第十三章kah第十四章lóng是記載有關摩西派人先去迦南地窺探ê事。

第十三章是記載in去探勘tńg來後,四界去傳達迦南地ê情景,並且強調講mài進入迦南地。

上帝ài摩西tùi以色列ê十二個支派,每一個支族揀選一個領袖作代表去勘查迦南地。這是為tio̍h以後beh khiā起tī迦南地,一定tio̍h先進行實地勘查ê工作。

第1到15節,chit項選派領袖去勘查ê方式,就是tùi每一個族派出一名代表,十二支派共計十二個人。In主要勘查ê項目包括有:人口、土地、國勢強弱、環境好bái等等。值得注意ê是猶大支派ê代表「迦勒」,以及以法蓮支派ê「何希阿」chit兩位。後來ê猶大支派成做南國ê主力,á北國以色列,就是由以法蓮支派來管理。迦勒kah何希阿lóng是強力主張應該照上帝ê指示進入迦南地ê代表。

第16節,「嫩ê kiáⁿ何希阿改名成做約書亞」。何希阿,chit-ê名ê意思是「救恩」,á「約書亞」名ê意思是teh指「耶和華拯救」。

第17到20節,摩西吩咐chiah-ê代表進入迦南地,tio̍h注意幾件事:一是地理環境;二是有jōa-chē人口;三是人口ê素質;四是防衛系統是m̄是周全;五土地是m̄是肥。最後是ài in kā當地土產ê果子帶tńg來。因為tùi果子是m̄是肥碩,就ē-tàng看出土地以及當地農業栽種ê狀況。

經文:

民數記 13:21-13:24

註釋:

Chiah-ê受派去勘查ê探子照摩西ê指示前去,mā照摩西ê要求,帶tńg來當地ê葡萄tńg來做證研究。

第21到22節,chia講chiah-ê探子進入迦南地了後,發見了幾個族群,包括有「亞希幔族、示篩族、撻買族」等,chiah-ê lóng是「巨人亞衲ê後代」,這表示chiah-ê族群lóng是生做非常高大,in甚至認為比起in,家己ná親像草蜢á仝款ê渺小(第33節)。Chit句「希伯崙比埃及ê瑣安早七年建造」,這表示希伯崙已經是一個城市à。Mā說明迦南地確實是一個真進步、繁榮ê所在。

第23到24節,chia講探眾kiáⁿ砍了一截葡萄枝,頂面有一大串葡萄,無想tio̍h這截葡萄枝竟然需兩個人扛chiah有辦法,表示迦南土地果然是ná親像上帝所講ê,是一個流奶kah蜜之地。另外,in mā帶tńg來石榴、無花果等,chiah-ê lóng是迦南地出名ê果子。另外iáu有一種chia無寫出來ê,就是橄欖。

經文:

民數記 13:25-13:33

註釋:

Chia記載chiah-ê探子tńg來後,in向摩西、亞倫,kah全體以色列人民報告迦南地勘查後ê實情,mā同時強烈主張mài入去迦南地。Tī所有chiah-ê探子中,除了迦勒kah約書亞兩人主張應該tio̍h進入迦南地外,其餘十個lóng表示反對。

第25到29節,in進入迦南地,共計tī內面勘查長到「四十工」,這表示勘查到非常詳細ê意思。In kā帶tńg來ê果子hō͘大家看,並且證實迦南地確實是一個「流奶kah蜜ê肥土地」。In同時強調當地居民「真強悍」,而且有巨人亞衲ê kiáⁿ孫。In mā提起六個族群名,包括有亞瑪力人、赫人、耶布斯人、亞摩利人,kah迦南人等。Á in ê城牆是「koh大koh堅固」。單單由城牆ê高大來看,就知影當地ê文化、國力lóng是真進步ê,因為城牆表示建築ê科技,kah文化ê記號。Án-ne,想beh進入佔有hi̍t 所在,是連想lóng m̄免想à。

第30節,猶大支派ê代表迦勒,除了安撫chiah-ê表示悲觀ê代表外,伊iáu是堅持主張,chit-má就應該上去佔領迦南地,並且強調以色列人民有夠額力量。

第31到33節,m̄-koh chit群代表iáu-koh有真悲觀ê想法,認為無可能進入而且佔有迦南地。為tio̍h beh阻止chit項進入迦南地ê計畫,這十個族群代表就到以色列人民中間去散佈而且誇大一kóa情景,he就是認為當地ê物產無夠飼當地人,其實,一截葡萄枝需要兩個人扛,就表示物產豐富,夠額有chhun。In甚至描寫以色列人民比起巨人亞衲ê kiáⁿ孫,有ná草蜢á仝款ê渺小。Chit種傳言確實是影響tio̍h民心ê安定。因為in就是為tio̍h beh進入迦南地á離開埃及,若是進入迦南地mā仝款成做當地人民ê奴隸,以色列人民一定感覺相當ê鬱卒。

經文:

民數記 14:1-14:10

註釋:

Chit章mā是記載有關hiah-ê受派前去窺探迦南地ê代表,帶tńg來ê消息,以及因為in ê報告所造成ê影響。Tī第十三章bat提起有十個支派去窺探ê代表認為,比起迦南人,以色列人民就「像草蜢á仝款渺小」。chit-má第十四章則提起有兩位被派去窺探ê人認為應該ài有信心進入迦南地,in就是用法蓮支派嫩ê kiáⁿ約書亞,kah猶大支派耶孚尼ê kiáⁿ迦勒。M̄-koh,in兩人報告ê時卻差一點á被以色列人民用石頭phah死。

為以色列人民chit種對上帝無信心ê態度,上帝mā非常艱苦心。上帝想beh用嚴厲懲罰來教示in,m̄-koh摩西懇求上帝ê憐憫kah赦免。上帝雖然是垂聽摩西ê祈禱,m̄-koh卻mā決定m̄ hō͘年滿二十歲以上ê人進入迦南地,beh hō͘未滿二十歲ê新生代進入chit-ê應允之地。

Chit段經文是講tio̍h以色列人民聽tio̍h chiah-ê代表ê報告後,產生真大ê困擾,人民開始感覺悲哀,上帝beh賞賜hō͘ in ê土地,竟然可能是koh一pái hō͘ in陷入奴隸悲慘生活之地,ná會是án-ne leh ?In甚至認為倒不如另選一位領導者來chhōa in tńg去埃及。

第1到4節,以色列人民koh埋怨起摩西kah亞倫來à。認為in帶領in離開埃及,竟然是去一個令in感覺驚惶kah不安ê所在。In認為只要進入迦南地,一定會hō͘殺光,bó͘-kiáⁿ會hông掠去做奴隸á是被姦污。In認為不如tńg去埃及繼續做奴隸來得好,甚至tio̍h選一個領袖chhōa in tńg去埃及。這等於是beh廢掉摩西kah亞倫,用chit-má用語,就是叛變。

第5到9節,摩西kah亞倫坦覆 (thán-phak)tī土腳,並m̄是teh向人民請罪,卻是teh向上帝祈求。In知影只有上帝chiah有辦法解決chit種問題。因為是上帝ài in tùi埃及帶領以色列人民出來ê。因為án-ne,上帝會家己解決chit種困難ê問題。

以法蓮族ê領袖約書亞kah猶大族代表迦勒兩個人出來對以色列人民講話。伊兩人所講ê有幾點重點:一是確實迦南地相當肥,á這mā是上帝應允ê要件。二是如果上帝歡喜以色列人民,就會親自帶領大家進入迦南地。三是bē-tàng背叛上帝。四是上帝會kah大家同在,ài有chit種信心。

第10節,m̄-koh in兩人所講,民眾聽bē落去,甚至想beh用石頭phah死in,ē-sái講是忽然看見上帝ê榮耀顯現出來。若m̄是án-ne,約書亞kah迦勒就會hō͘ in用亂石phah死。

經文:

民數記 14:11-14:25

註釋:

Chit段經文是摩西kah上帝之間ê一段重要對話。上帝對以色列人民確實非常失望,á摩西不愧是一位偉大ê領袖,伊tùi經歷過ê歷史來講述,堅信上帝是慈悲ê,絕對bē擊殺chiah-ê悖逆ê以色列人民。若無,各地ê民族聽講上帝擊敗埃及,帶領以色列人民離開,卻將in刣死tī曠野,chit種傳言將bē是慈悲上帝所歡喜聽見ê。其實,摩西是用chit種方式teh祈求上帝ê憐憫kah赦免。

第11到12節,上帝m̄-nā受氣而且對以色列人民失望極了。In雖然看過神跡,卻iáu是對上帝無信心,chit點hō͘上帝相當ê難過。這kah耶穌時代ê猶太人領袖仝款,一再要求神跡hō͘ in看,in chiah beh信,m̄-koh耶穌tī in面向前行了真chē神跡,in iáu是仝款m̄信(參考約翰福音十二:37)。Chia,上帝決定beh消滅chit群埋怨甚至主張mài進入迦南地ê以色列人民。當以色列人民講beh棄絕摩西,另外選出領袖出來帶領in tńg來埃及ê時,上帝ê決定tú好kah in ê計畫顛倒;上帝beh揀選摩西,hō͘伊ê家族成做新ê民族、國家,取代chit-ma2e5以色列人民。

第13到14節,tùi第13節開始到第19節,chit段lóng是摩西向上帝祈求所講ê話。摩西強調帶領以色列人民出埃及,是上帝用奇妙ê神跡chiah得tio̍h ê成果。並且因此hō͘迦南地ê人lóng聽tio̍h埃及人teh傳述chit件偉大ê事。而且koh khah重要ê,上帝一直kah以色列人民同在,chit種火柱kah雲柱ê顯現,lóng是有目共睹。看見ê人mā因此m̄敢來侵犯。

第15到17節,摩西表示:若是上帝chit-má擊殺了以色列人民,這會hō͘當地真chē民族lia̍h做是是上帝無能力帶領以色列人民進入迦南地,所以tī曠野kā in lóng殺了。第16節是真重要ê一節,講出摩西對上帝siōng有力ê懇求,為tio̍h是beh beh hō͘ koh-khah chē人明白上帝ê救恩kah仁慈,即使像以色列人民hit種墮落,mā tio̍h拯救in、帶領in。這ná親像先知以賽亞ê詩歌中所描述上帝講ê話,祂會án-ne做,是上帝為tio̍h家己,boài hō͘家己ê名失面子(參考以賽亞書四十八:11)。

第18到19節,chit兩節mā講出kui本聖經ê中心信息:上帝是慈悲,有豐富ê疼,不輕易發怒。伊祈求上帝用chit種豐盛ê疼,偉大無變ê疼赦免以色列人民。

第20到25節,chit段是上帝答應摩西ê懇求,m̄-koh並無表示上帝不kā以色列人民hit種悖逆ê心無當作一tńg來事,m̄是án-ne。上帝真堅定地向摩西表示,將bē hō͘ chiah-ê對上帝無信心ê人民進入應允之地。因為in是一pái koh一pái地試探上帝、懷疑上帝,不聽從上帝。M̄-koh因為猶大支族ê領袖迦勒對上帝有夠額ê信心,因此,上帝決定賞賜hō͘迦勒ê後代擁有迦南地。
經文:

民數記 14:26-14:38

註釋:

Chit段經文記明上帝對以色列人民嚴厲ê懲罰。

第26到29節,上帝ài摩西kah亞倫去向以色列人民傳達祂懲罰ê信息,就是因為in既然祈求boài進入迦南應允之地,上帝就成全in,chit種成全方式,就是hō͘ in中間二十歲以上ê人,「無一人ē-tàng進入」迦南應允之地。

第30到32節,迦勒kah約書亞chit兩位領袖,因為對上帝有夠額ê信心,因為án-ne,二十歲以上ê,就是in兩個人會得thang進入迦南地。Á二十歲以下ê新生代lóng thang進入。其餘ê lóng會死tī曠野ê所在。

請注意,chia ê「二十歲以上ê人」,就是hiah-ê tī戶口普查ê時,thang用來相刣ê壯丁。換句話講,chiah-ê人lóng深受埃及文化、思想ê影響,認為埃及chiah是siōng堅強ê國家。In並無真正認bat上帝用神奇ê氣力帶領in出埃及,行過紅海,tùi天頂降落嗎哪等等chiah-ê奇妙ê神跡,猶原相信只有軍事力量chiah是真正,這成(chiâⁿ)實是「奴隸性」甚重ê人民,chit種人民是無法度成做新國民,建立新國家ê。

第33到35節,mā因為án-ne,即使新生代beh進入應允之地迦南,時間mā延長,原本已經是目的地teh到à,chit-má卻因為án-ne soahhō͘ 上帝懲罰拖延,計算ê方式,就是chiah-ê探子入去探勘四十工,以每工換一年算,一定tio̍h長到四十年時間滿了,chiah會得thang進入迦南地。Á chit段時間,in kā繼續tī曠野漂流,經歷艱困ê生活。原因是in一再埋怨上帝,對上帝失去信心。Mā tùi chia thang看出,不時埋怨上帝,對上帝無信心ê人,就一定tio̍h付出真貴ê代價。

第36到37節,另外對tī chiah-ê散佈不誠實話ê人,上帝用瘟疫懲罰in,這mā是一種終止謠言散播ê方式。

經文:

民數記 14:39-14:45

註釋:

Chit段經文是記載以色列人民頭一pái進攻迦南地,m̄-koh卻是失敗ê,因為上帝無kah in同在。

第39到40節,聽tio̍h摩西kah亞倫傳達上帝懲罰in ê信息了後,chiah-ê以色列人民就感覺相當哀傷,為tio̍h beh表示in對上帝ê信心,in tio̍h用實際行動表示in承認家己對上帝缺乏信心ê 錯誤。因為án-ne,in決定去攻打迦南地。

第41到43節,摩西阻止in,認為chit種態度等於是teh要脅上帝改變既定ê旨意。伊kā chiah-ê想beh進攻迦南地ê以色列人民講,hō͘ in知影,若是無上帝同在,in無論怎樣攻打,lóng會失敗。摩西真清楚,in上去phah迦南地,tú-tio̍h亞瑪力人就會刣死。

第44到45節,in iáu是堅持beh去攻打,而且是tī無摩西kah約櫃ê陪伴下攻打。結果tú親像摩西所講ê,in被亞摩利人kah迦南人phah敗,甚至被敵人tui-jiok到何珥瑪chit-ê所在。

這至少說明一點:無上帝ê允准,人想beh用家己ê方式進入上帝所應允之地,是無可能ê。

經文:

民數記 15:1-15:16

註釋:

Chit章主要是講tio̍h有關獻祭ê條例。Chit段有關獻祭ê條例部分,特別強調用「細麵粉」,它是用小麥磨成ê。Chit章kah利未記第二章無仝ê所在,是chit段經文詳細說明獻祭ê時用ê物件量chē少,親像油jōa-chē公升、細麵粉jōa-chē公斤等。Tī chit章中mā特別提起有關贖罪祭ê條例。Koh講,chit章mā提起一個違背安息日ê例,當做懲罰違反安息日規矩者ê警戒。Mā為以色列cha-po͘人beh穿ê外衫設定一個規範。

Chit段經文講tio̍h有關獻燒化祭、還願祭、自願祭,á是宗教節期ê獻祭條例,需要加上素祭品ê規矩。

第1到3節,chia提起以色列人民有一工到à「上主賜hō͘ in ê土地ê時chūn」,對tī獻祭hō͘上帝ê時,一定tio̍h遵守ê規矩。Chiah-ê屬tī燒化祭ê牲禮,包括有「公牛、公羊、綿羊、山羊」等。

第4到10節,chit段經文真清楚規定,每pái獻燒化祭,lóng tio̍h搭配用小麥磨成ê「細麵粉」,然後調kah tio̍h橄欖油,並且配上酒,án-ne同齊獻hō͘上帝。而且是無仝ê羊,á是牛,所搭配ê細麵粉、橄欖油,kah酒ê份量就有無仝。

第11到12節,chit段經文講若是獻上ê牲禮是加倍,搭配ê素品mā是仝款tio̍h加倍。

第13到16節,chia ê規定真重要,講述無論是以色列人民,á是寄居tī in中間ê外僑,無論寄居ê時間長á是短,只要是獻祭,lóng tio̍h kah以色列人民仝款,無分別。因為tī上帝面前,所有ê人lóng仝款。換句話講,只要是敬拜耶和華上帝ê人,所beh遵守ê條例就是仝款,bē有種族ê區別。

有一種見解,認為chia所提起ê「外族人」,是teh指已經被以色列人同化,成做in ê一份子。Mā因為án-ne,chiah-ê人chiah會跟tòe以色列人民去向上帝獻祭。

經文:

民數記 15:17-15:32

註釋:

Chit段經文主要講tio̍h獻上麥á、餅,特別是對tī獻贖罪祭ê條例有koh khah明確ê解釋。

第17到21節,chia mā是仝款特別提起以色列人民「達tio̍h上主賜hō͘ in ê土地後」,表示當in進入迦南地了後,chiah有ê農作物。享受土地所生產出來ê農作物,這是極大ê福氣。這就類似頭胎生ê家畜、大kiáⁿ仝款。親像「第一塊」用麵粉烤起來ê餅,m̄是chhun落來ê,mā m̄是tī同時做一大堆中選一塊,卻是第一塊烤好ê餅。這teh表示tāi先考慮、想tio̍h ê就是上帝。

因為án-ne,ài kā tāi先收成ê麥á磨成粉製成「第一塊餅」獻hō͘上帝,kah tú收成phah好ê麥á當做特別ê禮物獻hō͘上帝仝款。

第22到26節,chit段經文是tī無意中犯罪,á是無照規矩做tāi-chì,這就需要獻贖罪祭。人是軟弱ê,有時會疏忽,á是不注意á犯錯,特別是hiah-ê寄居tī以色列人民中ê外僑,因為不熟悉以色列人ê律法、典章、律例,á是chiah-ê相關ê祭典禮儀等條例,thang用「贖罪」ê方式獻上規定ê祭品。Chiah-ê獻品包括有燒化祭一定tio̍h準備ê一頭公牛外,iáu koh khah用一隻公山羊作贖罪祭用。當然hiah-ni̍h貴重ê祭品,lóng是kah整體ê行為有關,親像kui個家族、部落等。而且是外僑mā仝款tio̍h遵守chiah-ê規矩。

第27到29節,chia指ê是一個人ê部分,若tī無意中犯罪,就需要獻上一隻一歲大ê母山羊作贖罪祭。

第30到31節,chit兩節特別提起若是有人「故意犯罪」,這就無討論空間,只有「死刑」一條,因為hō͘人認為「犯了侮慢上主ê罪」。明明知影chiah-ê誡命、律法、典章、律例等,lóng是上帝透過摩西頒佈hō͘以色列人民遵守ê,故意去違背,就等於「藐視」上帝仝款嚴重。

以上所有chiah-ê條例對tī以色列人民kah寄居tī in中間ê外僑lóng仝款,無分別。只有chit種方式,chiah ē-tàng hō͘ chiah-ê寄居者無koh被排斥,比較容易被看做是家己人,mā容易增加外僑ê認同感。

經文:

民數記 15:33-15:36

註釋:

4.第十五章32到36節:
Chit段經文是關係違反安息日ê規矩,以chit段實例來解釋違背者該受ê懲罰。Tī頭前第30到31節講tio̍h「故意犯罪」ê例,因為大家lóng已經知影違反律法是bē-tàng ê,會判處死刑,á遵守安息日是誡命,被看做是非常嚴肅ê規律,是所有以色列人,以及外僑、奴隸lóng一定tio̍h嚴格遵守ê誡命。若已經知影了,卻iáu故意去犯,結果就是罪bē-tàng赦。

第32節,chia真清楚說明例ê背景是發生tī曠野時代。

第33到34節,有一個人因為tī安息日出去拾木柴,hō͘人發見違背安息日ê誡命,該án怎處理。

第35到36節,摩西請示上帝了後,beh kā chit-ê人判處「石頭phah死」ê刑罰。Tī舊約聖經中,總共有十種「石頭phah死」ê死刑,包括有:(1)用牛當做刣死人工具者(參考出埃及記廿一:28—29);(2)召鬼問卜者(參考利未記二十:27);(3)獻子女hō͘偶像為祭品(參考利未記二十:1—3);(4)褻瀆上帝者(參考利未記廿四:16);(5)煽動拜偶像者(參考申命記十三:6—11);(6)「拜偶像」(參考申命記十七:2—7);(7)忤逆ê gín-á(參考申命記廿一:18—21);(8)犯姦淫者(參考申命記廿二:23—24);(9)the̍h一定tio̍h毀滅ê戰利品(參考約書亞記七:1、25),koh加上chit-má chit段案例,共計有十種,lóng是用石頭phah死ê刑罰。

其實,kui本聖經lóng是teh強調遵守安息日ê重要性。先知耶利米甚至認為猶大會亡國,是kah故意違反守安息日ê誡命有關(參考耶利米書十七:19—27)。
經文:

民數記 15:37-15:41

註釋:

Chit段經文kah申命記第六章4到9節lóng被以色列人民看做是聖經中所講ê「示瑪」(Shema),意思是siōng重要ê經文,是所有以色列人一定tio̍h tiâu tiâu記tiâu ê規矩。

第37到38節,chia規定所有以色列ê cha-po͘人所穿ê衫褲,tī邊緣tio̍h「thīⁿ繸」,一條繸tio̍h接一條藍色ê帶,而且規定這是beh代代相傳ê規矩。

第39到40節,chit條繸主要ê用意是teh提醒以色列cha-po͘人,tio̍h時刻關心遵守上帝所頒佈ê誡命,hō͘ in bē致使bē記得上帝ê命令。

耶穌當年mā是穿有繸ê衫褲(參考路加福音八:44,馬可福音六:56),病人因為摸到伊衫褲頂面ê chiah-ê繸,身上ê疾病就得tio̍h醫。

第41節,chit節帶有立約ê用意,á chit-ê約是tùi出埃及了後開始ê,上帝ài in遵守規範,án-ne,in chiah ē-tàng kah上帝保持真好ê關係。

經文:

民數記 16:1-16:15

註釋:

Chit章是由兩組事件編輯而成ê,lóng是記載有關以色列人民對摩西ê不滿。一則記載帶頭反抗摩西ê是利未人以斯哈ê kiáⁿ可拉,另外一組是大坍kah亞比蘭,比勒ê kiáⁿ安,以及另外兩百五十個有名望ê領袖,in公開叛變摩西kah亞倫ê帶領。結果引起上帝極大ê忿怒,連帶ê為以色列人民帶來瘟疫ê懲罰,結果死亡ê人數相當chē。

Chit段經文講述摩西帶領以色列人民tī曠野漂流ê過程中,tú-tio̍h真chē波折,除了來自以色列人民每tú-tio̍h困難就埋怨in外,就是來自家己厝內部ê不滿。前有家己ê阿姊美莉安kah兄哥亞倫對伊ê不滿,chit-má是利未支族哥轄家族ê人背叛。Chit種否定摩西帶領ê權威,mā bat發生tī第十四章4節。

第1到3節,chia提起帶頭背叛摩西ê帶領,就是哥轄家族ê 可拉,kah伊仝伴ê有呂便支派來便利押ê兩個kiáⁿ大坍kah亞比蘭,以及比勒ê kiáⁿ安,另外iáu有兩百五十位有淡薄á有名望ê領袖。In成群結隊地來到摩西kah亞倫面前,公開挑戰in ê權威。In背叛ê原因,根據第9到11節ê記載,是kah摩西制訂出來ê制度,就是亞倫家族做祭司,á利未人則幫助祭司者有關。Tùi án-ne認為摩西kah亞倫是「高抬家己,高過上主ê會眾」。其實,摩西所做ê lóng是照上帝所命令。因為án-ne,若是in對chit項制度不滿,mā m̄是摩西ê問題,卻是上帝ê旨意。Á想beh叛變者,lóng會用真堂皇ê理由,ná親像可拉tī chia所講ê「全體會眾lóng是屬tī上主ê」,而且強調上帝kah in同在。

第4到8節,可拉所代表ê,並m̄是個人,卻是有一陣利未人相挺。因為án-ne,摩西ài in隔工帶tio̍h香爐,內面裝tio̍h火炭kah香,直接到上帝ê祭壇前,摩西用chit種方式beh證明,到底上帝是揀選甚麼人?照利未記第十章1到2節ê記載,亞倫ê kiáⁿ拿答kah亞比戶,就是因為無按照規矩進入祭壇,the̍h-tio̍h香爐聖滿了火,燒了凡俗ê香獻hō͘上帝,結果就死tī祭壇邊。Chit-má摩西ài可拉mā帶chiah-ê物件,看家己是m̄是hō͘ 上帝揀選ê祭司。

第9到11節,tùi chit段經文thang明明確知影可拉認為in利未族人ê地位比亞倫ê家族當祭司khah低。In ê看法牽涉tio̍h對tī聖幕祭典各項禮儀,扮演ê角色輕重ê認知,認為利未人並無比亞倫ê kiáⁿ孫差,ē-sái講是tī以色列人民中ê地位卻比祭司階層ê人低。M̄-koh摩西認為chit種觀念是錯誤 ê,hō͘ 上帝揀選出來參與侍奉祭祀敬拜禮儀,無論是擔任toh種工作,lóng是一種榮譽,應該看做是siōng重要ê大事。因為án-ne,摩西kā in譴責chit種行為等於是背叛上帝,原因是摩西並m̄是制度ê規劃者,伊全部lóng是照上帝吩咐ê去做。

第12到15節,呂便家族來便利押ê kiáⁿ大坍kah亞比蘭chit兩個人tī chia對摩西所講,其實真清楚,就是拒絕接受摩西ê領導。摩西ài in mā到聖幕ê祭壇去,in就公開表示拒絕。並且認為摩西帶領in離開肥ê埃及,進入甚麼lóng無ê曠野。摩西聽了後大為受氣,伊向上帝祈求, mài接受chit家族獻祭ê祭品。同時表明家己並無tùi獻祭ê物件中領受過in奉獻ê祭品。

經文:

民數記 16:16-16:35

註釋:

Chit段經文記載上帝怎樣懲罰chiah-ê背叛者。

第16到21節,摩西叫可拉kah跟tòe伊ê兩百五十位有名望ê領袖lóng各自準備好beh奉獻ê香爐,然後集合tī聖幕ê門口。可拉照摩西ê要求辦理,in自信上帝一定會接納in mā是祭司。換句話講,in認為所有ê祭司制度lóng是摩西假借上帝ê名發出ê,m̄-koh摩西則真清楚,是上帝親自命hō͘伊án-ne做,m̄是伊擅做主張。M̄-koh當in khiā tī聖幕門口ê時,上帝顯現出來,並且ài摩西kah亞倫離開chiah-ê人,因為上帝beh消滅chiah-ê人。Thang看出上帝出來干預chit件叛變ê事,原因是摩西、亞倫是上帝所揀選ê奴僕,上帝若無進行干預,祂ê奴僕摩西kah亞倫就無法度完成祂所交帶ê使命。

第22到24節,摩西kah亞倫iáu-koh替chiah-ê愚戇ê利未人kah其他領袖向上帝祈求,摩西懇求上帝mài因為「一個人犯罪」(指可拉帶頭作亂),向全體會眾發怒。Chit種帶有祈求ê祈禱,ná親像亞伯拉罕teh為所多瑪城、蛾摩拉城ê懇求是仝款ê,to̍h是公義ê上帝bēkā無辜ê人kah有罪ê人同齊滅亡,這絕對m̄是公義ê上帝ê作法。M̄-koh上帝kah-ná並無接受摩西kah亞倫ê代禱,上帝ài in兩人離開chit群人,祂ài beh進行毀滅ê懲罰。

第25到30節,摩西kah以色列ê眾長老去大坍kah亞比蘭ê營房,警告聚集tī hia ê以色列人民,ài in離開in,mā mài觸(tak)tio̍h in ê物件,免得tī上帝懲罰降臨ê時,連帶受tio̍h懲罰。摩西tī chia mā真清楚提醒in,上帝會用「地裂開」ê方式,kā chiah-ê人「吞下」,án-ne,以色列人民就會清楚知影棄絕上帝ê背叛者所遭遇ê結局。

第31到35節,果然,當摩西tú講完,地隨時就裂開,kā大坍kah亞比蘭,以及in ê厝內ê人lóng吞滅落去,這hō͘所有在場ê以色列人民親目看tio̍h,mā清楚知影背叛上帝ê嚴重後果。Á ná兩百五十位有名望ê領袖mā無倖免,in是hō͘上帝降火hō͘燒滅。

經文:

民數記 16:36-16:40

註釋:

Chit段經文tī希伯來文聖經是編輯tī第十七章1到5節。Chit段經文mā ē-sái講是替亞倫kah伊ê kiáⁿ孫tī祭司職權上做個保證。

第36到37節,chit-má是用亞倫ê kiáⁿ孫以利亞撒為主要對象,mā teh表示亞倫kah伊ê kiáⁿ孫是teh執行祭司ê工作,m̄是利未族人。因為chiah-ê叛亂ê利未人kah其他二百五十名領袖,in手上所捧ê香爐是神聖ê,m̄-koh爐中所盛ê灰已經是無清氣ê,因為án-ne需要棄sak。

第38節,香爐雖然是聖ê,因為án-ne,無棄sak,m̄-koh卻無法度koh再成做香爐,á是beh kā它摧毀,phah成薄片當做香爐ê蓋子,mā用來當做是一種警惕,每pái燃香奉獻ê時,就會想tio̍h chit件侮辱上帝ê事所帶來ê懲罰。

第39到40節,koh一pái肯定亞倫ê kiáⁿ孫,就是當然ê祭司,其他ê人想beh改變這tùi上帝來旨意ê事,lóng會遇tio̍h像可拉等人ê結果。以利亞撒是亞倫ê kiáⁿ,後來繼承亞倫當大祭司(參考二十:25—26)。

Chit段經文主要teh說明一個事件:chit-ê祭壇有贖罪ê功能。Mā tùi chit段經文teh表明:摩西、亞倫後來成做人民尊崇ê領袖kah祭司,人民m̄敢koh再違抗ê原因。

經文:

民數記 16:41-16:50

註釋:

Chit段經文koh一pái描述以色列人民是真緊to̍h健忘ê民族,chiah tī前一工發生in因為埋怨,甚至挑戰摩西kah亞倫之領導權威ê事,á死去chiah-ni̍h chē人。chit-má in koh埋怨in無好好á保護in,講in害死chiah-ni̍h chē人。In無自我反省ê心,lóng是kā所有一切lóng歸原因tī摩西kah亞倫。

第41到45節,以色列人民一再埋怨摩西kah亞倫,帶領in離開埃及不講,還hō͘ in tī曠野流蕩ê hit段時間裡,一再發生死亡ê事件。M̄-koh in bē記得死亡並m̄是因為摩西kah亞倫bē帶領,卻是因為in對上帝ê信心不足,甚至是懷疑所致,特別是挑戰上帝奴僕ê領導權,án-ne chiah是真正ê問題所在。

「雲彩」,tī摩西五經中一再被用來形容是上帝降臨ê一個記號。chit-má上帝koh一pái透過雲彩顯現祂ê榮光tī聖幕中,上帝聽見以色列人民chit種態度,決定剷除chit種會造成民心大亂ê人民。因為án-ne,ài摩西kah亞倫離開chit群來抗議in ê人。

第46到47節,摩西kah亞倫展現出領導者ê風範,並無因為án-ne就放棄家己ê同胞,摩西趕要緊亞倫kā香爐裡ê灰掖tī人民中間,當做潔淨kah懺悔ê記號,因為伊已經知影上帝講完話了後,隨時就ài beh進行懲罰,á懲罰ê方式,是足以造成極大死亡ê瘟疫疾病。

第48到50節,因為亞倫動作快,無擴大死亡,m̄-koh iáu是死去一萬四千七百人。

Chit章所記載ê chiah-ê事件,siōng主要是teh說明chit群由埃及被摩西、亞倫帶出來ê以色列人民,tī埃及khiā起超過四百年之久,有真長ê一段時間teh過奴隸生活,早已經習慣了奴隸樣式,只知影食、lim,真少想tio̍h自由ê性命尊嚴,以及用堅忍、忠實ê心順服上帝ê旨意。Á上帝為tio̍h beh幫助in建立有尊嚴ê性命,kah純潔ê宗教信仰,hō͘ in知影感恩,學會曉負責,就是透過曠野流蕩ê日子,一步步地矯正in過去錯誤 ê心態,tńg來歸到上帝面前,á所有功課,就是tùi學會曉知影尊敬、聽從上帝所揀選ê奴僕開始做起。

經文:

民數記 17:1-17:5

註釋:

Chit章記載一則頂港有名聲下港有出名、流傳甚久ê故事,就是亞倫手中ê柺á,原本並m̄是甚麼特殊ê物件,是顧羊人teh看守羊群ê時必備ê工具。M̄-koh tī上帝特別ê賜福之下,變成有性命力ê記號。

「杖」,tī希伯來文kah「支派」同字。因為án-ne,chia雖然是講「杖」,mā有「支派」ê意思。

第1到2節,「十二支杖」,其實真清楚,表明ê就是以色列民族ê十二個支派。每一個支派ê領袖lóng有一條,每根杖lóng tio̍h刻上支派ê名。

第3到5節,利未支族ê柺á,就是刻tio̍h亞倫ê名,表示亞倫chiah是利未支派ê代表者。然後kā這十二支杖lóng帶到聖幕裡ê約櫃前,表示kah上帝見面ê意思。Tī十二支杖中,看tó一支會發芽,就表示上帝揀選tó一個人當代表。Chit種作法就ē-tàng看出上帝beh hō͘全體以色列人民知影,甚麼人有祭司ê角色,m̄是家己決定,卻是上帝teh決定。

杖會「發芽」,表示有性命力。因為會發芽,chiah會開花。表示性命ê豐富。

Tī舊約聖經所代表ê意思是teh指以色列國會復興。親像:以賽亞書第廿七章6節:將來雅各會釘伊ê 根;以色列會發芽開花,in ê 果子會充滿世界。(全民版)」先知何西阿預言tī上帝醫治好後ê以色列人民,「伊ê 枝會伸長,伊ê súi 會親像橄欖樹;伊ê 芳會親像黎巴嫩。(全民版)」(何西阿書十四:6)
經文:

民數記 17:6-17:13

註釋:

Chit段經文說明只有亞倫ê柺á發出新芽,用chit種方式koh一pái肯定亞倫就是上帝揀選ê祭司,chit件事bē-tàng koh再有任何人來質疑。

第6到7節,摩西lóng是照上帝ê指示做,chit點非常重要。亞倫ê柺á mā kah其他支派ê柺á放做伙。Án-ne共計「十二支」杖。

第8到11節,經過一工ê時間,khǹg tī約櫃前ê十二支杖,只有亞倫所代表ê利未支派ê柺á發芽,而且開花,並結出「杏子」ê果子。只有經過一夜ê時間,就會發芽、開花、結果,這是除了上帝奇妙作為外,人ê能力是無可能做到ê事。摩西kā這十二支杖the̍h出去hō͘代表以色列人民ê各支派領袖看,hō͘ in知影上帝ê旨意,就是揀選亞倫kah伊ê kiáⁿ孫做祭司。然後上帝ài摩西kā亞倫ê柺á khǹg tī約櫃前,當做警惕作用。

只有亞倫ê柺á thang khǹg tī約櫃前,這真清楚teh表示只有亞倫kah伊ê kiáⁿ孫thang進入去到聖幕內siōng接近神聖ê約櫃前,chit點就成做祭司ê特權。

Án-ne,tī聖幕中有兩件物件lóng是帶有警惕作用ê,一是香爐ê蓋子,一是亞倫ná根開花ê柺á。Chit件事siōng主要是肯定亞倫kah伊ê kiáⁿ孫tī以色列民族中ê地位,這mā是後來祭司tī以色列人民中間扮演重要ê領導角色,特別是大祭司koh khah是領導群中ê領袖。

第12到13節,以色列人民因為chit件事,心中感覺不安,驚惶接近聖幕。其實,若是kā chit兩節編輯tī第十六章35節後面,會感覺比較順暢。M̄-koh khǹg tī chia mā有另外一種thang思考ê事:以色列人民感覺tio̍h,in雖然是上帝拯救出來、揀選ê人民,m̄-koh iáu感覺kah上帝ê距離真遠。雖然有聖幕tī in中間,聖幕裡有約櫃teh代表上帝kah in見面。M̄-koh in iáu-koh驚惶接近上帝ê聖幕。

經文:

民數記 18:1-18:7

註釋:

Chit章lóng是講tio̍h有關利未人ê職責,kah in應得ê酬勞。Chit章mā ē-sái講是利未記第一到七章、民數記第一到四章8節ê總合。另外在申命記第十八章1到7節;以西結書第四十四章28到31節,mā有類似ê記事。Siōng主要是講tio̍h有關祭司tī聖所裡ê工作,以及in ê助手利未人應盡ê責任,kah享有ê福利。

Chit段經文提起亞倫kah利未人是上帝所揀選做聖所工作ê奴僕。利未人beh服事祭司、幫助祭司從事祭典ê事宜。除了祭司thang接觸聖幕內ê聖器á是祭壇外,利未人是bē-tàng觸(tak)tio̍h。這是為tio̍h維護聖幕聖潔ê緣故。

第1節,chit節真特別,講上帝直接對亞倫講話。Tī chit章中,除了chia,iáu有第8、20節等等,lóng是上帝直接對亞倫講話。另外在利未記第十章8節mā有一pái上帝直接對亞倫講話。Chia講tio̍h亞倫kah伊ê kiáⁿ孫,以及利未人tio̍h承擔聖幕內違反上帝神聖ê旨意之罪責。Á亞倫kah伊ê kiáⁿ孫負擔ê部分,是tī祭司ê工作上。Mā就是teh指獻祭ê部分。其他事務性ê工作,lóng是屬tī利未人ê工作,就tùi利未人承擔。

第2到5節,chia真清楚說明利未人kah祭司是無仝ê;in是beh幫助祭司,m̄-koh並m̄是祭司。In beh向祭司負責,是祭司指派in工作ê內容。M̄-koh in絕對無法度摸到聖幕內ê任何器皿,因為he是神聖ê。Koh一pái強調只有亞倫kah in家族ê kiáⁿ孫chiah是祭司。這mā等於回應了第十六章可拉等利未家族ê人對家己角色不清ê答覆。

第6到7節,chit兩節重複強調祭司ê特權,就是負責聖幕內獻祭ê工作,而且ē-tàng接近至聖所,其他ê人一概不准。

經文:

民數記 18:8-18:20

註釋:

Chit段經文是有關祭司ê酬勞所得來源,是來自人民對聖所ê供物。Chia講tio̍h祭司thang tùi六個方面得tio̍h報酬;(1)人民為還願,或者是自願奉獻 ê細麵粉、橄欖油等,除了一小部分獻tī祭壇上,其餘則歸hō͘祭司。(2)素祭是屬tī祭司ê。(3)一部分ê平安祭、贖罪祭,thang供給厝內ê人用。(4)初熟ê農作物。(5)頭胎ê牲畜,除獻燒化祭一定tio̍h ê部分外,chhun落來ê肉。(6)贖回大kiáⁿ ê五塊銀á等。

第8到11節,chia真清楚說明,凡是m̄免tī祭壇上燒獻ê祭品,全lóng歸屬tī祭司ê份。所謂「永得ê份」,表示以後lóng tio̍h án-ne傳承落去,bē-tàng修改。Á祭司食chiah-ê獻祭hō͘上帝ê物件ê時,就一定tio̍h tī「神聖ê場所食」,表示只要是獻祭ê所在就lóng thang。

Chiah-ê屬tī祭司應得ê份,包括有素祭、贖罪祭、贖過祭等lóng是屬tī祭司,mā hō͘ in ê家族享用,另外,就是當做獻燒化祭chhun落來ê部分mā lóng是屬tī祭司應得ê。

第12到14節,chit段經文提起ê是農作物,初熟ê農作物收成ê時,舉行獻祭了後,完全屬tī祭司ê份。因為祭司無田園thang種作,in就是tùi獻祭中得tio̍h。

第15到18節,chit段經文thang參考第三章44到48節。每一個以色列人民生落來ê大kiáⁿ,照規定是屬tī上帝ê,m̄-koh以利未人來代替。每一個大kiáⁿ ê贖價,是「五塊銀á」。另外,若是頭胎ê動物之身軀有不齊全,á是有瑕疵,mā tio̍h接受,á是用贖價ê方式得tio̍h贖金。M̄-koh若是身軀健康ê頭胎之牛、綿羊、山羊bē-tàng贖回,tio̍h獻hō͘上帝。M̄-koh只獻脂肪,其餘ê肉等歸hō͘祭司。

第19到20節,亞倫kah伊ê後代,mā就是後來ê利未族人,lóng bē-tàng擁有土地,in ê生活所需要ê就是由獻祭hō͘上帝ê份得tio̍h。

經文:

民數記 18:21-18:32

註釋:

Chit段經文lóng是講tio̍h利未人所得tio̍h ê報酬,就是tùi人民獻hō͘上帝ê十分之一中分得,而且這十分之一是人民獻上siōng好ê。因為利未人bē-tàng擁有永久ê產業。

第21到23節,因為利未族人是參與祭司ê工作,雖然in無直接獻祭,m̄-koh維護聖幕ê工作,就是in專業ê工作,無其他支族ê人thang取代。而且in bē-tàng擁有土地,因為án-ne,維護in生活ê需要就清楚規定,是tùi十分之一ê獻祭中得tio̍h in該得ê份。

第24節,獻hō͘上帝ê十分之一,就是屬tī利未族人ê。不過,後來申命記有修正,除了hō͘利未族人外,iáu koh khah用來照顧孤兒、寡婦、外僑等對象(參考申命記十四:28—29、廿六:13)。

第25到27節,規定利未人tī得tio̍h十分之一ê獻祭品ê時,beh koh再tùi中提撥出in所得ê十分之一獻祭hō͘上帝。意思是利未人mā tio̍h像其他支派ê以色列人民仝款,有奉獻,á m̄是只有所得。

第28到29節,chit兩節說明利未人獻出ê十分之一,就是beh hō͘祭司ê,而且是beh kā所得tio̍h ê siōng好部分獻出來。

第30到32節,利未人保留其餘ê十分之九hō͘家己kah厝內ê人食用,m̄-koh地點不限。Tio̍h注意ê,是一定tio̍h kā應該獻祭ê事辦完了後,chiah thang食。

經文:

民數記 19:1-19:10

註釋:

Chit章主要是記載有關án怎舉行潔淨禮。對以色列人民來講,維護聖幕ê潔淨是非常重要ê一件事。因為聖幕teh代表神聖ê上帝khiā起tī in中間。因為án-ne,任何會造成污穢聖幕ê事,lóng會看做是真嚴重ê事,需要設法潔淨。Án-ne,若是有人因為接觸tio̍h任何無清氣ê事,就需要進行潔淨禮,了後,chit-ê人chiah thang接近聖幕。

比較困難ê原因,是無解釋為甚麼ài做chit種獻祭?而且是用紅母牛,表示這是kui個族群有問題chiah需要hiah-ni̍h大費周章。

Chit段經文記載怎樣行潔淨禮,kah一定tio̍h準備潔淨禮ê物件。

第1到2節,準備潔淨禮是一隻無耕做過ê紅母牛,而且一定tio̍h是無任何殘缺ê,因為這是beh獻祭用ê。

第3到4節,kā紅母牛交hō͘祭司以利亞撒,mā就是亞倫ê kiáⁿ來執行獻祭ê工作。作法就是kā宰殺母牛流出來ê血,用chéng頭á ùn牛血灑向聖幕「七pái」。M̄-koh tio̍h注意ê,這是tī「營外」宰殺,表示無清氣,bē-tàng tī聖幕外,卻是tī營區外。免得因為無清氣接近聖幕á koh一pái污穢了聖幕ê潔淨kah神聖。

第5到8節,chit隻紅母牛是全隻lóng燒化掉,包括負責燒化ê人,kah祭司lóng ài beh進行洗滌衫褲,因為in接觸ê是代表無清氣ê記號。

第9到10節,紅母牛燒化後ê火灰,好thang保存落來,khǹg tī營區外面「一個潔淨ê所在」,當做潔淨ê用品。

經文:

民數記 19:11-19:22

註釋:

Chit段比較清楚ê講tio̍h需要潔淨ê原因,是因為有親人往生á一定tio̍h摸到屍體ê時chūn,該án怎潔淨ê禮儀。

第11到13節,會接觸tio̍h屍體,主要是因為辦理喪事,á是救助病人等lóng有可能。M̄-koh只要是接觸tio̍h屍體,就有長到「七工無清氣」,chit種人一定tio̍h tī第三工kah第七工,用khǹg tī營外燒化了後ê紅母牛之灰,調kah ê水就是「除污水」潔淨家己。Chit種潔淨ê方式記載tī第17到19節經文處。一定會tī chit-ê第三工kah第七工用除污水洗滌家己當做潔淨。若無,就無法度接近聖幕。

第14到16節,只要有人tī營房內死去,則tī營房內ê人,kah器皿lóng被看做是無清氣ê。若是tī營外接觸tio̍h被殺害á是自然死去ê人,mā lóng是無清氣。甚至行過死人ê墳墓mā算無清氣。而且無清氣「七工」ê時間。

第17到19節,chit段經文說明潔淨ê方式,就是用牛膝草ùn chit種紅母牛灰kah水調kah ê水,hiù tī所有接觸過ê人á是屍體ê所在kah一切物件。Koh一pái強調tio̍h tī第三工kah第七工做chit項潔淨ê禮儀。

第20到22節,chit段經文真清楚,若是無經過chit種潔淨禮ê人,擅自接觸聖幕,等於是teh污穢上帝ê神聖仝款,一定tio̍h kā chit種人hō͘除名。意思是趕出以色列人民ê中間。可見這是一項非常嚴肅ê事,bē-tàng輕忽。

經文:

民數記 20:1-20:13

註釋:

這是真重要ê一章,chit章講tio̍h摩西kah亞倫無法度進入應允之地ê原因,是因為in並無完全聽從上帝ê吩咐。發生chit件事ê地點是tī chhōe ê曠野,加低斯ê所在。有一種講法,認為以色列人民差不多大部分時間是tī chit-ê加低斯地區停留,至少有三十五年之久。

另外,chit章mā為後來以色列人民kah以東人之間有仇恨填加了註腳,說明以東人chhōe機會beh阻止kah殺害以色列人民。Mā記載亞倫往生ê事。

Mā是tùi chit章開始到第廿一章,是以色列人出埃及tī曠野流蕩ê最後一個階段。這兩章mā teh描述以色列人民確實有真大ê改變,in是thang被約束ê族群,mā是ē-tàng用武力制勝敵人ê民族,chiah-ê lóng是tī曠野漂流期間訓練出來ê。

Chit段經文koh一pái提起以色列人民為缺水ê事件soah埋怨摩西kah亞倫。這已經m̄是新鮮事,可見in是看過神跡,iáu是m̄相信神跡。

第1節,chit節真簡單地交帶摩西ê阿姊美莉安往生。摩西kā伊葬tī chit-ê所在。

第2到7節,tī加低斯chit所在,無水,á是chhōe無水源。缺水,這是siōng麻煩ê事,頂pái發生是記載tī出埃及記第十五章22到25節,hia ê水是苦ê,無法度lim。M̄-koh tī第十七章則記載in tī汛ê曠野,mā仝款發生缺水,結果摩西用杖打擊石磐,水就出來。chit-má in埋怨ê內容,mā顯示出in積壓在內心深處無講出來,chit-má lóng做一睏講了出來,包括有:頂pái tī聖幕前,可拉kah二百五十個領袖死去,koh因為上帝忿怒致使瘟疫橫行á死亡一萬四千七百人。Iáu有,in mā出來真久ê時間,m̄-koh iáu是無進入á是chhōe-tio̍h所謂流奶kah蜜之地,卻是曠野不毛之地,是一個連水lóng無得lim ê所在,in相信he會是hō͘ in kah牲畜lóng同齊死去ê危險地帶。

每pái tú-tio̍h chit種威脅á是困境,摩西kah亞倫lóng知影這m̄是in ê能力thang解決,唯一ê就是chhōe上帝ê能力chiah ē-tàng克服。其實,kui個出埃及進曠野到落尾入迦南地,lóng是tī上帝手中扶持帶領chiah有ê結果,若是óa靠人ê氣力,he是無可能ê事。因為án-ne,摩西kah亞倫第一個反應就是坦覆 (thán-phak)tī土腳向上帝祈禱。就tī chit時chūn,上帝顯現tī聖幕,有榮光向in顯現。這表示上帝tio̍h kah摩西kah亞倫講話。

第7到9節,上帝指示摩西,去kā khǹg tī約櫃前ê亞倫之杖the̍h來並對石磐講話,就會出泉水。這是jōa-ni̍h-á hō͘人驚奇ê神跡ah!而且這神跡是beh tī全體人民面前施行,hō͘大家lóng thang親目金金看見。

第10到11節,果然,上帝應允tùi石磐出泉水,就án-ne實現à。這mā teh說明;只要上帝所講,必定會實現。

第12節,這是一節引起真chē討論ê經文,為甚麼上帝會án-ne對摩西講話?Á是講tio̍h底摩西toh件事hō͘上帝感覺伊kah亞倫lóng違背上帝ê旨意?講in tī以色列人民面前無「夠額ê信心承認」上帝偉大ê神能。因為án-ne,上帝決定m̄ hō͘伊kah亞倫lóng進入應允之地?無論是怎樣討論lóng真oh明明確知影原因。M̄-koh thang發見上帝揀選ê奴僕,並無一定享有優先特權,真可能tī世人眼中只有苦勞,卻得bē-tio̍h報償。M̄-koh耶穌帶tio̍h三個門徒上山去祈禱ê時,出現 tī耶穌面前ê,卻是摩西kah以利亞(參考路加福音九:30),就thang看出摩西是hō͘上帝帶tńg來天頂去ê忠實奴僕。

第13節,chit節解釋「米利巴」這地名ê由來,是kah以色列人民埋怨上帝ê事件有關。

經文:

民數記 20:14-20:21

註釋:

Chit段經文說明為甚麼以色列人民kah以東人之間有世仇ê原因。

第14到17節,「以東」人,這是以掃ê kiáⁿ孫(參考創世記三十六:1)。算起來kah雅各ê kiáⁿ孫以色列人民是兄弟,是血緣關係非常親近ê族群。因為án-ne,摩西對以東王特別講起in之間是「親屬」關係。摩西表示chit-má in tú-tio̍h困難,這困難tùi in khiā起tī埃及ê事件簡略提起,然後提起ē-tàng出埃及,全然是上帝ê手帶領。chit-má in來到以東ê邊界,希望以東王ē-tàng供給in方便,借路經過。摩西並且提供保證,絕對bē破壞 in ê田園kah葡萄園,mā bē去lim in井裡ê水。這兩項保證lóng ē-sái講是真大ê要件。因為chiah-ni̍h chē人進入,只要隨便tó位停留,看見ê葡萄園á是田園,難保bē被摘光。Á beh供給chiah-ni̍h chē人lim水,恐驚井中ê水lóng會被抽光。摩西當然知影一定tio̍h有chit種保證chiah有辦法講服地主國以東同意。

第18節,以東人顯然並無領情,in拒絕摩西向in借路,並且iáu威脅,只要以色列人民入境,伊就會「派兵截擊」in。

第19節,雖然以色列人民代表mā提供保證。就算有人取井水,mā一定會付錢。

第20到21節,以東王就是m̄肯提供借路過境ê機會,甚至為tio̍h beh阻止以色列人民強行過境,伊「派出精銳大軍來攻擊以色列人」。M̄-koh,摩西並無為tio̍h án-ne走chhōe報復。伊chhōa人民轉向前進。Chit兩個民族一向無和睦,特別是tī掃羅做王ê時代起就發生過戰爭 (參考撒母耳記上十四: 47),tī大衛王ê時代,迫hō͘以東臣服成做以色列帝國ê附庸國(參考撒母耳記落來八:13—14)。

經文:

民數記 20:22-20:29

註釋:

Chit段經文記載亞倫往生,以及伊ê kiáⁿ以利亞撒繼承大祭司ê職務。因為亞倫tī以色列人民中佔有真重要ê地位,因為án-ne,摩西帶領全體以色列人民為伊舉行三十工ê喪期。

第22到26節,被以東人拒絕借路過境後,摩西只好帶領以色列人民改變行入ê方向,in離開加低斯來到何珥山,mā就是tī「以東ê邊界」ê所在。就tī chit-ê所在,上帝向摩西轉達亞倫往生ê時間teh beh到,ài伊帶亞倫kah以利亞撒到山頂去,tī hia為亞倫準備繼承者,就是亞倫ê kiáⁿ以利亞撒續接亞倫當大祭司ê職分。

第27到29節,摩西一向lóng是上帝伊就遵守,無第二個想法。伊帶tio̍h亞倫kah以利亞撒上山去,並且thǹg掉亞倫大祭司ê袍,hō͘以利亞撒穿上,就變成以利亞撒繼承亞倫為大祭司。就án-ne,亞倫tī何珥山頂往生。Chit種tī山頂ê禮儀,mā被看做是上帝親自主持ê大祭司加冕禮儀,是神聖ê。因為大祭司是beh代表kui個以色列民族向上帝獻祭,á伊管理ê對象是所有ê祭司。工作kah地位lóng teh表明伊tī職責上ê重要性。

摩西kah以利亞撒並無kā亞倫帶到山落來,卻是hō͘亞倫死tī山頂,上帝會親自安葬伊,ná親像摩西後來mā是上帝親自安葬仝款(參考申命記三十四:5—6)。M̄-koh lóng無減損亞倫tī以色列人民心中ê地位,in為伊舉哀長到三十工ê時間,表示對伊ê崇敬。


經文:

民數記 21:1-21:3

註釋:

Chit章mā ē-sái講是以色列ê戰事記錄。Tī出埃及記第十七章8到16節記載第一pái出埃及了後,tī曠野kah亞瑪力人有過戰爭,hit-pái完全是上帝teh替以色列人民相刣。chit-má chit章記載以色列人民tī曠野漂流期間,已經有相當ê組織,thang迎戰並且化解曠野各種族群想beh攻擊、侵犯in ê企圖。

Chit段經文記載以色列人民kah迦南人第一pái交戰。而且以色列人民phah了勝仗。M̄-koh無離開上帝chiah是hō͘ in phah贏仗ê主要因素。

第1節,「亞拉得」,這是設tī迦南南部ê城市,離希伯崙以南大約有27公里遠。Hit-ê城ê「亞拉得」王派兵出來攻打以色列人民,並且俘虜了一kóa以色列人民。以色列人民已經學會曉一定tio̍h徵求上帝同意,相刣chiah有辦法戰勝,這m̄是武器ê問題,卻是有上帝同在á無。In頂pái有過一pái經驗,雖然真勇敢,iáu是phah了敗仗(參考民數記十四:39—45)。Chit-pái上帝「垂聽in ê祈求,kā迦南人交tī in手裡」,án-ne in chit-pái phah了勝仗。

注意第2節所講ê,「無條件地kā in kah in ê城市獻hō͘」上帝,意思是絕對不存留,會kā它kā它毀壞。換句話講,就是kā城裡所有ê設施全部lóng破壞到無法度使用ê意思。因為án-ne,in稱呼hi̍t 所在為「何珥瑪」,意思就是毀滅。

經文:

民數記 21:4-21:9

註釋:

Chit段經文若是續接tī第二十章了後,會koh khah順暢。Chit段經文為列王記下第十八章4節希西家王拆除所有偶像ê時,mā拆除這被以色列人民the̍h來當做偶像崇拜ê銅蛇,做了一個伏筆。

第4到5節,為tio̍h boài kah以東人衝突,摩西帶領以色列人民繞道行koh khah遠ê路徑,結果引發以色列人民不滿,m̄-nā án-ne,in koh一pái tú-tio̍h缺水ê問題,m̄-koh khah hō͘上帝受氣ê,是竟然將嗎哪當做「嚥不下」、「難食ê物件」,這明明是teh糟蹋上帝賞賜ê恩典。

第6到7節,上帝對tī以色列人民ê怨言並無直接回答,卻是叫蛇進入in中間,結果真chē人tùi án-ne被咬死。為tio̍h án-ne,以色列人民趕緊koh去求叫摩西,求伊為in祈禱,in承認家己犯了罪。

第8到9節,摩西得tio̍h上帝指示造一條銅蛇,並kā它「掛tī柱á頂,好hō͘被毒蛇咬了ê人因望見這蛇á活」。這表示上帝並無將chiah-ê咬死以色列人民ê毒蛇刣死,卻是hō͘ in繼續存在tio̍h,並且thang透過銅蛇走chhōe性命ê得救。真可能這銅蛇一直被以色列人民保留tio̍h當做被蛇咬ê醫方式,無想tio̍h經過一段ê時日了後,卻kah迦南地ê民間宗教混合了,á當做偶像teh崇拜,直到希西家王時代chiah kā它拆除。經文:

民數記 21:10-21:20

註釋:

Chit段經文記載以色列人民繼續往迦南應允之地前進,tú-tio̍h ê困境mā jú chē。雖然án-ne,上帝一直保守帶領in,並且hō͘ in沿路所過ê所在,lóng有水lim,chit點對in來講是真重要ê性命體驗。

第10到13節,chit段經文描述以色列人民來到摩押ê附近所在ê阿伯。In無固定tī阿伯停留siuⁿ久,就繼續前進到à摩押領土ê東邊、曠野ê亞巴琳廢墟紮營。然後mā無停留真久,就繼續往撒烈谷、續落來koh前往亞嫩河北pêng曠野。Chiah-ê記載lóng teh表示以色列人民移動ê速度jú來jú快,mā jú接近迦南地附近ê約旦河。

第14到15節,提起「上主ê戰記」chit本冊,這應該是一本詩歌集,可惜目前已經無資料thang考察。

第16節,in來到「比珥」ê所在。Tī chia有「井」,表示有水lim。上帝hō͘以色列人民tī chia lim mā存有夠水。

第17到18節,chit兩節應該是tī第14節所提起ê「上主ê戰記」中所描述以色列人民因為phah贏仗á唱歌頌ê詩歌。M̄-koh mā有另外一種看法,認為chit兩節應該是teh歌頌in沿路移動,上帝hō͘ in夠額ê水lim,hō͘ in一路行來lóng無缺水ê苦難,mā無糧食不足ê問題。表示上帝一直kah in同在,hō͘ in行過ê路徑lóng真順利。

第19到20節,in繼續無停地移動,tùi瑪伊the̍h,到the̍h哈列,koh再到巴末,koh再到摩押境內ê山谷。

經文:

民數記 21:21-21:35

註釋:

Chit-má是來到摩押kah亞摩利人ê邊界,仝款發生想beh借路亞摩利人ê國界,卻被拒絕。Chit段有關以色列人民kah亞摩利人相刣ê記事,mā是以色列人民歡喜歌頌ê故事,Chit篇故事mā記載tī申命記第二章24到37節,以及士師記第十一章19到22節。亞摩利人拒絕以色列人借通道過路,ná親像以東人拒絕in一般。M̄-koh,chit-pái摩西無親像頂pái仝款,帶領以色列人民轉道前進,卻是帶軍隊攻打亞摩利人,並且佔了in ê土地。

第21到22節,ná親像對以東人所講仝款,摩西mā是án-ne對亞摩利王西宏提出請求,hō͘ in以色列人民借境過路。

第23到26節,chit段經文描述亞摩利王西宏m̄-nā不借以色列人民過境,iáu派出軍隊去曠野攻打in,chit-pái摩西無帶領以色列人民轉道逃避,卻是帶領以色列人民kah亞摩利人對phah。結果以色列人民m̄-nā phah贏了,iáu佔領了真chē城市kah土地,直到亞捫人ê邊界。第24節ê「雅博」,這是巴勒斯坦siōng重要ê河域之一,是約旦河東部siōng大ê支流,真有戰略地位。

第27到30節,chit段詩歌就是所講ê「希實本之歌」。Tī第29節thang看tio̍h摩押人所崇拜ê神明就是「基抹」。Mā tùi chit首詩歌中看tio̍h,亞摩利人bat phah敗摩押人,並且俘虜了摩押人。M̄-koh chit-má以色列人民phah敗亞摩利人,這mā等於是摩押人lóng tī以色列人民ê掌管之下。

第31到32節,摩西並無停留tī in所佔領ê所在,因為he m̄是上帝應允之地,in繼續前進入來雅謝城,佔領hit-ê城,並且kā hit-ê城中所有ê亞摩利人趕走。

第33到35節,chit段經文描述以色列人民繼續前往迦南地之路,chit-má tú-tio̍h巴珊。Tī攻打巴珊ê事件上,以色列人民mā是一屑á 都無留情,無留落來任何一人,並且佔領了in ê土地。chit-má以色列人民已經控制了kui個外約旦領土,準備ài進入應允之地à。

經文:

民數記 22:1-22:20

註釋:

Tùi chit章開始一直到第三十六章,thang講是民數記ê下篇。主要是teh描寫以色列人民tī約旦河東邊、摩押平原ê境遇,並且準備進入迦南地。第廿二章到廿四章,lóng是記載有關巴蘭ê故事,是非常戲劇化ê一段故事。

第廿二章真有意思ê講tio̍h巴蘭受差遣ê經過。巴蘭是甚麼人?聖經並無詳細說明。伊是一個thang明白上帝旨意ê人,因為án-ne,受tio̍h摩押人kah米甸人首領ê肯定,請伊祝福in ê軍人,thang hō͘ in ē-tàng戰勝以色列人民。其實,作者tī kui個故事中所beh表達ê信息是:真正屬tī上帝ê奴僕,一定tio̍h遵照上帝ê指示講話,á m̄是跟tòe家己ê意思講話。這mā是巴蘭回應摩押王所講ê一句話:「我只有ē-tàng講上帝ài我講。」

Chit段經文講述摩押王巴勒想用o͘-se ê方式,hō͘會曉上帝旨意ê巴蘭講出詛咒以色列人民。上帝用真chē方式beh改變巴蘭kah巴勒之間ê關係。

第1節,chit節講以色列人民並無因為佔領了亞摩利人ê城鎮、土地,就停留落來,in是繼續前進到à摩押平原之地,mā就是約旦河東岸ê所在,tī「耶利哥對岸紮營」。

第2到6節,摩押王巴勒因為驚惶以色列人民tī戰爭上以強悍ê手段對付in,因為án-ne,kah米甸人商量,決定邀請比珥ê kiáⁿ巴蘭來幫忙in。伊派使者去對米甸ê首領講:以色列人民tùi埃及出來,人數真chē,希望ē-tàng同齊去邀請巴蘭來「詛咒」in。巴勒王聽講巴蘭而且知影只要巴蘭「祝福,人民就tio̍h福」;巴蘭「詛咒,in就受拖累」,這表示巴蘭身上有特殊ê能力。

第7到12節,就án-ne巴勒kah米甸人ê首領就án-ne決定,派人帶「占卜ê禮金」去請巴蘭,轉達巴勒kah亞捫人首領ê意思。巴蘭第一個反應是beh請求上帝ê旨意chiah ē-tàng回答。

上帝問巴蘭tī in tau做客ê是甚麼人?其實,上帝án-ne問,已經hō͘巴蘭知影m̄免問上帝旨意了,上帝真清楚chiah-ê事。巴蘭並無講白賊,伊真清楚回答上帝講,chiah-ê講客是beh伊詛咒以色列人民。因為是上帝親自帶領以色列人民來到chit-ê所在,當然bē允准巴蘭去做chit種上帝無歡喜ê事。因為án-ne,上帝阻止巴蘭講詛咒以色列人民。祂清楚表示祂kah以色列人民同在。這表示就算巴蘭發出詛咒,mā是無用。

第13到19節,巴蘭聽上帝,回覆chiah-ê來造訪祈求協助ê亞捫人領袖kah巴勒特使,ài in tńg去。因為上帝m̄准伊做chit種詛咒以色列人民ê事。

巴勒顯然不死心,繼續派人去向巴蘭遊說,並表示hō͘ in koh khah chē ê酬金。M̄-koh巴蘭真清楚,就算kā巴勒王宮所有ê金銀珠寶hō͘伊,mā是無用。因為伊「無法度tī任何大細事頂面違背上主」ê命令。這表示巴勒是一個真忠實tī上帝ê奴僕,無受o͘-se á做出違背上帝旨意ê事。

第20節,上帝ài巴蘭kah chiah-ê人去見摩押王巴勒,m̄-koh一定會照上帝ê命令講話。

經文:

民數記 22:21-22:35

註釋:

Chit段顯然kah前段記事有矛盾ê所在。前段描述巴蘭是一個真忠實tī上帝ê奴僕,m̄-koh chit段卻記載巴蘭接受上帝旨意beh去見巴勒王,卻tī半途中tú-tio̍h極大ê阻礙。Thang án-ne了解:這可能是來自兩種無仝ê傳統資料。Koh講,mā thang看出有kóa上帝奴僕確實是經不起重金ê誘惑á偏離了原本忠實ê心志。

第21節,就án-ne,巴蘭聽從了上帝hō͘伊ê啟示,決定kah chiah-ê特使同齊前往摩押去見巴勒。

第22到30節,ná親像頭前所講述過ê,真可能巴蘭心中已經開始搖動。因為án-ne,上帝無歡喜伊去。M̄-koh伊開始不聽從上帝ê阻止,硬是beh去。就án-ne上帝差遣天使出來阻止伊。天使手中掠tiâu劍,有趣味ê是巴蘭看bē-tio̍h天使,伊ê驢á卻看tio̍h,這mā teh隱喻受tio̍h迷惑ê上帝奴僕,比起一般人認為「笨驢á」ê家畜是iáu koh khah笨。巴蘭ê驢á行到田裡,表示無願意行正路ê意思。M̄-koh,巴蘭一直ài驢á行tńg來道路,卻bē記得家己應該tio̍h行tńg來正路。

驢á koh一pái前行,行到一條狹隘ê巷道上,看見天使tī頭前,巴蘭iáu是看bē-tio̍h。驢á故意行靠牆邊,hō͘巴蘭ê腳擦傷,巴蘭一直認為是驢á不聽話,phah驢á。M̄-koh驢á卻清楚看見天使tī頭前,chit-pái,驢á故意蹲落來不行,其實,驢á希望主人巴蘭看見天使手中掠tiâu劍,就是beh阻止伊去以色列人民ê營區講無應該講。M̄-koh巴蘭顯然看bē-tio̍h天使,只看見驢á不聽話,伊m̄知家己chiah是不聽話ê上帝奴僕。

第31到35節,因為巴蘭一再phah驢á,天使就hō͘巴蘭看會tio̍h。巴蘭一看見天使手中握劍,就趕緊趴tī土腳。天使kā巴蘭講有三pái ê機會,lóng是透過驢á阻止伊前進。原本天使手中ê劍thang刣死巴蘭ê。

巴蘭承認家己錯誤,願意聽從天使ê指引。天使hō͘伊ê指引是「thang去」,m̄-koh一定tio̍h照上帝ê旨意講話。

經文:

民數記 22:36-22:41

註釋:

巴勒王一聽見巴蘭來à,就真隆重地接待伊,因為這是伊重金chiah聘請到ê。

第36到37節,巴勒王認為頂pái邀請巴蘭無成功,是因為巴蘭棄嫌酬金siuⁿ少,換句話講,chit-pái巴蘭會來,tī巴勒ê了解中,認為是因為酬金加碼ê效果,chit對上帝忠實ê奴僕應該是siōng大ê侮辱。因為上帝忠實ê奴僕,一定bē看酬金多á是少,甚至是會拒絕任何酬庸。

第38到40節,「我kí 永遠活ê 上主來講,上主對我講甚麼,我會照án-ne講。」(全民版)」(列王記上廿二:14)(列王記上廿二:14)真實ê上帝奴僕就會遵守chit-ê誡命。任何時代lóng仝款。

第41節,隔工,巴勒hō͘巴蘭看以色列人民ê營區,準備ài伊講詛咒。

經文:

民數記 23:1-23:12

註釋:

Chit章mā是繼續巴蘭ê故事。Ná親像tī第廿二章20 kah 35節記載上帝對巴蘭所講ê:「Chiah-ê 人若來叫你,你就起來kah伊去,總是,我所kā 你講ê,你tio̍h 遵thàn。(全民版)」後來巴蘭見tio̍h摩押國王巴勒ê時,就是án-ne對巴勒講:「上主所講ê,我就照án-ne 講(全民版)」」(第12節)á chit-ê句話就成做第廿三章ê中心信息。

Chit章是用兩首詩歌構成ê,主要內容lóng是teh重述上帝堅守祂對以色列人民所立ê約,beh賜福hō͘以色列人民,hō͘ in ê kiáⁿ孫chē kah ná天頂ê星,海邊ê沙。上帝beh保護雅各ê kiáⁿ孫以色列人民,hō͘以色列chit-ê國家強盛ná親像強悍ê公獅。

巴蘭是hō͘巴勒邀請來詛咒以色列人民ê,chit-má卻一再唱出上帝beh保護以色列人民ê詩歌,這當然致使巴勒不爽快,伊希望巴蘭詛咒以色列人民(第11節), 至少巴蘭若無法度詛咒以色列人民,mā無法度祝福in。M̄-koh,巴蘭真清楚kā巴勒講,伊「只有ē-tàng講上主ài伊講」(第12、26節),這mā是先知siōng基本,mā是siōng重要ê職責(參考列王記上廿二:14)。如果先知不傳達上帝,á是無忠實tī上帝ài伊講,chit種先知就無算是先知。

第1到4節,巴蘭ài摩押王巴勒先建造「七座祭壇」準備作燒化祭ê路用。燒化祭ê用品是「七隻公牛kah七隻公羊」。Chiah-ê「七」,lóng teh表示用siōng好ê方式,只為tio̍h beh得tio̍h上帝ê啟示,á是見tio̍h上帝ê面。
值得注意ê是第3節,巴蘭tī chia對巴勒講,上帝「啟示」伊甚麼,伊就kā伊講甚麼,chit句話kah先知米該雅所講ê仝款。

第5到6節,果然上帝回應了巴蘭獻祭,對伊講話。

第7到10節,tī chit段詩歌中thang清楚看tio̍h,巴蘭並無講出詛咒以色列人民,伊確實kā上帝啟示伊傳達出來,內容是上帝堅守祂對以色列人民ê應允。特別是tī第9節,巴蘭講出以色列民族是上帝特別揀選出來ê族群,kah其他族群有區別。因為án-ne,tī第10節ê下半句並m̄是上帝ê啟示,卻是巴蘭聽上帝啟示伊傳講了後,心中有真深ê感觸,mā希望家己ná親像以色列人民仝款,享有上帝特別ê賜福。

注意第8節,上帝ê奴僕一定tio̍h忠實tī上帝。上帝無ài伊講,伊就無法度講。

經文:

民數記 23:13-23:30

註釋:

Chit段經文thang看出摩押王巴勒對巴蘭所傳達ê信息深深無掠做當然,認為巴蘭是因為看見紮營ê所在有真chē以色列人民,心生驚惶ê關係,因為án-ne,帶伊到另外一個紮營處人比較少ê所在,有可能因為看見比較少ê以色列人民,thang hō͘伊敢講出詛咒。M̄-koh,結果iáu是仝款,因為巴蘭一定tio̍h照上帝啟示伊講話。

第13到15節,這是巴蘭第二pái對巴勒提出仝款ê要求,建造七座祭壇,mā是仝款ài tī每座祭壇頂獻「一頭公牛kah一隻公羊」。

第16到17節,上帝像第一pái仝款,顯現hō͘巴蘭看見,並且kā伊講該講。

第18到24節,chit段是巴蘭向巴勒講出上帝ài伊傳達ê信息。Tī chit段信息中,巴蘭講出上帝ê特性:上帝講出ê應允,一定實現。因為祂是一個信實ê上帝;以色列人民以上帝為in ê王,因為án-ne,王必定會保護祂ê子民;任何「法術」、「占卜」等lóng m̄ ē-tàng危害以色列人民。以色列民族會親像「挺身ê母獅」、「強悍ê公獅」,用chit種ê形容詞來表示對以色列人民ê祝福。
第25到26節,巴勒真無歡喜巴蘭m̄-nā無詛咒以色列人民,iáu為in祝福,m̄-koh巴蘭koh一pái強調,伊一定tio̍h遵照上帝講話。

第27到30節,chit-pái巴勒帶領巴蘭到一個「比珥山山頂」,伊想,tī chia看bē-tio̍h以色列人民,án-ne有可能巴蘭就ē-tàng講出詛咒以色列人民來。巴蘭對巴勒iáu-koh提出仝款ê要求,建造七座祭壇獻燒化祭,當做走chhōe上帝旨意ê方式。

經文:

民數記 24:1-24:13

註釋:

Chit章主要mā是由兩首詩歌組成(第3到9節、第15到24節)。這兩首詩歌mā是巴蘭ê預言,說明上帝對伊ê子民以色列堅守所立ê約,hō͘以色列人民強盛,征服摩押以及附近ê族群。然後tī第20到25節,連續預言亞瑪力人、基尼人,以及後來ê亞述帝國lóng會滅亡。仝款ê,巴蘭一再重述伊ê職責是:「上主所講ê,我就照án-ne 講(全民版)」(第13 節)

Chit段經文是繼續第廿三章27到30節所記載ê,摩押王巴勒要求巴蘭繼續講對以色列人民詛咒。Á巴蘭iáu-koh照規定ài巴勒排設祭壇,hō͘伊通過獻祭走chhōe上帝ê旨意。

第1到2節,tùi chit兩節thang看出巴蘭前兩pái lóng是先走chhōe上帝hō͘伊預兆,好明白上帝ê旨意。chit-má經過兩pái了後,伊已經知影上帝就是beh賜福hō͘以色列人民,因為án-ne,雖然巴勒王帶伊上比珥山頂,伊iáu是俯視曠野ê以色列人民,就tī chit時,「上帝ê靈支配tio̍h伊」。換句話講,前兩pái伊講,是透過獻祭所得tio̍h ê預兆來講話,chit-pái就m̄是án-ne,是上帝ê靈親自kah伊同在ài伊講話。

第3到9節,這是第一pái上帝ê靈感動巴蘭講。Tī chit段詩歌中強調:

一,上帝是全能者。因為是全能者,一般人ê能力無法度左右祂ê旨意。

二,以色列民族就是上帝揀選ê子民,看起來就是美,而且充滿tio̍h上帝賞賜ê能力。

三,是上帝帶領in出埃及,並且hō͘ in大有能力,所向無敵,ná親像凶猛ê獅子仝款。

第9節ê後半句thang對照創世記第十二章3節,上帝呼召亞伯拉罕出哈蘭ê時所hō͘ in ê應允。Ē-tàng看出耶和華上帝是一個守約ê上帝,祂堅持所立ê約是永遠ê約,永bē改變祂對揀選子民ê疼kah祝福。

第10到11節,chit時摩押王巴勒受氣à,因為連續三pái,巴蘭m̄-nā無詛咒以色列人民,顛倒,lóng是hō͘ in以色列人民祝福。就án-ne伊決定取消本來答應beh hō͘巴蘭ê報酬。

第12到13節,chit兩節mā是回應第廿二章18節。巴蘭真清楚回答巴勒,表示就算有kui個王宮ê財寶hō͘伊,伊mā是一定tio̍h按照上帝ê意思傳達信息。

「我只有ē-tàng講上主ài我講」,chit句話是tùi第廿二到廿四章ê中心主題。表示忠實tī上帝ê人,講上帝ài伊講。Bē因為有任何誘惑力,á是迫害力,就改變上帝ài伊傳達ê信息。


經文:

民數記 24:14-24:25

註釋:

Chit段是第二首詩歌,chit段詩歌真清楚講出未來ê預言,表示以色列chit-ê國家會強盛,á摩押會被以色列統治。

第14到16節,chia所講ê kah前段第3到4節所講ê仝款。巴蘭真清楚對巴勒表示,上帝ài伊用警告回應巴勒。

第17到19節,chia預言teh beh tī以色列人民中間出現一位英明ê君王。Chit位君王是甚麼人?並無說明。M̄-koh照撒母耳記落來第八章2節ê記載,是大衛phah敗摩押,hō͘摩押臣服tī以色列王國之下;tī撒母耳記落來第八章11到12節,進一步提起大衛王朝征服了以東、亞捫、非利士、亞瑪力、瑣巴等國á是民族。Chia所講ê「西珥」,指ê就是以東ê另外一個名稱。

第20到24節,chit段詩歌是針對亞瑪力人、基尼人,並且mā預言了亞述ê興起。Á第24節b句講出一個國家「基提」ê興起,它beh取代亞述,m̄-koh它mā會hō͘消滅,只有以色列民族thang永遠存在,原因是有上帝kah in同在。

「基提」,這是teh指甚麼人?若是照歷史ê演變,是巴比倫帝國消滅ê亞述帝國,á巴比倫帝國koh被波斯帝國滅亡,然後波斯帝國koh被希臘帝國所取代。

第25節,就án-ne,巴勒kah巴蘭lóng各自tńg去厝裡。

Tùi以上兩章記載巴蘭所預言ê詩歌中,看tio̍h巴蘭原本受聘是beh去詛咒以色列人民ê,m̄-koh伊聽從上帝語,m̄-nā無詛咒,顛倒ê是一再祝福以色列。Mā因為án-ne,伊無tùi巴勒得tio̍h任何報酬。是m̄是因為án-ne soah心中不樂,後來就tī回程途中,tī比珥引誘真chē以色列人民棄sak上帝(參考三十一:16),這是伊後來tī摩西派出ê祭司以利亞撒ê kiáⁿ非尼哈,攻擊米甸人ê際,mā被殺了ê原因。因為chit件事mā hō͘真chē人認為巴蘭m̄是先知,只是一個聽得tio̍h上帝啟示話語ê「術士」而已。

經文:

民數記 25:1-25:5

註釋:

若是kā chit章記述ê事件,對照第三十一章前段之敘述來看,就會發見以色列人民棄sak上帝ê事件,是kah巴蘭有密切關係。其實,chit章是由兩個傳承ê資料合編做伙;一是第1到5 節,二是第6到18節。前段是講以色列人民tī什亭谷紮營ê時chūn,參與摩押人敬拜in ê神明kah比珥ê所在神明巴力,因為án-ne帶來一個嚴重後果,就是真chē以色列人民ê領袖喪生。參與敬拜,表示承認in ê神明,這是相當嚴重ê背棄誡命。後段描述有以色列人民犯淫亂罪,致使引發瘟疫á害死真chē以色列人民,後來被祭司以利亞撒ê kiáⁿ非尼哈看見犯淫亂罪ê人,並刣死ná人才致使瘟疫病情停止。

Chit章mā teh說明以色列人民beh進入迦南地chìn前,一定tio̍h非常清楚家己是「聖潔ê子民」,不准有任何淫亂、不潔ê行為。作者khah強調ê是:以色列人民因為敬拜摩押神明,引起了上帝ê憤怒,致使瘟疫蔓延tī人民中間,chit時ê以色列人民m̄-nā無警醒,iáu kah外邦ê cha-bó͘-gín-á進行淫亂ê宗教行為,chiah有非尼哈刣死犯罪者ê行動。Á這行動teh表明一件事:除去罪惡,tńg來到聖潔ê人民身分。

Chit段是描述以色列人民犯了拜偶像神明ê淫亂罪,摩西tī上帝指示下處決了hiah-ê帶頭ê首領。

第1節,chit節講以色列人民紮營tī「什亭谷」,這是設tī耶利哥城對面ê所在,約書亞tùi chia差派兩個探子進入來迦南地去進行「祕密偵察」,看hit-ê城ê虛實(參考約書亞記二:1)。Tī chia有人kah「摩押cha-bó͘人行淫」,chiah-ê cha-bó͘人應該是屬tī廟宇ê妓女。

第2到3節,tùi chia就清楚第1節所提起ê kah摩押cha-bó͘-gín-á行淫ê原因,是tī「比珥」拜當地巴力神明祭典,tī祭祀慶典後,參與筵席並kah廟妓行淫,因為chit項事件引發上帝極大ê忿怒。

第1到5節,上帝指示摩西一定tio̍h嚴懲處死chiah-ê以色列人民ê領袖,因為若無án-ne,真可能無法度約束以色列人民對上帝心存忠實,成做聖潔子民以進入迦南應允之地。Chit種情形就ná親像在出埃及記第三十二章,以色列人民背叛上帝,鑄造並拜金牛,引發上帝忿怒á由利未族人出手懲罰hiah-ê帶頭拜金牛ê人民仝款。

經文:

民數記 25:6-25:18

註釋:

Chit段經文強調引誘以色列人民犯姦淫罪ê就是米甸ê cha-bó͘人,有幾種對chit段經文ê看法:一teh表示對前段描述以色列人民犯姦淫罪ê解說,因為以色列人民一再犯姦淫,而且雖然有處置,人民iáu-koh不聽,結果koh因為án-ne帶來瘟疫ê懲罰á死去二萬四千人。二是說明以色列人民tī chit所在khiā起ê時間khah長些,就已經看見in kah當地人混合做伙,並且學會曉了in ê宗教信仰kah生活行為。結果帶來ê是koh khah大ê災難。三是teh說明祭司ê角色真重要,ná親像出埃及記第三十二章描述以色列人民鑄造金牛去拜,背叛上帝,是利未支族ê人進行潔淨ê舉動,chiah避免災難擴大。chit-má是祭司非尼哈kā誘惑以色列人民犯姦淫ê cha-bó͘人刣死。

第6到9節,tùi第6節thang看出有一個名叫「心利」ê以色列人(第14節),竟然敢公然tī摩西kah眾人面前帶米甸ê cha-bó͘人進入帳棚行淫,chit時chūn,tú好是大家chiah teh為前次因為淫亂罪á遇tio̍h死刑處置ê領袖哀傷,卻有人iáu敢án-ne囂張行踏,表示以色列人民脫序ê行為jú來jú嚴重。祭司非尼哈決定beh潔淨chit-ê tāi-chì,m̄准有chit種事發生,因為án-ne,伊tòe這兩人ê背後進入帳棚,kā chit兩個人殺害,阻止以色列人民繼續犯罪ê行為。M̄-koh為tio̍h án-ne件淫亂ê事,以色列人民付出相當大ê代價,遇tio̍h瘟疫ê打擊有二萬四千人死去。

後來使徒保羅引用chit段記事,勸勉哥林多教會信徒bē-tàng信了耶穌了後,iáu繼續kah當地人仝款teh過淫亂無清氣ê信仰生活,因為tī chit-ê事件中有「二萬三千人倒斃」(參考哥林多前書十:8),tī數字上kah民數記chia相差有一千人。其實,重要ê m̄是tī數字正確á無,卻是tī行為準則。

第10到13節,chit段經文說明上帝喜愛亞倫ê祭司家族,肯定非尼哈所代表ê家族,chit-ê家族當祭司絕對不容有任何懷疑。後來mā一再提起非尼哈kah伊ê家族ê人tī以色列民族中佔有真重要ê角色kah地位(參考民數記三十一:6—12,約書亞記廿二:13、30、32,士師記二十:27—28)。詩人講因為非尼哈ê潔淨動作,lóng受後代以色列人民ê記念(參考詩篇一○六:28—31)。

另外一方面,chit段經文mā回應了第1到5節ê事件,表示以色列人民絕對bē-tàng kah迦南地ê宗教行為仝款,一定tio̍h嚴格區隔出來。因為迦南地ê宗教信仰有嚴重ê淫亂現象。

第14到15節,chit兩節紹介西緬kiáⁿ孫中ê一個族長,á hit位米甸cha-bó͘人mā是出身首領ê cha-bó͘-kiáⁿ。這lóng teh表示犯罪者,m̄是一般人,卻是領導階層者,chit種領導者敢án-ne帶頭犯罪,若無hō͘ in嚴格而且馬上處置,真容易hō͘ kui個以色列人民陷入紀律敗壞ê行為,kah迦南人無分別。其實這mā是teh表示:chit件事m̄是單獨個人行為,卻是kui個部落ê集體行動,chiah會因為án-ne淫亂事件致使集體死亡ê慘痛結果。

第16到18節,chit段經文主要teh說明以色列人民kah米甸人之間ê衝突ê原因。

經文:

民數記 26:1-26:4

註釋:

Chit章是關係以色列民族進行第二pái戶口普查。Tùi第一章記載以色列人民離開埃及進入曠野後ê第二年,進行第一pái戶口普查,當時統計總人口,年滿二十歲以上,而且有作戰能力ê cha-po͘人是六十萬三千五百五十人(參考一:46)。到chit-má快進入迦南地chìn前,koh一pái舉行戶口普查是真重要ê,chit-pái普查ê結果是六十萬一千七百三十人(廿六:51),減少了一千八百二十人。比較這兩pái ê普查結果,人數並無甚麼成長,可見第十四章29節所講ê「二十歲以上ê人,無一人ē-tàng進入」迦南地ê預言已經實現(廿六:64),真chē人陸續tī途中往生。因為chit期間已經發生kúi-nā pái ê瘟疫,以及想beh竄奪摩西、亞倫領導地位引發叛亂ê事件等,lóng死去bē少人。Á猶大支派一直是人數siōng chē ê一族。值得注意ê是西緬支派tùi本來ê五萬九千三百人(參考一:23),減少到二萬二千二百人(參考廿六:14),成做全部十二支派中siōng弱小ê一支,這mā為後來西緬支派被猶大併入先記落來一個伏筆。瑪拿西則成長siōng chē ê一族。

第1到2節,chit-pái ê清點人口,mā是為tio̍h beh進入迦南地作chìn前準備。每pái清查戶口lóng是聽從上帝ê命令á行。登記入案ê人口數目,仝款是用「二十歲以上、ē-tàng作戰ê cha-po͘人」chiah登記落來。這有一個真重要ê因素,beh為進入迦南地作戰準備。

第3到4節,chit兩節說明以利亞撒接落老父亞倫ê角色,成做摩西ê幫手。Chia mā清楚記明地點就tī耶利哥城對岸約旦河邊ê摩押平原。這表示只要pôaⁿ過約旦河,就是進入迦南應允之地à。


經文:

民數記 26:5-26:51

註釋:

Chit-pái ê人口普查結果,人數並無減少真chē,只少一千八百二十人。Ná親像頭前講過ê,西緬支派tùi第三大支派,chit-pái變成十二支派中siōng弱小ê支派,只有二萬二千二百人而已。這mā說明作者有意表示西緬支派ê衰微,是kah伊kah利未兩人tī示劍城進行大屠殺(參考創世記第三十四章),kah後來雅各ê詛咒有密切關係(參考創世記四十九:5—7)。M̄-koh另外一種講法是kah民數記第廿五章14節記載西緬家族ê人犯拜偶像來致使淫亂罪ê結果有關。

值得注意ê是第33節,chia特別提起瑪拿西支派ê kiáⁿ孫西羅非哈無kiáⁿ,只有生cha-bó͘-kiáⁿ,而且kā伊ê cha-bó͘-kiáⁿ ê名登錄落來,這是非常罕得有ê族譜記錄。Mā thang án-ne看,第33節其實是為第廿七章ê記事先作一個伏筆,說明西羅非哈ê cha-bó͘-眾kiáⁿ,後來為tio̍h beh繼承土地ê事件,去chhōe過摩西表示in ê困境。M̄-koh mā因為in ê申訴得tio̍h摩西同意,thang繼承老父ê產業,卻mā因為án-ne引起另外一件困擾,就是第三十六章修訂律法ê原因。


經文:

民數記 26:52-26:65

註釋:

Chia開始講tio̍h進入迦南應允之地後,ài beh進行ê土地分配ê tāi-chì。

第52到56節,這是相當重要ê一段經文,chia講tio̍h進入迦南地後,分配土地ê方式是beh「按照各支族ê人數分配土地」,人口數目多ê,分配比較大ê土地,相對人口數目khah少ê,分配土地ê面積khah小。Á分配ê方式tio̍h用抽籤來進行。這lóng tī說明一件事:公平。Mā tùi chit段經文看出,chit-pái ê戶口普查kah頂pái無仝;頂pái是用軍事行動,kā以色列人民組織化做重,chit-pái,除了有頂pái ê原因外,iáu有是為tio̍h分配土地kah khiā起ê所在。

第57到62節,chit段經文特別記載利未支派ê三個宗族。In會án-ne分開登記,是因為in無分配土地,卻是óa靠其他支族ê人ê獻祭來維持生活所需要ê。Koh講,in lóng被分散tī各支族中協助獻祭ê事。Á chit支派ê登記koh khah特別ê所在,是tùi出世一個月以上ê男性就開始登記,á m̄是二十歲以上。

第63到65節,chia siōng重要ê就是tī第64節,chit節講頂面所講登記人口ê記錄中,「無一個是用前摩西kah亞倫tī西奈曠野第一pái人口普查ê時所登記ê人」,因為chiah-ê人lóng已經年滿二十歲,hō͘ 上帝懲罰á死tī曠野(參考民數記十四:29)。Chhun落來ê只有兩個人,就是猶大支派ê迦勒,kah以法蓮支派ê約書亞,in兩人因為支持進兵入迦南,á得tio̍h上帝應允保存性命會得thang看見kah進入迦南地。

經文:

民數記 27:1-27:11

註釋:

這是真重要ê一章,kah第廿六章清查戶口有關係,因tī第廿六章33節特別指出西羅非哈無生kiáⁿ,只有生五個cha-bó͘-kiáⁿ,而且koh kā chit五個cha-bó͘-kiáⁿ ê名lóng登錄落來,其實,就是beh講tio̍h chit章ê事。因為族譜通常是不記載cha-bó͘-gín-á ê名,除非有發生重大ê事件。Á chit章kah第三十六章lóng kah這五個西羅非哈ê cha-bó͘-kiáⁿ有關。

Chit章主要講tio̍h兩件事:一是cha-bó͘-gín-á thang繼承財產。二是約書亞繼承摩西ê領導地位。

Tī瞭解第廿七章chìn前,一定tio̍h先注意第廿六章33節所提起ê:「希弗ê kiáⁿ 西羅非哈無kiáⁿ,只有chabó͘-kiáⁿ。西羅非哈 cha-bó͘ -kiáⁿ ê 名,就是瑪拉、挪亞、曷拉、密迦、得撒。(全民版)」然後第廿七章一開始就續接講tio̍h有關繼承財產ê問題。西羅非哈ê chiah-ê cha-bó͘-kiáⁿ向摩西表示:in mā需要繼承財產維護生活。這是非常進步ê律法,因為tī舊約聖經時代hit種早期ê社會,cha-bó͘人連siōng基本ê名lóng bē記錄落來,koh khah休談繼承財產ê事,這真親像台灣早期社會仝款,cha-bó͘人無繼承財產權。

第1到4節,tùi第1到2節就thang看出這是一份簡單ê族譜,chit份族譜主要teh說明西羅非哈並m̄是違背上帝旨意ê家族。In是屬tī約瑟ê kiáⁿ孫,瑪拿西ê家族了後代。Chia講西羅哈非有五個cha-bó͘-kiáⁿ,in到聖幕門口向摩西kah以利亞撒申訴tú-tio̍h ê困境,說明in ê老父往生是「因為家己ê罪」,意思是「自然死」ê。無參加可拉ê叛亂(參考第十六章),這mā teh表示西羅非哈是khiā tī摩西chit-ê邊,順服上帝律法ê人。M̄-koh因為無kiáⁿ,因為án-ne無法度繼承老父西羅非哈留落來ê產業,in認為án-ne對in來講,是屬tī無辜ê受害者。

第5到11節,摩西mā感覺chit件事真值得關心,因為án-ne伊kā西羅非哈cha-bó͘-kiáⁿ所提出ê意見向上帝陳明,結果得tio̍h ê答案是肯定ê。若m̄是因為違背上帝ê旨意,卻是自然死去ê人,chit種人若是無生kiáⁿthang繼承產業,就由cha-bó͘-kiáⁿ繼承。若是連kiáⁿ lóng無ê時,chiah由死者ê兄弟繼承。若連兄弟mā無,就由叔伯繼承。假使連chiah-ê lóng無,chiah輪到近親繼承。上帝對摩西講beh kā chit種條例列為律法去執行。路得記就是描述由近親繼承產業。經文:

民數記 27:12-27:23

註釋:

Chit段經文是teh說明摩西年近老邁ê時chūn,mā是伊beh交帶後事ê時刻。伊照上帝ê旨意按立約書亞繼承伊ê領導權。其實,早tī tú出埃及無久,以色列人民第一pái kah亞瑪力人交戰ê時,就已經teh凸顯約書亞ê領導能力(參考出埃及記十七:9),然後摩西上山去領取上帝頒佈ê誡命ê時,就是帶tio̍h約書亞當助手(參考出埃及記廿四:13),民數記第十一章28節特別提醒,講約書亞tùi少年時代就是摩西ê助手,而且伊kah迦勒兩人排除眾議,堅持beh進入迦南地(參考民數記十四:6)。Chiah-ê資料lóng tī為chit-ma2chit段經文作準備。

第12到14節,chia講是「亞巴琳山」,tī申命記第三十四章1節,講是「尼波山」。上帝真清楚kā摩西講,伊將kah亞倫仝款死去,原因是in兩人lóng「teh chhōe曠野違背」上帝ê旨意,因為無「承認」上帝「神聖ê能力」。Chit件事tī民數記第二十章1到13節有記載,m̄-koh並無真清楚說明摩西有toh一kóa舉止動作違背上帝。只是tī he事件後無jōa久,亞倫就往生à。

第15到17節,摩西聽tio̍h上帝án-ne對伊講了後,表現出來ê就是上帝忠實ê奴僕態度,完全順服。伊講上帝是性命ê源頭。並向上帝祈求ē-tàng差派一個人,thang hō͘ in有好ê牧者來帶領以色列人民。

第18到23節,上帝真清楚講出約書亞就是一個「有才能ê人」,beh按手tī伊頭殼頂,設立伊為領導者。按立ê禮儀,就是tī大祭司以利亞撒kah眾人面前,由摩西按手tī約書亞ê頭殼頂,然後公開宣佈約書亞ê使命。並且ài kā權力分hō͘約書亞。申命記第三十四章9節,作者講因為摩西ê按手,hō͘約書亞「充滿智慧」,而且以色列人民聽從伊。

值得注意ê是tī第21節,chit節強調大祭司ê角色非常重要,就是tùi chia開始,講約書亞mā tio̍h聽從以利亞撒ê話。M̄-koh大祭司以利亞撒bē-tàng專權,伊一定tio̍h凡事請求上帝ê旨意,幫助約書亞kah以色列人民聽從上帝ê旨意。


經文:

民數記 28:1-28:8

註釋:

這兩章lóng是講tio̍h有關一整年中應該獻祭ê條例。Chiah-ê禮儀條例已經tī出埃及記第十二章、第廿三章14節,利未記第一到七章、第廿三章,申命記第十六章等lóng有記載。M̄-koh,tio̍h注意ê是這兩章siōng大ê特色是講tio̍h全體民眾同齊獻祭ê時應遵守ê規定,m̄是指個人ê獻祭行為。親像一個族,á是一個支派、家族等。

Chit章共計講tio̍h五個獻祭條例,包括有:1.獻一般燒化祭(第1到8節)、2.安息日獻ê祭(第9到10節)、3.每月初一tio̍h獻ê祭(第11到15節)、40.除酵節tio̍h獻ê祭(第16到25節),以及5.收成節tio̍h獻ê祭(第26到31節)等。

Tī chit-ê五個獻祭禮儀中,第2到3節ê祭是民數記特有ê資料。Mā tùi第1到15節thang看tio̍h獻祭ê內容是tùi「每工」到「安息日」,koh再到每一個月。這就形成日、週、月等獻祭ê條例。先知文獻就特別指出上帝並無喜愛chiah-ê繁瑣ê獻祭,因為這遠不如遵照上帝ê旨意去行。用謙卑ê態度,實行無變ê疼,並且建造公義ê社會生活chiah是正確(參考阿摩司書五:21—24,彌迦書六:6—8)。

Chit段有關獻燒化祭ê記事,thang參考出埃及記第廿九章38到41節。

第1到2節,tio̍h注意,有關獻祭ê事,五經ê作者lóng一再強調是出tī上帝ê命令,chit-ê意思是teh指敬拜上帝ê事,lóng是根據上帝去做ê。Mā thang án-ne講,因為是敬拜上帝,因為án-ne,m̄是照人所歡喜ê方式,卻是經過上帝同意了後chiah做。M̄-koh重要ê,是凸顯上帝tī人性命裡ê中心地位,á m̄是根據人ê喜好。就án-ne包括時間、獻祭物件等lóng需要走chhōe符合上帝ê旨意。

第3到8節,chit段經文是講tio̍h每工ài獻祭hō͘上帝,chit種祭是屬tī燒化祭,是一個族、部落每工lóng tio̍h舉行ê祭祀禮儀。獻祭ê內容包括兩隻小公羊,早暗各一隻,每隻搭配一公斤細麵粉調kah一公升橄欖油ê素祭,當然獻祭ê牲禮kah素祭材料lóng是無殘缺、siōng好ê。表示hō͘上帝ê祭物,teh代表人心ê純潔、潔淨。

經文:

民數記 28:9-28:10

註釋:

Chit兩節是民數記特有ê資料,講tio̍h安息日tio̍h獻祭。安息日是第七工。因為án-ne,每工固定ê獻祭之外,mā tio̍h tī安息日多增加這部分,獻祭是包括:兩隻無殘缺ê小公羊kah兩公升ê細麵粉調kah橄欖油ê素祭。

耶穌就bat引用chit條例,指責猶太人宗教領袖,講祭司tī聖殿禮破壞安息日bē-tàng做任何工作ê誡命精神,卻無被當做違背安息日條例;m̄-koh祂ê門徒因為腹肚餓,摘麥穗來食,就講是違背安息日(參考馬太福音十二:1—8)。

經文:

民數記 28:11-28:15

註釋:

Chit段mā是民數記特有ê資料,這是講tio̍h每月ê初一就beh獻祭hō͘上帝,而且hit工tio̍h pûn號筒hō͘大家lóng知影。Tī第十章10節有講tio̍h「初一」tio̍h獻燒化祭kah平安祭,m̄-koh並無講怎樣ê細則,tī chia就真清楚寫tio̍h ài怎樣獻祭ê事。

第11到13節,chit工tio̍h獻祭ê物件特別chē,包括兩頭小公牛、一隻公綿羊七隻一歲大ê小公羊,然後iáu koh khah搭配素祭,牛kah羊ê份量無仝。

第14到15節,除了頂面所講chiah-ê之外,iáu beh koh再獻一隻公山羊當做贖罪祭。

經文:

民數記 28:16-28:25

註釋:

Chit段有關除酵節獻祭ê記事,mā同時記載tī出埃及記第十二章15到20節;利未記第廿三章5到14節等等。

第16節,chit節真清楚是講Pôaⁿ過節,á「正月」指ê是尼撒月,是一年ê開始,mā是咱所講ê正月。14日就是Pôaⁿ過節。

第17到18節、第25節,Pôaⁿ過節ê隔工開始,就是除酵節,mā就是tùi第15日開始,一連七工。開始ê第一工kah第七工,這兩工lóng一定tio̍h遵守安息日ê規矩,m̄做任何工作,只有ē-tàng敬拜上帝。

第19到21節,chit段經文講獻祭ê物件,包括兩頭小公牛、一隻公綿羊、七隻一歲大ê小公羊。Á chiah-ê燒化祭中,mā tio̍h配合素祭同齊獻上。

另外在第22到23節,講iáu koh khah另外獻上贖罪祭,就是一隻公山羊,這是為tio̍h beh行潔淨禮用ê。而且每工lóng tio̍h舉行chiah-ê獻祭。

經文:

民數記 28:26-28:31

註釋:

這是關係收成節ê獻祭規矩,mā同時記載tī利未記第廿三章15到22節。

第26節,chia講「七七收成節」,這是tùi Pôaⁿ過節後面算起,七個禮拜ê隔工,另外一個名稱就是五旬節。這mā是開始收割ê季節,ài kā「新收成ê穀物作素祭」獻hō͘上帝。因為是開始收割,所以chiah有所講ê「新收成ê穀物」,mā就是所講ê「初熟」穀物tio̍h獻hō͘上帝。Chit工mā是守安息日ê規矩,bē-tàng做工,只有ē-tàng敬拜上帝。

第27到29節,chit段經文是關係獻祭物件ê規定,除了燒化祭mā lóng tio̍h配合素祭。

第30到31節,另外tio̍h獻上一隻公山羊作贖罪祭,為人民行潔淨禮。而且是每工ài獻祭,表示感謝上帝賞賜每工ê食物。

經文:

民數記 29:1-29:6

註釋:

Ná親像頭前已經提起過ê,chit章mā是講tio̍h關係節期規定獻祭ê禮儀。Tī chit章講tio̍h三個重要節期,一是第1到6節ê新年獻祭ê tāi-chì,二是第7到11節ê贖罪日獻祭,三是第12到39節關係Tòa棚節獻祭條例。

所有chiah-ê節期奉獻,tī主前586年,以色列人民全部lóng被掠到巴比倫去做奴隸後,就無à。一則無祭壇thang作獻祭。二是做奴隸,ē-tàng保存性命就已經不m̄-tio̍h去。三是做奴隸就無家己所屬之地kah物,所有收成lóng是屬tī主人ê。M̄-koh tī主前538年,in tùi波斯帝國塞魯士手中得tio̍h tháu放會得thang 回鄉重建家園了後,koh khah強化了chiah-ê獻祭禮儀。In認為照chiah-ê獻祭禮儀規定,至少表明in是真心teh敬拜上帝,只有án-ne chiah ē-tàng保存性命。

Chit段是屬tī新年獻祭ê規定,mā同時出現 tī利未記第廿三章23到25節。

第1節,「七月初一」,這大約是chit-má ê九、十月之間。Chit工tio̍h pûn號筒,表示是新年開始。其實,這mā是秋收了後,mā就是收藏節(koh名Tòa棚節)後,開始準備過冬。Tī中東地帶是過年。M̄-koh以色列人民已經kā新年元月開始訂tī Pôaⁿ過節,mā就是三、四月間。因為án-ne,就算有chit-ê「七月初一」新年節期,mā只是一個節期,並m̄是真正新年。m̄-koh beh pûn號筒,然後chit工mā tio̍h守安息日ê規定。

第2到4節,仝款地tio̍h獻上ê燒化祭kah素祭,lóng是相搭配。

第5到6節,另外iáu koh khah獻上一隻公山羊當做贖罪祭ê路用,mā tio̍h行潔淨禮,而且tī每月初一各種該獻ê祭之規定lóng無法度減少。

經文:

民數記 29:7-29:11

註釋:

Chit段經文是屬tī贖罪祭ê條例。Mā同時記載tī利未記第廿三章26到32節。

第7節,tī七月初一是新年,七月初十就是贖罪日,chit工tio̍h禁食,而且bē-tàng做任何工作,kui工lóng有敬拜上帝ê活動。

第8到10節,規定tio̍h獻燒化祭kah素祭相配合。

第11節,仝款ê,beh行潔淨禮á獻祭。

經文:

民數記 29:12-29:40

註釋:

這是關係Tòa棚節ê獻祭禮儀,有關Tòa棚節ê獻祭禮儀mā記載tī利未記第廿三章33到44節。

第12節,七月初十是贖罪日,七月十五就是Tòa棚節。這mā是收割完成ê時刻,就是tùi七七收成節開始收割,然後到Tòa棚節完成收割。Chit時chūn,就是開始長到七工ê慶祝活動。大家搭帳棚tī田地中,慶祝收成,mā準備收藏好過冬。因為án-ne,koh kā它稱做「收藏節」。Tī chit-ê七工中,lóng停止一切工作,專心慶祝,mā tī chit工,kúi-nā個村落ê人聚集做伙聯歡,是男女青年相親、配對ê好機會。

舊約聖經中ê路得記,就是tùi五旬節開始,描寫到Tòa棚節,路得就是利用Tòa棚節進入波阿斯ê帳棚中。

第13到34節,chit段經文真清楚規定七工中ê每一工該獻祭之物件,mā lóng是燒化祭kah素祭相搭配獻hō͘上帝。

第35到38節,繼續到第八工,chit工mā bē-tàng做任何工作, tio̍h專心敬拜上帝,mā是beh獻祭。Án-ne,kui個慶祝活動前後長到八天時間。

第39到40節,所有chiah-ê獻祭活動,lóng是照上帝命令摩西ài以色列人民遵守ê。頂面所講ê chiah-ê獻祭禮儀,lóng tī說明一件事:tio̍h會記得上帝,祂是賞賜萬物ê主宰,mā是性命ê救主。

經文:

民數記 30:1-30:5

註釋:

Chit章是有關婦女下願、還願ê獻祭條例,mā是摩西五經中siōng特別ê一章。Tùi一個少女到未婚cha-bó͘-gín-á、寡婦á是離婚者、已婚婦女等。Chit章一開始就明白表示:只要是chiù-chōa下願,就beh照所chiù ê chōa去遵行。一個iáu未成年ê少女,伊ê老父對伊所chiù ê chōa有監護權。一個已經許配給人ê cha-bó͘-gín-á,丈夫對伊ê chiù-chōa有表示意見ê權利。M̄-koh,寡婦á是離婚ê婦女則一定tio̍h對家己所chiù ê chōa負責。

Chit段經文是談關係iáu未婚姻關係ê少女,若有所下願,則父母擁有權力hō͘ in支持á是反對。

第1到2節,只要是chiù-chōa下願,一定會確實遵守。因為chiù-chōa下願,lóng是用上帝ê名來進行。如果無確實照遵守,等於是亂使用上帝ê名,這是十誡第三誡所m̄准ê。

第3到5節,chia提起父母對未婚cha-bó͘-kiáⁿ下願有絕對ê權力。如果父母聽tio̍h cha-bó͘-kiáⁿ chiù-chōa下願,並無同意,chit-ê cha-bó͘-kiáⁿ就ē-tàng m̄免守這願。如果父母聽tio̍h了,無仝意卻無阻止,就一定會遵照所chiù ê chōa、所許ê願去做。

經文:

民數記 30:6-30:8

註釋:

Chit段經文是關係tùi iáu未婚姻關係,到有婚姻關係ê cha-bó͘人chiù-chōa下願,丈夫就是這cha-bó͘-gín-á ê決定者。Mā就是對cha-bó͘-gín-á ê監護權,tùi原本ê老父轉移到丈夫身上。

第6節,指結婚ê cha-bó͘-gín-á,需受tio̍h丈夫ê管轄。

第7到8節,丈夫kah老父仝款,如果chit-ê cha-bó͘人是tī婚前下願,婚後丈夫聽tio̍h了伊婚前所許ê願á無仝意,卻無阻止,ná chit-ê cha-bó͘人ê誓言就有效,而且tio̍h依所下ê願去遵守。M̄-koh若是婚後ê丈夫聽tio̍h伊婚前所許ê願á反對,伊就一定tio̍h聽從丈夫ê決定。

經文:

民數記 30:9-30:16

註釋:

Chia講tio̍h ê lóng是已婚婦女chiù-chōa下願ê事。

第9節,這是teh指寡婦á是離婚婦女,因為丈夫已經無tī身邊,伊無論發甚麼誓,許怎樣ê願,lóng一定tio̍h遵守。伊ê父母á是kiáⁿ lóng無權力hō͘ in阻止á是反對。

第10到14節,chit段經文真清楚說明,許了願ê bó͘,伊ê丈夫擁有決定權。M̄-koh仝款ê,lóng一定tio̍h tī聽tio̍h了後馬上表示同意á無,若無,tī過了hit工了後,就失去約束力。

第15節,任何丈夫若是已經聽tio̍h bó͘所許ê願卻無阻止,後來反悔á堅持改變,就一定tio̍h家己承擔後果。

第16節,chiah-ê chiù-chōa下願ê規定,lóng是摩西照上帝頒佈hō͘伊轉交hō͘以色列人民遵守ê。

Tùi以上ê條例來看,以色列婦女tī社會ê地位iáu是真低,in ê cha-po͘人有相當ê影響權利。M̄-koh相對ê,cha-po͘人有相當權利ê時chūn,mā同時teh表示cha-po͘人有責任照顧cha-bó͘人ê安危。伊m̄是隨便表示意見,á是beh負起保護ê責任。

經文:

民數記 31:1-31:12

註釋:

這是一章常常hông用來質疑基督教聖經,尤其是舊約聖經中真chē疑點ê經文之一,詢問ê題目是:上帝為甚麼ài hit種殘忍,kám講無kā米甸人刣了了bē-sái?Chit-má in戰勝米甸人,mā掠奪了in所有ê財物,而且分配了財物,慈愛ê上帝ná會允准祂ê人民chit種行為?這確實是一個真好ê問題。

Thang án-ne了解:chit章有意說明為甚麼摩西beh派人帶兵攻打米甸?理由是因為巴蘭ê事件,米甸人bat想辦法beh消滅以色列人,in所用ê方式是用cha-bó͘人來引誘cha-po͘人棄sak上帝(第16節),chit點絕對是無法度原諒ê惡行。因為巴蘭設計引誘以色列cha-po͘人棄sak上帝,結果上帝用瘟疫懲罰以色列人民,hit-pái有兩萬四千人死亡(參考民數記廿五:6 —9)。因為án-ne,chit-pái ê戰爭有chit種歷史背景,認為米甸人是陷害以色列人民棄sak上帝ê誘惑者。若無消滅,以後真可能會為以色列人民帶來koh khah大ê災難。

Chit章mā有意思beh說明以後以色列ê軍隊出去相刣,勝利了後帶tńg來ê戰利品怎樣分配,tī-chia建立一個模式。Chit種tùi戰爭中分配所得tio̍h ê戰利品,tī古代是真「正常」ê行為。Chit章記明kā chiah-ê戰利品分做兩部分:一是hō͘人民總數ê二分之一,tī chit-ê部分koh取其中ê五十分之一hō͘利未人,因in不從事戰爭。另外一部分是由參加戰爭ê軍人所得,然後koh tùi軍人所得中the̍h五百分之一hō͘祭司。祭司所得tio̍h ê比利未人少,只有十分之一,真可能是祭司人數比起利未人少得siuⁿ chē。因為祭司只有來自亞倫家族ê kiáⁿ孫chiah是,á利未人則kui個支派,人數koh khah chē。

第1到2節,chia開始就講tio̍h發生tī比珥ê事件(參考民數記第廿五章),米甸cha-bó͘人誘惑以色列人民犯姦淫罪,致使上帝非常忿怒á嚴懲,造成二萬四千人死亡。Chit種欺騙行為一定tio̍h受tio̍h報復性懲罰。因為án-ne,上帝ài摩西tī離開人間chìn前,mā就是往生chìn前完成chit件事。

第3到4節,摩西ài各支族派出一千名ê戰士準備出兵去phah米甸人。

第5到8節,chit段經文講以色列人民tī chit pái戰爭中獲勝,mā同時kā bat想beh陷害以色列人民ê巴蘭刣死。Á chit-pái親自率兵出征ê,是祭司非尼哈。這mā表示祭司詢問上帝ê意見,chiah是戰爭致勝ê主要因素。若無上帝幫助,hō͘ in意見,he是無可能有任何結果。Mā tùi chia凸顯祭司角色ê重要性。

第9到12節,chit段經文講tio̍h phah贏仗ê以色列軍隊確實是擄獲了真chē米甸人ê戰利品。Chiah-ê戰利品包括牲畜、婦女kah兒童,mā包括了in所有ê財物。

經文:

民數記 31:13-31:24

註釋:

Chit段經文真清楚就是講tio̍h報復性ê懲罰。咱真oh用今á日ê時代看聖經時代ê社會準則。Ná親像tī主前721年,亞述帝國消滅北國以色列後,kā所有以色列cha-po͘人送到奴隸市場去拍賣,然後引進外族cha-po͘人進入北國以色列ê城鎮,強迫kah以色列cha-bó͘人通婚,有「撒馬利亞人」這kiáⁿ孫出現,了後此族群遇tio̍h猶太人歧視。主前586年mā是仝款,當巴比倫攻入耶路撒冷了後,kā所有身軀強壯ê全部擄行,留落來老弱殘兵自生自滅,其餘lóng掠去做奴隸。Chit段經文講tio̍h摩西kah大祭司以利亞撒怎樣處置以色列軍隊phah贏仗所帶tńg來ê擄獲品,包括人kah物件ê事。

第13到20節,摩西、以利亞撒kah其他以色列人民ê領袖,lóng到營區外面迎接phah贏仗tńg來ê以色列軍隊。因為in必定tī戰場上接觸過屍體,因為án-ne,是無清氣ê人,bē-tàng進入聖潔ê營區。

M̄-koh khah重要ê,是in帶tńg來ê包括婦女kah兒童。摩西指責in bē記得tī比珥出事,就是因為米甸ê cha-bó͘人誘惑以色列人民去犯姦淫罪,chiah致使大災難發生。因為án-ne,摩西下令kā所有cha-po͘-gín-á kah已婚ê婦女刣死,只有留落來女孩kah iáu未結婚ê少女。然後iáu koh khah替chiah-ê留落來ê女孩kah少女,以及身上ê物件行潔淨禮。包括以色列軍隊兵丁在內mā tio̍h行潔淨禮chiah thang進入營區內。

第21到24節,chit段經文是關係貴重ê戰利品mā tio̍h行潔淨禮了後chiah thang帶入營區內歸家己所用。隔離潔淨ê期間是長到七工。

經文:

民數記 31:25-31:54

註釋:

Chit段經文是關係分配戰利品ê方法。

第25到31節,摩西ài大祭司以利亞撒點算一下所有戰利品。Kā它分做兩半,一半hō͘軍隊,一半hō͘全體以色列人民。其實,這mā是任何早期人類社會戰爭勝利者ê共同現象。然後tùi hō͘軍隊中ê戰利品抽出五百分之一當做獻祭hō͘上帝,mā就是交hō͘大祭司以利亞撒分配給眾祭司。然後tùi人民中間抽出五十分之一hō͘利未人。

第32到47節,chit段描寫戰利品ê清單,ē-sái講是相當豐富,單tùi「處女」人數就高達一萬六千名,就ē-tàng知影差不多是kui個米甸人lóng被消滅à。

第48到53節,chit段經文講以色列軍隊chit-pái出兵攻打米甸人,結果無任何一個人死亡,因為án-ne,in kā所得tio̍h ê貴重金銀首飾全部lóng交出來hō͘摩西處理,當做獻祭hō͘上帝。

其實,讀chit章mài認為以色列軍隊成(chiâⁿ)實kā米甸人全部lóng刣死、滅亡à。無。Chit點tùi士師記第六到八章就thang看出來。當以色列人民進入迦南地了後,iáu是仝款不時遇tio̍h米甸人ê攻擊、騷擾,因為án-ne chiah有基甸被呼召出來當士師,領導以色列人民對抗米甸人。


經文:

民數記 32:1-32:15

註釋:

這是非常有意思ê一章,因為chit章說明以色列人民中ê呂便kah迦得chit兩個支族ê人,iáu未進入迦南地就想停腳tī約旦河東岸,無想beh進入迦南應允之地à。因為in發見iáu有比迦南地khah súi ê土地thang供in牧放牲畜。

另外有一個可能,就是已經長到近四十年ê曠野漂流、征戰ê時間,人心確實mā會疲乏。因為án-ne,in請求摩西准in建造城池tī迦南地外圍ê約旦河東岸。Á tī第十三、十四章,記載摩西bat派十二支派ê代表先進入迦南地去窺探,結果回報ê人,除了約書亞kah迦勒主張攻打外,其餘ê窺探者回報ê時,lóng講述當地人ê魁武高大,ná親像巨人,以色列人絕對phah不贏in。Chit種論調差不多hō͘以色列人民對進入迦南地ê心破碎。Mā為tio̍h chit-ê tāi-chì,以色列人民確實是付出真大ê代價,上帝伸手嚴懲in,hō͘年滿二十歲以上ê人lóng無法度進入迦南地。因為án-ne,當呂便kah迦得兩支派ê代表來見摩西,講in想停留tī約旦河東岸ê時,摩西確實是相當不滿意ê。M̄-koh in理性地解釋原因,表明kah驚惶「巨人」ê事無關,卻是確實看tio̍h迦南地外圍約旦河東岸ê雅謝kah基列之地真闊,koh khah適合in牧放牲畜。摩西後來准in ê條件是:in一定tio̍h帶頭衝鋒陷陣攻打迦南地,幫助其他十個族佔領迦南地以後,in chiah thang tńg來東岸khiā起。

M̄-koh,這有一個基本觀念一定tio̍h注意:若是無願意進入迦南應允之地,只因為看見約旦河東岸ê美,這就等於藐視上帝ê賜福,ná親像以掃看輕大kiáⁿ名份仝款(參考創世記廿五:34)。

值得注意ê是,除了第1節kā呂便排tī第一位外,以後lóng是迦得排tī呂便ê頭前,á呂便是雅各ê大kiáⁿ,這有可能是當做者寫此資料ê時,迦得支族ê發展已經大大超過呂便支族ê勢力à。

Chit段經文一開始就講呂便kah迦得chit兩支派,tī牲畜牧育ê工作上真有成就,牛羊真chē,chit點tī曠野漂流時間,確實是件非常無容易ê事。這mā講出上帝對in ê賜福。In mā看見就tī in暫時停留ê「雅謝kah基列」chit兩個地區,真「適合牧放牲畜」。

第2到5節,呂便kah迦得chit兩支派ê代表就去見摩西、以利亞撒kah以色列各支派ê領袖。In表示想beh留tī約旦河東岸chiah-ê地區,「mài叫阮過約旦河去,tòa tī hit-pêng」,這是in提出ê建議,mā是in ê心願。

第6到10節,摩西一聽見chit兩支派ê代表提出chit種意見了後,隨時表示看法:tùi in ê祖先(已經往生)派出代表去偵探迦南地tńg來,就表示無想beh進入,hit時已經有過一pái大大影響tio̍h kui個民心士氣。chit-má in提出chit種要求,mā是仝款,kah in ê祖先仝款。

第11到15節,摩西提起in祖先就是因為chit-ê緣故,害所有年滿二十歲以上ê人lóng無辦法進入應允之地。只有兩個人就是猶大支派ê迦勒kah以法蓮支派ê約書亞堅持聽從上帝ê旨意,chiah保存性命落來。摩西認為chit-má呂便kah迦得所提出ê,tú好是重蹈in祖先所犯ê 錯誤,「成做新一代ê罪人」,這會引起上帝ê忿怒,真可能引起另一pái大量死亡ê災難。摩西提出相當嚴厲ê警告。

經文:

民數記 32:16-32:27

註釋:

Chit兩支派ê代表馬上提出in ê看法。

第16到19節,in表示先hō͘ in築好顧守羊群ê籬笆,以及做bó͘-kiáⁿ建造設防ê城牆,án-ne,in ê bó͘-kiáⁿ thang安心無受當地原住民ê干涉攪擾。了後,in就ē-tàng kah其他十支派ê同胞同齊上戰場去相刣,「直到in tī屬in ê土地安定落來」,koh tī分配土地了後,in chiah tńg來到東岸去。

第20到24節,chit段是摩西回答chit兩支派,伊表示接受in ê陳情建議,m̄-koh mā同時提出嚴厲ê警告,若是in無照所講ê,pôaⁿ過約旦河去相刣,直到戰勝了後chiah tńg來東岸,會受tio̍h上帝嚴厲懲罰。摩西同意in先kā家己ê bó͘-kiáⁿ kah牲畜安定落來。

第25到27節,chit兩支派ê代表表示願意遵照摩西ê命令做tāi-chì,絕對bē有不進兵上陣ê情形。

經文:

民數記 32:28-32:42

註釋:

Chit段經文說明摩西kā伊kah呂便、迦得chit兩支派領袖所談ê約定,hō͘以利亞撒、約書亞,kah其他領袖知影,chiah-ê人mā好成做chit-ê tāi-chì ê見證人。

第28到30節,chit-ê約定就是chiah-ni̍h簡單:只要呂便kah迦得ê兵跟tòe大家pôaⁿ過約旦河去征服迦南地,in就ē-tàng得tio̍h東岸ê「基列」之土地。M̄-koh若是in無án-ne做,就beh kah大家lóng仝款,無任何特別。

第31到32節,chit兩支派ê代表mā tī chiah-ê領袖面前表示願意照規定派出兵丁phah入迦南地。

第33到38節,摩西mā先分配土地hō͘迦得kah呂便chit兩支派。另外mā有分配一片土地hō͘瑪拿西半個支派。可見chit片土地確實是真大。

第39到42節,因為摩西kah所有代表lóng已經同意了,就án-ne迦得kah呂便支派ê人就開始kā in beh khiā起ê地區先出兵佔領落來。


經文:

民數記 33:1-33:49

註釋:

Chit章thang講是一段歷史ê回顧資料,mā thang講是漸漸接近迦南地ê時,作者用之來存檔,以留hō͘後代kiáⁿ孫hō͘ in知影行過ê路線。

曠野漂流四十年,這m̄是一段短ê時間。尤其是一支人數上百萬ê民族,帶tio̍h家當漂流四十年ê時間,這卻m̄是一件簡單ê事,若m̄是有上帝ê引chhōa,恐驚單單遇tio̍h掠奪、殺戮、瘟疫等,kui個民族真可能早已經消滅à。因為án-ne,留落來chiah-ê bat行過ê路線hō͘後代kiáⁿ孫知影,對tī教育下一代kiáⁿ孫確實是有相當重要ê啟示功用。可惜ê是,chiah-ê留落來ê地名,taⁿ大多數已經bē-tàng考證。

仝款ê資料mā散見tī出埃及記第十二到十九章;民數記第十到廿二章,以及申命記第一到三章等,m̄-koh iáu是用chit章所記載ê比較khah正確而且有系統。

Tī編輯上,以色列人民因為準備ài進攻迦南地,因為án-ne,tī chia mā算是一個段落,beh交帶in tùi出埃及來到chit-má停留tī摩押平原ê所在。Kā chit條行過ê路線hō͘記錄落來,thang當做教導後代kiáⁿ孫。

第1到2節,摩西kā沿途行過ê路線記錄落來,chiah-ê行過ê腳跡,有真chē歷史kah信仰意義。包括in tī tó位埋怨上帝,tī tó所在違背上帝ê旨意等等,因為án-ne,bē kan-taⁿ只記載地名,mā會順手記錄犯罪ê事跡。

第3到4節,「正月十五日」,這是teh指尼撒月,後來就成做以色列人民ê每年第一個月。In tī上帝ê帶領下離開埃及。Chit句「因有上主ê保護」,意思就是teh指上帝帶領in,chiah ē-tàng tī埃及人大家金金teh看之下昂然地行出奴隸之地。

Chit兩節mā講出kui個Pôaⁿ過節ê背景,就是所有埃及人ê大kiáⁿ kah頭胎生ê牲畜全部lóng死亡。Chia用「超過埃及ê神明」,mā thang當做「超過埃及ê國王」。

第5到10節,chit段ē-sái講是第一組,tùi埃及ê蘭塞開始,直到紅海。

第11到37節,chit段ē-sái講是第二組,tùi汛曠野到何珥山、以東邊界。

第38到40節,chia記載以色列人民chit時已經tī曠野漂流長到 「四十年」,tī五月一日hit工,亞倫tī何珥山頂往生。享年123歲。

第41到49節,以色列人民繼續tùi何珥山到摩押平原,這中間,in停靠過真chē地點。

以上總共列出四十二個紮營地點。

經文:

民數記 33:50-33:56

註釋:

Chit段經文真明顯講出以色列chit-ê民族ê態度,就是無希望kah伊族人混合做伙。為tio̍h beh區隔in kah當地居民之間ê無仝,以及保有對上帝siōng忠實ê信仰,in採取完全隔離當地人ê政策,hō͘迦南地完全變成以色列人民化。

第50到53節,koh一pái強調迦南地是上帝beh賞賜hō͘以色列人民khiā起ê土地。因為án-ne,in一定tio̍h beh kā當地人ê宗教信仰剷除,án-ne chiah bē影響tio̍h in進入迦南地了後,學習in ê生活風俗,特別是tī宗教信仰chit件事頂面,koh khah是需要完全區隔出來。

第54到56節,規定進入迦南地了後,tio̍h用「抽籤」ê方式分配土地,人口多ê,分配比較多,相對ê,人口比較少分配ê土地khah少。Koh講,一定會kā當地人驅離,án-ne chiah ē-tàng避免受tio̍h當地人ê影響,因為in會親像以色列人民目睭中ê「刺」仝款(參考約書亞記廿三:13),hō͘ in看bē清楚真實ê事,致使被迷惑á離開上帝。若此,kan-taⁿ會引起上帝ê艱苦心,甚至忿怒á懲罰。

其實,早tī in離開埃及無jōa久,上帝就bat發出這道命令:「我ê使者會行tī 你ê 頭前,chhōa 你到亞摩利、赫、比利洗、迦南、希未、耶布斯hiah-ê 族ê 地; 我beh kā in 剪除。(全民版)」(出埃及記廿三:23)申命記mā有記載chit種命令,而且koh khah清楚說明,不准通婚,理由是恐驚tī信仰上棄sak了聖潔ê上帝,跟tòe當地人去拜偶像神明(參考申命記七:1—6、十二:29—31)。

經文:

民數記 34:1-34:15

註釋:

Chit章thang分做兩個段落,一是第1到15節,說明迦南地ê地界,mā就是以色列人民進入迦南地後,所佔領ê土地範圍。Tī第二部分是第16到29節,這部分就是每一個支派lóng tio̍h派人出來,代表各自支族協助分配土地ê事。M̄-koh欠缺呂便、迦得,以及半支瑪拿西家族ê代表,因為前兩個支派是按照家己ê意思留tī約旦河東邊ê土地,另外瑪拿西ê半個支派是摩西所分配,kah呂便、迦得chit兩支派lóng khiā起tī約旦河東岸。

這部分是紹介以色列人民進入迦南地了後,所beh佔領ê土地範圍。

第1到6節,chit段落是tùi南邊紹介到西邊,用地中海當做邊界。

第7到9節,chit段是屬tī北pêng ê範圍。

第10到12節,這是屬tī東邊ê範圍。

第13到15節,chia講分配土地是用抽籤ê方式,並且是照人數ê chē少分配土地。因為án-ne,人數多ê,土地大,相對ê是人少、地小(參考廿六:52—56)。這mā就是in為甚麼beh tī進入迦南地chìn前koh進行一pái戶口普查ê原因。Koh講,ná親像頭前講過ê,特別註明呂便、迦得,iáu有瑪拿西半個支派已經tī東岸有分配了,迦南地chit pêng就無in ê份。
經文:

民數記 34:16-34:29

註釋:

可能是為tio̍h beh公平起見,每一個支派lóng tio̍h派出代表來參與分配土地ê事。

第16到18節,chia講分配土地ê重大責任,交由大祭司以利亞撒kah teh-beh接替摩西擔任領導以色列人民進入迦南地ê約書亞兩人負責。然後每支派lóng tio̍h派出代表來參與協助分配ê工作。

其實,in並m̄是一入去就全部佔領á是據有土地,卻是各支派lóng tio̍h各自努力去相刣。分配土地等於是hō͘ chiah-ê支派知影,in beh khiā起ê所在kah範圍有jōa大。

第19到29節,這是十二支派ê代表名單。Chiah-ê名單lóng是照上帝ê意思指派出來ê。

經文:

民數記 35:1-35:8

註釋:

Chit章主要講tio̍h兩個主題,一是第1到8節,提起進入迦南地後,利未人因為無分配土地,因為án-ne,beh tùi其他族群ê一kóa城鎮kah周圍ê牧場,分hō͘利未人當做營生ê路用。總共有四十八個城市。另外一個主題是tùi第9到34節,講tio̍h有關「庇護城」ê條例。這mā是以色列人民siōng特別ê一項赦免罪犯ê方式。In總共設置六座城,當做庇護ê用途。

Chit段經文就是講tio̍h tùi以色列十二支派中,共計提出四十八個城市當做利未人ê城市,四十八個城市是包括六個庇護城在內mā屬tī in管理。

第1到3節,這是iáu未進入迦南地chìn前,摩西就tī上帝指示下先制訂出來ê規定,ài十二支派進入迦南地了後,tùi所分得ê土地中,「分hō͘利未人一kóa城鎮kah周圍ê草場」,其中草場是hō͘利未人家己放牧牛群kah其他牲畜用ê。

早tī第十八章就已經真清楚說明利未族人是上帝特別揀選出來事奉祭祀禮儀ê族群。因為án-ne,其他支派ê人lóng tio̍h全力hō͘ in支持、關心,用chit種方式回應上帝ê疼。

第4到5節,chit兩節講tio̍h hō͘利未人ê草場面積,是每座城ê四周各有九百公尺呈四方形大。

第6到8節,每一個支派提出四座城,共計四十八座城。然後,tī chit-ê四十八座城中,kā其中ê六座城規劃為「庇護城」,為tio̍h是beh當做hō͘「因過失刣死人ê人thang逃到hia求庇護」ê路用。Á每一個支派所提供ê,mā是根據in所得tio̍h土地ê大細á定。照約書亞記第廿一章ê記載,in有詳細安排toh一kóa人分配tī toh一kóa城,m̄-koh hiah-ê城原本就分配給其他族khiā起。換句話講,並m̄是這四十八個城市lóng只有利未人khiā起,卻是kah其他族ê人混合á居。Á利未族人並無一定tio̍h khiā起tī chit-ê四十八個城中,mā thang選擇其他支族願意提供ê城市khiā起,in thang自由地選擇。

另外,tī約書亞記第二十章7到8節記載這六座城ê名是:基低斯、示劍、亞巴城(就是希伯崙),以上三個是tī約旦河西岸。Tī東岸ê三座城是:比悉、拉末、哥蘭。特別tio̍h注意ê是,chiah-ê庇護城是為hiah-ê非故意犯罪ê人所設立ê,包括hiah-ê寄居tī in中間ê外僑在內。M̄-koh,如果是故意犯罪ê人,則無爽快用。Chit種城市有點á像chit-má ê所謂「看守所」仝款。

經文:

民數記 35:9-35:34

註釋:

Chit段經文是講tio̍h有關「庇護城」ê相關事項。Chit段經文thang參考申命記第十九章1到13節;約書亞記第二十章1到9節。

第9到15節,照摩西律法ê規定,蓄意謀殺者,一律處死,這無討論空間(參考出埃及記廿一:14)。M̄-koh對tī非蓄意者,ná親像chia所講ê,是需經過審判chiah thang來確定怎樣處理。特別注意ê是tī第12節chia講「被殺害者ê親戚」,thang替被殺害者報仇。Chit段經文所闡述ê,就是beh避免chit種非蓄意者mā遇tio̍h無辜報復之災,tùi án-ne設立庇護城,當做等待審判ê所在。而且chit種庇護ê對象,是包括「任何因過失刣死人ê」在內lóng thang入去。

第16到19節,chit段經文進一步規定,若是刣死人者有the̍h武器,就beh另當別論,因為蓄意,chiah會the̍h武器。

第20到21節,chit兩節koh進一步解釋第16到19節,即使手上無the̍h武器,只因為為原本有過節,就故意用手kā對方推倒,á是利用推倒物件來「砸死」對方,這mā算是蓄意,bē-tàng赦。

第22到29節,chit段經文解釋了非蓄意殺害別人者,應該受tio̍h嚴密ê保護,任何人lóng有chit種責任。若是確定是非蓄意刣死人者,thang tòa tī庇護城,直到主要審判官往生為止。M̄-koh若是tī大祭司往生chìn前離開庇護城,就無koh有被庇護ê特權。

第30到34節,chia規定一定tio̍h對非存心刣死人者做公開審判,bē-tàng私下用金錢解決,這絕對禁止。提出控訴者mā至少ài有兩個人以上chiah thang(參考申命記十九:15—17)。Koh一pái強調刣死人者,一定tio̍h償命,除非是非蓄意chiah thang得tio̍h生存ê機會。


經文:

民數記 36:1-36:4

註釋:

Chit章ē-sái講是teh回應第廿七章1到11節有關西羅非哈ê cha-bó͘-kiáⁿ,請求摩西同意無kiáⁿthang繼承產業ê家庭,應該thang由cha-bó͘-kiáⁿ來繼承。Chit章則提出相對ê問題,就是如果cha-bó͘-gín-á繼承產業,卻外嫁伊族ê人,則伊本族ê人會因為án-ne失去土地,伊嫁過去ê族人反tńg得tio̍h koh khah chē。摩西因為án-ne訂定:chit種cha-bó͘-gín-á只有ē-tàng tī家己ê族人中間選擇婚姻ê對象,bē-tàng跨族結婚。Án-ne規定ê主要目地是beh保持各族ê土地bē致使因為婚姻ê關係有變化。Chit種律法mā保護了小族bē致使被大族吞食。

Chit段經文講出第廿七章1到11節,有關西羅非哈家庭ê cha-bó͘-kiáⁿ向摩西請求繼承老父ê家產後,延續發生一kóa後遺症,是仝款為瑪拿西家族kiáⁿ孫ê瑪吉宗族代表去見摩西討論chit件事。

第1到3節,chiah-ê宗族代表去見摩西,講述頭前所改變ê繼承財產問題。In提出ê問題是:如果chiah-ê cha-bó͘-gín-á繼承老父家產,卻嫁hō͘別ê支族ê人,就連繼承ê家產mā陪嫁過去。Án-ne,本來支派所分配到ê土地就減少à。

第4節,chit節提出比較嚴肅ê問題chiah-ê人嫁過去,mā賣土地,結果「到à禧年」,土地並m̄是歸猶原支派,卻是歸tī男方,án-ne,本來分配ê支派,就完全喪失了土地。換句話講,本來hō͘ cha-bó͘-gín-á繼承老父土地,是為tio̍h beh幫助in得tio̍h生活保障,m̄-koh結果卻可能發生支派ê土地減少。這會造成弱小支派會jú來jú弱小ê危機。


經文:

民數記 36:5-36:13

註釋:

摩西真清楚,每件關係律法ê問題lóng需要經過上帝ê啟示了後chiah頒佈。主要原因在tī:chiah-ê律法,m̄是摩西家己決定出來ê,卻是tī上帝旨意之下訂定出來ê。

第5到9節,摩西先肯定瑪拿西支派瑪吉宗族ê人提出這問題真正確,mā看見弱小支派ê危機。就án-ne改變了本來ê規定。M̄是繼承老父產業有問題,因為án-ne命令chit種cha-bó͘-gín-á選擇對象一定tio̍h注意,就是只有ē-tàng tī家己宗族內選擇婚姻對象,án-ne chiah ē-tàng繼承老父產業,若無,就無法度繼承老父產業。這是為tio̍h beh保護chit支派ê土地bē致使流失、減少。每一個支派lóng tio̍h「保留本族ê產業」。Chit點是非常重要ê理念。

第10到13節,因為chit種規定,西羅非哈ê cha-bó͘-kiáⁿ就嫁hō͘家己親族ê人。Mā因為án-ne,有保存瑪拿西支派ê土地無流失,其實,mā為其他支派ê人有保存土地。重新查詢