重新查詢  A+放大  A-縮小
經文:

瑪拉基書 1:1-1:14

註釋:

Tī舊約聖經中最後一本經冊就是瑪拉基書,tī宗教改革後chiah kā chit本經冊編輯tī舊約聖經中最後一本,這可能是因為先知瑪拉基是舊約先知中khah晚期ê一位先知。Tùi伊所傳達ê信息來看,thang明確知影ê是chit位先知可能是tī主前第五世紀出來傳講上帝ê信息,kah所羅巴伯、尼希米、以斯拉、哈該、撒迦利亞等人真可能是同時代,tī時間上真可能比in lóng tio̍h早一點á。

    Ná親像頭前紹介chit本經冊有提起ê,chit本經冊編撰ê特色,就是用人kah上帝之間ê對話方式,真類似哈巴谷書ê樣式。Chit章開始就是chit種編撰形式。值得注意ê是chit章特別針對祭司傳出上帝ê信息,認為連祭司lóng用輕視ê態度teh看獻祭ê事,若án-ne,以色列人民koh ná會對敬拜禮儀ê事重視?不可能。所以先知瑪拉基真無客氣地傳出chit種信息:上帝beh拒絕聽祭司ê祈禱。

第1節,chia開始講「上主交帶瑪拉基轉告以色列人民ê信息」,chia ê「交帶」,mā thang當做「啟示」解釋。Koh講,這「交帶」一詞ê原希伯來文是「masha」,chit-ê字tī以色列人民ê意思是「負擔」,這表示上帝「交帶」某一個個人一件事,chit件事就成做被交帶者ê一種「負擔」,意思就是無法度拒絕m̄做,m̄-koh做卻無一定討人歡喜,koh khah可能會為家己帶來麻煩。「瑪拉基」chit-ê名ná親像第三章1節所提起ê是上帝差派ê「使者」。Á上帝ê使者主要ê工作,就是忠實地kā上帝所交帶ê話傳達出來(參考列王記上廿二:14),á是真確ê完成。

第2到3節,tùi第2節開始出現「問」kah「答」ê特色。Chit節mā顯示出上帝kah以色列人民之間發生bē爽快ê事。

開始上帝表示伊「一直愛」tio̍h以色列人民。Á以色列人民卻用懷疑ê句話問上帝「怎樣表現」對in ê疼。Chia所用ê「疼」字,是teh指含有「契約」ê疼,而這「契約」指ê就是「揀選」。上帝揀選雅各,並且kah伊立約,這就是先知瑪拉基信息裡所講ê「疼」ê意思。所以chia講上帝ê回答是伊偏愛「雅各」,贏過愛「以掃」。雖然「以掃kah雅各是兄弟」。M̄-koh上帝卻「憎惡以掃」。Á chia「憎惡」一詞,用使徒保羅ê觀點,就是上帝用「揀選」ê方式來表示(參考羅馬書九:10—13)。使徒保羅引用ê目的khah強調上帝揀選ê要件,並m̄是根據人ê條件,卻是有上帝ê主權tī其中。上帝ài怎樣揀選,he是上帝teh決定,m̄是人thang質疑ê(參考羅馬書九:10—18)。

第4節,當以東人m̄信in ê國家會hō͘上帝嚴懲而被敵人摧毀ê時,上帝ê回答是講以東chit-ê「罪惡ê國」,並且講「上主永遠惱怒ê人民」,這一定tio̍h tùi歷史層面去瞭解,tī主前587年當巴比倫帝國teh包圍猶大耶路撒冷城ê時,以東chit-ê親兄弟,並無出兵協助猶大ê同胞,反tńg幸災樂禍、恥笑in,這mā是詩人向上帝提出控訴ê原因(參考詩篇一三七:7,耶利米哀歌四:21—22)。Á koh khah嚴重ê,恐驚就是先知俄巴底亞所控訴ê,以東人做兩件siōng bē-tàng原諒ê事,其一就是kah敵人仝款,進入耶路撒冷城內掠奪以色列人民ê財產。其二是故意在耶路撒冷城門口,堵住hiah-ê想beh逃離災難ê以色列人民,甚至替敵人掠hiah-ê想beh逃難ê人,這是引起上帝大憤怒ê惡質行為(參考俄巴底亞書)。

第5節,先知瑪拉基講上帝ê審判必定會實現,hō͘以色列人民「親眼看見」上帝懲罰以東人,而確信上帝是萬軍ê統帥,全世界lóng是屬tī祂ê。

第6節,tùi chit節開始,直到第二章9節止,lóng是teh討論祭司奉獻態度ê問題。Chit節真清楚提出祭司ê問題是in根本「不尊敬」上帝,上帝直接講出祭司「藐視」上帝。Chia先知瑪拉基用兩個譬喻:一是上帝kah以色列人民ê關係,ná親像父子。二是ná親像主僕。所講「不尊敬」,thang講是用潦草隨便ê方式獻祭。Tī chiah-ê祭司ê心中並無存「敬畏」ê心。

所講「藐視」,thang tùi摩西律法看見有真chē嚴格ê規定,一個祭司beh進入上帝ê祭壇前,一定tio̍h先沐浴潔淨家己ê身軀、腳手,了後chiah thang進入祭壇(參考出埃及記廿九:4、三十:19—21)。摩西律法會訂定chiah-ê規矩ê原因只有一點:希望以色列人民teh敬拜上帝ê時,ē-tàng專心、真實。講白些是眾祭司並無看重敬拜上帝ê事,照規矩來進行獻祭ê禮儀,卻是以隨便應付ê態度辦理人民獻祭ê禮儀。

第7節,先知瑪拉基提出koh khah具體ê事證來說明以色列祭司ê墮落kah錯誤ê態度。Chia提起所講「藐視」ê態度,就是kā「污穢ê食物」當做獻hō͘上帝ê物件。所講「污穢」指ê是無清氣ê物件,這tī後來以色列人民發展出koh khah詳細ê規定,說明甚麼是無清氣?有四個要件:

一是teh指過期ê物件,mā就是無新鮮ê。

二是用無清氣ê動物,á是teh煮食祭物ê時參雜了無清氣ê食物tī內面。

三是hō͘無清氣ê人摸過ê物件。

四是已經腐pháiⁿ ê食物。
Tī利未記第十一章有真清楚ê規定toh一kóa是潔淨kah無清氣ê物件。所以身為祭司應該lóng真清楚甚麼是潔淨、甚麼是無清氣。

第8節,chit節講獻祭ê動物有「chheⁿ-mê、跛腳、破病ê cheng-seⁿ帶來」獻hō͘上帝,這實在是真過份ê事。Á chit種態度根本就是無kā上帝放tī眼內,這就是「藐視」ê意思,koh khah免講所講「尊敬」á無ê問題à。
先知瑪拉基提出chit種問題:tio̍h用色列人民想看看in是m̄是會kā有殘缺ê cheng-seⁿ當做禮物帶去送kā in賜福ê「官長,看in歡喜無歡喜,領不領」in ê情,了後chiah來kah上帝談chit件奉獻ê事。

第9節,先知瑪拉基特別強調講,無論祭司怎樣向上帝祈禱,lóng是無用ê,因為上帝根本「bē垂聽」in「祈禱」ê聲音,原因真簡單,就是in既然褻瀆上帝在先,用跛腳ê、有殘缺ê cheng-seⁿ獻tī祭壇上,án-ne對上帝hiah-ni̍h無尊敬、藐視,然後又ài向上帝祈求「施恩」憐憫,上帝怎樣可能會聽?

第10節,「Kā聖殿ê門關起來」,因為上帝kā拒絕接納in tī祭壇所獻ê祭物,因為hiah-ê所獻ê物件並m̄是潔淨、好ê。Tio̍h注意ê一點,就是先知瑪拉基所講ê chiah-ê有殘缺之cheng-seⁿ,並m̄-nā kan-taⁿ是teh指表面上ê「chheⁿ-mê、跛腳、破病」等,而且mā有koh khah深ê含意,表示從來m̄-bat正當ê手段所得tio̍h ê物lóng是。先知瑪拉基mā清楚表明上帝「無歡喜in」,這是真嚴重ê一件事,特別是對以色列人民來講,明明是就是一件無法度接納ê大事。
第11節,tú好kah第10節呈現出強烈ê對比;第10節講以色列人民並m̄是真心敬拜上帝,連獻祭物件lóng是hit種lah-sap、殘缺不全。M̄-koh相對ê,tī以色列以外ê地區,人民是hiah-ni̍h-á歡喜用真實ê心敬拜上帝,獻siōng好ê禮物hō͘上帝,以表示對上帝ê尊崇。真自然tek,上帝會「垂聽ná敬拜伊、並實行祂旨意ê人」(參考約翰福音九:31)。

第12節,chit節真清楚teh譴責chiah-ê祭司,家己先污穢上帝ê祭壇,soah koh推卸責任講祭壇本來就是lah-sap ê。先知瑪拉基指出,chit種態度就是tī「褻瀆」上帝ê神聖。

第13節,chia講出祭司行為koh khah嚴重ê問題,明明知影he是「偷來ê、跛腳ê、破病ê動物」,卻iáu kā它當做祭品「獻hō͘」上帝。這真清楚teh說明祭司kah以色列人民勾結,用不正當方法得tio̍h ê物件,當做獻祭品hō͘上帝,m̄-koh he m̄是奉獻,ná已經是teh褻瀆上帝ê神聖à。

第14節,chit節進一步指出祭司「不誠實」ê心,就是用色列人民並無照所下ê願來回報上帝ê慈愛,這已經是違背摩西律法所規定ê(參考申命記廿三:21—23)。Chit種態度所奉獻出來ê物件,就是不誠實。只要是不誠實,無論奉獻ê是甚麼,lóng是teh欺騙上帝。欺騙上帝ê人等於是「Pián仙á」,就是犯罪了,是「該受詛咒」。


經文:

瑪拉基書 2:1-2:9

註釋:

Chit章thang分做兩個部分,一是第1到9節,繼續提起祭司所犯ê嚴重錯誤行踏,表面上看起來祭司有照規定替人民舉行獻祭,其實,in所獻祭ê cheng-seⁿ m̄-nā有瑕疵而且無清氣。二是第10到16節,chit段經文真清楚指出以色列人民所犯ê錯誤。先知瑪拉基特別引用上帝kah以色列人民之間特有ê「夫妻」關係說明以色列人民棄sak上帝,去拜偶像神明ê事,就ná同bó͘背叛了丈夫仝款ê不應該。

Chit段經文真清楚講出上帝ê憤怒,祂beh嚴厲懲罰chiah-ê無盡責把關ê祭司,跟tòe民眾ê意思去行,m̄-nā無做到祭司應該做ê事,卻iáu kah民眾同齊做出污穢上帝ê行踏,這是非常嚴重ê錯誤。

另外一方面,先知瑪拉基mā提醒以色列人民,上帝是信實ê,伊一定會嚴守kah以色列人民所立ê約。只要是真實ê祭司,一定會自我要求行為正確,而且會盡責任教導以色列人民確實尊敬上帝,學習履行上帝ê旨意。

第1到2節,先知瑪拉基傳出上帝beh hō͘祭司ê「命令」,就是ài in「一定tio̍h以行為來尊敬」上帝。可惜祭司顯然並不在意上帝chit種命令,mā因為án-ne,以色列人民真自然tek mā跟tòe隨便起來,信仰就án-ne敗壞à。Chit種結果kan-taⁿ會為in帶來「詛咒」,因為in並「無重視」上帝ê「命令」。

第3到4節,chia講上帝詛咒chiah-ê藐視上帝ê祭司,就是「懲罰」in ê「kiáⁿ兒」,這表示祭司ê後代kiáⁿ孫kan-taⁿ會jú來人數jú單薄。天主教《思高聖經學會曉版本》koh khah有意思,就是上帝beh「phut斷in ê手股頭」,意思就是上帝beh hō͘ in失去工作ê能力。根據摩西律法ê規定,祭司一定tio̍h是身軀健壯ê人chiah thang擔任(參考利未記廿一:17—21)。無手股頭,當然就是身軀有殘缺,既然有殘缺,就無法度koh再繼續擔任獻祭ê工作,án-ne,伊就無法度得tio̍h任何獻祭品。

Chia iáu講ài kā in獻祭ê「cheng-seⁿ ê糞便」潑tī祭司ê「面上」,原本以色列人民teh獻祭前,一定tio̍h kā chiah-ê清洗出來ê排泄物the̍h-tio̍h特定ê所在,kā它用火燒掉。Chit-má,卻tio̍h用chiah-ê排泄物潑tī祭司ê面上,這是teh表示祭司ê形像就ná同chiah-ê動物ê排泄物一般,m̄-nā lah-sap臭,而且像是beh棄sak ê廢棄物,thang用火kā它燒掉,hō͘人看bē-tio̍h。雖然上帝是用chit種嚴厲方式懲罰祭司,m̄-koh先知瑪拉基mā同時傳出一個重要ê信息,就是上帝kah人所立ê約,是永遠ê約。表示上帝並無會因為án-ne就廢棄了祂kah利未族人所立ê約,iáu會hō͘利未族人永遠lóng當祭司來服事頂面帝(參考出埃及記廿九:29,民數記三:11—13,申命記十八:5)。

第5節,遵守kah上帝所立ê約,必定會得tio̍h上帝賞賜ê「性命、平安」,這是上帝kah人立約ê時就已經應允ê禮物(參考申命記四:40)。

第6到7節,chit兩節講出一個真實ê祭司應該做到ê事,包括有下列幾項:

一是「傳授真理」。Chit-ê詞「真理」tī希伯來文是「Torah」,這mā ē-sái講是以色列人民認為siōng重要ê經典,mā就是摩西ê律法。祭司有責任教導人民認bat摩西律法(參考利未記十:11)。M̄是只有停止teh主持獻祭ê工作而已。

二是「無講不義ê話」。這是teh指無講欺騙、虛假ê話語。換句話講,做上帝ê奴僕祭司,一定會誠實。

三是「行為正直」。這是teh指祭司bē-tàng有欺騙ê行為,á是去做陷害別人ê事。上帝ê奴僕祭司,應該真清楚甚麼是該做ê,甚麼事是bē-tàng做ê。正直,mā包括公義在內。所講公義,就是teh指對不應該有ê事,會挺身出來阻止。

四是「幫助真chē人棄sak罪惡」。Chia所講ê「罪惡」,是teh指去拜偶像神明。身為祭司,就是beh幫助人透過敬拜上帝而認bat性命ê主。

第8到9節,先知瑪拉基講出祭司ê問題所在,就是本身對上帝不尊重,真自然就無法度帶領人民真正認bat上帝。In既然用chit種方式藐視上帝,上帝mā會用仝款ê方式回應in,就是「hō͘以色列人民藐視」in。

經文:

瑪拉基書 2:10-2:17

註釋:

先知瑪拉基用「夫妻」ê關係來形容上帝kah以色列人民之間ê關係,chit種關係就是建構tī「約」chit-ê基礎上。先知以賽亞、耶利米、以西結、何西阿等lóng有用夫妻ê關係,描述上帝kah以色列人民之間約ê重要性(參考以賽亞書五十四:5、六十二:4—5,耶利米書三:1,耶利米書三:20、三十一:32,以西結書十六:8,何西阿書二:19—20)。詩篇ê詩人甚至講出先知以西結信息中所提起ê,若m̄是上帝收留以色列人民,in早就被父母遺棄來死了(參考詩篇廿七:10)。

第10到11節,chia先知瑪拉基連續提出四個問題,chit四個問題ê主要內容lóng是kah「約」有密切關係。Tùi聖經thang看tio̍h上帝kah祂ê子民之間ê關係,除了「夫妻」之外,mā有另外一種關係,就是「父子」關係(參考以賽亞書六十三:16)。

先知瑪拉基提出四個疑問句,其一是:「咱kám m̄是有仝一個老父?」其二是:「Kám m̄是仝一位上帝造咱?」真清楚,這兩句話已經說明tī以色列人民之間有分裂,而且分裂ê問題顯然不輕。這兩句話lóng teh強調一個基本觀念:只要是用色列人民,就是仝一個「老父」,只要是用色列人民,lóng是仝一個位上帝所創造ê。換句話講,大家lóng是屬tī創造ê上帝,祂就是用色列人民ê老父。其三是:「為甚麼咱彼此之間無守信用?」其四是:「為甚麼咱藐視上帝kah咱祖先所立ê約?」先知瑪拉基提出兩件事實來證明伊所講ê,一是「玷污上主所疼ê聖殿」。二是「娶拜異族神明ê cha-bó͘人」。其實,chit兩件事thang當做是一件,因為「玷污」,是teh指以色列人民kā hiah-ê m̄-bat上帝ê cha-bó͘-gín-á娶過門來做bó͘,然後koh跟tòe in用敬拜偶像神明ê方式去敬拜上帝,這就是先知瑪拉基所指出ê「玷污」了上帝所疼ê聖殿ê意思。

第12節,可能就是chit節經文影響tio̍h以斯拉kah尼希米ê決定。先知瑪拉基tī祈禱中,祈求上帝kā chiah-ê因為kah外邦cha-bó͘-gín-á結婚,致使棄sak上帝旨意ê人「tùi以色列中刪除做chit款tāi-chì ê人,hō͘ in永遠bē-tàng參與向上主—萬軍ê統帥獻祭」。Chit種講法ná親像摩西律法中提起上帝ê警告ê時,一再強調違背律法規定者,beh tùi以色列名單中「除名」仝款(參考出埃及記十二:15、19、三十:33、38,利未記十七:3、6,民數記九:13)。

第13節,先知瑪拉基tī chia提起有人tī上帝ê祭壇邊「悲哀、啼哭」得非常悲慘。會tī祭壇邊悲哀、啼哭ê只有祭司,因為ná親像第一章9節所講ê,in已經知影上帝無koh垂聽in ê祈禱。Án-ne,in ê獻祭上帝mā bē接納。二是hiah-ê被丈夫遺棄ê婦女,當hiah-ê遺棄bó͘ ê眾丈夫帶獻祭ê物件到祭壇頂來ê時,雖然是獻祭了,m̄-koh in bó͘啼哭ê聲音,已經贏過in獻祭ê時ê歌頌聲音。先知瑪拉基講in chit種獻祭bē得tio̍h上帝ê賜福。因為上帝kan-taⁿ會垂聽被迫害者ê哭聲,m̄-koh bē接納迫害別人者ê o-ló歌聲。

第14節,先知瑪拉基指出上帝拒絕接受chiah-ê獻祭ê因,就是in「棄sak少年ê時所娶ê bó͘」。先知瑪拉基特別強調chiah-ê婚姻lóng是「tī上帝面前誓約」過ê,bē-tàng隨便棄sak、毀約。因為棄sak、毀約等於是teh否定上帝ê神聖仝款,mā等於teh侮辱、藐視上帝頒佈ê誡命、律法。其實,chia mā是teh隱喻以色列人民已經棄sak了in祖先kah上帝之間ê婚約關係。

第15節,chit節thang參考創世記第二章24節,夫妻是一體ê,bē-tàng分開。先知瑪拉基講婚姻ê關係一定會「謹慎,bē-tàng棄sak家己ê bó͘」。
第16節,先知瑪拉基tī chit節用koh khah嚴肅ê口語警告所有ê以色列人民,講上帝「恨惡休妻」,「討厭」有人做出「休妻」chit種「殘忍ê事」。

古代以色列人民,決定beh娶一個婦女做bó͘ ê時chūn,就the̍h出一件棉袍放tī chiah-ê cha-bó͘人ê身上,表示願意照顧伊,á是娶伊ê意思。所以做一個cha-po͘人用伊ê棉袍khǹg tī另外一個cha-bó͘人ê身上,原來ê bó͘就已經受tio̍h殘酷ê傷害à。Chit種傷害常常是tī棉袍ê遮蓋之下hō͘人疏忽。Mā因為án-ne,以色列人民流行一句話:「棉袍下腳ê目屎。」意思就是丈夫kā原本beh包tiâu bó͘ ê棉袍,the̍h去蓋tī另外一個cha-bó͘人ê身上,這就是先知瑪拉基tī chia傳出上帝ê話所講ê,有人對bó͘做出殘忍ê事,hō͘受傷bó͘ ê目屎被棉袍蓋tòa看bē-tio̍h。M̄-koh m̄-thang bē記得,上帝會看見人tī暗中所做ê一切事(參考馬太福音六:4、6、18)。

第17節,先知瑪拉基講以色列人民ê「談話hō͘上主厭煩」,原因可能kah第一章13節所提起ê,就是in對獻祭ê繁文縟節感覺不耐,mā因為án-ne,就潦潦草草地隨便辦理一下獻祭ê禮儀,á是一面參與敬拜ê行列,一面koh雜念地講獻祭是真麻煩ê事。所以先知瑪拉基就清楚指出,上帝對chit種子民mā仝款會感覺厭煩。Koh講,in故意扭曲上帝ê公義,soah koh講「公平ê上帝tī tó位neh」chit種話,是帶有諷刺、自高ê語氣。

經文:

瑪拉基書 3:1-3:18

註釋:

第三章ē-sái講是非常重要ê一章,因為tī chit章ê起頭,就提起上帝beh差派祂ê使者先來預備道路,然後用色列人民所期待真久ê拯救者,就會忽然來臨,chit種預言被福音書作者所引用,耶穌甚至直言行洗禮約翰就是chit位使者。Á tī第三章6到12節chit段經文,談起有關十分之一奉獻ê事,強調若是無án-ne行,就是「偷the̍h」了上帝ê錢,而這ē-sái講是真嚴重ê罪。真chē教會教導信徒一定會奉獻十分之一,而根據ê經文除了引用摩西律法中所規定ê外,siōng常用ê經文恐驚就是chit段。有kóa傳道者每年年底chìn前,lóng會koh一pái引用chit段經文,呼籲信徒tio̍h認真實踐chit段經文所教導ê奉獻十分之一。

    第1節,原來ê希伯來文聖經有「看ah」chit-ê詞,m̄-koh tī《現代中文譯本》kah中文《和合本》都無翻譯出來,m̄-koh tī《台語漢字本》、《呂振中教授版本》、天主教《思高聖經學會曉版本》等聖經lóng有chit-ê重要ê詞句。Chit-ê「看ah」一詞非常重要,表示上帝chit-má就ài beh進行祂ê審判工作,m̄免等待。所以chiah會用「看ah」。

	上帝講:「我beh差派我ê使者為我預備道路。」chit句被馬可福音作者引用tī該冊ê踏話頭(參考馬可福音一:2),表示上帝beh差遣祂ê使者tī前面開闢道路來方便迎接偉大ê審判者、君王來臨。馬太福音作者則清楚表示chit位使者就是teh指行洗禮約翰,伊是為準備耶穌基督ê來臨(參考馬太福音十一:7—14)。

	tio̍h注意tī chia特別講以色列人民「所chhōe ê主會忽然來到伊ê聖殿」,這真清楚表示無人會知影chit位拯救ê主降臨的確實時間。Á伊ê來到,就是完成了上帝所宣告ê「約」。這「約」指ê是上帝kah以色列民族之間ê「約」,就是用色列民族是上帝ê子民,上帝就是in ê主,chit種「約」一再出現tī舊約聖經中。

第2到3節,chit兩節用一個基本觀念來說明上帝來臨ê時,ná親像「提煉」金屬一般teh進行祂ê審判。先知瑪拉基提供一個看法,就是當大家teh期待上帝審判ê時刻趕緊來臨ê時,m̄-thang bē記得,hit日子若成(chiâⁿ)實來臨,伊會問:有甚麼人ē-tàng承受得了?chit種講法真像先知阿摩司ê警告(參考阿摩司書五:18—20)。

先知瑪拉基tī chia用幾種kah潔淨有關ê譬喻方式來說明:
一是鹼性真強ê茶kho͘。這是當時ê人用來漂白布匹用ê原料。用tī chia,指ê就是beh會有污點ê布清除清氣。

二是提煉金屬ê火。自古到taⁿ,提煉金銀siōng好ê方式,就是用火不斷來燒,án-ne夾雜tī金、銀內面ê雜質就會tī火ê燒煉下脫離,án-ne,金子、銀á等貴重金屬ê純度就會提高顯出亮麗ê品質。

先知瑪拉基用chit種譬喻來說明,上帝來審判ê時,就是beh用chit種方式來檢驗所有ê祭司,in為以色列人民獻tī祭壇上ê物件是m̄是有潔淨,mā用chit種方式來說明一個祭司心中ê意念是m̄是純潔、光明?

第4節,chit節真清楚說明,上帝喜愛純潔、清氣、真實,chit種奉獻chiah是上帝所歡喜ê。

第5節,chit節真清楚指出上帝來臨,會kā做chiah-ê惡質行為ê人hō͘ in嚴厲ê懲罰,chiah-ê包括有a.行巫術ê;b.淫亂ê;c.做偽證ê;d.剋扣工錢ê;e.剝削孤兒寡婦ê;f.欺負外僑ê;g.不敬畏上帝ê等。以上總共有七種罪行,m̄-koh歸納起來只有一點:就是對上帝無忠實。先知瑪拉基kā上帝指控in ê chiah-ê罪狀細述出來,主要目的是beh hō͘ in清楚知影,若上帝真正審判了,in ê落場mā bē好到tó位。因為chiah-ê埋怨上帝不審判pháiⁿ人ê人,家己就是做chiah-ê邪惡ê tāi-chì引起上帝憤怒ê人。

第6節,上帝講祂「bē改變」,表示祂特別ê疼是永bē改變ê(參考詩篇一○二:25—27、一○三:8)。所以chiah ē-tàng hō͘「雅各ê後代iáu未完全迷失」,表示iáu有存在ê希望。

第7到8節,chit節明確地指出以色列人民ê問題。當上帝堅守祂kah以色列人民之約ê時,以色列人民卻一再違背kah上帝ê約定,而且是tùi in「祖先」開始到chit-má lóng是án-ne一再「偏離」上帝ê律法,並無「轉向」拯救in ê上帝。

「歸向上帝」,chit句話ē-sái講是kui本聖經ê信息,甚至thang講kui個先知ê信息中心,就是tī勸以色列人民「歸向上帝」做中心主軸。當先知講beh歸向上帝ê時,意思就是beh棄sak拜偶像ê生活,專心敬拜上帝。

M̄-koh以色列人民聽了了後,表示ài怎樣chiah算in有轉向上帝。Á上帝ê tńg來覆真清楚指出,以色列人民不誠實,「欺騙上帝」,這是真嚴重ê錯誤。

In koh問「欺騙」了甚麼?就án-ne上帝回答講「Tī該獻ê十分之一kah祭物上欺騙去」上帝。

原來,根據摩西ê律法kah教導,以色列人民一定tio̍h奉獻所有收入ê十分之一(參考利未記廿七:30,民數記十八:21、24),chiah-ê十分之一tio̍h交hō͘祭司。M̄-koh mā一定tio̍h tī每三年一定tio̍h提出十分之一來幫助需要關心ê貧困對象,包括「外僑、孤兒,kah寡婦」(參考申命記十四:27—29),chit點非常重要。

第9節,而且這欺騙ê行為是擴散到「全國lóng teh欺騙」上帝,原因是in並無照規定獻十分之一,結果hō͘真chē sàn-chhiah ê孤兒、寡婦,kah外僑lóng面臨生活ê威脅,chit種社會一定bē安定、祥和。

第10到12節,是先知瑪拉基傳出上帝ê信息,ài in確實遵照摩西律法所規定ê去行十分之一奉獻,kā它全部送入「聖殿」ê倉庫中。會有chit句話出現,就是in中間有人一直kā十分之一存放tī厝裡,等到總結ê時chūn chiah beh放入去。結果到hit時眾祭司已經無夠額ê糧食,á是chiah-ê外僑、孤兒、寡婦們都無得食ê了,ē-sái講是民眾厝裡ê倉庫卻堆滿真chē應該奉獻ê糧食,反tńg因為堆積siuⁿ chē致使生蟲á是因為保存無妥當而損pháiⁿ à。
Chia先知瑪拉基提出上帝beh hō͘以色列人民一個特別ê恩典,就是thang用奉獻來「試看」上帝是m̄是會賜福in,這mā是聖經中唯一談起「試試」上帝ê一句話。其實伊是teh鼓勵以色列人民記tiâu一件事:上帝絕對bē bē記得chiah-ê真實遵守祂ê旨意kah教示ê人,確實有奉獻而thang hō͘聖殿chiah-ê辦理事務ê人thang用來幫助需要ê人。上帝會記tiâu in ê善行,就會賞賜kā in賜福koh khah chē(箴言十九:17)。

Tī第10節chia用「phah開天頂ê窗戶」Chit句話,kah創世記第七章11節講上帝phah開「空中所有ê水閘」是仝款ê意思。先知瑪拉基用tī chit所在,就teh表示上帝會賜福hō͘ hiah-ê確實照祂ê旨意去行ê人chē到無法度算得盡ê福氣。In ê土地會生產有豐富ê果子,而且bē tú-tio̍h蟲害。Á chit種土地會被稱做沃土,mā是人人歡喜khiā起之地。

第13到15節,上帝指出以色列人民「毀謗」祂,m̄-koh以色列人民否認。上帝所指ê「毀謗」是teh指第二章17節所提起ê,以色列人民講上帝kā做pháiⁿ事「lóng當做善良ê人」,而且進一步提出質疑地「公平ê上帝tī tó位」chit種問題。M̄-koh上帝是公義ê,祂不可能kā pháiⁿ人當做好人。所以上帝講以色列人民是teh「毀謗」祂。Koh講,以色列人民講「事奉上帝無好處」,chit句話ê背後teh隱喻in想beh用「事奉上帝」換來koh khah chē ê利益,卻bē記得事奉上帝應該是存感恩ê心chiah正確。上帝指出以色列人民ê第三個問題是in講向上帝「懊悔」無用,意思就是teh指根本不需要懺悔認罪。Tī in ê看法裡,既然上帝是不公平ê,就算懺悔了,上帝mā bē理睬。

第15節,chit節是懷疑上帝ê以色列人民對上帝ê控訴。Tùi chit節thang看出in心中真實ê意念,認為上帝因為m̄知甚麼人是好人、甚麼人是pháiⁿ人,所以chiah會hō͘ hiah-ê做pháiⁿ ê人「快樂」、「興旺」。其實chit種人ê心內想beh講ê話就是:無上帝!mā就是講in認為上帝已經死去!

第16節,提起「敬畏上主ê人」,相對tī頭前hiah-ê「毀謗」上帝ê人,ē-sái講是完全無相仝;敬畏上帝ê人真清楚知影上帝就是一個公義ê上帝,祂絕對bē以有罪ê人為無罪,koh khah bē kā好人kah pháiⁿ人lóng看做仝款。Chit種人對上帝有絕對ê信心,bē懷疑上帝ê公義kah公平作為。In lóng深信上帝tú-teh「注意聽in ê話」。

Chia講tī上帝ê面前「有一卷記念冊記載tio̍h敬畏並尊崇上主之人ê名」。「記念冊」,這其實kah以斯帖記第六章1節所提起ê官方記錄簿仝款。Chia講上帝面前ê「記念冊」,用「記念」chit-ê詞,tī希伯來文ê意思就是teh指「想念、記tiâu、無bē記得」。這「記念」一詞tī尼希米記中引用kúi-nā pái,親像第五章19節、第六章14節、第十三章14節、22節、29節、31節等等。先知瑪拉基會用ê「記念冊」,主要目的是teh講名被登錄tī冊上ê人會hō͘上帝所記念。

第17節,chit節說明上帝kah祂子民之間ê關係,mā是「約」ê基本精神。Chit-ê關係是ná親像「父親和kiáⁿ兒」仝款,老父對kiáⁿ兒充滿tio̍h憐憫ê心。

Chia所用ê「歸屬」chit-ê詞,含有「約」ê意義tī其中,而提起kah上帝之間ê「約」ê時,mā同時teh表明這是上帝「揀選」出來做「歸屬tī祂」ê。Tī聖經中有kúi-nā pái用chit-ê詞來表示上帝ê「揀選」,親像出埃及記第十九章5節;申命記第七章6節、第十四章2節;詩篇第一三五篇4節等等。

另外,tī chit節特別提起上帝「採取行動ê hit工」,意思真清楚是teh指上帝審判ê日子來臨ê時,chit-ê詞句tī第四章3節koh一pái出現。表示上帝一定會採取嚴厲ê行動來懲罰hiah-ê做pháiⁿ ê人。

第18節,當上帝採取審判行動ê時,以色列人民會清楚看見「義人」kah「惡人」分別得真清楚。耶穌基督mā有chit種譬喻(參考馬太福音廿五:31—46)。Án-ne真清楚回應了hiah-ê teh埋怨上帝ê人、tī第二章17節所提出ê質疑地。

Chia所講ê「義人」mā就是「事奉」上帝ê人,這是用上帝做中心ê人。相對ê,「惡人」ê心中根本bē有上帝。In只想tio̍h家己ê利益,bē kā上帝ê話、教導放tī心中,是違背上帝旨意kah教示ê人。

經文:

瑪拉基書 4:1-4:6

註釋:

Chit章真清楚teh說明上帝審判ê日子來臨ê時,狂傲邪惡ê人lóng kā hō͘上帝所消滅。M̄-koh相對ê是hiah-ê敬畏上帝ê人,會進入永恆中。這是繼續tio̍h第三章17到18節所提起ê,當上帝「採取行動ê hit工」,上帝會kā「義人」kah「惡人」區分出來,並且hō͘眾人清楚知影上帝m̄-nā區分chit兩種無仝ê人,而且祂對待「義人」ê方式,必定kah對付「惡人」ê方法無相仝。

第1節,chia用「hit日子緊到à」,kah頭前所提起ê當上帝「採取行動ê hit工」是仝款ê。Á「狂傲邪惡ê人」,意思是teh指hiah-ê心中無上帝,á是藐視上帝神聖ê人,上帝對付chiah-ê人ê方式,就是用ná親像大火teh燒「麥hiūⁿ仝款」,真緊to̍h消失,「lóng無存留」。Chit種ê譬喻講法tī新約福音書裡耶穌基督ê教導中一再出現(參考馬太福音三:12、七:19、十三:38—42,約翰福音十五:6),lóng提起用火燒掉無好ê部分。

第2到3節,是teh肯定hiah-ê tī上帝記念冊中有美好記錄ê人,上帝m̄-nā會注意聽in祈禱ê聲音,mā會賞賜in特別ê恩典,這恩典包括:一是有陽光照耀,二是性命得tio̍h醫。

「日頭照耀」,tú好kah頭前第一節ê用燄火燒麥稭相對照。陽光kah燄火,這是完全無相仝ê「光」,一個是來自上帝ê祝福,會hō͘人ê心溫暖,充滿希望。另外一個人是會hō͘人ê心膽寒,Tī痛苦中失去ǹg望。Koh講,陽光mā是teh表示性命ê活力。所以tī chia用像「小牛仝款蹦跳,快樂」來形容chiah-ê tī上帝記念冊中ê義人。

第4節,chit節特別提起「ài會記得我奴僕摩西ê教示」,chit句話已經清楚說明指ê就是摩西律法經冊,是上帝tī「何烈山頒佈」hō͘摩西,「ài所有以色列人遵行ê律法誡命」。

第5節,chit節是非常重要ê一節經文。Chia真清楚講tio̍h tī上帝審判ê「日子來到以前」,一定會先差遣祂忠實奴僕「先知以利亞」來臨。照列王記下第二章11到12節ê記載,先知以利亞是hō͘上帝直接用一台火馬車接tio̍h天頂去。Taⁿ伊teh beh koh來,而且是tī上帝審判chìn前臨到。耶穌基督則真清楚指出行洗禮約翰就是先知以利亞來臨ê記號(參考馬太福音十一:14)。可見tī耶穌基督時代,咱人á是teh thèng候先知以利亞ê來臨,因為先知瑪拉基傳出了chit-ê信息。

第6節,先知瑪拉基強調若是真正遵照摩西kah先知以利亞ê教導ê人,每一個家庭必定會teh過和諧ê生活,而án-ne就bē koh一pái受tio̍h上帝嚴厲ê審判。

重新查詢