重新查詢
經文:

耶利米哀歌 1:1-1:11

註釋:

這是五首哀歌ê第一首,背景是南國猶大被巴比倫滅亡ê慘狀。詩人透過耶路撒冷過去繁榮ê景象,kah taⁿ被滅亡後淒涼如廢墟般ê景象對照,講出敵人侵入了後掠奪所有一切,致使城內人民iau餓ê悲慘畫面。

對tī chit首詩歌ê背景有兩種講法,一種是認為發生tī 597年,這就是約雅斤在位年間,巴比倫攻陷耶路撒冷,伊kah伊ê厝內人lóng被掠到巴比倫去,同時受掠ê重要人物iáu有一萬八千人,而且聖殿內所有ê寶貴物件mā lóng hông掠奪(參考列王記下廿四:8—17,歷代志下三十六:9—10)。另外一種看法是認為這是發生tī主前586年,mā就是tī西底家治理ê時代,巴比倫chit pái的確kā猶大完全滅亡,並kā所有chhun落來ê猶大國菁英俘擄伊去,並且kā耶路撒冷城kah聖殿lóng摧毀殆盡,西底家王ê厝內人lóng慘死tī伊目睭前,而且伊被挖出目睭,帶到巴比倫(參考列王記下廿五:1—21)。後來以色列人民kā耶路撒冷城kah聖殿被摧毀ê這日子當做是禁食日(參考撒迦利亞書八:18—20)。

  Tùi第3節就thang知影chit首哀歌是teh為南國猶大ê滅亡啼哭,因為以色列人民已經被巴比倫帝國ê軍隊俘虜去做奴隸,詩人寫落來chit首詩歌,ē-sái講是悼念,mā是發出心中ê哀嘆。

第1節,詩人tī chit節用「孤伶伶」、「像寡婦」、「諸省之后」等名詞來形容「過去人煙稠密ê城市」,其實就是tī指耶路撒冷kah附近ê城市,chit-má已經成做廢墟了,因為居民已經lóng被俘虜伊去,有幸ē-tàng逃難ê mā m̄敢tńg來。Chit節詩歌mā有含真強烈ê質疑地意味,koh再問為甚麼會án-ne?到底是發生甚麼事。

第2到3節,講出猶大ê以色列人民亡國後ê悲哀──連避難ê所在mā無。另外一方面mā道出一個事實:昔日以色列人民背叛上帝,去敬奉偶像神明,taⁿ chiah-ê神明m̄-nā無法度庇護in,連原本信誓旦旦講beh幫助in ê埃及、摩押、以東、亞捫、泰爾,kah西頓等等chiah-ê「盟友」,最後mā一時風駛一時船,無來幫助in抵抗巴比倫(參考耶利米書廿七:3),結果猶大人民只有ē-tàng「被迫離開家鄉」,hông掠去巴比倫做奴隸(參考列王記下廿五:1—21)。雖然有bē少人逃難到埃及,m̄-koh mā無法度因為án-ne得tio̍h安居ê所在,ná親像先知耶利米傳出ê信息所講ê,即使in逃到埃及mā bē有平安,因為he m̄是上帝ê旨意(參考耶利米書四十二:15─17)。

第4節,chit節講出過去人來來去去ê鬧熱景象,taⁿ都無了。因為通往耶路撒冷城ê道路lóng被巴比倫軍隊hō͘包圍了,就bē koh再有人會去聖殿朝聖「過節」,mā無koh唱o-ló詩歌,換做「哀歌」,耶路撒冷城為沒落ê城市。

	第5節,chit節講出猶大亡國。巴比倫成做支配tio̍h in ê一切,除了俘擄猶大人民到「遠方」(指巴比倫)過「受苦」ê日子,mā因為in「作惡多端」,上帝用chit種方式來懲罰in。另外巴比倫王iáu派出新ê總督基大利管理in(參考列王記下廿五:22)。

  第6到7節,chit兩節詩歌講出耶路撒冷已經ná親像廢墟。當巴比倫圍困hit-ê城ê時,城內是因嚴重缺乏糧食而鬧嚴重飢荒,俘擄in ê巴比倫軍隊kah人民lóng譏笑in,甚至會問in ê上帝tī tó位(參考詩篇四十二:3)。

  第7節,chit節thang參考頭前第2到3節ê解釋。

  第8節,「赤身露體,受人輕蔑」,這表示耶路撒冷已經被巴比倫搜刮殆盡,所有thang有生產動力ê人、動物lóng hông掠去巴比倫了。Chhun落來ê就是hiah-ê「siōng窮苦ê人」,in lóng是身無分文,甚至衣不蔽體ê貧困者。In只有ē-tàng hō͘人「侮辱」,mā m̄敢公開「露面」。

	第9節,這是重要ê一節詩歌。Chia描寫以色列人民teh過去「盟友」lóng棄伊tī無顧了後,tī面臨敵人侵入搜刮一切所有ê時,伊chiah想tio̍h beh來走chhōe上帝ê「憐憫」。Iáu好伊想tio̍h tńg來走chhōe上帝,chiah為in帶來最後ê一絲希望。

Chia ê「污穢」一詞,mā teh表明in過去故意犯罪而惹上帝受氣。In穿插「污穢」不潔ê衫褲,表示in雕刻偶像kah建造祭拜偶像ê祭壇ê行為等於污穢了家己kah上帝之間神聖ê關係。

	第10節,chit節講出猶大滅亡,耶路撒冷城破,巴比倫軍隊進入聖殿kah王宮,kah所有官員ê厝去搜刮財寶(參考列王記下廿五:8—10)。Á耶路撒冷聖殿原本有規定外邦人是m̄准進入ê,m̄-koh chit-má巴比倫軍隊chiah不管chiah-ê。In進入聖殿內搜刮所有敬拜上帝用ê物件,運tńg來巴比倫去供奉tī in神明前,表示he是戰利品。

	第11節,chit節講出巴比倫軍隊圍困耶路撒冷城一年gōa,就是城內嚴重缺乏糧食,為tio̍h beh止飢,人民甚至無惜煮家己ê kiáⁿ來充飢(參考耶利米哀歌二:20、四:10),以求性命ē-tàng「苟延殘喘」落去,chit時chūn,in chiah想beh呼求上帝「俯視」in「悲慘」ê境遇,伸手救助in。

經文:

耶利米哀歌 1:12-1:22

註釋:

Chit段詩歌是用擬人化ê方式來描述耶路撒冷所遭遇ê慘況,而且真特別ê所在,lóng是用第一人稱ê「我」來表達。Chit段詩歌siōng大ê特色是無抱怨,而且承認家己犯錯誤。

  第12節,chit節講出亡國了後tú-tio̍h ê慘狀,m̄-koh卻無得tio̍h任何憐憫ê意思。詩人深信這是因為上帝發出ê「震怒」ê結果。

	第13到15節,Tī chit段詩歌中,詩人用「火燒」、「羅網」、「絆倒」、「棄sak」、「被壓得筋疲力竭」、「無力量」、掛tī頷頸上ê「枷擔」、「踩踏葡萄仝款」等詞來形容以色列人民所受ê苦難。「火」是teh指戰爭;「羅網」代表災難纏身無法度脫離;「枷擔」代表「失去自由」;「踩踏葡萄」是teh指遇tio̍h報復、被踐踏ê意思。Chiah-ê lóng是上帝透過猶大人民ê仇敵來懲罰in ê一種方式。

	Tī第14節thang參考詩篇第九十篇8節,詩人講上帝清楚人所犯ê一切罪過,無甚麼ē-tàng隱瞞上帝對人ê鑒察,koh khah值得注意ê是上帝會kā人ê chiah-ê過犯同齊核算,這mā是希伯來書第四章13節作者所講ê,每一個人lóng tio̍h赤the̍h-the̍h面對上帝ê審判。

	第16到18節,chit節thang參考第2節、第9節。無人願意á是ē-tàng安慰猶大人民所受tio̍h ê苦難,因為chiah-ê災難是tùi上帝來,是上帝對「違背伊命令」ê猶大子民所施行ê審判kah懲罰。Chia詩人講這懲罰是teh顯明上帝ê「公義」,這表示上帝bē冤枉人。Á「青年男女受掠去了」,chit句話表示國家、民族ê未來跟tòe消滅了。  
 
	第19到20節,chia thang看tio̍h耶路撒冷城內「iau餓」ê嚴重性,有ê人是因為iau餓死tī「街上」,mā有ê人是死tī「厝內」,而會面臨死亡ê人不分階級,包括祭司kah領袖lóng仝款。就算街上因為發生「凶刣」而無出門,mā仝款會活活餓死tī厝裡

	第21到22節,tī chit兩節中,詩人á是知影有án-ne ê一工,上帝「應允ê日子」,mā就是憐憫、赦免ê日子會來臨,hit時上帝就會伸手救助in脫離苦難。Hit時,上帝mā會懲罰chiah-ê因為phah贏而侮辱上帝bē-tàng ê仇敵,包括巴比倫kā tùi聖殿掠去聖物排tī in ê廟宇中供奉等chit種行為,上帝一定會追究到底,上帝懲罰猶大子民ê罪,mā會懲罰巴比倫人ê罪。

經文:

耶利米哀歌 2:1-2:10

註釋:

這是第二首詩歌,mā是談及耶路撒冷毀滅ê情形,描述ê內容比第一首詩歌iáu koh khah詳細。

Chit段詩歌是作者親目看見耶路撒冷城淪陷、被毀壞ê景況。Ná親像頭前已經敘述過ê,上帝親手懲罰猶大悖逆ê子民,是一點mā不手軟。因為每pái祂差派先知,祂忠實ê奴僕去傳達信息,猶大人民lóng是m̄聽,反tńg一再拒絕聽從上帝奴僕先知ê話。因為án-ne,chiah會引起上帝極大ê忿怒,用嚴厲ê手腕懲罰in,希望in ē-tàng悔改認罪。

第1到2節,chit兩節kah第一章1節仝款,提出ê問題是「詢問」:為甚麼會發生án-ne hō͘人大tio̍h驚ê事件?如果上帝「連家己ê聖殿mā棄sak了」,ná iáu有甚麼bē放手ê?當然無,上帝對犯罪累累ê猶大是「一點á lóng m̄憐惜」,上帝決定hō͘猶大chit-ê「國家kah它ê眾領袖蒙羞受辱」,因為chiah-ê人過去就是tī聖殿侮辱上帝,kui個國家ê人民lóng用拜偶像來侮辱上帝。chit-má上帝mā用仝款侮辱ê方式來回應in。

  第3到5節,chit段經文koh一pái提起上帝摧毀猶大kah人民ê情形,就是用祂大受氣ê「火燄」,ài kā所有ê「一切lóng燒毀了」,包括聖殿kah宮殿,以及貴族ê厝等等lóng成做「廢墟」,這mā是後來耶路撒冷kah聖殿ê結果(參考列王記下廿五:9)。Á逃亡ê人,上帝hō͘敵人射出弓箭刣滅in,chiah-ê弓箭就teh代表上帝ê「怒火」。

第6到7節,chit兩節詩歌講述過去ê耶路撒冷城kah聖殿,kah chit-má ê景象對照起來,差不多是完全顛倒;過去以色列人民聚集tī聖殿,為tio̍h是beh敬拜上帝,tī節期來臨ê時,聚集tī聖殿歡呼歌唱。M̄-koh chit-má上帝拒絕chiah-ê歡呼ê聲音,koh khah將聖殿摧毀,hō͘以色列人民根本無法度聚集做伙。過去節慶ê時,「君王kah祭司」會帶領人民向上帝獻祭,m̄-koh chit-má,上帝kā聖殿lóng摧毀了,就無得獻祭了,因為上帝無歡喜in ê獻祭。情景換做另外一種景象,就是敵人進入聖殿,tī拆毀「祭壇kah聖所」kah「宮殿」了後,in聚集tī「上主ê殿宇內」,歡喜得像teh過節仝款「歡呼喧嚷」,chit種歡呼ê聲音當然m̄是teh o-ló上帝,卻是搶奪勝利品了後發出ê聲音。

	第8到10節,chit段詩歌teh描述巴比倫軍隊拆毀耶路撒冷城牆,傾斜ê情形thang用「準繩」來測量。這情景ná親像先知阿摩司所講ê,上帝是用「鉛垂線」來量傾斜ê城牆(參考阿摩司書七:7—9)。無論是「準繩」á是「鉛垂線」,lóng是teh表示上帝ê懲罰是真準確ê,一點mā不冤枉、不含糊,上帝既然beh懲罰,就bē草草了事,卻是確實地執行徹底毀滅ê工作。

	過去原本tī耶路撒冷聖殿ê外院lóng會有人傳授教導摩西律法ê規矩,chit-má是「無人講授律法」,連先知mā得bē-tio̍h「tùi上帝來ê異象」。換句話講,in就算想beh開始學習上帝ê話語,mā無機會了。因為in ê「君王kah貴族lóng被放ta̍k」,俘掠到巴比倫去了。真chē「父老」而且是「身穿麻衣,頭蒙塵埃」,恬恬「坐tī土腳」,用chit種方式來舉哀,而少女只有ē-tàng「垂頭喪氣地坦覆 (thán-phak)tī土腳」表示心中極大ê哀痛。


經文:

耶利米哀歌 2:11-2:22

註釋:

Chit段詩歌是teh描述巴比倫軍隊圍困耶路撒冷城期間,城內痛苦ê景況。

	第11到12節,chit兩節講tio̍h耶路撒冷城內飢荒ê嚴重性,人民已經到à因iau餓而「失明」、心靈受創嚴重ê地步,而且「兒童kah嬰á tī街路上昏倒」,甚至有ê一直向老母哀求ē-tàng得tio̍h食物,m̄-koh結果是只有ē-tàng倒tī「老母懷裡慢慢á死去」,這通常是hiah-ê iáu tī哺乳中ê嬰á á是幼年ê孩童。

	第13到14節,chit兩節thang參考耶利米書第廿七章14節到第廿八章9節,清楚描述先知耶利米譴責hiah-ê專門傳達假信息ê假眾先知。In ê信息m̄-nā對人民lóng無好處,顛倒ê,是引誘hiah-ê人拒絕聽從上帝ê警告,因為in kan-taⁿ會講取悅人ê話,講ê lóng是「白賊」,無勸導人民「悔改」,結果是帶hō͘人民koh khah大ê災禍,而且chit種災禍是大到「像大洋無邊無際」,已經m̄是人ê能力ē-tàng解決。

	第15到16節,chit兩節thang參考列王記上第九章7到9節。當所羅門完成聖殿奉獻hō͘上帝ê時,上帝就bat警告建造聖殿ê所羅門王,如果伊ê kiáⁿ孫不聽從上帝ê教示,聖殿就會成做hiah-ê人譏笑ê記號。Taⁿ,chit件事應驗ā,因為耶路撒冷城已破,聖殿被焚燬了,因為án-ne,看見ê人lóng teh嘲(sau)笑,特別是以色列民族ê仇敵看見koh khah是暢死,in認為期待已久ê日子「終其尾到à」。

	第17到18節,chit兩節提起會有chit種日子來臨,是因為上帝對猶大人民ê懲罰,而且這並m̄是臨時發生,卻是上帝早有計畫。只teh等待猶大人民悔改,m̄-koh in無。chit-má只有ê,就是為chiah-ê出現tī目睭前ê災難啼哭而已。

第19到20節,thang參考第四章10節,耶利米書第十九章9節。可見iau餓ê嚴重程度,已經達tio̍h無法度形容ê地步,看見「cha-bó͘人teh食家己心愛ê嬰á」,而且「祭司kah先知tī主ê聖殿內被刣」,chiah-ê lóng tī說明為tio̍h iau餓ê嚴重kah慘狀。

	第21到22節,tùi chit兩節thang看出巴比倫軍隊進入耶路撒冷進行殘酷ê刣戮行為,差不多就是大屠殺,無論是「老年人少年人」、「青年男女」lóng仝款,「無人ē-tàng逃脫」。

經文:

耶利米哀歌 3:1-3:33

註釋:

Chit章是第三首哀歌,mā是chit本經冊中siōng長ê一章,共有66節。Thang分做三個段落,就是第1到39節;第40到47節;第48到66節。M̄-koh thang kā第一段落分做兩段,就是第1到21節;第22到39節,án-ne讀起來mā會真順,而且主題mā清楚。Chit首詩歌ê特色,是每三節是用一個字母,án-ne廿二個希伯來文字母,tú好六十六節。

Chit段詩歌主要是先知耶利米ê自述,講述家己心內ê痛苦,因為伊傳講ê信息無人beh聽。M̄-nā án-ne,伊ê同胞iáu責備伊,講伊叛國,並掠伊,kā伊關tī監獄裡(參考耶利米書三十七:13—16)。Tī耶利米書第二十章、第廿六章、第三十八章等,lóng記載伊心中ê痛,以及被折磨ê情況,thang看tio̍h伊bat有過面臨死亡ê威脅,因為án-ne,伊ê心境對上帝ê ǹg望差不多beh消失。

Tī chit段經文中,詩人用「我」、「伊」ê時,lóng是單數teh表達。因為án-ne,有學者認為這是屬tī先知耶利米ê心靈世界,伊teh向上帝告白心內ê痛苦kah ǹg望。

  第1到3節,這若是屬tī先知耶利米ê告白,伊表示chit-má真正「體驗tio̍h痛苦」,而且chit種痛苦是tùi上帝來,而且是一再tú-tio̍h到「打擊」。伊ná親像hō͘上帝「趕入烏暗中」,m̄知應該án怎離開,只有ē-tàng「jú陷jú深」。

  第4到6節,chia提起ê m̄-nā是心靈ê創傷,而且是肉體ê折磨,m̄-nā是「皮肉破裂」,甚至連「骨頭」mā被「at斷」。Chia講伊被「強迫」tòa tī「幽暗中」,這是teh指伊被關入枯井中,這口井「井內無水,只有淤泥」(參考耶利米書三十八:6)。

  第7到9節,chia講先知耶利米被用「鐵鍊捆縛」tio̍h,這mā是古代對待囚犯ê一種方式,即使關tī監獄mā bē卸落來。無論伊怎樣呼求上帝,m̄-koh上帝lóng置之不理,拒絕聽伊呼求ê聲音。這mā隱喻tio̍h上帝bat kā先知耶利米講,ài伊m̄-thang koh再為猶大人民祈禱,因為上帝拒絕聽in祈禱ê聲音(參考耶利米書十四:11—12、十五:1)。

	第10到12節,chit三節真清楚講tio̍h巴比倫帝國ná親像一隻iau餓ê「熊」,mā向一隻iau餓已久ê「獅」,mā像獵人看見獵物ê時會「彎弓搭箭」,準備射向「箭靶」。

  第13到15節,準備ê弓箭已經射出,而且是非常準確地射中,結果倒落去ê時,成做大家ê笑柄。就是先知耶利米被關入監牢中仝款,民眾teh譏笑伊,hiah-ê假先知koh khah是。Á先知耶利米則痛苦到極點,伊講「受盡災禍」ná親像lim下「苦酒」一般ê艱苦心。

  第16到18節,tùi chit三節mā thang看出受折磨ê慘狀,包括「面被按tī土腳擦」,然後「嘴齒」mā被用石子「磨斷」,性命中體驗tio̍h ê lóng是「痛苦」,tī短短歲月中,對上帝ê期待lóng完全消失了。

	第19到21節,因為身心lóng受tio̍h嚴重創傷,因為án-ne,所有記憶中,lóng是一種「心靈」ê負擔。Ē-sái講是即使是án-ne,á是心存ǹg望。

	這是第三章ê第二首詩,mā是一首信仰告白ê詩,kah前一首詩歌ê內涵完全無仝,是一首非常好ê詩歌,用來表明對上帝絕對ê忠實、óa靠。

Tī chit首詩歌中,作者開始用「複數」ê「阮」來代表示以色列人民。作者肯定上帝是一個「慈愛永遠bē斷絕」ê上帝,mā是一個「憐憫永遠bē止息」ê上帝,並且是「滿有仁慈,bē久長拒絕」人懺悔、認罪ê上帝。

第22到24節,目前一首詩歌講性命不存有任何希望ê時,chit首詩歌卻講beh對上帝有ǹg望,因為祂ê「慈愛永遠bē斷絕」、「憐憫永遠bē止息」,詩人講ài kā所有ê希望「寄託」tī上帝手中。

第25到27節,詩人非常確定一件事:只要走chhōe上帝ê人,上帝一定會「施恩」hō͘ chit種人。伊呼籲所有走chhōe上帝ê人會「耐心thèng候」上帝ê「救恩」。Chia所講ê「枷擔」,指ê是重稅ê負擔、戰爭ê驚惶、sàn-chhiah困苦ê生活,以及各種重大災難等等。

第28到30節,chit三節是teh回應第27節所提起ê「枷擔」。因為án-ne,tī第27節講「應該tī少年ê時學習負枷擔」,原因是「性命tú-tio̍h痛苦ê時chūn」,tī少年ê時經歷過,就會成做老人ê智慧kah冠冕。因為「縱然受鞭phah凌辱」,也ē-tàng有堅強ê毅力「忍受」落來。

	第31到33節,chit三節談起上帝ê特性,就是「滿有仁慈」(參考詩篇一○三:8),而且有「堅定不移」ê疼。因為án-ne,性命有痛苦,he絕對m̄是上帝存心beh án-ne對待敬畏祂ê人,卻是一種訓練。

經文:

耶利米哀歌 3:34-3:48

註釋:

第34到36節,chit三節lóng用「主必關懷」來形容上帝ê特性;公義ê上帝絕對bē hō͘無公義ê事繼續發生,á是袖手旁觀,mā bē對冤屈ê事有看kah-ná無看tio̍h,聽tio̍h被欺壓者哀哭ê聲音koh khah bē聽而不聞。Chit位公義ê上帝一定會為受冤屈ê伸冤,並且為hiah-ê tú-tio̍h迫害ê人討回公道。這mā是詩篇ê詩人所講ê,上帝一定會看顧hiah-ê因為被冤屈而入監獄受苦ê人,上帝必定會垂聽in haiⁿ-haiⁿ叫ê聲音(參考詩篇六十九:33)。耶穌出來傳福音ê信息ê時,就bat引用先知以賽亞ê信息,講beh hō͘「受掠ê,得釋放」,hō͘「受欺壓ê,得自由」(參考路加福音四:18,以賽亞書四十二:7)。

第37到39節,chit段詩歌thang參考箴言第十六章33節。如俗語所講ê:「謀事在人,成事在天。」

哀歌ê詩人講:「是福是禍,lóng出tī至高者ê命令。」chit句話mā teh隱喻,巴比倫帝國會chiah-ni̍h興盛,必定有上帝ê旨意,並m̄是它有甚麼本等thang成就ná此龐(pâng)大帝國ê勢力。相對ê來講,猶大會hō͘滅亡必定有上帝特別ê旨意,應該是kah它犯罪「受懲罰」有密切關係,若無,bē致使發生chiah-ni̍h重大ê事件。因為án-ne,受苦難,第一個tio̍h反省ê是家己,卻m̄是一味地「埋怨」上帝。

第40到42節,ná親像第39節所講ê,受懲罰,必定kah人犯罪有密切關係。因為án-ne,「該檢討家己ê行為」是m̄是有真正「歸回上主」,卻m̄是一直埋怨上帝。Siōng好ê方式,就是「phah開心門,向天頂ê上帝祈求」,á是允准以透過chit種方式,向上帝陳述家己ê過錯,祈求上帝ê「赦免」chiah是正確之道。

第43到45節,chit三節講tio̍h上帝怎樣懲罰猶大kah人民。原因就是in ná親像第42節所講ê,並無承認「背叛犯罪」,koh khah m̄知tio̍h祈求上帝「赦免」。因為án-ne,上帝回應in ê方式,就是hō͘敵人巴比倫軍隊「tui-jiok」in,並且是in Tī痛苦中ê哀嚎聲音,hō͘上帝ê「密雲」hō͘「遮蔽」起來,上帝聽無看tio̍h in ê哭聲。原本「密雲」是上帝用來保護以色列人民免受災害ê(參考出埃及記十四:19—20),mā是上帝出現kah以色列人民、摩西對話ê方式(參考出埃及記十九:16—17;四十:34—38)。M̄-koh chit-má,上帝用「密雲」來隔離祂kah猶大ê以色列人民之間ê關係,hō͘ in原本thang被世人看做siōng榮耀ê族群,taⁿ反tńg變成被眾人唾棄ê對象,像「垃圾」仝款,人見人厭。

第46到48節,因為會失去上帝ê眷顧,過去所有ê光彩lóng會失去色澤。Tī失敗中只有被「仇敵嘲(sau)笑」,mā tī受掠做奴隸之地被敵人「戲弄」ê份。家鄉、故國已經被摧毀,猶大國無了,人民tī亡國中只有ē-tàng「tī危險驚惶中過日子」,因為隨時隨地lóng會有死亡ê可能。詩人親目睹「同胞所tú-tio̍h ê摧殘」,除了「目屎像江河湧流」外,完全bē-tàng為力。

經文:

耶利米哀歌 3:49-3:66

註釋:

Chit段詩歌ē-sái講是一首向上帝祈禱ê詩歌。Tī前一段詩歌lóng是用帶領群體會眾認罪ê哀歌,因chit首詩人用「阮」來表達。chit-má chit段詩歌則轉換做個人向上帝祈禱ê詩歌,用ê lóng是「我」。

第49到51節,詩人tī chia當做證人,伊向上帝哭訴,伊看見ê景象,就是「城中婦女ê遭遇」,心內「傷痛無停」,m̄-koh求上帝ē-tàng tùi天頂「垂顧」chiah-ê殘酷ê景象。

第52到54節,詩人繼續控訴敵人殘酷ê手段,就是「追捕」受難者,ná親像「追捕鳥á」,hō͘受難者ná親像驚弓之鳥,四界bih起來避難。M̄-koh mā無法度bih起來得過,因為敵人m̄-nā掠tiâu了受難者,而且是kā in「活活tàn入去陷阱」中,並且「用石頭塞tòa」逃生口,而井中ê水teh要「淹滅」,看起來死亡已經來到,詩人講無koh對性命存有任何希望了。

第55到57節,chia看tio̍h性命ê ǹg望,就是tī極大絕望中,上帝終其尾出聲,ài苦難ê子民「免驚」,因為上帝確實是「有聽tio̍h」in苦難ê呼聲。因為chiah-ê子民已經知影只有「求告」上帝ê名才能得tio̍h性命ê契機。這ná親像創世記第四章26節所講ê,塞特ê kiáⁿ以挪士開始求告上帝ê名仝款,後代因為án-ne而延續性命落來。

第58到60節,上帝既然聽見了呼求幫助ê聲音,就會出手救助。Chit位公義ê上帝一定會替受迫害者「伸冤」,並且會宣告受冤屈ê人「無罪」。因為上帝清楚知影chiah-ê迫害者是「怎樣陰險傷害」祂ê子民。

第61到63節,仇敵ê「辱罵」聲音,上帝會聽見;敵人「一切ê陰謀」上帝看kah非常清楚;敵人怎樣「設謀造計beh陷害」,上帝lóng了若指掌;in日瞑lóng tī「恥笑」,chit種譏諷ê聲音,上帝聽得非常清楚,因為án-ne,上帝必定會teh審判ê時一一the̍h出來算帳。

  第64到66節,chit三節mā是詩人ê心聲,伊懇求上帝「懲罰」chiah-ê仇敵,「照in ê行為報應in」,chit點mā是聖經一再強調ê觀念(參考詩篇廿八:4,以賽亞書五十九:18、六十五:7,耶利米書廿五:14,何西阿書四:9、十二:2)。聖經作者一再強調,上帝是會報應ê神。

經文:

耶利米哀歌 4:1-4:22

註釋:

Chit首詩ê特色,就是kā耶路撒冷過去ê光輝對照目前荒廢之景況,hō͘人感覺不勝噓唏;過去ê景象是閃爍如黃金,taⁿ卻黯然無光;過去是餐餐山珍海味,taⁿ是餓死街頭;過去過ê是奢侈生活,chit-má卻tī糞埽堆中chhōe食物;以前ê望族,chit-má則倒街頭ê街友;以前身軀碩壯,chit-má則因為缺乏食物而瘦骨如柴等等。Chit種對比,hō͘人一看就知影耶路撒冷已經是一個破碎ê城市,無koh是適合人繼續khiā起ê廢墟之地。

	第1到2節,「聖殿」是teh指耶路撒冷ê聖殿,而「錫安」則是teh指耶路撒冷。前者,thang tùi列王記上第六章、第七章15到50節等等看tio̍h建造整座聖殿ê情景,ē-sái講是「金碧輝煌」,聖殿內部差不多lóng是用純金打造起來ê。M̄-koh chit-má是「黯淡無光」,而且聖殿因為被火燒後,每塊石頭lóng被拆落來,ná親像chia所講ê「石頭堆積tī街路上」。當輝煌ê日子內,耶路撒冷ê青年hō͘人認為是siōng有性命力ê,m̄-koh chit-má卻是ná親像破碎ê「瓦器」仝款。

第3到5節,thang參考第二章11到12節、19節。

會發生chit種悲慘ê景況,是因為巴比倫軍隊圍困耶路撒冷城,致使城內食物嚴重缺乏。Á iau餓嚴重ê情況tùi第9到10節就thang看出。Chia詩人形容tī iau餓難耐ê情況下,人有時是比起野獸iáu不如,竟然m̄知該怎樣為子女生存所需要ê食物chhōe-tio̍h解決方法。飢荒,已經逼kah chiah-ê過去活tī奢華中ê人,taⁿ像落魄ê乞丐般,只有ē-tàng tī糞埽堆中chhōe食物。M̄-koh連chit-ê期待mā成做一種奢求。 

第6節,chit節特別提起「所多瑪」,kā hit-ê城變成廢墟ê情景來比並chit-má耶路撒冷,詩人耶路撒冷所受tio̍h ê懲罰,遠比所多瑪毀滅ê情形koh khah嚴重,所多瑪已經徹底毀滅,ná耶路撒冷就無法度想ná親像怎樣ê了。不過詩人強調ê是毀滅所多瑪是瞬間,而上帝若beh毀滅耶路撒冷mā是仝款,hō͘人措手不及。

第7到8節,chit兩節mā是一種對比句型,講述過去ê望族過ê生活非常優雅,m̄-nā「精力充沛」,而且是「體格強壯」。M̄-koh chit-má卻是「倒街頭,無人認bat」,這表示非常落魄,kah過去「潔白」ê皮膚完全無仝款了,chit-má是「面孔比煤炭iáu烏」,而且是「皮包骨頭,枯瘦如柴」。

第9到10節,chia講tio̍h耶路撒冷城內飢荒ê嚴重程度,已經到à為tio̍h要求生存,老母甚至一定tio̍h「煮家己ê gín-á食」(參考二:20)。若是對照第4節來看,真可能是嬰á因飢渴來死,老母為tio̍h beh生存落去,á是為tio̍h hō͘其他iáu活teh ê gín-á免tī餓死,只好kā死去ê嬰á煮充飢。

第11到13節,詩人承認會發生chiah-ê悲慘ê結果,是因為上帝發出「大受氣」,伊火燒ê「怒火」懲罰了耶路撒冷。比起耶路撒冷昔日ê光輝,kah chit-má荒廢ê景況,明明是hō͘人無法度相信,因為它原本有堅固ê城牆(參考耶利米書廿一:13),過去無任何「侵略者ē-tàng侵入」城門。M̄-koh當上帝一放手,就算有銅牆鐵壁mā無用。Á會發生chit種事,必定kah in棄sak上帝有密切關係,因為in ê「先知」kah「祭司」lóng犯罪,棄sak上帝了。

先知,原本是beh傳達上帝ê信息,m̄-koh in m̄-nā無傳出上帝ê信息,反tńg假借上帝ê名傳信息,koh khah嚴重ê是in「奉巴力神明ê名講預言」,hō͘上帝ê子民行入歧途(參考耶利米書廿三:13)。

第14到16節,過去chiah-ê猶大社會領導ê菁英,taⁿ像過街老鼠仝款,四界流竄,無人願意接納in,因為in過去ê惡行,taⁿ害得kui個國家lóng ná親像悲慘世界一般,因為án-ne,人民kā chiah-ê領導群當做像癩ko病人般m̄敢靠近,無任何人,á是國家願意收留in。因為知影收留in kan-taⁿ會帶來koh khah大ê災難,一點利益mā無。M̄-nā án-ne,連上帝lóng拒絕chiah-ê領袖、菁英,特別是祭司,koh khah是上帝所忿怒ê對象。因為in m̄-nā無帶領人民歸向上帝,siōng 可惡ê,是iáu帶領人民拜偶像。

第17到18節,chit兩節thang參考耶利米書第三十七章ê記載;事件是發生tī西底家作猶大王ê時chūn,mā就是主前597年。巴比倫軍隊來攻打耶路撒冷城ê時,埃及ê軍隊來援助猶大,hō͘巴比倫ê軍隊掉頭tńg去。埃及因為án-ne班師tńg來國。M̄-koh就tī chia ê時,巴比倫koh轉tńg來攻擊耶路撒冷,而chit pái埃及mā來不及派援軍來救助猶大。M̄-koh猶大ê領導群卻iáu teh苦苦期待埃及援軍來救助。M̄-koh chit時仇敵來à,大家知影「完了」,「終局到à」,國家teh beh毀滅ā。

第19到20節,詩人形容巴比倫帝國ná親像la̍h-hio̍h一般ê凶猛(參考耶利米書四十八:40,以西結書十七:3),有時mā ná親像「tī山頂tui-jiok」獵物,á是tī「曠野埋伏等待」ê「獅」仝款(參考耶利米書四十九:19)。結果猶大王西底家m̄-nā被掠tio̍h(參考耶利米書五十二:1—11),國家mā因為án-ne宣告滅亡。

第21到22節,chia詩人mā警告以東人別幸災樂禍,因為發生tī猶大ê災難,mā會發生tī以東,in bē好gōa chē。先知耶利米就傳出上帝beh用巴比倫懲罰in(參考耶利米書四十九:7—12)。

經文:

耶利米哀歌 5:1-5:22

註釋:

Chit章ê詩歌主要teh描述淪陷後ê耶路撒冷城,以及猶大ê以色列人民所tú-tio̍h ê生活苦境。

第1到3節,詩人向上帝哭訴,祈求上帝看顧in所受ê「恥辱」,m̄-nā in ê土地(產業)lóng落tī「生份人」(指巴比倫人)手中,in ê房舍mā被侵入掠奪。因為cha-po͘人lóng去參戰死去,á是受掠伊去,結果到處可見孤兒寡婦。

第4到6節,chit三節講tio̍h因為戰敗,hiah-ê人想beh得tio̍h食物比登天iáu難,連siōng基本ê水,lóng「得付錢」chiah有ê lim,其它ê食物koh khah免講了。In甚至hông掠去做奴隸,像牛馬一般被驅趕,m̄-koh無歇睏喘氣ê機會,直到thiám死為止。Hiah-ê逃往「埃及」kah「亞述」ê人,認為會真安全,其實in m̄-tio̍h去,因為國家phah敗仗,無論gōa chē避難,lóng會hō͘人看bē起,bē比較khah安全。先知耶利米就bat苦勸chiah-ê想beh去埃及避難ê同胞,tio̍h放棄chit種想法,因為這是上帝tī懲罰猶大人民。因為án-ne,in無論怎樣逃都無用。上帝會用「戰爭、飢荒、瘟疫」等方式重罰in(參考四十四:27)。注意第6節所講ê「亞述人」應該是「巴比倫人」之誤。

第7節,thang對照第16節,就會看見記載有明顯無仝;前者講犯罪ê是來自祖先,後者承認家己mā犯罪。Koh再對照耶利米書第十六章11到12節:「上主án-ne講:『lín ê祖先背叛我去膜拜服事別ê神明。In棄sak了我,不聽從我ê教示。M̄-koh,lín比in koh khah 可惡。Lín一直為家己頑劣ê心思所趕逐,不聽從我。』」這真清楚ē-tàng看出,並m̄是因為祖先ê罪過延禍下一代,卻是in tī苦難中iáu缺乏反省chiah會有chit種想法。

	第8到14節,chit段經文是teh描述亡國後,猶大人遭遇ê苦難,慘狀真是hō͘人不忍目睹;包括受人奴役(第8節),iau餓kah破病(第9到10節),妻女被姦污、強暴(第11節),領袖、菁英被刑求(第12節),少年一代受折磨(第13節),少年人喪生了(因phah敗仗),因為án-ne,無koh有人彈琴奏樂等等。

	第13節ê「推磨」,這是古代奴役á是僕婢siōng普遍ê工作。

	第14節提起「老人無koh坐tī城門口」。城門口是古代ê法庭,「老人」通常lóng是teh指社區ê長老階級者,á是有公信力權威ê長者。Taⁿ無法度koh再tī城門口審斷人民公案,表示in已經失去司法權,無koh擁有家己ê律法制度。

  第15到18節,chit段詩歌講出in心中充滿悲痛,過去ê榮耀確定已經失落,無koh有任何「華冠」thang彰顯榮耀。只有ê就是悲傷啼哭到雙眼霧霧無清。過去繁榮ê錫安,taⁿ只chhun「狐狸tī廢墟中徘徊」tio̍h。因為kui個耶路撒冷已經成做一座死城。

	第19到22節,詩人表達了強烈ê信仰毅力,即使tī chiah-ni̍h惡質ê困境中,á是相信上帝會拯救in,相信上帝chiah是真正ê主宰、統治者。伊m̄相信上帝會真正「永遠拒絕」祂ê子民,mā m̄相信上帝ê「忿怒永遠bē止息」,不,詩人相信上帝一定會看顧祂ê子民所tú-tio̍h án-ne悲慘ê境遇。

第22節詩句ê結尾ná親像kui卷哀歌ê起頭以「詢問」提出「為甚麼」(參考一:1),tī結束ê時用「詢問」提出「kám講」作結束。

重新查詢