重新查詢  A+放大  A-縮小
經文:

希伯來書 1:1-1:4

註釋:

Chit章主要teh紹介耶穌是甚麼人?會出現chit種問題,必定是tī早期教會中對耶穌ê身分有真chē爭論。因為án-ne,chit章一開始,作者就先講上帝藉tio̍h家己ê kiáⁿ向咱講話,然後用詩歌來紹介chit位上帝ê kiáⁿ耶穌是甚麼人。

Chit段ē-sái講是chit本冊ê前言。一般書信ê寫法,lóng會有收件人、請安致意等,m̄-koh chit本書信都無,m̄-koh主題真清楚是teh表達:耶穌基督是甚麼人?

第1節,「古早時」,意思是teh指耶穌基督chìn前,m̄-koh mā thang講是「舊約」ê時代。「kúi-nā pái chē種方法,藉tio̍h先知向我ê祖先講話」,chit種口語真類似先知文獻中ê語氣。Chia ê「講話」mā有含「啟示」ê意思。Á「kúi-nā pái chē種」,表示m̄-nā kan-taⁿ是用語言,mā用各種方式,親像:夢、天使、異象,甚至先知ê身軀語言,親像先知以西結就有kúi-nā pái用身軀語言來表達上帝ê信息。

第2到3節,tī第1節講「上帝」,續落來tī chit節就提起「家己ê kiáⁿ」,這表示作者是beh紹介「上帝ê kiáⁿ」,因為án-ne,先講出「上帝」然後chiah講「kiáⁿ」,這mā是東方文化裡ê一種特色。

	作者講上帝藉tio̍h「chit-ê kiáⁿ」進行「創造宇宙」,chit句話thang參考約翰福音第一章10節、14節。表明耶穌就是kah上帝同質、同性、同等地位。因為萬物ê來源就是藉tio̍h伊而創造ê。這mā是使徒保羅tī腓立比書第二章6節所講ê,耶穌就是「本來上帝ê本質,卻無亂使用kah上帝同等ê特權」,見證耶穌就是kah上帝仝一個體。

Koh講,作者表達tī耶穌(上帝ê kiáⁿ)身上thang看見三件重要ê大事:一是伊「反照上帝ê光輝」,就是上帝創造萬有ê能力,行了真chē神跡奇事ê美妙。二是耶穌ê死,「清除了人ê罪惡」。三是耶穌死去koh活後,升天「就坐tī天頂至koân權力者ê正pêng」,進行審判世界ê工作(參考馬太福音十九:28)。

第4節,「天使」,這是上帝身邊ê奴僕,tī東方世界裡,天使有特別ê身分,是傳達上帝信息ê使者,mā是執行上帝旨意ê奴僕。作者講耶穌ê「地位遠比天使崇高」、「高貴」,表示耶穌ê地位連天使lóng無法度比並。

經文:

希伯來書 1:5-1:14

註釋:

Chit段經文用詩歌表達了耶穌kah天使之間ê差別,mā說明上帝ê kiáⁿ ê使命,並m̄是天使ē-tàng扮演ê角色。

第5到7節,chit三節說明上帝kah天使之間ê關係。

事(tāi)先作者引用詩篇第二篇7節ê詩歌,真清楚說明上帝ê kiáⁿ kah天使完全無仝。詩人Tī chit首詩歌中表明hō͘ 上帝選立ê chit位kiáⁿ,就是拯救者,是列國ê希望。希伯來書ê作者引用這詩句,為tio̍h是beh表明耶穌基督就是上帝所選立ê拯救者,是人類ê ǹg望。

chit三節主要說明天使並無甚麼,in只不過是上帝ê奴僕、器具,ná親像「風」、「火燄」等(參考詩篇一○四:4),lóng是聽從上帝ê hō͘喚,執行上帝ê旨意。

「所有ê天使lóng一定tio̍h拜伊」,chit句可能引用自詩篇九十七篇7節ê c句,真清楚表明天使比上帝ê kiáⁿ ê位階khah低真chē,ná親像奴僕kah主人之間ê差別。

第8到9節,chit兩節說明上帝ê kiáⁿ身分真無仝款;伊是用公義作為統治、管理chit世界ê準則(參考以賽亞書九:6—7)。這說明上帝所差遣到世間來ê拯救者,必定是一位公義、和平ê君王。

第10到14節,chit段經文是引用詩篇第一○二篇25到27節ê詩歌。

詩篇ê作者原本是teh o-ló上帝創造宇宙萬物ê偉大。希伯來書ê作者引用chit段詩歌來頌讚耶穌就是基督,是人類ê救主。

而天使「lóng是事奉上帝ê靈」,這清楚說明天使ê工作就是幫助人認bat基督耶穌ê救恩。

經文:

希伯來書 2:1-2:4

註釋:

Chit章mā是繼續teh討論有關上帝ê kiáⁿ kah天使之間ê無仝。作者努力beh kā chit二者之間ê差別說明清楚,希望耶穌基督ê信徒lóng ē-tàng分辨出來,免得被真chē錯誤ê信仰認知所迷惑。作者beh kā大家講:真正拯救者(基督),是上帝ê kiáⁿ,伊就是耶穌,m̄是天使。Tùi chia mā thang看出早期教會有人teh崇拜天使,認為天使既然是上帝ê奴僕,透過天使mā會hō͘人得救。M̄-koh這是錯誤ê觀念。

希伯來書有五段類似警告á是提醒ê話,這是第一段,其他四段是第三章7 節到四章13節;第五章11節到六章12節;第十章19節到39節;第十二章14到29節。

Tī chit段經文中,作者koh一pái說明天使確實有傳出上帝ê信息,不聽從ê人lóng會受tio̍h審判。M̄-koh天使並無帶hō͘人拯救ê ǹg望。因為真正有拯救能力ê,只有上帝ê kiáⁿ。

第1節,chit節清楚指出作者寫hō͘受信ê對象,是一陣已經是信耶穌ê信徒,而且可能就是tī信仰中真有年資ê信徒,作者提醒chiah-ê老信徒應該「koh khah堅守所聽tio̍h ê真理,免得被潮流沖行」。Tio̍h知影堅守,m̄-thang隨便放棄á是改變。

第2節,chia所講ê「天使所傳hō͘咱ê信息」,指ê乃是摩西律法。照申命記第三十三章2 節ê記載,當上帝頒佈律法hō͘摩西ê時,有「千萬天使kah跟tòe伊」,因為án-ne,猶太人一直深信,摩西律法就是上帝透過天使傳達落來ê。如果天使所傳ê信息,m̄信ê人會遇tio̍h應得ê懲罰, án-ne若是m̄聽比天使koh khah尊貴ê救主親自所宣告ê信息,kám bē受koh khah大ê懲罰?

第3節,chit節講「忽略chiah-ni̍h偉大ê拯救」,chit句話無論是tùi舊約來看,á是tùi新約早期ê教會來講,lóng有仝款ê意義;舊約時代,上帝透過摩西帶領以色列人出埃及ê神跡,表明祂ê救恩。新約時代,上帝以祂ê獨生kiáⁿ耶穌來說明祂拯救ê疼,chiah-ê lóng tī說明上帝對人性命ê拯救工作是非常珍貴而且重要ê。因為上帝ê救恩就是為tio̍h beh hō͘人避免因為罪所帶來ê懲罰。因為án-ne,忽略上帝救恩ê人,等於是藐視上帝ê恩典仝款,是驕傲ê態度,mā是m̄承認有上帝。

第4節,參考馬可福音第十六章20 節;使徒行傳第二章22節;羅馬書第十五章18節。

作者講「上帝家己用異能、奇事,kah各種ê神跡來加強in ê見證」,為tio̍h是beh hō͘人ē-tàng清楚明白祂拯救ê信息。

「Kā聖神ê恩賜分配給咱」,chit句話說明tī每一個人身上,lóng有上帝賞賜ê聖神恩賜,chiah-ê恩賜並m̄是人本身擁有,卻是上帝賞賜chiah得tio̍h ê。M̄-koh chiah-ê恩賜lóng是為tio̍h beh見證上帝拯救ê疼,卻m̄是用來顯示家己ê才能。換句話講,ē-tàng行神跡、奇事、異能 ê事,並m̄是因為人家己有chiah-ê能力,卻是tùi上帝來ê旨意kah聖神ê幫助。因為án-ne,無論是甚麼人,ē-tàng行神跡、奇事、異能 ê,lóng是為tio̍h beh見證上帝ê救恩所做ê,若無,就無算是屬tī上帝ê旨意kah作為。

經文:

希伯來書 2:5-2:18

註釋:

Chit段經文說明耶穌基督確實成做人,並且生活tī人間。伊之所以成做人tī人世間,主要是為tio̍h幫助hiah-ê被信仰所困惑,á是因迫害而心生懷疑ê人,thang清楚知影耶穌kah伊同在同齊,mā是跟tòe受苦,並無孤獨。

第5節,chit節指出上帝「beh創造ê世界」,這是teh指未來ê世界。Chit世界並m̄是一般所講ê「天堂」,mā m̄是所講ê「新性命」,卻是指一個新ê時代、新ê秩序,mā就是福音書中所講ê上帝國度,是用上帝做中心ê境界。

第6到7節,chit段詩歌是引用詩篇第八篇4到6節、第一四四篇3節ê詩歌。

如果人比天使ê位階iáu低,chit位道成肉身ê救主,mā像人仝款,m̄-koh這並無損伊本來ê榮耀。

第8節,chia講「上帝hō͘人統轄萬有」,chit句話kah創世記第一章26到28節有關,講上帝創造人ê時chūn是用祂ê形像造人,並且賦予人一個非常重要ê使命,就是beh人「管理」一切受造ê萬物。Ē-sái講是,因為人犯罪了後,hō͘ 上帝驅逐出原本享受ê管理權柄,人成做罪人,因為án-ne,無koh享受chit種特權。因為án-ne,作者講「chit-má並無看見人統轄萬有」。

第9到10節,chit兩節經文thang參考腓立比書第二章6到11節。

Chit兩節ē-sái講是kui個希伯來書ê主題中心之一,作者beh kā所有ê讀者講:耶穌是真正teh代表上帝ê榮耀。Chia講耶穌「經過死ê痛苦而得tio̍h榮耀、尊貴ê華冠」,chit句話講出當時基督徒受tio̍h迫害,真chē人因為án-ne喪命,甚至有ê Tī痛苦中haiⁿ-haiⁿ叫tio̍h。作者透過chit句話teh kā當時ê信徒講:耶穌是上帝ê kiáⁿ,伊就是上帝恩典ê記號,m̄-koh伊mā經歷死亡ê痛苦,ē-sái講是後來卻享受上帝所賞賜ê榮耀kah尊貴。作者希望chit種譬喻,對hiah-ê teh受tio̍h迫害而活tī苦難中ê信徒增加添信心,鼓勵in向耶穌基督學習。

Koh講,chit句「為tio̍h beh hō͘真chē kiáⁿ同齊享受伊ê榮耀」,chit句話thang參考約翰福音第一章12到13節,凡是信耶穌基督ê人lóng ē-tàng成做上帝ê kiáⁿ。

第11節,耶穌ê死,是洗淨了人ê罪,續落來hō͘人因為án-ne kah耶穌成做一體(參考約翰福音十七:20—23),成做「一家人」。這mā是約翰福音作者ê觀點,認為所有耶穌ê信徒lóng會得tio̍h上帝賞賜ê特權,成做上帝ê kiáⁿ(參考約翰福音一:12)。

第12到13節,這是引用詩篇第廿二篇22節。

詩篇第廿二篇乃是一篇描述上帝所差遣到世間來ê拯救者受難ê詩歌。希伯來書ê作者kā chit詩句引用tī此,有意思beh表明,受難ê奴僕kā傳揚出上帝拯救ê疼kah恩典。Á hō͘所有因為耶穌得tio̍h上帝救恩ê人,lóng會同聲歌頌o-ló上帝,講「我beh信靠上帝」。

第14節,這是真重要ê一節經文。Chit句「耶穌本身mā仝款有人性」,對tī早期教會有真特別ê意義,因為tī早期教會裡盛傳耶穌並m̄是真實ê存在人間,只不過是幻影ê存在而已。如果只是幻影,就無死chit件事。既然無死,mā就無算是koh活ê偉大神跡。M̄-koh koh活乃是基督教信仰ê基礎。因為án-ne,當希伯來書ê作者強調「耶穌本身mā仝款有人性」,tú好說明耶穌成做人,而且真實地生活tī人間ê重要性。因為耶穌是實實在在ê人,chiah ē-tàng生活tī人類ê歷史裡,並kah人同齊受難。M̄-nā án-ne,耶穌koh khah贏過性命siōng大ê苦難──死亡。既然耶穌kah人同受苦難,就會因為koh活,hō͘人mā進入性命koh活ê ǹg望中。

第15到16節,作者mā努力beh安撫hiah-ê對死亡有驚惶ê信徒,hō͘ in知影,就是因為耶穌ê死,替人贖了罪,因為án-ne,做一個罪已經被贖回ê人死去ê時,伊就m̄免koh再驚惶甚麼了,因為罪得tio̍h赦免ê人,thang進入上帝國度度裡,享受上帝所賞賜ê永恆性命。Án-ne,就bē成做「驚死而一生處tī奴役下ê人」,原因是耶穌已經為信靠伊ê人成做贖罪ê祭,獻tī十字架上à。

Chia講耶穌是「幫助亞伯拉罕ê kiáⁿ孫」,chit句話真重要,已經teh kā猶太基督徒講,過去in óa靠亞伯拉罕ê救恩,是無正確ê。Tio̍h tńg來信靠耶穌chiah是正確。Chia ê「幫助」一詞,是teh指「救拔」、「掠tiâu」,是「ân-ân掠tiâu m̄放」ê意思。Án-ne就koh khah清楚了,耶穌為tio̍h beh拯救chiah-ê信靠伊ê人,用伊ê手「ân-ân掠tiâu m̄放」,kā in tùi墮落入死亡深淵中「掠」tńg來,重新tńg來到上帝面前,因為所有信靠耶穌ê人,lóng已經kah伊成做「一家人」,永遠bē分開。

第17到18節,清楚說明chit位拯救者耶穌,就是「祭司」。因為伊成做人,所以chiah ē-tàng成做「祭司」,teh代表人類面對tio̍h上帝,並且成做贖罪者,像獻tī祭壇上ê羊羔仝款,為tio̍h是beh「hō͘人ê罪得tio̍h赦免」。伊是真正人,生活tī chit世界上,而且「親自經歷過被考驗、受折磨ê痛苦」,因為án-ne,chiah ē-tàng「幫助hiah-ê被考驗ê人」。這mā是約翰福音第一章14節所傳達ê重要信息,講上帝親自「道成肉身」來到人間ê意義。

經文:

希伯來書 3:1-3:19

註釋:

希伯來書ê作者tī chit章koh khah進一步以猶太人認為siōng偉大ê先知摩西做例,說明耶穌kah摩西之間ê無仝,chit對早期教會ê信徒來講,chit點是非常重要。因為tī早期教會中,盛傳舊約時代有摩西,新約時代有耶穌,chit種看法就是kā舊約時代ê摩西kah新約時代ê耶穌khǹg tī同等位置上。Chit種觀點mā不時出現tī今á日ê基督徒中,一般ê講法是:舊約有「摩西五經」,記載上帝救贖ê恩典。新約有「四福音書」記載上帝拯救ê疼;舊約有摩西帶領以色列人民出hit-ê奴隸之地埃及,新約有耶穌基督為「新ê以色列」(指基督徒來講)贖罪脫離因為罪綑綁而變成奴隸;摩西是以色列民族ê祭司,而耶穌則為新以色列人民獻身為祭。Chit種看法tī早期教會存在,mā tī今á日ê基督徒中被引用。M̄-koh希伯來書ê作者就是beh糾正chit種看法,認為chit種認知是錯kā耶穌ê救恩kah摩西當做仝款等質看待。作者tùi第三章1節開始直到第四章十三節,lóng是teh探討chit方面ê問題。

第1節,chit節一開始就講耶穌是「使者kah大祭司」,這是基督徒信仰上tio̍h「宣認」ê。

  所謂「使者」,這字kah「使徒」同字,意思是teh指「奉差遣ê人」。耶穌家己就bat kúi-nā pái講伊是「奉差遣」到世間來ê(參考馬太福音十:40、十五:24,馬可福音九:37,路加福音九:48,約翰福音四:34、五:24、30、36—38、六:38)。

  「大祭司」,耶穌就是「大祭司」,然後tī第四章14節koh一pái提起,chit點mā是希伯來書siōng大ê特點。所謂「大祭司」,指ê是上帝kah人之間ê橋樑,有含「中保」ê意思。Tī舊約時代,祭司ê制度分做三級;一是大祭司,二是祭司,三是利未。摩西ê時代,亞倫就是大祭司,是所有祭司中siōng koân位階者,帶領全體以色列人民敬拜上帝。希伯來書ê作者講耶穌是「永遠做大祭司」(參考六:20),贏過亞伯拉罕,像麥基洗德仝款。

第2到6節,作者Tī chit段經文中用摩西kah耶穌作一比較;摩西只是上帝ê奴僕而已,而耶穌卻是上帝ê kiáⁿ。作者會án-ne用摩西作比較,可能是當時ê局勢對基督徒真危險,迫害ê消息頻傳,真chē信徒心內不安,甚至tī hiah-ê歸屬耶穌ê猶太基督徒中,有kóa人想beh重新tńg去猶太教,因為án-ne,作者以摩西來比較,為tio̍h是beh hō͘猶太基督徒知影,in siōng尊崇ê偉大先知摩西,mā不過是上帝ê奴僕而已,m̄-koh耶穌卻有koh khah高ê身分,伊就是上帝ê kiáⁿ,是上帝ê疼子。

另外一方面,作者mā用人ē-tàng建造厝做譬喻,講上帝建造ê是kui個宇宙萬物,祂比kui個受造ê宇宙萬物lóng koh khah有榮耀。所講ê「厝」,是teh譬喻以色列民族,而「上帝創造萬物」則teh譬喻全體人類,指ê是包括一切族群,m̄是單指以色列民族而已。Án-ne就真清楚有區分;摩西是為tio̍h以色列民族受上帝差遣成做奴僕,而耶穌則受差遣成做所有人類ê救主,這就是第3節所講ê「耶穌比摩西配得koh khah chē ê榮耀」,它ê意思tī chia。

「如果咱堅持所ǹg望ê信念kah勇氣,咱就是上帝一間ê人」,chit句話非常重要,對受tio̍h迫害有揮心想beh放棄信仰ê基督徒來講,這是一句真重要鼓勵ê話,kā in講信仰是需要堅持ê,是需要勇氣ê。

第7到11節,tùi chit章第7節起,直到第四章13節止,是希伯來書ê第二段「警告」經文。Chit段第7到11節ê詩歌,是引用詩篇第九十五篇7到11節,mā是一段kah出埃及事件有關ê簡略史詩,thang參考出埃及記第十七章1到7節。

人「如果聽見上帝ê聲音」,卻iáu「固執」,就會親像早年以色列人出埃及進入曠野ê時,心硬而背叛上帝,甚至一再懷疑上帝ê救恩,引起上帝ê忿怒,結果當時年滿二十歲以上ê人,除了約書亞kah迦勒ē-tàng進入應允ê迦南地,其餘ê人lóng死Tī曠野中(參考民數記十四:29—30)。Chia所講ê「安息」,表示上帝ê賜福。Á迦南地就是上帝beh賜福hō͘ in ê流奶kah蜜之地。

第12節,chit節講「心思敗壞,m̄肯相信,背離了永生ê上帝」,這lóng tī說明當時ê環境,已經hō͘真chē人無願意,á是無想beh持守原本已經領受tio̍h ê信息。作者提出警語,ài in「謹慎」,m̄-thang陷入迷惑。Chia ê「心思敗壞」,mā teh表示放棄上帝ê救恩。認為人間ê氣力chiah是真實,是真危險ê一件事。

第13節,「為罪所迷惑,心腸剛硬」,這表示聽bē落去上帝透過耶穌帶來ê拯救信息。作者提醒大家tio̍h「趁」iáu有「今á日」ê時chūn,趕緊回心轉意來信靠耶穌。同時,所有ê信徒lóng有彼此互相關懷ê責任,beh「勉勵」hiah-ê心思軟弱ê信徒。Chit節mā thang看出作者有「末日」ê觀念,特別是tī he個迫害真嚴厲ê時代,作者chit種「末世」觀念koh khah突顯。

第14節,chit節thang對照第6節來看;tī第6節講堅持所ǹg望ê信念kah勇氣,會成做上帝一間ê人,tī第14節chia則成做「基督ê同工」,因為是teh參與福音宣揚ê工作,而這mā是一份極高ê榮譽。

第15到18節,chit段經文koh一pái重複敘述第7到11節所講過ê,mā thang參考民數記第十四章26到35節。

第19節,說明對上帝有懷疑ê人,就是信心不足ê人,chit種人無法度享受tio̍h上帝ê賜福。

經文:

希伯來書 4:1-4:16

註釋:

Tī第三章提起享受上帝賞賜ê「安息」,然後chit章進一步解釋「安息」chit-ê詞ê意義。「安息」chit-ê詞,有含上帝ê賜福ê意思,是teh指心內完全ê平靜,kah上帝分享祂創造萬物ê喜樂。因為án-ne,安息日mā thang講是盡情享受上帝創造ê日子。

第1節,chit節講「享受上帝所賜ê安息」,是祂hō͘信靠耶穌ê基督徒之應允。因為án-ne,信徒就beh有「驚惶ê心」,意思是teh指一定tio̍h小心、謹慎,chiah ē-tàng免tī「失敗」而落空。

  第2到3節,chia提起有人仝款「聽見福音」ê信息,m̄-koh卻因為「無用信心去領受」而hō͘上帝應允ê「安息」落空,這就是第三章一再提起ê,以色列人民tī曠野漂流期間所失去ê福氣。M̄-koh有信心領受ê人,而且會堅持chit-ê福音信息ê人,就會得tio̍h chit種福氣。

第4節,chit節提起「聖經有一處論到第七工」,這是teh指創世記第二章2節。

第5節,chit節就是民數記第十四章26到35節ê背景。

第6節,chia用出埃及ê以色列人民,因為心硬而無法度進入迦南應允之地,比並hiah-ê先聽tio̍h上帝拯救信息,後來koh放棄ê人,比起後來聽見卻會知影珍惜、堅持ê信徒,二者之間ê差別,就是前者會失去上帝ê應允,後者則享受上帝所賞賜ê安息。

第7節,ê「今á日」,thang參考第三章13節「今á日」,指ê就是「chit-má」。

第8到11節,chit段經文真清楚teh說明一件事:進入迦南上帝應允之地,應該是thang享受「安息」,mā就是上帝ê賜福。M̄-koh以色列人民tī約書亞帶領in進入了後,伊hit一代ê人lóng往生,以色列人民就棄sak了上帝(參考士師記二:6—10),這說明以色列人民並無堅守所領受tio̍h ê信息,in放棄了kah上帝之間永恆ê約定。

為tio̍h án-ne,上帝koh一pái以「另外ê安息日」來表明祂對人類拯救ê疼。Chia所講ê「安息日」,表示上帝對性命siōng大ê賜福。M̄-koh因為人犯罪,結果hō͘ chit項thang安息ê福氣流失à。因為án-ne,上帝差遣祂ê kiáⁿ耶穌來到世界上,就是beh hō͘信伊ê人無koh有勞苦、重擔(參考馬太福音十一:28—30)。這mā是耶穌來到世界上ê主要原因。

第12到13節,「上帝ê話」,指ê就是創造宇宙萬物之性命ê動力。作者真清楚tī chia提出兩個基本認bat:一是聽從上帝ê話,有ê時確實是一件真痛苦ê事,ná親像「雙刃ê劍」,非常「利劍劍」,會刺透人ê「靈kah魂,關節kah骨髓」,這會hō͘人痛到無法度忍受。M̄-koh堅持落去ê,就會得tio̍h上帝拯救ê恩典。二是有審判,而且非常清楚會根據人所做ê一切進行審判,無任何一個人thang逃避得。會有chit種講法,是因為猶太人認為有亞伯拉罕作in ê祖先(參考馬太福音三:9—10),in就ē-tàng免tī審判,作者tī chia講無可能ê事,每一個人lóng ài面對上帝ê審判。

第14到16節,tùi第14節開始,直到到第七章28節,chit段經文lóng是討論有關「大祭司」ê工作kah角色。Chit段經文mā ē-sái講是希伯來書siōng中心ê經文。作者真詳細描述大祭司ê工作kah角色,因為án-ne,bē少聖經學者認為,此經冊ê作者必定是猶太人,而且非常熟悉猶太宗教事務者,這mā就是有kóa聖經學者會認為tio̍h án-ne經冊ê作者乃是使徒保羅ê原因之一。

第14節thang參考詩篇第一一○篇4節。作者勉勵所有ê信徒,tio̍h堅持所信ê耶穌,伊chiah是真正「大祭司」,是「上帝ê kiáⁿ」,已經koh活「進入來上帝ê面前」。

作者koh一pái強調耶穌成做人,kah咱仝款生活tī人間,也kah咱同齊工作,伊mā經歷咱ê缺點kah試探,m̄-koh siōng重要ê是「伊無犯罪」(參考七:26)。這mā hō͘咱明白:耶穌kah咱之間siōng大ê差別是:伊是無罪ê,咱是有罪ê。因為án-ne,當咱需要伊拯救ê恩典ê時,伊就是咱「及時ê幫助」。藉tio̍h耶穌,咱thang「大膽來到上帝恩典ê寶座前,好領受慈愛kah恩典」。

經文:

希伯來書 5:1-5:14

註釋:

Chit章主要teh討論大祭司制度,是tùi民間選出來ê。不過,tio̍h注意ê是:tī耶穌ê時代,大祭司是由羅馬政府任命ê,chit點thang tùi約翰福音第十八章12到14節經文中看tio̍h,hit年ê大祭司是該亞法,伊ê丈人亞那原本是大祭司(主後七到十四年),卻因為得罪羅馬統治者格拉都(Valerius Gratus)而被廢掉大祭司ê職位,由伊ê kiáⁿ婿該亞法tùi亞那ê kiáⁿ以利亞撒(Eleazer)奪取大祭司ê職位。會發生chit種事件ê原因,是kah龐大ê金錢誘惑有關,如果詳細讀四本福音書中記載有關耶穌進入耶路撒冷聖殿,kā hiah-ê販賣獻祭cheng-seⁿ kah兌換銀錢ê商家桌椅、箱櫃等物件,全部lóng推翻倒地,就會明白耶穌hiah-ê舉動並m̄是故意藐視seng-lí人,卻是tī hiah-ê商家、攤販ê背後,有龐大金錢利益輸送入去入大祭司kah聖殿祭司群ê手中,chit點chiah是hō͘耶穌忿怒ê原因。伊控訴chiah-ê宗教領袖kā敬拜上帝ê聖殿變成「賊窩」、「市場」,已經hō͘聖殿遠離敬拜上帝ê事loh。

  Chit章mā ē-sái講是延續第四章14到16節所討論ê大祭司之角色,ná親像第四章14節所講ê:「咱有一位偉大ê大祭司,就是上帝ê kiáⁿ耶穌;伊已經進入來上帝ê面前。」雖然chia希伯來書ê作者講「大祭司lóng是tùi民間選出來」,m̄-koh伊就是beh強調耶穌是超越所有tùi民監選出來ê大祭司,並明白ê指出,耶穌就是teh帶領所有ê人tńg來到上帝面前,清楚認bat上帝救恩ê偉大祭司。

  第1節,chia講「每一個大祭司lóng是tùi民間選出來」,這簡單ê一句話,說明耶穌是大祭司,伊是真正「人」,m̄是幻影,chit點對早期ê教會非常重要。因為早期教會有一影響有淡薄á大ê講法,認為耶穌是神所以並無真正生活在世間,hiah-ê人看tio̍h ê只不過是幻影而已。Koh講,大祭司ê主要工作,就是帶領人民「事奉上帝,為in ê罪獻上禮物kah祭品」,這mā就是現代所講ê「禮拜」ê意思。

  第2到3節,chit兩節大祭司mā是人,既然是人,就有人軟弱ê特質。因為án-ne,身為人ê大祭司耶穌,mā會知影用「溫和」ê方式對待hiah-ê「無知kah犯錯誤ê人」。而且大祭司m̄-nā beh為「人民ê罪獻祭,mā一定tio̍h為家己罪獻祭」,chit句話是根據利未記第十六章11到14節,摩西律法規定亞倫beh為家己kah伊ê家屬獻贖罪祭。

  第4節,chit節講tio̍h大祭司是一項「尊貴地位」ê工作,因為是「上帝選召ê人chiah ē-tàng做大祭司,像亞倫仝款」是上帝親自揀選ê。可惜ê是tī耶穌ê時代,大祭司已經淪為羅馬政府操控ê政治籌碼,用來控制猶太人ê社會組織。其實作者tī chia以亞倫為例,是beh說明一個重要ê認bat:當大祭司並m̄是用人ê影響力爭得tio̍h ê。Chit點tī耶穌時代chìn前ê馬加比時代已經發生,差不多lóng是統治階層chiah ē-tàng擔任。因為án-ne,政治統治者往往會利用職權任命大祭司,而無經過由人民選出,koh khah m̄是由上帝揀選。

  第5節,chit節是引用詩篇第二篇7節ê詩歌。
Chia講tio̍h耶穌當「大祭司ê尊貴地位」,是上帝親自揀選,並且kah耶穌之間有約,伊是上帝ê kiáⁿ,上帝做伊ê老父,chit點tùi約翰福音thang清楚看出來,mā是耶穌一再講上帝就是伊ê老父ê原因(參考約翰福音五:17、36、六:32、十:36、十三:3)。

  第6節,chit節thang參考詩篇第一一○篇4節ê詩歌。有關「麥基洗德」ê事,thang參考創世記第十四章17到24節ê記事。創世記作者講chit位「麥基洗德」祭司,mā同時是一個君王。作者有意表示:耶穌就是大祭司,mā是一位偉大ê君王。

第7到8節,chit節thang參考馬可福音第十四章35到36節,耶穌kah門徒守最後晚餐了後,前去客西馬尼園祈禱,伊tī極痛苦中,祈求上帝hō͘「苦杯」離開伊,m̄-koh m̄是照伊ê意思。伊願意順從天父ê旨意。Tī路加福音第廿二章44節講,耶穌tī客西馬尼園祈禱到「汗珠像大滴ê血滴落tī土腳」,可見耶穌ê祈禱非常迫切。

Koh講,耶穌被釘tī十字架上ê時,bat大聲hoah(參考馬可福音十五:34、37),而伊所呼喊ê話是引用詩篇第廿二篇1節ê詩歌。

第9到10節,作者Tī兩節表明耶穌因為是「完全」奉獻,hō͘ chit項奉獻達tio̍h siōng高峰。因為án-ne,上帝透過伊hō͘所有「服從伊ê人永遠得救」有「根源」。因為án-ne,上帝「宣佈」耶穌就是親像「麥基洗德」仝款,擔任大祭司。

  第11到14節,chit段經文tùi第11節開始,直到第六章12節止,是希伯來書勸勉信徒ê第三部分。Mā tùi chit段經文thang清楚看見作者寫chit本經冊ê主要對象,並m̄是初信ê基督徒,卻是已經歸屬耶穌已經有一段時間ê信徒。M̄-koh in ê信仰顯然無成長,而且iáu真軟弱,無進步。Ná親像使徒保羅指責哥林多教會ê信徒仝款,講in iáu停留tī lim奶ê階段,bē-sái食飯(參考哥林多前書三:1—2)。

	作者tī第11節chia講是因為大家對耶穌成做一個大祭司ê角色認bat無清楚,ná親像一般人會問ê問題:一位偉大ê拯救者,怎樣ē-tàng以被釘死tī十字架起來當做替人類ê罪作贖罪ê祭品?chit種事太深奧了,無容易了解。久長以來,chit-ê問題一直就困擾tio̍h真chē基督徒。其實,作者tī chia講早期教會ê基督徒「聽覺遲鈍」,類似chit種話mā出現tī馬可福音作者筆下ê耶穌門徒(參考馬可福音六:52、八:17)。因為hiah-ê人無法度理解為甚麼耶穌既然是偉大ê大祭司,卻無享受世間大祭司ê榮耀,反tńg是被釘死tī十字架上。

	Tī第12到14節作者用「食奶」kah「食乾飯」做對比,指出一個信徒如果已經來到教會一段真長ê時間,就應該成做別人ê老師,卻m̄是老是beh別人用siōng簡單ê信仰功課來教導。換句話講:老信徒應該成做新ê信徒ê老師,而不應該停留tī「新信徒」ê階段,接受別人ê幫忙。

	「上帝信息ê第一課」,tī中文《和合本》這「第一課」是用「小學」,tī《台語漢字本》聖經仝款用「小學」,天主教《思高版本》用「初級教材」,這是teh指siōng簡單ê功課。表明初代教會信徒tī信仰上並無明確ê進步ê意思,這是真可惜ê事。

經文:

希伯來書 6:1-6:20

註釋:

Chit章真清楚繼續teh說明成長ê信仰,是tī生活上thang見證出來ê。信仰絕對m̄是口號,á是停留tī思想中,卻是有確實ê行動,chit種行動是tī工作kah生活中展現出來。

第1到3節,chit三節是繼續第五章11到14節ê勸勉,希望眾信徒ē-tàng進步,而m̄-thang總是停留tī信仰ê初步階段。Tī chit三節經文中,作者提起幾點重要ê信仰要義內容:(1)懊悔,指承認錯誤ê意思。(2)信上帝,相信只有一位創造宇宙萬物ê神。(3)洗禮,早期教會看做非常重要ê入信禮儀。有潔淨、洗盪過去ê罪ê意思。Mā就是猶太教ê潔淨禮。(4)按手禮,通常lóng是teh洗禮了後,象徵祝福ê意思。若是beh差派人去傳福音,按手除了表示祝福,mā表示賦予權柄。(5)死人koh活,基督教信仰siōng根本ê要義。(6)永遠ê審判,親像馬太福音第廿五章31到46節耶穌所講ê最後審判。

 作者希望基督徒m̄-thang總是Tī頂面所講chiah-ê問題上phah轉,而是beh繼續走chhōe koh khah積極ê信仰見證。親像:洗禮,就m̄-thang總是停留teh爭論tio̍h用「浸禮」á是「滴禮」ê儀式上,而應該繼續問:洗禮了後,人怎樣過潔淨ê生活,án-ne chiah有意義。

  第4到6節,chit段經文講出tī希伯來書作者ê時代,有信徒離開教會,並且重頭tńg來到in本來ê信仰內面,無koh堅信耶穌就是性命ê救主。作者ê看法是:一個人tī未信主chìn前,得tio̍h福音了後,因「悔改」而歸屬耶穌。chit-má「棄sak正道」了後,就無法度koh再叫chit-ê人「重新悔改」。伊ê意思是「棄sak正道」ê人,就是「koh一pái kā上帝ê kiáⁿ釘十字架頂,公然侮辱伊」,chit種人怎樣ē-tàng有「koh一pái悔改」ê機會?無可能ê。作者ê意思並m̄是講上帝不接受悔改ê人,卻是講chiah-ê會án-ne,是因為in ê心硬chiah會做chit種選擇。既然án-ne,就一定tio̍h家己負起侮辱上帝ê責任。這就ná親像耶穌所講ê:「獨獨無論啥人褻瀆聖神,伊
絕對bē-tàng 得tio̍h 赦免,因為伊是犯tio̍h 永遠bē-tàng 赦免ê 罪。」(全民版)」(馬可福音三:29)

第7到8節,作者用田地種作做譬喻,chit-ê譬喻類似以賽亞書第五章1到7節,先知以賽亞講tio̍h葡萄園ê譬喻,hiah-ê無結出好葡萄ê果園,teh-beh拆除它ê圍籬,hō͘野獸來食園á內ê果子,並糟蹋它,hō͘它荒廢。作者tī-chia引用chit-ê比喻,主要teh說明好ê koh有整理過ê田園,必定會「吸收雨水,生長菜蔬」,這是有上帝賜福。相對ê,hō͘田園荒廢ê,必定會生出真chē「無用ê刺phè kah蒺藜」,chiah-ê只有ē-tàng用「火燒毀」,ná親像「被詛咒」仝款ê「危險」,bē有上帝ê賜福。

第9到12節,作者寫hō͘信徒ê chit本書信有責備mā有鼓勵,chit段話kah第4到6節hiah-ê棄sak正道ê信徒tú好呈現對比。作者激勵hiah-ê tī信仰上堅持ê信徒,hō͘ 伊真koân ê肯定。伊講in有堅定ê信仰,就是「koh khah接近拯救」ê目標。作者提醒信徒,上帝是「公道ê」,絕對無bē記得in tī「工作kah疼心」上所表現出來ê美好見證。伊ài chiah-ê tī工作kah疼心有見證ê信徒,bē-tàng有「pîn-tōaⁿ」ê心,án-ne chiah ē-tàng「領受上帝ê應允」。這是天頂ê應允,是hō͘ hiah-ê頭尾熱心tī福音事工ê人。因為chiah-ê人m̄-nā家己有堅定ê信心,而且ē-tàng幫助別人。

第13到15節,作者Tī chit段經文中以猶太人ê祖先亞伯拉罕為例,講上帝bat用家己ê名「chiù-chōa」beh「應允」hō͘伊,chit項應允就是「多子多孫」(參考創世記十二:2)。亞伯拉罕就「耐心等待,終其尾得tio̍h上帝所應允ê」chit項賜福。

第16節,chit節是為tio̍h beh解釋第13節所提起ê上帝以家己ê名chiù-chōa。因為上帝就是kui個宇宙萬物ê創造者,當祂用家己ê名chiù-chōa ê時,表示kui個宇宙萬物lóng是擔保品仝款。因為án-ne,做一個人用比伊「家己大ê chiù-chōa」,chit種chiù-chōa就會「結束人kah人中間一切ê爭執」,原因是chit位koh khah大ê人會擔中間保,負起chiù-chōa所講ê責任。

第17到18節,chit兩節作者特別強調上帝ê應允是「永遠bē改變家己ê計畫」,原因是tī上帝ê應允中mā包含祂ê誓言,因為上帝是神聖ê,祂所講ê話必定會實現,tī祂實踐所應允ê誓言chìn前,祂bē改變祂ê應允。這mā是聖經作者一再強調ê,上帝是一個「信實」守約ê神。這mā是希伯來書ê作者beh表明白:tī上帝ê應允內面,有含上帝ê誓約tī其中。因為án-ne,作者ài所有信徒一定tio̍h「掠tiâu」chit項應允ê「ǹg望」,不beh hō͘之溜行、消失。

第19到20節,作者tī chia提起所有ê信徒ē-tàng有chit種「ǹg望」,就是thang領受上帝ê應允,chit種tùi上帝來ê應允ná親像「性命之錨」一般。Ná親像船進入港口ê時beh放落「錨」,hō͘船停泊tī港口ê時chūn,thang穩定落來,「koh安全koh可靠」。

另外一方面,作者tī chia mā kā耶路撒冷聖殿「至聖所」ê觀念引用tī此;猶太人一直有一個觀念:「至聖所」乃是上帝顯現kah大祭司對話ê所在,是神聖之地,mā是每一位大祭司一生所期待ê事(參考路加福音一:8—11)。Á基督徒則siōng期待ē-tàng進入上帝ê國度,m̄是人間聖殿ê「至聖所」ê所在。因為án-ne,做「大祭司」ê耶穌,伊已經成做所有信徒ê「先驅」進入上帝ê國度,伊是teh帶領所有信靠伊ê人進入了上帝ê國度裡。Án-ne,耶穌帶hō͘信靠伊ê人有安全、穩定ê性命,ná親像一艘船進入港口,棄sak了錨一般安穩。

經文:

希伯來書 7:1-7:28

註釋:

這kui章ê篇幅lóng是teh紹介麥基洗德chit位大祭司。M̄-koh無論是tī舊約創世記第十四章17到24節,á是詩篇第一一○篇4節,lóng只是提起麥基洗德是祭司,卻都無提起伊ê身世背景,á是伊到底是怎樣出現ê。不過因為創世記第十四章提起亞伯拉罕kah麥基洗德之間有過互動,因為án-ne,差不多猶太人lóng知影麥基洗德就是一位大祭司。

  第1到2節,chit兩節thang參考創世記第十四章18到20節ê記載。
Chia mā hō͘「麥基洗德」chit-ê名下一個定義為「正義ê王」。
Koh講,所謂「撒冷」,指ê是耶路撒冷。因為「撒冷」chit-ê名mā有「平安」ê意思,因為án-ne,「撒冷王」ê另外一個意思就是「和平ê君王」,這kah以賽亞書第九章6節所講hit位teh beh來臨ê彌賽亞是一個「和平ê君王」ê意思仝款。麥基洗德既是耶路撒冷ê王,mā是「至koân上帝ê祭司」,伊同時擁有兩個地位。

第3節,這是真特別ê寫法,kah創世記第十四章ê寫法有kóa差別;tī創世記雖然無紹介麥基洗德ê身世背景,讀起來會hō͘人感覺是資料不全。M̄-koh tī希伯來書chit種寫法,則有意表明:麥基洗德乃是tùi天頂降落來ê一位「大祭司」,是上帝所差派專程來到世間ê。因為án-ne,作者用「伊kah上帝ê kiáⁿ類似」chit句話來形容。

第4到10節,chit段經文mā是tùi創世記第十四章18到20節ê背景為底,主要以三點說明麥基洗德是一位tùi上帝來ê特別使者:

(1)連亞伯拉罕mā向麥基洗德「納」了十分之一ê戰利品,chit項舉動非常特別,尤其這kah利未人tùi獻祭物件中抽取十分之一ê意義無仝。

(2)麥基洗德為亞伯拉罕祝福,這表示伊比亞伯拉罕ê位階iáu koh khah koân,因為tī古代只有tī上位ê人thang為下位ê人祝福。因為án-ne,作者tī chia講「hō͘別人祝福ê比hit-ê受祝福ê人khah偉大」。(3)麥基洗德並無親像利未人,in照律法規定「收取十分之一」,m̄-koh iáu是會死去;m̄-koh麥基洗德雖然「mā收取十分之一,卻是活teh ê」,並無往生。

作者用頂面所講這三點來表明一個重要ê信息:猶太人心目中siōng重要ê祖先亞伯拉罕,lóng會向麥基洗德行頂面所講chiah-ê舉動,就thang想像麥基洗德是jōa-ni̍h-á尊貴à。

第11到12節,chit段經文講tio̍h耶穌ê背景,並無有祭司ê身分,因為耶穌是屬tī猶大支族ê kiáⁿ孫,而祭司乃是利未族ê kiáⁿ孫。會án-ne有耶穌ê出現,是因為祭司ê傳承出了問題,這問題無tī血緣ê傳承,卻是來自心靈ê潔淨。當時因為人心墮落,棄sak了上帝ê正道。因為án-ne,作者tī chia講「若是利未祭司ê制度ê工作是完全ê,就用不著有另外一種麥基洗德—m̄是亞倫—制度ê祭司出現」。Án-ne,既然「制度改變,律法mā得改變,這是真正常ê事。

第13到14節,「咱ê主」,指ê就是耶穌。伊並無屬tī利未支族ê kiáⁿ孫,卻是屬tī猶大支族ê人,m̄-koh chit支族ê人「從來無人當過祭司,tī祭壇前供職」過,摩西律法mā無從來m̄-bat有提起這猶大支族ê人有當祭司ê份。M̄-koh chit-má主耶穌已經成做像麥基洗德仝款ê大祭司,而且帶領所有信靠伊ê人tńg來到上帝面前。因為án-ne,過去摩西律法ê規定,chit-má lóng無適合koh再用à。

第15到19節,tī第3節作者bat講過麥基洗德「無老父,無老母,無身世族譜,mā無生死ê記錄,伊kah上帝ê kiáⁿ類似,永遠作祭司」,這就清楚說明麥基洗德並m̄是根據利未人繼承祭司條例來ê。因為án-ne,tī第七章6節bat提起「麥基洗德不屬tī利未ê世系」。chit-má作者講「另外一個像麥基洗德ê祭司已經出現」,chit句話是用來形容耶穌ê身分。既然麥基洗德不屬tī祭司,耶穌當然mā就不屬tī利未族ê kiáⁿ孫。因為án-ne,tī第16節作者就講耶穌基督「並m̄是因為世系繼承落來ê條例」。

	Chia講「世系繼承下ê來條例」,意思是teh指祭司是tùi利未人根據相關ê律法條文傳襲落來ê。Chiah-ê律法規定包括有:

第一、一定tio̍h先沐浴潔身。

第二、穿全套ê祭司禮服。包括tùi頭殼頂ê帽á到身上ê長袍。

第三、由大祭司用油膏tī利未人ê頭殼頂,表明設立為祭司。Á chiah-ê油mā tio̍h抹tī祭壇上。

第四、宰刣羊羔,並kā羊羔ê血抹tī祭司ê正耳垂、正手大頭拇、正腳大頭拇,然後koh再kā chhun落來ê血潑灑tī祭壇ê四周。

第五、完成chiah-ê禮儀了後,所有被膏立ê祭司lóng一定tio̍h留tī聖殿中七工不准離開。七工了後chiah算全部完成。這就是希伯來書作者tī chia所講ê「世系繼承落來ê條例」。

	Tùi頂面所講chiah-ê繼承條例看tio̍h一個重點,就是非常重視外表ê禮儀。Chiah-ê tī人看起來是非常重要,m̄-koh卻無法度突破一點:人心內ê意念。禮儀ê kui個過程lóng是人thang用目睭看會tio̍h,m̄-koh人心內ê意念則無法度用目睭看會出來。因為án-ne,必定會有真chē屬tī人「軟弱bē-tàng,無路用」ê部分。

作者並m̄是講chiah-ê律法規矩不重要,伊並無否認chiah-ê成做祭司所一定tio̍h具備ê kui個過程,卻是指出膏立祭司即使有chit種kāu枝葉,iáu是有無完全ê所在,因為án-ne,chiah需要有一個koh khah完全ê來補足缺失。Á chit-ê補足ê方式,就是由上帝親自差遣來到世間ê耶穌執行。因為有耶穌成做大祭司ê帶領,hō͘「咱thang接近上帝」,án-ne chiah是siōng好ê「ǹg望」。

第20到22節,chia分別出利未ê祭司,kah上帝差遣ê耶穌之間,二者身為祭司身分ê差別;利未成做祭司,上帝並無發出任何「誓言」,m̄-koh tī耶穌身上,上帝「bat chiù-chōa,絕bē改變心意」,beh hō͘耶穌「永遠作祭司」。作者引用詩篇第一一○篇4節ê詩歌,說明耶穌就是永遠ê祭司,因為án-ne,伊成就了「khah美好ê約ê保證」。

第20到25節,chit段經文作者繼續提起利未系統ê祭司kah耶穌成做祭司之間ê差別。作者tī chia強調一個基本ê差別是:以前被封立ê祭司雖然真chē,m̄-koh lóng死去而耶穌是永活ê祭司,因為án-ne,無人mā無需要有人來繼承。Mā因為伊永遠活teh,所以伊一直是siōng ē-tàng帶領hiah-ê人「親近上帝」,mā是siōng ē-tàng替信徒向上帝「求告」ê祭司。

第26到28節,chit段經文繼續說明耶穌成做大祭司,kah一般ê大祭司無相仝。

一是耶穌是「聖潔、無過錯、無罪」ê,因為án-ne,伊被「提升到諸天之上」。M̄-koh一般大祭司是有罪ê人,會死。

二是伊只獻祭一pái,就是「Kā家己獻上」,án-ne一pái就完成救贖ê工作,m̄-koh一般ê大祭司是需要ta̍k工獻祭。

三是摩西ê律法「封立無完全ê人為大祭司」,相對ê,上帝所設立ê chit位大祭司,就是祂「永遠完全ê kiáⁿ」,是上帝「chiù-chōa應允」hō͘人ê恩典。

經文:

希伯來書 8:1-8:13

註釋:

作者tī chit章經文中繼續強調siōng偉大ê祭司就是耶穌,伊kah過去tùi利未人推選出來ê大祭司有甚麼無仝,以及原本利未人推選出來ê大祭司之工作是甚麼,而耶穌做大祭司為tio̍h人類所獻上ê又koh是甚麼祭。

基本上,thang án-ne了解:tùi第八章到第十章,teh討論ê主題內容,主要ê根據就是耶利米書第三十一章31到34節ê經文所延伸出來。Tī先知耶利米ê信息裡,提起上帝kā kah以色列人民立「新ê約」,這「約」無koh是外表ê,卻是刻tī人ê心內,chit種「約」chiah會永遠存在。希伯來書ê作者就是用先知耶利米ê信息來開啟猶太人基督徒對耶穌有新ê認bat,希望in koh khah清楚chit位上帝親自差遣到世間來ê大祭司,伊成做人類kah上帝之間siōng好ê「約」ê記號,其意義是深遠ê,mā是貴重ê,作者希望讀者會珍惜chit份tùi上帝來賞賜ê貴重禮物。其實,作者想beh表達ê觀念是:耶穌是新約,這新ê約贏過舊ê約。

第1節,因為耶穌就是直接tùi上帝來ê大祭司,而且上帝ê kiáⁿ。若是無人ē-tàng比得麥基洗德,he koh怎樣有人ē-tàng kah耶穌相比?當然koh khah無可能。這就是作者tī chia所beh表明ê一個結論。因為án-ne,伊tī chia用「重點」來形容chit-ê結論。然後作者進一步講tio̍h耶穌就是偉大ê祭司。伊之所以偉大是因為伊「坐tī天頂至koân權力者ê寶座正pêng」,chit句話非常重要。Chit句話teh表明耶穌是上帝kah人之間ê橋樑,ná親像信仰上ê「媒人」仝款,替人當做擔保者。

第2節,「至聖所」設tī聖殿siōng內面ê所在,tùi列王記上第六到八章thang清楚看見聖殿建造得非常富麗堂皇,是由siōng好ê工匠負責雕琢殿內各種物件。大祭司每年一pái帶贖罪祭ê血進入「至聖所」、mā是上帝kah大祭司會面ê所在(參考利未記十六:13—15、希伯來書九:7)。因為án-ne,任何大祭司beh進入,lóng一定tio̍h謹慎照規定ê禮儀進行。M̄-koh chit-má耶穌基督當大祭司所服事ê聖所,並m̄是用人ê手kah金飾物件所建造ê,卻是上帝家己建造ê,án-ne chiah是「真聖幕」。

第3節,chit節thang參考第五章1節:「每一個大祭司lóng是tùi民間選出來,被指定替人民事奉上帝,為in ê罪獻上禮物kah祭品。」作者講既然大祭司需要獻祭,耶穌mā仝款。M̄-koh耶穌siōng特別ê所在,伊m̄是用牛á是羊等chit種祭牲作為祭品,卻是用家己ê性命代替了所有ê人ê罪,獻tī上帝ê祭壇頂à。

第4節,耶穌並無屬tī利未族人,因為án-ne tī chit世間無可能當祭司,因為tī chit世間有照摩西律法設立ê祭司做獻祭ê工作。

第5到6節,這是真特別ê經文;作者認為地上所有ê,lóng是「天頂聖幕ê副本kah影像」。Chit種講法kah當時非常流行ê希臘思想有密切關係。因為希臘思想認為世間ê事物是虛幻、不實在、暫時ê,是tùi天頂映照落來ê「影像」而已。M̄-koh作者tī chia強調耶穌所事奉、獻祭、服事ê,lóng比地上ê祭司khah優越,因為伊ê祭司身分有上帝ê「應允」tī其中,是「介tī上帝kah人之間作中間人ê約」而成做祭司。

第7節,原本上帝頒佈hō͘摩西轉達hō͘以色列人民ê「約」是美好ê,m̄-koh以色列人民kā它破壞了(參考耶利米書三十一:31—32)。因為án-ne,chiah需要立第二個「約」,chit-ê「約」就是所講ê「新約」。

第8到12節,chit段詩歌是引用耶利米書第三十一章31到34節。重點tī上帝beh kah以色列人民立新ê約。這新ê約kah舊ê約之間ê差別,就是新約是寫tī咱人ê心坎上(第10節),舊ê約則以「割禮」做記號(參考創世記十七:7—14)。

第13節,mā因為有新ê約出現,因為án-ne,過去舊ê約就無存在ê價值,就會「急速消失去」,無koh出現。

其實,這mā是使徒保羅一再強調ê,摩西律法並bē-tàng hō͘人得tio̍h性命ê拯救,只有ē-tàng hō͘人知影家己ê罪而已(參考羅馬書七:7—11)。

經文:

希伯來書 9:1-9:10

註釋:

Tī chit章作者引用舊約時代以色列人出埃及後,進入曠野ê時建造ê聖幕來說明耶穌做一位大祭司,其所扮演ê角色是甚麼。希伯來書是寫hō͘猶太人基督徒看ê,因為án-ne,猶太人對tī聖幕是一點á mā不生份。Á tī聖幕中是用約櫃做以色列人民kah上帝之間約ê記號。因為有聖幕,就有負責管理kah帶領人民到聖幕敬拜上帝ê祭司。Koh再tùi聖幕演變到落尾進入迦南應允之地後ê聖殿,祭司lóng扮演非常重要ê角色。因為祭司就是beh帶領人民以祭祀禮儀敬拜上帝,學習認bat上帝ê疼,這是非常重要ê工作,馬虎bē-tàng ê事。

希伯來書作者提起ê祭司工作,就是用舊約時代聖幕ê背景所講ê規定,kā耶穌定位tī偉大ê祭司ê角色上。作者講耶穌帶領所有信靠伊ê人進入來上帝ê面前,直接領受上帝所賜永恆ê性命。

Chit段經文ê背景kah出埃及記第廿五到廿六章有密切ê關係;作者引用出埃及記所記載關係聖幕(後來ê聖殿)之各項禮儀規定,來表明一個重要ê信息:chiah-ê禮儀規定lóng只是表面ê象徵。如果禮儀不周全,只要修正to̍h ē-sái。

第1節,所謂「頭一個約」,指ê就是舊約。有記載兩項重要ê事,其一就是「禮拜ê規例」,另外一項是「禮拜場所」。前者,非常清楚記載tī摩西ê律法中,明確ê規定祭司應該怎樣進行獻祭ê禮儀,特別是tī利未記第一到七章真清楚記載各種無仝ê祭祀方式kah內容。Á後者,是teh指出埃及記第廿五kah廿六章以後所記載關係建造聖幕ê事。這聖幕是tī摩西帶領以色列人出埃及進入曠野ê時代所建造ê,主要目的是做敬拜上帝ê路用。

第2到5節,chit段經文lóng是記載有關聖幕內面ê設施。

Tī第2到3節提起聖幕裡有兩個部分,就是裡、外兩個部分;前一個部分就是所講ê「外部」,mā就是祭司進入ê所在。然後是內面ê部分,chia就是只有大祭司chiah thang進入ê所謂「至聖所」。聖幕裡有燈臺、桌á、供餅等物件。Chiah-ê lóng tī出埃及記第廿五章31到39節記載kah非常清楚。Tī第3節記載有關「至聖所」裡ê設施,包括有燒香用ê金香壇、約櫃等物件。燒香用ê香壇之所以hông稱做「金香壇」,是因為它ê外面有用純金包裹,án-ne chiah thang tī頂面點香。Chiah-ê香ê調配方式kah一般家庭所使用ê絕對無仝;「至聖所」所用ê香是用siōng好ê香料調配起來ê,為tio̍h beh獻tī「至聖所」hō͘上帝ê,當然tio̍h用siōng好ê。

	第4節講tio̍h有關約櫃裡放tio̍h盛tio̍h嗎哪ê金罐子,背景記載tī出埃及記第十六章33到34節為tio̍h是beh hō͘以色列人民知影食嗎哪,是kah上帝之間有性命bē-tàng分離ê性命關係。Á亞倫hit支發過芽ê柺á則記載tī民數記第十七章。約櫃內面放tio̍h兩塊刻寫tio̍h十誡ê石版,這是teh表明以色列人民kah上帝之間立有永遠ê性命ê約,世世代代lóng bē改變。
第5節thang參考出埃及記第廿五章17到22節。

第6到10節,chit段經文講tio̍h關係進入聖所ê規定。

第6節講一般ê祭司只有ē-tàng進入「聖幕ê外層舉行禮拜儀式」,chia所講ê「聖幕ê外層」,thang分做兩部分,一是tī聖幕外ê祭壇,另外一個是聖幕到至聖所之間ê所在。

第7節提起只有大祭司chiah thang進入「至聖所」內面,而且是「每年只有一pái」ê「贖罪日」(猶太曆七月十日,參考利未記廿三:26)chiah thang入去。大祭司tio̍h帶動物ê「血」,因為血ē-tàng贖罪(參考利未記十七:11),大祭司用chiah-ê動物ê血來「為家己kah人民贖罪」。

	第8節,tī chia所講ê「聖神藉tio̍h chiah-ê安排來指明」,chit句話涵蓋以後到第10節所講ê,所有chiah-ê繁瑣ê祭祀禮儀lóng是「外表ê規例」,並bē-tàng hō͘人ê心內完全,chit點thang tùi in每年lóng一定tio̍h舉行「贖罪」ê禮儀看出來。

  第9到10節,chit節作者hō͘一個全新ê解釋,講聖幕ê外層「象徵tio̍h現今ê時代」,表明無論聖幕內外所有ê獻祭,lóng無法度hō͘人ê「心內完全」。作者強調獻祭牽涉tio̍h ê,只不過是「lim食kah無仝ê潔淨儀式而已,是屬tī外表ê規例」,無法度建構人心內ê真誠kah敬畏ê心靈。

經文:

希伯來書 9:11-9:22

註釋:

Chit段經文作者講tio̍h舊約記載獻祭贖罪ê規律,tī耶穌釘死tī十字架上ê時,流出來ê血就是贖罪ê記號à。

第11到12節,chit節真清楚講耶穌「基督已經來à;伊做大祭司」,這表示耶穌就是「救贖者」(基督ê意思)。伊救贖ê對象「koh khah大koh khah完全」,比起用人ê手建造起來ê聖幕,只有針對以色列民族,耶穌所獻祭救贖ê範圍koh khah大。因為伊用ê是「家己ê血」做救贖ê代價,m̄是舊約時代用「山羊kah小牛ê血」作祭物。

第13到14節,作者tī chia表明耶穌用伊ê血獻祭,thang「淨化」人ê「良心」,除掉人ê「腐敗行為」。作者chit種說明已經講出耶穌帶hō͘所有信伊ê人一個全新ê性命形像,mā是性命ê改造。Ná親像使徒保羅講ê:「無論甚麼人,若kah 基督結聯,就是新創造ê 人;舊ê tāi-chì 已經過去,taⁿ lóng 變做新ê。(全民版)」(哥林多後書五:17)血是代表性命(參考利未記十七:11),因為án-ne,當耶穌以伊ê血獻祭,mā就是獻上家己ê性命,mā表示所有信伊ê人lóng kah伊ê性命成做一體了(參考約翰福音十四:20)。因為án-ne,基督ê獻祭是「完整ê」,kah過去人所獻ê祭無仝款。

第15節,「基督成做這新約ê中間人」,mā就是保證人ê意。保證所有聽tio̍h福音信息ê人,lóng ē-tàng得tio̍h上帝所「應允永恆ê福澤」。人是「藉tio̍h」耶穌ê「死」,chiah ē-tàng修復kah上帝之間因為罪帶來ê隔閡,taⁿ人thang kah上帝重新建立合宜ê關係。

第16到18節,chit兩節用「遺囑」來表示關係ê建立。這是一般人lóng ē-tàng理解ê事。一般來講,血是帶表性命。舊約時代用動物ê血表示立約,mā表示贖罪。新約就是耶穌用家己ê性命所流ê血來表明贖罪,mā用來表示建立新ê約。

第19到21節,chit段經文提起舊約時代以色列人民kah上帝所立ê約,雖然已經過去à,m̄-koh hit-ê「約」iáu是仝款有性命ê基礎。作者引用出埃及記第廿四章4到8節所記載ê,上帝命令摩西帶領亞倫kah伊ê kiáⁿ拿答、亞比戶,kah以色列全體民族代表到西奈山頂領受誡命。當摩西tùi山頂落來後,kā上帝「一切ê命令kah規例」陳述hō͘全體以色列聽,然後伊tī山腳起造一座祭壇,並差派一kóa少年人向上主獻cheng-seⁿ,作為燒化祭kah平安祭,koh再kā chiah-ê cheng-seⁿ ê血灑tī祭壇,以色列人民回應講:「上主所吩咐一切ê命令,咱願意順從遵行。」

希伯來書作者用猶太人非常熟悉ê血kah性命之間ê關係來表明一件siōng重要ê事:舊約時代是用動物ê血來贖罪,m̄-koh新約時代則由耶穌基督以家己ê血來替所有ê人贖罪。Chit種性命遠比用動物ê血贖罪koh khah貴重。

第22節,「差不多各種器皿lóng是用血潔淨ê」chit句話所講ê「各項器皿」,是teh指tī聖幕中裡排設ê各項敬拜用ê器皿,包括燈臺、桌á、祭壇等等等chiah-ê kah敬拜有關ê物件。這mā是猶太人久長以來ê傳統,每年「贖罪日」ê敬拜中,大祭司就一定tio̍h kā獻祭cheng-seⁿ ê血灑tī所有聖殿內ê物件,用chit種方式象徵chiah-ê器皿lóng已經被潔淨à。
「無流血,就無赦罪」,chit句話回應了第15節所講ê,耶穌就是用家己ê血來贖所有ê人ê罪,伊取代了舊約用cheng-seⁿ ê血,伊流家己性命ê血作為kah上帝立約ê記號。


經文:

希伯來書 9:23-9:28

註釋:

希伯來書ê作者引用當時siōng流行ê希臘思想觀念,認為地上ê一切乃是天頂ê「影像」、「副本」,所以地上一切lóng是「虛幻」ê,天頂ê chiah是真實。因為án-ne,作者Tī chit段經文中koh一pái表明chit種觀念,提起天頂ê比地上ê khah美好,既然地上ê聖殿(á是會幕)需要用潔淨禮來表明它ê聖潔。仝款ê,天頂ê聖殿就koh khah需要用「koh khah好ê祭物去潔淨」。

第23節,希伯來書作者引用了舊約祭祀禮儀ê規定,因為利未記tùi第十一章開始直到第十五章止,lóng是記載有關各項潔淨ê禮儀規律,包括怎樣ê情況之下是無清氣ê,ài怎樣ê方式chiah ē-tàng表示潔淨。

	第24節,耶穌並m̄是利未家族ê kiáⁿ孫,照人ê族譜來看,伊是屬tī猶大系統ê kiáⁿ孫,因為án-ne,伊從來無進入「人手所造ê聖所」為任何人舉行過類似ê祭祀禮儀,伊是上帝ê kiáⁿ,直接tùi上帝來ê。因為án-ne,伊是直接就進入上帝tī天頂ê居所,帶所有óa靠伊ê人到上帝面前。

第25到26節,chia提起猶太人ê大祭司每年lóng tio̍h「帶cheng-seⁿ ê血進入來至聖所」,相對ê,耶穌並無需要án-ne,而且伊「一pái」就完成了獻祭ê功效,hō͘人ê罪ē-tàng潔淨。

	第27節,chia講「人人一定有一死,死後有上帝ê審判」,chit句話對當時充滿tio̍h希臘思想ê大眾來講是真oh接受kah理解ê,因為tī希臘思想中認為:人只要一死,一切lóng結束loh。Á chit句「死後有上帝ê審判」hō͘當時ê人無法度理解,人lóng死去,上帝ài怎樣審判?基本上基督教信仰認為性命是永恆ê,無死亡。因為án-ne,怎樣hō͘這永恆ê性命有一個善惡ê區別,就是tùi有審判ê觀念來看。上帝無可能hō͘作惡ê人mā thang久長享受祂ê慈愛,koh khah無可能hō͘ hiah-ê遵行祂旨意ê人一直受tio̍h輕視。上帝必定會kā遵行祂ê旨意者kah違背祂教示者區分出來,hō͘這二者tī永恆ê境界裡分開就一定tio̍h進行審判ê工作。聖經中chit種例bē少,像馬太福音第廿五章31到46節,tī審判ê日子裡,kā好kah pháiⁿ ê ná親像區分綿羊kah山羊一般,明顯區隔出來。Koh親像tī馬太福音第十三章47到48節,用漁網撈起海裡ê物件,kā魚á分開,kā好ê收入來,pháiⁿ ê棄sak。類似chit種例真chē,lóng是teh說明審判ê意義。因為án-ne,死後有審判,這是基督教信仰真重要ê一個環節。Kui本聖經lóng一再提起上帝一定會審判。

第28節,ē-sái講是希伯來書作者一再努力beh表明當時ê猶太人基督徒耶穌koh再臨時並m̄是來審判ê,卻是來「拯救迫切thèng候祂ê人」。

經文:

希伯來書 10:1-10:18

註釋:

有人認為希伯來書ê作者真可能就是使徒保羅,原因是有真chē觀念á是論調實在真親像使徒保羅ê講詞。Chit章就是一個siōng好ê例,作者講tio̍h有關律法kah救恩ê問題。對猶太人來講,摩西律法有絕對ê權威。M̄-koh,希伯來書ê作者beh hō͘當時ê猶太人知影,即使是摩西律法有絕對ê權威,卻m̄是帶領人tńg來到上帝面前ê途徑,真正ē-tàng幫助人tńg來到上帝面前ê,m̄是律法中所規定ê hiah-ê帶有kāu枝葉ê敬拜、獻祭禮儀,真正hō͘人ē-tàng tńg來到上帝面前ê,乃是上帝ê kiáⁿ耶穌拯救ê疼,而chit點tú好是使徒保羅ê思想中心(參考羅馬書四:21—28),莫怪有人會講希伯來書ê作者就是使徒保羅。Chit章就是teh討論chit方面ê差別。

希伯來書ê作者tī筆法上有真大ê特色,親像tī第八章7節講:「頭一個約若無甚麼缺點,就無需要立第二個約。(全民版)」(希伯來書八:7)koh講:「若kā牛á 是羊ê 血kah 牛母á ê 骨灰hiù tī 無清氣ê人ê身上,都會hō͘ in聖化清氣,何況基督是通過永遠ê 聖神,獻祂家己無缺點 ê 本身 hō͘ 上帝;祂 ê 血 kám無 koh khah 會 hō͘ 咱 ê 良心清氣,thang脫離死亡ê 行為,來服事永遠活ê 上帝?(全民版)」(希伯來書九:13—14)Chit-má koh講:「如果敬拜上帝ê人ê罪真正lóng得tio̍h潔淨,in就bē koh再有罪ê意識,一切獻祭ê事mā就ē-tàng停止。」(本章第2 節)chit種筆法ê特色是:相對性,á是講是比較性。

第1到4節,chia說明律法ê功效是非常有限ê。這mā是使徒保羅ê思想,人如果靠遵行律法就ē-tàng得救,án-ne就無需要耶穌ê救恩。Tī chia mā提出chit種觀點:如果律法是完整ê,就無需要每年lóng獻上祭物表示罪已經得贖à。這表示無論怎樣獻祭,á是獻了jōa-chē祭牲lóng並bē-tàng解決人ê罪ê問題。

第5到7節,chit兩節是引用詩篇第四十篇6到8節ê詩歌。
摩西律法中規定五種祭,一是燒化祭、二是平安祭、三是素祭、四是燔祭、五是贖罪祭等。作者引用詩篇ê詩歌,主要teh說明上帝歡喜ê,並m̄是各式各種ê獻祭,卻是歡喜人遵行祂ê旨意。Tī彌迦書第六章6到8 節就有仝款ê講法,上帝並無歡喜人獻祭hō͘祂,祂只希望人跟tòe伊行世間ê旅途。大衛犯罪了後,醒悟過來ê時寫詩,tī詩歌中伊講:上帝無歡喜牲祭,上帝喜愛ê是憂傷痛悔ê心(參考詩篇五十一:16—17)。

第8到9節,chit兩節是繼續解釋頭前ê詩歌。表示上帝並無歡喜人ê獻祭,因為人雖然有獻祭,卻往往無Kā chit種獻祭所beh表達ê意義,表現tī生活á是工作中。因為án-ne上帝chiah會以「基督ê犧牲代替」過去所有ê獻祭。

第10節,chit節thang參考馬可福音第十四章36節。耶穌「遵行了上帝ê旨意,獻上家己ê身軀」,就án-ne成功地kā所有屬tī上帝ê子民lóng「聖化」歸hō͘上帝。

第11節,chia koh一pái強調講雖然「祭司ta̍k工khiā-teh事奉上帝,kúi-nā pái獻上仝款ê祭物」,m̄-koh並無解決人ê罪ê問題。

第12到13節,chit段經文koh一pái引用詩篇第一一○篇1節。作者koh一pái強調「基督獻上一pái永遠有效ê贖罪祭」。

第14節,chit節ē-sái講是希伯來書ê中心思想,mā重複敘述第10節所講ê過ê,hō͘所有信靠耶穌ê人lóng因為án-ne「聖化歸主」,得tio̍h永恆ê性命。

第15到17節是引用耶利米書第三十一章31到34節。
第18節,chit節mā是tùi第七章15節以來,直到第十章17節ê一個結論。作者希望讀者m̄-thang被真chē繁複、外表好看ê祭典禮儀所迷惑,chiah-ê只有ē-tàng hō͘人ê眼目滿足,m̄-koh並bē-tàng解除人ê罪,因為真正ē-tàng hō͘人ê罪得tio̍h赦免ê,乃是上帝ê恩典,而且這恩典是tùi上帝來本身,並無óa靠人ê祭典禮儀。


經文:

希伯來書 10:19-10:39

註釋:

Tùi第19節開始,是另外一段勸勉、警告ê話題。Mā是tùi第19節開始,直到chit本書信ê最後,mā就是第十三章21節為止,談論ê主題lóng是「信心」。Án-ne,thang看出chit本書信ê kui個大概輪廓,就是:第一章到第十章18節,lóng是teh討論有關耶穌ê身分;伊比天使ê地位koh khah崇高(第一到二章),mā贏過摩西、亞倫kah約書亞(第三到四章),koh來以麥基洗德ê身分來比並耶穌基督(第五到七章),然後第八到十章18節lóng kā主題放teh討論有關耶穌就是上帝kah人之間所立新ê約ê記號。chit-má chit段經文就是最後一個部分,討論有關信心ê問題。

第19到20節,chit兩節是真重要ê經文,thang參考第四章16節。
作者tī chia講人thang tńg來到上帝面前,面對tio̍h上帝,kah上帝和好,是因為「藉tio̍h耶穌ê死」所帶來ê救贖恩典,hō͘所有信靠耶穌ê人thang「坦然進入來至聖所」,以前只有tī每年ê「贖罪日」大祭司chiah thang進入「至聖所」,chit-má則連「咱」lóng ē-tàng進入,無koh需要hō͘大祭司來代表咱。另外,就是無koh限定只有「贖罪日」,á是特別ê時間,卻是任何時chūn lóng thang面對上帝,直接kah上帝對話、注意聽上帝ê聲音。因為上帝ê疼已經tī耶穌身上表明出來。

	第21到22節,chia koh一pái強調所有ê信徒lóng一定tio̍h準備潔淨ê心靈來親近上帝。Chit點是非常重要ê認bat,kui本希伯來書beh傳達ê信息:kah上帝立「新ê約」,而這「約」一定tio̍h是真實ê。因為án-ne敬拜上帝需要用真誠ê心靈,這mā是耶穌ê教示。

作者tī chia提起「用已經蒙潔淨、無虧ê良心,kah清水洗過ê身軀,來親近上帝」,這是teh指一個人已經悔改、認罪,而且有受過洗禮ê禮儀來講。作者用chiah-ê詞句,是beh hō͘ chiah-ê已經悔改認罪ê猶太人基督徒知影in lóng已經受過洗禮,只要信靠耶穌,就ē-tàng直接面對上帝,卻m̄是koh一pái tńg來到猶太人傳統ê禮儀裡去走chhōe拯救ê ǹg望。

第23節,「持守」chit-ê詞,意思是要緊緊掠tiâu m̄放已經公開承認ê信仰告白。Chit份信仰告白是teh ǹg望上帝ê赦免kah拯救。希伯來書ê作者koh一pái強調上帝ê應允是真實可靠ê,祂一定會赦免、赦免人ê罪。

第24到25節,chit兩節特別提起當時猶太人基督徒中已經發生ê狀況—有人棄sak了聚會。特別是tī「主ê日子快到」ê時刻,mā就是「末日」teh要來臨,有chit種彼此關心、勸勉,心中ê操心kah不安chiah會減到siōng低ê狀況。

第26節,chit節真清楚表示「故意犯罪」是上帝無法度接受ê事,等於是真難得tio̍h上帝ê赦免。因為信徒「故意犯罪」等於是teh褻瀆、踐踏上帝神聖ê救贖恩典仝款。Koh講,chia ê「故意」一詞,mā有「連續不斷」ê含意,意思是teh指一而koh再、koh再而三ê行為。

第27節,作者講每一個信耶穌ê人lóng會清楚知影有審判。因為án-ne,面對上帝ê審判,就一定tio̍h以「戰戰兢兢」ê態度teh thèng候,卻m̄是隨便無妥當一回事。

第28到29節,chia提起摩西律法規定「只要有兩個á是三個證人證明」某人ê「過犯,就一定tio̍h處死,不蒙赦免」(參考申命記十七:2—7)。如果摩西ê律法lóng án-ne規定,Hit位耶穌是「上帝ê kiáⁿ」,是上帝親自差派到世間來ê救主,人若是kā耶穌ê救恩當做圖謀私利ê工具,á是kā耶穌ê救恩看做廢物仝款,隨意棄sak,he會是甚麼後果?M̄免解釋mā thang清楚。

第30到31節,chia引用申命記第三十二章35節,講上帝必定會報應。因為上帝是一個公義ê上帝,祂bē hō͘被壓迫者一直受tio̍h冤屈。使徒保羅bat引用chit節經文來勸勉羅馬教會ê信徒(參考羅馬書十二:19)。基督徒一直認為:所有ê 被造物,無一項ē-tàng 對上帝隱瞞;萬物lóng暴露tī祂ê 目睭前;咱ê 行踏lóng tio̍h 對祂交帶清楚(全民版)。(四:13),呼籲大家m̄-thang輕忽上帝ê審判。

	第32到33節,希伯來書ê作者tī chia提起信徒中間有人非常勇敢,並無因為「tú-tio̍h真chē痛苦」而放棄信仰。雖然所遇tio̍h ê迫害hō͘人感覺非常難堪,甚至家己已經受到à「侮辱kah虐待」,mā安慰hiah-ê因為信仰受tio̍h迫害ê人,kah in「khiā tī一邊」,這lóng是美好ê見證。

第34節,chia提起真chē信徒所受tio̍h ê困境,就ná親像「囚犯」仝款,甚至連「所有ê財物lóng被奪行ê時chūn」,為tio̍h福音ê緣故mā「甘心忍受」苦難。

第35節,作者深信有chit種堅持ê信徒,將來必定會得tio̍h「極大ê報賞」,因為án-ne,作者鼓勵in「m̄-thang喪失勇氣」。

第36到37節,作者引用詩篇第九十五篇7到11節,詩人提醒以色列人民一定tio̍h趁「今á日」ē-tàng聽tio̍h上帝ê聲音ê時,m̄-thang心硬,而是beh趕緊悔改歸向上帝。作者引用chit種詩歌,就是teh鼓勵信徒ài忍耐,因為上帝審判ê「hit日子」真緊to̍h會來臨,bē「遲延」,卻是「koh過一下á」就會來到。希伯來書ê作者一直有強烈ê暗示:審判ê日子teh beh來臨,bē延遲jōa久,ài忍耐落去,m̄-thang放棄,免得過去忍受ê苦難因為無法度堅持而變成落空,án-ne就真可惜。

第37節,這是引用哈巴谷書第二章4節。
作者主要mā是teh鼓勵眾信徒m̄-thang因為等待來餒志,tio̍h對上帝有絕對ê忠心,án-ne chiah是領受天頂獎賞siōng重要ê憑據。

第39節,chit節是為第十一章先做踏話頭。作者kā chiah-ê猶太人基督徒講,hō͘ in知影有「信心」,chiah ē-tàng hō͘人免tī「沉淪」。Chia所講ê信心,意思是對上帝絕對ê忠實、不懷疑。Koh講,信心,mā是teh指繼續不間斷ê狀態,m̄是某一個段ê時期信心真好,其他ê時段就真差。卻是一直保持無變ê態度,繼續無停持守tio̍h,m̄敢有任何疏忽。經文:

希伯來書 11:1-11:16

註釋:

Chit章是討論有關信心ê問題。因為當時有bē少信徒已經棄sak信仰,離開教會,無koh參加聚會,koh khah嚴重ê是,有人「故意犯罪」污辱了上帝ê聖名。因為án-ne,chit章ê主題內容就是討論關係「信心」是甚麼。作者tùi亞伯開始論述,一直講tio̍h先知撒母耳,內容lóng 著(tio̍k)眼tī「信心」chit-ê題目上。Ài beh特別注意ê是:作者論述「信心」ê時,是teh指對上帝beh有信心,伊是tī chiah-ê基礎上討論信心ê問題。Koh講,mā tùi chit章舉出例來談論信心,thang看出作者對舊約信仰人物非常熟悉。

Chit段經文lóng是用亞伯拉罕做題材,討論關係信心ê問題。
第1節,chit三節為「信心」下了簡單ê定義,講「信心是對所ǹg望ê事有把握,對無法度看見ê事ē-tàng肯定」,chit句話指出對「信心」ê基本觀念:它是超越現實生活範圍時間、空間ê限制。Ài beh特別注意ê是,它是「看bē-tio̍h」以及對tī「將來」ê領域,因為án-ne,絕對m̄是屬tī「過去」ê。

「把握」,指ê是「保證」、一定ē-tàng成就ê意思。Á「肯定」是「證明」。這是當時法庭ê用詞,表示一切已經「定讞」,m̄免koh再辯論、申訴á是hoah冤枉。

第2節ê「古人」,意思是「過去ê長輩」,tī chia是teh指耶穌以前ê信心典範。如亞伯拉罕等人,mā就是本章第4節後面所列舉ê偉大信仰者。作者講chiah-ê信仰前輩會án-ne得tio̍h「上帝ê o-ló就是因為in相信上帝」ê緣故。

第3節,作者對創世記第一章kah約翰福音第一章所講ê「太初」ê創造有表示伊ê觀點:宇宙ê開始,一定tio̍h以信心去瞭解,不是beh親目看見chiah明白。

第4到7節,chit段經文主要teh說明「古人」中三位信仰ê典範,其一是「亞伯」,koh來是「以諾」,第三位是「挪亞」,in三位是舊約聖經中大家所熟悉ê對象。

咱並無清楚作者為甚麼會選亞伯,因為亞伯ê故事並無長,而且無甚麼特別ê記事,有ê只是伊ê獻祭博得上帝ê歡喜,m̄-koh卻遇tio̍h兄哥該隱ê嫉妒而被殺害。「伊雖然死去,iáu-koh藉tio̍h這信心講話」,chit句話是teh指亞伯ê血「tùi地下出聲,向上帝哭訴」(參考創世記四:1—12)。

第二位是用諾,伊就是聖經中兩位無經歷「死亡」中ê一位,另外一位是先知以利亞,in兩位lóng是由上帝直接帶到天頂去。以諾siōng特別ê所在是:伊活在世間總共三百六十五年,一直kah上帝「有密切ê交往」,這就是作者所講ê,以諾tī「伊被提升以前已經得tio̍h了上帝ê歡欣」ê意思。後來「上帝kā伊接去,伊就phah m̄見去」(參考創世記五:21—24)。這是因為伊活teh ê日子lóng一直保持kah上帝「有密切交往」ê緣故。

第三位是挪亞,伊ê故事一直是siōng頂港有名聲下港有出名ê,有關伊ê故事記載tī創世記第六到九章,mā是chit三個人事蹟中篇幅siōng長ê一位。創世記ê作者講挪亞乃是hit-ê時代「惟一ê好人;伊kah上帝有密切ê交往」(參考創世記六:10),chit句話充分表示伊對上帝有絕對ê信心,並且tī生活上有好ê見證。Ài tī犯罪充滿ê環境中,成做「惟一ê好人」,確實是需要非常大ê信心chiah有辦法達tio̍h。因為án-ne,上帝警告伊,祂teh beh毀滅kui個世界,ài伊到山頂造大船,因為上帝beh用大水毀滅祂所造ê世界。只有伊ê全家kah所有清氣kah無清氣ê動植物被挑選進入大船中而得已避難。

第8到10節,tùi第8節開始直到第19節ê經文lóng是teh紹介以色列人民ê祖先亞伯拉罕,伊mā hông稱做「信心之父」。伊被看做以色列民族siōng典範ê「古人」(前輩、祖先)。有關伊ê事蹟記載tī創世記第十二到廿三章。

Tī chiah-ni̍h長ê篇幅中,作者主要teh紹介亞伯拉罕順服上帝ê呼召,以及相信上帝ê應允,beh賞賜hō͘伊kiáⁿ kah土地ê故事。Chit句「kah領受上帝仝款應允ê以撒kah雅各tòa tī帳棚」,chit句話表示tùi亞伯拉罕開始,直到孫á雅各等三代,lóng是過bē穩定ê漂流生活,m̄-koh in lóng對上帝有絕對信心。

第11到12節,chit兩節提起亞伯拉罕ê bó͘「莎拉」已經年老而且「過了生育ê年齡」,m̄-koh卻「相信上帝會持守伊ê諾言」,tī撒拉年滿九十歲ê時,上帝賞賜hō͘伊有娠生kiáⁿ。雖然亞伯拉罕「已經死去,tùi伊一個人所傳落來ê kiáⁿ孫卻像天頂ê星kah海邊無數ê沙粒hiah-ni̍h chē」,而這mā是上帝hō͘ in祖孫三代ê諾言。

第13到16節,chia提起兩個重要ê認bat:

一是亞伯拉罕、以撒、雅各等人,都無進入上帝所應允in beh賞賜ê土地,而且無ná親像上帝所講ê,會有ná親像天頂ê星、海邊ê沙hiah-nih-chē ê kiáⁿ孫。當年雅各kah伊ê kiáⁿ孫進入埃及ê時chūn,家族ê人口mā不過chiah只有七十名而已(參考創世記四十六:27)。離上帝對in所應允ê實在相差siuⁿ遠,特別是當in khiā起ê所在tú-tio̍h嚴重飢荒,iáu koh khah千里迢迢地遷徙到埃及去寄居ê時,in iáu是對上帝ê應允存堅定ê信心。因為án-ne,希伯來書ê作者講in是「到死有信心ê人」。In bē因為無看tio̍h上帝ê應允,就懷疑上帝ê疼,á是失去對上帝ê信心;反tńg存堅定ê信心認定上帝ê應允一定ē-tàng實現,這就是對上帝有絕對ê信心。

二是知影家己tī chit世間只不過是出外人,是旅客。Chit點非常重要,因為有chit種認bat,就會kā希望存khǹg tī上帝手中,hō͘上帝去安排。Tùi聽tio̍h上帝ê應允,直到in由摩西開始帶領以色列人民邁向應允之地,án-ne前後相差大約有長到五百年ê時間,in一直以信心、耐心teh等待。

作者提醒大家,只要人kā心思意念kah性命ê目標khǹg tī上帝hia,對上帝有絕對ê信心ê時,上帝並無會因為人ê軟弱就無koh承認人kah祂之間ê關係。上帝是慈悲ê上帝,祂mā bē人因為一時受tio̍h誘惑棄sak了祂,就記恨、受氣,無koh chhap人,卻是會tī人知影悔改、認罪後,猶原接納人成做祂ê子民。

第16節,chit節ē-sái講是希伯來書作者siōng主要ê用意,teh kā當時受難á是tī信心搖動ê眾信徒講,眾祖先之所以得tio̍h上帝ê祝福kah應允ê果子,是因為in相信有「天頂khah美好ê家鄉」,tī hia,上帝就是in ê上帝,iáu替chiah-ê有信心ê信徒預備了一座城,hō͘ chiah-ê忠實信徒永遠khiā起。

經文:

希伯來書 11:17-11:31

註釋:

Chit段經文除了第17到19節繼續提起亞伯拉罕ê記事外,第20到22節是講tio̍h創世記中描述ê以色列另三位族長,包括有以撒、雅各,kah約瑟。然後tùi第23節開始到第29節,是記載摩西帶領以色列人民離開埃及進入曠野ê記事。Á第30到31節,是記載約書亞帶領以色列人民進入上帝應允之地ê迦南地。

  第17到19節,上一段講亞伯拉罕hō͘ 上帝揀選,並且深信hō͘伊ê應允。Chit段則講亞伯拉罕ê信心,連上帝beh伊獻上「獨子」以撒,伊mā一屑á 都無懷疑地遵照上帝ê旨意。原因是伊深信上帝ê應允kah賞賜,必定會實現,即使伊獻上獨子以撒,上帝iáu是會hō͘伊「Kā以撒tùi死裡領了tńg來」。

第20到22節,chit三節經文提起「以撒」、「雅各」、「約瑟」等,in三位lóng是創世記中族長歷史ê代表者。Tùi亞伯拉罕以後,就是in三位續接族長ê角色。In ê故事分別記載tī創世記第廿七章27到40節;創世記第四十七章29到31節、第四十八章8到20節;創世記第五十章24到25節。Chiah-ê經文lóng共同講述一件事:in祝福下一代,lóng是談及未來ê事,卻m̄是目睭前ê事務。信心,就是對未來有ǹg望並深信不疑。

第21節講雅各tī臨終ê時「扶tio̍h家己ê柺á敬拜上帝」,這並m̄是因為伊年老行動不便,卻是因為kah上帝ê天使相ián ê時,天使tī伊ê大腿窩phah了一下,hō͘伊因為án-ne跛腳(參考創世記三十二:22—32)。

第23到29節,chit段經文除thang參考出埃及記之外,mā thang參考使徒行傳第七章20到44節。Chit段tùi摩西出世開始,講tio̍h摩西帶領以色列人出埃及、入曠野ê情形。

第25節講摩西「無願意tī罪惡中享受片刻ê歡樂」,chit句話是teh指埃及人當teh奴役以色列人民,kā in當做奴隸驅使。Á摩西當時是埃及王子。M̄-koh伊認同家己是希伯來人,拒絕參與迫害同胞ê事。因為án-ne,當伊看見希伯來人被埃及人欺負ê時,便挺身護衛hit-ê被欺負ê同胞。

第26節是希伯來書作者勸勉當時信徒ê話;伊kā大家講,所有ê財寶、人間ê富貴,lóng m̄比上帝ê獎賞重要。m̄-koh beh得tio̍h上帝tùi天頂來ê獎賞,就一定tio̍h有堅定ê信心chiah ē-tàng得tio̍h。

第27節kah第15節意思仝款;亞伯拉罕原本ē-tàng tńg去故鄉,因為對上帝有絕對ê信賴,因為án-ne,亞伯拉罕一離開哈蘭,就無koh回頭。仝款ê,摩西帶領以色列人出埃及後,就無koh tńg去,因為伊看tio̍h未來,看tio̍h上帝所賞賜hit-ê美好ê「流奶kah蜜」之地。

第28節,thang參考出埃及記第十一到十三章。
第29節,thang參考出埃及記第十四章。
第30到31節,chit兩節thang參考約書亞記第一到三章,以及第六章。Chit兩節是記載約書亞帶領以色列人民進入迦南應允之地ê經過。

經文:

希伯來書 11:32-11:40

註釋:

Chit段經文作者做總結,說明歷代信仰前輩所留落來ê足跡,是無法度詳細算得完ê。作者概略地講述chiah-ê信仰ê偉人,lóng bat歷殘酷ê刑罰,m̄-koh堅定ê信心hō͘ in贏過苦難。即使tī in中間有人因為án-ne被「石頭擊斃」(參考歷代志下廿四:20—22)、「被鋸子鋸斷」、「被刀劍刣死」,m̄-koh一絲á都無減低in對上帝順從kah堅定ê信心。

第32節,chit節tùi士師開始講起,直到先知撒母耳kah其他ê眾先知。M̄-koh士師是只有提起以下四位士師,分別是:
基甸,參考士師記第四章6節到第五章15節。
巴拉,參考士師記第六章11節到第八章35節。
參孫,參考士師記第十一章節到第十二章7節。
耶弗伊,參考士師記第十三章24節到第十六章31節等等。
其他士師iáu有俄陀聶、以笏、珊迦、底波拉、陀拉、睚珥、以比讚、以倫、押頓等都無提起。特別ê是只寫「巴拉」,卻無講底波拉。

Koh講,tī君王中只有提起「大衛」一個人而已,而tī先知ê方面只有提起「撒母耳」,其他就用一句「眾先知ê事跡」概括了,而無描述。

第33到34節,chit兩節提起chiah-ê士師之所以ē-tàng phah敗「周圍ê國家」,是因為in「施行正義,領受上帝ê應允」,chia ê「施行正義」,意思是teh指大衛聽從上帝ê話來治理國家(參考撒母耳記下八:15)。

「in堵住獅ê口」,chit句話可能kah 但以理有關(參考但以理書六:18—23)。

「撲滅了燄火」,是teh指但以理ê三位朋友,mā就是沙得拉、米沙、亞伯尼歌,in三人因為拒絕向偶像下拜而被掠tio̍h尼布甲尼撒王面前,尼布甲尼撒王iáu為tio̍h án-ne大發雷霆下令kā in丟入火窯並用比平常燒熱七倍ê燄火燒in,m̄-koh in三人lóng安然無恙。相關記事參考但以理書第三章。

「逃脫了刀劍ê殺戮」,這是teh指先知以利亞(參考列王記上第十九到廿一章)、以利沙(參考列王記下六:31)等境遇。

「擊敗了外國ê軍隊」,chit句話可能指希西家王因為óa靠上帝ê大能,結果圍困耶路撒冷ê亞述軍隊hō͘ 上帝ê天使刣死殆盡,為耶路撒冷解危。
第35到38節,chit段經文kā真chē信仰事蹟lóng合做伙。

「藉tio̍h信心,有kóa婦女接納hiah-ê tùi死裡koh活ê親人」,這可能指撒勒法hit位照顧先知以利亞ê寡婦,先知以利亞hō͘伊ê獨kiáⁿ tùi死裡koh活(參考列王記上十七:17—24),mā可能指hit位接納先知以利沙ê寡婦,先知以利沙mā bat hō͘伊ê kiáⁿ tùi死裡koh活(參考列王記下四:18—37)。

「另外有kóa人拒絕被釋放,寧可死tī酷刑下」,chit句話除了隱喻tio̍h舊約先知撒迦利亞ê遭遇(參考歷代志下廿四:19—22),mā thang講是teh指早期教會信徒tú-tio̍h困境並遭遇迫害,m̄-koh lóng m̄屈服。

第36到38節,mā講出早期教會信徒tú-tio̍h ê迫害是非常嚴厲。作者連續提起幾種慘遭凌辱ê情形,包括「戲弄、鞭phah、捆綁、囚禁、石頭擊斃、鋸子鋸斷、刀劍刣死」等。Chiah-ê描述lóngtī先知運動中thang看會tio̍h,親像:先知以利沙tī路上被一kóa少年人譏笑伊(參考列王記下二:23);先知米該雅則被亞哈王下命令關tī監獄裡(參考列王記上廿二:26—27);先知耶利米則苦難bē少,伊甚至為tio̍h án-ne iáu詛咒家己ê出世(參考耶利米書二十:7、14—18);先知撒迦利亞,mā就是大祭司耶何耶大ê kiáⁿ,伊是hō͘約阿施王命hō͘人用石頭kā伊tī聖殿ê庭園裡phah死(參考歷代志下廿四:17—22);而傳說中先知以賽亞是tī瑪拿西王時代hō͘人用鋸子鋸死ê;約雅敬王bat派人到埃及去掠先知烏利亞押解tńg來國,並命hō͘人kā伊刣死(參考耶利米書廿六:20—23)。另外mā有人為tio̍h信仰ê緣故四界逃亡ê情形。親像tī亞哈王朝ê時代,王宮主管俄巴底就bat救出一百個先知,kā in藏tī磅空裡,以逃避亞哈王ê bó͘耶洗碧ê追殺(參考列王記上十八:4)。

作者用頂面所講chiah-ê人ê信仰見證,來說明早期教會忠實信徒tú-tio̍h ê境況是仝款ê,雖然面臨危險,m̄-koh都無改變in對上帝ê忠心。

  第39到40節,chit兩節是chit章ê結論。作者想講ê一句話,就是chiah-ê人lóng是堅持信仰到最後ê人,mā因為án-ne in thang「領受」khah美好ê賞賜。雖然chiah-ê人都無tī in有生之年看tio̍h上帝hō͘ in ê「應允」,ē-sái講是in tùi bē改變心意,mā無因為性命tú-tio̍h困境、危險,甚至面對死亡ê威脅有一絲á ê搖動,in iáu-koh堅持所信ê。作者想beh表達一個重要ê信念:並m̄是一定會看tio̍h成果出現chiah是有信心。信心是對未來性命ê ǹg望,mā就是第1節所講ê,是「對所ǹg望ê事有把握,對無法度看見ê事ē-tàng肯定」。

另外一點:信心,是超越時間、空間限制ê。作者一再引用舊約信仰偉人為例,主要teh說明:chiah-ê人mā會kah chit-ê代有信心ê人同齊得tio̍h上帝ê應允。換句話講:只要有信心,就bē致意時間ê早暗,mā無受地理空間ê限制,頂一代kah chit-ê代ê信徒tī耶穌基督內面lóng是一家人。

經文:

希伯來書 12:1-12:29

註釋:

續接第十一章講tio̍h有關信心ê問題,作者kā焦點轉移到耶穌基督ê身上。作者先tī第十一章一一提出舊約聖經中ê信仰偉人來作見證,供當時代ê眾信徒參考,看過in ê信仰見證了後,伊ài基督徒學習耶穌基督,想像耶穌基督是怎樣以信心忍受性命ê苦難,伊khah強調ê是:真正信心是會堪得考驗ê。如果信心不堪考驗,án-ne就無法度講是信心。因為真實ê信心是得tio̍h夠額ê氣力去面對性命ê苦難,chit種信心chiah有意義,chiah有存在ê價值。因為án-ne,咱mā thang看tio̍h作者tī chit章所提起ê,lóng是kah實際生活有關ê。換句話講,學習耶穌基督ê信心,就是在學習怎樣kā信心應用tī生活中,因為耶穌基督就是kā信心實踐teh生活裡。Án-ne,就ē-tàng知影信心m̄是用講ê,卻是一定tio̍h tī每日ê生活中實踐出來。

第1節,作者ài大家排除一切困難,kā焦點khǹg tī耶穌基督身上;伊就是咱信心ê源頭kah結尾。Ná親像使徒保羅ài用競技場上ê賽跑仝款,希伯來書ê作者mā用「奔走」來形容信仰ê歷程。如果有障礙物tī路上,就一定tio̍h kā它除掉,若無,無法度來到最後ê終點。信仰是一場競賽,kiu-kiu就輸à。只有勇往直前chiah thang期待勝利ê結果。

第2節,ē-sái講是chit章ê中心主題;作者希望基督徒會kā目標放在學習耶穌基督。Tī第十一章,作者舉了真chē例lóng是kah信心有關ê好見證者。M̄-koh作者並無希望tī有真chē例thang看了後,反tńg看見基督徒親像一個無設定好目標ê競賽者四界東張西望,bē記得siōng美好ê目標。伊只希望大家會專心一意ê注目看耶穌基督;伊就是所有基督徒信心ê建造者,mā是終極目標。

	第3到4節,這是一段真有意思ê經文;作者勸勉基督信徒ài kā焦點khǹg tī耶穌基督ê身上,伊希望大家多想看耶穌基督kah十字架ê意義。Chit點mā是使徒保羅寫phoe hō͘哥林多教會所講ê,伊只傳耶穌基督kah伊ê十字架。Á十字架就是苦難。作者提起十字架ê痛苦,是tùi hiah-ê人心中ê「憎恨」引起,chit種憎恨是因為罪ê緣故。M̄-koh相對tī基督徒所受ê苦難,尚且iáu bē致使像耶穌基督án-ne受tio̍h十字架仝款ê苦難。

第5到6節是引用箴言第三章11到12節ê經文,kā上帝ê管教譬喻成父母對子女ê管教仝款,是為tio̍h gín-á好。講上帝ê管教,是為tio̍h beh hō͘所有信靠ê人lóng得tio̍h益處。作者講上帝ná親像父母teh「鞭phah伊所收納ê每一個kiáⁿ」,用chit種方式來「管教」忠心tī耶穌基督ê人,伊講這就是上帝ê疼。Chit種觀點thang參考詩篇第一○三篇13節,詩人講父母怎樣疼子女,上帝mā是án-ne疼惜祂ê子民。

第7到11節,chit段經文ê重點是tī最後兩節,作者講:苦難並m̄是平白無故來到,上帝mā bē冤枉人,其中lóng是有上帝ê旨意。作者kā苦難當做是上帝管教ê方式,為tio̍h是beh導正人ê錯誤á是hō͘伊koh khah美好。

作者tī chia提出兩點:
一是上帝ê管教,為tio̍h是beh hō͘咱成做聖潔ê子民。作者提出信仰觀念上非常重要ê認bat:上帝是「聖潔」ê,因為án-ne,屬tī上帝tī基督耶穌內面ê子民mā一定tio̍h mā「聖潔」chiah thang。這mā是摩西轉告以色列人民一定tio̍h認清ê事(參考利未記十九:1—2)。換句話講,聖潔ê上帝,bē允准祂ê子民是隨便、lah-sap、不守規矩、紛亂ê。Á聖潔ê siōng基本要件,就是tùi忠實開始做起。

二是上帝ê管教,為tio̍h是beh hō͘基督徒「ē-tàng結出平安ê果子,過正直ê生活」。

所謂「平安ê果子」chit句對照第十章19節所講ê:「咱藉tio̍h耶穌基督ê死thang坦然無驚惶進入來至聖所。」Tī猶太人ê觀念中「至聖所」乃是上帝khiā起ê所在。換句話講,藉tio̍h耶穌基督ê死,所有信靠伊ê人thang「坦然無驚惶」tńg來到上帝ê面前。

Chit種tī耶穌基督內面ê平安,是贏過性命苦難ê平安,因為耶穌基督已經贏過chit世界ê苦難(參考約翰福音十六:33)

  第12到13節,參考以賽亞書第三十五章3節。
先知以賽亞ê詩歌主要是針對teh beh來臨ê拯救,對以色列受苦ê人民發出拯救信息中ê一句詩歌,表示上帝beh帶領以色列人民,hō͘ in thang挺直khiā立起來,m̄免koh再驚惶。希伯來書ê作者引用chit句詩歌mā是chit-ê意思,ài所有基督徒勇敢向前行,m̄免驚惶,因為有koh活ê耶穌基督同在,必定ē-sái「跛了ê腳」重新「得tio̍h氣力」thang自由行走。

第14到15節,希伯來書ê作者一再強調基督徒應該過「聖潔ê生活」,而依使徒保羅ê看法,基督徒ê聖潔生活應該kah chit-ê世界有所區隔(參考羅馬書十二:1—2)。作者講無過聖潔ê生活,「就無人ē-tàng見tio̍h主」,這表示聖潔是基督徒身上ê記號。

「Tio̍h努力kah人和睦」,chit句話thang參考羅馬書第十二章18節。
Tī chit段經文中,作者一再重複「tio̍h謹慎」,不beh hō͘上帝ê恩典「會失去」,mā m̄-thang成做「遺害人群」ê「有毒植物」,這是teh指hō͘別人會失去上帝tī耶穌基督內面拯救ê恩典,去拜偶像神明(參考申命記廿九:18)。

第16節a句,chia講「淫亂」,這是teh指對上帝無忠實,mā就是信仰混淆ê意思。M̄-koh mā thang講是teh指tī性生活上無檢點。使徒保羅就bat嚴厲譴責哥林多教會發生chit款tāi-chì(參考哥林多前書五:1)。

第16節b句到17節,chia用以掃為例,thang參考創世記第廿五章27到34節,以及第廿七章有關以撒為雅各祝福,m̄-koh無為以掃祝福ê故事。希伯來書ê作者引用chit種故事背景,主要teh說明一件事:如果基督徒無過聖潔ê生活,等於是teh出賣家己ê身分仝款。上帝tī所有信了耶穌基督ê人ê身上做「印記」(參考哥林多後書一:22,以弗所書一:13)。

  第18到24節,作者想beh kā「西奈山」kah「錫安山」做一個對比;「西奈山」是上帝頒佈誡命hō͘摩西轉交hō͘以色列人民ê所在。當摩西chhōa以色列人民接近「西奈山」準備接受上帝ê誡命ê時,上帝用雲彩、火燄等遮tòa in(參考出埃及記第十九章、廿四:12—17)。對以色列人民來講,「西奈山」ê經驗是驚惶ê,mā是頂真ê律法規範,kah嚴厲ê懲罰。這是舊約所描述上帝居所ê部分。Á「錫安山」所表明ê是有新約ê含意,是kah舊約無仝。希伯來書ê作者引用「錫安山」ê「上帝居所」觀念,來譬喻上帝所khiā起ê天頂。是人thang接近ê所在。Tī第十章19到20節,作者表示耶穌基督已經替所有信靠伊ê人,鋪好勢一條通往上帝「至聖所」ê道路,大家thang「坦然無驚惶」kah上帝面對面。Á耶穌基督以伊tī十字架上所流落來ê血鋪出chit條通道。因為耶穌基督就是上帝kah人之間ê中保。

第25到29節,這是作者koh一pái語重心長地勸勉猶太人基督徒,m̄-thang bē記得過去以色列人民ê祖先tī出埃及入曠野時代hit段ê時期所犯ê錯誤,ná親像頭前一段所提起ê tī西奈山下,in得tio̍h上帝透過摩西頒佈hō͘ in ê律法誡命,ē-sái講是以色列人民並無遵守,mā因為án-ne,in ê祖先lóng受tio̍h上帝嚴厲ê懲罰(參考出埃及記第三十二章)。chit-má,上帝是親自差遣伊ê獨生kiáⁿ耶穌基督來到世間,親自kā hit-ê永恆性命ê信息傳hō͘所有信靠耶穌基督ê人,主要目的mā只有一點:就是希望所有信徒ē-tàng專心事奉上帝,用敬虔ê心敬拜上帝。作者提醒所有ê信徒:上帝雖然憐憫,卻mā是「毀滅ê火」。這是引用申命記第四章24節:「因為上主—lín ê上帝像熾烈ê火燄;伊不容忍任何kah伊對立ê神明。」作者有一個心願:希望所有基督徒tī chit迫害來臨ê時刻,m̄-thang受tio̍h誘惑有放棄信仰ê念頭,而是beh有堅忍ê信心直到世界ê末à。

經文:

希伯來書 13:1-13:25

註釋:

有kóa聖經學者認為chit章是屬tī希伯來書ê「附錄」部分。M̄-koh mā有kóa聖經學者認為m̄是án-ne,認為chit章tú好ē-tàng看出希伯來書ê作者ài讀者知影一件重要ê信息:如果信仰只是一種理論ê講詞,無實際生活ê指導,則希伯來書kā會hō͘人感覺它是不切實際ê一本經冊。作者寫chit章,就是beh hō͘讀者知影:信仰應該確實在生活上見證出來。無chit種見證,信仰就真容易落入空談,失去意義。

	Án-ne,thang看出chit本經冊主要teh討論一個重要ê主題:信心。特別是tī第十章39節ê所在,作者用「咱並m̄是退卻而沉淪ê人;咱是有信心而且得救ê人」chit句話,為第十一章做一個踏話頭。因為第十一章kui章lóng teh討論有關「信心」ê問題。然後tī第十二章,作者以耶穌基督做討論「信心」ê議題,伊講:「咱tio̍h注視耶穌,因為伊是咱信心ê創始者kah完成者。」(十二:2a)chit句話mā是kui本希伯來書siōng重要ê一句話,mā thang用chit句話來作結論。希伯來書ê作者siōng主要ê目的,就是beh hō͘猶太人基督徒知影信靠耶穌基督絕對是正確mā是應該ê,如果無信靠耶穌基督,人ê性命面臨苦難ê時chūn,會m̄知如何是好,甚至會失去本來對性命ê期待。所以伊用chit句話來說明耶穌基督乃是一切信心ê開始kah結束。

	續落來第十三章作者提起幾點kah早期教會團契生活有關ê事,包括:(1)兄弟之間ê hō͘愛;(2)接待外出客旅ê,而這mā是摩西律法ê規定,因為以色列人民bat tī埃及做奴隸(參考利未記十九:33—34);(3)關心hit-ê些tī監獄中受難ê人;(4)婚姻ê關係tio̍h忠實;(5)bē-tàng貪心;(6)記念傳道者等。

第1節,「Lín tio̍h常有手足相疼之情。」chit句thang參考約翰一書第四章20到21節;羅馬書第十二章10節。愛,就是先tùi疼家己ê兄弟姊妹開始。

第2節,「tio̍h接待出外人到lín厝裡。Bat有人án-ne做,竟tī無意中接待了天使。」,chit節thang參考創世記第十八章描述亞伯拉罕接待三位出外人,結果in竟然是接待了上帝kah兩位執行命令ê天使。

第3節,chit節提起「會記得」tī監獄中「坐牢ê人」,以及「會記得hiah-ê tī患難中ê人」,而且lóng強調「kah-ná lín mā kah in同齊坐牢」,á是「kah-ná lín mā tī患難中仝款」,這tú好teh說明kah苦難者同受苦ê基本精神(參考羅馬書十二:15,哥林多前書十二:26a)。耶穌基督mā bat強調過,tī審判日子來臨ê時,去探望tī監牢裡ê人,tī天頂會得tio̍h一大獎賞(參考馬太福音廿五:36)。Chit節mā反應了初代教會有真chē基督徒受tio̍h嚴厲迫害ê事件,被關入監獄ê信徒mā真chē。

第4節,chit節提起對婚姻ê關係,一定會嚴格守「約」ê關係。舊約聖經一再強調上帝kah以色列人民之間ê關係,就ná親像夫婦一般(參考以賽亞書五十四:5、六十二:4,耶利米書三十一:32,以西結書十六:8,何西阿書二:16)。耶穌基督teh教導民眾ê時,就真清楚表示,除非有婚外情ê事發生,若無,就應該tio̍h堅守雙方所立ê婚約(參考馬太福音五:31—32)。作者mā強調淫亂ê行為,上帝絕對m̄准。

第5節,「m̄-thang貪慕錢財,tio̍h滿足tī家己所有ê。」耶穌基督mā勸勉民眾tio̍h「躲避各種ê貪婪」,因為「一個人無論怎樣富裕,伊ê真性命不在乎伊有jōa-chē財產」(參考路加福音十二:15)。使徒保羅就真清楚講「貪婪等於拜偶像」(參考以弗所書五:5,歌羅西書三:5),伊mā勸勉提摩太tio̍h kā信徒講,學習知足ê重要性(參考提摩太前書六6—10)。

第7節,chit節提起過去傳福音hō͘ in人,有ê因為迫害而喪失性命,有ê終生tī福音事工上確實是鞠躬盡瘁,chiah-ê人lóng留落來了美好ê信仰模樣,是值得新一代信徒學習ê典範。

「向lín傳上帝信息ê人」,chit句話指ê就是耶穌基督。這mā是使徒保羅所講ê,伊只傳耶穌基督kah伊死tī十字架ê信息(參考哥林多前書二:2)。

第8節,chit節真清楚講tio̍h只有耶穌基督是tùi上帝來ê,伊chiah是永遠存在。人ê世代真緊會過去,包括君王、領袖、財富、知識lóng仝款。

第9節,並無清楚說明甚麼是「怪異ê學說」,m̄-koh接落去則提起「m̄-thang óa靠食物ê規例」,有可能是早期教會有kóa信徒真講究lim食ê問題。Ná親像使徒保羅寫hō͘羅馬教會、哥林多教會ê信lóng提起lim食問題仝款(參考羅馬書十四:14—23,哥林多前書八:1—13)。可能因為猶太人對清氣kah無清氣ê食物有過度ê潔癖,致使tī教會裡mā引起爭執。作者tī chia強調,真正信仰bē受tio̍h食物ê影響。

第10到12節,猶太ê大祭司獻祭ê是動物,而燒chit種牲祭是tī耶路撒冷城外,而tī聖殿完成chìn前是tī聖幕ê營外。M̄-koh耶穌基督是kā家己當做獻祭tī十字架上,而伊是hō͘帶到耶路撒冷城外ê各各他。伊用死tī十字架上流出來ê寶血洗盪人ê罪。

第13節,chit節是teh鼓勵猶太人應該去chhōe耶穌基督獻祭所帶來ê救恩,而siōng好ê方式就是「分擔祂所受ê凌辱」。因為kah耶穌基督同死,就會跟tòe耶穌基督同koh活(參考羅馬書六:8—9)。因為耶穌基督已經甘願被釘死來救贖人類,咱應該tio̍h學習祂ê模樣願意為福音忍受一切凌辱。

第14節,「咱無永久ê城;咱是teh走chhōe hit-ê將來ê城。」chit句話真清楚teh說明這世間ê一切lóng是目nih-á ê,m̄-koh tī天頂ê chiah是永遠ê,使徒保羅mā強調chit種信仰認知(參考腓立比書三:14)。

第15節,作者強調基督徒是會公開「宣認」耶穌基督ê名(參考羅馬書十:10),用chit種方式來表示榮耀上帝ê名。

第16節,會知影「行善kah幫助別人」,因為上帝歡喜人做chit種事(參考使徒行傳二十:35,羅馬書十二13)。

第17節,作者tī chit節已經說明傳福音ê工作,就是tī「看顧」人ê「靈魂」,作者強調tio̍h「聽從傳福音工作者」ê教導,因為傳福音工作者lóng「beh向上帝交帳」。傳福音工作者siōng歡喜ê事,就是看見信徒會聽從in ê教導,án-ne,tī福音ê事工上in會jú做jú歡喜。顛倒,in「會灰心」,án-ne對傳福音工作者kah信徒來講,都無好處。

第18到19節,提起「代禱」ê重要性。這是基督教團契生活中真重要ê信仰功課。為傳福音工作者代禱是一件真重要ê事。

第20到21節,這是作者為收phoe者ê祈禱kah祝福。Chia提起耶穌基督就是「大牧者」,而耶穌基督mā自喻為好ê牧者(參考約翰福音十:11—16)。
Chia強調上帝就是賞賜「平安」ê神,mā藉tio̍h耶穌基督內面成全了上帝tī每一個信徒身上ê拯救工作。

第22到25節,chit段經文是此信ê結尾。第23節講提摩太bat被關tī監獄裡。伊kah使徒保羅同時tī羅馬監獄,因為án-ne,有人認為希伯來書就是使徒保羅ê作品。伊tùi監獄寫phoe hō͘腓立比教會、歌羅西教會,lóng同時提起提摩太ê名,講in兩人同時寫phoe(參考腓立比書一:1,歌羅西書一:1)。不過mā有可能是別人寫ê,hit人當時mā tī使徒保羅身邊。

重新查詢