重新查詢  A+放大  A-縮小
經文:

以斯拉記 1:1-1:11

註釋:

歷代志下第三十六章22到23節有記載,波斯皇帝塞魯士命令,beh hō͘以色列人民tńg來到耶路撒冷去,伊並且beh為以色列人民建造一座殿宇。Á以斯拉記第一章開始就寫tio̍h:「當波斯王古列元年,因為beh 應驗上主託耶利米所講ê 話,上主就激動波斯王古列 ê 心,hō͘ 伊宣布 tī 全國。(全民版)」án-ne看起來,以斯拉記thang講是歷代志經冊ê續篇,是記載有關以色列人民回鄉,以及in重新tńg來到以耶路撒冷為宗教信仰中心,kah in ê信仰生活之情形。

重新tńg去故鄉巴勒斯坦了後,in kā它改稱做「猶大」,並m̄是只有猶大支族ê人,卻是全體以色列民族。M̄-koh因為早tī主前721年,北國以色列被亞述帝國消滅,北部支族ê以色列人民大多數受賣到各地去做奴隸,人口大量減少。Á南國猶大是tī主前586年被巴比倫帝國hō͘消滅,m̄-koh南國ê以色列人民是hông集體掠到巴比倫去做奴隸,in是生活tī類似集中營ê迦巴魯河邊地區(參考以西結書一:1)。因為án-ne,當ē-tàng tńg去故鄉ê時,絕大多數ê人lóng是猶大支族,其他支族ê人已經是零零san-san無chē。因為án-ne,tùi巴比倫tńg去故鄉ê人,後來就lóng hông稱做猶大人á是猶太人)。

第1節,chit節講「波斯皇帝塞魯士登基ê第一年」,就是tī主前538年,mā就是伊ê軍隊tī主前539年10月攻落巴比倫後,取代巴比倫統治巴勒斯坦。Án-ne,亞述帝國之內mā有bē少以色列人民當年被俘擄後,就khiā起tī亞述統治區之內,taⁿ mā lóng tī巴比倫帝國統治之下。

塞魯士皇帝統治波斯ê時間是主前559到530年,mā是創立波斯王朝ê第一位皇帝。伊ē-sái講是以色列民族被外族統治ê時代,siōng好款待以色列民族ê統治者。Mā因為án-ne,連先知以賽亞lóng稱伊為上帝ê奴僕,beh替上帝「牧養」子民,並且「執行旨意」(參考以賽亞書四十四:28),甚至認為塞魯士就是上帝所膏立ê君王(參考以賽亞書四十五:1)。伊ê出現,早tī先知耶利米ê預言中,講以色列民族kā tī巴比倫經過「七十年」ê奴隸生活,然後上帝會消滅巴比倫chit-ê國家(參考耶利米書廿五:12—14)。Tùi chit章mā thang看出,kui個歷史改變ê背後,lóng有上帝ê手teh主導tio̍h。祂帶領順服祂旨意ê子民行過siōng艱辛ê路途,同時,mā懲罰hiah-ê棄sak祂ê子民。

第2到4節,chit段經文是有關波斯皇帝所下ê詔書ê內容,kah第六章2到5節所記載ê無仝。其實這是兩種無仝ê文字;前者是用以色列人民被俘虜到巴比倫時代所用ê希伯來文寫ê,後者是用in ê母語亞蘭文寫做ê,而且留落來存為官方檔案資料ê路用。主要內容是關係重建耶路撒冷聖殿,hō͘伊成做敬拜ê所在。

    Tī chit份詔書中,siōng特別ê所在是塞魯士皇帝mā承認耶和華上帝是伊ê上帝,對伊啟示應該做ê事,就是beh差遣塞魯士皇帝幫助以色列人民tńg去故鄉,重建荒廢ê家園,並且重建敬拜上帝ê聖殿。Koh講,chit份詔書mā提起ài波斯ê子民:「如果tī流亡ê子民中,有需要幫助chiah ē-tàng tńg去ê,厝邊會幫助in,hō͘ in金銀、物件、cheng-seⁿ,mā tio̍h為耶路撒冷ê上帝聖殿獻上自願祭。」這ná親像當年摩西帶領以色列人民tio̍h離開埃及ê時,摩西tio̍h以色列人民「向埃及人索取金銀首飾kah衫褲」,用chit種方式「以色列人帶走了埃及人ê財富」(參考出埃及記十二:35—36)。這表明一個真重要ê隱喻:以色列人民m̄是奴隸。因為奴隸無法度帶走任何物件。In是有尊嚴ê族群,因為án-ne,離開ê時是富足ê,m̄是空手tńg去。	

第5到6節,講tio̍h m̄-nā皇帝塞魯士好款待in,因為án-ne,伊ê波斯人民mā聽從皇帝塞魯士ê命令,好款待以色列人民,紛紛the̍h「值錢ê禮物hō͘ in,另外iáu有自願為聖殿奉獻ê禮物」。

不過,tī祖先出埃及ê時,in是用「索取」ê方式,mā就是講因為有大災難發生tī埃及,埃及人並m̄是心甘情願地主動the̍h出來hō͘ in。會án-ne hō͘以色列人民,為tio̍h是beh ài in趕緊離開埃及,免得繼續帶來災禍。M̄-koh chit-má ê波斯人是自願地幫助出錢、出力幫助in重回家鄉。第5節chia特別提起猶大kah便雅憫ê族長,是因為chit兩個支族是南國猶大ê人民。可能北方ê以色列人民已經hō͘ in寄居地ê人同化得真嚴重,因為án-ne,談論「以色列」chit-ê名詞kah-ná有jú來jú遙遠ê感覺。另外一方面,猶大乃是以色列十二支族中siōng大族,人口siōng chē,而且早已經kā西緬支族ê人併入其中,而且集體被巴比倫掠去khiā起tī集中營區中,因為án-ne,當波斯取代巴比倫ê時,就直接以「猶大」teh代表全部以色列民族。

「祭司kah利未人」,in就是專門teh負責耶路撒冷聖殿祭祀禮儀工作ê宗教師。chit-má波斯皇帝塞魯士講beh幫助in回鄉重建耶路撒冷聖殿,因為án-ne,in mā tī第一批回鄉浪潮中,而這第一批ê行動,真可能就是tī主前537年7月開始(參考三:1)。

第7到8節,chit兩節thang參考列王記下第廿四章13節、第廿五章13到17節、以及歷代志下第三十六章10節、第三十六章18節等等經文lóng有記載講,巴比倫軍隊攻入耶路撒冷ê時,洗劫了聖殿真chē貴重ê器具。In帶走chiah-ê聖殿器物,主要就是帶tńg來khǹg tī巴比倫人ê神廟中,供俸hō͘ in所崇拜ê神明,表示in ê神phah敗以色列人民ê上帝ê意思。M̄-koh chit-má,波斯皇帝塞魯士消滅巴比倫帝國了後,決定釋放以色列人民回鄉tńg去重建家園kah聖殿,伊就kā chiah-ê擄自耶路撒冷聖殿ê貴重器物,全部lóng the̍h hō͘ chiah-ê準備回鄉tńg去ê猶大人民。為tio̍h beh表示真誠心意,塞魯士iáu特別派皇家財政大臣米提利達,由伊親自kā所有ê聖殿物件lóng點交hō͘「猶大省長設巴薩」帶tńg來到耶路撒冷。「設巴薩」chit-ê名是波斯名,是塞魯士皇帝所任命ê猶大省省長(參考五:14)。

第9到11節,這是一份簡單ê清單,說明所有聖殿貴重ê器物共計有「五千四百件」,設巴薩kā chiah-ê器皿lóng帶tńg來到耶路撒冷。

經文:

以斯拉記 2:1-2:70

註釋:

Chit章主要是記錄tùi巴比倫tńg去故鄉耶路撒冷kah猶大ê宗族名單總人數,這第一批人數共計有四萬二千三百六十名。另外iáu有男女奴僕是七千三百三十七名,以及男女歌手二百名。Tī尼希米記第七章mā有一份仝款ê名單。不過兩份名單中ê領袖人物無仝;tī以斯拉記只記載十一名,尼希米記則記載十二名,有意表明he是「十二支派」ê意思。Koh講,chit份名單所提供ê人數mā kah尼希米記第七章所提供ê數目無仝。

第1到2節,tùi chia看tio̍h真chē人tùi開始就準備回鄉。Chia mā提供了所羅巴伯等十一位領袖人物ê名單。若是對照尼希米記第七章7節ê名單,mā á是發見有差別,而且尼希米記提供ê名單是十二名,多了一位「拿哈瑪尼」,其他人名ê差別,真可能是kah拼音ê方式有關。

第3到20節,chit份名單主要是用家族單位記錄落來參與回鄉行列ê人數。

第21到35節,chit份名單是用祖籍,mā就是khiā起ê城市當做登錄基準。

第36到54節,chit段真重要,說明回鄉行列中,有一陣人是專為tio̍h重建聖殿而加入。In是祭司kah利未族人,以及聖殿ê工別人族。Thang án-ne瞭解:kui個亡國事件所beh說明ê意義是棄sak上帝所帶來ê結果。因為án-ne,回鄉siōng重要ê工作之一,就是beh重建信仰。Á tī in看起來,重建信仰ê第一步就是重建耶路撒冷聖殿,hō͘伊成做敬拜ê中心。希望透過聖殿,koh一pái連結以色列民族,並且tńg來到上帝ê面前。

第55到58節,chia特別提起「所羅門奴僕」ê宗族,以及「聖殿工人」ê後代,kā chit兩族群連結做伙,原因是當以色列人民進入迦南地了後,無消滅ê迦南人。Chiah-ê人包括有亞摩利人、赫人、比利洗人、希未人,kah耶布斯人等,所羅門kā in徵召當勞工,參與建造耶路撒冷聖殿ê工作(參考列王記上九:20-21)。Chiah-ê人真可能lóng是懷有特別ê技能。人數有「三百九十二人」。

第59到60節,有趣味ê是tī chia有一陣人,in是「無法度證明家己是以色列人ê後代」。M̄-koh卻參與猶大人民回鄉ê行列,這真親像當年出埃及ê時,mā有一陣外族人kah以色列人民同行(參考出埃及記十二:38)。Á chit-má chiah-ê人共計有「六百五十二名」。

第61到63節,chit段經文是講tio̍h有關一kóa chhōe bē-tio̍h族譜來證明in是屬tī祭司家族ê人,in是哈巴雅、哈哥斯、巴西萊等。因為án-ne,無法度參與祭司ê工作。因為摩西律法有真嚴格規定,「若m̄是亞倫ê後代絕對bē-tàng到祭壇向上主燒香」(參考民數記十六:40)。因為tī摩西時代,bat發生過「可拉事件」。等到祭司透過「烏陵kah土明」來證明in確實ē-tàng參與祭司ê行列chiah thang。

第64到67節,chit段經文除了提供總人數外,mā提供了運輸用ê動物,包括馬、騾、駱駝,kah驢á等。Chit對回鄉交通有真大ê幫助。

第68到69節,chia真清楚說明in tńg到了故鄉耶路撒冷,而且到已經被燒毀ê聖殿舊址,必定是看見變成廢墟ê聖殿,beh tī hit-ê荒廢ê土地頂面重建聖殿,帶有非常特別ê性命意義。因為án-ne,真chē族長lóng紛紛獻上「自願祭」ê禮物,回鄉ê民眾mā熱烈參與捐獻,共計有chē kah「金子五百公斤,銀á兩千八百公斤,iáu有一百件hō͘祭司ê禮服」等。Tùi chia mā thang看tio̍h chit群回鄉ê猶太人並m̄是sàn-chhiah者,應該thang講是經濟富裕ê人。因為án-ne,chiah會有第65節所提起ê「男女奴僕」chē kah「七千三百三十七名」,佔kui個回鄉人數ê「四萬二千三百六十名」是六比一,應該是真koân ê比例。

第70節,chit節mā大略說明回鄉後,chiah-ê無仝家族kah族群,就各自tńg去家己ê故鄉、城鎮。Á祭司kah利未人,mā有一部ê人是tòa tī耶路撒冷。

經文:

以斯拉記 3:1-3:13

註釋:

Chit章主要teh說明tńg去故鄉耶路撒冷ê猶大人民,in怎樣重新開始敬拜ê禮儀。無聖殿ê日子,in先tùi起造祭壇開始,mā就是先tī一個簡單ê所在開始敬拜上主,m̄-koh一切獻祭禮儀lóng遵照摩西律法ê指示。

第1到2節,「七月」,這是teh指主前537年,mā就是in回鄉ê hit年。In已經回鄉,而且已tī家己ê家鄉安頓了後,就「同心一意」去耶路撒冷聚集,為tio̍h是beh討論有關重建聖殿ê事。當in聚集後,就tī耶書亞、所羅巴伯等領袖ê帶領下,決定先起造祭壇敬拜上帝。

第3節,這是比較困擾ê問題,m̄知為甚麼in會「驚惶當地ê居民」?所謂當地ê居民,就是hiah-ê原住民,mā就是早to̍h tī in chìn前就khiā起tī迦南地ê人,in後來因為以色列人民攻入,並且佔領迦南地,而成做奴隸,á是hō͘ in變成「順民」。M̄-koh因為巴比倫帝國ê侵入,hō͘ in成做被「解放ê子民」。Taⁿ看tio̍h in tńg去,是m̄是對in抱tio̍h報復之心?有可能是in過去無好款待原住民,chit-má家己mā成做波斯統治下ê「順民」,地位仝款,驚惶就koh khah明顯。因為長到半世紀,in ê身分是hō͘巴比倫俘虜ê奴隸,地位顯然比chiah-ê無被俘虜ê原住民低。另外一點,chiah-ê人mā可能m̄是迦南地ê原住民,卻是被亞述帝國á是巴比倫帝國tùi外地引入來,beh kah以色列民族「通婚」ê族群,想beh藉這消滅以色列民族家己認為是「聖潔子民」ê優越感(參考十:2—4)。

第4到6節,chit段經文講回鄉了後ê以色列人民,in lóng真敬虔地遵守摩西律法所規定ê禮儀守節期,而且mā照規定獻祭。雖然in iáu未開始建造聖殿,m̄-koh已經有祭壇,就先tùi獻祭ê事辦理,一點mā不含糊。

第7到9節,chit段經文描寫回鄉ê以色列人民開始進行建造聖殿ê工程。因為建造聖殿乃是非常神聖ê大事,因為án-ne,包括祭司、利未人lóng全部投入建造聖殿ê計畫。而且是所有二十歲以上ê利未人lóng被派來監督重建聖殿ê工程。

Chit pái建造聖殿ê地點就是tī原本聖殿ê所在,mā就是tī原址重建,而且以當年所羅門建造ê聖殿規格,當做koh一pái重建ê根據。第7節講in進口黎巴嫩ê香柏樹,kah所羅門當年仝款,in用民生物件向泰爾kah西頓人換來黎巴嫩ê香柏木,然後經過海運輾轉經過約帕運到耶路撒冷聖殿ê所在地址,可見建造聖殿ê工作必定需要一段真久長ê時間chiah ē-tàng完成,除了先進行奠基工作外,koh來就是久長ê施工。M̄-koh拖延聖殿ê重建是無好ê現象,tùi先知哈該ê作品就thang看出chit種問題(參考哈該書一:2—5)。

第10到11節,記載聖殿建造是tùi奠基禮拜開始,禮拜是非常隆重地照大衛時代傳落來ê o-ló上帝之禮儀方式舉行。

第12到13節,chit兩節thang看出in渴望重建聖殿ê迫切kah使命感。特別是對tī hiah-ê被俘虜ê人,尤其是bat親目見證過去聖殿榮耀ê老年人來講,taⁿ koh一pái看見重建聖殿工程開始,必定感觸真深。對chiah-ê人來講,重建聖殿mā是一種贖罪ê心,in希望ē-tàng因為án-ne hō͘ kiáⁿ孫tī信仰上ê態度ē-tàng koh khah敬虔,mā期待ē-tàng因為án-ne得tio̍h上帝ê憐憫,脫離伊族順民ê身分。

經文:

以斯拉記 4:1-4:10

註釋:

Tùi chit章開始,一直到尼希米記lóng是關係建造聖殿過程中,發生ê kúi-nā pái衝突。其實,就是因為有chit章所提起ê衝突,chiah會koh khah明白為甚麼tùi第七章了後,以斯拉記會用hiah-ni̍h長ê篇幅描寫以斯拉積極介入異族通婚ê事,伊強烈要求若是通婚ê對象,無願意歸向上帝,就一定tio̍h離開,就是因為建造聖殿ê事被阻礙而延誤。

Chit段經文是記載有關回鄉重建聖殿ê猶大kah便雅憫之仇敵,mā表示beh參與重建聖殿ê工作,m̄-koh tī被拒絕了後,就想出所有ê辦法上冊波斯皇帝亞達薛西,控告hiah-ê m̄ hō͘ in參與重建聖殿ê人。

第1到2節,chia提起「猶大kah便雅憫人ê仇敵」,這是teh指非猶太人,mā m̄是北國ê以色列人民。In就是亞述帝國是tī主前721年攻陷北國以色列首府撒馬利亞,亞述皇帝以撒哈頓(主前681到669年),tùi米索波大米kah亞蘭,以及附近國家、族群,進行人口遷徙進入撒馬利亞(參考列王記下十七:24),然後強迫通婚,生落來ê kiáⁿ孫hông稱做「撒馬利亞人」,後來被猶太人看做是「無清氣」ê民族,禁止in進入聖殿參與敬拜,mā m̄ kah in互相來往(參考約翰福音四:9)。Chia所指ê「仇敵」就是chiah-ê hông稱做「撒馬利亞人」ê人。In tī巴比倫時代tùi撒馬利亞遷入耶路撒冷,in講自從來到這地了後,lóng「一直向上帝獻祭」。In雖然kah猶太人仝款敬拜「耶和華上帝」,m̄-koh iáu繼續敬拜傳統ê神明。換句話講,in只是kā耶和華上帝當做多一位神明敬拜而已,kah猶太人á是整體ê以色列民族之「獨一ê耶和華上帝」之宗教信仰完全無仝,án-ne chiah是chiah-ê猶太宗教眾領袖拒絕in參與建造聖殿ê原因。

第3到5節,所羅巴伯和耶書亞以及族長眾代表並無同意in加入,in表示是遵照波斯皇帝ê指示,beh家己重建聖殿ê工程。就án-ne chiah-ê人就發起koh khah chē人來阻止chiah-ê回鄉ê人重建聖殿工程ê進行,m̄-nā恐嚇猶太人,m̄ hō͘ in參與建造聖殿,iáu用siōng不清氣ê手段,就是o͘-se波斯ê所在官員,阻擾了建造聖殿ê工程。這就是第5節所講ê,tùi塞魯士執政開始,直到大流士時代,mā就是tùi主前536年開始動工,到chit-má已經足足拖延了長到十六年時間(主前520年),重建聖殿ê工程就án-ne繼續被拖延tio̍h(第24節)。這mā是先知哈該所講ê,聖殿建築ê工程已經因為án-ne teh要荒廢了(參考哈該書一:4), 

第6到11節,「亞哈隨魯王」,chit-ê名是應該是亞達薛西一世,伊是tī主前486到465年執政,而第7節ê「亞達薛西皇帝」,應該是tī主前464到423年。緊接第8節koh有省長利宏kah省書記伸帥mā共同擬了一封控告ê信hō͘亞達薛西皇帝,加上第9到10節所提起ê人物kah代表,就thang清楚看見chit項重建耶路撒冷城圍牆ê工程受tio̍h非常大ê阻力。Tùi第四章8節開始,直到第六章18節,以及第七章12到26節等等經文,thang講全部lóng是用亞蘭文寫ê。M̄-koh早tī in時代,聖殿已經重建完成à。會有chit種記事出現,應該是kah耶路撒冷城圍牆ê事件有關,因為這kah建造聖殿ê年代大約相差將近一個世紀,無可能是tī in ê時代阻止聖殿主體工程。Chit點tùi第24節ê「直到波斯皇帝大流士土正ê第二年」,mā就是主前519年chiah koh重新啟動建造聖殿工程。

經文:

以斯拉記 4:11-4:24

註釋:

這是頂面所講chiah-ê反對猶太人重建聖殿ê所在人物所寫hō͘波斯皇帝ê奏本內容,以及皇帝答覆in申訴ê內容。

第11到12節,開始就說明in是khiā起tī「河西省ê居民」beh上書皇帝。Chia ê「河西省」,指ê是巴勒斯坦、亞蘭、腓尼基等地。Mā就是幼發拉底河以外地區lóng thang kā它稱做「河西省」ê範圍。In講ná耶路撒冷ê猶太人當teh興建看起來非常可惡ê「城」,而且就teh要完工à。這mā就是頭前提起ê,in控訴ê並m̄是聖殿,卻是針對耶路撒冷城ê圍牆。

第13到14節,in控告ê主要理由,認為猶太人若是kā耶路撒冷城圍牆造好,就會拒絕繳稅,án-ne會影響tio̍h國庫ê收入。In自認是公務員,有義務檢舉chiah-ê不法ê行為。Thang tùi chia看tio̍h以色列人重建耶路撒冷城牆ê事件,hō͘ in看做是圖謀獨立,想背叛ê舉動。

第15到16節,in認為過去tòa tī耶路撒冷城ê居民lóng是真叛逆ê,真oh管轄。這mā是為甚麼頂pái入侵者會kā hit-ê城拆毀。In相信若是隨在chit-ê城ê居民kā hit-ê城重建起來,就真oh控制à。意思是teh指趁chit-má in iáu未完成,趕緊阻止chit項工程ê進行。Tio̍h注意ê,in是上奏文提醒皇帝,ài伊查閱過去先王ê記錄,卻m̄是去實地調查。

第17到23節,chit段經文是亞達薛西皇帝ê回覆講in所上呈ê奏本已經有翻譯hō͘伊知影à。伊mā下令調查,m̄-koh chit種調查卻是根據in上奏ê查閱先王記錄,卻m̄是去實地調查。Teh過去記錄上lóng有記載hit-ê城ê人,自古以來就反叛王權,而且「充滿造反kah搗亂ê人」。M̄-koh伊卻mā承認先王bat統治過,而且徵收過各種稅捐,這表示in ê奏文中提起可能抽bē-tio̍h稅,會影響tio̍h國庫收入ê收法並無真實chiah-tio̍h。M̄-koh亞達薛西皇帝卻iáu是下令tio̍h阻止hit-ê城ê重建,直到伊下令thang重建ê時chiah thang koh再繼續。

注意第23節特別提醒是由亞達薛西皇帝下命令,beh「用武力逼kah猶太人停工」。尼希米書第一章3節講:「Hiah-ê 受掠ê tńg 來所chhun 落來留teh ê 人,tī 省內tú-tio̍h大患難,受凌辱,而且耶路撒冷ê 城牆受拆毀,城門 hō͘ 火燒燒去。(全民版)」可見是因為有士兵軍隊(武力ê意思)參與chit-ê tāi-chì,單是暴民無可能án-ne順利達成,因為猶太人必定會全力維護。

第24節應該是銜接第5節後面chiah-tio̍h。頭前已經有提過,chit項重建聖殿工程被阻止了長到十六年時間。經文:

以斯拉記 5:1-5:17

註釋:

Chit章主要teh說明猶太人koh開始進行重建聖殿ê工作,卻koh一pái tú-tio̍h阻擾。M̄-koh chit pái開始有無仝ê轉變,原因是出現傳出ài in繼續建造聖殿ê人,就是先知哈該kah易多ê kiáⁿ撒迦利亞。既然上帝ê奴僕傳出信息,表示上帝必定會處理chiah-ê障礙,ná親像第5節所講「上帝看顧猶太人ê父老領袖」,祂hō͘波斯chiah-ê告狀ê官員想beh等到皇帝回覆命令後chiah開始進行必要ê干涉攪擾行動。Koh講,mā因為上帝會處理chiah-ê障礙,因為án-ne,「chit項工程進行得非常慎重,koh真順利。」

第1到2節,一開始就提起哈該kah撒迦利亞chit兩位先知,in是奉上帝ê名向tòa tī猶大kah耶路撒冷ê猶太人傳講信息,表示in有得tio̍htùi上帝來ê啟示。Á回鄉ê猶太人領袖中,所羅巴伯和耶書亞聽tio̍h了chit兩位先知傳達ê上帝信息,就án-ne重新啟開建造聖殿ê工程,這就是kah第一章24節提起「重建耶路撒冷聖殿ê工程被迫停止」ê事有關。Thang理解先知哈該年紀khah長,撒迦利亞少年,因為án-ne,伊輔佐年老ê先知哈該。

第3到5節,就tī hit時chūn,波斯帝國ê河西省長kah伊ê幕僚聽tio̍h猶太人又ài動工重建聖殿,就問in是甚麼人下令in thang做chit件事?Mā向in討所有幫助重建聖殿ê名單,準備向皇帝報告chit件事。就tī chit時chūn,因為是上帝ài in重建聖殿,因為án-ne,上帝mā hō͘波斯官員無隨時採取行動去阻止,而是beh等待皇帝ê回覆。

第6到8節,河西省官員ê報告中,提起聖殿已經koh開始動工,而且用大ê石頭修建,而且工程進行得非常慎重koh順利。

第9到10節,chit兩節提起chiah-ê官員有詢問過甚麼人下令允准in重建,而且收集到à關係參與重建聖殿ê名單,呈報hō͘皇帝。

第11到16節,chit段經文是猶太人回答關係chiah-ê地方官員詢問ê內容。Tī chit段回答中,提起幾個重點:一是這間聖殿是上帝所同意in祖先建造ê。二是後來因為祖先得罪上帝,上帝hō͘巴比倫王來懲罰in,並kā聖殿毀壞。三是波斯王塞魯士起來取代巴比倫後,下令in重建此聖殿,並且kā過去所有被巴比倫搜刮ê聖殿貴重物件lóng歸還。四是主要規劃重建ê人就是設巴薩。

第17節,chiah-ê官員上冊皇帝,希望ē-tàng查閱皇室資料,看是m̄是真正bat同意in tī原地重建聖殿chit款tāi-chì。

經文:

以斯拉記 6:1-6:12

註釋:

Chit章siōng主要是記載波斯皇帝大流士tī接tio̍h屬下呈起來ê奏本後,馬頂下令查詢是m̄是過去塞魯士真正有下令,beh hō͘ chiah-ê猶太人建造耶路撒冷聖殿。結果發見chiâⁿ實有chit件事,因為án-ne,伊m̄-nā同意,而且iáu下令tio̍h協助建造聖殿ê工程。

Chit段經文說明後來確實有chhōe-tio̍h關係塞魯士皇帝同意猶太人tńg去故鄉,而且幫助重建聖殿ê記事。而且明文規定,任何君王á是人民若是想beh推翻chit件重建工程,lóng該受tio̍h懲罰。

第1到2節,當大流士皇帝接tio̍h頂面所講ê奏文後,隨時就下令調閱保存在巴比倫皇室ê資料,果然發見了一份資料。

第3到5節,chit份資料就是塞魯士執政ê第一年,就bat下令tio̍h重建耶路撒冷ê聖殿。連聖殿ê規模大細lóng列出來,並講beh kā巴比倫ê尼布甲尼撒王搜刮來ê聖殿金銀器皿lóng tio̍h還hō͘耶路撒冷聖殿,khǹg tńg去原來地方。

不過,chia提起ê規模之大細,卻kah列王記上第六章2節所講ê「聖殿ê內部長二十七公尺,寬九公尺,高十三公尺半」,koh tī「聖殿ê邊á kah後面,建造三層廂房,每一層高兩公尺兩公寸」,而且siōng下底一層ê廂房每間寬兩公尺兩公寸;中間ná層ê廂房寬兩公尺七公寸;頂面ná層ê廂房寬三公尺一公寸。每一層ê殿牆lóng比下底一層ê薄;án-ne,房間thang造tī牆上,免得kā樑木安khǹg tī牆裡」無仝款;chit份記錄是「二十七公尺高,二十七公尺寬」,而且tī「每三層石頭殼頂加上一層木材」。顯然chit-má所重建ê聖殿比原來所羅門時代所建造ê,tī底座上就縮小真chē。可能因為這是波斯ē-thang助in ê siōng大範圍。M̄-koh對tī被殖民ê人民來講,宗主國án-ne禮遇in,已經是上帝極大ê恩賜。

Iáu有,chit份皇室備忘錄裡記載重建聖殿ê「一切費用由國庫支付」,chit點tú好說明chit件重建ê事,m̄-nā beh允准,iáu koh khah由國庫支付費用,án-ne chiah是重點。Mā因為án-ne,大流士皇帝馬頂下命令ài所有官員傾力協助猶太人重建聖殿ê工程,這顯示伊尊重先皇帝ê決定。

第6到7節,大流士皇帝看tio̍h chit份歷史檔案資料,隨時就做出了重要決定:要地方官員遠離聖殿,m̄-thang干涉in重建ê工程。

第8到9節,伊同時下令chiah-ê官員tio̍h提供in所需要ê一切,包括獻祭用ê,以及祭司所需要ê一切lóng tio̍h盡所ē-tàng提供。

第10到12節,大流士皇帝認為只要幫助猶太人ē-tàng完成重建聖殿,就會hō͘ in ê上帝歡喜,in ê上帝mā會賜福hō͘大流士kah伊ê kiáⁿ孫。因為án-ne,不准有任何人刪改這道命令,任何想beh阻止ê人lóng該受tio̍h嚴厲ê懲罰。

Chit種命令tú好kah本來舉發猶太人重建聖殿而beh透過呈報皇帝hō͘伊停工ê構想tú好ē-tàng其反。這mā說明第五章5節所講「上帝看顧猶太人ê父老領袖」ê結果,因為有上帝幫助,chiah有超越障礙ê成果。

經文:

以斯拉記 6:13-6:22

註釋:

Chit段經文講tio̍h chiah-ê地方官員看tio̍h皇帝大流士下ê命令,就m̄敢阻止,á是teh協助工程ê進行上有任何怠慢ê所在,因為án-ne,致使重建工程真緊to̍h完成。Chit段經文mā同時提起回鄉tńg來ê猶太人,照規定守Pôaⁿ過節kah除酵節。

第13到15節,chit段經文講因為有波斯大流士皇帝頂面所講ê命令,並下令要地方官員tī重建工程上hō͘ in siōng大ê協助,因為án-ne,重建聖殿ê工程無koh像過去仝款受tio̍h阻擾,而且ē-tàng順利進行。因為án-ne,tī大流士在位ê第六年,mā就是主前516年ê 3月12日完成,距離第四章24節講ê「大流士統治ê第二年」繼續重建ê工作,án-ne共費ê時約三年半ê時間,而且tú好kah先知耶利米預言猶太人kā tī巴比倫做奴隸「七十年」(耶利米書廿五:11—12)相符。
第16到18節,ē-tàng完成聖殿ê建築,應該講對kui個以色列民族來講,lóng有非凡ê意義。因為án-ne,以色列人民,包括祭司、利未人,kah所有tùi巴比倫回鄉ê人lóng參加了「奉獻聖殿ê典禮」,這mā是in第二pái聖殿奉獻禮,第一pái是所羅門完成第一pái聖殿建造後(參考列王記上八:62—64)。當然kah所羅門時代舉行ê獻殿禮無法度相比,因為所羅門時代mā是以色列民族siōng顛峰ê世代,chit-má則tùi被俘虜之地tú tńg來,百廢待興,萬事待舉,無可能teh獻殿禮方面大肆鋪張,不過已經難能可貴ā,in有仝款ê心志表明對上帝ê忠心。Koh講,in mā同時恢復摩西律法冊上規定ê,kā祭司kah利未人重新組織起來,按照規定排班tī聖殿裡服事。

第19到22節,這mā是in tùi奴隸之地tńg來後第一pái舉行Pôaⁿ過節祭典。Chit項祭典對猶太人來講有真特殊ê意義,因為表明in就ná親像早年祖先出埃及仝款,chit-má是tùi巴比倫奴隸之地被救出來,一定有真chē感觸chiah-tio̍h。注意第22 節ê「亞述皇帝對in友善」,是teh指「波斯皇帝」來講。

所有舉行Pôaⁿ過節kah除酵節ê禮儀,就是按照摩西律法上ê規定而行,值得注意ê,是第21節所講ê,m̄-nā是回鄉ê以色列人民守這重要節期,包括歸屬耶和華上帝ê外族,mā lóng參加這重大節期。

經文:

以斯拉記 7:1-7:10

註釋:

Tùi chit章開始直到第十章,lóng是記載經學教師、mā同時是祭司ê以斯拉ê tāi-chì跡。Tī第七到八chit兩章紹介伊ê任務,然後第九到十章,則紹介伊怎樣處理以色列人民墮落生活ê方式。

Chit段經文是紹介以斯拉ê身分背景。

第1到5節,這是有關以斯拉ê族譜。

Chia講以斯拉tī亞達薛西做波斯皇帝ê時chūn回鄉ê。這表示伊m̄是第一批回鄉ê人員。如果chit位亞達薛西皇帝是一世ê話,伊當皇帝ê時間是主前465到424年,而以斯拉是tī主前458年tńg去猶大。因為án-ne,thang確認以斯拉就是tī亞達薛西一世ê時代回鄉ê。

「以斯拉是西萊雅ê kiáⁿ」,m̄-koh根據列王記下第廿五章18到21節講,西萊雅tī主前587年被巴比倫護衛長尼布撒拉旦掠,並且處死。主前587年距離以斯拉tńg去耶路撒冷chìn前有一百三十一年ê cheng差,因為án-ne,chia講萊雅是用斯拉ê老父,並無正確。有一個可能是希伯來文ê「老父」,mā有另外一個意思是「祖先」ê意思。Á「kiáⁿ」ê希伯來文mā有「kiáⁿ孫」ê意思。

    第6到10節,這是一段真重要ê經文,說明以斯拉乃是一位飽學ê經學教師。因為耶路撒冷聖殿毀tī主前586年(參考列王記下第廿五章),聖殿內ê經卷lóng被火燒殆盡,因為án-ne,當猶太人淪亡tī巴比倫做奴隸ê時chūn,in重新口述所知ê經卷內容,mā可能有寫落來一kóa片段,mā有可能利用tī巴比倫ê日子繼續不斷ê口述,in tī回鄉了後,以斯拉趕緊訓練一批人投入tī「專心研究」,並且kā它用筆記錄落來,koh kā它用來教導人民,這就是聖經之所以被保存落來ê一個主要原因。Mā thang án-ne講,以斯拉對後代猶太教經典有bē-tàng磨滅ê貢獻,mā就是伊抄寫落來咱今á日讀ê舊約聖經。

經文:

以斯拉記 7:12-7:28

註釋:

Chit段經文是記載亞達薛西皇帝hō͘以斯拉ê詔書。因為tī第6節有記載因為以斯拉有上帝特別ê賜福,因為án-ne,伊要求皇帝亞達薛西ê每件事,皇帝lóng會答應伊,這mā表示亞達薛西kah以斯拉之間有真好ê互動關係。

第11到12節,chit兩節講亞達薛西皇帝肯定以斯拉tī研究摩西律法上ê成就。

第13到16節,chia提起另外一批回鄉潮。而且亞達薛西皇帝iáu派伊ê「七個參謀」跟tòe以斯拉同齊tńg來耶路撒冷kah猶大各去巡視,看in是m̄是有遵行摩西律法。M̄-nā án-ne,伊iáu託chiah-ê參謀帶去伊ê捐獻,做聖殿ê需要,並且講以斯拉tī波斯帝國統治區內所徵收ê錢,lóng是beh捐hō͘聖殿ê路用。

第17到20節,頂面所講ê錢,tio̍h用teh獻祭ê需要上,除此外,以斯拉thang kāchhun落來ê錢,用tī伊認為妥當ê所在。若有無夠,thang tùi波斯帝國ê國庫支付。

第21到24節,chit段經文講皇帝命令河西省ê財政官員,一定tio̍h全力幫助以斯拉,凡伊所需要ê經費lóng要編列出預算,mā訂出hō͘ in以斯拉ê siōng koân額度。Koh khah特別ê是亞達薛西皇帝hō͘參與聖殿服事ê人lóng全部免稅,連工人mā仝款免稅。

第25到26節,chit兩節等等於是皇帝任命以斯拉成做治理河西省ê總督仝款,賦予伊有極大ê行政裁量權。

第27到28節,是用斯拉對上帝ê o-ló,因為如果無「得tio̍h上帝ê幫助」(第9節),伊無可能án-ne順利完成頂面所講chiah-ê工作,特別是tī重新抄寫經卷ê工作上koh khah無可能。作者有意表示:亞達薛西皇帝對以斯拉抄寫舊約聖經ê工作有絕對ê貢獻。

經文:

以斯拉記 8:1-8:23

註釋:

Chit章kah第九章,除了第八章35到36節用「in」外,其餘lóng是用第一人稱來稱呼以斯拉,表示這是用斯拉ê手所留落來之資料。Chit章除了提供一份宗族領袖名單外,mā同時帶領大家用禁食祈禱來向上帝祈求伊ê憐憫kah帶領,hō͘大家tī tńg去家鄉ê途中ē-tàng享受平安,並且記錄伊手中所帶ê金子kah貴重器物lóng點交hō͘祭司kah利未人小心保管。

Chit段經文記載kah以斯拉同齊tńg去耶路撒冷ê宗族領袖名單,另外mā記載以斯拉mā召集利未人加入回鄉ê行列。Á tī出發chìn前,伊ài所有跟tòe beh回鄉ê以色列人民用禁食祈禱方式,祈求上帝帶領、庇護,hō͘ chit chōa大約四到五個月ê旅程thang順利平安。

第2到14節,chia提出ê一串名單,除了「約押宗族」外,其餘ê宗族其實在第二章3到15節裡,lóng thang chhōe-tio̍h。Chiah-ê宗族lóng是屬tī祭司家族。Koh講,tùi名單中thang看tio̍h,只有記載cha-po͘人,無cha-bó͘人ê名單,á是講數字,原因是婦女kah未滿二十歲ê兒童是bē計算tī名單中間。因為án-ne,正確ê數字應該比chia ê數目會加出真chē。

第15到20節,chit段經文中記載以斯拉發見少了利未族人。因為án-ne,就召集九個領袖來,請in去chhōe易多,由伊協助chhōe利未人來參與chit項tńg來故鄉重建聖殿ê行列,chiah有真chē利未人kah建造聖殿ê工人加入。

第21到23節,chit段經文真重要,說明chit chōa tńg去故鄉耶路撒冷ê路程是艱辛ê,因為án-ne,以斯拉ài大家kah伊同齊用「禁食」ê方式,大家謙卑tī上帝面前祈禱,祈求上帝tī旅程中帶領。以斯拉認為向波斯皇帝請求派出一隊騎兵保護in,免得受tio̍h強盜搶劫、侵害chit件事,是一件見笑ê行為,因為既然祈求上帝庇護,就beh相信上帝一定會án-ne垂聽in ê祈禱。果然,in就是tī以斯拉chit種堅持下,信靠上帝。M̄-koh有kóa人iáu是有軟弱而一直認為應該靠波斯ê部隊庇護chiah-tio̍h。


經文:

以斯拉記 8:24-8:36

註釋:

Chit段經文記載以斯拉kah伊同行ê祭司、利未人lóng平安tńg到耶路撒冷。Á伊委託管理財物ê同工確實真忠心,hō͘保管ê金銀等貴重器物lóng如數點交hō͘管理聖殿ê負責人。

第24到27節,以斯拉選出十二位祭司代表,然後kā波斯皇帝kah官員交hō͘伊ê金紫、銀á,kah歸還 ê聖殿器皿lóng經過磅秤kah點交hō͘ in保管。

第28到30節,以斯拉ài chit十二位祭司代表妥善保管chiah-ê聖殿ê物件,交帶in來到耶路撒冷後,mā tio̍h像chit-má án-ne,一定tio̍h經過磅秤了後,轉交hō͘祭司kah利未ê領袖,用chit種方式來表示非常忠心,都無貪婪ê念頭。因為chiah-ê lóng是屬tī上帝ê物件。

第31到34節,果然,上帝垂聽以斯拉kah所有同行ê祭司、利未人ê祈禱,hō͘ in chit群回鄉者lóng順利平安tńg到耶路撒冷。歇睏了三工了後,第四工,chiah-ê負責保管聖殿器物ê十二位祭司代表,就kā它經過磅秤了後,點交完成,並且詳細記錄數字。

第35到36節,為tio̍h beh感謝上帝,以斯拉mā帶領in到耶路撒冷聖殿去進行獻祭ê禮儀,伊mā同時kā皇帝hō͘伊ê詔書交hō͘河西省長kah官員,án-ne,波斯ê所在官員就清楚知影,tio̍h照皇帝ê命令,協助以色列人民敬拜上帝ê事務,表示bē-tàng koh再有任何干涉攪擾in ê事發生。

經文:

以斯拉記 9:1-9:15

註釋:

Chit章主要是記載以斯拉為人民所犯ê錯誤獻上ê祈禱文。真正ê問題並m̄是通婚ê問題,卻是因通婚來致使以色列人民跟tòe去拜當地ê偶像神明,án-ne chiah是第1節所講ê「做仝款可惡ê事」ê意思。Á koh khah嚴重ê是連人民ê領袖mā án-ne,無堅持信仰ê原則,chit種事例kā引發連串ê問題,包括帶外族人進入聖殿參與祭祀禮儀,這會hō͘人認為污穢了聖殿ê聖潔、神聖,連帶影響tio̍h hiah-ê遵守聖潔禮儀ê人ê心靈平靜。

第1到2節,chia提起以色列人民ê宗教領袖帶獳「做仝款可惡ê事」,這是teh指「以色列人民、祭司,kah利未人」,in並無kah迦南地ê人「隔離」出來,卻是家己á是家己ê kiáⁿ孫lóng kah chiah-ê外族人通婚。因為這是違背摩西律法ê行為,原因是in會藉tio̍h通婚,致使對耶和華上帝ê忠實心靈降低á是減弱(參考出埃及記三十四:16)。

第3到5節,chia講以斯拉聽tio̍h chit-ê消息,痛心到極點,因為án-ne,伊用「拆裂衫褲,koh拔頭毛kah鬍鬚」,來表示伊心中ê悲憤。這「拔頭毛kah鬍鬚」chit種動作,是聖經中唯一ê一pái,用來表示心內非常痛苦ê方式。尼希米ê作法則拔掉hiah-ê娶外族人做bó͘、背叛上帝ê人ê頭毛(參考尼希米記十三:25)。以斯拉ê反應會án-ne激烈,是因為過去會亡國,就是以色列人民棄sak上帝,跟tòe外族人去拜偶像ê結果。伊知影上帝會對付chiah-ê tùi奴隸之地巴比倫tńg去ê以色列人民,若是in koh一pái悖逆上帝旨意ê話,一定會受tio̍h嚴厲懲罰。就án-ne,以斯拉teh獻晚祭ê時chūn,伊無換衫褲,iáu-koh穿插拆裂ê衫褲跪落來向上帝祈禱。

第6到9節,chit段以斯拉向上帝祈禱ê內容,主要是認罪。以斯拉承認回鄉ê以色列人民án-ne做,是得罪上帝ê行為。伊表示過去以色列人民kah祭司kah王等官員會hō͘擄,就是因為得罪上帝所帶來ê結果。M̄-koh即使án-ne,上帝iáu是憐憫,hō͘以色列人民中間留落來一kóa殘存ê子民thang脫離束縛,重見光明。chit-má iáu hō͘波斯皇帝好款待以色列人民,hō͘ in thang tńg去故鄉重建毀壞ê聖殿,並且hō͘ khiā起猶大kah耶路撒冷ê人民thang得tio̍h安全。

第10到12節,chia以斯拉講chit-má竟然違背先知警告過ê話,就是bē-tàng重犯過去kah外族人通婚致使棄sak上帝ê事。摩西律法有真清楚規定禁止kah外族人通婚,原因是beh防止in因為án-ne而棄sak上帝,跟tòe去拜別ê神明(參考申命記七:3—4)。以斯拉tńg來到故鄉後,siōng致意ê就是tī耶路撒冷kah猶大地區,大力推動全民重新tńg來遵守摩西ê律法,而且伊是親自教導民眾認bat kah遵守實行摩西律法(參考以斯拉記七:10)。

第13節,chit節真重要,以斯拉表示上帝ê恩典表現tī:以色列人民無論犯jōa大ê罪,上帝對in ê懲罰lóng是比in犯ê罪輕。Chit句話tú好說明上帝並無按照人所犯ê罪來懲罰,mā無因人所犯ê過錯而施行報應(參考詩篇一○三:10),m̄-koh chit句話mā teh表示上帝有豐富ê恩典,ē-sái講是人卻m̄知感恩,卻是一犯koh再犯。

第14到15節,就是因為上帝án-ne特別ê慈愛,以色列人民應該知影珍惜、感恩。M̄-koh chit-má tú好顛倒,m̄-nā m̄知感恩,iáu去做chit種惹怒上帝ê事。

Tùi chit篇懺悔文中,thang看出重點主要有兩點:一是提起有關「殘存ê人民」chit種觀念。Mā就是講以色列民族原本因為棄sak上帝可能致使亡國kah滅族,卻因為上帝ê憐憫,hō͘ in留落來「殘存之民」(第8節、第13節、第15節)。Á以色列民族會亡國,並m̄是政治、軍事ê問題,卻是因為in ê罪(第7節、第13節),而chit-ê罪ê主要內容就是棄sak上帝,去敬拜偶像神明(to̍h是聖經作者一再用ê「行可惡ê事」)。Chit種觀念lóng是延續申命記派作者ê觀點:對上帝beh絕對忠心(參考申命記六:5)。

經文:

以斯拉記 10:1-10:44

註釋:

Chit章主要說明tī以斯拉積極推動之下,以色列人民ê領袖怎樣用具體行動,來表明in燒熱烈回應革新ê運動,並且kā kah外族通婚來致使棄sak對耶和華上帝信仰ê民眾,願意離婚者ê名單開出來。Tùi名單中thang看tio̍h確實有民眾領袖tāi先棄sak了對上帝忠實ê信仰,而tī chiah-ê領袖中是包括祭司、利未人等家族ê人。因為chiah-ê人ê bó͘-kiáⁿ無願意kah in重頭tńg來耶和華ê信仰,忠實tī chit位帶領in重頭tńg來故鄉ê上帝。為tio̍h beh防止並挽救已經teh惡化中ê耶和華宗教信仰,in處理ê方式就是用離婚來斷絕繼續惡化ê信仰現象,m̄-nā tio̍h離開in ê bó͘,連kah外族bó͘所生ê kiáⁿ mā tio̍h同時放棄。

第1節,因為以斯拉為tio̍h chit件kah外族人通婚,致使棄sak上帝信仰ê事件,悲憤痛哭,甚至拆裂衫褲而俯扶tī聖殿頭前祈禱,hō͘真chē以色列民眾看tio̍h mā tòe艱苦心,in lóng來圍tī以斯拉身邊,跟tòe悲傷痛哭,表示懺悔、艱苦心。

第2到4節,chit段經文是以攔宗族ê代表示迦尼對以斯拉講ê話。伊表示這是以色列人民ê錯,而為tio̍h beh改正過來,in chiù-chōa beh送行外邦cha-bó͘人,以及kah外邦cha-bó͘人所生ê gín-á。M̄-nā án-ne,in beh堅守摩西律法。因為án-ne,只要以斯拉kā chit項革新運動付諸行動,in會全力支持。

第5到6節,就án-ne,以斯拉ài祭司、利未人,以及民間領袖chiù-chōa,保證一定照示迦尼ê建議去做,in lóng遵行了以斯拉ê chit項要求。為tio̍h chit件事,以斯拉到大祭司約哈難ê房間,tī hia伊禁食祈禱,向上帝表示心中ê哀傷。

第7到9節,這是非常嚴厲ê要求,chiah-ê民間ê領袖下令所有回鄉歸來ê民眾,lóng一定tio̍h tī三工之內到耶路撒冷聚集,若無,beh沒收in ê財產並kā in tùi猶大人民中驅逐當做懲罰。結果無人敢缺席,而且hit時chūn耶路撒冷下起大雨,koh冷,大家lóng因為án-ne而戰慄phi̍h-phi̍h-chhoah。

第10到11節,這是用斯拉對全體聚集ê民眾所講ê話,ài in棄sak hiah-ê引誘in棄sak上帝ê bó͘,m̄-thang koh再kah外族人來往。

第12到15節,民眾表示願意全力支持chit項革新運動。M̄-koh因為天氣冷koh落雨,而且beh處理chit種婚姻ê事,mā需要一kóa時間,因為án-ne,建議以斯拉kah民間領袖,hō͘代表kah審判官留tī耶路撒冷,hō͘民眾tńg去處理後,teh指定ê時間內來向chiah-ê領袖kah審判官報到。大家lóng贊成chit項建議,m̄-koh只有亞撒烏ê kiáⁿ約拿單kah特瓦ê kiáⁿ雅哈謝兩人反對,因為in背後有米冊蘭kah利未人沙比太ê支持。換句話講,beh推動chit項改革並m̄是真順利,iáu-koh有極大ê阻力。

第16到17節,為tio̍h beh徹底推動改革,以斯拉就接受頂面所講ê建議,並且tùi族長中選定了一kóa人來執行chit項改革,in先進行調查,看是甚麼人娶外族cha-bó͘-gín-á,並且跟tòe去拜偶像神明ê,kā chiah-ê人ê名lóng列出來。

第18到44節,chit段經文記載調查出來所有娶外族cha-bó͘-gín-á ê名單,並且記載in確實送行in ê bó͘-kiáⁿ。Chit份名單thang看tio̍h共計有十七名祭司、六名利未人,一名聖殿歌手,三名聖殿守門人,八十六名普通人,án-ne共計有一百一十三人。

Chit種舉動tī今á日是無法度被接受ê,m̄-koh對tī tú tùi巴比倫奴隸之地tńg去ê以色列人民來講,in是kā chit件事看做kui個民族生存ê基礎,如果無án-ne處理,in擔心kui個民族kā koh一pái面臨淪亡ê威脅。Mā因為chit種嚴厲手段,成做路得記、約拿書寫作ê背景,兩相對照是凸顯外族cha-bó͘-gín-á(路得)遠比上帝ê選民──以色列民族,koh khah遵守摩西ê律法,只要有人傳上帝ê信息hō͘ in,in mā會接受,並且願意悔改,ná親像約拿傳信息hō͘尼尼微城ê人民仝款。真正ê問題是上帝ê選民(以色列民族)家己隔絕外族,認為外族人是khiap-sì、lah-sap ê,不恥kah in為伍,án-ne chiah是真正ê問題所在。

重新查詢