重新查詢
經文:

歌羅西書 1:1-1:14

註釋:

Ná親像頭前提起有關使徒保羅寫書信ê模式,是照當時羅馬時代書寫ê方式,有請安,mā有鼓勵。M̄-koh仝款ê,伊寫書信hō͘教會,差不多lóng是teh處理教會內部發生ê信仰問題,以及信徒tī生活上有違背信仰ê行為出現。Chit章伊就提起tī耶穌基督ê身上thang看見上帝創造ê奧秘,是因為有耶穌基督,kui個受造ê宇宙chiah會得thang kah上帝和好。伊mā同時表白獻身傳福音ê使命感,會盡所ē-tàng地kā福音傳揚出去。

Chit段經文使徒保羅肯定歌羅西教會信徒tī信心kah疼心ê表現,m̄-koh mā憂心in tī信仰ê認知上iáu無夠成熟而受tio̍h別人進入教會傳達錯誤信仰ê影響。

第1到2節,ná親像寫hō͘腓立比教會ê書信仝款,chit封書信mā是使徒保羅kah祂ê門徒提摩太共同具名寫ê,仝款ê,使徒保羅lóng是先自我堅定ê講是「耶穌基督ê使徒」。

第3到4節,tùi第3節開始,直到第二章5節,使徒保羅teh討論歌羅西教會ê信仰認知ê tāi-chì。Tī chit兩節中,使徒保羅講伊真感謝上帝,因為有聽見該教會信徒對耶穌基督有堅定ê信心,因為án-ne,表現出彼此之間有疼心,án-ne,thang看出歌羅西教會信徒已經表現出兩項珍貴ê信仰態度:信心kah疼心。這一直是使徒保羅teh建構一間教會信仰團契siōng-kài重視ê事。

第5到8節,tī chit段經文中,使徒保羅對歌羅西教會ê o-ló,是因為該教會對耶穌基督有信心,對人有疼心,以及對性命存 ǹg望。這to̍h是伊tī哥林多前書第十三章13節所講「信心、疼心、ǹg望」等三項是永存ê。Á這三項歌羅西教會lóng有具備,而且tī第7節特別提起歌羅西教會是tùi「以巴弗」得tio̍h福音ê信息,án-ne就ē-tàng知影以巴弗極可能就是歌羅西教會ê開拓者。Koh再tùi第四章12到13節ê資料來看,以巴弗mā是老底嘉kah希拉坡里教會ê福音掖種者。伊後來kah使徒保羅同工,並被使徒保羅認定是真好ê同工,in兩人tī福音ê事工上ē-sái講是形影不離。然後tùi第8節thang知影使徒保羅會án-ne寫這封phoe hō͘歌羅西教會,是因為以巴弗帶去歌羅西教會ê問題,kā歌羅西教會所發生ê事kā伊講。

第9到14節,tī chit段經文內底thang看tio̍h使徒保羅肯定歌羅西教會ê信徒tī信仰上確實是真有見證,而且有進步,為tio̍h án-ne事,使徒保羅獻上感謝。Koh khah重要ê,使徒保羅肯定該教會信徒tī信仰生活上有美好ê見證。第12到13節中特別提起「光明」kah「烏暗」ê區別,就是tī上帝救贖ê恩典分別出來。這救贖ê恩典就tī耶穌基督內面面,而且因為耶穌基督救贖ê恩典而hō͘性命得tio̍h自由。

經文:

歌羅西書 1:15-1:29

註釋:

Tī chit段經文中,使徒保羅講tio̍h教會ê頭,就是耶穌基督。每一個信耶穌基督ê人,lóng會因為為kah chit位教會ê頭連結而改變性命。M̄-koh chit種性命會隨時受tio̍h誘惑。因為án-ne,伊勸勉歌羅西教會ê信徒, tio̍h堅持所領受基督耶穌拯救ê信息。

第15到20節,tī chit段經文中,使徒保羅開始就提起耶穌基督是「hit-ê看bē-tio̍h ê上帝ê形像」。聖經作者一再強調以人ê條件是無法度看見上帝ê(參考創世記十六:13、三十二:30,出埃及記三十三:20)。「形像」teh代表上帝,而耶穌基督teh代表上帝ê形像(參考哥林多後書四:4)。Tī chia,使徒保羅特別強調講,上帝創造天地萬有,lóng是kah耶穌基督有密切關係。換句話講,kui個創造ê終極目標,就是為顯明上帝ê疼。Á耶穌基督表明ê就是上帝愛。Chit種愛ê記號,就是tī十字架上成全出來,hō͘人kah上帝之間有和好ê關係,mā因為án-ne,hō͘受造ê萬物lóng tńg來到上帝面前。Tī使徒保羅ê看法裡,人若kah上帝和好,萬物mā會跟tòe kah上帝和好。

第21到23節,使徒保羅講過去未信耶穌基督chìn前,人ê言行舉止kah上帝之間是有極大ê距離,m̄-koh chit-má藉tio̍h信耶穌基督ê死,會得thang成做上帝ê朋友,有聖潔ê心靈。使徒保羅勸勉歌羅西教會tio̍h持守chit-ê信仰,千萬m̄-thang放棄,因為耶穌基督ê死,就是福音,就是基督教信仰ê本質。這mā是為甚麼使徒保羅會講:「因為我決定,tī lín 中間除了耶穌基督kah 祂hông 釘十字架ê 信息以外,無beh 提起其他ê tāi-chì。(全民版)」(哥林多前書二:2)原因tī-chia。

第24到27節,tī chia使徒保羅對傳福音ê事工有幾點看法:(1)伊認為ē-tàng因為傳福音而受苦,是一件快樂ê事,因為這表示伊是傳承耶穌基督受苦ê救贖恩典。(2)伊講家己是領受上帝所付託伊ê任務,hō͘伊成做福音ê奴僕,因為án-ne,伊一定tio̍h完成kā福音傳開ê使命。(3)chit-ê信息乃是隱藏已久ê奧秘,就是耶穌基督,因為án-ne,信耶穌基督ê人,等於是kah耶穌基督相連結,就是teh分享上帝ê拯救恩典ê榮耀。

第28到29節,使徒保羅認為基督徒siōng大ê使命,就是beh傳揚耶穌基督,tio̍h用各種智慧hō͘大家lóng tī耶穌基督內面長大成熟,好tńg來到上帝面前。使徒保羅講,為tio̍h chit種信念,伊拚命ê beh達tio̍h chit種目標。這就thang看出為甚麼伊講活teh,就是為tio̍h基督ê原因。經文:

歌羅西書 2:1-2:23

註釋:

Chit章使徒保羅講出歌羅西教會ê問題,就是有人tī教會內傳出無符合信仰ê教導,就是hit-ê所講ê「虛妄ê哲學」、「星宿之靈」、「割禮」等等。使徒保羅強調:只有tī耶穌基督kah伊ê十字架,chiah ē-tàng看見性命ê強壯kah成長ê氣力。

第1到3節,tùi第1節thang看出這封phoe m̄-nā是kah歌羅西教會有關,mā kah老底嘉教會ê信徒有關係。Tùi地理起來看,老底嘉、歌羅西、希拉波里等三城鎮就是互相隔壁做伙。所以當以巴弗傳福音ê時,除了tī歌羅西,mā同時tī老底嘉、希拉波里等城投入福音ê工作(參考四:13),伊thang講為tio̍h傳福音行遍了這三城鎮。使徒保羅表示家己mā是án-ne,只為tio̍h福音ê緣故,是盡心盡力地ài kā福音傳出去,並且hō͘所有領受tio̍h福音ê人,lóng ē-tàng用疼心團結起來,認bat耶穌基督就是上帝拯救ê奧秘。

第4到5節,tùi chit兩節就thang看出有人進入歌羅西教會內,用「花言巧語」想beh誘惑信徒離開真道之路,m̄-koh伊感覺欣慰ê,就是聽tio̍h該教會信徒lóng iáu ē-tàng持守tio̍h信仰ê真理,無偏離。Án-ne,歌羅西教會顯然是kah加拉太教會ê情況真無相仝(參考加拉太書一:6—7)。

第6到7節,比較以弗所書第二章20節,就會清楚使徒保羅所強調ê,基督徒ê生活就是用耶穌基督為準則,學習伊ê模樣,並建立tī伊ê基礎上。
第8節kah第20節lóng出現「星宿之靈」ê詞句。Tī加拉太書第四章3節、9節mā出現仝款ê詞句,這lóng是teh指hiah-ê虛假ê、世俗ê算命、勘輿之術。摩西律法就bat嚴格禁止以色列人民進入迦南地了後,接受chit種行為(參考申命記十八:10—11)。使徒保羅強調一個基督徒ê信仰是kā性命交託tī耶穌基督ê救恩裡,卻m̄是khǹg tī人ê哲學理念,á是chiah-ê奇門邪術ê怪談。

第11節,使徒保羅tī chit節講tio̍h有關割禮ê問題。伊強調真正割禮不應該是肉體ê記號而已,ná親像先知耶利米所強調ê,真正重要ê割禮,應該是心靈上ê(參考耶利米書九:25—26)。割禮表示是kah上帝之間有性命ê約,chit-má所有信耶穌基督ê人,就是tī耶穌基督救贖ê恩典裡,領受了割禮,這割禮thang擺脫肉身ê罪性。

第12節,chit節thang看出早期教會已經非常流行ê洗禮,甚至tī外邦人地區已經用洗禮取代了猶太人ê割禮。M̄-koh兩個lóng teh表明kah上帝立約ê意思。使徒保羅tī chia強調洗禮所beh表明ê,就是kah耶穌基督同死,mā同koh活。

第13到15節,使徒保羅講歌羅西教會ê信徒因為信耶穌基督,chit-má會得thang得tio̍h上帝赦免所有ê罪、過犯,thang脫離猶太人所強調ê律法之束縛,tī耶穌基督ê十字架救恩裡,thang成做一個自由ê人,無koh是靈界、掌權者ê俘擄。Án-ne,就ē-tàng看出使徒保羅傳福音ê中心信息,就是耶穌基督kah伊ê十字架救恩。

第16到19節,chit段經文koh一pái強調耶穌基督就是教會ê元首,結連tī伊ê內面,靈性ê性命自然會生長。除了伊,其他ê一切學說對性命來講lóng已經無koh是重要ê à。Tī chit段經文中,thang看tio̍h歌羅西教會中,有人會kā摩西律法中有關「lim食、節期、月朔,á是安息日」等規律當做kah上帝ê救恩有密切關係,使徒保羅講chit種人,就是hō͘律法所束縛ê人,無得tio̍h自由。使徒保羅希望歌羅西教會ê信徒,不beh hō͘ hiah-ê「有特殊遠見、故作謙卑、崇拜天使ê人」所迷惑。Tùi chia mā thang看出有kóa錯誤ê信仰進入教會內。使徒保羅ài信徒lóng清楚知影:只有耶穌基督,其他ê,lóng m̄是救恩ê中心。

第20到23節,chit段經文mā thang看tio̍h早期教會非常流行「禁慾主義」ê生活態度。使徒保羅khah強調ê是:tī耶穌基督內面,ē-tàng成做一個自由ê人,性命是被tháu放ê。伊寫hō͘加拉太教會ê書信中án-ne講:「為tio̍h beh hō͘ 咱自由,基督已經 kā咱 tháu 放, 所 以,lín tio̍ h khiā hō͘ 在,m̄ -thang koh hō͘ 人壓制做奴隸。(全民版)」(加拉太書五:1)肉體ê禁慾並無表示就是接近屬靈,卻是來自心靈ê潔淨chiah是真實ê,chit種潔淨ê心靈,是建構tī心思意念ê更新,而且kah chit世界ê腐敗有所距離(參考羅馬書十二:1—2)。

經文:

歌羅西書 3:1-4:1

註釋:

Kah其他ê書信仝款,使徒保羅ê書信除了講tio̍h正確ê信仰認知外,mā會tī書信ê另外一部分提起怎樣kā信仰kah生活連結做伙。伊ài用「舊」kah「新」ê生活樣式,á是用「屬世ê」á是「屬天ê」等思考模式做對照,為tio̍h是beh表示tī耶穌基督內面,性命應該是有所轉變chiah正確。

Tī chit章經文內底,伊mā講tio̍h奴僕kah主人之間ê關係,ē-tàng看出來tī使徒保羅ê觀念中,並無排除奴隸制度,因為蓄奴tī伊hit-ê時代是社會ē-tàng允准ê現象。伊m̄-nā tī chit書信中講tio̍h,mā tī以弗所書裡提起。

第1到4節,使徒保羅講tio̍h基督徒應該是屬tī天頂ê公民(參考腓立比書三:20),因為án-ne,關心天頂ê獎賞應該是比重視地上ê財物iáu來得要緊。Tī伊ê看法裡,天頂ê事kah地上ê事,這是兩種完全無仝ê境界。屬天ê,是永恆ê性命,是bē敗壞ê,因為是kah耶穌基督同koh活ê性命(參考二:12—13)。伊tī chia特別用一個名詞來說明,就是所講ê「真性命」。Chit-ê詞thang對照約翰福音第十四章6節,耶穌基督講伊就是「道路、真理、性命」。 

第5到15節,使徒保羅tī chit chit段經文kā第1到4節所講ê「屬天」kah「屬地」ê內容,koh再作進一步ê說明。所謂「屬地」ê事,包括慾望、淫亂、污穢、邪情、惡慾、貪婪、忿怒、暴戾、仇恨、講毀謗kah污穢ê話、彼此欺騙等(第5到9節)。Á「屬天」ê部分,則有「更新ê形像」,hō͘人完全認bat上帝,而且無koh區分所講ê猶太人、外邦人,而ē-tàng tī生活上有憐憫、慈愛、謙遜、溫柔、忍耐ê心、寬容、彼此赦免,然後加上愛,因為愛hō͘ chiah-ê結連做伙(第12到14節)。使徒保羅講因為愛,上帝chiah揀選歌羅西教會ê信徒做祂ê子民。Chit點mā是成做基督徒siōng大ê榮耀,koh khah需要珍惜。伊講這就是上帝對一個被揀選ê基督徒全新ê創造,有新ê形像出現,chit種新ê形像會kā過去hiah-ê區隔人kah人之間ê「割禮」、「猶太人kah外邦人(希臘人)」、「野蠻ê kah未開化ê」、「奴隸á是自由人ê」等lóng消除掉。所有chiah-ê lóng tī耶穌基督內面完成。

第16到17節,使徒保羅勸勉歌羅西教會ê信徒,tio̍h學習hō͘耶穌基督豐豐富富ê恩典永遠存在心內,彼此互相教導、苦勸,用真誠ê心靈歌頌上帝ê救恩。伊講無論做甚麼,講甚麼,lóng tio̍h「奉主耶穌ê名」感謝上帝,這mā是耶穌基督教導祂ê門徒所講ê話,伊講:奉祂ê名無論向上帝求甚麼,上帝lóng會成全(參考約翰福音十四:13—14、十六:23—24)。

第三章18節到第四章1節,chit段經文thang對照以弗所書第五章21節到第六章9節,tī chit段經文中,使徒保羅講tio̍h基督徒ê人際關係,而且是先tùi夫妻ê關係講起,然後講tio̍h父母kah子女,續落來講tio̍h奴僕kah主人ê關係。Tī所有chiah-ê關係中,使徒保羅強調一點:所有ê chiah-ê lóng一定tio̍h建立tī一個基礎上,就是耶穌基督ê疼。伊認為chiah-ê關係lóng是teh見證每一個人是敬畏主耶穌基督,因為是伊ê救贖恩典,chiah hō͘人擁有chiah-ê賞賜,mā chiah hō͘人ê性命有意義,有得救ê ǹg望。若是無chit種心境,就算有世間ê一切,mā是枉然。

經文:

歌羅西書 4:2-4:18

註釋:

Tī chit封書信beh結束前,使徒保羅koh一pái勸勉歌羅西教會ê信徒,tio̍h時刻警醒,免得受tio̍h誘惑而棄sak信仰。然後,ná親像其他書信結尾仝款,伊kā身邊真chē同工ê名列上去,m̄-nā是hō͘教會ê信徒有所認bat,mā等於teh表明伊ê書信mā是封感恩ê信,記念chiah-ê bat kah伊同工奮鬥過ê伙伴。

第2到4節,非常重要ê,使徒保羅m̄-nā是替教會ê信徒祈禱,伊mā tio̍h歌羅西教會ê信徒為伊kah其他同工代禱,這已經講出一個重要ê信念:信徒彼此之間tio̍h互相代禱。因為會彼此代禱,chiah會hō͘大家tī無仝ê所在傳福音,也ē-tàng藉tio̍h耶穌基督ê名祈禱而hō͘大家連結做伙。Tùi第3節thang看tio̍h使徒保羅是tī監獄中寫chit封書信。因為伊堅持beh上訴到羅馬法庭。

第5到6節,tī使徒保羅傳福音到外邦地區去ê時,基督徒是少數,tī非基督徒是大多數ê社會環境中,基督徒ê角色就顯得突出。因為án-ne,kah非基督徒談話ê時,就beh有智慧,而且tio̍h把握機會,因為這mā是傳福音ê好契機。M̄-koh tī chit種環境,若m̄是擁有智慧ê言論,真容易kah人對談ê時,反tńg hō͘家己陷入迷惑中。這mā是耶穌基督教導並提醒門徒所講ê,差遣in去傳福音,有ná親像kā羊差派進入狼群裡仝款危險(參考馬太福音十:16)。因為án-ne,有充足ê智慧,chiah會知影怎樣回答問題。

第7到14節,tī chit段結尾ê經文中,伊提起幾位同工,包括有:
「推基古」;伊是使徒保羅忠實ê同工,代表使徒保羅到各地去探訪(參考以弗所書六:21,提摩太後書四:12,提多冊三:12)。伊特別派推基古去訪問歌羅西教會,因為án-ne,真可能chit封書信就是請推基古帶去ê。

「阿尼西謀」,chit pái是kah推基古同行去訪問歌羅西教會。伊原是腓利門厝內ê奴隸,逃走出來,後來信了耶穌基督。為tio̍h伊,使徒保羅寫phoe hō͘腓利門,替伊求情(參考腓利門書)。

「亞里達古」,伊是馬其頓ê帖撒羅尼迦人,kah使徒保羅同在以弗所經歷暴亂(參考使徒行傳十九:29),然後kah使徒保羅前往希臘,koh再轉tńg來到馬其頓、特羅亞(參考使徒行傳二十:4—5)。使徒保羅為tio̍h beh上訴而到羅馬去,伊mā一直陪伴tī使徒保羅ê身邊(參考使徒行傳廿七:2)。

「馬可‧約翰」,伊是使徒保羅第一pái傳道ê時,kah巴拿巴同齊同行ê,後來因為先離開。使徒保羅tī第二pái ê時chūn bat拒絕繼續帶伊加入,mā因為án-ne來致使使徒保羅kah巴拿巴之間有爭執(參考使徒行傳十五:36—39)。可能了後chit件事並無影響siuⁿ大,á是繼續siuⁿ久,後來有改變,使徒保羅koh繼續帶伊同行,並且認為伊是thang信靠ê同工(參考提摩太後書四: 11)。使徒保羅tī chit封書信中先替馬可‧約翰紹介,希望若是馬可‧約翰去訪問歌羅西教會,期待伊會得tio̍h溫暖ê接待。

「別號猶士都ê耶數」,只有tī chia提起,無其他ê資料,真可惜。

「以巴弗」,頭前有提起過,伊就是歌羅西教會ê開拓者。使徒保羅講以巴弗無停地teh為歌羅西教會代禱,懇求天父上帝hō͘該教會信徒有美好ê信心,m̄-nā án-ne,mā同時teh關心老底嘉kah希拉坡里等教會、代禱。因為這兩教會mā lóng是用巴弗建立ê。其實,這mā是每位傳道者共同ê心境,會為家己奉獻性命開拓起來ê教會kah信徒代禱,teh關心信徒靈命ê成長,期待ē-tàng koh khah堅定、成熟,án-ne chiah是siōng大ê安慰。

「路加醫生」,伊就是寫路加福音kah使徒行傳ê作者。當使徒保羅tī羅馬坐監ê時,伊陪使徒保羅做伙。

「底馬」,伊後來mā離開了使徒保羅,因為伊貪愛世間ê需要(參考提摩太後書四:10)。

第15到18節,tī chit段經文中,使徒保羅請歌羅西教會信徒替伊轉達請安hō͘下列ê人:
「寧法」,可能是老底嘉人,提供家己ê khiā家作聚會ê場所。值得注意ê是,使徒保羅ài歌羅西教會kā chit封phoe讀完後,轉交hō͘老底嘉教會。另外,伊mā有信hō͘老底嘉教會,希望歌羅西教會mā會讀hit封書信。可惜ê是,已經chhōe bē-tio̍h伊寫hō͘老底嘉教會ê書信à。
「亞基布」,tùi腓利門書2節thang知影伊kah使徒保羅同工。伊可能擔當歌羅西教會ê牧養事工。

第18節,除了講祝福ê話外,使徒保羅特別強調,chit封書信是伊「親手寫」ê。其實,比較正確ê講法,是伊口述,然後有人替伊執筆(參考羅馬書十六:22)。然後伊講家己是「帶鎖鍊」,表示伊目前正tī羅馬監獄中寫chit封書信。

重新查詢