重新查詢  A+放大  A-縮小
經文:

哥林多後書 1:1-1:2

註釋:

一般來講,第一到九章是hō͘人看做使徒保羅寫hō͘哥林多教會ê第四封書信。使徒保羅寫書信lóng有一個共同特色,就是先會自我紹介,然後請安,續落來就是o-ló,koh來就會討論伊書信中想beh講ê問題。其實,使徒保羅書寫ê信件之模式,mā是當時流行ê一種書信格式。

使徒保羅一開始就說明家己是「奉上帝ê旨意作基督耶穌ê使徒」,這真清楚teh表明伊m̄是經過使徒會議票選出來ê「使徒」(參考使徒行傳一:21—22)。Koh講,伊表明家己就是「使徒」,chit-ê詞ê意思是teh指「奉差遣」,這kah使徒行傳第九章15節有關係。

Koh講,chia真清楚表示伊寫chit封信,是kah「提摩太」同齊聯名寫ê。提摩太是使徒保羅tī第二pái傳福音ê時,tī路司得tú-tio̍h ê而揀選出來當伊ê助手ê,是一個人人o-ló ê少年人,老父是希臘人,老母是猶太人,使徒保羅親自為伊行割禮(參考使徒行傳十六:1—3),並當伊是「tī信仰上ê真kiáⁿ」(參考提摩太前書一:2),後來差派伊去哥林多教會訪視該教會ê情形(參考哥林多前書十六:10)。因為án-ne,哥林多教會信徒lóng認bat提摩太,伊講寫chit張phoe,mā帶tio̍h提摩太ê請安hō͘ in。

經文:

哥林多後書 1:3-1:11

註釋:

Tī chit段經文中thang分做兩個段落,一是第3到7節,二是第8到11節。Tī前段經文中,伊講tī患難中得tio̍h安慰,tī後段經文中強調,雖然經歷到患難,m̄-koh並無因為án-ne改變本來ê信心,卻是koh khah堅定。

第3到7節,tī chia開始就講「主耶穌基督ê父上帝」,chit種用詞tī約翰福音非常清楚,耶穌一再稱呼天頂ê上帝,就是伊ê老父,用「父子」來表明伊kah上帝之間有特別ê關係。Koh講,chit位上帝mā是一切「安慰」ê來源,tī chit段經文中,使徒保羅共用了9次「安慰」chit-ê詞,主要原因是哥林多教會已經受tio̍h真大ê迫害,chit種迫害是來自猶太教徒ê,後來甚至演變做羅馬政府ê迫害。Á哥林多教會ê信徒到底是tú-tio̍h甚麼患難(苦難)?真可能無親像使徒保羅tī哥林多後書第十一章24到27節所講ê hit種明顯,屬tī肉體ê問題,可能是teh指tī家庭á是家族中tú-tio̍h信仰差別上有ê衝突。因為án-ne,使徒保羅tī chia用「安慰」來鼓勵眾信徒tio̍h堅定信心。伊鼓勵哥林多教會kah亞該亞所有ê信徒,tio̍h勇敢、堅強,因為耶穌mā kah大家同齊受苦。伊勉勵大家彼此互相分擔、安慰。

第8到11節,tī chit段經文中,使徒保羅提起tī亞細亞省(今á日ê土耳其境內)ê時chūn bat遭遇患難。這患難指ê是甚麼?伊無講清楚。Mā可能kah伊tī以弗所ê經驗可能有關(參考前書十五:32、十六:9),mā有可能是使徒行傳第十九章記載有關以弗所城發生暴動ê事件。伊講hit種情況之危急已經到à「連生存ê希望都無了」,kah-ná是「被判死刑」仝款,tī chit種情況之下,siōng好ê方法就是祈禱,因為óa靠人ê氣力是非常薄弱ê,只有「óa靠Hit位hō͘死人koh活ê上帝」,chit位全能者ê救助。伊勸勉哥林多教會信徒,面對苦難siōng好ê方法就是祈禱,伊mā希望大家mā為伊kah其他同工tī福音ê事工祈禱。

經文:

哥林多後書 1:12-1:24

註釋:

使徒保羅Tī chit段經文中非常清楚kā哥林多教會ê信徒講,所傳hō͘ in ê福音信息是「真正」、「實在ê」,m̄是兩頭含(kâⁿ) ê。伊講兩個基本ê信仰認bat:1.上帝ê應允tī耶穌ê身上成就à。2.是因為耶穌,上帝ê聖神tī每一個信徒ê身上做記號。換句話講,離開耶穌,就無得tio̍h上帝拯救ê希望。

第12到14節,使徒保羅知影哥林多教會內,有kóa假使徒(伊講「超等使徒」)tī信徒中放話,講使徒保羅不誠實,chit-má使徒保羅tī chia真清楚表示,伊是誠實地kā上帝賞賜ê恩典傳達信息hō͘ in,而且所傳講ê chiah-ê lóng thang tī「主耶穌koh來ê日子」,hō͘哥林多教會ê信徒感覺誇耀。Chia所講ê「主耶穌koh來ê日子」,意思是teh指審判ê日子來臨ê時chūn, ē-tàng坦然面對,無驚惶。因為伊tī書信中所寫,lóng是誠實語。

第15到18節,使徒保羅因為本來有計畫beh去哥林多教會訪問兩pái,因為án-ne,tī第15節提起講beh hō͘ in「加倍得tio̍h欣慰」,就是伊希望tī前往馬其頓chìn前先去一pái,然後tī回程ê時,koh去一pái,án-ne前後有兩pái訪問。M̄-koh有人批評伊,講伊ê計畫不時改變,bē-tàng信。只是後來這計畫有改變,伊是直接tùi以弗所來訪,chit項事成做哥林多教會有人批評使徒保羅ê話柄,m̄-koh使徒保羅澄清chit種謠傳,伊講伊ê應允絕對是可靠,就親像上帝是信實ê仝款。

第19到20節,tī chia使徒保羅特別提起kah伊同工傳福音hō͘哥林多教會ê西拉、提摩太等,所傳講ê福音信息lóng是有上帝做保證。In既然傳講真實ê福音信息,表示in所講mā一定是真實。因為誠實就是榮耀上帝ê方式。

第21到22節,chit兩節非常重要,使徒保羅提起每一個信耶穌ê信徒,身上lóng有上帝ê靈同在,而且做印記。換句話講,每一個信徒lóng一定tio̍h是誠實可靠ê人。因為身上有上帝ê記號,而這記號mā是將來審判ê時做為分別ê路用。換句話講,若是無誠實,這記號就會霧霧無清起來,甚至消失,án-ne,就無法度成做「分別為聖」ê信徒。

第23到24節,tī chit兩節伊清楚表明:上帝ē-tàng成做伊ê保證人,證明伊所講是誠實ê。伊m̄去哥林多,是為tio̍h in好,因為hit時哥林多教會內部發生真chē爭執,chiah-ê爭執甚至牽扯到使徒保羅身上,因為án-ne,伊決定m̄去,有可能是無想beh hō͘狀況因為伊在場而顯得koh khah複雜。伊認為哥林多教會ê信徒應該tī信仰上已經成熟,必定會清楚判斷是非曲直chiah-tio̍h。

經文:

哥林多後書 2:1-2:11

註釋:

Tùi第一章13到14節,就thang看出使徒保羅寫phoe hō͘哥林多教會,m̄-nā有所譴責,mā明確指出in中間有人tī教會中亂放話,伊希望該教會信徒ē-tàng明白伊寫chit封信ê用心,beh hō͘ in知影除了基督耶穌無別ê福音thang信,伊深信該教會信徒對chit點是非常清楚。

可能是第一pái ê訪問,發生bē爽快ê事。照哥林多後書第十二章14 節kah第十三章1節ê記載,使徒保羅bat三pái訪問哥林多教會。因為án-ne,可能寫chit張phoe ê時,已經是第二pái訪問à。

第1到2節,tùi chit兩節thang看出使徒保羅ê信,確實hō͘哥林多教會ê信徒澄清過去對使徒保羅ê誤會。因為án-ne,使徒保羅表示下pái去訪問哥林多教會ê時,bē koh再hō͘ in感覺艱苦心。

第3到4節,使徒保羅提起「hit張phoe」,而且講是tī「憂傷痛苦中流真chē目屎」寫ê信,m̄-koh咱確實真oh確認到底是toh一kóa phoe,是遺失了?á是teh指哥林多前書?

第5到8節,使徒保羅tī chia並無明確指出是甚麼人hō͘伊kah哥林多教會信徒感覺煩心,有kóa聖經學者認為是kah哥林多前書第五章1節所提起ê hit件「亂倫」事件有關。M̄-koh mā有無仝ê看法,認為是hit群自稱「真使徒」中ê領導者。Tī chia,使徒保羅清楚表示,伊無願意hō͘ chit種人難堪,原因是大家已經知影是甚麼人,而且已經譴責了chit種人,使徒保羅認為án-ne就有夠。其實,這mā是伊處理哥林多教會糾紛ê方式之一。不過mā有可能chiah-ê造成哥林多教會糾紛ê人,已經hông驅逐離開教會,就m̄免koh再繼續討論。M̄-koh tùi第7到8節ê經文來看,有可能是chiah-ê人已經知影家己犯m̄-tio̍h去,使徒保羅希望哥林多教會眾信徒會赦免chit種人,án-ne á是允准以hō͘ in有機會koh再tńg來過團契生活。

第9到11節,對hiah-ê造成教會紛擾ê人,使徒保羅基本上是尊重哥林多教會ê決定,in願意赦免,伊就赦免。Siōng主要ê用意,就是希望教會內部ê紛擾ē-tàng早日平息落來。因為信仰團契siōng驚發生糾紛,而hō͘撒旦chhōe-tio̍h滲透ê機會,hō͘福音ê事工受tio̍h koh khah chē ê阻礙。

經文:

哥林多後書 2:12-2:17

註釋:

使徒保羅Tī chit段經文提起耶穌救贖ê福音信息,對人ê性命是珍貴ê,因為án-ne,只要是接受耶穌做性命ê主,chit種人身上會散發出一股香氣,hō͘人歡喜而歡喜接近。

第12到13節,「特羅亞」,這是設tī以弗所北面ê一個海口城市,mā是當時一個重要ê商業都市。照使徒行傳第二十章7到13節ê記載,使徒保羅tī chiah-ê地方傳福音ê時chūn,有一名叫iáu推古ê少年人,因為聽使徒保羅講道ê時chūn tuh-ku,tùi三樓窗口摔了落來死去,m̄-koh使徒保羅hō͘伊活起來。使徒保羅tī chia講伊tī此城市有一個真好ê機會thang傳福音,可惜ê是伊tī特羅亞無tú-tio̍h提多,hō͘伊無法度平靜落來,因為án-ne,伊就離開特羅亞到馬其頓去。Tī哥林多後書第七章5到7節講使徒保羅tī馬其頓iáu是無法度安定,一直等提多到了馬其頓kah in會合,並且帶來哥林多教會ê良好反應了後,使徒保羅chiah koh開始積極投入tī福音事工。

第14到16節,使徒保羅一向ê看法是:福音會hō͘人ê性命發出香氣。因為án-ne,拒絕福音kah接納福音,ē-sái性命散發出無仝ê氣味。

第17節,這是非常重要ê一節經文。當時ê基督教會內,已經有人kā傳福音當做「商品」teh販賣,其實chit種人就是為tio̍h beh斂財。如果以今á日來講,就ná親像kā傳福音事工當做是一種「職業」,為tio̍h是beh維持生活ê需要。M̄-koh,真正傳福音ê工作不應該有chit種心態,因為福音是為tio̍h beh救人ê性命,就一定tio̍h有奉獻性命ê態度,所講ê獻身使命感。

Koh講,koh khah嚴重ê,就是kā福音「商品化」teh販賣,這是非常不應該ê。換句話講,使徒保羅強調福音是上帝白白賞賜hō͘人ê(參考羅馬書三:24),耶穌就是beh祂ê門徒白白得來ê,就beh白白hō͘別人(參考馬太福音十:8)。

經文:

哥林多後書 3:1-3:6

註釋:

Chit章,使徒保羅kā耶穌帶來ê新約kah摩西ê舊約律法作ê對比,希望用chit種方式幫助哥林多教會信徒koh khah清楚知影,耶穌所帶來ê救贖恩典,kah摩西律法所講述ê是無仝款ê。使徒保羅會án-ne用心解釋,是因為該教會中,有人一再強調舊約時代摩西律法ê功勞,soah疏忽耶穌ê救恩chiah是正確ê信仰。

使徒保羅Tī chit段經文中,用比較堅定ê口氣teh講述伊kah其他眾同工tī福音事工上所做ê見證,ná親像the̍h-tio̍h上帝ê「推薦書」一般,無法度隨便。伊同時希望所有ê信徒lóng是án-ne ê態度,mā就是tùi家己身上hō͘人看tio̍h「上帝ê形像」。古早時,做一個人beh到一個生份ê團體去ê時,lóng會帶tio̍h一封推薦信,寫phoe ê人表示對chit-ê人ê言行舉止負責,使徒保羅就bat tī伊ê書信中推薦過同工,親像伊推薦堅革哩教會ê執事菲比hō͘羅馬教會,請in接待伊,無論伊有甚麼需要,就幫助伊(參考羅馬書十六:1—2)。伊mā紹介提摩太hō͘哥林多ê教會,希望in幫助伊繼續頭前ê行程(參考哥林多前書十六:10—11)。Tùi chiah-ê thang看出推薦信,代表ê就是推薦者本身。

第1到3節,原來tī哥林多教會中有人teh講使徒保羅無人替伊寫推薦書,chiah-ê講伊chit種話ê人,歡喜展寶手上有某某人ê推薦,好表示家己身分ê特別。M̄-koh使徒保羅tī chia講哥林多教會ê信徒就是伊ê推薦書,chit種推薦書是寫tī每一個信徒ê心內。

第4到6節,使徒保羅tī chia強調,伊傳福音並m̄是憑tio̍h人ê才tiāu,卻是上帝賞賜ê恩典,chit種恩典就是hō͘伊成做福音ê奴僕。而成做奴僕傳達主人救恩ê信息,chit種福音事工是一種約定,而chit-ê約定是寫tī心版上,m̄是寫tī文冊上。Chit種講法真類似先知耶利米對當時以色列人民講,表示上帝beh kah以色列人民立新ê約,chit種約是刻tī以色列人民ê心版上(參考耶利米書三十一:33),無koh是刻tī外面表ê記號。使徒保羅強調這是耶穌帶hō͘每一個信靠伊ê人一種新ê性命記號,而伊就是chit種新記號ê傳達者,只是一個奴僕ê身分,所以無甚麼好誇耀ê。

經文:

哥林多後書 3:7-3:18

註釋:

Tī chit段經文中,使徒保羅引用出埃及記第三十四章29到35節經文作敘述ê論點,說明tī耶穌內面,就是帶tio̍h性命ê榮耀,kah摩西時代已經有真大ê差別。

第7到8節,使徒保羅並無否定上帝透過摩西頒布律法hō͘以色列人民ê重要性,而當摩西上西奈山頂去領受上帝律法ê時,是帶tio̍h光彩落山來,m̄-koh chit種光彩已經被耶穌取代à。因為律法並bē-tàng帶hō͘人新ê性命,是koh活ê耶穌帶hō͘大家新ê性命,án-ne chiah是真正光彩kah榮耀。

第9到11節,tī chit段經文中,使徒保羅koh一pái強調,tī耶穌內面是一個全新ê約,chit-ê約是用上帝ê靈寫tī人ê心中。因為án-ne,舊約是外在ê,新約則是內心ê。伊講舊約ê亮光是出現tī摩西tùi山頂落來ê時chūn,帶tio̍h上帝ê榮耀光芒,hō͘人無法度正視伊。M̄-koh,新約則tùi人ê心內產生新性命,hō͘人因為耶穌基督kah上帝有和好ê關係,性命永遠是一個榮耀,因為是上帝ê靈tī人ê心內。使徒保羅認為應該以新ê「約」來取代舊ê時代所漸漸褪去ê光芒。

第12到18節,tī chit段經文中,使徒保羅引用出埃及記第三十四章33到35節ê背景,提起當時摩西是the̍h-tio̍h帕子遮家己ê面。Chia所講ê「帕子」,thang tùi幾個方面來瞭解:1.阻止人正確瞭解上帝語。2.它同時成做人kah上帝之間ê隔牆。chit-má,所有信耶穌ê人,不koh受摩西來ê chit種「帕子」阻隔,因為耶穌已經拆除了chit種隔閡ê布簾(參考希伯來書十:19—20)。而hō͘人ē-tàng除去這「帕子」來認bat耶穌救恩ê,就是上帝ê靈,mā就是聖神。聖神,chiah是改變人性命ê氣力。

經文:

哥林多後書 4:1-4:6

註釋:

這是真有意思ê一章,使徒保羅tī chia強調講,人ê身軀會漸漸衰弱,m̄-koh,tī耶穌內面卻是日日更新,所tú-tio̍h ê目nih-á痛苦,是為tio̍h beh迎接khah美好ê榮耀,這榮耀是永恆ê。

Tī哥林多後書第一章,tī使徒保羅講tio̍h基督徒ê身上是帶有基督耶穌ê「印記」,伊特別強調chit-ê「印記」是用聖神烙印tī人ê心內。然後伊tī第三章繼續提起一個重要ê觀念:基督徒就是siōng好ê福音推薦者。伊講chit種推薦是寫tī人ê心內,卻m̄是用文字寫tī紙上á是石版上ê。

為甚麼使徒保羅會一再提起人ê心?原因就是伊認為一個基督徒,應該是tùi心ê革新開始,一個人如果心思意念bē改變,單有外在ê記號是無意義ê。這mā是為甚麼伊teh寫hō͘加拉太教會ê書信中,就強調講:「有受割禮kah 無受割禮lóng 無要緊,要緊ê 是咱tio̍h 成做新創造ê 人。(全民版)」(加拉太書六:15)這mā是伊寫hō͘哥林多教會所講ê,人若tī基督裡,就是一個新造ê人(參考哥林多後書五:17)。

Tī chit段經文中,使徒保羅強調福音ê本質就是耶穌,伊是性命ê救主。因為án-ne,任何傳福音者,lóng是福音ê奴僕,而奴僕ê職分就是盡力去完成主人付託ê使命。

第1到2節,使徒保羅講上帝kā chit項福音ê任務付託hō͘伊kah其他同工,伊ê職責就是beh hō͘這福音顯耀出來,用實際ê行動來說明福音ê真理。第2節是真重要ê一節經文,使徒保羅提起傳福音一定tio̍h有ê基本態度:放棄曖昧見笑ê事。Chia講「曖昧見笑ê事」,伊特別指出兩點:包括詭詐、曲解上帝ê話。所謂「詭詐」,意思是teh指無論tāi-chì好bái lóng敢做。而siōng嚴重êto̍h是「曲解上帝」,上帝原本是beh hō͘人ê性命得tio̍h滋潤,是hō͘人ê性命活起來。

第3到6節,福音事工並無一定是會順利,反tńg常受tio̍h阻礙,有人懷疑拒絕,有人接納。Chiah-ê lóng是真正常ê事,m̄-koh重要ê是beh知影福音ê中心,就是「耶穌基督是主」,m̄是用人做中心,chit點tī使徒保羅到外邦地區傳福音ê背景來看,確實是件真無容易ê事。因為tī he時chūn,羅馬帝國ê國勢非常強盛,羅馬皇帝當teh積極推行神化皇帝ê運動,所有tī羅馬帝國統治下殖民地ê人民,lóng一定tio̍h拜羅馬皇帝,kā皇帝當做神敬拜。Mā就是講羅馬皇帝就是羅馬帝國統治下屬民ê「主」。而使徒保羅卻是teh傳「耶穌基督是主」,這就kah羅馬政府ê政策相違背à。M̄-koh即使án-ne,使徒保羅iáu是仝款強調,創造萬物ê主宰會hō͘忠實tī祂ê子民看見亮光,因為會看見上帝ê榮耀藉tio̍h耶穌顯明出來。
經文:

哥林多後書 4:7-4:15

註釋:

Tī chit段經文中,使徒保羅用相對性句來說明:一個人是m̄是kah耶穌ê救恩連結,會帶來完全無仝ê結果,mā就是性命kah死亡之間ê差別。

第7節,使徒保羅形容雖然傳福音者有上帝ê榮耀,m̄-koh m̄-thang bē記得家己ná親像一個「瓦器」仝款,無甚麼特別價值。真正價值是tī瓦器內所裝ê內容—福音ê信息。

第8到9節,chit兩節是teh說明第7節ê意義。「瓦器」是hit種脆弱ê物件,m̄-koh卻無被「壓碎」;仝款ê,tī福音事工上tú-tio̍h真chē困難,m̄-koh都無被擊倒,原因是:如果容易被phah倒,án-ne就m̄是真正福音,因為福音就是「上帝ê大能」(參考羅馬書一:16),無任何力量ē-tàng phah倒上帝。Koh講,傳福音雖然有時會真孤單,m̄-koh m̄-thang bē記得,上帝一定會kah忠實tī祂ê人同在。

第10到12節,使徒保羅講每一個性命裡lóng帶tio̍h死亡,m̄-koh卻tī耶穌內面得tio̍h性命。死亡,這是每一個人lóng一定tio̍h面對ê事實,因為有罪ê人,就是必朽ê人。M̄-koh tī耶穌內面有koh活ê ǹg望,而koh活帶來ê就是性命ê ǹg望。因為án-ne,thang án-ne講:基督教siōng大ê信息,就是koh活!

第13到15節,tùi chit段經文中看使徒保羅一生中siōng關心ê,就是ài怎樣做chiah ē-tàng kā耶穌基督ê救恩傳hō͘ koh khah chē ê人知影。伊心中所思、所想ê,就只有chit件事:怎樣hō͘ koh khah chē人知影耶穌就是上帝差遣來到世間ê救主。伊確信所有傳福音ê人,lóng會得tio̍h上帝賞賜ê恩典,就是kah耶穌同齊koh活。

經文:

哥林多後書 4:16-4:18

註釋:

Tī使徒保羅ê看法裡,只要ē-tàng傳出福音,其他ê lóng m̄重要à。Tī第1節使徒保羅就經講過「不灰心」,chit-má伊koh chiah koh講了一pái,beh表明ê就是:即使有真chē困難,甚至身軀mā受tio̍h真chē折磨,m̄-koh he lóng bē阻止伊繼續傳揚福音ê決心,顛倒,伊是jú傳性命jú感覺甘甜、有力,而且ná親像ta̍k工得tio̍h新性命仝款。如果koh活是永恆ê性命大事,比起肉體受苦難chit種事,肉體ê苦難實在是chiok短暫。第18節是伊kui個信仰理念ê中心,伊認為基督徒應該kā信仰奠基tī永恆ê性命上,m̄是teh chhōe hit-ê目nih-á ê滿足而已。因為án-ne,關心hit-ê看bē-tio̍h ê事物,mā是一種信心ê表現,而希伯來書第十一章1節án-ne講:「信是所ǹg 望ê tāi-chì ê 憑據,是所未看tio̍h ê tāi-chì ê 確據。(全民版)」使徒保羅希望大家用「永恆ê性命」ê眼光來看性命問題;m̄是致意看會tio̍h ê,ài kā眼光放遠,看tio̍h hit-ê屬tī天頂ê獎賞chiah是正確ê(參考腓立比書三:14),因為天頂ê獎賞是永恆ê。


經文:

哥林多後書 5:1-5:10

註釋:

Chit章是繼續前一段經文(第四章16到18節)所提起有關永恆ê性命問題。

Tī chit段經文中,使徒保羅提供三個基本觀念,一是人tī世間ê性命時間是目nih-á ê;二是每一個人lóng ài面對上帝ê審判;三是每一個軀體ê性命lóng會變化。

第1到5節,tī chit段經文中,使徒保羅用「地上ê帳棚」kah「天頂ê 住宅」做對比,解釋第四章18節所講ê「暫時ê」kah「永恆ê」之間ê無仝。「帳棚」,chit-ê詞ê希臘文有兩個字,一是「skene」,另外一字是「skenos」。Chit兩個字ê字根lóng是「ska」,原意lóng是teh指「遮蓋」。Tī chia,使徒保羅用ê是「skenos」chit-ê字,tī新約中只出現tī chit段經文兩pái(第1 kah第4節),強調ê是「暫時ê遮蓋」。換句話講,使徒保羅是借用chit-ê「skenos」字,beh說明人ê身軀只是暫時kā人ê性命遮蓋teh。Chit種「暫時性」ê遮蓋物,隨時thang tàn掉、更換。伊講性命ná親像一個搭「帳棚」khiā起ê人仝款,「帳棚」講拆就拆,講搬徒就搬徒。意思是tī世間ê性命是隨時會發生變化,無安定,mā就無永恆thang講。

另外一點,我講過使徒保羅是受過非常深厚希臘教育ê人,對性命ê看法mā認為靈魂是「暫時」寄居tī身軀ê軀殼中,死ê時chūn,就會離開軀殼tńg來到天家,chit種看法是非常典型ê希臘思想。所以續落來下一句就是講tio̍h一個信耶穌基督ê人,「上帝會hō͘咱天頂ê住宅」,tú好kah「地上ê帳棚」相對照;「帳棚」是人ê手所製造ê,ná親像使徒保羅、亞居拉kah百基拉,lóng是製造帳棚ê人。M̄-koh相對ê「天頂ê 住宅」是上帝ê手所建造ê。 

使徒保羅講每一個信耶穌ê人,ná親像thǹg掉了世間ê重擔,改穿天頂ê衫褲進入永恆ê性命中,享受tio̍h由上帝替人所準備ê天家。Chit種穿上新衫褲,mā是一種遮蓋(mā表示除去ê意思)所有ê罪惡,hō͘人無koh有見笑ê感覺。而穿上新衫褲、天頂ê 住宅,lóng是上帝親自替咱準備,並且以聖神替所有信耶穌ê人作擔保(參考哥林多後書一:22)。

第6到10節,tī chit段經文中,使徒保羅提起人ê軟弱,就是無法度克服罪teh左右人ê性命,結果hō͘人常常背離了上帝ê旨意,去行惹起上帝義憤ê事。因為án-ne,做一個人iáu活tī世間,chit種kah罪ê交戰就會繼續無停地發生。伊koh一pái提起真實ê信仰並m̄是憑眼見,卻是憑信心,是有勇氣情願kah主同齊khiā起。第9到10節是非常重要ê經文;chit兩節使徒保羅koh一pái強調每一個耶穌ê信徒,是beh取悅上帝,原因是人ài面對上帝ê審判,上帝會按照人所做ê一切進行審判kah報應。希伯來書ê作者mā án-ne講:「所有ê 被造物,無一項ē-tàng 對上帝隱瞞;萬物lóng 暴露tī祂ê 目睭前;咱ê 行踏lóng tio̍h 對祂交帶清楚。(全民版)」(希伯來書四:13)無錯,大家lóng一定tio̍h向上帝交出tī chit-ê世間一切所講所行ê記錄。


經文:

哥林多後書 5:11-5:21

註釋:

Tī chit段經文中,使徒保羅講tio̍h一個信耶穌ê人,應該有所改變,ná親像一個重新創造出來ê人仝款。

第11到12節,使徒保羅對hiah-ê批評伊ê人ê回答真清楚,就是beh kā性命khǹg tī耶穌身上,因為性命之所以有ǹg望,是因為耶穌ê緣故。如果無耶穌ê救贖恩典,即使是活teh,mā是活tī罪惡ê痛苦中。因為án-ne,伊希望哥林多教會信徒會tī品格上成做福音ê見證者,án-ne,就ē-tàng擋teh hiah-ê只重視外表、虛假ê人ê口。

第13到15節,tī哥林多教會中,有人批評使徒保羅是「起siáu」,意思是teh指伊專講hiah-ê 無實際話。其實,耶穌tī傳福音ê時chūn,mā是hō͘人認為「起siáu」(參考馬可福音三:21),猶太人領袖甚至公開講伊是hō͘ 鬼王別西卜附身(參考馬可福音三:22)。使徒保羅mā bat被羅馬ê總督非斯都認為是「起siáu」,講伊是學問大,hō͘伊「神經失常」(參考使徒行傳廿六:24)。Chiah-ê lóng tī說明使徒保羅性命改變真大,大到眾人無法度適應。原因是伊親自遇tio̍h了koh活ê耶穌,體驗tio̍h上帝對伊ê疼,hō͘伊願意用性命所有ê氣力投入福音ê事工。

第16到19節,chit段經文thang講第五章ê經文中心,使徒保羅強調一個人若是信耶穌就是伊性命ê救主,就是新造ê人,無koh根據舊ê生活性命看世間ê tāi-chì物。M̄-koh ē-tàng hō͘一個人信耶穌就是救主,並m̄是人家己ê能力,卻是上帝奇妙作為。使徒保羅án-ne講,已經teh確定一個基本觀念:一個人會信耶穌就是伊性命ê救主,這是出tī上帝ê揀選。為tio̍h是beh chit-ê信耶穌ê人,去見證福音,並hō͘人因為領受福音會得thang kah上帝和好。

第20到21節,使徒保羅講伊是作「基督ê特使」,這「特使」一詞tú好表示並無需要tùi一定ê程序推舉出來。因為伊tī大馬士革親自遇tio̍h koh活ê耶穌,tùi án-ne伊講家己當「使徒,m̄是因為人ê選召,mā m̄是受人ê委派,卻是耶穌基督kah Hit位hō͘祂tùi死裡koh活ê父上帝指派ê」(參考加拉太書一:1)。M̄-koh chit種「特使」,並m̄是beh hō͘伊得tio̍h甚麼特殊待遇,顛倒,tī福音事工上,伊比別人koh khah賣力地做好福音「奴僕」ê工作,為tio̍h福音ê緣故,使徒保羅差不多是到à忘我ê狀態。為tio̍h見證福音,伊是盡一切性命ê氣力。為tio̍h是beh希望ē-tàng幫助koh khah chē人藉tio̍h耶穌ê救恩,會得thang kah上帝和好。

經文:

哥林多後書 6:1-6:13

註釋:

基督教信仰siōng中心ê主題就是「死而koh活」。如果離開chit-ê主題,基督教ê信仰就無甚麼好講ê à。而講tio̍h「死而koh活」ê信息,就一定tio̍h tńg來到耶穌tī十字架上ê救贖功勞,ná親像使徒保羅所強調ê,人只有tī koh活ê信仰內面,chiah會有「新造ê人」ê形像出現(參考哥林多後書五:17、以弗所書四:24)。無koh活ê性命,hit種ê性命是死ê,無甚麼好期待ê,mā無甚麼好ǹg望ê。因為hit種ê性命只有今生,而無未來。這就ná親像使徒保羅所講ê:「咱做基督徒ê ǹg 望若kan-taⁿ tī 現世,咱就是世間人中間siōng 可憐ê。(全民版)」(哥林多前書十五:19)耶穌講:「我是koh 活kah 活命。信我ê 人雖然死去,iáu-koh 會活起來;(全民版)」(約翰福音十一:25)看,chiah-ni̍h大ê應允tī所有信耶穌ê人身上!

Tī第五章20節,使徒保羅講咱藉tio̍h耶穌會得thang kah上帝和好,chit-má chit段經文繼續án-ne強調,m̄-nā án-ne,伊一再表示若是有人kā chit種信息hō͘扭曲,he就是teh破壞福音ê信息。伊強調傳耶穌koh活ê信息,是福音忠實ê奴僕該盡ê本分。

第1到2節,chit兩節是繼續第五章最後一段所講ê,使徒保羅kā家己teh傳福音工作上ê角色,看做ná親像是「基督ê特使」仝款,而「特使」ê工作就是為tio̍h beh hō͘人kah上帝之間ê關係會得thang重新和好。使徒保羅講ē-tàng參與chit項福音事工,就是「上帝ê同工」,因為án-ne,是極大ê恩典。其實,使徒保羅chit種話,mā已經teh kā哥林多教會ê信徒講,in中間bat有人真驕傲地表示家己tī福音事工上傳承toh一個人ê派別,是真好笑ê事,因為人無法度救人,只有上帝chiah ē-tàng救人ê性命。因為án-ne,傳承自人ê派別無意義。因為tī救人性命ê事頂面,人所ē-tàng做ê實在真渺小、有限,除非有上帝ê恩典灌溉tī人ê性命裡。第2節是引用以賽亞書第四十九章8節ê詩歌。這是上帝對祂ê奴僕所講,意思是:時刻一到,上帝拯救ê工作必定會實現。使徒保羅引用先知以賽亞ê詩歌,siōng主要是teh說明上帝ê拯救已經tī耶穌身上顯明了,而且m̄-thang懷疑,chit-má就是。使徒保羅一再tī伊ê書信中勸勉信徒,信仰tio̍h把握ê時機,m̄-thang憢疑。因為無人會真正知影耶穌基督甚麼時chūn臨到。

第3到10節,tùi chit段經文ē-tàng看出使徒保羅tī福音事工上ê堅持kah用心。伊只有一個堅持:投入kui個性命tī傳福音ê工作。因為án-ne,只要有妨礙福音ê事,伊就盡帆拚beh排除。相對ê,有人想beh用盡各種方法來阻止伊繼續傳福音,伊lóng會用堅強ê毅力忍受落來,這一切lóng是只為tio̍h福音ê緣故。如果kah上帝tī傳福音ê事工同工就是一種恩典,án-ne,就該好好á珍惜chit份「恩典」。因為án-ne,使徒保羅tī chia提起傳福音ê事工應該有兩個基本ê態度:一是無願意別人毀謗咱ê事奉。Chia所講ê「毀謗」,就是chhōe缺點、錯誤,á是譏笑、諷刺ê意思。二是不妨礙別人。所謂「妨礙」,mā就是阻擋ê意思。如果福音是上帝極大ê恩典,he就是希望大家lóng有份享受得tio̍h,卻m̄是單獨自享。不妨礙別人,就是bē成做別人來接近福音ê絆腳石á是障礙。使徒保羅tī哥林多前書第九章19到23節中有真好ê描述,伊講家己是一個自由人,為tio̍h beh hō͘ koh khah chē人來信耶穌基督,伊thang放落身段,對無仝對象,伊就扮演hit種ê對象,chiah-ê lóng只為tio̍h beh hō͘福音ē-tàng傳出去,任何thang用ê方法lóng無放棄。

M̄-koh為tio̍h「無願意別人毀謗」,「mā不妨礙別人」接受福音,使徒保羅Tī chit段經文中清楚說明伊親自經歷到身心ê痛苦,m̄-koh mā受tio̍h非常ê尊敬、o-ló。換句話講,tī傳福音ê過程中,必定會經歷到真chē bē爽快ê經驗,同時mā會tú-tio̍h真chē溫馨、鼓舞ê感受。這mā是傳道者m̄是beh當「爛好人」,而是beh成做一個真有原則ê福音工作者,hō͘ hiah-ê不守聖經教示ê人「討厭」,m̄-koh卻beh hō͘ hiah-ê努力學習聖經真理ê人有性命ê ǹg望,án-ne就對à。

第11到13節,tī chit-ê三節經文內底,thang看出使徒保羅對哥林多教會ê疼。一是伊是kā哥林多教會ê信徒當做知己ê朋友看待—推心置腹,甚至是ná親像家己ê「kiáⁿ」一般。伊講哥林多教會ê信徒就是伊tī基督耶穌內面ê kiáⁿ(參考哥林多前書四:14—15),這mā是teh表明伊對哥林多教會信徒有一份特殊ê「父子」關係。另外一方面,使徒保羅tī chia mā強調對哥林多教會信徒,伊是kā它當做ná親像家己siōng「知己」ê朋友、siōng疼惜ê「kiáⁿ」hit種地親密關係看待,毫無保留kā福音ê信息傳hō͘ in。二是伊希望哥林多教會信徒用仝款ê態度回應伊。伊會án-ne要求in,是因為該教會信徒聽tio̍h有人批評使徒保羅kah其他眾同工ê工作,就對in產生冷淡ê態度,甚至mā加入了tī背後閒言閒語、散播不實謠言ê行列。使徒保羅講in chit種心胸真狹窄,欠缺寬闊ê心胸。Chit點mā是使徒保羅感覺艱苦心ê所在,因為哥林多教會是伊kah亞居拉、百基拉chit對夫妻,以及西拉、提摩太投入全部時間開拓起來ê教會(參考使徒行傳十八:1—8),甚至為tio̍h見證福音信息,iáu bat hō͘人告狀到羅馬總督迦流hia去。有án-ne患難ê經歷tī in中間,mā應該對使徒保羅有夠額ê認bat chiah-tio̍h。Ná親像伊對哥林多教會信徒有非常ê信任,講in就是伊siōng好ê「推薦書」仝款(參考哥林多後書三:2)。

經文:

哥林多後書 6:14-7:1

註釋:

Chit段經文顯然kah頭前ê經文連連bē起來。Chit段經文比較像該連連tī哥林多前書第五章9到11節所提起ê「以前hō͘ lín ê信裡」chit段了後。Tī該段經文中提起哥林多教會中有kóa人「自稱做信徒」,m̄-koh卻做出真chē連非信徒mā無法度接受ê行為。使徒保羅án-ne形容chiah-ê人ê惡質ê行為。Mā tùi chia,tī chit段經文中,使徒保羅teh探討有關信徒kah未信者之間ê關係。Chia ê「m̄信」,應該以koh khah闊ê含意來看待。

第14到15節,chia講「m̄-thang kah m̄信ê人同負一個枷擔」chit句話,就是teh指頂面所講chiah-ê「自稱做信徒」,tī信仰生活上卻是一再污穢上帝ê名ê人。因為chiah-ê所表現出來ê行為,明明是比無信ê人koh khah慘。Ná親像使徒保羅對有kóa信徒「kah伊ê繼母同居」仝款,比起「異教徒」iáu koh khah慘(參考哥林多前書五:1)。原因是chit種人口口聲聲講上帝,而所表現出來ê就是心中根本無上帝。Kah chit種人是無法度同時tī福音事工上做見證ê。Ná親像「基督kah魔鬼怎樣ē-tàng協調neh」,是無可能ê事。

第16節,使徒保羅強調「咱是永遠活ê上帝ê聖殿」,chit句話thang參考哥林多前書第三章16到17節、第六章19節等等。使徒保羅就是teh強調耶穌信徒ê身上是有上帝ê形像,因為án-ne,beh hō͘人tùi基督徒身上看tio̍h敬虔ê生活態度。「聖殿」是敬拜上帝ê所在,mā是kah上帝對話ê場所。

第17節,chit節是引用以賽亞書第五十二章11節,先知以賽亞ê詩歌teh提醒以色列人民kā tùi巴比倫帝國中得tio̍h tháu放tńg去家園,m̄-koh teh扛tńg來聖殿ê器物ê時,「m̄-thang tú-tio̍h無清氣ê物件,離開ê時tio̍h保持潔淨」,意思就是神聖ê物件一定會分別出來。使徒保羅引用chit種話句,主要mā是teh說明:基督徒一定tio̍h hō͘家己kah一般人無仝,hō͘人看tio̍h伊有明顯ê新性命形像。

第18節,引用自撒母耳記下第七章14節,上帝答應大衛王beh成做所羅門王ê庇護者,ná親像老父teh看顧kiáⁿ仝款地帶領伊。Chit種「父子」關係之譬喻mā出現tī先知ê文獻裡,親像:耶利米書第三章19節。路加福音第十五章11到32節,耶穌譬喻中有關「仁慈ê老父」,mā是kā上帝kah人之間ê關係,以「父子」關係做基礎。

第七章1節,是chit段經文ê結論。使徒保羅就是beh強調:身為基督徒,就應該有聖潔ê觀念,而且是身心lóng聖潔。這mā是伊寫hō͘羅馬教會書信中所講ê:基督徒tio̍h親像獻hō͘上帝ê「活祭」仝款,是聖潔ê,kah chit世界有無仝,án-ne chiah ē-tàng得tio̍h上帝ê歡喜接納(參考羅馬書十二:1—2)。

經文:

哥林多後書 7:2-7:7

註釋:

Chit章是用提多帶tńg來哥林多教會好ê消息做主軸。Tī第二章12到13節bat提起使徒保羅因為等bē-tio̍h提多tńg來,心內非常擔憂,因為án-ne離開特羅亞到馬其頓去。M̄-koh到à馬其頓後iáu是無遇tio̍h提多,心內iáu-koh不安。後來提多到了,帶來哥林多教會信徒改變歸正ê消息,這hō͘使徒保羅大大欣慰。

Tùi第二章13節有提起使徒保羅因為無tú-tio̍h提多而無清楚哥林多教會內部發生ê紛爭帶來ê結果,心內一直真無平安、操心。伊雖然前往馬其頓,iáu是掛念tio̍h哥林多教會ê發展。後來tī馬其頓kah提多相會,並且tùi提多聽tio̍h真chē關係哥林多教會好款待提多ê事,以及為tio̍h頂pái使徒保羅寫ê書信中所提ê各種問題,該教會ê信徒mā「懇切地地」為使徒保羅ê善意辯護,iáu渴望見tio̍h使徒保羅,為tio̍h chiah-ê消息,伊感覺非常安慰kah鼓舞。Mā因為án-ne,使徒保羅chit-má感覺安慰ê是,哥林多教會顯然有改變。改變,其實這原本就是使徒保羅寫此書信ê主要目的。

第2到4節,tī第六章12到13節,使徒保羅bat講哥林多教會信徒是「心胸狹窄」,伊勸in tio̍h「寬宏大量」。chit-má則繼續ài in「以寬大ê胸懷容納」使徒保羅kah伊ê同工。為甚麼使徒保羅會án-ne講?應該kah第2節有關:一是使徒保羅講「阮無做過失禮人ê事」,chit句話反映出當時哥林多教會內有人teh傳言,講使徒保羅有做hō͘哥林多教會信徒感覺見笑ê事。伊kā哥林多教會ê信徒講,上帝thang為伊做證,如果伊有欺騙in ê所在,願上帝懲罰伊(參考哥林多後書一:23)。二是使徒保羅提起伊「無破壞甚麼人,mā無佔過甚麼人ê sio̍k」。這可能kah tī哥林多教會內,有人傳說使徒保羅伊貪財騙錢有關。使徒保羅tī各地傳福音,lóng希望外邦ê教會ē-tàng捐錢幫助tī耶路撒冷教會貧困信徒ê需要。伊mā是án-ne寫phoe kā哥林多教會ê信徒講,甚至希望in tī每一個禮拜ê聚會ê時,lóng ē-tàng「每七日ê 頭一日,lín ta̍k 人tio̍h 照家己ê 收入撥一kóa 錢起來khǹg,免得我去lín hia ê 時chiah 開始募款。(全民版)」(哥林多前書十六:2)。Chit種用心卻被誤解為貪財、騙錢,tùi án-ne,使徒保羅就真不細jī地為chit種傳言辯護,講出工人得tio̍h工錢是應該ê,何況伊都無the̍h哥林多教會任何一分報酬」(參考哥林多前書九:4—7)。

Tī chit段經文中,使徒保羅進一步說明伊對哥林多教會眾信徒ê疼,以及kah in是「同生共死」,「絕對信任」。Ài beh特別注意ê是,使徒保羅tī chia ê希臘文是先講「同死」,然後chiah講「同生」。特別注意chit句話,是因為tī基督教信仰裡,所強調ê是:先有同死,chiah有同生(koh活)。伊寫hō͘羅馬教會ê書信中,就強調基督徒是kah基督同生、同死(參考羅馬書六:5、8)。同死、同生,ē-sái講是愛情siōng koân ê境界,mā是用來描述雙方ê性命親密地結合做伙ê意思。

第5到7節,chit段經文thang續接第二章12到13節ê經文。Tī該段經文中,使徒保羅講tī特羅亞因無tú-tio̍h提多而心內不安,就án-ne先離開特羅亞到馬其頓去。M̄-koh一直等bē-tio̍h提多ê消息,心內iáu是放心不下。因為m̄知提多受伊之託到哥林多教會訪問ê結果án怎。伊之所以擔心,kah頂pái親自去訪問ê時chūn,經驗到無好ê感受有關(參考二:1、5—11),因為án-ne,chit pái差派提多代表伊去(參考十二:18),mā擔心會遇tio̍h ná親像家己ê經驗仝款。第6節ê「hit位鼓勵灰心喪志ê人ê上帝」chit句話中ê「灰心喪志」,是teh指「心內謙卑」ê意思。這mā說明使徒保羅有軟弱ê一面,伊一方面差派提多去訪問哥林多教會,soah koh擔憂提多ê安危到無法度靜下心來工作,kah伊原本hit種堅強ê意志力無jōa仝款。M̄-koh就tī伊擔憂提多ê時chūn,上帝hō͘祂ê奴僕使徒保羅siōng好ê禮物,就是hō͘伊所掛慮ê提多平安到馬其頓kah伊會合。而且tùi第7節thang看tio̍h提多帶hō͘使徒保羅非常欣慰ê消息。


經文:

哥林多後書 7:8-7:16

註釋:

Tùi chit段經文thang看tio̍h使徒保羅之所以感覺安慰,是因為哥林多教會看了伊ê信了後,確實有改變,而chit種改變mā是原本使徒保羅寫chit張phoe ê主要目的。會改變哥林多教會,主要原因就是tī第14節所講ê,使徒保羅一向「講實在話」,chit點非常重要。使徒保羅一再勸導外邦教會ê信徒,m̄-nā講話tio̍h「誠實」(參考以弗所書四:15),而且teh做事頂面mā tio̍h「真心誠意」(參考羅馬書十二:9,歌羅西書三:22)。

第8到9節,chia使徒保羅提起以前寫過一封信,hit封hō͘哥林多教會信徒「心內艱苦心」ê信,mā是hō͘ in「憂愁」ê信,到底是toh一封?是哥林多前書mah?á是iáu有其他ê書信?Chit點一直無koh khah明確ê答案。一般認為,使徒保羅寫hō͘哥林多教會ê書信是有kúi-nā封,bē只有「前書」kah「後書」兩封而已。可惜ê是chit-má已經m̄知chit封hō͘哥林多教會信徒「心內艱苦心」、「憂愁」ê信tī tó位,內面寫ê是甚麼內容。不過,thang瞭解hit張phoe內容ê用詞一定是嚴厲ê譴責kah指正,因為chit種信chiah會hō͘讀ê人「心內艱苦心」kah「憂愁」。

第10到11節,使徒保羅用「上帝用憂愁改變人心,hō͘人得救」kah「屬世ê憂愁會hō͘人死亡」做對比;前者表示人明白上帝ê疼,知影家己所犯ê 錯誤,tùi án-ne心內沈痛,並且積極採取悔改ê動作。後者所講ê「屬世ê憂愁」,是teh指「煩惱」ê意思。Mā就是一個人知影家己做m̄-tio̍h去,卻無想beh悔改、認罪,只teh想怎樣kā chiah-ê 錯誤遮掩起來,á是一再煩惱驚hō͘人發見。Á是想出所有ê辦法為家己ê 錯誤辯解。Chit種態度m̄-nā對人ê性命無利益,顛倒,只會hō͘人陷入欺騙、講白賊ê陷阱裡,而且會jú陷jú深。

第12到16節,使徒保羅Tī chit段經文中說明伊寫hit封hō͘哥林多教會信徒「心內艱苦心」、「憂愁」ê信,主要ê目的是甚麼。伊表明並m̄是為tio̍h hiah-ê 錯誤 ê人寫ê,卻是為tio̍h beh明白伊kah哥林多教會信徒之間ê親密關係,到底是m̄是有變?如果chit種親密關係已經無koh,就算使徒保羅所用ê文句真細jī,mā是仝款bē有燒熱烈ê反應。taⁿtùi提多帶tńg來ê訊息是肯定ê,hō͘伊知影彼此之間ê關係並無破壞。伊beh hō͘哥林多教會ê信徒知影:tī伊ê心目中,哥林多教會一直是真優秀ê一間教會,所以,伊講對in真有信心,thang「完全信任」in。Tī chit段經文中,使徒保羅提起提多帶tńg來ê哥林多教會兩點hō͘伊非常安慰ê事:一是in聽從了使徒保羅ê勸勉。二是in真熱情而且真實地接待提多,無因為有人毀謗使徒保羅而hō͘ in對伊ê態度冷淡落來。這mā說明哥林多教會ê信徒ná親像使徒保羅對in仝款,in對使徒保羅是絕對信任。

經文:

哥林多後書 8:1-8:15

註釋:

這兩章lóng是談起有關為耶路撒冷教會困苦ê信徒籌募捐款ê事。Tī當時,耶路撒冷教會是siōng早ê一間教會,就ná親像使徒保羅所講ê:「這是in 歡喜做ê tāi-chì,其實mā 是in所欠ê 債。因為既然猶太信徒有kah 外邦人做伙分享in 屬靈ê 福氣,外邦ê 信徒mā tio̍h 應該tī 物質上kā in 幫助。(全民版)」(羅馬書十五:27b)伊kā捐助耶路撒冷教會sàn-chhiah信徒chit件事,看做是一種「彼此分享」ê信仰行為。伊hō͘以弗所教會長老ê最後贈言有chit種話講:「我tī各種事頂面hō͘ lín留落來模樣,kā你講們應該án-ne勤勞工作來幫助軟弱ê人。Tio̍h會記得主耶穌親自講過ê話:「『Hō͘ 人 ê,比領受 ê khah 有福氣。」』(全民版)(使徒行傳二十:35)

Tī前一pái hō͘哥林多教會ê書信中,伊bat建議過in án-ne做:「關係募款幫助信徒ê tāi-chì,lín mā tio̍h 照我以前吩咐加拉太hiah-ê 教會ê 辦法去做。每七日ê 頭一日,lín ta̍k 人tio̍h 照家己ê 收入撥一kóa 錢起來khǹg,免得我去lín hia ê 時chiah 開始募款。(全民版)」(哥林多前書十六:1—2)所謂「吩咐加拉太各教會ê辦法」,thang參考加拉太書第二章10節所提起ê,tio̍h「會記得猶太人中sàn-chhiah人ê需要」chit句話,使徒保羅講這是當時耶路撒冷教會眾使徒同意派伊去到外邦地區傳福音ê時,hō͘伊ê一個責任,使徒保羅一直kā chit-ê tāi-chì掛念tī心中。以後,使徒保羅無論gōa chē傳福音,一直lóng記念耶路撒冷教會貧困ê兄姊之生活需要。有關chit件賑濟ê tāi-chì可能kah使徒行傳tī主後第44年到46年猶太地區發生ê大饑荒有關(參考使徒行傳十一:27—30),mā有可能是因為當時耶路撒冷教會tú-tio̍h極大ê迫害所致(參考使徒行傳八:1—3)。

為甚麼使徒保羅會對哥林多教會一再提起有關救濟耶路撒冷教會ê問題?並且ài in tī每pái聚會ê時chūn,lóng能事先準備好,「每七日ê 頭一日,lín ta̍k 人tio̍h 照家己ê 收入撥一kóa 錢起來khǹg,免得我去lín hia ê 時chiah 開始募款。(全民版)」(哥林多前書十六:2)這一定是伊早tī第一pái到哥林多開拓教會ê時,就已經提起過chit件事,而且已經開始teh進行à。因為伊對亞該亞ê信徒提起哥林多教會信徒tī chit件事頂面ê熱心,引起亞該亞ê信徒燒熱烈ê反應,跟tòe學習(參考哥林多後書九:2—3)。M̄知是甚麼原因致使原本是siōng早回應使徒保羅chit項呼籲ê哥林多教會,tī chit-ê項事工上ê回應忽然冷淡á是疏忽了落來,就án-ne使徒保羅就用比較積極ê語氣kah態度來鼓勵in,除了tī第九章提起亞該亞教會ê信徒向in學習之外,mā清楚kā in講,希望in kah早準備好預定beh捐款ê錢。

第1到7節,tī chit段經文中,使徒保羅看起來是teh鼓勵哥林多教會為sàn-chhiah人ê需要捐款救助,m̄-koh卻是對馬其頓教會ê信徒讚譽有加。講馬其頓教會ê信徒是「tī極大ê貧困中猶原慷慨捐助」,而且in是慷慨到「竭盡所ē-tàng ê,甚至是超過了in ê氣力」(第2到3節)這表示馬其頓教會確實是有照使徒保羅ê教導去做,當然使徒保羅án-ne講,mā是期待哥林多教會ē-tàng學習馬其頓教會ê信徒,仝款積極濟助貧困者。

馬其頓ê教會,是包括腓立比kah帖撒羅尼迦教會,另外在庇哩亞mā有基督徒聚會(參考使徒行傳二十:4)。Chiah-ê lóng m̄是真強壯ê教會,m̄-koh卻tī疼心ê表現上有美好ê見證。使徒保羅特別提起馬其頓ê教會經歷「患難」,而且「受tio̍h嚴重ê考驗」,這thang tùi腓立比書第一章29節,以及帖撒羅尼迦前書第一章6節、第二章14節、第三章3節等等處經文看tio̍h。雖然無詳細敘述受迫害ê內容,不過卻thang知影chit地區ê教會已經tú-tio̍h信仰考驗。Tī使徒行傳第十六到十七章則記載使徒保羅因為tī腓立比、帖撒羅尼迦、庇哩亞等地方傳福音ê時,受tio̍h牢獄kah威脅之災,m̄-koh siōng重要ê是:即使tī hiah-ni̍h惡質ê情況下,chiah-ê教會ê信徒iáu是充滿tio̍h信心、喜樂。Mā因為án-ne,馬其頓教會ê信徒是心甘情願主動beh參與濟助耶路撒冷教會貧困信徒ê需要。而in家己並m̄是真富裕,甚至本身mā真貧困,m̄-koh卻願意伸出援手參與,chit點hō͘使徒保羅深受感動。如果貧困ê馬其頓地區教會信徒ē-tàng án-ne做,án-ne,比in koh khah富裕、koh khah有信心、口才、知識等等ê哥林多教會應該有khah美好ê見證chiah-tio̍h。這就是使徒保羅以馬其頓教會信徒ê見證teh鼓舞、激勵哥林多教會ê原因。

第6節,chit節提起使徒保羅寫chit封書信是託提多帶到哥林多教會去,並且協助in完成chit件已經超過一年ê救助工作。使徒保羅稱chit件救助ê工作,乃是一件「善事」。

第8到9節,使徒保羅無想beh定甚麼規則來進行chit項救助ê工作,因為若m̄是出tī心甘情願ê舉動,就bē有jōa大ê意義。伊以耶穌hō͘家己變做「sàn-chhiah」,就是beh hō͘信伊ê人ê性命變成富足。這mā是使徒保羅寫hō͘腓立比教會書信中所提起ê,有耶穌,就是擁有一切,過去看做富足,lóng kā它看做有虧損(參考腓立比書三:7—8)。Tī chia ê「sàn-chhiah」kah「富足」,lóng m̄是指物質、財富上ê,卻是指上帝ê救恩之層面講ê。

第10到12節,tùi chit段經文thang看出chit項捐款濟助耶路撒冷教會貧困信徒之需要,tī哥林多教會已經進行一年ê時間了,顯然iáu無完成。使徒保羅kā哥林多教會ê兄姊講,如成(chiâⁿ)實有疼心,án-ne就應該用實際ê行動來表示,而且是會主動。使徒保羅相信in是一間thang有真好見證ê教會,因為án-ne,伊對chit種教會kan-taⁿ想beh強調一點:tio̍h堅持kā chit項事工用實際ê行動kā疼實踐出來。伊提醒in,只要是真心ê捐助,lóng會成做上帝歡喜接納ê果子。

第13到15節,chit段經文講出基督教信仰siōng珍貴ê內涵之一,就是分享。這是分享siōng好ê方法,就是彼此互相幫助開始,而這mā是減少負擔siōng好ê方式。使徒保羅kā哥林多教會ê信徒講,當家己富足ê時chūn,會幫助hiah-ê欠缺ê人,而等到家己有需要ê時,hiah-ê接受幫助ê人若是已經富足,in自然會回報過來。使徒保羅mā tī chia提醒哥林多教會信徒,無人會永遠富足,mā bē有人永遠sàn-chhiah,因為人ê環境會改變。因為án-ne,chit-má富足ê人就應該會想tio̍h欠缺ê人,因為m̄知家己甚麼時chūn會有欠缺。

第15節是引用舊約出埃及記第十六章18節ê資料,mā是以色列人出埃及tī曠野ê經驗。Hit時,in tī曠野拾拾嗎哪,上帝ài摩西kā以色列人民講,只拾所需要ê量就ē-tàngà。M̄-koh以色列人民中間有人因為貪心,拾拾siuⁿ chē,結果拾多ê人,並無留落來甚麼,拾少ê人,mā無任何欠缺,大家lóng仝款夠額。貪心,是敗壞一個社會、團體siōng快ê酵母,貪心,mā teh表示對上帝無信心。知足,表示知影上帝會賞賜,mā teh表示對上帝有夠額ê信心。知足是建造一個和諧團契生活ê主要因素。


經文:

哥林多後書 8:16-8:24

註釋:

Tī chit段經文中,使徒保羅提起kā怎樣管理這筆信徒捐款ê事宜,伊特別提起有三個人會到哥林多教會去協助料理chit件捐款ê事。第一個提起ê就是提多;tī第七章6到7節有記載提多kah哥林多教會、使徒保羅等之間ê互動關係。提多,伊是希臘人,是使徒保羅ê門徒。雖然跟tòe使徒保羅傳福音,m̄-koh並無被要求接受割禮(參考加拉太書二:3)。使徒保羅看伊ná親像是信仰上ê「真kiáⁿ」(參考提多書一:4)。主後49年召開ê耶路撒冷使徒會議,使徒保羅kah巴拿巴同行參加,提多mā隨行(參考加拉太書二:1)。伊確實是使徒保羅所倚重ê學生,有兩pái受派到哥林多教會去處理該教會發生ê問題,第一pái是去處理該教會紛爭ê事(參考哥林多後書七:6),第二pái就是chit-má所讀chit段經文提起ê,有關捐款救濟耶路撒冷教會ê事。後來,使徒保羅mā派伊去克里特島,除了傳福音,mā ài tīhi̍t 所在設立長老協助管理教會ê事工(參考提多書一:5)。使徒保羅會派伊去哥林多教會,是thang理解ê,因為該教會ê信徒會服從提多ê教導(參考七:15)。伊mā真歡喜擔任án-ne工作。

第16到19節,tī第18節、第22節講另外koh各派一位兄弟kah提加一chhut去。Chit兩位兄弟是甚麼人,chia並無明講,只有講其中一位是「tī傳福音ê工作上為各地教會所尊重」,另外一位是「經過kúi-nā pái ê考驗」,是一位真熱心幫助別人ê人。有kóa聖經學者認為in是路加kah巴拿巴,不過並bē-tàng確定。M̄-koh有一個可能,就是in kah哥林多教會ê信徒lóng真熟,無需要siuⁿ加紹介。另外一個可能是:in已經跟tòe提多到哥林多教會了,當in讀tio̍h提真chē所在帶去ê chit封信ê時,chit兩個人已經出現tī in面前,就kah in認batà。

第20到21節,chit兩節thang看出使徒保羅為甚麼beh chiah-ni̍h費神來處理信徒捐救濟款ê事,就是為tio̍h beh避免引起不必要ê誤會(嫌東嫌西)。原本哥林多教會內就有人teh謠傳講使徒保羅可能kā信徒捐救濟款挪為私用。使徒保羅後來tī第十一章做真清楚辯護。因為捐款ê數目真chē,如果無小心,真可能會引起koh khah大ê糾紛。因為án-ne,單靠使徒保羅一個人,真容易出差錯,伊需要一kóa有公信力ê人來擔當chit項工作。Koh講,第21節使徒保羅提起有關對財務ê事,伊特別是關心耶路撒冷教會窮困信徒ê需要,講chit件事m̄-nā tī上帝面前tio̍h清楚,tī人面前mā tio̍h清楚。伊m̄是講只要對上帝交帶得過就好,卻是tī上帝kah人面前lóng一定tio̍h kā捐款ê事交帶清楚,伊講這是一件「善事」。「善事」,chit-ê字tī希臘文是「kala」,意思是teh指尊貴、可敬。Tī中文《和合本》聖經是用「光明ê事」,天主教《思高聖經版本》用「美名」,《台語版》用「圖謀好事」。Thang án-ne瞭解:辦理財務ê工作,是一件非常「可敬」ê事,mā是「尊貴」ê事。只有一個條件:認真、忠實地辦理,就會得tio̍h尊敬。因為tī財務上忠實ê人,mā是thang信任ê人。

第22到24節,chit段經文koh一pái提起兩名兄弟kah提多同行,主要是去幫忙哥林多教會捐助款項ê事。雖然無提起名,m̄-koh thang知影in lóng是使徒保羅所信任kah重視ê同工。

經文:

哥林多後書 9:1-9:9

註釋:

Chit章記載使徒保羅用鼓勵teh勉勵哥林多教會ê信徒。伊引用馬其頓教會信徒teh賑濟sàn-chhiah信徒ê好事做例(參考八:1—5)。Tùi chit章thang看tio̍h伊對馬其頓教會信徒勸勉ê時,是用哥林多教會信徒ê疼心為例,然後,chit-má伊寫hō͘哥林多教會ê信中,提醒in別hō͘馬其頓教會ê信徒發見哥林多教會並無親像使徒保羅所o-ló ê(參考第3到4節),這實在是真有趣味ê一幅畫面。看起來,哥林多教會「kah-ná」比馬其頓教會tī財力上ê能力koh khah好,應該ài有koh khah好ê見證chiah-tio̍h。

使徒保羅Tī chit段經文中先肯定哥林多教會,講in m̄免伊hō͘ in甚麼教導,mā知影會怎樣做好chit件濟助貧困ê耶路撒冷教會信徒ê tāi-chì。伊只希望哥林多教會記tiâu一件事:馬其頓教會信徒是tùi in學習chit件善事,因為án-ne,in應該有koh khah好ê表現,原因是in tī各方面ê能力lóng比馬其頓教會ê條件好真chē。M̄-koh伊mā提醒in,一定tio̍h是心甘情願地捐助,卻m̄是出tī勉強。

第1節,提起有關接濟耶路撒冷教會猶太信徒ê事,伊tī chia講「m̄免kā lín寫phoe」,原因是tī哥林多前書第十六章1到4節就bat提過關係接濟耶路撒冷教會ê需要,chit-má如果koh再提tio̍h怎樣辦,真容易hō͘哥林多教會ê信徒認為使徒保羅對in無夠信任。而tī哥林多後書第七章伊bat一再表示對哥林多教會信徒是「絕對信任」(參考七:4、16),因為án-ne,伊相信in會明白,mā知影該怎樣配合使徒保羅ê計劃chiah-tio̍h。

第2到4節,提起哥林多教會準備ài接濟耶路撒冷教會ê信徒ê tāi-chì,是tùi「舊年」就開始ê。Chia並無講是tī「舊年」ê甚麼時chūn,使徒保羅是提醒in,既然早就已經準備ài做ê事,chit-má應該有成果,這就是第4節所講ê,如果是早tī「舊年」就講ài做ê事,到chit-má lóng iáu未動靜,而使徒保羅卻一再對馬其頓教會ê信徒誇耀講in真早就有反應,án-ne就會hō͘別人認為使徒保羅講白賊,mā會hō͘哥林多教會tī眾人面前感覺慚愧。

第5節,chia所講ê「幾位兄弟」,應該是teh指提多,以及第八章16到23節所講ê hiah-ê不具名ê兄弟,其中有兩位iáu是「各教會ê代表」。為tio̍h募款接濟耶路撒冷教會ê事,使徒保羅m̄是家己teh做,卻是有一陣信徒teh幫助伊,chiah-ê人有ê iáu是教會ê代表。換句話講,這是一個委員會teh處理,為tio̍h是beh hō͘ chit種事工有夠額ê公信力。Koh講,使徒保羅一再強調,chit種捐助ê奉獻,應該是出tī「甘心樂意,卻m̄是出tī勉強」,因為勉強ê奉獻,就ē-sái奉獻會失去意義。

第6到8節,chit句「少種ê少收;chē種ê chē收」,是當時一句真流行ê諺語。使徒保羅用大家熟悉諺語teh說明一個重要ê信仰觀念:幫助別人,ná親像掖種籽仝款;甚麼人幫助別人jú chē,得tio̍h ê mā會jú chē。相對ê,一個吝嗇ê人,kan-taⁿ會得tio̍h koh khah貧乏ê心靈而已。續落來tī第7到9節,使徒保羅koh一pái強調幫助貧困ê人ê一個基本原則:甘心樂意。Chia ê「樂意」chit-ê詞,tī希臘文ê意思,m̄-nā kan-taⁿ是無怨言而已,而且iáu帶有歡欣、滿足感ê意思。類似chit種教示tī箴言內面mā有bē少。親像:「賑濟sàn-chhiah人就是teh借hō͘ 上主;祂會照伊所行ê 好事來還伊。(全民版)」(箴言十九:17)「好心ê 人會得tio̍h 福氣,因為伊 kā 米糧分 hō͘ sàn-chhiah 人。(全民版)」(箴言廿二:9)chiah-ê lóng是teh說明歡喜幫助sàn-chhiah人ê人,上帝一定會加倍賜福hō͘伊。

第9節,是引用詩篇第一一二篇9節ê詩句。詩人特別強調「慷慨賑濟窮苦人」ê人,會「強盛,受人敬重」。這是一句真實在,一個會受tio̍h尊敬ê人,就是對貧困ê人充滿憐憫ê心。
經文:

哥林多後書 9:10-9:15

註釋:

使徒保羅Tī chit段經文中,提起一個重要觀念:上帝會賜福hō͘ hiah-ê幫助貧困ê人,m̄-nā án-ne,chit項幫助別人,等於teh見證上帝ê慈愛,自然會得tio̍h上帝賞賜ê koh khah chē恩典。

第10到12節,tī chia使徒保羅koh一pái用「種籽」,說明上帝對甘心樂意行善賑濟sàn-chhiah人ê賜福,就是賜hō͘ chit種人koh khah chē ê種籽。換句話講,甘心樂意行善ê人,就kah-ná掖種籽仝款,而上帝賜福hō͘ chit種人ê方式,就是賜福hō͘ chit種人koh khah chē ê種籽,這就產生一種循環:種籽掖jú chē,收成自然就會增加。使徒保羅提醒哥林多教會信徒,會幫助別人ê,等於是teh幫助人知影怎樣感謝上帝。Tio̍h注意ê是感謝上帝,m̄是感謝濟助ê人,因為所有ê一切,lóng是tùi上帝來ê賞賜。

第13到14節,使徒保羅講chit項救助別人,等於是忠實tī福音ê事工,chit點認bat非常重要。一間教會有否忠實tī福音事工,就kah這間教會是m̄是有teh救助需要者ê事工上盡心盡力。因為án-ne做,就是teh榮耀上帝。而捐贈á是施與ê人,所得tio̍h ê 回報,就是受贈ê人ê代禱。祈禱乃是kah上帝對話。Chiah-ê受tio̍h救助ê人ê祈禱中,如果提起捐贈者ê名,等於是tī kah上帝對話中提起捐贈、施與者ê名,這意義是非常大ê。

因為祈禱mā是hō͘人kah上帝結連做伙siōng好ê方法,當受tio̍h恩惠ê人,tī祈禱中記念幫助伊ê人ê時chūn,mā等於是teh祈求上帝永遠記念甘心樂意幫助人ê人。這mā就等於是teh祝福chit-ê人仝款。

經文:

哥林多後書 10:1-10:6

註釋:

這四章是使徒保羅teh為家己傳福音ê事工辯護。這四章保存在chia,卻kah頭前九章ê書信內容真不相符?有一個可能性,就是親像頭前已經有提起過ê,使徒保羅寫hō͘哥林多教會ê書信m̄-nā是兩封而已,可能至少有四封,其中有ê已經遺失。而這四章可能就是遺失了其中一部分,這部分被保存落來,而且編排tī此。Tī第二章4節,使徒保羅bat提起用真「憂傷痛苦」ê心寫phoe,伊講chit封信bat hō͘哥林多教會ê信徒「心內艱苦心」(參考哥林多後書七:8),chit封所講ê「憂傷痛苦」中所寫ê信,可能已經遺失了,kan-taⁿ存ê是最後這四章。

使徒保羅無koh提起有關為耶路撒冷教會募款ê事,因為tī第八kah九兩章已經講得夠清楚à。Tùi chit章開始,使徒保羅koh一pái提起有關哥林多教會內部有人對伊攻擊ê事,伊用真嚴厲ê語氣提出辯護。原本使徒保羅是真有耐性ê,chit-má伊針對hiah-ê專門teh伊背後散佈謠言中傷伊ê人,beh kā in荒謬ê言論攻破,m̄-nā án-ne,伊強調koh過一段時間,mā tio̍h「懲罰hiah-ê不順服ê人」。Tī chia,伊無講ài怎樣「懲罰」,tī哥林多前書第四章21節,伊甚至講beh「帶tio̍h鞭子去」!tùi chia thang看出hiah-ê專門teh扯後腿ê人確實在哥林多教會中ê言行真囂張,若無,使徒保羅bē受氣到chit種程度。其實tùi哥林多前、哥林多後書,以及加拉太書等書信,就會看tio̍h chiah-ê tī伊背後傳播謠言ê人,散佈錯誤信仰內容ê人,就是一kóa已經信耶穌ê猶太人,m̄-koh in iáu是非常堅持接受割禮ê重要性,對使徒保羅不tī外邦人教會中強調割禮ê重要性,非常無法度忍受。甚至講使徒保羅並m̄是「使徒」,伊所傳ê就無權威thang講。這mā是為甚麼後來伊寫ê書信中lóng會強調家己就是「使徒」ê原因。

Chit段經文ē-sái講是第十到十三章ê引言。Tī chit段經文中,lóng thang看tio̍h使徒保羅所用ê詞字lóng真強硬,kah-ná一個戰士beh出征仝款,所用句有「爭戰」、「作戰」、「武器」、「摧毀」、「攻破」、「堡壘」、「掠取」、「懲罰」等等,chiah-ê詞句lóng kah戰爭ê場面有關,看起來使徒保羅對hiah-ê一再扯伊後腿ê人,實在是到à忍無thang忍ê地步了,kā它看做ná親像是teh對敵人相刣仝款ê嚴重,因為chiah-ê專門teh扯伊後腿ê人,有時傳ê信息是kah使徒保羅所傳ê無相仝;in是傳「另外一個耶穌」、「另外ê靈」、「另外一種福音」(參考十一:4)。使徒保羅認為這是非常危險ê,因為這會誘惑信徒ê心腐化(參考十一:3)。Tī使徒保羅ê觀念中,信仰是kah性命息息相關ê事,關係tio̍h性命ê得救á無,ná親像kah仇敵戰爭仝款,無妥協ê空間。因為án-ne,伊真ài用軍隊作例,比並傳福音有ná出征一般。

第1到2節,tùi chit兩節經文thang看出有人tī哥林多教會中放話,講使徒保羅kan-taⁿ會tī背後講強硬,tī眾人面前lóng是表現ê真謙卑ê款,chit-ê意思是teh指伊不實在。chit-má使徒保羅講beh「基督ê溫柔kah慈祥要求」哥林多教會ê信徒。Chia所講ê「溫柔」,並m̄是指無受氣,卻是講bē虛情假意,換句話講,伊bē講in愛聽ê話。M̄-koh會有同情ê心,希望hiah-ê亂講話ê人會悔改。Chia ê「慈祥」,意思是teh指和平ê態度,並m̄是beh爭吵á是無理吵鬧。

Chit-má使徒保羅講以「基督ê溫柔kah慈祥」勸該教會ê信徒「m̄-thang逼我對lín無客氣」。Mā就是講無希望該教會信徒逼伊tio̍h用像相刣ê時ê態度來對待in,因為這是伊所無願意做ê事。換句話講,使徒保羅希望哥林多教會信徒如成(chiâⁿ)實tio̍h講伊ê事,就講出合理、thang接受ê。M̄-thang亂講話,故意造謠生非。伊講,如果iáu是有人beh án-ne,伊就會無客氣loh。

第3到6節,使徒保羅hō͘哥林多教會信徒知影,伊是已經準備好beh對付chiah-ê人ā。伊所用ê「武器」是「上帝ê大能」,卻m̄是屬世ê武器。使徒保羅承認家己是人,伊mā無講家己是「聖人」,m̄-koh伊講伊是為tio̍h上帝ê事teh「相刣」,並且是用性命為福音ê事工奮鬥。Tī第4節伊並無說明「上帝ê武器」是甚麼,m̄-koh tī哥林多前書第一章到二章,伊lóng提起一件重要ê事,mā是伊傳福音siōng主要ê內容:「因為我決定,tī lín 中間除了耶穌基督kah 祂hông 釘十字架ê 信息以外,無beh 提起其他ê tāi-chì。(全民版)」(哥林多前書二:2)

第5到6節,使徒保羅深信任何阻擋人來信á是認bat上帝tī耶穌內面ê救恩,對付chit種人一點á都免客氣,卻是beh拚全力kā它phah倒,就是為tio̍h beh hō͘人來信耶穌。這mā是伊tī哥林多前書第九章19到23節所講ê,因為án-ne,伊tio̍h用盡所有ê方法「總是ài救一kóa人」。真清楚,哥林多教會信徒中有kóa人ê真正ê問題就是tī信仰上m̄-nā無成長,反tńg是kā一般俗世ê惡習行帶入教會,使徒保羅chiah會用真嚴苛ê詞句kā in譴責。伊講beh等到哥林多教會信徒完全順服伊ê勸勉了後,伊chiah會開始懲罰chiah-ê tī教會作亂ê份子。

經文:

哥林多後書 10:7-10:18

註釋:

使徒保羅勸勉哥林多教會信徒tio̍h用「主所o-ló ê人」做基準點來看tāi-chì,卻m̄是看人ê外表,á是用家己ê尺度teh量。這teh表示ê,就是親像第五章16節所講ê,無tī根據人ê標準來估量人。因為tī信耶穌ê人ê身上,應該有全新ê性命價值觀kah生活態度出現。

第7到11節,tī chit段經文中thang看tio̍h tī哥林多教會內面,原來有人是án-ne批評使徒保羅ê:一是講伊m̄是屬tī基督ê(第7節);二講伊真嚴厲koh強硬(第10節);三講伊「外表平凡,言語粗俗」(第10節)等。

Tùi批評ê第一件事來看,mā就是哥林多前書第一章使徒保羅所提起ê,該教會內部有分裂,有人講家己是「保羅ê人」,mā有人家己認為是「亞波羅ê人」,mā有人講是「屬彼得ê」,另外mā有人講家己是「屬基督ê」為chit種事,使徒保羅非常受氣,伊用真不細jī 講,無論是屬tī toh一派系ê,都無用,因為真正ē-tàng救人性命ê,並m̄是人ê能力,卻是上帝。基督徒siōng大ê榮耀就是成做上帝ê同工(參考哥林多前書三:9、哥林多後書六:1)。

關係講使徒保羅「嚴厲koh強硬」,使徒保羅並無否認chit點。事實上伊是一個真嚴厲ê人,對tī hiah-ê亂傳話ê人,特別是對外邦人講in一定tio̍h接受割禮chiah ē-tàng得救ê人,伊是非常嚴厲地kā in譴責,用詞造句一點mā不含糊(參考加拉太書一:8—9)。對hiah-ê自稱是基督徒,卻一再tī倫理道德生活上m̄知節制,甚至連亂倫ê事mā做得出來ê人,伊主張kā chit種人驅逐離開教會(參考哥林多前書五:1—5)。真可能chiah-ê講使徒保羅是「嚴厲koh強硬」ê人,就是犯了chit種毛病,結果當使徒保羅teh譴責ê時chūn,in並無反省、悔改,卻是koh khah受氣,就tī教會內講使徒保羅太「嚴厲koh強硬」,m̄-koh in án-ne做ê結果,是hō͘人m̄敢來加入基督ê信仰團契。

第三點koh khah無應該是信耶穌ê人該有ê態度。使徒保羅ê長相是怎樣樣,是m̄是真正像chiah-ê批評伊ê人所講真正「外貌平凡」?無論使徒保羅長相án怎,有一點是thang確認ê:傳福音m̄是看外表,因為ē-tàng感動人心悔改歸向上帝tī耶穌內面之救恩ê,是聖神,m̄是óa靠人ê氣力,當然koh khah bē是外表。Koh講,使徒保羅真正講話真粗俗mah?其實不然。Tùi伊寫hō͘羅馬教會ê書信來看,使徒保羅實在是一個真有學問ê經學教師,m̄-nā án-ne,tùi伊所寫ê書信來看,看會出伊所用ê言詞lóng是非常謹慎,而且非常優雅ê。第11節是使徒保羅寫此書信ê重點之一,伊強調無論án怎,對哥林多教會伊是言行一致地ê。Chit點至少有kā該教會講,伊並m̄是假鬼假怪ê人,á是講一套,做ê又koh是另外一套;卻是無論是m̄是tī哥林多,伊講ê kah做ê lóng仝款,chit點tú好mā回應了第十節,有人以「外表平凡」評論伊ê講法是錯誤 ê。

第12到16節,tī chia,使徒保羅講出哥林多教會hiah-ê專門中傷伊ê人ê問題,chit種人就是用家己ê標準teh評論別人。使徒保羅講出基督教信仰中真重要ê認bat,beh誇口,就tio̍h用上帝ê標準來誇口。換句話講,如果一個人tio̍h講tī福音事工上有甚麼成就,he就tio̍h用上帝ê準則來衡量。伊bat kā哥林多教會ê信徒講過,m̄-thang誇口,如果有人beh誇口,就tio̍h用認bat耶穌基督為誇口,其他ê lóng m̄是甚麼thang誇口耀ê。伊甚至後來對該教會ê信徒講,若chiâⁿ實beh誇口,伊講伊kan-taⁿ會誇口家己ê軟弱而已(參考十一:30)。使徒保羅koh一pái強調伊bē佔別人ê sio̍k,tī別人努力ê工做基礎上去做收成ê事。伊真正希望是tī無人傳福音ê所在掖種籽。伊寫hō͘羅馬教會ê書信中án-ne講:「我立志beh 去iáu m̄ -bat 聽tio̍h 基督ê名ê 所在傳福音,chiah bē kah 別人ê 工作重複。(全民版)」(羅馬書十五:20)羅馬教會雖然m̄是使徒保羅建立ê,m̄-koh伊mā鼓勵羅馬教會ê信徒幫助伊前往西班牙去傳福音(參考羅馬書十五:24)。如果連m̄是伊親自開拓ê羅馬教會伊lóng有chit種期待,he對親自開拓起來ê哥林多教會,伊ê期待當然koh khah深。Thang看出使徒保羅ê用心,全部lóng khǹg tī「Kā福音傳出去」chit-ê標準上。其實伊想beh講ê就是:教會內部若有結黨分派,怎樣ē-tàng傳福音?如果有淫亂ê行為,koh怎樣ē-tàng見證福音?無可能ê事。

第17到18節,thang參考耶利米書第九章23到24節。使徒保羅有一個基本觀念:傳福音ê人,就是上帝ê奴僕。既然是奴僕,就無甚麼好誇耀ê。Koh講,真正teh beh誇耀,mā m̄是家己誇口,而應該是主人所o-ló ê人chiah是真正榮耀。這主人,就是性命ê主宰。
經文:

哥林多後書 11:1-11:15

註釋:

Chit章使徒保羅針對有關有人講伊「貪財」ê事提出辯護。另外一方面,mā tī chit章經文中,伊提出為tio̍h傳福音,家己mā受tio̍h性命ê威脅。使徒保羅強調伊不得m̄ kā chiah-ê經歷苦難ê事講出來,原因是beh hō͘ hiah-ê一再亂講話ê人,特別是hiah-ê kā別人努力ê成果,the̍h來套tī家己身上展寶ê「假使徒」,希望in ē-tàng因為án-ne hō͘ chiah-ê人感覺見笑而bē tī教會內胡亂吹噓,欺騙信徒。

Tī使徒保羅ê觀念中非常清楚一件事:誇耀福音事工ê成就,這m̄是信仰應該有ê品德。M̄-koh chit-má伊卻一定tio̍h講kóa家己所經歷ê事,其實是beh hō͘ hiah-ê一工到晚誇耀家己tī福音事工上ê成就者感覺見笑,而值得注意ê,是使徒保羅所誇耀ê,竟然lóng是chiah-ê失敗ê例,mā是伊受苦ê經歷。

Tùi chit段經文ê內容thang看tio̍h,哥林多教會ê問題m̄-nā是淫亂等chit種道德倫理ê問題,mā m̄-nā是有結黨分派ê紛爭而已,koh khah嚴重ê ná親像加拉太教會內所發生ê問題仝款,是屬tī信仰本質ê問題,就是有「另外一種福音」、「傳另外一個耶穌」,mā有「另外ê靈」等,chiah-ê lóng m̄是使徒保羅kah伊ê同工所傳ê hit位拯救者。而chiah-ê mā是造成教會內部分裂ê主要原因之一。

第1到2節,tùi chit段經文中thang清楚看出,使徒保羅是非常有涵養、而且真有口才ê傳道者。伊講家己「有一點蠢」,其實是一種反諷ê講詞,因為伊是受過非常頂真ê猶太法利賽派ê訓練,出tī猶太經學大師迦瑪列ê門下(參考使徒行傳廿二:3),單單chit點,對猶太人來講是一點mā不「蠢」。如成(chiâⁿ)實是「蠢」,出名ê猶太經學大師迦瑪列是無可能收伊為徒ê。第2節是真有意思ê一節經文;tī chia所講ê「嫉妒」,chit-ê字tī希臘文原文是「zeelo」,是teh指高度ê「嫉妒」ê意思。使徒保羅講伊「愛」哥林多教會,是「愛」到「嫉妒」ê狀態,意思是teh指m̄准有任何差錯ê狀態。然後伊用夫妻ê關係來譬喻,表示只有絕對忠實。

第3到4節,使徒保羅用創世記第三章蛇引誘夏娃犯罪ê故事做譬喻,來形容伊所看tio̍h tī哥林多教會內部,已經有人引誘信徒棄sak耶穌ê救恩,甚至tī教會內出現所講ê「另外一個耶穌」、「另外ê靈」、「另外一種福音」。Án-ne看起來,嚴重ê情形kah-ná bē輸加拉太教會(參考加拉太書一:6—9)。使徒保羅就是深驚哥林多教會信徒tī信仰上會受tio̍h án-ne嚴重ê傷害,所以對哥林多教會有「高度ê嫉妒」,因為jú愛一個人,就jú驚惶對方受tio̍h任合傷害。使徒保羅認為chiah-ê傳「另外一個耶穌」、「另外ê靈」、「另外一種福音」,意思是teh指會引誘人離開上帝tī耶穌內面ê救恩。雖然tī chia伊並無說明甚麼是「另外一個耶穌」、「另外ê靈」、「另外一種福音」,使徒保羅譴責哥林多教會信徒竟然iáu會樂意接受chit種錯誤 ê信仰。

第5到6節,chit兩節hō͘咱看tio̍h使徒保羅用非常諷刺ê名號,稱呼hiah-ê自命真有權威ê人,講in是「超等使徒」(中文《和合本》用「siōng大ê使徒」)。Chiah-ê人譏笑使徒保羅「言語粗俗」,m̄-koh使徒保羅則認為無論tī toh一方面,伊lóng比chiah-ê自命不凡ê「超等使徒」iáu會khah受有知識。
第7到11節,chit段經文直接指出chiah-ê所講ê「超等使徒」真面貌,其實講穿了,就是teh騙錢,m̄-koh in卻反tńg來講使徒保羅teh騙錢。Tùi chit段經文中mā thang看tio̍h使徒保羅傳福音ê特色,就是當開拓起一間教會,並hō͘伊堅固起來後,就到另外一地方開拓教會,伊希望這間已經堅固起來ê教會,會全力支持伊開拓另外一間新ê教會。這mā是伊對哥林多教會有所期待ê原因(參考哥林多前書十六:6)。Ná親像伊寫hō͘羅馬教會ê書信中,希望該教會協助伊去西班牙傳福音是仝款ê用意(參考羅馬書十五:24)。因為án-ne,伊講伊去哥林多開拓教會傳福音事工,支援ê氣力是來自馬其頓教會信徒ê供給。M̄-koh有人卻故意散播不實ê謠言,致使哥林多教會有人對使徒保羅有誤解。因為án-ne,伊特別tī chia強調,絕對bē造成哥林多教會ê負擔。

Tī chit段經文中mā thang看tio̍h使徒保羅開始對hiah-ê攻擊伊ê人提出反問:伊有無向哥林多教會索取甚麼費用?tùi使徒行傳第十八章3節ê記載來看,使徒保羅tī哥林多ê時,是用「製造帳棚維持生活」,伊kah tùi羅馬遷居到哥林多城ê百基拉、亞居拉chit對夫婦lóng是一面織帳棚,一面傳福音,所以伊講並無向哥林多教會ê信徒索取任何ê費用。然後tī第8到9節,後來伊專心投入傳福音ê工作,chiah-ê經費lóng是來自馬其頓教會ê奉獻。

注意第8節chia使徒保羅用「剝削」chit-ê詞,chit-ê詞tī希臘文是一個不時用tī軍事行動中ê字「sylao」,意思是「搶奪」、「擄奪」。為甚麼使徒保羅會用chit種詞來形容伊傳福音hō͘哥林多教會ê代價?原因是beh hō͘該教會知影:別人奉獻金錢幫助伊tī哥林多傳福音,hō͘ in得tio̍h福音ê果子,m̄-koh chiah-ê奉獻ê人並無得tio̍h甚麼報酬、tńg來收,卻是完全奉獻出去,而且無任何tńg來饋到家己身起來。使徒保羅講chit種付出,有點á ná親像「搶」了別人ê錢仝款,被「搶」ê一方只有損失。伊beh hō͘哥林多教會ê信徒知影:伊用馬其頓教會奉獻ê金錢,hō͘伊thang傳福音hō͘ in,結果是in得tio̍h利益,奉獻金錢ê馬其頓會友無甚麼利益thang講。這就說明一件事:傳福音,m̄是講究tńg來饋,因為福音m̄是商品,傳福音mā m̄是teh做seng-lí,卻是tio̍h感謝上帝ê救恩。其實,使徒保羅有一個心願:tī各地kā福音傳開來,這就是伊心中siōng大ê願望。而chit點mā是伊對哥林多教會期待,表示伊對in深切ê疼。Chit種愛,就是in會得tio̍h真正福音kah上帝ê救恩。

第12到15節,tī chit段經文中,使徒保羅講到à真正ê問題所在,就是tī哥林多教會內,有人假冒「使徒」ê名號,從事欺騙ê工作。使徒保羅Tī chit段經文中真不細jī地指出,chiah-ê「假使徒」ná親像豺狼仝款,是假冒偽善ê人。伊提起講撒旦mā會化裝成做天使chit種話,真可能是受tio̍h創世記第三章蛇引誘夏娃犯罪ê事件影響。蛇為tio̍h beh誘惑人犯罪,所用ê詞句、內容,lóng hō͘人認為蛇真關心她,beh幫助她,結果是kā人拐誘棄sak上帝ê命令。第15節chit句「in ê結局一定kah in ê行為相符」,thang對照第五章10節:「因為咱lóng一定tio̍h khiā tī基督面前,受祂審判。每一個人會按照肉身ê行為,á是善á是惡,接受報應。」chiah-ê欺騙人ê「假使徒」,絕對逃避不了上帝憤怒ê審判,結局一定真慘。因為in誘惑人棄sak了上帝ê誡命,會親像亞當kah夏娃hō͘ 上帝懲罰仝款ê悽慘。

經文:

哥林多後書 11:16-11:33

註釋:

Chit段話thang看出使徒保羅心中ê感觸是非常深刻ê;伊深深知影hiah-ê teh攪亂哥林多教會ê眾「假使徒」,為tio̍h討好哥林多教會ê信徒,kan-taⁿ會一味地講諂媚討好in,盡講kóa「屬世」ê價值觀,而不傳真實ê福音,án-ne chiah是嚴重ê問題。所謂「屬世」ê價值觀,指ê就是用「使徒」名份等之類ê名號,kā人當做權威,卻bē記得耶穌tī十字架上ê救贖功勞。使徒保羅譴責哥林多教會竟然ē-tàng容忍chit種事存在!這是非常錯誤 ê,因為教會ê存在不應該是談些「屬世」ê事kah物,而是beh傳耶穌tī十字架上福音ê信息。

第16到17節,chit兩節是真諷刺,旨teh諷刺hiah-ê自認為有智慧ê人ê假使徒。Tī使徒保羅ê觀點中,傳耶穌kah伊死tī十字架上福音ê人,往往hō͘人認為是荒唐、見笑ê事(參考哥林多前書一:22—24)。M̄-koh tī上帝ê眼中,這耶穌釘十字架ê信息卻是上帝拯救ê信息。

第18到19節,哥林多教會內真chē人lóng tī跟tòe chiah-ê假使徒吹噓,使徒保羅看bē落去,mā講beh講kóa kah in仝款、其實是真愚戇,he就是bē記得上帝tī耶穌內面ê救恩,kan-taⁿ會誇耀家己ê功勞。使徒保羅tī第18節chia指出tī哥林多教會內,hiah-ê teh誇口ê人,是「the̍h屬世ê事來誇口」。所謂「屬世ê事」,指ê就是第20節所提起ê五項迫害kah苦難。

第20到22節,使徒保羅tī chia真清楚譴責哥林多教會ê信徒,允准chiah-ê假使徒tī教會中,就是一種侮辱,是極大ê 錯誤,是非常不應該ê事。第20節chia使徒保羅提起哥林多教會受tio̍h chiah-ê假使徒五項迫害kah苦難,卻iáu ē-tàng容忍,這是伊無法度理解ê事,chiah-ê包括了(1)被奴役、(2)hō͘人佔便宜、(3)被陷害、(4)被輕視、(5)hō͘人siàn嘴phóe等。使徒保羅就用極盡諷刺ê語句講家己感覺真「慚愧」,因為伊認為家己「kah-ná」無chit種勇氣接受頂面所講chit種苦難kah迫害。

第22節ê「希伯來人」,chit-ê稱呼通常是外國人對以色列人ê稱呼,帶有鄙視(siùⁿ)ê意味,因為in是遊牧民族,被看做是生活水準khah低ê民族(參考創世記三十九:14、17、四十一:12、四十三:32、四十六:34,撒母耳記上十三:19)。In真少講自稱是希伯來人。只有teh kah外國人談話ê時,為tio̍h表明族群ê無仝,會自稱是希伯來人(參考創世記四十:15,出埃及記二:7、三:18)。Tī新約聖經中,所謂「希伯來人」,指ê是hiah-ê講亞蘭語ê猶太人。若是比較廣義ê講法,mā指hiah-ê講希臘話ê猶太人。使徒保羅自稱是「血統純粹ê希伯來人」(參考腓立比書三:5),以chit點來看,則所謂「希伯來人」,是有含種族純潔ê意思tī內面。

第23到29節,使徒保羅mā以kah in「sńg一下」誇口ê「遊戲」,講述一下tī傳福音ê事工上,向hiah-ê teh自誇ê「假使徒」mā誇耀一下伊ê經歷。Mā是tùi chit段經文中,thang看tio̍h使徒保羅所歷練過ê迫害,實非一般傳道者所ē-tàng比並。使徒保羅m̄-nā是正宗ê猶太人,而且iáu是受過非常高深ê教育kah訓練ê經學教師(參考使徒行傳廿二:3、廿六:4)。伊提出家己受過ê迫害,只是為tio̍h beh說明一件事:chiah-ê受難,lóng是為tio̍h主耶穌ê緣故,耶穌已經死tī十字架上,伊是為tio̍h大家ê罪來死,án-ne,因耶穌ê死所救贖ê人有甚麼好誇耀ê ?無!

第24節chia講「被猶太人鞭phah過五次,每pái照例phah三十九下」,這是因為摩西法令規定bē-tàng超過四十下(參考申命記廿五:3)。

第30到33節,使徒保羅講寧可誇耀家己軟弱ê事,這tú好講出hiah-ê kan-taⁿ會誇耀家己真有功勞ê假使徒顛倒ê信仰態度。因為做一個人不承認家己有軟弱需要上帝ê扶持、幫助ê時,chit種人是離上帝真遠、真遠ê。伊特別提起真正該被稱頌ê,就是「主耶穌ê父上帝」,chit位上帝chiah是鑒察人心內世界ê上帝。第32到33節,使徒保羅提起講「亞哩達王」beh掠伊。Chit位亞哩達王就是亞哩達四世,主前9年到主後40年掌管阿拉伯「拿巴提」(Nabataeans)chit-ê國家ê君王。Tī使徒保羅ê時代,大馬士革是敘利亞ê範圍,m̄-koh羅馬皇帝加利古拉在位時代(主後37到41年),伊kā大馬士革劃入拿巴提ê附庸,交hō͘亞哩達王管理。使徒行傳第九章22到25節記載使徒保羅tī大馬士革傳福音ê時,因為知影有人beh殺害伊,tī伊門徒ê協助下,利用暗時kā伊khǹg tī籃á裡tùi城牆上縋下,chiah會得thang逃脫。Mā可能是chit件事ê經驗,hō͘伊心中一直感覺見笑,chit時chūn koh一pái提出,m̄-nā反省了家己,mā用來侮辱hiah-ê誇耀家己jōa-ni̍h-á勇敢ê人。

經文:

哥林多後書 12:1-12:10

註釋:

Tī chit章,使徒保羅進一步說明伊心內ê感觸,tùi伊ê書信中thang看tio̍h有兩個所在,伊講tio̍hná心內深處siōng發人省思ê經文,其中之一就是羅馬書第七章14到24節,伊講tio̍h家己心內有兩個法則teh鬥爭,hō͘伊感覺性命ê痛苦。另外一處是chit章,伊講tio̍h家己被升到第三層天ê榮耀。M̄-koh卻同時mā講tio̍h家己身上有根the̍h bē掉ê「刺」,這「刺」ê時常tī伊身上,hō͘伊無法度誇耀、驕傲起來。另外,tī chit章伊mā提起準備去哥林多進行第三pái ê訪問,m̄-koh卻mā有驚惶,擔憂去ê時chūn會koh受tio̍h無聊ê困擾而發生糾紛。伊ē-sái講是對哥林多教會「愛之深」,所以kā心內ê事mā表露無遺;伊同時對哥林多教會因愛而「責之切」,soah koh深驚in無法度接受,甚至受tio̍h傷害。

    伊Tī chit段經文中,使徒保羅講上帝為tio̍h m̄ hō͘伊太驕傲,hō͘伊身上「有一種病像刺糾纏」tio̍h伊。到底是甚麼「病」,á是這只是teh象徵某種「試探」,無人知影。

第1到2節,使徒保羅tī chia伊明白表示,誇口無甚麼好處,koh khah m̄是伊ê心所願,只是因為被逼ê實在氣不過(第11節),所以決定ài-the̍h一kóa事來講hō͘大家聽聽。使徒保羅就以第三人稱ê方式,講伊認bat「一個基督徒」mā有過chit種經驗。伊無說明這「一個基督徒」到底是甚麼人,m̄-koh真chē聖經學者認為chit-ê人就是使徒保羅家己。問題是使徒保羅tī chia只提起chit-ê人tī十四年前hō͘ 上帝提起第三層天,卻無詳細敘述「異象kah啟示」ê內容。因為án-ne,無法度koh khah進一步明白所講ê「第三層天」到底是怎樣一tńg來事。

第3到6節,使徒保羅重複強調chit種被提升到天庭去ê經驗,伊無法度確認是「身軀上去,iáu是伊得了異象」,chit句話充分地表明使徒保羅家己tī認知上ê有限,因為這是屬tī上帝ê全能,tī人ê性命經驗中,有真chē事是無法度用語言、文字表達得出來,甚至tī認bat上mā會有界限。伊koh一pái表示除了家己ê軟弱以外,伊無為家己誇口。主要是免得有人kā伊捧得siuⁿ高,卻致使bē記得上帝ê榮耀。

    第7到10節,使徒保羅是kā家己ê軟弱kah 剛強同時放做伙,mā tùi chia看tio̍h tī伊心內ê世界,就ná親像伊tī羅馬書第七章14到24節所形容ê,有兩種法則一直糾纏tio̍h伊,hō͘伊感覺性命ê軟弱kah無力、苦難。Tī chia,伊講身上有根「刺」,這到底是teh指甚麼病症,á是問題,並無清楚。伊bat祈求上帝kā chit hō͘伊痛苦ê「刺」移除,m̄-koh卻無得tio̍h應允。因為上帝ê恩典已經滿足伊性命ê需要。M̄-koh因為這「刺」所帶來ê軟弱,chiah hō͘伊隨時知影tio̍h óa靠上帝tī耶穌內面ê救恩,而bē驕傲。


經文:

哥林多後書 12:11-12:21

註釋:

Tī chit段經文中,使徒保羅提起伊對哥林多教會特別ê疼,khah贏過其他ê教會。M̄-koh伊希望哥林多教會mā會以伊愛護in ê疼,來回應伊ê疼。

第11到13節,tùi chit段經文thang看出使徒保羅對哥林多教會付出真大ê心血;伊講伊hō͘ in哥林多教會贏過其他教會(第13節)。第12節伊講「藉tio̍h奇事、異能,kah神跡」來證明伊確實有使徒ê身分。Chit句thang對照羅馬書第十五章18到19節:「我所beh大膽講ê只是chit-ê句話:基督藉tio̍h我ê言語行為,koh用神跡奇事kah上帝之靈ê能力hō͘外邦人順服上帝。因為án-ne,tùi耶路撒冷一直到Í-lū-lī-kóng一帶地方,我四界傳揚關係基督ê福音。」咱tùi使徒行傳看tio̍h使徒保羅確實是有行神跡、奇事ê能力(請參考使徒行傳十三:8—12、十六:18、二十:7—12、廿八:1—7)。

第14到15節,tī chit兩節經文中,使徒保羅明白表示伊對哥林多教會ê愛情真深厚,真希望有第三pái去訪問in。M̄-nā án-ne,伊願意為該教會ê需要付出一切,m̄-koh期待該教會明白甚麼人是hiah-ê專門tī教會中進行欺騙工作ê「超級使徒」。

第16到18節,chia使徒保羅明確地指出hiah-ê「超級使徒」誣指伊「詭詐」、「白賊籠絡」哥林多教會(第16節),chit件事真正hō͘伊非常傷心。伊特別提出派提多去幫助in ê事,這hō͘哥林多教會清楚知影,lóng是為tio̍h beh關心in ê信仰正確而做ê措施。

第19到21節,tī chit段經文中,使徒保羅強調家己所做ê一切,lóng是為tio̍h beh「造就」in(第19節)。所講ê「造就」,就是hō͘ in tī信仰ê層次上提升、進步,ē-tàng阻擋各種誘惑,tī生活上成做聖潔ê基督徒。第20到21節,使徒保羅指出伊心內ê矛盾,既想beh去探望in,soah koh驚受tio̍h傷害,koh khah驚惶去ê時chūn,koh發見教會內iáu有伊siōng無ài看見ê各種侮辱信仰ê事存在。若是án-ne,會hō͘伊感覺非常ê艱苦心。

經文:

哥林多後書 13:1-13:4

註釋:

Tùi第十章到第十三章,如果kā它khǹg tī chit-ê本經冊ê siōng頭前,然後chiah開始tùi第一章續接落去,有可能án-ne讀起來會比較順一kóa。因為tī第七章伊提起tī馬其頓tú-tio̍h提多後,知影哥林多教會對使徒保羅ê責言有辯護,mā作了澄清,hō͘伊非常歡喜。因為án-ne,tī chit章中,伊提起會有第三pái造訪哥林多教會ê計畫。

Tùi chit章,mā thang看tio̍h使徒保羅一直真關心哥林多教會內隱藏了一kóa tī第十二章所提起ê所謂「超等使徒」ê人,chiah-ê人表面上看起來,kah-ná真熱心福音ê事工,其實是teh破壞教會內部ê團結kah真實信仰。另外一點,就是教會有自稱是信徒ê人,m̄-koh卻tī生活上真違背信仰,這mā是另外一種傷害福音事工發展ê人,使徒保羅認為對chit種人根本就無需要寬容。

使徒保羅tī chit-ê書信ê路尾勸勉信徒,tio̍h知影tùi心內作反省,一個人á是一間教會mā好,若是無反省ê能力,即使是外在規範得真好,mā無一定是真實ê。若無心內ê自律力,單靠法令ê規範,chit種行為準則真oh改變一個人ê性命ê。這mā是使徒保羅kā哥林多教會ê信徒講,tio̍h知影反省,因為只有tùi心內反省,chiah會知影甚麼是正確ê事,而bē致使成做真理ê絆腳石。

Tī第十二章14節使徒保羅提起會有第三pái造訪哥林多教會,mā有一個目的,就是beh處理兩件事:第一是hiah-ê造成教會紛爭kah攪亂信仰內涵ê「超等使徒」。第二mā是kah第一件事有關,因為hiah-ê專門teh攪亂ê人,會要求使徒保羅提出證據,說明in 錯誤 ê所在,使徒保羅表示伊一定會hō͘ chiah-ê人清楚知影,伊所講,lóng是帶tio̍h基督ê教導。換句話講,使徒保羅會真清楚說明真正信仰要義。

第1到2節,使徒保羅講這是第三pái beh訪問哥林多教會。第一pái是tī伊第二pái傳道旅行ê時,tùi雅典來到哥林多城。當時伊是用「製造帳棚維持生活」,而tī哥林多城tú-tio̍h tú tùi羅馬來ê亞居拉kah百基拉chit對mā是用「製造帳棚維持生活」ê夫婦,in同齊同心傳福音,直到西拉kah提摩太tùi馬其頓來到哥林多城,使徒保羅chiah專心投入tī傳福音ê事工(參考使徒行傳十八:1—5)。第二pái到哥林多城ê時間並無清楚記載。根據哥林多前書第十六章5到7節ê記載,有提起講beh去,然後tùi哥林多後書第一章16節ê記載,ē-tàng看出伊有去,m̄-koh隨時tī哥林多後書第二章1節就提起hit-pái ê訪問kah-ná有發生些bē爽快ê互動出現,chiah hō͘伊講:「我下了決心,tī下pái訪問lín ê時chūn無koh hō͘ lín憂愁。」然後tī哥林多後書第七章6到7節特別提起提多kah使徒保羅相會面後,hō͘伊加添koh一pái去訪問哥林多教會ê意念。而且tùi chit兩節經文thang看出,使徒保羅準備第三pái去,特別beh處理hiah-ê攪亂教會信仰秩序ê「超等使徒」者。伊講chit pái去,絕對bē「寬容in」。

第3到4節,tùi chit兩節就thang看出哥林多教會因為chiah-ê「超等使徒」進入了後,就開始用真chē毀謗使徒保羅ê話。使徒保羅講chit pái去,kā hō͘ hiah-ê kan-taⁿ會曉誇耀家己ê能力、榮耀,另外一方面kan-taⁿ會曉毀謗伊ê人見笑,因為真正信仰並m̄是tī人ê身上,卻是tī耶穌ê十字架,咱是beh kah十字架ê耶穌連結做伙,因為上帝已經hō͘十字架頂ê耶穌koh活。因為án-ne,án-ne chiah是信仰ê中心,只有kah koh活ê耶穌連結,信ê人chiah會跟tòe koh活。伊beh hō͘ hiah-ê kan-taⁿ會誇耀家己ê人,見笑到無地自容。

經文:

哥林多後書 13:5-13:10

註釋:

這是一段非常重要,使徒保羅kā哥林多教會ê信徒講tio̍h做幾件重要ê事:
一是反省一下,家己是m̄是真正基督徒。二是知影有耶穌基督kah咱同在。三是有正直ê行為。四是維護真理ê重要性。五是成做「完全」ê基督徒。Tùi chit段經文thang看出使徒保羅對哥林多教會ê用心,伊期待in m̄-nā tī社會生活上有好ê見證,mā希望in謹記tio̍h身上是帶有上帝tī耶穌基督內面ê印記,因為án-ne,生活就一定tio̍h用非常頂真ê態度,m̄是隨便,致使糟蹋了上帝拯救ê恩典。伊強調一定做對ê事,即使因為án-ne而被當做失敗者,mā不重要。因為真正重要ê,是teh維護真理ê信息。

第5到6節,伊ài哥林多教會信徒知影「考驗家己,省察家己」,反省是m̄是有teh過信心ê生活。伊認為真實ê基督徒,應該是會堪得考驗ê。擋會tiâu考驗chiah ē-tàng證明有活tī koh活ê基督內面。

第7到8節,伊tī chit兩節中真清楚強調,維護真理ê方式,就是有正直ê行為,這是siōng基本ê生活kah工作態度。即使因為án-ne而hō͘人恥笑,mā tio̍h承受。基督徒若是無公義、正直ê心,就無法度見證上帝拯救ê疼kah恩典。

第9到10節,伊表明傳福音只有一個心願:hō͘所有聽信伊傳達福音信息ê人,lóng ē-tàng因為án-ne而剛強。伊祈求上帝保守哥林多教會ê信徒,lóng是tī信仰上剛強ê人,ē-tàng接受各種ê考驗chiah bē棄sak真實ê信心。第9節所講ê「完全」,意思是teh指悔改、改正錯誤 ê意思。換句話講,伊teh勸勉哥林多教會信徒tio̍h知影tùi反省中觀察家己,是m̄是有犯錯,若有,就beh悔改,án-ne就thang hō͘家己ê性命趨向完全。因為悔改ê心chiah是上帝所重視ê。

經文:

哥林多後書 13:11-13:14

註釋:

這是最後一段請安ê話。
  第11節,使徒保羅ài哥林多教會信徒知影悔改,伊用「努力作完全人」,意思是teh指真心ê悔改,只有án-ne chiah ē-tàng體會出上帝tī耶穌內面憐憫kah拯救ê恩典。Mā只有án-ne,兄弟姊妹間chiah ē-tàng和睦相處。

  第12節,所謂「聖潔ê chim嘴彼此請安」,是teh指帶有祝福對方ê請安方式,而這就一定tio̍h先有彼此互相赦免、接納後chiah ē-tàng做會到。

  第13節,伊對哥林多教會信徒ê祝福,是使徒保羅所寫書信中siōng完整ê祝福話句,mā是唯一同時提起「主耶穌基督」、「上帝」、「聖神」等詞句。Chit-ê句mā成做「三位一體神論」ê基礎。

重新查詢