重新查詢
經文:

提摩太前書 1:1-1:11

註釋:

真清楚,使徒保羅對伊得意ê門徒提摩太確實有堅決ê信任,並且對伊有真chē期待。

Tī chit章經文中,thang分做兩段落,一是第1到11節,伊勸勉提摩太一定會嚴厲譴責hiah-ê tī教會中虛假ê教導。二是第12到20節,使徒保羅一貫ê思想,就是tńg來到耶穌基督ê救恩裡,只有án-ne,人chiah ē-tàng看見上帝憐憫ê疼。伊同時指責悖逆真理ê舒米乃(許米乃Hu-mé-nái) kah亞歷山大兩人。

Tī chit段經文中,使徒保羅用第1到2節講chit張phoe ê信徒就是伊所歡喜ê門徒提摩太。然後tùi第3節開始,伊提起tī教會中有人傳講hiah-ê無正確ê信息,而chit種現象m̄是只有一間教會,卻是真chē教會lóng有仝款ê問題。

第1到2節,使徒保羅就以「使徒」自稱。為甚麼伊會án-ne?就是因為早期教會內,lóng是有人歡喜講權威,認為「使徒」siōng重要,地位siōng koân,而使徒保羅並m̄是in認定ê使徒。M̄-koh使徒保羅自認伊之所以當「耶穌基督ê使徒」,是因為「上帝」kah所「ǹg望基督耶穌ê命令」下而擁有「使徒」ê身分。然後伊講提摩太是伊tī「信仰上ê真kiáⁿ」,chit句話已經表明伊kah提摩太之間有ná老父和kiáⁿ一般ê親密關係(參考腓立比書二:22)。使徒保羅一向kā聽tio̍h伊所傳ê福音而信主耶穌基督ê人,看做是伊tī信仰上所生ê「kiáⁿ」,連伊所建立ê教會mā是用chit種看法(參考哥林多前書四:14—15)。

	續落來,使徒保羅用「主耶穌基督賜恩典、憐憫、平安」做祝福提摩太ê話語。這通常mā是當時羅馬人書寫信函ê一種方式,會tī phoe ê起頭先請安對方,並祝福收phoe者。

第3節,tī chit段經文中,使徒保羅提起伊寫chit張phoe ê主要原因之一,就是希望提摩太繼續留tī以弗所城,主要原因是該教會有人teh傳「無正確ê教義」。Chia並無提起甚麼是「無正確ê教義」?m̄-koh tùi提多冊第一章10節thang發見所謂傳「無正確ê教義」ê人,就是「主張受割禮ê猶太基督徒」,in認為:無論甚麼人,若無按照摩西律法ê規定接受割禮,就無法度得救(參考使徒行傳十五:1),chit-ê問題m̄-nā發生tī以弗所教會,mā發生tī安提阿、加拉太等地ê教會。使徒保羅為tio̍h án-ne非常受氣,嚴厲譴責傳chit種信息ê人,就是teh傳「另外一種福音」,伊甚至嚴肅地警告講,傳chit種信息ê人應該受tio̍h詛咒(參考加拉太書一:6—9)。

另外一點,所謂「無正確ê教義」,真可能kah早期教會內非常流行ê觀念有關,就是「諾斯底主義ê思想」,chit種思想強調人ê性命thang分做兩個主要部分,其一是肉體ê,另外一個是靈魂ê。Chit種思想認為肉體是敗壞ê,因肉體是hō͘邪惡ê氣力控制,靈魂chiah是屬tī上帝ê。因為靈魂是聖潔ê,而上帝是聖潔ê上帝。如果是án-ne,就會延伸出一個koh khah嚴肅ê問題出來,耶穌基督並無真正地生存在chit-ê世界,伊只是「暫時借tòa」tī邪惡ê肉體中,因為án-ne,當伊往生ê時,神聖ê靈魂就離開了chit-ê邪惡ê肉體。若án-ne推演落去,耶穌基督就無真正koh活。

第4節,chit節hō͘咱看tio̍h使徒保羅提醒提摩太到以弗所教會去ê時chūn,beh指導該教會ê信徒,「放棄hiah-ê荒唐ê傳說kah冗長ê族譜」。Tùi chit句話中,ē-tàng看出,這並m̄是來自外邦人ê問題,卻是一陣猶太基督徒對信仰ê看法產生ê錯謬。使徒保羅是強調,siuⁿ chē chiah-ê「傳說」對信仰並無真實ê意義,因為信心mā一定tio̍h建立tī理智、知識ê範圍內,chiah bē hō͘信仰變成迷信。Á族譜代表血緣ê傳承,hō͘人會因為án-ne想獨佔上帝ê救恩,而kā耶穌基督救恩限制了,對上帝拯救ê恩典一點幫助mā無。

第5節,ē-sái講是使徒保羅「命令」提摩太前往以弗所教會ê主要用意,伊希望提摩太帶hō͘以弗所教會ê,就是beh hō͘ in知影怎樣彼此互相激勵tī疼心ê事頂面多下功夫。伊特別提起三點有關疼心ê認bat:一是純潔ê心。意思是teh指無不良ê動機,是真實ê心內意念。二是潔白ê良知。這是teh指心內反省ê能力,對道德行為有良善ê準則。三是純真正信心。表示一個人對上帝絕對忠實,無虛假ê態度。另外一個重要ê意思,是teh指真誠。親像發見有錯誤ê行為,就beh指證出來,m̄是驚得罪人,koh感覺pháiⁿ勢。

第6到7節,使徒保羅提醒提摩太注意,教會內部會發生ê問題,就是有kóa人kā前述三種tī信仰團契中真重要ê要件hō͘疏忽了,in去聽hiah-ê「無正確ê教義」、「荒唐ê傳說kah冗長ê族譜」。換句話講,已經有信徒離開了教會,去追逐chiah-ê荒謬ê邪講。Chit種行踏m̄-nā hō͘家己陷入迷信,mā會造成教會ê傷害。

第8到10節,tùi chia thang看出使徒保羅並m̄是反對摩西律法,伊甚至tī chia真清楚講「ē-tàng合宜地使用律法,律法原是好ê」。Tī chia伊提起一個基本觀念:一個基督徒ê得救,是因為伊清楚知影並m̄是因為遵行律法ê規定,卻是因為耶穌基督ê救恩,chit點mā是伊所有書信中所siōng重視ê信仰觀念。使徒保羅tī chit兩節中,提出一kóa tī伊看起來行為已經背離了社會生活規範ê事。其實,chiah-ê列舉出來ê共計有十四項,其中前六項,ē-sái講是kah對上帝ê忠實有關,後八項則kah社會生活相連接。Mā tùi chia ē-tàng看出,chiah-ê所列舉出來ê事項,有十誡ê內涵。

第11節,chia提起「健全ê教義」,意思是teh指幫助人領受福音了後,所帶來豐富ê性命。Mā就是kui個性命kah上帝相連結。Á ē-tàng hō͘人kā全部性命連結tī上帝ê,就是透過耶穌基督ê福音。

經文:

提摩太前書 1:12-1:20

註釋:

Tī chit段經文中,使徒保羅特別強調「基督耶穌降世ê目的是beh拯救罪人」,chit點mā是耶穌基督所講ê,伊來是beh召pháiⁿ人悔改(參考路加福音五:31—32)。使徒保羅甚至家己坦承是「罪人中siōng pháiⁿ ê一個」,mā因為án-ne,耶穌基督ê救恩對伊ê性命有特別意義。

	Koh講,tī chit段經文中,使徒保羅特別強調信仰kah良知是分bē開ê,因為信仰就是teh回應上帝ê揀選,而良知tú好是teh表示信仰ê內涵。因為án-ne,伊勸勉提摩太一定會tī chit兩方面做好基礎,若無,真容易陷入誘惑中,á是hō͘牧養ê教會脫離了應該有ê秩序。

第12節,chit節使徒保羅提起「感謝咱ê主基督耶穌」,tio̍h感謝ê事有兩點,一是賜hō͘伊有力量,其二是因信任而揀選伊。其實,chit句話mā teh表明伊確信家己ê「使徒」角色。Koh講,使徒保羅強調被揀選乃是因為「thang信任」,chit點非常重要。伊認為一個人就是因為「thang信任」,chiah會被「交託」去辦重要ê事務。

第13節,chit節thang參考使徒行傳第九章1到25節、第廿二章4到5節、19九到20節、第廿六章9到11節等等經文,頂面所講經文lóng是使徒保羅自述án怎迫害耶穌基督ê信徒,並且清楚ê表明,司提反ê殉道是kah伊迫害教會有密切關係。伊無否認家己bat迫害過基督徒kah基督ê教會。伊講上帝知影伊chit種行踏iáu揀選伊ê原因,就是上帝ê憐憫。Á伊當時並無清楚耶穌基督就是上帝差遣到世間來ê救主,甚至teh逼害基督徒ê時chūn,強迫信徒一定tio̍h講出in m̄相信耶穌就是基督、救主(參考使徒行傳廿六:11),因為án-ne,chiah會做出chit款tāi-chì。

第14節,chit節伊講是因為kah耶穌基督連結,chiah有「信心kah疼心」,chit句話表明耶穌基督就是疼心ê siōng koân記號。

第15節,chit句話說明耶穌基督降生到chit世界上主要ê目的,就是beh hō͘罪人得tio̍h悔改而得tio̍h拯救ê機會。伊來到世界上,主要就是beh拯救罪人,如果一個人家己感覺無罪,mā就bē感覺耶穌基督kah伊有甚麼關係,á是耶穌基督拯救ê信息對伊有甚麼意義thang講。「我是罪人中siōng pháiⁿ ê一個」,chit句話ē-sái講是使徒保羅tī自我反省中,siōng珍貴ê一句話。

第16節,使徒保羅tī chit節講出上帝揀選伊ê真正目的,就是beh hō͘伊成做所有罪人得救ê一個模樣。Chit種模樣就是上帝tī耶穌基督ê疼,是一種「忍耐」痛苦ê疼。所講ê「忍耐」是針對人ê方面來講,卻m̄是對環境á是物件。chit-má使徒保羅就是用chit種話beh kā提摩太講,即使tī教會牧養工作中,tú-tio̍h siōng無好牧養ê信徒,mā tio̍h親像上帝透過耶穌基督對伊chit種罪大惡極ê人,採取忍耐ê心對待,以期chiah-ê人會因為án-ne認bat耶穌基督ê疼,而知影悔改,並得tio̍h永恆ê性命。

    第17節,chit節ē-sái講是對前述家己lóng受上帝恩寵之一種激動ê感恩、歌頌,就kah-ná一個人領受tio̍h極大ê恩惠,tùi án-ne tùi心內深處發出真大ê感謝kah o-ló聲仝款。

	第18節,使徒保羅kā提摩太講,hiah-ê先知對伊所講ê話,á是眾長老對伊按手ê時ê祝福,lóng充滿tio̍h聖神ê氣力,為tio̍h是beh hō͘ chiah-ê氣力成做抵擋hiah-ê專門teh阻礙信徒信仰靈命成長ê siōng好「武器」。Koh講,使徒保羅講伊kā以弗所教會「付託」hō͘提摩太,意思是teh指kā貴重ê物件交hō͘你保管。Án-ne,thang看tio̍h使徒保羅是kā以弗所教會看做是ná親像非常貴重ê「禮物」,交hō͘提摩太去管理。Á提摩太一定會小心保管,無法度有任何失誤。

	第19節,第一章5節使徒保羅已經有提起過,伊hō͘提摩太知影留伊tī以弗所教會,為tio̍h是beh阻止該教會所出現ê問題惡化落去,伊ài提摩太清楚知影,伊所做chit項決定是「tùi純潔ê心、清白ê良知,kah純真正信心所產生ê」。chit-má伊ài提摩太就kah伊仝款,mā持守chit份「信仰kah清白ê良知」。所謂「持守信仰kah清白良知」,意思就是tī福音ê事工上ài有真實ê心,無法度有任何欺騙、不實ê行為á是念頭。

	第20節,使徒保羅特別舉出兩個信徒,in ê信仰像觸礁而損pháiⁿ ê船一般,一個名叫「舒米乃(許米乃Hu-mé-nái)」,另外一個名叫「亞歷山大」。In兩人是使徒保羅以前tī以弗所教會ê同工。Tùi提摩太後書第二章17到18節,thang看tio̍h舒米乃(許米乃Hu-mé-nái) bat tī教會中發表講「koh活ê事已成過去,tùi án-ne搖動了某一kóa人ê信心」。M̄-koh亞歷山大到底是甚麼人?無資料thang循。

經文:

提摩太前書 2:1-2:15

註釋:

第二到三章,使徒保羅講tio̍h有關教會生活ê規律,特別是tī第二章伊提起應該有ê信仰態度之外,就是對教會團契生活中,應該有ê基本行為。教會就是一個信仰團契á是大家庭,因為án-ne,教會有mài-koh tī一般社會團體。Tùi chia thang看tio̍h使徒保羅所努力ê,就是beh建立一個以信仰為基礎ê團契。

	第1到2節,使徒保羅beh為所有ê人向上帝「祈禱」,這就是所講ê「代禱」,而代禱ê對象包括「君王kah所有在位ê人」。因為教會ê存在是為tio̍h所有ê人,並m̄是為tio̍h某一個人,mā m̄是為tio̍h某一kóa特定對象。另外,教會若是屬tī耶穌基督ê身軀,是為tio̍h所有自認有罪ê人而存在。因為án-ne,只要是屬tī基督ê教會,就是beh關心所有ê人,並且beh為所有ê人向上帝祈求,這是基督教會應該有ê信仰責任。祈禱,是teh表明教會是用上帝做中心,上帝做敬拜ê對象,祂是教會ê主,mā是性命ê主宰。因為án-ne,有真誠之心teh祈禱ê教會,bē kā某一個人當做siōng重要,卻是會以上帝為siōng重要。

第3到4節,使徒保羅認為ē-tàng為所有人向上帝代禱,這是一件好事,是上帝所歡喜ê事。因為上帝並無希望有人沉淪。上帝是疼,祂希望所有ê人lóng ē-tàng「得救,lóng認bat真理」。

第5節,chit節thang參考哥林多前書第八章6節。使徒保羅特別解釋了「真理」ê意義,就是:「只有一位上帝,tī上帝kah人之間有一位中間人,就是成做人ê基督耶穌。」chit-ê句話mā ē-sái講是基督教會ê基礎,mā是使徒保羅提醒提摩太治理教會一定tio̍h謹記在心ê一件事。這mā提醒提摩太知影,tī以弗所教會中必定有人kā耶穌基督拯救ê恩典hō͘疏忽à。

當使徒保羅講出「只有一位上帝」,並且強調講這就是「真理」ê時,chit種講法tī當時ê環境下,差不多就是teh拚命仝款,因為tī當時若否定羅馬皇帝是神,等於否定皇帝ê權威,這會帶來性命ê危險。M̄-koh使徒保羅對提摩太勸勉,tī牧養教會ê工作上,一定教導信徒知影「只有一位上帝」,chit-ê真理是無thang取代ê。

二是耶穌基督就是上帝kah人之間ê中間人。這是新約聖經ê主題,ná親像希伯來書ê作者一再強調ê,耶穌基督「成做新約ê中間人,為tio̍h beh hō͘上帝所呼召ê人ē-tàng領受伊所應允永恆ê福澤」(參考希伯來書九:15a)。

第6節,chit節是進一步teh解釋第5節所提起ê「中間人」chit-ê名詞ê意義。使徒保羅講這「中間人」是用犧牲家己ê性命,就是為tio̍h beh hō͘人tùi罪ê中間tháu放出來,因為罪ê代價就是「死亡」(參考羅馬書六:23),耶穌基督成做「中間人」,就是用伊ê死為代價hō͘所有世人ê罪得tio̍h赦免,因為上帝「ài人人得救」。

第7節,使徒保羅hō͘提摩太知影伊ê使命,就是beh幫助「外邦人」知影耶穌基督ê救恩。Chit點kah伊tī傳福音ê經歷有特別關係(參考使徒行傳十八:5—7),其實,伊心內非常期待所有猶太人lóng ē-tàng聽信福音,伊甚至講若猶太同胞ē-tàng聽信福音,而伊為tio̍h án-ne而受詛咒mā願意(參考羅馬書九:3)。Tī這節使徒保羅自認擔任三個角色:一是傳道者、二是使徒、三是教師。其實,三者名稱無仝,實質ê意思是仝款ê。

	Tùi第8節開始,直到第15節,lóng是講tio̍h針對信徒tī教會信仰生活中應該有ê規律。伊事(tāi)先提起對「cha-po͘人」ê期待。事(tāi)先伊講起「cha-po͘人」tī教會ê時祈禱應該「虔誠地舉起手來祈禱」,chit種方式大概就是早期猶太人siōng普遍祈禱ê姿態—khiā立、舉手、掌心朝上,而且tio̍h仰望天空。Chit-ê意思就是用無犯罪ê手。如果人ê手一面犯罪,一面祈禱,這是對上帝極大ê污辱,等於是teh褻瀆上帝ê神聖仝款。Koh講,祈禱iáu koh khah「bē受氣」,就是無記tiâu別人ê錯誤。換句話講,祈禱不是beh控告別人ê狀。Á「不爭論」,意思是teh指「giâu疑」。Án-ne就真清楚了,當beh向上帝祈禱ê時chūn,m̄-thang心存懷疑。如果對上帝有懷疑ê心,祈禱就無意義à。

第9到15節,chit段經文是關係教會婦女ê期待。類似ê經文mā出現tī哥林多前書第十四章33節到35節。

Thang理解使徒保羅是一個觀念真傳統ê猶太人,至少伊是屬tī法利賽派教育長大ê猶太人。使徒保羅mā會hō͘家己傳統ê文化思想所左右,m̄-koh真正teh beh了解使徒保羅對當時基督徒之社會生活ê用心,thang理解是非常認真,而且要求比一般社會ê倫理道德之標準iáu koh khah koân。Á tùi第五章就會發見當時以弗所教會內部,必定發生真chē kah婦女相關ê問題,包括有婦女打扮得「花枝招展」,看起來ná親像以弗所城女神亞底米(參考使徒行傳十九:24)廟內ê廟妓仝款;有ê婦女真愛「串門子」,四界亂講話,「in講長道短,專管閒事,講kóa無應該講ê話」(參考提摩太前書五:13);可能有kóa寡婦tī日常行為上,hō͘人認為伊歡喜chhōe cha-po͘人同房,因為án-ne hō͘人議論等等,因為án-ne,使徒保羅chiah會講出chit段經文所記載ê教示。Án-ne,咱thang看tio̍h一件重要ê事,就是使徒保羅每寫一封書信,lóng有伊特定ê對象kah目的,伊寫hō͘提摩太ê chit封書信,就是beh伊去教導以弗所教會信徒,一定tio̍h遵守ê教會生活規矩,免得因為m̄知節制,致使耶穌基督ê名聲受tio̍h影響,chit點chiah是伊所關心ê。

伊強調基督徒應該ài有「好行為」thang kah信仰告白來相稱。所謂「好行為」thang參考提摩太前書第一章5節所提起ê三項內涵。伊koh提起cha-bó͘人需要「恬恬學習,事事謙卑」。Tī早期社會,婦女真少有機會受正規教育,koh khah少有機會參與家庭以外ê社交活動。M̄-koh因為信耶穌基督了後,大家thang tī聚會ê所在彼此分享tùi聖經中學習tio̍h ê信息kah生活經驗。因為án-ne,這是一個真難得ê機會,hō͘婦女thang tī教會中得tio̍h新ê知識,開啟被掩蓋ê心智。

第12節是一再被真chē人提出質疑地ê,有可能當時以弗所教會內已經有類似今á日教會ê「姊妹團契」(á是婦女團契)之類ê組織,m̄-koh卻m̄是用心在學習認bat聖經ê教示,反tńg是teh講長道短,致使教會內部是非真chē,影響tio̍h教會規矩。Chia所提起ê「管轄」,原本ê意思是teh指「僭jú」,意思是講超過了家己ê職權範圍。這是teh指tī教會內有婦女想beh kah cha-po͘人爭奪權位。Tio̍h注意:福音ê事工是彼此同工,卻m̄是爭地位高低。信徒彼此相爭,就會造成教會ê分裂。

第13到15節,tī chit三節經文內底,使徒保羅採用創世記第二到三章經文ê背景,說明男女之間互動ê關係。Ná親像我tī頭前已經提過ê,使徒保羅是生活tī猶太文化之下,而且tī兩千年前時代ê希臘文化思想教育下成長ê人,當伊teh處理人ê問題ê時,mā是仝款脫離不了當時環境ê限制。因為án-ne,看chit段經文ê時,thang了解使徒保羅寫chit張phoe,是為tio̍h beh應付發生tī以弗所教會ê問題,並m̄是一封thang用tī每一個地方ê書信。

Tī使徒保羅ê觀念中,伊所強調ê是tī耶穌基督內面,大家lóng是仝款ê,lóng是屬tī耶穌基督身軀中ê一個小肢體(參考哥林多前書十二:12—13)。伊teh寫hō͘加拉太教會ê書信中mā提起chit種話講:「無分猶太人á 是外邦人,奴隸á 是自由ê 人,cha-po͘ 人 á 是 cha-bó͘ 人,tī 基督耶穌內面lóng 成做一體。(全民版)」(加拉太書三:28)Án-ne chiah是使徒保羅真正想beh表達ê通則觀念。

經文:

提摩太前書 3:1-3:16

註釋:

Chit章進一步講tio̍h ài做一個教會領袖,應該有ê基本要件。教會是一個信仰團體,教會幹部ê條件kah一般民間社團對領導者ê要求自然有無仝,若無,信仰團體就無法度凸顯出它ê信仰意義。Koh講,教會既然是一個信仰ê共同體,就m̄是用某一個人siōng大,á是某一個人siōng重要,卻是用信仰為基礎來治理、維持教會秩序。

第1節,《現代中文》用「教會領袖」,tī《中文和合本》用「監督」。希臘文chit-ê「領袖」ê字是用「episkopos」,並無一定kan-taⁿ用tī教會ê組織中,tī一般機構中mā用來形容有分擔重要責任ê工作者。親像tī歷代志上第廿四章19節,就是teh指hiah-ê參與協助以色列人ê公共事務者。Á tī教會中使用「領袖」是kah一般機構無仝,因為教會是用信仰做基礎ê團體,ài面對ê是上帝,並無親像一般社會機構有所講ê董事會、法院,á是koh khah高層ê機構來管轄。

約翰‧加爾文用「長老」而m̄免「監督」是有原因ê,因為這kah舊約時代以色列人ê長老比較接近其意,「長老」是tī族群中lóng受尊崇ê人,thang tī法庭上擔任審判官ê工作,mā是部落中有影響力ê人。Án-ne咱thang明白,長老ê由來背景,基本上就是beh有能力處理教會chit-ê信仰團契之間ê問題。Koh講,長老lóng是lóng受眾人尊敬ê人。長老教會ê「長老」則有兩層ê意義,其一是teh指「傳道」ê長老,另外一個是teh指「管理」ê長老。

第2到3節,chit兩節經文提起chiah-ê擔任所謂「教會領袖」ê人,一定tio̍h有ê基本生活行為。要件包括:

一是「只有ē-tàng有一個bó͘」。表面上是teh指男性,其實mā是適用tī女性。Koh講,chit句話主要ê意思,就是teh指bē-tàng發生婚外情。

二是生活tio̍h頂真,m̄-thang放蕩。

三是「真gâu教導」。Chit點有一個基本要件,就是所教導人ê tio̍h正確,卻m̄是隨家己ê意思á是認知。使徒保羅寫hō͘提多ê信中就án-ne講:「伊
一定tio̍h 堅守hit-ê 真實koh 符合教義ê信息,chiah ē-tàng 用端正ê 教示來勸勉人,mā ē-tàng 反駁hiah-ê 反對ê 人。(全民版)」(提多書一:9)

四是不貪愛錢財。因為貪慕錢財ê人,就是對上帝無夠額ê信心,mā是對上帝無夠忠實,伊講chit種人等於「拜偶像」(參考以弗所書五:5,歌羅西書三:5)。

第4到5節,使徒保羅提供了一個非常重要ê認bat:建造教會ê基礎,是tùi建造家庭生活開始做起。因為真正ē-tàng hō͘福音事工傳達出去ê,就是tùi美滿ê家庭生活見證開始。

第6節,chit節非常重要,因為tú進入教會ê人,tī信仰基礎上並無成熟,這是thang明白ê。使徒保羅án-ne講,並m̄是否定有kóa人確實真適合,雖然in ê信仰年齡真短,而真正有信仰根基ê人,並無認為一定會有甚麼職位chiah願意出來事奉教會ê工作,卻是只要有需要伊參與ê,伊就會認真投入事奉。

使徒保羅所擔心ê是,有kóa人tú接觸信仰無久,就被選做教會ê領袖,深驚因為án-ne而「心高氣傲」。一個人若tī信仰上án-ne,he會hō͘福音ê功效失去。Chia所講ê「心高氣傲」,原來ê意思是teh指「被濃濃ê煙罩tòa」。一個人若是進入濃煙密佈ê中間,一定會看bē清楚狀況。一個人若是「心高氣傲」,對tāi-chì ê認知就會分bē清楚,chit種人真oh正確來處理教會事務。

第7節,tī教會外「有好聲望」。Chia所提起ê「教會外」,意思就是teh指tī非基督徒中間。Mā就是講,基督徒tī無信耶穌ê人ê眼中,應該ài有好ê評價。

長老教會創會者約翰‧加爾文非常強調:基督徒應tùi工作職場中見證福音,原因mā是tī chia。因為工作本身就是siōng好傳福音ê機會,若是tī工作上無盡責,就是遮蓋了福音ê光芒。

第8節,tùi chit節到第13節ê chit段經文,是講tio̍h幫助教會領袖治理教會ê「助手」。「助手」chit-ê詞,tī《台語漢字本》、中文《和合本》、天主教《思高聖經學會曉版本》等聖經,lóng是用「執事」。所謂「助手」(á是執事),tī希臘文原來ê意思是teh指「奴僕、服務人員」(diakonos)。若以一般社會大眾teh用ê名詞來講,「執事」就是teh指hiah-ê服務人員ê意思。使徒保羅kā「執事」用來設置tī長老ê位階之下。這並m̄是講執事比較低階,卻是指「助手」,是幫助者ê意思(參考使徒行傳六:1—7)。Chit節講起「助手」應該有ê品格,包括講話誠實、不貪杯(指m̄-thang酒狂ê意思)、不貪財等。
第9節,chit節使徒保羅koh一pái提起「清白ê良知」,這是非常重要ê信仰功課。表示對信仰有明確ê認知,只有án-ne chiah ē-tàng tī信徒發生信仰問題ê時,知影怎樣協助信徒明白正確ê信仰。Chia所講「信仰ê奧秘」,指ê是有關聖經正確ê教導。

第10節,使徒保羅tī chia提出身為教會領袖ê助手,應該「先受考驗」,主要原因是執事ê工作所觸kah ê,lóng是kah信徒siōng直接ê教會事務,親像教會財物ê管理,以及關懷等事,lóng kah信徒有直接關係。因為án-ne,若是經過一段時間了後,感覺妥當chiah thang被選做長老á是監督。

第11節,chia提起「in ê bó͘」,有ê翻譯成「女執事」(參考中文《和合本》譯文),mā有ê翻譯做「cha-bó͘人」(參考《台語版》,kah天主教《思高聖經學會曉版本》ê譯文)。M̄-koh tùi希臘文「gunaikas」chit-ê字來看,是teh指助手á是執事ê bó͘,並無錯。使徒保羅tī chia主要用意是提醒教會領袖ê助手á是執事ê bó͘,tio̍h成做丈夫ê幫手,協助料理教會ê事務。因為bó͘會jōa-chē tùi丈夫嘴中知影教會發生ê事,因為án-ne,使徒保羅特別提醒做bó͘ ê,m̄-thang kā所聽tio̍h ê話á是tāi-chì,隨便傳播講出去,因為無正確ê傳言真容易造成koh khah chē ê傷害。

第12到13節,kah教會領袖長老仝款,chiah-ê助手á是執事對家己ê家庭應該有好ê生活見證。

Tùi chia thang看tio̍h使徒保羅非常重視家庭生活和諧ê重要性。如果一個家庭不時teh吵鬧,就真難得有好ê信仰見證。不時發生吵鬧ê家庭,真oh kah別人講述耶穌基督ê疼。任何一個美滿生活ê家庭,lóng是人人羨慕ê對象,只要是有美滿家庭生活,就是見證福音siōng有力ê基礎。

第14到15節,tùi chit兩節經文ē-tàng看出使徒保羅寫chit張phoe ê目的;伊對以弗所教會確實有一份真特殊ê感情,伊希望ē-tàng夠趕緊到以弗所教會去看māi,當然mā teh關心伊得意ê門生提摩太tī hia牧養工作ê情形án怎。使徒保羅tī chia講「教會」就是上帝ê殿。伊tī chia所用ê「家」一字,tī希臘文是用「oikos」,chit-ê字指ê是「大家庭」ê意思,是真chē人,而且in並m̄是來自仝款血緣,卻是根據共同信仰組成ê。Koh講,chit-ê「家」ê另外一個重要信仰認bat,是「永遠活ê上帝ê教會」。Á「永遠活ê上帝」,主要是teh表示chit位上帝是一切性命ê來源,mā是萬物ê創造主。

Chia使徒保羅提起第二個重要觀念,就是由基督徒組成起來ê「家」就是「教會」。Chia ê「教會」,希臘文是「ekklesia」。Chit-ê字ê意思,是講有一陣被揀選出來ê人。使徒保羅用chit-ê字,當然就是teh指基督徒就是hō͘揀選出來ê人。

Koh講,chit句「真理ê柱石kah基礎」,真清楚講出被揀選成做基督徒ê使命,就是beh為真理做見證。這同時mā說明教會存在ê主要目的,是為tio̍h beh傳揚上帝拯救ê真理,而這真理就是耶穌基督。

第16節,chit節是一首o-ló詩歌。Chit首詩歌mā為第9節所提起教會領袖ê助手á是執事應該持守「信仰ê奧秘」作了完美ê解釋。Chit節thang參考腓立比書第二章6到11節。使徒保羅Tī chit首詩歌中提起幾點重要ê認bat:

一、上帝是用人ê形體出現。這mā是基督教會接受三位一體上帝中所講ê「子上帝」,耶穌基督就是上帝以人ê形像出現tī人類世界上,為tio̍h beh hō͘咱透過耶穌chit位「子上帝」看見父上帝ê榮耀。

二、tī聖神裡稱義。Chit句話ê意思是teh指耶穌基督雖然hō͘人釘死tī十字架上,m̄-koh,上帝卻藉tio̍h伊死tī十字架上,hō͘信耶穌基督ê人,因為聖神ê氣力,接納耶穌基督為性命ê主,藉這會得thang kah上帝「和好」(稱義)。這就是三位一體ê第三要義所講ê「聖神上帝」。意思就是一個人ē-tàng明白耶穌基督ê救恩,並m̄是因為人有甚麼能力,á是人thang做甚麼好事,卻是因為上帝tī耶穌基督內面ê疼,透過聖神ê做工,感動人ê心,hō͘人願意接受耶穌基督為性命ê主。

三、「被眾天使看見」。Chit句話thang tùi耶穌基督降生,直到耶穌基督死去koh活ê時,lóng有天使做見證者來了解。

四、「被萬邦傳揚,被世人信仰」。這mā講出福音傳揚到世界各地,而且突破了族群中ê界線,無koh有猶太人kah外邦人ê分。只有án-ne,chiah ē-tàng kā它稱做「萬邦」。

五、「被接到天頂」。Chit句話看起來kah-ná無甚麼,m̄-koh卻為耶穌基督koh再臨提供了一個重要ê信仰告白。耶穌基督升天,這是使徒行傳第一章9節、11節記載ê實況。Mā因為án-ne,基督教會久長以來,一直深信tio̍h耶穌基督必定會koh來臨。

經文:

提摩太前書 4:1-4:16

註釋:

Tī頭前有講過,「教會」是一陣被揀選出來ê人組成ê信仰團契。應該是用建立信仰為主要活動ê目標。M̄-koh,因為chit種團契比一般社團koh khah單純,信徒容易體貼別人ê軟弱kah需要,因為án-ne,早期就有一kóa人設法混入教會,加入chit-ê信仰團契中,進行欺騙ê事。使徒保羅寫hō͘哥林多教會ê書信中,mā提起有kóa人自稱是「使徒」,其實就是teh欺騙信徒ê錢財,而為tio̍h beh達tio̍h欺騙ê目的,chiah-ê自稱是「使徒」ê人,甚至會kā信徒講,使徒保羅並m̄是真正「使徒」。使徒保羅因為án-ne非常受氣,kui氣講chiah-ê專門teh欺騙人ê是「超等使徒」(參考哥林多後書十一:5、12、十二:11)。

Chit-má,chia mā提起tī以弗所教會出現所講ê「假教師」欺騙信徒。使徒保羅寫這信,就是提醒提摩太注意chit種人tī教會內進行破壞信徒對信仰ê認知,一定tio̍h kā它防範。

第1到2節,開始就提起有kóa人是專門teh教會內欺騙信徒ê人,in ê「良心ná親像hō͘燒熱鐵烙死去」仝款。使徒保羅用chit句話來形容chiah-ê專門tī教會內欺騙信徒ê人,ná親像「欺騙ê靈kah邪魔ê」奴隸仝款,性命被控制à。Chit種人tī教會內,kan-taⁿ會聽從了魔鬼ê命令,卻m̄是服從上帝ê旨意。

第3到4節,chiah-ê被魔鬼控制ê人,in欺騙信徒ê內容主要有兩種:
一是禁止嫁娶。為甚麼m̄-thang嫁娶?原因mā是kah早期教會bat興起一股燒熱潮有關,認為世界末日teh beh來臨,結婚kah「性」有關係,而「性」是屬tī肉體ê,會敗壞人ê心靈。為tio̍h迎接teh beh來臨ê末日kah上帝嚴酷ê審判,保持潔淨ê身心siōng重要。因為án-ne,採取禁婚成做當時非常流行ê「禁慾主義」者ê不二法則。

二是tī生活上不時禁食。這mā是kah禁慾主義有密切關係,認為大食大lim,會敗壞心靈ê潔淨。潔淨ê心是tùi目睭看tio̍h ê「物」開始,如果tī lim食方面用siuⁿ chē ê心思,會hō͘人ê心靈受tio̍h污染。

這thang了解早期基督徒採取禁慾主義,特別是tī婚姻kah lim食ê方面,確實有受tio̍h來自猶太人ê影響。Á另外一個影響早期基督徒比較大ê,就是「重智派」(所講ê「諾斯底主義」)ê影響,chit-ê派系主張:人ê身軀kah靈魂是分開ê;靈魂是神聖而且潔淨ê,身軀是無清氣ê。靈魂只是暫時借tòa tī肉體上。因為án-ne,若是無潔淨ê生活,就會污染了靈魂ê潔淨,對死後ê靈魂影響非常大。

第5節,使徒保羅提出兩種看法:
一是上帝ê話。用siōng簡單ê一句話代表上帝ê話,就是「聖經」。因為有聖經ê記載,chiah ē-tàng明白上帝ê旨意是甚麼。耶穌基督ê譬喻中,記載tī路加福音第十六章十九到三十一節ê財主kah乞丐拉撒路,最後強調ê就是:一個人若是不讀聖經,bē明白聖經上帝ê話語,即使有死人koh活ê神跡出現tī目睭前,mā是無法度明白。

二是祈禱。祈禱是kah上帝對話。一個會祈禱ê人,就是心中有上帝ê人。M̄-koh祈禱一定tio̍h具備兩個基本ê認bat:謙卑kah真誠ê心。無謙卑ê心,祈禱就真虛假;無真誠ê心,祈禱反tńg會污穢上帝ê神聖。心中有上帝而知影謙卑ê人,就會知影節制ê重要性。因為án-ne會明白怎樣tī lim食頂面知影有所節制,mā會知影怎樣tī婚姻生活上見證信仰ê內涵。

第6節,tùi chit節開始直到第六章19節,lóng是講tio̍h一個好koh忠實ê上帝奴僕,應該有ê牧養態度。使徒保羅hō͘提摩太知影,一個好ê福音工作者,就是beh真清楚教導信徒認清真正聖經ê教示。Á正確教導信徒,mā會hō͘家己tī「靈性上長進」。

第7到8節,tùi chit節thang看tio̍h tī以弗所教會內有kóa人確實歡喜胡亂解說聖經,無好好á研究經文ê背景,不時the̍h-tio̍h聖經就開始解說,而且解說ê方式lóng是停留tī字面上ê。使徒保羅勸勉提摩太tī信仰上避免一kóa怪誕、邪講,chiah ē-tàng hō͘人得tio̍h潔淨ê心靈。Mā只有án-ne,chiah ē-tàng幫助信徒過敬虔、潔淨ê生活。使徒保羅強調,一個信徒若知怎樣過敬虔生活,就是teh訓練家己,幫助家己日益進步。Án-ne,tī靈性上自然會提升。Mā因為chit-ê緣故,就會有「今生kah來生ê ǹg望」。

甚麼是「今生kah來生ê ǹg望」?「今生」指ê就是chit-má。「來生」指ê是koh活ê性命。換句話講,一個基督徒必定清楚現今ê世界有真chē苦難,m̄-koh基督徒真清楚,正確ê信仰並m̄是hō͘咱脫離、閃避chiah-ê苦難,卻是hō͘信耶穌基督ê人得tio̍h夠額ê氣力贏過chiah-ê苦難(參考約翰福音十六:33)。基督教信仰就是hō͘信徒學會曉勇敢面對性命ê苦難。

第9到10節,chia所講ê「辛勤努力」mā有另外一種講法,是teh指「tú-tio̍h譴責」。其實兩種lóng適合tī使徒保羅kah伊ê福音同工,因為in tī傳福音ê事工上,確實真辛勤努力,m̄-koh mā不時tú-tio̍h別人ê辱罵、迫害。Tùi哥林多後書第十一章23到27節,就會發見使徒保羅遇tio̍h ê迫害非常嚴重。為tio̍h傳福音,而tú-tio̍h性命中siōng痛苦ê經歷,m̄-koh並無因為án-ne而餒志,原因就是伊並m̄是kā性命ê希望寄託tī人ê身上,卻是寄託tī永生ê上帝。

Tī chia,使徒保羅講傳道者是beh kā「ǹg望寄託tī永生ê上帝」。伊講這永生ê上帝是:
一是萬人ê救主。意思是teh指chit位創造宇宙萬物ê上帝,希望所有ê人lóng ē-tàng因為信靠耶穌基督而得tio̍h永恆ê性命。Chit位「永生ê上帝」,並m̄是只拯救某一kóa特定ê對象,而是beh拯救所有ê人,因為祂愛所有ê人。

二是信祂ê人ê救主。上帝對hiah-ê已經信靠祂ê救恩ê人,mā就是所講ê基督徒來講,救贖ê恩典絕對bē失落。因為án-ne,伊講「chit-ê話是可靠、值得完全接受ê」。

第11到12節,所謂「chiah-ê事」,指ê就是頭前所提起過ê有關真實ê真理,kah虛假ê邪講謬論。使徒保羅特別提醒提摩太不beh hō͘人看輕伊「少年」,當猶太人講一個人「少年」ê時,意思是teh指iáu未年滿四十歲。提摩太tī使徒保羅ê心目中,是看做「信仰上ê真kiáⁿ」(參考提摩太前書一:2),因為án-ne,伊ài提摩太m̄-thang hō͘人感覺家己kah-ná無長大ê人仝款。Tī chia提醒提摩太幾點thang成做信徒模樣ê事:

一是言語。這是傳達一個人ê理念重要ê媒介。因為án-ne,一個人是m̄是有內涵,就是透過語言傳達出來。

二是行為。單單靠言語並m̄是siōng好ê方式,言語往往是ē-tàng裝飾ê,卻無一定實在。設若無實際ê行動表明出來,聽ê人mā bē相信。

三是疼心。使徒保羅tī chia所用ê「愛」字,是真實ê疼,真誠無虛假ê態度。其實,這是kah頭前兩項lóng有關連。言語一定tio̍h真實,行動mā tio̍h切實。若無,lóng會成做不誠實ê記號。疼心mā是beh tùi真實開始做起,使徒保羅講「愛是聯繫一切德行ê關鍵」(參考歌羅西書三:14)。

四是信心。Chia所講ê信心有兩個層面,一是teh指對上帝有信心。二是teh指對所認bat ê信仰有堅定不疑的確信。這就需要不時訓練家己,hō͘家己tī信仰ê內涵上提升、進步。

五是純潔。這是teh指心中無邪念,無存 pháiⁿ念頭ê意思。
第13節,這是真重要ê一節經文,使徒保羅ài提摩太tī聖經研究、講道,以及教導信徒認bat聖經ê工作上多下功夫,因為基督ê教會就是用聖經ê話語為基礎。

第14到15節,使徒保羅tī羅馬書第十二章6節án-ne講:「咱tio̍h按照上帝hō͘咱ê恩惠,好好á運用無仝ê恩賜,做應該做ê事。」然後,伊提起上帝賜hō͘每一個人ê恩賜雖然lóng無lóng仝款,m̄-koh lóng thang成就傳福音ê目標。換句話講,每一個人身上所有ê恩賜,lóng是tùi上帝來賞賜,如果無好好á運用tī傳福音ê事工,chiah-ê tùi上帝來ê恩賜,就浪費à。使徒保羅koh一pái提醒提摩太tio̍h注意家己tī chit方面ê恩賜,雖然chia無說明提摩太有甚麼特殊ê恩賜,m̄-koh知影提摩太tī以哥念、路司得等地,lóng lóng受當地信徒ê o-ló,必定是tī服事ê工作上有真好ê見證。使徒保羅希望伊繼續kā chit種chiah ē-tàng發揮出來。

第16節,chit節提起本身是一個傳道者應該有ê傳福音態度,就是知影反省,hō͘家己tī言行舉止上謹慎,因為傳道者若beh成做信徒ê模樣,就一定tio̍h注意家己時刻成做信徒ê鏡子。使徒保羅mā提起一個重要ê觀念,就是傳福音m̄-nā thang幫助別人得tio̍h上帝ê救恩,mā是teh幫助家己koh khah接近上帝ê救恩。


經文:

提摩太前書 5:1-5:25

註釋:

第五、六兩章,使徒保羅講tio̍h眾信徒應該用怎樣ê態度,關心hit-ê些守寡ê婦人,以及正確ê教會生活態度。這thang看出使徒保羅對牧養教會ê事真有條理地指出本身是一個牧養者,tio̍h清楚教會ê問題所在,mā需要知影選舉適當ê信徒成做教會幹部,kah怎樣hō͘ hiah-ê專門欺騙信徒ê假教師tī教會中無寄生ê空間。M̄-koh chiah-ê lóng一定tio̍h有一個基本要件,就是傳道者知影進步,hō͘家己teh教導ê事頂面有美好見證,若無,就算無假教師tī教會傳達錯誤ê信息,信徒ê信仰品質mā是bē提升。Á所有教導ê基礎就是tī聖經。

第1節,使徒保羅講過教會就是一個家庭,是屬tī「上帝ê殿」(參考三:17),因為án-ne,家庭應該注重長幼有序。Chia ê「責備」,意思是teh指用嚴厲ê言語來譴責ê意思,這tī教會生活中並m̄是應該有ê態度。Á第二句ê「待少年人」是kah前一句ê「老年人」相對照。對少年人tio̍h ná親像對待家己ê兄弟仝款,chit種講法,基本上lóng是立足tī「家庭」ê環境中看待別人。因為教會ná親像一個大家庭般,所有ê信徒lóng ná親像兄弟姊妹仝款。

第2節,是kah第一節相對照;chit節講tio̍h對待女性ê態度,特別是tī chia提醒提摩太tio̍h注意對待hiah-ê少年婦人,ài有「純潔ê心」,這是teh指m̄-thang有「邪惡」ê念頭,mā就是m̄-thang因為看tio̍h少年ê婦女,就想tio̍h姦淫ê事,這是真危險ê事,因為án-ne,用「純潔ê心」對待少年婦女,是一門真重要ê功課。

第3節,tùi chit節直到第16節,lóng是提起有關寡婦ê問題。Chit節經文隱約thang看tio̍h初代教會信徒中間,已經有bē少寡婦tī其中,原因真可能kah初代教會中,大家以有物共享ê生活方式相聚會,而chiah-ê寡婦真可能是來自sàn-chhiah ê家庭。使徒保羅提起siōng重要ê一點,就是beh「尊敬真正teh守寡ê婦女」。「尊敬」chit-ê詞,指ê m̄-nā是對寡婦tio̍h真心實意ê敬疼in,而且是beh用真實際ê行動幫助in ê生活需要。Koh講,「真正teh守寡」,kah第6節提起ê「專想享樂ê寡婦」相對照;tī chia是teh指真正有規律生活ê寡婦。

第4節,身為兒孫ê,應該知影盡孝道。Thang理解寡婦若是無子女,生活會陷入困境,因為無法度繼承財產。M̄-koh若是有子女,就ē-tàng kā丈夫留落來ê產業繼承過來,án-ne,即使是守寡mā thang減少生活上ê困難。Chia提起身為寡婦ê kiáⁿ孫,應該對家己守寡ê祖母á是老母盡孝道。Chit種教示kah十誡中ê第五誡仝款,lóng是beh對父母盡孝道(參考出埃及記二十:12),這是基督教信仰siōng基本ê要求。

第5節,chia提起「真正teh守寡ê婦女無依無靠」,這表示chit種寡婦是無子女thang幫助,chit時,教會應該設法hō͘ in協助。

第6到7節,chit節所提起ê「專想享樂ê寡婦」,意思是表面上守寡,其實是過淫蕩ê生活。使徒保羅講對chit種寡婦,tio̍h無客氣ê教導in,免得連帶hō͘教會受tio̍h「指責」,對福音事工就會造成傷害。

第8節,教導信徒tio̍h照顧親戚中chiah-ê貧困而且真守寡ê寡婦,á是已經年老無法度工作ê年長者。Thang án-ne了解:如果信徒連家己厝裡ê親人lóng m̄肯伸手幫助,卻tio̍h教會來代勞,這並m̄是好見證(參考約翰一書四:20—21)。

第9到10節,chia提起教會tio̍h關心ê對象,就是已經年滿「六十歲以上」,而且守寡了後,就m̄-bat koh再出嫁過ê。而且有好ê「聲譽」,chit種寡婦tio̍h kā in全力看顧。其實,tī聖經時代,一個人beh活到六十歲以上並無容易。Á需要登記ê原因,是為tio̍h方便tī關懷ê事頂面,免得有遺漏ê tāi-chì發生。Koh講,真可能是kah當時教會選舉幹部有關係,chit點thang tùi第10節ê「真gâu養育kiáⁿ」chit句話看出來,in不是beh hō͘人賑濟,而是beh in來幫助別人,因為in過去就bat「扶難濟急」過別人。造名冊,mā是一種分工管理ê好方式,thang koh khah清楚信徒ê資料動態。Tī chia提起列名造冊ê資格。

第11到12節,chit段經文是進一步teh解釋為甚麼需要年滿六十歲chiah thang登錄tī名冊中,原因就是希望真正守寡ê婦女,受tio̍h尊敬,hō͘ in tī參與教會事工上,有美好ê見證。M̄-koh chit段經文mā hō͘咱看tio̍h二千年前時代ê婚姻觀念。使徒保羅受過猶太經學教師訓練,自然tek帶有chiok厚ê猶太社會思想ê觀念,chit種觀念kah「約」ê認bat有密切關係。另外一方面,咱thang了解古代ê社會,cha-bó͘人外出工作ê機會真少,因為án-ne,sàn-chhiah寡婦若是想beh靠能力生活,確實真困難。Mā因為án-ne,不時有少年寡婦會為tio̍h生存而淪落為妓女,á是會想出所有ê辦法趕緊koh再嫁別人。這mā是第11到12節所提起ê背景,講chiah-ê少年ê寡婦想beh koh再嫁ê原因,其實並無一定是因為性慾衝動,á是違背當時ê誓約,卻是當時ê社會確實hō͘少年ê寡婦生存無容易。

	第13節,chia所講ê「浪費光陰」,指ê就是pîn-tōaⁿ,m̄做工ê意思。因為m̄做工,所以有真chē閒暇ê時間,chiah會四界去串門子講別別人ê閒話。

	第14節,使徒保羅提出伊對少年寡婦koh再嫁ê看法。其實,伊並無反對少年寡婦koh再嫁,至少án-ne thang解決少年寡婦tī生活上tú-tio̍h ê問題。Koh講,因為若ē-tàng生育子女,婦女就會無閒照顧養育子女,自然就無時間去串門子講閒話à。

	第15節,chia講tio̍h「有kóa寡婦改變初衷,跟tòe撒旦去了」,chia所講ê「跟tòe撒旦」,意思是teh指有kóa寡婦犯第11 kah第13節所提起ê事,甚至可能暗地裡kah cha-po͘人有偷情ê行為,hō͘人掠tio̍h把柄藉機褻瀆教會信仰團契ê聖潔。

	第16節,chit節thang反應第4 kah第8節所講ê,身為耶穌基督ê信徒,應該知影盡孝道ê重要,ná親像咱tī頭前已經討論過ê,如果連家己ê親人lóng無想hō͘ in幫助,就真oh進一步見證信仰團契tī耶穌基督ê疼裡ê意義。

第17節,tùi chit節ē-tàng看出教會「領導ê長老」所承擔工作ê內容,包括「講道kah教導」。Mā tùi chia thang清楚看tio̍h chit種長總是專職ê,並m̄是兼差á是義務ê。因為就是專職ê,所以chiah需要教會照顧伊生活上ê需要。Chia使徒保羅所講ê「酬報」,有一種看法認為這是teh指「物質上ê報酬」之外,iáu包含「尊敬」ê意思,因為án-ne,chiah講是為「加倍ê酬報」。

Chit種看法就kah咱台灣長老教會對tī傳道者領受ê薪資kā它稱做「謝禮」仝款,卻m̄是講「薪資」á是「薪水」,原因是認為chit種傳福音ê事工無仝tī一般工作。這是為tio̍h beh hō͘信徒對專心而且認真tī福音事工上ê傳道者,hō͘ in siōng koân ê敬意。所謂「加倍」,這是有含希伯來語ê風味,意思是teh指「豐富」、「夠額而且有chhun」。

第18節,「牛teh踏五穀ê時chūn,bē-tàng籠tòa牠ê嘴」chit句話,是引用申命記第廿五章4節摩西律法ê規定。使徒保羅寫phoe hō͘哥林多教會ê時,mā提起chit方面ê問題(參考哥林多前書九:3—18)。

第19節,「兩個á是三個證人」,是引用申命記第十九章15節摩西律法ê規定:「一個證人無夠額來定人ê罪;至少ài有兩個以上ê證人才thang定人ê罪。」使徒保羅引用chit-ê律法規定,主要是維持教會秩序之需要,伊無希望教會chit種信仰團體輕易引起糾紛。

第20節,chit節是延續第19節,意思是用不實ê罪狀指控傳道者ê,應該被公開譴責,án-ne就ē-tàng減少不必要ê糾紛kah誤會,致使教會ê秩序會失去根據。M̄-koh另外一方面,mā是teh指如果有傳道者犯罪,就應該公開譴責,hō͘其他傳道者知所警惕。

第21節,使徒保羅tī chia會提起了「天使」。猶太人一向有一個觀念,認為天使是替上帝執行命令ê使者,像創世記第十九章ê天使,奉上帝差遣到所多瑪城去執行毀滅ê工作。Koh親像路加福音第一章提起天使奉上帝差遣,去向撒迦利亞傳達行洗禮約翰teh beh出世ê信息,以及kā馬利亞講會因為聖神而有娠生落來耶穌基督。天使tī天頂mā是列位tī上帝審判ê邊á,協助上帝執行審判ê工作(參考帖撒羅尼迦後書一:7)。因為án-ne,使徒保羅tī chia用「天使」,主要意思就是teh指控告傳道者是一件真嚴肅ê事,而傳道者犯罪mā是仝款,tī上帝國ê信息看起來,he是非常嚴重ê,因為傳道者若犯罪,會比一般信徒犯罪hō͘福音信息受tio̍h褻瀆ê情況koh khah嚴重。使徒保羅ài提摩太小心,m̄-thang有任何「成見á是偏私ê心」。因為提摩太尚且少年(參考四:12),有時會hō͘人認為伊少年m̄-bat事。

第22節,這是真重要ê一節,使徒保羅ài提摩太小心,m̄-thang「隨便kā人行按手禮」。所謂「按手禮」,這是真嚴肅ê一個動作。Tī猶太人傳統中,只有長輩對晚輩ê按手,表示祝福,而這祝福是用上帝ê名。如果隨便hō͘人祝福,mā等於違反十誡ê第三誡所講ê,亂使用上帝ê名仝款(參考出埃及記二十:7),真可能會陷入浮濫、不實ê結果,這等於是teh踐踏上帝ê恩典仝款。

第23節,chit句話kah-ná kah前後文lóng對不起來。為甚麼使徒保羅忽然對提摩太提出chit句話來?真oh理解。有可能是因為提摩太身軀狀況欠佳,使徒保羅ê關心m̄-nā tī教會事工,mā tī伊ê生活需要。

第24到25節,chit兩節是相對經文,犯罪kah善行是相對ê,m̄-koh lóng有一個共通點,就是無法度隱藏。無thang隱藏ê事,chit種勸世箴言tī各地lóng有。台灣俗語:「鴨蛋卡密,mā有縫。」中國俗語mā án-ne講:「若beh人m̄知,除非己莫為。」這lóng仝款ê意思。使徒保羅ê這兩句話,其實就是teh kā提摩太講,m̄-thang急beh替一個人行「按手禮」,因為若有人講某某人無好,除非所犯ê過錯是非常明顯ê,若無,有kóa事確實是tī現行時間內無法度查證出來,m̄-koh過一段時間,chiah-ê敗壞ê行踏lóng會顯露出來。仝款ê,mā可能有kóa人被o-ló講真好,ē-sái講是卻看bē-tio̍h實際ê善行,m̄-koh經過一段時間,chiah會發見chit-ê人真正做真chē無為人知ê善事。

經文:

提摩太前書 6:1-6:10

註釋:

Chit章主要thang分做兩個段落來看,一是第1到10節,使徒保羅強調傳福音ê人,就是耶穌基督ê奴僕,既然是奴僕就無甚麼好驕傲ê,只有ē-tàng盡心盡力完成主人所交帶ê命令。若m̄是án-ne,一定是想beh借tio̍h宗教圖利ê人。二是第11到21節,使徒保羅勸勉提摩太一定tio̍h做一個美好ê福音見證者,持守所付託ê福音使命。

Chit段經文thang看出使徒保羅用主人kah奴僕之間ê關係做譬喻,原因是m̄-nā tī以弗所教會,tī哥林多教會mā仝款發生有人誇耀家己tī福音事工上ê成就。使徒保羅認為chit種人心存貪婪,並m̄是真正福音工作者。

第1到2節,tùi chit兩節thang知影即使教會已經成立,m̄-koh信徒畜養奴隸ê事iáu存在。當時ê社會認為奴隸制度是「當然」ê行為。

使徒保羅ê態度非常明確,無論主人是m̄是信耶穌基督,身為奴僕基本上一定tio̍h用積極ê態度工作,透過殷勤ê工作來表明信仰ê見證。一個人信耶穌基督了後,工作場合就是伊見證福音ê所在,工作不盡責就無法度見證福音。使徒保羅會提出chit種看法,是因為所有ê人lóng是「罪人」(參考詩篇十四:3),既然是「罪人」,就是成做「罪ê奴隸」(參考羅馬書六:20)。Mā因為án-ne,伊提出一個重要ê觀念:所有ê人,tī上帝面前lóng仝款ê,無甚麼分別。因為án-ne,伊ài提摩太「應該教示kah勸導」信徒認bat chiah-ê事。

Chia提起「揹枷擔為奴」,意思是teh指bat被送到市場上拍賣,身上有特殊記號ê奴隸。chit-má有kóa奴隸聽到耶穌基督救恩ê信息,並且受洗歸屬tī耶穌基督ê名下,而主人mā是仝款lóng受洗信耶穌基督,ná彼此ài如何對待?使徒保羅tī chia提起幾個重要ê觀念:

一是奴隸一定會尊敬主人。「尊敬」是有含「承認」ê意思,這「承認」mā表示「順服」ê意思。Mā就是講,即使主人kah奴僕lóng仝款受洗,而且lóng tī仝一個間教會中,mā ài承認主人就是主人,奴隸一定會盡奴僕ê責任,bē-tàng因為主人kah家己lóng仝款是信耶穌基督,tī教會團契生活中就無koh承認主人對家己有管轄權。

二是koh khah用心tī工作上,卻m̄是怠慢,chit點是非常重要。本身是一個基督徒,tī工作職場上一定tio̍h克盡職責,hō͘上司看tio̍h基督徒身上確實有無仝款ê所在,而這就是伊kā信仰kah工作融合做伙,是可靠ê,hō͘人tùi基督徒身上看tio̍h耶穌基督ê影像á是亮光。

第2節提起m̄-thang「怠慢」,iáu有另外一種意義,就是「看輕」ê意思。所謂「看輕」,thang tùi chit方面來了解:因為奴隸乃是主人ê財產,是thang當做財產移交hō͘家己ê子女。因為án-ne,主人ê年紀有時會比奴隸小真chē,甚至都無甚麼經驗,mā bē-tàng「看輕」(怠慢)主人。信耶穌基督ê人,beh tùi工作上顯現出kah眾無仝ê所在,就是對主人有謙卑、順服ê心,而且tī工作上克盡本份。

第3到5節,chia並無明確ê指出甚麼是「無仝ê教義」,若根據使徒保羅寫hō͘哥林多教會ê書信,伊bat提起家己「除了耶穌基督kah死tī十字架上ê事以外,甚麼lóng m̄提」(參考哥林多前書二:2)。因為án-ne,所謂「無仝教義」,就是teh指宣講和耶穌基督tī十字架受難相違背ê信息。Á「健全ê信息」,意思就是tùi耶穌基督ê受難tī十字架,直到耶穌基督koh活升天,chiah-ê信息是無法度分割ê。「敬虔ê教義」,就是teh指tī生活上有真好ê典範,除了kah社會上腐敗ê生活有所區隔之外,並且對社會苦難ê人有憐憫之心(參考雅各書一:27)。

使徒保羅tī chia提起kah敬虔內涵相違背ê,包括有:
一是「自高自大,極端ê無知」。Chit句話thang參考第三章六節ê「心高氣傲」,意思就是目睭被煙霧jia遮,看bē清楚。

二是「歡喜辯論」kah「吹毛求疵」。其實chit兩種lóng仝款ê意思,是teh指專門teh chhōe別人身上孔縫ê人。Chit種人siōng容易引起紛爭,因為這kan-taⁿ會hō͘對方感覺被侮辱,對討論問題kah明白真相並無幫助。

三是「心術不正、喪失真理」。所謂「心術不正」,指ê就是心思意念真詭異。Kah第4節所提起ê「自高自大」仝款ê意思。「喪失真理」,就是無用信仰為基礎,只想beh發財。Ná親像第5節所提起ê,chit種人「tī in ê心目中,宗教不過是發財ê門徑而已」。比如講,傳講信耶穌基督會thàn大錢,因為聖經講,只要祈求就會得tio̍h。Kā上帝看做是「有求必應」ê上帝,這是嚴重錯誤ê看法kah信仰認知。Chit種信仰bē是真理,只不過是用宗教信仰當做外衫披在身上,遮蓋欺騙ê行為。

第6節,chia所講ê「知足」,希臘文是「autarkeia」,這字原本是teh指「大自然ê財富」。意思就是講kui個大自然,它會自hō͘自足,它無需要向人類祈求甚麼,因為隨時隨地它lóng thang來應付變化而生存。耶穌基督bat用自然界ê景象譬喻上帝國度ê信息ê時,就指出野地ê百合花、草、樹木、鳥類等等,lóng是上帝家己teh照顧。使徒保羅bat用chit-ê「知足」來描述伊對tī傳福音事工ê心境,就是非常滿足(參考腓立比書四:11)。

第7到8節,thang參考伯記第一章21節;詩篇第四十九篇16到17節。Chit兩節強化第6節所提起ê「知足」kah「富有」ê意義。使徒保羅指出tio̍h hō͘一個人tùi「知足」進入到「富有」,「宗教」是siōng好ê途徑。Chia ê「宗教」,指ê是敬虔ê心靈。Mā就是講一個人雖然「知足」,卻無一定是「富有」。這「富有」是心內性命ê豐富。

第9到10節,貪愛錢財,這是對性命siōng大威脅ê事。真chē悲慘ê事件發生,lóng kah貪財有密切關係。Chia伊teh指出因為「貪財」,會hō͘人墮落tī萬惡ê中間。這「萬惡」就是背離了信仰,離開了上帝ê教示。這mā是伊所是講ê「貪婪等於拜偶像」ê意思(參考以弗所書五:5,歌羅西書三:5)。

經文:

提摩太前書 6:11-6:21

註釋:

Chit段經文是使徒保羅對提摩太ê勸勉,充滿tio̍h鼓勵kah期待。伊kā提摩太講一定tio̍h謹記家己ê角色—上帝所重用ê奴僕。

第11節,使徒保羅提醒提摩太tio̍h積極追求「正義、敬虔、信心、疼心、忍耐,kah溫柔」等這六件事。Tī使徒保羅看起來,chiah-ê lóng是做一個上帝忠心ê奴僕一定tio̍h認真學習ê功課。

正義,是teh指無偏私ê態度,表示這是處理教會事務應該持守ê態度。
敬虔,是不隨便ê意思。

信心kah疼心,這兩項thang講無法度分開。因為無信心,疼心bē持久;仝款ê,無疼心ê信心,hit種ê信心siōng容易陷入貪婪ê中間,甚至對人缺乏憐憫ê疼。

忍耐kah溫柔,這是基督徒面對苦難ê時一定tio̍h有ê要件,只有án-ne chiah ē-tàng hō͘家己承受各種壓力kah迫害臨身mā不驚惶。

第12節,ē-sái講是提摩太前書siōng中心ê一節經文。Thang參考腓立比書第三章12到14節。Kā信仰看做像tī競技場上賽走hit種子,這一直是使徒保羅慣用ê方式(參考哥林多前書九:24—27)。好ê信仰一定tio̍h繼續往前行,無法度回頭á是停留,若無,就會失去原本thang得tio̍h ê榮耀甚至koh khah嚴重ê,會失迷正確ê方向。

第13到14節,chit兩節thang參考約翰福音第十八章33到37節。早期教會beh公開宣認耶穌基督是性命ê主,會有性命ê危險,因為羅馬皇帝當teh推動「皇民化」,ài屬下所有人民lóng kā皇帝看做是神。使徒保羅ài提摩太教導信徒,一定tio̍h tī信仰ê事頂面忠實,無法度因為迫害來臨而改變信仰,mā bē-tàng因為受迫害就軟弱。

第15節,使徒保羅指出上帝ê特性,就是「獨一無二ê全能者」。這真清楚說明:全能ê上帝,chiah是真正上帝。因為án-ne,chit位獨一無二ê全能上帝,是應該被歌頌、o-ló ê。使徒保羅tī chia用「萬王ê王,萬主ê主」,真清楚講出創造ê上帝,是高高贏過所有君王ê上帝。

第16節,chit節thang參考出埃及記第三十三章17節到23節。上帝是絕對聖潔,m̄是有罪ê人ē-tàng kah上帝面對面相見。

第17到19節,chit段話是使徒保羅對提摩太另外一項ê勸勉,tī提醒伊牧會ê工作中,對tī hiah-ê有錢有勢ê信徒,á是hiah-ê雖然已經信了耶穌基督,ē-sái講是tī信仰上表現出來ê,卻kah真實信仰有差別ê信徒,應該盡傳道者ê職責hō͘ in糾正。Ná親像耶穌基督教導門徒所講ê,一定tio̍h tī上帝kah錢財之間清楚選擇,看是beh óa靠ê是甚麼人(參考馬太福音六:24)。

第20到21節,這二節是結尾語,mā是使徒保羅對提摩太ê祝福。「Tio̍h持守所接受ê託付」,chit句話若是用今á日ê話來講,就是teh勸勉提摩太一定tio̍h持守獻身ê使命感。提摩太所接受ê託付,就是beh去禁止以弗所教會內部有人「傳無正確ê教義」。傳福音ê基本根據就是聖經,因為聖經就是上帝ê話,mā只有上帝ê話chiah是正確ê。「不敬虔ê空談」kah「荒謬爭論」,chiah-ê就是teh指hiah-ê不切實際ê空談話題。所謂「不切實際」,就是kā信仰kah生活ê實務分開,這就會hō͘人感覺信仰是一種kah現實生活距離真遙遠ê事。


重新查詢