重新查詢  A+放大  A-縮小
經文:

帖撒羅尼迦前書 1:1-1:10

註釋:

Ná親像使徒保羅寫hō͘其他教會ê書信仝款,開始就是請安,koh來就是先o-ló受信ê教會á是對象,續落來就會提起伊寫chit張phoe ê原因。

第1節,使徒保羅講chit封書信是伊kah「西拉kah提摩太寫hō͘帖撒羅尼迦教會」ê。西拉,是使徒保羅第二pái傳福音ê時ê同工(參考使徒行傳十五:40)。伊是耶路撒冷教會所派出ê兩位代表之一,另外一位是巴撒巴ê猶大(參考使徒行傳十五:22),in兩人tī教會lóng受尊敬,甚至tī安提阿教會hông稱做是上帝ê先知(參考使徒行傳十五:32)。
另外一位是提摩太,伊mā是使徒保羅第二pái出去傳福音ê時,tī路司得tú-tio̍h ê一位難得ê好青年。Tī路司得kah以哥念ê眾信徒lóng真o-ló提摩太(參考使徒行傳十六:1—2)。

Chit節使徒保羅iáu提起一件非常重要ê信仰認知,he就是帖撒羅尼迦教會是「屬tī父上帝kah主耶穌基督」,chit句話真清楚說明一間真正教會,並m̄是屬tī某一個人ê教會,mā m̄是某一個人擁有ê私人財產,真正基督教會,乃是屬tī上帝kah耶穌基督ê。

第2到3節,使徒保羅一開始就提起beh為帖撒羅尼迦教會ê緣故感謝上帝。原因伊提起三點:一是in kā信仰實踐出來,chia ê「信」是teh指對上帝絕對忠實。二是用疼心辛勞工作,使徒保羅tī chia所用ê「疼心」,tī希臘文是用「Agape」chit-ê字。三是堅守主耶穌基督ê ǹg望,chia ê「ǹg望」,是teh指對koh活ê ǹg望。Tùi chit點mā看tio̍h帖撒羅尼迦chit本書信有一個非常重要ê主題,就是講tio̍h未來koh活ê信息。這thang看出帖撒羅尼迦教會tī使徒保羅眼中,是一間有達tio̍h「信、望、愛」這三項標準ê教會。

第4到7節,使徒保羅稱呼帖撒羅尼迦教會ê信徒「兄弟眾姊妹」,伊tī hō͘該教會這前後兩本書信中,mā不過是短短ê八章,m̄-koh「兄弟眾姊妹」卻用了共計21次,前書用了14次,後書用了7次。使徒保羅用chit-ê詞句ê意思,原本是teh指「被一般人看做愚笨、無能力、地位卑賤」ê,m̄-koh卻lóng是hō͘上帝揀選ê子民(參考哥林多前書一:26—27)。使徒保羅tī chia則用「兄弟眾姊妹」chit-ê詞,強調大家lóng是上帝所意愛ê對象,是上帝特別「揀選」出來ê人民。Koh講,使徒保羅mā強調伊傳講福音信息除了用言語,mā「óa靠聖神ê大能」,這是teh指感動人心ê氣力。因為福音ê信息若無聖神ê感動,就算人用盡了所有súi ê詞藻,mā是枉然。

Tùi第6節就會發見帖撒羅尼迦教會mā受tio̍h迫害。受tio̍h迫害ē-sái講是早期教會共同ê經歷,當時羅馬帝國ê政府已經開始對基督徒有防備之心,而且開始對基督徒施壓力。使徒保羅o-ló帖撒羅尼迦教會信徒真有見證,即使tī chit種迫害之下,in學習使徒保羅ê模樣,mā學習耶穌基督tī十字架ê受難,寧可接受迫害,mā bē改變對上帝ê忠實,並且iáu用喜樂ê心接受,chit點thang真m̄是簡單ê事。這mā是為甚麼使徒保羅會講帖撒羅尼迦教會信徒是馬其頓kah亞該亞教會ê模範。

第8到10節,chit段話對帖撒羅尼迦教會ê信徒來講,確實是真大ê鼓勵。使徒保羅講帖撒羅尼迦教會美好ê見證已經傳開來,而且jú傳jú遠。使徒保羅提起tī外面地教會傳述有關帖撒羅尼迦教會信徒有美好見證ê事,包括三點:其一是in接受福音ê熱情;二是in tī信仰上有美好ê見證;三是in用信心teh ǹg望耶穌基督ê koh再臨。Á值得注意ê是有關第10節ê「ǹg望耶穌tùi天頂降臨」,使徒保羅tī chit本書信中提起真chē pái,有第二章19節;第三章13節;第四章16節;第五章2節。Mā thang án-ne講,帖撒羅尼迦前書ê主要內容mā是teh談論有關耶穌koh再臨ê主題。

經文:

帖撒羅尼迦前書 2:1-2:19

註釋:

Tī chit章使徒保羅講tio̍h有關伊tī帖撒羅尼迦傳道ê經歷。Tī這章經文中thang看tio̍h該教會中,有人對使徒保羅kah其他同工真chē所在誹謗,伊對chiah-ê流言只做sió-khóa ê辯駁,m̄-koh伊深信帖撒羅尼迦教會ê信徒應該會明白過去ê日子裡,使徒保羅kah其他同工lóng是盡心盡力服事,而且對該教會就ná親像老父對待家己ê kiáⁿ仝款。

第1到3節,第1節kah第一章9節是有關連ê;tī第一章9節提起使徒保羅kah西拉去帖撒羅尼迦傳福音ê時chūn,in對福音ê信息有真好ê回應。Tī使徒行傳第十七章4節mā有記載,講使徒保羅kah西拉tī帖撒羅尼迦城ê事工真好,m̄-nā得tio̍h了信徒,in中間有人尚且是「希臘人kah婦女界ê領袖」。M̄-koh chit-má該教會內有kóa謠言傳出中傷in tī hia開拓ê福音事工,因為án-ne,使徒保羅tī-chia作了澄清:

	第一是「m̄是出tī幻想」,這是teh指使徒保羅teh傳講耶穌基督koh活ê信息。使徒保羅強調耶穌基督ê信息m̄-nā是真實,而且是上帝拯救ê大能(參考羅馬書一:16),伊甚至講如果耶穌基督無koh活,án-ne信仰耶穌基督chiah是「幻想」(參考哥林多前書十五:16—17)。其實使徒保羅就是親自遇tio̍h koh活ê耶穌基督,chiah會拚命四界見證。

	第二是「無不良動機」。Chia所講ê「不良動機」,指ê是人心內ê心思意念不純潔,有想beh陷害別人ê意念。使徒保羅傳上帝tī耶穌基督內面拯救ê福音,chit-ê福音乃是為tio̍h beh拯救人ê性命免tī滅亡,怎樣可能成做「不良動機」?所以伊講無「不良ê動機」(mā thang參考哥林多後書十:2)。

	第三是「m̄是想欺詐甚麼人」,chit句話mā反應了當時tī信徒中間發生ê事,就是有人假冒先知á是「使徒」ê身分,就是為tio̍h beh欺騙別人ê錢財,chit種情形tī哥林多教會發生真chē起(參考哥林多後書十一:5)。其實chiah-ê lóng是故意beh毀謗使徒保羅kah其他同工。

第4到6節,chit段話非常重要,mā講出傳道者應該有ê態度kah使命感。使徒保羅強調一個傳福音ê人,m̄是teh講求人ê o-ló,因為福音事工是上帝拯救人ê事工,是tùi上帝來ê交託,因為án-ne,tio̍h對上帝負責。福音就是上帝ê信息,上帝ê信息可能會hō͘人感受tio̍h ná親像針刺一般ê艱苦心(參考希伯來書四:12),m̄-koh無法度因為án-ne就不講、不傳。Mā無法度因為人ê o-ló就心滿意足,因為人ê o-ló可能是虛假ê,上帝則鑒察人心內ê意念。

第7到9節,這是一段非常感動人ê話語。使徒保羅表白伊為tio̍h beh傳福音,ē-sái講是毫無保留kā性命lóng獻上。伊tī第7節chia講對待帖撒羅尼迦教會ê信徒,有ná老母teh養飼家己ê kiáⁿ仝款,而tī第11節則講ná親像老父對待家己ê kiáⁿ仝款。Koh講,mā tùi chia看tio̍h使徒保羅kah同工傳福音有一個特色,就是除非有信徒甘願資助,親像腓立比教會信徒出錢出力,若無,伊就以家己ê技能(織帳棚為業)維生,工作所得夠額餬口了後就繼續傳福音ê事工。Chit件事thang tùi使徒行傳第十八章1到5節中,伊kah亞居拉kah百基拉夫婦ê故事得tio̍h證明。伊無希望因為傳福音反tńg造成眾信徒ê負擔。

第10到12節,這是一段記載對獻身傳道ê人真重要。使徒保羅kah西拉,tī傳福音ê事工上,確實真盡心、盡力,並且teh生活言行舉止中,lóng保持「純潔、公正、無thang責備」,並且這m̄是使徒保羅家己講了就算,伊hō͘帖撒羅尼迦信徒家己評斷是m̄是án-ne,同時,伊mā以上帝ê名為證。

注意chia提起ê三樣言行:
一是純潔,這是teh指分別為聖。意思是teh指kah一般人有無仝。如果以今á日ê話語來講,就是不流俗。

二是公正,意思是teh指有規律,不隨便,態度謹慎。

三是無thang責備,意思是teh指無甚麼thang引起爭端,á是hō͘大家感覺為難、無好處理ê事。

伊tī chia mā勸勉帖撒羅尼迦信徒,tio̍h用蒙上帝ê歡喜為目標。因為基督徒就是分別為聖ê人。

第13到16節,第13節是真重要ê一節經文,使徒保羅真清楚表示,伊所傳的確實是上帝ê福音,並m̄是屬tī人ê信息。因為福音是上帝ê話語,對hiah-ê想beh棄sak上帝ê人來講,聽起來是真刺耳ê。因為上帝ê話ná親像雙刃ê劍仝款利劍劍,hō͘人oh得忍受,甚至會刺透人ê骨髓(參考希伯來書四:12)。Chia mā提起帖撒羅尼迦教會kah猶大地區ê教會仝款,受tio̍h嚴厲ê迫害(參考使徒行傳八:1、十一:19、十二:1)。使徒保羅提起chiah-ê迫害基督徒ê猶太人,其實mā是殺害耶穌基督kah先知ê人,chiah-ê行為是冒犯上帝,一直teh阻止福音傳向外邦。使徒保羅講chiah-ê人ê行為kan-taⁿ會累積koh khah chē ê罪惡,有一工上帝ê「義憤」會臨到in身上。

第17到20節,這是一段鼓勵ê話。第17節ê「分離」,意思是teh指「成做孤兒」。使徒保羅kā帖撒羅尼迦教會ê信徒講,伊無法度去看in,是因為有阻礙,卻m̄是故意棄in tī無顧。使徒保羅並無說明到底是甚麼事阻礙in去看in,不過有可能是因為耶孫被掠了事阻礙了,後來為tio̍h beh避開不必要ê災害,眾信徒kā使徒保羅kah西拉護送到庇哩亞,然後koh tùi庇哩亞護送到雅典,可見當時情況ê危急(請參考使徒行傳十七:10—15)。

第19節使徒保羅koh一pái講tio̍h一個重要ê主題:主耶穌koh來。這mā是伊tī chit兩封書信重複提起ê問題,可見使徒保羅寫hō͘帖撒羅尼迦教會ê書信,主要目的就是beh kah in討論有關chit方面ê信仰認知。

	Koh講,使徒保羅o-ló帖撒羅尼迦教會乃是in工作成果ê「希望」、「喜樂」、「冠冕」,伊是teh指該教會ê信徒,tī受tio̍h迫害ê時,並無放棄信仰,mā因為對該教會存極高ê ǹg望,知影該教會thang成做傳福音真好ê基地。Chia所講ê「冠冕」一詞,並m̄是指國王頭殼頂所戴ê王冠(diadema),卻是指tī競技場上比賽得勝者頭殼頂所戴ê花冠(stephanous)。使徒保羅意思是講:當耶穌基督koh再臨到ê時chūn,伊bē空手見耶穌基督,卻是會雙手捧tio̍h tī帖撒羅尼迦教會ê福音果子呈現tī耶穌基督ê面前。該教會ê成果,等於使徒保羅等眾同工頭殼頂ê冠冕仝款ê耀眼,mā是in siōng大ê榮耀。

經文:

帖撒羅尼迦前書 3:1-3:13

註釋:

第二章17節使徒保羅提起家己無法度如願地到帖撒羅尼迦教會去探望in,m̄-koh差派伊siōng得意ê門徒提摩太代替伊去。Á chit-má提摩太tùi in he裡tńg來,帶hō͘使徒保羅非常大ê安慰,原因是提摩太提起該教會ê各種見證,hō͘伊知影帖撒羅尼迦果然是一間真有美好見證ê教會。

    第1到5節,tī chit段經文中,使徒保羅提起差派提摩太去訪問帖撒羅尼迦ê教會,是為tio̍h beh鼓勵in。M̄-koh mā同時kā in講,伊對該教會信徒有非常ê信心。Tī第1節chia所用ê「留」一字,原來是teh指有含「生死之別」ê意義。換句話講,使徒保羅差派提摩太去,是tī非常m̄甘 ê情況下派去ê,因為提摩太就ná親像伊ê「真kiáⁿ」一般(參考提摩太前書一:2),因為提摩太離開,使徒保羅就一定tio̍h家己一個人獨自前往雅典,可能因為án-ne有「落寞」ê感覺。提摩太kah-ná tī帖撒羅尼迦教會停留ê時間比預期ê iáu khah長,當使徒保羅到哥林多城ê時chūn,提摩太kah西拉chiah來chit-ê城kah伊相會(參考使徒行傳十八:5)。

	使徒保羅講派提摩太去,目的是為tio̍h beh堅定in ê信心,hō͘ in bē致使「kiu-kiu」。Chit-ê「kiu-kiu」,mā是teh指「搖動」ê意思。Chit-ê詞tī當時通常lóng是用來形容狗尾溜搖來搖去ê狀態。使徒保羅真清楚知影,tī伊離開帖撒羅尼迦教會了後,隨時有猶太人前去搗亂信徒ê信仰,並且因為面臨迫害,若是放棄信仰馬上就thang解除受迫害ê威脅,因為án-ne有kóa信徒開始對信仰ê態度開始搖pái不定。伊kā大家講,經歷迫害,乃是信仰成長過程中必定會tú-tio̍h ê事。因為án-ne,伊表示對帖撒羅尼迦教會ê信徒有非常高ê期待kah信心,m̄相信伊kah西拉等人Tī該教會ê事工會經不起迫害ê考驗。使徒保羅會有chit種講法,當然是kah伊拚命傳福音ê態度有關。

第6到9節,chit段經文thang看出提摩太帶帖撒羅尼迦教會信徒三項好消息tńg來:包括in有「信心kah疼心」,以及對使徒保羅ê想念,這三點hō͘使徒保羅感覺非常安慰。可能因為迫害jú來jú嚴重,而且搗亂ê事件不斷,使徒保羅形容伊差不多teh要喘不過氣來。chit-má因為提摩太帶來正面ê消息,因為án-ne,chiah hō͘伊大大鬆了做一睏。為tio̍h án-ne,使徒保羅講事(tāi)先tio̍h感謝上帝。因為面對苦難ê衝擊、迫害ê來臨,若m̄是有上帝ê帶領,beh行過hiah-ni̍h艱辛ê路段確實無容易。

	第10節,使徒保羅koh一pái表示真希望去帖撒羅尼迦探望in,並且日夜為tio̍h án-ne事獻上祈禱,可見使徒保羅對該教會有一份真深ê感情。伊講想beh去帖撒羅尼迦教會,是beh去「補足」in ê信心。所講ê「補足」是teh指tio̍h提升、加強。

第11到13節,chit段經文讀起來,隨時會想tio̍h這是一封書信ê結束chiah有ê句型。Án-ne,真可能這第一封書信就是到chia結束。Tùi第四章開始,kah-ná又koh接了另外一封書信。Chit種類型ê書信mā出現tī伊寫hō͘哥林多教會ê書信中(參考哥林多前書九:15)。Tī chia使徒保羅特別祝福帖撒羅尼迦教會tī疼心上會koh khah成長,m̄-nā是tī彼此相疼ê信仰功課上,koh khah teh疼人類ê心。Tùi第四章9到10節就thang到該教會m̄-nā信徒彼此之間會互相幫助,而且iáu會幫助馬其頓ê其他教會之需要,這就是使徒保羅所o-ló in ê所在。

第13節chia有幾點ài beh特別注意ê:
一是提起「主耶穌kah伊ê眾信徒來臨」,kah其它地方只提起「主耶穌koh再臨」,chia是加出了「kah伊ê眾信徒」。真顯然ê,chit句話ê觀念kah猶太人對末日來臨ê觀念真類似,he就是tī末日審判時刻一到,上帝會kah祂身邊ê眾天使同齊降臨審判世界。Tī帖撒羅尼迦後書第一章7節寫ê:「伊beh hō͘ lín chiah-ê受苦ê人kah咱同齊得tio̍h tháu放。主耶穌kah伊大能ê天使tùi天頂顯chit-má火燄中ê時chūn,上帝就beh執行chit件事。」Án-ne,thang明白chia提起耶穌基督ê信徒死後就是kah耶穌基督同koh活、同在同齊。因為án-ne,當主耶穌koh再臨ê時chūn,in mā會跟tòe耶穌基督同齊來臨。

二是真正有信心ê人,會成做聖潔、無缺點ê人。Chia所講ê「聖潔、無缺點」,並m̄是講一個人成做「聖人」一般,lóng bē犯錯,á是無任何罪惡。卻是講hō͘家己遠離罪惡,無koh過犯罪ê生活,kah無信耶穌基督ê人,tī性命ê價值觀kah態度上有所區別。

三是ē-tàng khiā tī上帝面前。聖經真清楚說明末日審判者就是上帝。無論是甚麼人,每一個人lóng tio̍h接受上帝ê審判,無任何一個人ē-tàng例外。

經文:

帖撒羅尼迦前書 4:1-4:18

註釋:

Ná親像頭前已經提起過ê,chit章kah-ná是一個新ê段落,mā ē-sái講是另外一封書信。

	如果注意使徒保羅所寫ê書信,lóng會發見一個共同ê特點,就是會勸勉收phoe ê教會眾信徒,tī信仰kah生活之間一定tio̍h有親密ê連結。Tī chit段經文中,伊強調「努力工作」kah「火熱ê心事奉主」是同等ê。Mā就是講一個人如果認真工作,kah熱心事奉上帝lóng仝款重要。如果一個人tī工作職場上隨便、應付、偷工減料,chit種人無論怎樣熱心教會ê事工,lóng是無正確ê,mā無算有好見證。因為好ê信仰,並無只是tī教會,mā tio̍h tī工作場合中見證出來。

    第1到2節,類似tī第二章到6節所講ê,基督徒並m̄是tio̍h討人歡喜,卻是ài面對上帝。因為án-ne,tī生活上就一定tio̍h活出上帝所歡喜ê模樣。

第3到6節,chit段經文講出帖撒羅尼迦教會信徒ê信仰生活出了問題。Tùi第3節chit句「絕對無淫亂ê事」,就thang看出tī帖撒羅尼迦教會ê信徒出現淫亂ê行為,這就kah哥林多教會所發生ê狀況仝款了(參考哥林多前書五:1)。因為án-ne,使徒保羅ài in知影「控制家己ê身軀」,chit句話mā thang當做「kah家己ê bó͘相處」,chit句話真清楚,就是bē-tàng有「婚外情」ê行為。第6節所講ê「bē-tàng有失禮同道á是佔伊sio̍k ê行為」,意思是teh指有關性方面ê事,mā就是「通姦」ê行為。因為chit款tāi-chì m̄-nā傷害家己,同時mā傷害了別人,koh khah嚴重ê是,致使kui個信仰團契ê分裂、不和諧。

注意chia ê「身軀」一詞所用ê希臘文是「skeuos」,指ê是「器皿」ê意思。使徒保羅ê意思是,咱ê身軀乃是上帝ê「器皿」,一定tio̍h潔淨,bē-tàng有污穢,因為基督徒ná親像beh做為獻祭hō͘上帝ê「器皿」仝款。這ná親像伊寫hō͘羅馬教會提起ê,基督徒tio̍h親像一個「活活ê祭物獻hō͘上帝」(參考羅馬書十二:1)。

使徒保羅tī chia真清楚講tio̍h,上帝對犯淫亂行為ê人是bē原諒ê,一定會懲罰。使徒保羅會án-ne強調,主要是beh hō͘帖撒羅尼迦教會ê信徒知影,無論是甚麼理由,保持潔淨ê婚姻關係是非常重要ê信仰功課,因為婚姻是性命ê約ê記號,ná親像洗禮仝款,lóng有上帝kah咱性命立約ê記號,因為án-ne,一定tio̍h用純潔ê心來遵守。

第7到8節,chia所提起ê「選召」chit-ê字眼。Chit-ê字ê意思並m̄是隨便挑出來,卻是經過深思熟慮確定了後,所做ê決定。有含「願意付出」代價ê意思。這表示上帝揀選以色列民族做祂ê選民,是經過精挑細選ê結果,而上帝揀選in,並m̄是因為in有甚麼好條件,反tńg是因為上帝ê憐憫kah慈愛。因為án-ne,伊勸勉帖撒羅尼迦教會ê信徒應該就tio̍h tùi被揀選ê觀念來聖潔家己,hō͘家己感覺身為基督徒kah一般人有無仝ê所在, tio̍h比一般人對家己有koh khah高ê道德要求,有koh khah高ê生活規律準則,有koh khah頂真ê工作態度等。伊講拒絕chit份揀選,m̄是拒絕人,卻是拒絕上帝。請注意chia所講ê「拒絕」chit-ê詞,使徒保羅所用ê希臘文是「ah teteo」,chit-ê詞ê意思thang當做「遺棄」,mā有含「m̄看tī眼內」ê意思。Mā就是無願意tùi敗壞ê中間改變過來,m̄ kā chiah-ê敗壞ê道德行為遺棄掉,這就是拒絕上帝揀選ê恩典,等於是m̄ kā上帝ê揀選之愛當做一回事,m̄看tī眼內。

第9到12節,chia講beh「彼此相疼」,使徒保羅tī chia所用ê是「philadelphia」這字,chit-ê意思是teh指同為一個家庭ê親兄弟姊妹之愛。使徒保羅會用chit-ê「philadelphia」chit-ê字來形容帖撒羅尼迦教會,有意思beh hō͘該教會信徒知影:in ná親像一個大家庭中ê兄弟姊妹仝款,lóng有仝款ê天父、仝款ê救主。伊勉勵in tio̍h tī chiah-ê愛人如己ê功課上繼續進步。Á帖撒羅尼迦教會的確是一間真有疼心ê教會,in m̄-nā會親像一個大家庭中ê兄弟姊妹一般彼此相疼,而且iáu會關心所有馬其頓教會ê信徒,這確實m̄是一件簡單ê事。Chia伊勸勉信徒tio̍h「安份守己」,chit-ê詞tī《台語漢字本》聖經用「恬靜」(中文《和合本》仝款,用「安靜」),意思是teh指會冷靜思考,不隨便跟tòe別人ê意見起鬨。

另外一方面,使徒保羅mā勸勉該教會信徒tio̍h「親手做工來維持家己ê生活」,chit句話講出一個重要ê社會曉背景;當時希臘文化ê社會,因為國勢bat達tio̍h顛峰ê狀態,人民富裕,差不多每人厝內lóng有畜養奴隸做工。因為án-ne,靠勞力做工飼家計ê人一直被希臘文化ê社會鄙視(siùⁿ),認為he是卑賤ê人從事ê工作。帖撒羅尼迦教會中,有kóa人就是chit-ê態度,in認為既然教會是一個大家庭,就beh彼此分享,因為án-ne,只等待別人提供給in lim食用,卻m̄知家己mā tio̍h努力工作,以求自hō͘自足,並進一步幫助需要ê人,反tńg是遊手好閒,歡喜答嘴鼓論地,評論別人ê態度,m̄-nā對教會團契生活無幫助,mā m̄是一個信徒應該有ê生活態度。

第13到18節,每一個時代ê信徒lóng會對耶穌基督koh再臨ê時刻,á是景象提出問題,ná親像哥林多教會ê信徒mā是án-ne,因為án-ne,使徒保羅tī哥林多前書第十五章用kui章ê篇幅論到有關koh活ê事。chit-má chia伊kah帖撒羅尼迦教會ê信徒講起有關耶穌基督koh再臨ê景象。早期教會有一個共同ê觀點:主耶穌基督koh再臨ê時chūn,mā是審判ê時刻,m̄-nā beh審判已經往生ê,mā tio̍h審判iáu活teh ê每一個人,因為he是末日ê時刻。另外一個觀點是:信耶穌基督ê人,lóng會得tio̍h koh活ê耶穌基督ê拯救。真chē人因為等待耶穌基督ê koh再臨,結果等到往生ê時iáu未出現,因為án-ne帶憂傷離開世間。Á iáu活teh ê人卻一再祈求hit-ê末日趕緊來臨。因為án-ne,使徒保羅說明chit件事:即使已經往生,當耶穌基督koh再臨ê時chūn,伊會hō͘ hiah-ê已經往生ê人,koh活起來,並且chhōa in到伊為大家安排ê所在(參考約翰福音十四:1—4)。

第15節提供一個重要ê觀念:koh活,對所有信耶穌基督ê人來講,無論是已經死去ê人,á是iáu未死去ê人,恩典lóng仝款,無前後之別。 第17節ê「雲裡」,通常lóng是teh指上帝顯現ê時chūn(參考出埃及記十四:19、三十四:5、四十:34—38)。Á tī空中kah koh活ê主耶穌相會,乃是基督徒siōng大ê榮耀。

經文:

帖撒羅尼迦前書 5:1-5:28

註釋:

會有等待耶穌基督koh再臨ê信仰,tī早期教會看起來,he mā是世界末日ê時刻來到。因為án-ne,大家就聚集做伙,kā所有ê金錢、財產lóng the̍h-tio̍h聚會ê所在,這mā是早期教會信徒一個重要信仰告白。Tùi使徒行傳第二到五章,thang看tio̍h甚至有ê信徒是為tio̍h beh等待耶穌基督ê koh再臨,變賣所有ê家產,the̍h來教會hō͘大家同齊公用,因為in認為耶穌基督真緊to̍h會koh再臨,伊一再臨,就是世界末日來到。Chit-ê世界lóng會消失,一切lóng會變成新ê。世間chiah-ê財物等物件,lóng會變成無用ê物件。

M̄-koh,「等待」mā是對信心siōng嚴酷ê考驗,一般thang等待一工、一禮拜á是一個月,m̄-koh,若得等待半年、一年了後,甚至teh等待一年、兩年以上,恐驚就需要koh khah chē ê信心來支持。Á當有kóa信徒因為等不及就往生,信徒內面開始有人承受不了chit種失望,漸漸變kah失去信心,帖撒羅尼迦教會mā發生chit種問題。因為án-ne,使徒保羅寫chit本書信,就是用討論chit-ê問題做主題。

第1到3節,chit段經文thang參考馬太福音第廿四章36到37節,耶穌基督真清楚講,無人知影上帝ê審判甚麼時chūn會來臨。使徒保羅就是借用耶穌基督所講ê教導來說明:主koh再臨ê日子,ná親像賊á tī暗時忽然來到仝款,mā像災禍、像有娠ê婦女,忽然陣痛臨盆來到仝款。伊用chit種方式來說明無任何人thang知影主耶穌koh再臨ê日子ê真確時間。

第4到8節,使徒保羅用「烏暗」kah「白晝」來表明基督徒應該是屬tī「白晝」ê人,mā就是有性命希望ê人。因為án-ne,m̄免擔心m̄知koh活ê耶穌基督koh再臨ê日子,因為信靠耶穌基督ê人,lóng會知影怎樣準備,因為án-ne,隨時隨地lóng tī為迎接koh活主耶穌koh再臨而活。伊特別強調基督徒應該是每工lóng真「警醒」,ná親像tī日時仝款hit種清醒,無法度「沉睡」,卻是需要「警醒戒備」。伊tī chia mā用「沉睡」,以及「酒狂」來說明,chit兩個詞lóng是teh指無信耶穌基督ê人,mā就是無真確信仰ê人,chit種人因為m̄知性命ê ǹg望何在,因為án-ne,bē有警醒ê生活態度。伊希望基督徒teh生活態度上是積極、認真正,而且會珍惜每一個時刻,因為伊知影所有ê準備,lóng是為tio̍h beh迎接主耶穌基督ê忽然koh再臨。伊特別提起tio̍h「用信kah疼」做為「頭盔、護胸甲」,表示親像一個勇士準備ài上戰場去相戰一般發揮力量,án-ne就ē-tàng阻擋所有ê誘惑。

第9到11節,tī chit段經文中,使徒保羅提起基督教信仰一個基本ê認bat:所有信靠耶穌基督ê救恩ê人,lóng會因為耶穌基督ê緣故得tio̍h拯救。這mā是聖經所講ê,上帝差遣耶穌基督到世界起來就是beh拯救所有信伊ê人(參考約翰福音三:16)。第10節ē-sái講是chit本書信siōng重要ê一節經文,mā是伊寫chit封書信ê主要原因之一,因為有真chē信徒來不及等到耶穌基督koh再臨,就已經死去à。Ná親像伊寫hō͘羅馬教會ê書信中所提起ê,kah耶穌基督同死ê人,必定mā會kah耶穌基督同koh活(參考羅馬書五:8)。使徒保羅tī chia特別強調,一個信靠耶穌基督為救主ê信徒,無論是已經死去,á是iáu未死,lóng仝款,當koh活ê耶穌基督來臨ê時,lóng bē有區別,大家lóng beh同時享受kah koh活ê耶穌基督同koh活ê歡喜kah福氣。因為án-ne,伊tī chia mā講出一個信仰團契siōng重要ê信仰態度,就是beh彼此鼓勵、幫助。Chia所用ê「幫助」,是teh指「建造」,ná親像起厝仝款,單獨一個人無辦法完成一間安全ê厝thang khiā起,而是beh真chē人同心協力chiah ē-tàng建造出一間安全ê厝。信仰團契mā是án-ne,如果單靠一個人ê努力,chit種厝是真脆弱ê,只有大家同齊來,仝款ê心志,仝款ê疼心,互相扶持,án-ne建造起來ê信仰團契tī根基上chiah會koh khah堅固。

第12到13節,chia提起tio̍h「尊重」chit-ê動詞,其希臘文是「eidenai」,意思是teh指「認bat」、「了解」。Tī chia mā包含「體諒」ê意思。Ài beh特別注意ê是,使徒保羅tī chia所提起ê「尊重」,是因為chiah-ê被揀選出來ê福音同工是真正有認真「辛勞」工作,chiah會受「尊重」。Chia使徒保羅mā提起tio̍h用「疼心」對待chiah-ê被按立來傳福音ê工作者,chit-ê「疼心」所用ê希臘文就是「agape」chit-ê字。Chit種「疼心」,是真實ê,m̄是表面ê。

第14到15節,使徒保羅勸勉帖撒羅尼迦教會ê信徒,tio̍h「警告pîn-tōaⁿ ê人」,chia「pîn-tōaⁿ」一詞,希臘文是「ataktous」,這是借用軍事用語ê詞彙,指士兵不聽從指示,不按照規矩行動。Mā就是脫隊了,á是違抗命令仝款。這mā表示tī帖撒羅尼迦教會中,有人進入教會中,卻偏偏不守教會規矩,認為家己ê見解siōng正確,bē合群,mā bē合作,無願意遵守大家共同約定ê秩序。使徒保羅認為chit種人,m̄是只有傳道者beh苦勸伊,所有ê信徒lóng有責任約束伊。
	
「灰心」kah「軟弱」對照,這是teh指懍neh ê意思。Tī教會中,lóng是有kóa人真容易就對信仰失去信心,特別是teh指hiah-ê tú-tio̍h迫害就想beh放棄信仰ê信徒。Tī帖撒羅尼迦教會有tú-tio̍h chit種案例,使徒保羅鼓勵大家面對chiah-ê迫害ê時,大家koh khah需要彼此互相鼓勵,m̄-thang受tio̍h外力ê影響而放棄信仰。

「m̄-可惡報惡」,chit句話mā是伊寫phoe hō͘羅馬教會講過ê話(參考羅馬書十二:17)。使徒保羅認為伸冤ê主權tī上帝,上帝一定會「報應」。「為別人ê好處設想」chit句話,是比前一句ê「bē-tàng惡報惡」來得koh khah積極。

第16到18節,這短短三節,卻講出使徒保羅對一間有信仰見證ê基督教會ê期待kah ǹg望,mā ē-sái講是伊為一間真正有美好信仰見證ê教會,擬出了一個準則,就是常常「喜樂、祈禱、感謝」chit三項ê心境。Chia ê「tio̍h常常喜樂」,指ê是tī受tio̍h迫害ê chit種惡質ê環境下,tio̍h憑對koh活性命ê ǹg望,心中有喜樂。因為受迫害是為tio̍h福音ê緣故。Á tio̍h「常常祈禱」,這mā是不時被引用來勸勉今á日ê信徒ê一節經文。祈禱乃是kah上帝對話,mā是基督徒性命力量ê來源。會祈禱ê人,就是teh表明伊ê心中有上帝。然後伊講「tī任何環境中lóng tio̍h感謝」,chit句話koh khah清楚講出基督教信仰ê特性,因為一個有真實基督教信仰ê人,伊真清楚知影有án-ne ê一工,性命會koh活tī上帝面前。因為án-ne,在世間所經歷到ê各種境遇,lóng是為tio̍h將來koh活作準備。

使徒保羅強調以上三項lóng是tùi上帝來ê旨意,伊án-ne講,是為tio̍h beh鼓勵帖撒羅尼迦ê信徒努力以赴,m̄-thang聽tio̍h伊án-ne講,就認為無可能,因為信仰乃是一門性命ê功課,需要用心學習,mā需要學習克服所tú-tio̍h ê困難。

第19到22節,chia「抑制」一詞,原本是teh指kā火消滅ê意思。聖神ná親像一把火,會hō͘人ê性命火燒起來。有聖神充滿ê人,就是性命充滿活力ê人。仝款ê,有聖神充滿ê教會,會充滿tio̍h活力,hō͘人感受tio̍h教會積極tī福音ê事工上做見證。「m̄-thang輕視信息ê傳講」,chia所講ê「信息」,是teh指上帝ê話。使徒保羅強調聖神siōng好ê恩賜,就是傳講起帝拯救ê信息。M̄-koh上帝ê話一定tio̍h忠實傳達,chit點是非常重要ê。使徒保羅tī chia koh一pái說明等待耶穌基督koh再臨ê要件,就是眾信徒想beh保有siōng好ê心靈,就一定tio̍h棄絕邪惡,堅持保守美好ê見證,án-ne chiah ē-tàng談得上準備siōng好ê心靈,thèng候主koh再臨ê日子來到。Á「查驗每一件事」,這對當時瀰漫tio̍h真chē怪異論調誘惑人心ê傳說,確實是一件真重要ê功課(參考歌羅西書二:4、20—23)。

第23到24節,使徒保羅寫chit封書信hō͘帖撒羅尼迦教會一開始就用「平安」,這字原本表示ê意思是「無驚惶」、「無koh有死亡ê威脅」。緊接「平安」ê,就是「聖潔」,而且「完全聖潔」。「聖潔」所表示ê乃是「分別為聖」ê意思。Mā就是有無仝ê意思。伊tī chia特別提起「靈、魂、體」ê「完全聖潔」,意思是teh指一個全人格ê「聖潔」。使徒保羅強調上帝是「信實可靠」ê上帝。所謂上帝是「信實」上帝,就是teh指上帝會照祂所答應ê事去完成。聖經ê作者一再kā咱講,上帝是遵守約ê上帝。

第25到28節,chit段是本書信ê結尾。使徒保羅一再期待帖撒羅尼迦教會ê信徒為伊kah其他同工代禱。伊寫hō͘歌羅西教會ê書信mā是án-ne, ài大家為伊kah其他眾同工傳福音ê事工祈禱(參考歌羅西書四:3)。使徒保羅寫chit封書信,並m̄是只hō͘某某教會ê長老á是執事、代表看ê,而是beh hō͘全體信徒看ê。因為án-ne,伊要求chit封書信tio̍h公開朗讀hō͘大家知影。Mā因為án-ne,chit-ê書信會流傳落來,因為必定有真chē人聽了後,iáu想koh再閱讀一pái á是幾pái。最後chia用「恩典」一詞,表示ê就是koh活ê救恩ê意思。

重新查詢