重新查詢
經文:

彼得前書 1:1-1:12

註釋:

Tùi彼得前書ê內容、討論ê問題等,就thang看出lóng是kah初代教會遇tio̍h ê背景有真密切ê關係。第一世紀ê初代教會是tú-tio̍h極大苦難,親像:tī主後65年左右羅馬皇帝尼祿火燒羅馬城,然後嫁禍hō͘基督徒ê事件,然後伊用非常殘酷ê手段,狠(hiông)狠迫害基督徒。Á使徒彼得就是tī hit段迫害ê時期被釘死tī十字架上ê。Tùi chia就知影統治者beh迫害基督徒chìn前,lóng會開始出現一kóa小動作,這就是此本書信出現ê一個背景。這ná親像《現代中文譯本》tī chit本書信chìn前簡介中所講ê:

「本冊ê主要目的teh鼓勵hiah-ê為tio̍h信仰tú-tio̍h苦難kah迫害ê信徒。作者一再以耶穌基督ê福音—伊ê死、koh活,kah koh來ê應允—勸勉in,hō͘ in希望。因為án-ne,in一定tio̍h忍受苦難,確信苦難是對in信心ê考驗,並且ē-sái hō͘ in tī『耶穌基督顯現ê日子』得tio̍h獎賞。」
Tùi chit段簡介ê話中,thang看tio̍h早期教會確實面臨了羅馬帝國非常大ê殘酷迫害手段,致使真chē信徒teh期待末日趕緊來臨,上帝ê審判ē-tàng快快來到。

Chit章經文mā是離bē開chit種內容,勸勉信徒受苦是暫時ê,m̄-koh透過受苦,卻thang清楚知影信徒ê堅忍程度是m̄是夠額承受chiah-ê苦難。Koh講,tī苦難中間,iáu是beh堅持維護信仰生活ê聖潔。Chit對每一個信徒來講,mā是一門真重要ê功課。

  Ná親像其他書信仝款,羅馬時代ê書信起頭lóng會有請安語。續落來,作者就講tio̍h tī信仰內面tú-tio̍h苦難,會帶來性命ê ǹg望。因為án-ne,伊期待所有ê信徒一定會堅持落去,m̄-thang改變á是放棄。

  第1到2節,這是羅馬治理時代書信寫法ê方式,信ê開始就是先自我紹介,koh來是提起信徒,續落來是請安kah祝福。

Chia講寫此書信ê人使徒彼得,並且伊講家己是「耶穌基督ê使徒」。Chia ê「使徒」ê意思是teh指耶穌基督所揀選揀選ê十二位門徒。當猶大出出賣耶穌基督而且自刣死亡了後,早期教會bat討論過beh補選一位續接猶大ê使徒位置,為tio̍h án-ne使徒彼得建議一定tio̍h tùi行洗禮約翰開始直到耶穌基督死去koh活而且升天ê時,lóng kah in同在同齊ê人才有資格被推選(參考使徒行傳一:21—22)。大家就tùi眾人中間推選出兩個人,koh再以抽籤ê方式抽出馬提亞來遞補猶大ê「使徒」位置。Tùi chia就thang看出「使徒」chit位號mā teh表示特殊ê身分。

作者講伊寫chit封書信ê對象,是「hō͘上帝選召ê子民」,chit句話已經清楚指出就是針對基督徒講ê。Á chiah-ê信徒是「因逃難散居tī本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼」等五個地區。Tùi chit句話thang看tio̍h作者寫chit本書信ê時,迫害ê問題已經非常嚴重了,而chiah-ê地區tī當時lóng是屬tī羅馬行省。

Koh講,作者特別強調chiah-ê信徒lóng是「按照上帝預定ê旨意,是藉tio̍h聖神而成做聖潔ê」子民。這lóng teh表示ē-tàng成做上帝ê子民,是照上帝ê旨意kah計畫而揀選,ná親像舊約時代揀選以色列民族仝款,m̄是根據人ê條件,卻是上帝照家己拯救ê計畫來進行揀選工作。因為án-ne,揀選出來就是「成做聖潔」ê,表示分別為聖ê意思。Án-ne,所有被揀選ê子民(信徒)一定tio̍h「順服耶穌基督」,chia所講ê「順服」,意思就是注意聽,意思是teh指聽從耶穌基督ê話kah教示ê意思。

第3到5節,chit三節經文mā講tio̍h基督教信仰上非常重要ê認bat:
一是上帝乃是慈愛ê上帝,而且祂ê慈愛是「無限ê」。

二是上帝偉大ê疼就是tùi耶穌基督自「死裡koh活」ê神跡顯明出來。
作者tī chia強調因為耶穌基督ê koh活,帶hō͘所有信伊ê人有「新ê性命」,chit種新ê性命帶來ê就是有「活ê ǹg望」。

Chia mā提起上帝揀選ê子民必定會得tio̍h美好ê獎賞,就是「不敗壞、不污損、無衰退殘」ê福澤。注意作者特別強調是「天頂ê福澤」,表示kah世間ê無仝;在世間ê賞賜,是會敗壞ê,而tī天頂ê則bē敗壞ê,是永恆ê。這ná親像耶穌基督teh勸勉大家ài kā「財寶積存在天頂」,因為tī天頂就bē被盜賊偷the̍h,mā bē被蟲蛀pháiⁿ(參考路加福音十二:33)。M̄-koh chiah-ê獎賞並m̄是平白得tio̍h,卻是需要努力到「終點」ê人ē-tàng享受。

第6到7節,chit段經文tú好說明第5節所提起,天頂ê獎賞是為hiah-ê有經過努力ê人準備ê。Chia真清楚講出一個耶穌基督ê信徒,必定會面對真chē信仰上ê「試煉」á是「受苦」,作者鼓勵信徒講即使án-ne,mā tio̍h「喜樂」,表示用甘願ê心去承受。Chia提起「種種ê試煉」,表示迫害ê樣式有真chē種,照當時羅馬治理之下,包括有ê被送去競技場去拼死活,有ê被丟入野獸群中去相ián生死,有ê被送到奴隸市場去販賣,有ê被強暴,有ê做奴工到死去等等。M̄-koh有苦難臨身ê時,人chiah會清楚知影家己到底有jōa-chē信心thang擋會tiâu考驗。作者強調信心ná親像teh煉金,jú經歷苦難,好ê信心就會用明亮,有信心ê人tī耶穌基督顯現ê日子來臨ê時會「得tio̍h o-ló、光榮,kah尊貴」。

作者tī chia已經提起一個非常重要ê信息:就是耶穌基督ê koh再臨,這mā是早期教會非常重要ê信仰告白。Mā是彼得前書重要ê信息之一。其實chit三項指ê lóng仝款ê內容,因為被耶穌基督o-ló就是一項極大ê榮耀,chit種信徒mā是上帝國度裡有份ê人,chit種人ê性命tī上帝眼中就是非常尊貴。

Koh講,chia所提起tī末日耶穌基督koh再臨時刻顯現ê時,有堅定信心而且經過考驗了後證明屬實ê,會得tio̍h「o-ló、榮耀、尊貴」。

第8到9節,當做者寫chit封書信ê時,耶穌基督iáu未koh再臨,因為án-ne,大家看bē-tio̍h耶穌基督,而且有真chē信徒lóng是後來tī眾使徒傳福音ê時,chiah得tio̍h福音ê信息而信耶穌基督ê。因為án-ne,in並「無見過」耶穌基督。雖然án-ne,作者對信徒ê表現非常肯定,因為in是「愛」kah「信」耶穌基督,並無受tio̍h任何影響。這ná親像希伯來書作者所講ê:「信是所ǹg 望ê tāi-chì ê 憑據,是所未看tio̍h ê tāi-chì ê 確據。(全民版)」(希伯來書十一:1)。彼得前書ê作者tī chia認為只有tī chit種絕對不疑ê信心基礎上,chiah會帶hō͘人「靈魂ê得救」ê結果。注意chia所講ê「靈魂ê得救」,意思是teh指性命ê得救。

第10節,作者講上帝tī耶穌基督內面拯救ê恩典,tī舊約先知時代就已經有ê預言。其實,thang án-ne了解:新約ê作者有一個努力目標,就是beh kā舊約時代先知所預言teh beh來臨ê拯救者kah耶穌基督連結做伙。這mā是馬太福音作者siōng努力ê工作之一,因為該福音書是寫hō͘猶太人看ê。彼得前書ê作者mā是朝chit-ê方向努力,為beh hō͘早期教會ê信徒明白,耶穌基督就是舊約先知所預言hit位beh來臨ê拯救者。

第11節,chia提起眾先知是經過「探索」了後,發見上帝拯救ê恩典是「基督一定tio̍h受苦難」來表明上帝ê疼。Beh了解chit句話就需要回顧到kui本舊約聖經ê歷史背景。主前721年北國以色列被亞述帝國滅亡了後,以色列人被俘虜販賣到外國做奴隸,tùi hit時開始,哀哭、呼求上帝拯救ê聲音就從來m̄-bat間斷,mā tùi hit時chūn開始,上帝透過先知ê話傳出拯救ê信息。直到南國猶大tī主前586年被巴比倫消滅,這呼求ê聲音頻率jú來jú chē,而先知ê預言mā相對ê jú來jú明顯,特別是tī先知以賽亞ê預言中,就真清楚描述出hit位beh來ê拯救者(基督)kā以受難者ê形像出現,這mā就是用賽亞書第五十二章13節到五十三章12節ê背景。
chit-má彼得前書ê作者講耶穌基督就是chit位先知以賽亞所預言ê拯救者,伊tī十字架上ê受難,就是一個明顯ê記號,伊ê死,就是為tio̍h所有信靠伊ê人而獻上性命ê。

第12節,上帝藉tio̍h耶穌基督拯救ê信息是透過「聖神ê能力」傳達出來,chit點tùi使徒行傳第二章描述tī五旬節ê時,聖神充滿tī眾使徒身上,hō͘ in勇敢見證福音,就因為án-ne,福音開始廣傳出來。Chit-ê福音ê好消息是「連天使」mā想beh「明白」chit-ê大好消息。換句話講,ē-tàng聽tio̍h chit-ê消息,是非常珍貴難得ê。

經文:

彼得前書 1:13-1:25

註釋:

Tī chit段經文中thang看tio̍h一再出現「聖潔」chit-ê詞,就ē-tàng知影作者有強烈ê期待,希望所有ê基督徒lóng ē-tàng親像聖經所教導ê,過「聖潔」ê生活,用chit種方式來顯明有正確信仰á無之間ê差別。

	Tī前一段經文作者bat提起過一個真正有信心ê人,是ē-tàng通過考驗ê chiah算數,並且用chit種方式來考驗家己是m̄是真正有夠額堅定ê信心ē-tàng抵擋惡質世代ê誘惑、迫害。Tī chit段經文中,作者提醒信仰上一個重要ê認bat:性命ê價值tī tó位?作者khah強調性命ê真正價值是tī得tio̍h永恆ê性命,而這永恆ê性命是建立tī耶穌基督ê救贖上。

第13節,「Lín ê心tio̍h準備好勢」,chit句話原本ê意思是「tio̍h lín ê腰束起來」。Chit句話ê背景如果參考出埃及記第十二章11節就會koh khah清楚,hit時摩西轉告以色列人,食Pôaⁿ過節暗頓ê時chūn,是beh「束緊腰帶,穿鞋á,the̍h-tio̍h杖」án-ne ê姿勢食。這是teh表示情況非常緊急,真可能食到一半就beh趕緊離開,á是逃走。

另外一方面,古代中東ê人若講「束上你ê腰」,意思就是teh指tio̍h好好á做工,m̄-thang pîn-tōaⁿ ê意思。衣帶寬鬆是teh散步ê時chiah有ê樣式。

「時時警戒」,原本ê意思是teh指「清醒」,特別tio̍h注意ê是tī chia ê「清醒」,並m̄是一般所講ê頭腦清醒,卻是指心靈上ê清醒。換句話講,對信仰ê事真清楚,mā是teh指對上帝忠心,無一絲á懷疑ê意思。
作者koh一pái提起「耶穌基督顯現」ê事,表示當時大家lóng teh ǹg望耶穌基督趕快來,而且深信耶穌基督就beh來臨。因為án-ne,若無保持清醒ê心靈,就看bē-tio̍h耶穌基督koh再臨kah顯chit-má眾人面前。Ē-tàng看見耶穌基督koh再臨kah顯現,he就是siōng大ê恩典。

第14節,chia提起tio̍h「順服上帝」,意思是teh指tio̍h聽從上帝ê話ê教導。相對tī chit節ê末句講「以前愚昧無知」,就是teh指iáu未明白聖經ê話語,á是不遵從聖經ê教示ê意思。換句話講,信耶穌基督ê人應該有無仝款ê所在,就是用上帝ê話當做準則,會順服上帝Tī聖經中ê教示,而bē放縱私慾,敗壞生活紀律。

第15到16節,chit兩節tú好kah第14節成顛倒ê句話;tī第14節ê末後句講「以前愚昧無知」kah「hō͘私慾支配」。Á chit兩節所提起ê是「聖潔」。

作者這是引以利未記第十九章1到2節講上帝是聖潔ê,祂mā要求所有被揀選出來ê子民lóng tio̍h仝款聖潔,tī生活上有所節制,bē放縱私慾。
Chia ê「聖潔」是有一個基本標準,he就是用上帝為主。因為上帝創造人ê時chūn,就是根據祂ê形像創造ê,上帝ê形像mā teh表示上帝ê神聖。因為án-ne,一個放縱私慾ê人,等於是teh污穢上帝ê形像仝款,必定會引起上帝ê震怒。

第17節,「祈禱」,是teh kā上帝講話。Tio̍h kah上帝講話一定tio̍h用誠實ê心靈,因為上帝察驗人ê心內,上帝bē因為人用súi ê言詞祈禱就受tio̍h感動,mā bē因為人拙tī口才,就bē注意聽hit人ê祈禱。Chit節mā提供了另外一個早期教會共有ê觀念,就是人tī chiah-ê世界上只是「寄居世間」ê旅客。Chit種「寄居」者ê觀念tī第二章11節koh一pái提起。希伯來書ê作者mā有chit種看法,認為有信心ê人會承認活tī chiah-ê世界上ê日子,ná親像生活「在世間不過是出外人kah旅客」而已(參考希伯來書十一:13)。Koh講,chia mā提起上帝chiah是性命真正審判者,因為án-ne,對上帝chit位性命ê主宰、審判者,人應該心存「敬畏」ê態度,因為上帝是神聖ê性命之主。

第18到19節,chit兩節ē-sái講是彼得前書真重要ê經文。Tī chit兩節經文中,作者用人看做siōng貴重ê金銀財寶kah耶穌基督所流ê寶血互相比較。作者希望所有耶穌基督ê信徒lóng會明白,ē-tàng贖人ê罪,kā人tùi因為罪所帶來ê死亡(參考羅馬書六:23)中贖回來ê,就是耶穌基督tī十字架上「所流寶貴ê血」,hō͘有罪ê人因為án-ne ē-tàng得tio̍h新ê性命,而且永恆ê性命。性命是無價ê,並m̄是用金子á是銀á chit種人間看做siōng貴重ê財寶ē-tàng換來ê。

作者用猶太人非常清楚ê「贖罪」觀念,來說明耶穌基督就是救贖者,因為人ê性命並m̄是用金銀財寶ē-tàng換來ê,耶穌基督就是用伊ê性命—被釘死tī十字架上—來贖回人ê罪,hō͘人thang kah上帝和好,並因為án-ne享受上帝所賞賜ê永恆性命。

第20節,tī第一章2節作者就已經有講過,所有耶穌基督ê信徒lóng是「按照父上帝預定ê旨意」揀選出來ê。Chit-má koh進一步講上帝chit種揀選,是遠tī「創世以前」就已經決定好ê。使徒保羅ê書信mā有chit種看法,就是上帝遠tī創造之初,就已經開始進行拯救ê計畫(參考羅馬書八:29—30,以弗所書一:5)。作者beh表達一件事:tī真早ê時chūn,上帝就已經開始祂ê拯救計畫,這計畫是包括耶穌降生到世界上,lóng是tī祂拯救ê計畫裡。所謂「預先」,其實beh表明ê就是一個有細密計畫ê拯救工作。

第21節,chit節mā是早期教會非常重要teh表明信仰ê基礎,he就是:m̄是人ē-tàng明白上帝ê救恩,是透過耶穌基督,chiah hō͘人ē-tàng認bat上帝。換句話講,是因為上帝beh幫助人認bat祂ê疼,祂特別差遣祂ê獨生kiáⁿ耶穌基督降生到世界上,並且透過耶穌基督ê死,來表明對人類siōng koân ê疼,he是一種奉獻ê疼,mā是犧牲ê疼,koh khah是分享ê疼。Mā因為án-ne,chiah hō͘人因為án-ne相信koh活ê耶穌基督就是上帝拯救ê記號。Koh khah重要ê就是一定tio̍h有信心kah ǹg望。因為án-ne,thang án-ne了解:有信心kah ǹg望,就是用耶穌基督koh活ê疼連結起來ê,這愛就是tī上帝ê救恩裡見證出來(參考羅馬書五:8)。

	第22節,chia作者提起「順服真理」。請注意,tī chia「真理」指ê就是上帝ê話。耶穌基督teh為門徒祈禱ê時án-ne向上帝祈求講:「求祢用真理 kā in 聖化;祢ê 話就是真理。(全民版)」(約翰福音十七:17)真理就是上帝ê疼。只有真實、犧牲、奉獻ê疼,chiah是真理,是永遠bē改變ê價值,mā是只有tī疼ê內面,chiah會發見性命ê可貴kah無法度抵擋ê氣力。

	作者tī chia koh強調:基督徒應該知影怎樣將領受自上帝來ê疼見證出來,而這見證ê方式就是tùi「彼此相疼」開始。Chit-ê「彼此相疼」就是tùi身邊有「手足之情」ê對象開始。

第23節,作者koh khah進一步說明基督徒就是「重生」ê人。Chia ê「重生」kah第22節ê「潔淨」是相對應ê詞字;「潔淨」就是teh指kā污穢、無好ê去除掉。「重生」mā就是重頭koh來,kā過去無好ê、不清氣ê,lóng放棄,kah-ná一個新ê面貌出現tī眾人面前。作者特別指出基督徒teh過去iáu未信靠耶穌基督ê時chūn,ná親像連連tī he已經lian去、「朽pháiⁿ」ê樹枝頂,chit-má則連接tī he充滿tio̍h性命力量ê樹幹中,性命有活力,thang發出新枝綠葉。Chit種賦予性命ê枝幹,就是tùi上帝ê話來得tio̍h ê。

第24 kah 25節,chia是引用以賽亞書第四十章6到8節ê詩歌。作者引用先知ê chit段詩歌主要目的,是beh強調只有上帝ê話chiah是真理,mā只有上帝ê話帶來真實ê疼。人間ê一切lóng真緊to̍h會改變,ná親像野地ê草、花仝款,lóng是真緊to̍h會lian去死去,m̄-koh若是tùi上帝ê話做基礎延伸出來ê,lóng會永遠長存。

最後一句話講「道」就是「福音」,chit句話thang比較約翰福音第一章1節所講ê「道是上帝」,然後koh講「道成做人,tòa tī咱中間」(參考約翰福音一:14),án-ne咱thang看tio̍h,上帝ê道就是福音,chit-ê福音就是耶穌基督(參考馬可福音一:1,羅馬書一:1)。
經文:

彼得前書 2:1-2:25

註釋:

Kui本聖經hō͘咱一個真清楚ê觀念,信仰是kah生活相連結ê,任何宗教信仰lóng是án-ne,無kah生活相連結做伙ê宗教信仰,hit種宗教是不實在ê,á是虛無ê,對人ê性命並無甚麼意義thang講。

Koh講,宗教信仰應該有真大ê氣力thang導正人往善ê方向前進。人本來就應該有行善ê能力,ē-sái講是人非常軟弱,受tio̍h罪ê控制,hō͘人會失去自我,跟tòe罪ê誘惑腳步行。使徒保羅就有chit種親身體驗,伊講:

「我知我ê本性內面無良善,我有做好ê 意願,m̄ -koh,無做好ê 氣力。我無去做我所意愛ê 好,顛倒tńg 去做我無意愛ê pháiⁿ。 我若做我無意愛ê pháiⁿ,m̄ 是我本身teh 做,是tiàm-tī 我內面ê 罪teh做。(全民版)」(羅馬書七:18—20)

伊tī chia真清楚講tio̍h人有行善ê意願,ē-sái講是卻常常做出kah家己意願相違背ê事。這thang tùi真chē犯罪了後,懊悔ê人身上看會出來。因為án-ne,宗教信仰就tī chit方面ē-tàng發揮真大ê作用,hō͘人藉tio̍h宗教信仰來抵抗深藏tī人心內面ê誘惑力量,hō͘人thang拒絕罪ê誘惑。這ná親像使徒保羅信了耶穌基督了後所講ê:

「感謝上帝,通過主耶穌基督來救我!Án-ne,我ê 內心是順服上帝ê 律法,m̄ -koh,我ê 肉體是順服罪ê 法則。(全民版)」(羅馬書七:25)

確實是án-ne,tio̍h感謝上帝,藉tio̍h認bat耶穌基督,hō͘咱ê性命出現一股堅強ê氣力,當人遇tio̍h試探ê時,thang透過耶穌基督ê名向上帝祈求,抵擋誘惑ê氣力就會自然tek tùi心內深處產生。

彼得前書作者一再提醒信徒tio̍h過聖潔ê信仰生活,tio̍h信徒會記得耶穌基督ê死,對每一個人ê性命付出了非常高ê贖罪之價。chit-má作者則進一步beh kā所有ê信徒講,本身是一個基督徒,就應該知影珍惜chit種用耶穌基督ê性命贖罪換來ê恩典。

第1到3節,信仰kah一個人性命ê成長是仝款ê,就是beh成長,而bē-tàng kan-taⁿ停留tī嬰á期ê中間。Á tī成長ê過程中,必定會tú-tio̍h真chē痛苦,而chiah-ê痛苦mā是成長ê一種代價。

Chia作者用「排除」chit-ê字,tī希臘文ê意思是「thǹg掉衫褲」。作者用chit-ê字,有一個真重要ê背景,就是早期教會ê洗禮lóng是用浸禮,做一個人決志beh受洗ê時,就是beh thǹg掉原來ê衫褲,換上一件潔淨ê白袍浸入水中。象徵tio̍h kā過去hiah-ê罪惡lóng棄sak,然後用潔淨ê心靈接受主耶穌贖罪恩典ê洗禮。作者真明確指出tio̍h排除ê「pháiⁿ事、講白賊,偽善,嫉妒,á是講人pháiⁿ話」等等chiah-ê無好ê事。

作者對信徒ê期待,就是tī信仰上ài有「渴慕」成長ê意念。「渴慕」chit-ê字,這是有含強烈ê慾望ê意思,就是beh有一種出tī性命飢渴ê需要,是一種tī性命中強烈要求ê心境,ná親像「新生ê嬰á,時時渴慕hit-ê純淨ê靈奶」仝款。

Chia所用「靈奶」ê希臘文是「logikos」,kah「logos」chit-ê字是同字根,意思就是teh指上帝ê話語。作者講一個真正ē-tàng幫助人ê信仰性命成長ê,就是真實上帝ê話語。

第4節,「tio̍h親近主—活ê石頭」,作者kā耶穌基督譬喻成做「活ê石頭」,這iáu是新約聖經中第一pái用chit種方式做譬喻。會用石頭來譬喻耶穌基督,kah引用詩篇第一一八篇22到23節ê詩歌講:「師傅所棄sak ê 石頭,已經成做厝角頭ê 基石。這是上主ê 作為,咱ê 目睭kā 它看做奇怪!(全民版)」原本上帝ê子民hō͘人看輕、藐視,m̄-koh卻tī上帝ê帶領保護之下而得tio̍h全面ê勝利,因chit首詩人用chit種句話歌頌上帝。chit-má彼得前書作者引用chit-ê詩歌來說明耶穌基督tī世間傳福音ê時,mā是án-ne被猶太當局藐視,甚至迫害,最後kā耶穌基督hō͘釘死tī十字架上,taⁿ耶穌基督因為上帝siōng偉大奇妙ê神跡,hō͘伊tùi死亡中koh活起來,成做人類性命ê ǹg望。

Koh講,chia用「活石」mā thang代表上帝。以賽亞書第八章14節記載講上帝是神聖thang驚畏,像一塊石頭,ē-sái真chē人絆倒。然後上帝koh講「ài tī錫安建立堅強穩固ê基礎,tī hia安放貴重ê基石(參考賽亞冊廿八:16)。這thang明白所講ê「活石」,就是teh指以上帝當做性命ê基礎。Chit種性命就會ná親像建造厝tī石磐頂一般,永遠bē搖動。

	第5節,作者講beh用chit種ná親像kah上帝之間bē-tàng分離ê關係,用來「建造屬靈ê聖殿」。Chia提起「屬靈ê聖殿」,主要目的就是beh kā它kah用人ê手所建造起來ê耶路撒冷聖殿區隔出來,因為耶路撒冷聖殿就bat被耶穌基督責備是「賊窩」、「市場」,並m̄是真正用純淨ê心teh敬拜上帝ê所在。耶穌基督mā bat公開講beh用伊ê死kah koh活來重建聖殿(參考約翰福音二:19)。Á使徒保羅mā bat講信耶穌基督ê人lóng tio̍h kā家己身軀看做是上帝ê「殿」(參考哥林多前書三:16—17)。

	第6節,chit節ê詩歌是引用以賽亞書第廿八章16節,主要teh說明有上帝同在ê所在,就是神聖ê所在,mā是性命所仰望之地。彼得前書ê作者引用chit句話,就是beh所有ê信徒明白,耶穌基督就親像上帝以前安置tī耶路撒冷聖殿ê基石仝款,hō͘進入聖殿敬拜ê民眾看tio̍h上帝ê拯救,得tio̍h上帝ê祝福。

第7節,chit節引用詩篇第一一八篇22節ê詩歌,主要teh說明上帝奇妙ê作為,就是hō͘人所棄sak ê成做siōng珍貴ê寶貝。作者tī chia mā真清楚kā信ê kah m̄信ê人做個區分;信ê人當然知影耶穌基督救贖ê疼ê珍貴,相對ê,m̄信ê人會拒絕上帝tī耶穌基督內面ê疼,因為in bē感覺耶穌基督kah伊ê性命有甚麼關係,mā bē想beh得tio̍h耶穌基督tī十字架上ê救恩。

第8節,這是引用自以賽亞書第八章14節ê經文。Chit節mā thang為「活石」做一個註解,因為是「活石」,所以thang成做óa靠ê安全基石,mā因為是「活石」,因為án-ne也ē-tàng成做審判之工具。Chia講「絆倒」,mā thang做「排斥」、「拒絕」解釋。早期教會時代真清楚一個觀念:接納耶穌基督ê人,就會得tio̍h永恆ê性命,相對ê,拒絕耶穌基督ê人,mā會hō͘上帝所拒絕,因為上帝已經kā耶穌基督差遣到世間來,就是beh hō͘人ē-tàng信靠伊而得tio̍h性命(參考約翰福音三:36)。

第9節,chia真清楚提起所有ê基督徒就是仝款ê族群,lóng是屬tī上帝所揀選ê子民。「王家ê祭司」,chit句話kah以色列人出埃及進入曠野了後,就tī西奈山盟約中,上帝透過摩西對以色列人傳出ê信息,講以色列人民是上帝ê選民,是神聖ê國民,是事奉上帝ê祭司(參考出埃及記十九:4—6)。chit-má作者用chit段話ê背景來看所有ê基督徒,就kah當年以色列人仝款。
「聖潔ê國度」,這是teh指分別出來ê一個團契。因為上帝是聖潔ê,所以,所有ê基督徒聚集做伙,應該就是一個分別為聖ê團體,kah一般ê社會團體無仝款。耶穌基督就bat án-ne kā祂ê門徒講in kah一般社會團體無相仝(參考馬可福音十:42—44)。

第10節,chit節講出基督徒應該有無仝款ê所在,就是身分ê認同有差別;以前iáu未認bat耶穌基督ê時,m̄是屬tī上帝ê子民,chit-má因為耶穌基督而成做上帝ê子民。

第11到12節,作者就koh一pái提起ài人kā家己當做kah一個「旅客」、「寄居」者仝款。Mā因為án-ne,作者ài基督徒保有良好ê信仰生活之行為,hō͘人因為án-ne看tio̍h基督徒雖然暫時移居外國之地,mā會知影透過生活見證信仰,因為一個基督徒siōng重要ê,就是時刻知影為福音作見證。

「M̄-thang放縱肉體ê情慾」,chit句話真緊to̍h會hō͘人聯想tio̍h kah「性」有關ê方面。其實,聖經ê作者並m̄是指chiah-ni̍h狹ê範圍,卻是真寬闊ê,指ê內容差不多就是涵蓋了真闊ê道德、倫理方面等lóng包含在內à。

Tī彼得前書ê作者看起來,一個人若是tī肉體上放縱,he等於是teh污染靈魂仝款。Chia ê「靈魂」,mā thang做「心」解釋。Mā就是講,一個人ê肉體kah心靈是相連接ê,m̄是分開ê,mā無法度是分開ê。早期教會因為不被統治者認同,因為án-ne,迫害ê事件chia起hia落,這mā是頭前講過,信徒為tio̍h án-ne逃到外國去避開迫害ê苦難。M̄-koh án-ne並無表示就bē有問題發生,因為hiah-ê人會用真chē不實ê傳聞來褻瀆基督徒kah in ê信仰。因為án-ne,作者認為siōng好ê方法,就是用koh khah好、koh khah實在、koh khah聖潔ê生活方式來,hō͘人看見基督徒ê好模樣而tī「主koh來ê日子」,mā就是審判ê時chūn,成做榮耀上帝ê記號。

第13到14節,chit兩節thang參考羅馬書第十三章1到2節,lóng有仝款ê意思。Á tī使徒行傳第四章18到20節,當彼得kah約翰被猶太人siōng koân議會掠去去關,並tī審問in兩人ê時,in兩人就真清楚表示:「tī上帝面前,聽從lín chiah-tio̍h,á是聽從上帝chiah-tio̍h?lín家己判斷!咱所看見所聽tio̍h ê,無法度不講出來。」彼得書信ê作者傾向ài基督徒對國家ê制度採取尊重ê態度,因為án-ne,強調tio̍h服從ê是制度。Á tī chit制度之下,一定tio̍h有人去執行。因為án-ne,執行者ài kā制度確實執行出來。當國家ê領導者(執政者)若是無確實遵行chit-ê制度ê規矩,甚至亂使用伊ê權勢ê時,人民ê好行為就等於是teh侮辱chiah-ê領導者仝款。Ná親像tī第14節chia所提起ê,chiah-ê制度之下ê掌權者,主要是為tio̍h「執行獎善罰惡」ê工作。

第15節,chit節thang看tio̍h無論是彼得前書á是使徒保羅ê時代,背景lóng是tī羅馬帝國統治之下,tī he強權統治之下ê環境中,若當面kah之發生衝突,必定損傷慘重,而且bē贏過hit種邪惡ê勢力。因為án-ne,包括耶穌基督ê教示中lóng有chit種看法:用疼贏過惡。彼得前書作者認為基督徒應該有夠額ê智慧對付「hiah-ê糊塗無知ê人」,方法並m̄是用強猛ê態度,mā m̄是用足以傷害人命ê武器,koh khah m̄是正面衝突ê舉動,卻是用「好行為」來hō͘ chiah-ê一再想beh壓迫基督徒ê人,就算beh chhōe孔縫lóng會感覺手軟,á是感覺見笑、心虛。

	第16節,「m̄-thang用自由來掩蓋任何邪惡,beh做上帝ê奴僕」,這是非常重要ê信仰認知。有人kā chit句話當做基督徒受洗ê時一定tio̍h宣告ê一句話,因為真正信耶穌基督ê人,乃是自由ê人,是性命無受罪束縛ê人。真正自由,就是疼。因為有愛,性命chiah有自由thang講。相對ê,若是kā邪惡隱瞞起來,這m̄是愛,卻是錯誤而且亂使用上帝ê疼。Chit種舉止kan-taⁿ會帶來koh khah chē ê傷害,甚至成做邪惡ê罪ê奴僕而已。Chia提起「beh做上帝ê奴僕」,chit句話thang參考耶穌基督tī馬太福音第六章24節所教導ê,beh tī錢財kah上帝之間作一個明確ê選擇,伊勸勉所有跟tòe伊ê人lóng「beh做上帝ê奴僕」。

第17節,chit節ē-sái講是作者想為信徒過聖潔生活做一個簡單ê結語,chit句結語就是疼所有ê人。作者講beh用「敬重」,是teh指誠實ê態度。換句話講,一個基督徒,若是hō͘非信徒感覺無夠誠實,就無法度見證信仰。因為基督教信仰就是tùi誠實做基礎開始ê。

Chia講beh用「愛」對待每一個信徒,這「愛」字ê希臘文「agape」,就是不計較、不懷疑、無保留、無條件ê疼,而且是完全、無私、犧牲、奉獻ê疼。

「敬畏上帝」,這「敬畏」一詞,意思就是m̄-thang隨便,tio̍h像腳踩tī薄薄冰層頂面仝款ê心情,小khóa無小心就會陷落去hit種ê驚惶、擔憂。

第18到20節,chia談及有關奴僕kah主人之間ê關係。咱thang án-ne了解,早期教會大多數信徒lóng是奴僕,這mā是為甚麼使徒保羅ê書信中mā一再提起有關奴僕kah主人之間ê關係(參考以弗所書六:5—9,歌羅西書三:22—四:1,提摩太前書六:1—2,提多書二:9—10,腓利門書8—20節)。奴隸ê背景是kah早期羅馬帝國四界去相戰勝利擄獲上千萬人tńg來國有關,siōng高峰ê時期就chē kah六千萬奴隸,chiah-ê奴隸所做ê工作包括音樂、舞蹈、教師、僕役,甚至有kóa醫師mā是奴隸ê身分。M̄-koh大多數iáu是tī勞役ê工作。而且tī he時代,奴隸就是主人ê「財產」,即使有ê主人對待奴隸就ná親像家己厝內人一般來好款待in,m̄-koh這並無表示奴隸就是自由ê,in時常會跟tòe主人ê境遇而改變。而且tī羅馬ê律法下,奴隸並m̄是屬tī「人」ê階級,卻是kah「貨物」仝款。

Kā chit種了解來看chit三節經文ê時,就會明白為甚麼作者會寫出chit種奴隸一定tio̍h以絕對順服ê態度回應主人ê觀點。Tī作者ê看法裡,tú-tio̍h hiah-ê不講理,而且態度惡質ê主人,mā tio̍h忍受,án-ne做是順服上帝ê旨意,而上帝chiah是人真正主人。

Koh講,早期教會因為耶穌基督扮演「受難ê奴僕」ê角色,mā有一種強烈ê看法,認為基督徒應該是學習耶穌基督ê精神,忍受一切ê苦難,因為相信tī苦難中,上帝進行祂奇妙ê拯救工作。特別面對hit-ê強勢有力ê壓迫者ê時,ài kā性命ê希望寄託tī上帝,而不期望有權勢ê人會改變,因為he是真困難ê。只有上帝進行審判、改造ê時,chiah有可能挽回人心墮落ê趨勢。

第21到22節,chia講「基督為lín受苦,hō͘ lín留落來模樣」,是因為耶穌基督並無犯罪,m̄-koh伊卻tī十字架上受難。使徒保羅所講ê:「上帝 hō͘ 無罪 ê基督來擔咱 ê 罪,是 beh hō͘ 咱 kah 祂結聯,來kah 上帝建立合宜ê 關係。(全民版)」(哥林多後書五:21)。早期教會信徒就有chit種信仰觀念,認為每一件事lóng有上帝ê旨意在內面,即使tī siōng無理ê境遇中,mā會有上帝美妙ê旨意在其中。因為án-ne,基督徒若是因為是一個盡責任ê奴僕,卻mā仝款tú-tio̍h到主人嚴酷ê對待,就kā它看做是為tio̍h上帝ê緣故受苦難仝款,án-ne反tńg會得tio̍h上帝ê祝福,就ná親像耶穌基督雖然無罪卻死tī十字架上,是為tio̍h beh完成上帝ê旨意,hō͘人kah上帝之間重建合宜ê關係。

第23節,chia提起「仰望公義ê審判」,這mā是基督教信仰一個真重要ê告白,相信上帝就是公義ê上帝,祂一定會替受tio̍h冤屈者伸冤。如果人間無公理存在,上帝必定會伸張公義,審判hiah-ê不疼惜上帝子民ê統治者。使徒保羅就án-ne講:「親愛ê 兄弟姊妹,m̄ -thang 為tio̍h 家己報冤仇,tio̍ h hō͘ 上帝去受氣來替你申冤,因為經典有記載:『主講:申冤在tī 我,我會報應』」(全民版)(羅馬書十二:19)

  第24到25節,chit兩節koh一pái強調耶穌基督死tī十字架上ê救贖恩典,hō͘所有信耶穌基督ê人ê罪已經得tio̍h赦免,chit種人,就是屬tī耶穌基督ê人,伊就是牧者,信徒就是伊ê羊。耶穌基督就是好牧者,伊會為tio̍h羊捨命(參考約翰福音十:11)。

經文:

彼得前書 3:1-3:11

註釋:

Tùi使徒ê書信中thang看tio̍h婚姻ê問題可能是早期教會中一再發生ê事。使徒保羅ê書信看tio̍h chit方面ê問題,親像以弗所書第五章21到33節;歌羅西書第三章18到20節等等,lóng有提起chit方面ê事。Á teh寫hō͘哥林多教會ê書信中,則用第七章kui章ê篇幅teh討論有關婚姻關係。另外,使徒保羅寫hō͘提摩太kah提多chit兩位門徒ê書信中,雖然無真清楚說明夫妻生活之道,m̄-koh thang看tio̍h伊tī提醒chit兩個門徒,tī in所牧養教會ê教會中選擇重要幹部ê時,一定tio̍h注意chiah-ê被揀選幹部ê婚姻生活上是m̄是有規律。親像伊強調chiah-ê教會幹部「ê bó͘ mā得有好品行」,mā講「教會領袖ê助手只有ē-tàng有一個bó͘」(參考提摩太前書三:11、12),koh講:「Chiah ē-tàng 教示少年ê 婦人人疼in ê 丈夫,疼in ê kiáⁿ兒。(全民版)」(提多書二:4)chiah-ê句話lóng tī說明教會中必要處理夫妻婚姻生活ê問題ê時,應該tio̍h注意ê事。

Chit-má是彼得前書mā談及chit方面ê問題,tùi經文中thang清楚看tio̍h,作者siōng關心ê一件事,就是夫妻之間有無仝信仰ê時,應該用怎樣ê態度來面對?chit種問題其實mā是今á日ê基督徒不時teh詢問ê問題。Á問題siōng chē ê,就是信了耶穌基督ê婦女,嫁hō͘一個非基督徒ê丈夫ê時,怎樣辦?比較少問題ê是當丈夫是基督徒,娶入來ê bó͘ m̄是基督徒ê時,chit種糾紛比較少,原因是東方ê社會lóng是男性中心,對女性ê要求mā比較多。因為án-ne,一般lóng有chit種現象,就是娶新婦入門了後,如果有無仝ê信仰ê時,就會要求新婦跟tòe夫家改變信仰。Mā因為chit種緣故,彼得前書ê作者講tio̍h做一個基督徒婦女嫁到一個非信徒ê家庭ê時,該怎樣扮演好做bó͘ ê角色,thang hō͘丈夫ē-tàng因為án-ne受tio̍h感化而跟tòe信耶穌基督。我相信彼得前書作者提供hō͘咱ê,對今á日基督教會ê信徒應該有真值得參考ê所在。

  Koh講,Tī chit章中作者強調行善是會得tio̍h上帝賜福ê,而且chiah-ê tùi上帝來ê賜福真緊to̍h會來臨。親像第10到12節,作者引用詩篇第三十四篇12到16節ê詩歌,主要mā是teh強調chit-ê理念:用疼贏過惡,chit種人ê祈禱必定會得tio̍h上帝垂聽。雖然基督徒行善乃是siōng基本ê信仰見證,m̄-koh作者iáu-koh bē bē記得提醒信徒,上帝會賜福hiah-ê行善ê人,因為這就是teh實踐上帝ê教示。

	彼得前書是寫tī一個迫害ê時代,tī he樣ê環境中,基督徒koh khah需要用好ê品行kah行為來kah當時社會有一個區隔,siōng主要目的就是beh hō͘當時ê人看tio̍h基督徒ê好行為,而bē被隨便加上無必要ê罪名,甚至ē-tàng塞tiâu別人悠悠之口,這mā是耶穌基督teh教導伊hit時代ê猶太人仝款,m̄-thang kah統治者羅馬帝國ê軍隊直接衝突,因為in ê手上有強大ê武器,一般人看hiah-ê強大ê軍事武器,就會驚惶。M̄-koh耶穌基督hō͘咱學會曉知影,真正武器並m̄是tī chiah-ê用人ê手打造起來ê兵器,卻是tī人ê心,而且善心。

Tńg來到聖經時代背景,就會瞭解cha-bó͘人是屬tī cha-po͘人ê「財產」,並m̄是自由ê,mā m̄是獨立ê,丈夫對bó͘有絕對ê權柄,因為án-ne,用今á日講究「兩性平權」ê時代看chit種背景當然會感覺格格不入,甚至會感覺真奇怪。M̄-koh ná親像頭前提起過ê,早期基督教會因為基督徒kah非基督徒結婚ê例bē少,必定會產生真chē紛爭,特別是tī信耶穌基督了後,夫妻之間若是無共同信仰,該怎樣彼此互相對待?類似ê問題mā會發生tī主人kah奴僕(奴隸)之間。彼得前書作者kā重點khǹg tī「順服」chit-ê信仰理念上,探討夫婦ê關係。

第1節,chit節一開始原本希臘文有「仝款」chit-ê字,chit字是介系詞,用tī第二章kah第三章之間,是beh表明tī第二章所提起ê有關奴隸kah主人之間關係ê觀點,mā thang用來看bó͘ kah丈夫之間ê關係。因為作者chia用「順從」(hypotasso)ê chit-ê字,mā仝款tī第二章13節、18節使用。所謂「順從」,是teh指「真誠」、「無欺騙」ê意思。會án-ne要求,就是因為丈夫乃是iáu「無接受真道」ê人,因為án-ne,作者認為án-ne chiah是teh見證福音siōng好ê方式,ná親像用忠實ê態度扮演好一個奴僕ê角色ê時,就是見證信仰siōng好ê途徑仝款。

Koh講,chia提起「免得加講話」,這有兩個方面ê thang供思考:
一是,猶太人一向就無歡喜cha-bó͘人kāu發表意見。

二是,當時ê cha-bó͘人無親像chit-má有所講ê職業婦女,lóng是家庭主婦。會多話,必定跟tòe tī左鄰右舍之間話sian有關。

作者希望做bó͘ ê人tio̍h學習做一個忠實ê cha-bó͘人,就是用「好ê品行」來感化丈夫,卻m̄是用加講話想beh說服別人來認bat福音。

第2節,「端莊ê品行」,這kah第1節ê「好ê品行」kah有仝款ê意思,lóng是teh指無浪蕩ê行為,意思就是做一個正經ê cha-bó͘人,不beh hō͘別人認為chit種cha-bó͘人kah-ná kah別ê cha-po͘人有不正常ê關係仝款。
第3節,chit節koh khah進一步提起tī妝扮上ài beh特別注意,m̄-thang過份。Thang kā chit節對照提摩太前書第二章9節使徒保羅所講ê:「我mā希望cha-bó͘人穿戴樸素大方ê衣飾;m̄-thang用奇異ê髮型、金飾珠寶,á是高價ê衫褲為裝飾。」其實在舊約先知文獻中,mā不時提起chit方面ê警告(參考以賽亞書三:18—24,阿摩司書六:4—6)。

作者tī chia用「妝飾」,這字tī希臘文就是「kosmos」,意思是teh指引起別人ê注意。作者用chit-ê字真有意思,已經teh說明福音m̄是商品,無需要用phah廣告ê方式來引起別人ê注意。

第4節,chit節mā是kah第3節相對照。Tī這節作者講真正美,是「內在美」,chit種美有兩個特色:其一就是久長「bē衰退」,其二mā是siōng重要ê一點,he就是chit種心內ê價值chiah是上帝所看重ê。換句話講,人看外表,上帝看ê是心內(參考撒母耳記上十六:7)。其實,作者並m̄是反對cha-bó͘人打扮、妝飾,卻是teh強調真正美乃是上帝賞賜ê,上帝賞賜hō͘人ê乃是一個純潔ê心—「溫柔嫻靜」。若是人用化妝品來遮蓋上帝創造ê心內之美,he就是本末顛倒khǹg ê做法。

第5到6節,chit兩節ê經文提起亞伯拉罕kah伊ê bó͘莎拉ê事件做例,這有兩方面ê意思,一是莎拉對亞伯拉罕lóng真順從,包括in離開家鄉哈蘭tú-tio̍h饑荒而進入埃及避難ê時,亞伯拉罕ài莎拉m̄-thang承認in是夫妻關係(參考創世記十二:10—19),chit種事件後來koh一pái發生過一pái(參考創世記二十:1—2)。二是當上帝ê天使kah莎拉講koh過一年,伊kā生一個kiáⁿ。起先莎拉並m̄相信,伊甚至kā天使講伊ê「主人」亞伯拉罕講家己已經年老ā,根本就無可能有chit種事發生(參考創世記十八:12)。M̄-koh最後伊接受chit-ê年老生kiáⁿ ê應允(參考創世記十八:1—15)。作者用chit-ê比喻ê主要目的,是beh說明對上帝beh絕對ê順從,用chit種心境來建構夫妻ê關係。

第7節,相對tī bó͘,就是當丈夫ê應該有ê態度kah責任。作者tī chia提起當丈夫ê角色kah態度ê時,是強調丈夫ê責任。

一是丈夫tio̍h kah bó͘「同齊生活」,chit句話真重要,表示丈夫ê kan-taⁿ ē-tàng kah bó͘有「性」關係,bē-tàng有其他ê性行為發生。用今á日ê語言就是bē-tàng有「婚外情」ê意思。

二是做丈夫ê tio̍h知影「體貼」bó͘ ê軟弱,會án-ne講,ná親像頭前已經提過ê,聖經時代ê女性,無法度外出工作,只有ē-tàng協助丈夫整理田園、家務之外,不許有社交生活。Mā因為án-ne,婦女對社會動脈並m̄是真清楚。

三是beh「尊重」in。Chia所講ê「尊重」,意思是teh指「保護」,因為tī頭前提起cha-bó͘人比較「軟弱」,hit字ê原意是teh指容易破碎ê「器皿」。因為án-ne,「尊重」就有兩個層面ê意思了,一是teh指容易破碎,所以tio̍h小心,就kah-ná保護容易破碎ê器具仝款,小khóa無小心就會損傷。Koh講,是teh指「貴重」ê意思。因為是「貴重」,所以koh khah需要珍惜。

四是無論是cha-po͘人á是cha-bó͘人tī上帝面前lóng仝款「領受上帝所賜ê新性命之救恩。換句話講,tī上帝面前,男女並無貴重輕賤之分,上帝對每一個人lóng仝款看重。

五是上帝會垂聽有頂面所講chiah-ê態度ê cha-po͘人ê祈禱。Ē-tàng看出作者強調一個cha-po͘人一定tio̍h有頂面所講四點做基礎,伊ê祈禱上帝chiah會垂聽。Mā就是講一個丈夫無法度kan-taⁿ會管轄bó͘,卻m̄知怎樣疼惜bó͘,一個bē疼惜bó͘ ê人,無論伊怎樣祈禱,真難得tio̍h上帝ê祝福。

不過,有kóa學者認為chit句「Lín ê祈禱」中ê「Lín」,是teh指夫妻兩人,m̄是kan-taⁿ指cha-po͘人而已。因為兩人lóng是領受仝款ê恩典,只因為性別kah角色ê差別無仝,m̄-koh lóng有各自應該盡ê責任kah義務,因為án-ne夫妻一定tio̍h同時盡到責任chiah是真當teh回應上帝救恩ê疼,án-ne祈禱ê時chiah會有意義thang講。經文:

彼得前書 3:12-3:22

註釋:

Chit段經文讀起來確實真熟悉,因為tī使徒保羅ê書信中mā有chit方面真清楚ê教導(參考羅馬書十二:17—21)。Chit段經文mā ē-sái講是kā問題焦點拉tńg來到教會chit-ê信仰大家庭中來,基本上,作者khah強調ê是:如果tī一間以信仰做基礎建造起來ê教會,如果無親像一個家庭hit種,親如家庭中ê兄弟姊妹一般,chit種教會就真難得有甚麼好ê見證。

Koh講,chit段是繼續teh談有關善kah惡之間ê行為。Á tùi chit段經文hō͘咱koh khah清楚,作者用「善」teh表示對上帝有夠額ê信心,寧可為因為信耶穌基督而忍受一切ê迫害。相對ê,「惡」就是teh指hiah-ê迫害基督徒ê氣力。因為án-ne,chit段經文就koh khah清楚指出tio̍h忍受一切ê迫害,用koh khah堅定kah溫和ê態度,hō͘ hiah-ê迫害者知影見笑。Ná親像tī前一段提起對hiah-ê迫害者,tio̍h用koh khah chē ê疼心來感化in,ná親像一個嫁hō͘非基督徒ê cha-bó͘-gín-á,tio̍h用疼來感化伊ê丈夫仝款。chit-má作者進一步提起tio̍h鼓勵hiah-ê受tio̍h迫害ê基督徒有koh khah明確ê行動,來表明家己即使受tio̍h迫害,mā thang堅忍落來,因為知影chiah-ê受tio̍h迫害所帶來ê苦難,lóng有上帝ê旨意在其中。

第8節,使徒行傳記載siōng早教會團契形成ê時,大家lóng是「同心合意」ê聚集做伙tī教會裡,chit種「同心合意」ê聚集做伙是為tio̍h beh敬拜上帝,並且過完全分享ê生活,in活出親如兄弟姊妹般ê大家庭樣式(參考使徒行傳二:43—47、四:32—35)tī chia,作者tī信仰ê團契裡,大家lóng tio̍h「同心,互相同情,親如手足,以仁慈謙讓(jiōng)相待」,這會比出世tī仝一個家庭ê親人koh khah親密。

第9節,chit節thang參考羅馬書第十二章14節使徒保羅講ê話。

猶太人久長以來傳承自摩西律法ê教示,就是:「目睭賠目睭,嘴齒賠嘴齒,手賠手,腳賠腳,燒賠燒,傷賠傷,phah 賠phah。(全民版)」(出埃及記廿一:24—25)M̄-koh chit種觀念並無為in帶來和平,反tńg是帶來koh khah chē ê報復kah仇恨。這mā是為甚麼耶穌基督教導祂ê門徒是完全無仝款,伊ài眾門徒tùi「bē-tàng向欺負lín ê人報復」(參考馬太福音五:39)做起。伊甚至講:

「人若 kā 你控告,behài 你 ê 內衫,tio̍ h 連外衫 mā 放 hō͘ 伊。若有人強迫你揹伊ê 行李行一里路,tio̍h kah 伊行兩里路。 若有人對你求甚麼,tio̍ h hō͘ 伊。若有人 beh kā 你借甚麼,m̄ -thang kā 伊拒絕(全民版)」(馬太福音五:40—42)

作者tī chia強調另外一個基本概念,人被揀選出來成做基督徒,就是siōng大ê福氣。因為hō͘ 上帝揀選ê人,就是上帝ê奴僕,mā是上帝ê同工,這是一種極大ê榮耀,而被揀選是上帝hō͘基督徒siōng大ê恩典,m̄-koh chit種恩典並m̄是beh hō͘基督徒獨享ê,而是beh分享hō͘別人ê,若無,被揀選做上帝ê奴僕、同工就失去意義à。基督徒就是beh帶上帝ê祝福hō͘別人,卻m̄是beh詛咒無歡喜ê對象。Beh hō͘人因為有基督徒在身邊,而得tio̍h上帝ê福氣。

第10到12節,chit段經文是引用詩篇第三十四篇12到16節。
作者強調若是想beh過好日子,享受人生ê喜樂,就需要禁止「嘴舌講pháiⁿ話」。無錯,嘴舌若是無用來歌頌上帝,卻是用來詛咒別人ê時chūn,án-ne就kah上帝原本創造ê本意顛倒。第11節ê「行善」kah「追求和平」是對稱ê句型。這是講ē-tàng hō͘紛爭消除,就kah做善事仝款。基督徒是hō͘揀選出來ê族群,就是為tio̍h beh見證上帝揀選ê疼。Á愛chiah是帶領人接近上帝、認bat上帝siōng好ê方法。第12節講上帝會「看顧義人」並且「垂聽」祈禱ê聲音。Chit節所講ê「義人」,就是teh指kah上帝保持和好關係ê人,chit種人mā就是第11節所講促進和平ê人,因為chit種人kah上帝ê關係ná親像老父kah子女之間ê關係。

第13到14節,chit兩節thang參考以賽亞書第八章12節、第五十章9節。
作者Tī chit節提起「mài驚人ê威脅」,ná親像耶穌基督tī路加福音第十二章4到5節所講ê,m̄免驚人,因為人只有ē-tàng迫害人ê肉體。Tio̍h驚ê是當kā人ê性命奪行了後,koh thang kā人下在地獄中ê上帝。原因是人ê生kah死lóng掌握tī上帝手中,祂是咱性命ê主宰。

Chia「為義受苦」ê「義」,是teh指上帝拯救ê信息。Thang參考馬太福音第五章10到12節耶穌基督tī山上寶訓中ê教導。希伯來書ê作者mā用仝款ê話鼓勵當時tī受苦中過日子ê信徒,ài in ài有堅定ê信心。信心是得救ê基礎。Ē-tàng堅持到最後,就ná親像通過性命ê測驗仝款,thang得tio̍h上帝來自天頂ê獎賞。

第15節,chit節引用以賽亞書第八章13節,hi̍t節ê經文背景是tī猶大王亞哈斯ê時代,he是tī主前第735年左右,有強大ê亞述帝國威脅tio̍h,tī猶大ê以色列人心中惶惶不安,m̄知該怎樣辦chiah好。先知以賽亞ài亞哈斯王記tiâu只有上帝chiah是需要「驚惶」,其他來自人ê方面之迫害、威脅lóng thang m̄免驚惶。

Ná親像án-ne,chia作者認為基督徒koh khah應該清楚知影,耶穌基督chiah是咱信仰ê中心,性命中ê一切就是用伊為主,因為án-ne,真正teh beh「敬畏」ê對象是耶穌基督。

第16節,彼得前書ê作者就tī chia提起,當有人來詢問有關信仰ê內容ê時,tio̍h隨時知影用「謙恭溫和ê態度回答」對方,hō͘詢問ê人知影:基督徒並m̄是親像傳言中ê妖魔鬼怪á是猛獸一般ê驚人,beh hō͘別人有好印象,hō͘ hiah-ê專門毀謗基督徒ê人感覺慚愧。

第17節,chit節經文是古代社會流行ê一句箴言,本來ê話語是:「寧可做好事受苦,mā m̄-thang因為做pháiⁿ事被責罰。」作者tī chia加上ê一句「出tī上帝ê旨意」khǹg tī「做好事受苦」了後,表明一個基本信仰觀念:若是因為信仰而受苦難,這其中必定有上帝ê旨意在內面。

第18到22節,chit段經文thang看tio̍h作者提供給幾個重要ê信息:
一是耶穌基督ê拯救一pái就完成à。這是一個真重要ê信仰認知,因為耶穌基督就是上帝ê「獨生kiáⁿ」,是惟一ê,無其他代表。上帝就是beh用耶穌基督來進行一pái全體ê大拯救。而且所用ê方式,mā是siōng殘酷ê記號—十字架。

二是耶穌基督ê拯救,乃是beh kā罪人「帶到」上帝ê恩典面前。聖經講上帝是滿有恩典、慈悲ê上帝,tī上帝ê內面,滿有救恩(參考詩篇一○
三:8—12)。這充分說明一件事:有耶穌基督ê救恩,罪人ē-tàng面對tio̍h上帝ê審判。耶穌基督m̄-nā成做罪人ê保證者,伊mā承擔了罪tī十字架上ê懲罰。

三是耶穌基督ê拯救,是hō͘人得tio̍h永恆ê性命。Chit點mā是kui本約翰福音信息ê中心,就是tī耶穌基督內面,會得tio̍h永恆ê性命(參考約翰福音三:16),m̄是親像肉體仝款,會死去、腐pháiⁿ ê。Chit-má koh活ê性命會是永遠ê,因為無koh有敗壞,mā無koh有罪ê纏絆。因為án-ne,tī耶穌基督內面有永恆ê性命,chit點mā是基督教信仰kah其它宗教信仰之間siōng大ê差別。

四是藉tio̍h洗禮hō͘信靠耶穌基督ê人kah救主耶穌相連結。這mā是tùi第19到22節siōng中心ê思想。因為án-ne,早期教會就是kā洗禮看做是非常重要ê信仰告白。

彼得前書作者tī chia強調真當teh審判人性命ê,並m̄是chiah-ê在世間ê統治者,卻是坐tī上帝正pêng ê耶穌基督,伊已經koh活升天到上帝hia,得tio̍h審判ê權柄。Á洗禮就是一種性命ê記號,每一個受洗ê人lóng有特別ê記號。注意這記號就是teh指洗禮講ê,因為洗禮已經kah割禮有區別,割禮是身軀上ê記號,洗禮是性命ê告白,因為是奉耶穌基督ê名受洗ê(參考馬太福音廿八:19)。

經文:

彼得前書 4:1-4:19

註釋:

作者tī chit章經文中,ài所有ê信徒明白因為耶穌基督ê受苦潔淨、洗盪了所有信靠伊ê人ê罪,因為án-ne,就m̄-thang koh一pái墮落à。一定tio̍h teh生活勝有所節制、約束。好成做一個真正分別為聖ê上帝子民。

作者tùi信徒一定tio̍h tī家庭kah社會生活上有美好ê見證講起,因為tī使徒ê時代,基督徒是真少數ê,而chit種少數tī一個社會中會顯得特別搶眼,有真chē目睭注意在看tio̍h。如果小khóa不注意,真容易落入口實而褻瀆基督徒ê信仰。因為án-ne,kā信仰用tī生活kah工作上,就成做眾使徒tī早期教會生活中ê一項真重要之教導內容。Ná親像使徒保羅所講ê:「兄弟姊妹,所以, 我óa 靠上帝ê憐憫,勸lín 獻家己ê 身軀做祭,是活ê,神聖ê,上帝所歡喜ê 祭;這是lín 誠心誠意ê 服事。(全民版)」(羅馬書十二:1)

Tī chit章作者繼續提起chit本書信ê主題—為tio̍h基督ê緣故受苦難,乃是一件榮耀ê事。因為án-ne,即使是受tio̍h迫害而tú-tio̍h苦難,mā tio̍h tī各方面lóng有美好ê見證。

  第1節,節thang參考第二章24節。

  彼得前書ê作者tùi開始就鎖定「受苦」chit-ê題材,beh談有關因為信耶穌基督而受tio̍h ê chit種迫害,tī每章經文lóng有提起基督徒若是因為信耶穌基督ê緣故而受tio̍h迫害ê時,應該有ê態度。

Chia ê「苦難」,kah耶穌基督tī十字架上ê死有關係,因為耶穌基督ê死,就是kā罪帶上了十字架,hō͘罪mā被釘tī十字架上。Án-ne,信靠耶穌基督救恩ê人便bē koh再被罪纏tio̍h m̄放。Koh講,作者tī chia呼籲信徒tio̍h學習耶穌基督chit種tī十字架上苦難ê樣式,kā它看做是一種信仰ê功課來學習,這就kah-ná kā罪釘死tī十字架上仝款,因為耶穌基督就是kā人類ê罪帶到十字架ê。因為án-ne,tùi信仰ê角度來看「苦難」ê時,對一個基督徒來講,並m̄是一件pháiⁿ事,卻是幫助基督徒學習成長ê機會。

第2節,ná親像第1節所講ê,學習耶穌基督tī十字架上ê方式,kā罪隔絕出來了後,chit種人第一個轉向就是會順服tī「上帝旨意ê管束」做tāi-chì,而bē koh再跟tòe引誘人犯罪ê「慾望」行。Chia ê「慾望」是用複數,表示有真chē、算bē完ê慾望。這表示誘惑人犯罪ê方式、力量真chē mā大,m̄-koh lóng會因為學習耶穌基督用十字架chit種苦難ê方式,thang真徹底kā罪隔絕出來。

第3到4節,chit兩節就是tī講tio̍h學習耶穌基督chìn前、後ê差別;tī chit chìn前,是跟tòe誘惑人犯罪ê慾望行。chit-má因為學會曉耶穌基督十字架ê樣式,開始過著有節制ê生活。M̄-koh,卻會因為án-ne而受tio̍h過去hiah-ê生活tī淫蕩中ê同好者所侮辱,因為hiah-ê人會tùi改變後ê基督徒身上看tio̍h家己ê罪態,會發見原來自己ê醜相,m̄-koh卻無法度接受,koh m̄承認,因為án-ne就會有惱羞成怒ê反應出來。

第5節,thang參考希伯來書第四章13節。

非常清楚ê,不管是活teh ê人á是已經死去ê人,lóng仝款會tī上帝ê審判之下。約翰福音ê作者kā咱講:「天父 lóng 無kā 人審判,祂kā 審判ê 權柄lóng 交帶Kiáⁿ。(全民版)」(約翰福音五:22,另外參考提摩太後書四:1)然後koh講即使是已經tī墳墓中ê人,mā kā tùi墳墓內出來接受審判(參考約翰福音五:28—29)。這mā是使徒信經中所講,koh活了後ê耶穌基督坐tī上帝正pêng,伊kā天頂來審判活人kah死人。

第6節,thang kā chit節對照第三章19到20節。
Chia比較pháiⁿ紡ê問題,就在tī「死人」是teh指甚麼對象?有兩種講法:一是teh指hiah-ê tī肉體上確實已經死去ê人。二是teh指hiah-ê靈性上已經死去ê而肉體iáu活teh ê人。一般人lóng是tùi外表判斷;當看tio̍h一個人會動,會講這是一個「活人」,m̄-koh上帝則看人ê心靈。一個會動ê人有可能ná親像已經死去ê人仝款,俗語所講ê「心死」大概就是án-ne ê意思。親像有ê人看起來kah-ná lóng bē振動,每pái有甚麼活動,lóng bē參與。就án-ne大家會講chit-ê人kah-ná不存在仝款,大家lóng kā伊bē記得,ē-sái講是伊卻是活teh ê。基督教ê福音對每一個人lóng存希望,mā lóng寄hō͘極高ê ǹg望,就算是表面上看起來bē動ê人,tī基督教ê福音看起來,lóng存 ǹg望。即使是一個被判死刑ê囚犯,基督教ê福音mā bē放棄,因為伊ê靈魂iáu是需要拯救。換句話講,真正福音就是對任何性命lóng有「koh活」、「重生」ê ǹg望。

第7節,tùi chit節thang清楚看tio̍h末日ê思想非常chiok厚。Tī彼得前書中chit種思想一再出現,親像tī第一章13到16節。其實,chit種思想並m̄是只出現tī使徒書信中,tī耶穌基督ê言論mā出現過末日來臨教示,親像馬太福音第廿四章,馬可福音第十三章,路加福音第廿一章7到36節等等經文,lóng真真明顯講出末日來臨ê景象。

新約時代ê教會則進一步kā世界末日來臨ê時刻,kah耶穌基督koh再臨ê觀念連結做伙。使徒ê書信中類似chit種用詞一再出現,親像腓立比書第四章5節,希伯來書第十章25節,雅各書第五章8節,約翰一書第二章8節、28節,啟示錄第一章3節、第廿二章7節、12節、20節等等。

「警醒祈禱」,chit句話thang講mā是使徒保羅一再告誡所有信徒ê事(參考以弗所書六:18,歌羅西書四:2,帖撒羅尼迦前書五:17)。祈禱ē-sái講是基督徒信仰生活siōng bē-tàng欠缺ê一件事,因為祈禱是kah上帝保持美好關係siōng好ê方式,無祈禱,á是bē記得祈禱,lóng等於是bē記得有上帝tī咱性命中仝款ê嚴重。

第8節,chit節thang講是教會存在siōng大ê特色,因為一間教會若是會失去「彼此真誠相疼」ê見證,就無法度傳出上帝tī耶穌基督內面拯救kah愛ê信息。耶穌基督tī約翰福音第十三章34到35節bat講過,只有tī疼ê內面,ē-tàng hō͘人看出咱是祂ê學生。

作者tī chia講beh「真誠相疼」ê「真誠」chit-ê字,tī希臘文是用「ektenes」,意思是teh指「無停」,mā就是講相疼ê心bē-tàng停止,是繼續不斷ê teh進行。因為án-ne只要教會存在ê一工,信徒就beh繼續不斷來練習「真誠相疼」ê這門功課。

Koh講,chit節講「因為愛ē-tàng消除真chē罪過」,chit句話是引用箴言第十章12節所講ê:「憎恨引起爭端;愛ē-tàng掩蓋一切過錯。」箴言chia所講ê「掩蓋」,意思是teh指赦免ê意思(參考雅各書五:20)。

第9節,「彼此殷勤接待,m̄-thang埋怨」,chit句話是有一個重要ê背景,he就是早期教會無親像今á日有神學院teh訓練傳道者到各地去傳福音、佈道等工作。卻是有真chē tī信仰上有感動者四界去見證福音,像siōng早tī耶路撒冷教會選出來ê七位使徒ê協助者仝款。另外就是有使徒保羅ê門徒,親像提多、提摩太等類似chit種傳福音者,in tī早期教會中,並m̄是固定tī一間教會,卻是一個人同時負責真chē間教會,需要四界去傳福音ê信息,因為án-ne,每pái到一間教會去,就需要有人接待。

另外一方面,早期教會因為信徒少,彼此之間ê往來mā會koh khah親密些,因為彼此lóng是信徒,所以lóng會透過教會之間ê聯繫提供接待ê機會,án-ne有幾個好處,其一是節省了真chē不必要ê費用,其二是thang透過án-ne ê接待,大家彼此分享教會ê實況。

第10到11節,作者提供一個重要ê認bat:tī教會chit-ê信仰團契中至少有兩個基本要件,其一是每人身上所有ê恩賜lóng是tùi上帝來ê賞賜,這是為tio̍h beh彼此分享(服事),卻m̄是beh獨自擁有。其二是用上帝賞賜ê chiah-ê恩賜來服事福音ê工作,並m̄是beh展寶家己ê能力,卻是為tio̍h beh榮耀上帝ê名。Chit點mā是長老教會創會者約翰‧加爾文所講ê「kā一切榮耀歸hō͘上帝」。

「宣講上帝ê話」。聖經就是上帝ê話,這是非常清楚ê,若是傳道者無照聖經ê教示來傳揚,he就是m̄-tio̍h。教會存在ê主要使命就是beh傳揚上帝ê話,而傳道者koh khah是beh盡心、盡力地kā上帝ê話傳揚出去。
「世世無窮,阿們」chit句話,看起來ná親像一封phoe ê結尾仝款。Tùi腓立比書第四章20節,希伯來書第十三章21節,以及彼得前書第五章11節等等,lóng會看tio̍h這是用做結束句型。因為án-ne,有kóa聖經學者認為彼得前書ê第一封phoe,應該是到chit-ê地方暫有一個段落,然後tùi第四章12節開始,又koh是另外一封新ê書信。

第12到14節,作者寫chit本書信ê主軸,就是teh鼓勵因為信仰而受苦ê眾信徒,ài大家有堅定ê信心,m̄-thang失志、餒志,上帝必定會有重大ê報償teh等待。

馬太福音第五章記載耶穌基督tī山頂教導門徒ê時mā講過chit種教導, ài眾門徒明白為tio̍h傳福音而受苦難,等於tī天頂累積了真chē福氣仝款,he是上帝tùi天頂beh獎賞hō͘為福音受迫害者所準備ê。這真清楚hō͘咱看tio̍h有堅定信心ê重要性,因為有堅定ê信心,chiah bē tī受tio̍h迫害ê時就改變了本來ê信仰。使徒保羅就特別提醒當時ê信徒,ài有受迫害ê心理準備,伊講:「所有ài beh kah 基督耶穌結聯來過敬虔生活ê 人,lóng 會受迫害。(全民版)」(提摩太後書三:12)伊mā講若是因為信仰ê緣故而受tio̍h迫害,he就是等於teh「分擔基督ê苦難」仝款,mā tio̍h「分享」耶穌基督ê koh活ê「榮耀」,伊強調講chit份榮耀乃是上帝特別保留落來beh hō͘所有因為信仰而受tio̍h迫害ê人領受ê(參考羅馬書八:17)。

作者講「若因跟tòe基督而受凌辱,就實在有福氣;這表示榮耀ê聖神,就是上帝ê靈,tī lín身上」,chit句話非常重要,真可能引用自siōng早殉教ê司提反之經歷,當伊被迫害而一定tio̍h面對民眾the̍h石頭beh phah死伊ê時chūn,使徒行傳作者路加án-ne描講述:「獨獨司提反 hō͘ 聖神充滿,gia̍ h 頭看天,看tio̍h 上帝ê 榮光,mā 看tio̍h 耶穌khiātī 上帝ê 正pêng。(全民版)(使徒行傳七:55)這是「榮耀ê聖神」充滿司提反ê心,chiah hō͘伊心甘情願地接受性命ê苦難而不退卻。彼得前書作者強調基督徒受tio̍h迫害就是án-ne,信仰tú-tio̍h苦難並m̄是pháiⁿ運,顛倒tio̍h知影he乃是上帝所允准ê,因為這是teh幫助一個信徒透過受苦而hō͘信仰ê內涵ē-tàng昇華。因為án-ne,作者tī第12節就講這就ná親像「tú-tio̍h火仝款ê考驗」

第15節,作者tī chit節特別提起是因為信仰ê苦難,並無包括chiah-ê屬tī倫理道德,á是人為ê疏忽。Mā就是講,m̄-thang kā家己ê錯誤,全部lóng推到信仰ê層面,這並無正確。

第16節thang參考使徒行傳第十一章26節,該處經文提起「基督徒」chit-ê名號ê由來,就是tùi安提阿開始ê。Á安提阿chia ê基督徒就是因為tī耶路撒冷tú-tio̍h迫害逃避到chit-ê所在,m̄-koh in並m̄是因逃避而kā福音ê信息hō͘關閉、改變,顛倒,in逃到安提阿去避難(參考使徒行傳十一:19),然後kā安提阿當做廣傳福音ê基地,mā因為án-ne hō͘ in因信耶穌基督而得tio̍h「基督徒」chit-ê名稱。因為án-ne,這「基督徒」並m̄是hō͘信徒感覺見笑ê「名號」,顛倒,這是一個「榮耀上帝」ê稱呼。

第17節,「審判ê時chūn到à」,而審判beh tùi「上帝家ê kiáⁿ」開始先受審判,chit種觀念真可能kah以西結書第九章6節ê經文背景有關。該處經文提起上帝ê審判先tùi耶路撒冷ê長老開始,然後chiah是老人到嬰á等。先知阿摩司mā真清楚講,以色列人民是上帝特別揀選出來ê族群,因為án-ne,tī審判ê時chūn,上帝會特別注意tio̍h in(參考阿摩司書三:2)。
作者tī chia強調一個重點:如果一個耶穌基督ê信徒beh ài得救,lóng需要付出真大ê代價,hiah-ni̍h無信ê人想beh得救,豈m̄是需要付出koh khah chē?Thang想像會有koh khah chē ê困難。

第19節,作者勉勵所有ê信徒,tio̍h用「完全信賴」ê心,kā性命委託tī慈悲ê創造主、上帝ê手中。Chia作者提起兩件事,第一是甚麼款ê人ē-tàng kā家己ê性命完全交託tī上帝手中?就是hiah-ê因為上帝ê旨意而受苦難ê人。換句話講,是hiah-ê確實是為tio̍h信靠上帝福音、傳揚福音而受苦ê人,chit種人thang kā性命交託tī上帝手中。第二是chia所講tio̍h ê「信賴」chit-ê詞(tī《和合本》用「交與」,tī《台語漢字本》版用「交帶」),chit-ê詞tī希臘文是「paratithesthai」,這字ê意思就是kā錢財委託放siōng thang信靠ê親友保管。Á受委託保管ê人會感覺真榮幸,因為被信任。Á交託保管ê人,thang絕對放心。

一個對上帝tī耶穌基督內面ê救恩有絕對信心ê人,就是上帝所歡喜ê對象,chit種人,因為對上帝有絕對信心,mā寧可kā家己ê性命交託tī上帝手中,這是真正確ê事,因為上帝就是性命ê創造主,mā是賞賜性命ê主。
經文:

彼得前書 5:1-5:14

註釋:

早期教會tī信仰上tú-tio̍h極大ê迫害,致使有bē少信徒因為án-ne喪失性命,mā有bē少信徒性命tú-tio̍h極大ê苦難,就án-ne使徒ê書信中就一再鼓勵信徒,tio̍h堅忍到底,並且kā in講:對hiah-ê到死lóng堅持無變ê信仰者,上帝必定會hō͘ in siōng美好ê獎賞—上帝beh成做in ê上帝,beh親自牧養in,並且hō͘ in享受永恆ê性命(參考啟示錄七:15—17)。詩篇第廿三篇非常清楚表達上帝就是牧者,以色列民族就是上帝ê羊群。Tī上帝chit種好牧者帶領之下,屬tī上帝ê子民之羊群,m̄免擔憂生存ê問題,mā m̄免驚惶tú-tio̍h性命ê困境,因為有上帝teh庇護、teh帶領。

Chit種以上帝親自當顧羊人來牧養chiah-ê屬tī祂ê羊群,就是以色列人民一直存在ê信仰認知:上帝是in民族ê顧羊人;in是屬tī上帝ê羊群。上帝親自牧養,等於teh說明性命無koh有苦難,mā bē有任何驚惶,因為上帝就是賞賜性命ê主,mā是siōng好ê庇護者。先知以西結就bat tī伊hit時代提出上帝就是以色列人民ê牧者chit種看法,hō͘ in bē「tī暗無天日、多災多難ê時chūn被趕散到各地」,m̄-nā án-ne,上帝iáu要領in「tńg來到以色列ê山間kah溪畔,tī青綠ê草場牧養in」,hō͘以色列人民thang安心生活。先知以西結傳出上帝對以色列民族siōng重要ê一句宣告就是:「『Lín 是我ê 羊,是我草場ê 羊;lín 是人,我mā 是lín ê 上帝。』這是至koân 上主講ê (全民版)」(以西結書三十四:31)

	耶穌基督就bat用chit種顧羊人kah羊群之ê親密關係,來形容伊kah跟隨者之間bē-tàng分離ê情景(參考約翰福音十:1—16)。伊甚至講tio̍h好ê顧羊人會為tio̍h羊群ê安全而犧牲家己ê性命。

  彼得前書作者chit-má mā用chit種顧羊人kah羊群之間ê特殊來勉勵信徒,tio̍h學習做一個好ê顧羊人來對待所有ê羊群。

第1節,chia提起「長老」chit-ê詞,就ē-tàng看出早期教會已經發展出一個真有系統ê組織,「眾長老」m̄-nā是教會中ê中流砥柱,mā同時看tio̍h「長老」tī早期教會裡已經扮演非常重要ê角色(參考使徒行傳十一:30、二十:17)。至少thang看tio̍h「長老」tī當時已經是牧養教會ê工作者。

使徒保羅tī早期開拓教會ê時,mā是用「長老」ê制度來管理教會,伊對教會tī推選「長老」ê事頂面有嚴格規定(參考提摩太前書三:2—7,另外參考提多書一:6—9)。使徒保羅每傳福音到一個所在,成立教會了後就會設立長老來牧養該教會(參考使徒行傳十四:23,提多書一:5)。因為án-ne,thang理解早期ê教會有長老並m̄是真稀奇ê事。

M̄-koh tio̍h注意ê是彼得前書ê作者特別強調家己是基督受苦ê見證人,這是非常重要ê一件事。伊並m̄是khah強調家己ê權柄,而是beh見證耶穌基督ê受苦。

彼得前書作者講beh kah大家「分享將來ê榮耀」,表示chit種榮耀是屬tī未來ê,並m̄是目睭前看會tio̍h ê。作者用chit種方式teh說明一件事:如果見證耶穌基督ê苦難而受難,則chiah-ê苦難lóng會成做將來耶穌基督koh再臨時,要領受耶穌基督koh活之榮耀ê證據。

第2節,「牧養上帝所付託lín ê羊群」,而且一定tio̍h出tī「甘心樂意」,這mā是獻身傳道ê第一要件。使徒保羅描述耶穌基督是:「祂顛倒piàⁿ 空家己,取奴僕ê 身分出世做人,成做人ê 形體出現。祂自願謙卑,順服到死,甚至死tī 十字架頂。(全民版)」(腓立比書二:7—8)這mā是為甚麼伊ài大家學習耶穌基督ê chit種心境(參考腓立比書二:5),因為án-ne ē-tàng hō͘福音成做甘甜ê果子。

Koh講,因為有甘願獻身之心,人chiah會不計較報酬jōa-chē,mā chiah會「自動自發ê事奉」,chit點是非常確實ê。只有不心甘情願之下,人就真會計較。這tùi使徒保羅ê書信中thang看出一kóa看出,就是早期教會中有kóa長老擔任tio̍h傳道ê工作並m̄是真心甘情願,á是對金錢ê問題比較致意。使徒保羅非常清楚表示:傳道者tùi教會信徒ê奉獻得tio̍h生活ê所需要ê是正確ê(參考哥林多前書九:3—14),伊甚至講:「Gâu 治理教會ê 長老,tio̍h 加倍kā伊尊敬;對hiah-ê 特別盡力teh 講道理kah 教示ê 長老,koh khah tio̍h án-ne。(全民版)」(提摩太前書五:17)m̄-koh使徒保羅卻iáu-koh保持家己工作thàn錢以維持生活所需要ê,主要原因就是伊無希望有人chhōe孔縫,講伊騙信徒ê錢,因為tī哥林多教會發生過chit種事(參考哥林多後書十一:7—9、十二:16—17)。伊會án-ne堅持ê原因,就是當時有kóa人利用教會信徒ê善心,表面上看起來是teh傳道,其實是teh欺騙信徒ê錢財。Á是雖然是做傳道者,m̄-koh卻對金錢ê事真致意,án-ne是kā傳道ê工作當做飼家庭生計ê一種方式。

第3節,好ê牧者就是羊群跟tòe ê對象。作者tī chia特別強調一個好ê傳道者應該成做信徒學習ê「模樣」。使徒保羅非常有名ê話語,就是伊bat寫phoe hō͘ kúi-nā間教會ê時,lóng bat kā讀伊書信ê人講tio̍h學伊,ná親像伊學習耶穌基督仝款(參考哥林多前書十:32—十一:1,腓立比書三:17,帖撒羅尼迦後書三:9)。

第4節,耶穌基督就是好ê牧者,chit點所有ê基督徒lóng清楚知影。作者tī chia提起chit位好牧者耶穌基督koh再臨時,是帶審判ê權柄來到世間,因為án-ne,每一個傳揚耶穌基督十字架信息ê傳道者,lóng一定tio̍h向耶穌基督交帳,chit時所有負起傳道工作ê人,就會知影家己所得tio̍h ê是甚麼款ê成績。作者tī chia用「永遠bē失去光彩ê華冠」,這就是使徒保羅siōng ài用ê屬天之獎賞(參考腓立比書三:14,提摩太後書四:7—8)。
第5節,tī第1到4節提起教會ê「長老」,這字有ê時mā teh代表年歲比較高、而且有社會地位者。當然mā是teh說明帶有傳揚福音者ê身分。緊續落來就是提起少年人應該注意ê信仰態度。

作者tī chia引用箴言第三章34節ê話語所講ê:「伊(上帝)看輕狂傲ê人,恩待謙卑ê人。」chit句話雅各書ê作者Tī該書信ê第四章6節bat引用過(另外thang參考約伯記廿二:29)。驕傲ê第一個特徵,就是拒絕別人ê意見,堅持己見,認為家己所做、所想ê lóng是正確ê。Tī教會裡,chit種態度是真oh kah別人同工ê。作者特別提醒少年人應該對年長ê人有「謙卑順服」ê態度。伊用「繫上謙卑ê圍裙」,chia ê「繫上」,意思是teh指kā索á phah成有結ê款,án-ne就bē鬆開。換句話講,如果無kā「謙卑」看做是一個人性命ê基本,ná親像穿衫仝款,如果無穿好就真oh看à。仝款ê,一個人如果m̄-bat謙卑,只有驕傲ê話,hit-ê人所顯現出來ê,lóng會是不堪入目的。奧古斯丁就講過:「驕傲乃是萬惡ê根源。」chit句話真有意思,mā值得咱注意。

第6節「大能上帝ê手下」,chit句話已經真清楚說明上帝是一個全能ê神。聖經講宇宙萬物就是tī上帝ê手下完成ê,tī上帝ê手中,無無法度成就ê事。Mā因為án-ne,只有謙卑ê人chiah會明白上帝chiah是性命ê主。做一個人驕傲ê時chūn,心中自然bē認為有上帝(參考詩篇十四:1),只有謙卑ê人,即使伊m̄-bat上帝,mā會知影有上帝存在,而且teh管理tio̍h宇宙萬物等一切受造物。

第7節,這是引用詩篇第五十五篇22節。
耶穌基督bat對跟tòe伊ê人講過,到伊hia thang hō͘性命ê負擔減輕,hō͘性命得tio̍h安息(參考馬太福音十一:28—30)。Chiah-ê「重擔」指ê就是煩惱、煩惱、操心、愁煩等等,是hō͘人性命感覺困苦ê事物。Án-ne,任何人只要是接近耶穌基督,就會得tio̍h性命ê安息,會因為耶穌基督是性命ê主,會hō͘人ê性命活得koh khah輕快、有力。

「因為祂(上帝)關心lín」,chit句話tú好講出基督教信仰siōng大ê特質,就是kā咱講:上帝是疼。充滿愛ê上帝關心所有óa靠祂救恩ê人。
第8節,tùi福音書中mā thang看tio̍h耶穌基督提醒跟隨者tio̍h時刻「警醒」,原因就是kah末日來臨,以及會tú-tio̍h ê苦oh得有關(參考馬太福音廿六:41,馬可福音十三:32—37),tī伊ê教導中mā一再提醒hiah-ê當奴僕ê,tio̍h「警醒」注意主人隨時會來到(參考路加福音十二:35—38)。

Chia ê「魔鬼」,mā是teh指hiah-ê專門製造毀謗糾紛ê人。這thang到早期社會為tio̍h beh害基督徒,就用真chē方法來陷害,甚至用錢買做假證者陷害基督徒,chiah-ê ná親像「魔鬼」ê陷害者,in tú親像iau餓ê獅,teh chhōe「吞食」ê對象。因為án-ne,作者講tio̍h小心chiah-ê「仇敵」,免得被傷害。

第9節,chia提起tio̍h用「堅定」ê「信心」來「抗拒」chiah-ê ná親像「魔鬼」ê誘惑者,即使因為án-ne而受苦,mā tio̍h堅持落去。雅各書ê作者甚至講只有chit種堅持,ē-tàng hō͘誘惑者á是陷害者知難而退。所謂「堅定」chit-ê詞,通常是用tī軍事戰爭中,kā戰場上會阻礙抵抗ê所在lóng清除掉。

Koh講,chit節mā說明為tio̍h福音ê緣故,tī基督教信仰歷史上差不多全世界各地lóng仝款,記錄了信徒受tio̍h迫害ê經歷tùi m̄-bat間斷過。作者用chit種話來安慰當時ê信徒,ài in感覺tī受tio̍h迫害中bē有孤獨感。

第10節,chit節hō͘ tī受苦中ê信徒看tio̍h,tú-tio̍h ê苦難bē是久長ê,卻是目nih-á ê。相對ê,將來ê榮耀卻是永遠ê。Chia作者特別強調,上帝乃是「賞賜一切恩典」ê上帝。所謂「一切恩典」乃是指新性命,mā就是永恆ê性命,án-ne chiah是所有恩典ê總和。因為有chit種恩典,ē-tàng抵擋會tiâu這世間一切ê苦難kah誘惑。Hō͘人ê心kah耶穌基督連結做伙,mā只有án-ne,ē-tàng kah耶穌基督同齊受苦來死,並且mā因為án-ne kah伊同齊享受koh活ê榮耀(參考羅馬書六:5、8)。

第11節,ē-sái講是chit本書信ê結尾,ná親像tī第四章11節仝款。

第12節,thang看出chit封書信真可能就是使徒彼得ê助手「西拉」寫ê,m̄-koh使徒彼得簽了名,這ná親像使徒保羅寫ê羅馬書仝款,是由德提代寫,使徒保羅簽名表示書信內容是根據伊ê意思寫做ê(參考羅馬書十六:22)。
「西拉」,伊就是耶路撒冷教會派去安提阿教會訪問ê兩人ê一,另外一位就是巴撒巴ê猶大,in兩人lóng是耶路撒冷教會信徒所敬重ê代表,in受耶路撒冷教會使徒會議ê委託,去解釋使徒會議所做成ê決議hō͘安提阿教會(參考使徒行傳十五:22—29)。後來使徒保羅第二pái去旅行傳福音,西拉接受使徒保羅ê邀請同行(參考使徒行傳十五:40)。Tùi使徒行傳中thang看tio̍h西拉真正是一位好ê福音伙伴,使徒保羅tī其它書信中lóng bat提起西拉ê名(參考哥林多後書一:19,帖撒羅尼迦前書一:1,帖撒羅尼迦後書一:1),伊m̄-nā幫助使徒保羅,mā tùi chit封書信中看tio̍h伊mā是使徒彼得好ê同工。

第13節,chia用「同蒙揀選ê巴比倫教會」chit句話,會hō͘讀者感覺奇怪,因為chia用「巴比倫教會」,而tī希臘文聖經並無「教會」chit-ê詞,而這「同蒙揀選」chit-ê詞則用陰性ê句話,因為án-ne,有人講這是teh指使徒彼得ê bó͘講ê,因為使徒彼得就是帶bó͘四界去傳福音(參考哥林多前書九:5)。M̄-koh無法度確定是m̄是真正親像án-ne?若是真正án-ne,伊為甚麼kā家己ê bó͘譬喻做「巴比倫」?確實真oh理解。

Koh講,若是「巴比倫」ná親像啟示錄作者用來譬喻tio̍h羅馬ê話(參考啟示錄十六:19、十七:5),用「巴比倫教會」chit-ê詞,mā是teh保護當時受迫害ê教會,ná親像啟示錄仝款,無想beh hō͘人一看馬上知影是寫hō͘羅馬帝國統治之下當teh受迫害ê基督教會信徒看ê書信。

Chit節mā提起「馬可」,作者並且講是「我ê kiáⁿ」,因為án-ne,有kóa聖經學者認為chit位「馬可」就是馬可福音作者,因為kah彼得關係匪淺,因為án-ne,馬可福音就是tī使徒彼得口述之下,馬可寫做ê,因為án-ne馬可福音teh記述有關耶穌基督ê事蹟上,尤其是有關使徒彼得ê事頂面,記載kah真詳細。M̄-koh另外有人認為chit-ê「馬可」真可能真正就是使徒彼得ê kiáⁿ。另外一種講法,講chit位「馬可」就是使徒行傳中ê「約翰‧馬可」,伊kah巴拿巴有遠親關係,m̄-koh tī第一pái被推薦陪同使徒保羅、巴拿巴去旅行傳道ê時,tī半途kiu-kiu tńg來耶路撒冷,為tio̍h chit件事,致使使徒保羅kah巴拿巴鬧翻了(參考使徒行傳十三:5、13、十五:37—39)。不過後來chit位馬可iáu是成做使徒保羅真好ê同工(參考歌羅西書四:10,腓利門書24節)。

第14節,chit種以聖潔ê「疼心彼此chim嘴」互相請問ê方式,mā是使徒保羅不時tī書信結尾ê時所用ê句型(參考羅馬書十六:16,哥林多前書十六:20,哥林多後書十三:12,帖撒羅尼迦前書五:26)。

重新查詢