重新查詢
經文:

哥林多前書 8:1-8:8

註釋:

16.第八章到第十章1節:
    這三章lóng是講tio̍h有關食祭拜過偶像ê食物ê問題。

17.第八章:
對今á日ê基督徒來講,這已經m̄是甚麼重大ê問題,m̄-koh,對早期教會ê信徒來講,這ē-sái講是分辨一個人是m̄是真正信靠主耶穌ê基本信仰記號。所謂祭拜過ê食物,指ê是包括公開tī偶像神明面前祭拜過ê,當然mā是厝裡準備以作為宴請親朋好友ê佳餚。Koh講是祭拜過了後ê食物,kā它送往市場販賣。如果是猶太人,in對甚麼物件thang食、bē-sái食lóng真清楚,bē有chit-ê問題。因為in連向外邦人買物件來食lóng有忌諱,koh-khah無可能食祭拜過ê食物了。M̄-koh,對外邦人來講,chit-ê問題就顯得格外重要。

18.第八章1到8節:
「關於祭過偶像ê食物」ê問題,先瞭解哥林多城ê人是怎樣處理ê;ná親像以色列人民teh處理祭壇頂獻祭過ê食物仝款,beh kā獻祭chhun落來ê某一個部分歸hō͘眾祭司食用(參考利未記二:3、10)。哥林多城ê人mā是án-ne,beh kā獻祭hō͘神明ê食物留落來一部分分hō͘廟宇ê祭司,然後獻祭者kah伊ê親朋好友同齊分享,而且tī廟宇內設筵席歡樂。因此,食祭拜過偶像ê食物,其實mā是一種當時社會ê社交活動。Tī當時ê哥林多城,如果有人拒絕參加chit種宴席,會hō͘親朋好友感覺真無hō͘伊面子,以後就會hō͘人拒絕往來。另外一方面,有ê時因為準備ê食物siuⁿ chē,á是邀請ê人比預期beh來ê人iáu-beh少而chhun落來siuⁿ過chē ê時chūn,就án-ne in會the̍h去菜市á,以比較sio̍k ê價格出賣。有kóa基督徒認為買了chit種食物,等於kah參加in ê拜拜仝款,心裡會感覺非常ê無平安,這就是第7節所提起ê,in ê良心會有不安。Mā有ê信徒則無掠做當然,認為無關係,何況價錢koh比較sio̍k,對某一kóa信徒來講真有誘惑力。因chit種問題tī教會內部有爭執,就án-ne in寫phe問使徒保羅。

第1到3節,使徒保羅對這問題訂出一個基本ê原則,就是知識m̄是hō͘人驕傲,而應該是hō͘人ê疼心加添。因此,有豐富ê知識,就先關心信心軟弱ê人。Chia所謂ê「知識」,是teh指對hiah-ê所拜ê偶像神明,知影lóng是虛假,bē有任何影響。因此,會用自高ê眼光看待hiah-ê拜偶像ê人。使徒保羅認為不應該有chit種態度。一個真正認bat上帝ê人,就是hō͘上帝所認bat ê人,chit種人lóng是會認為家己對上帝ê認bat無chē。Ē-sái講是上帝卻清楚甚麼人是真正屬tī祂ê人,因為chit種人會遵行祂ê旨意。

第4到6節,使徒保羅Tī chit段經文中,先提起偶像並m̄是真正神,因此,食了祭拜m̄是真正之神ê食物,無甚麼值得緊張á是驚惶。因為基督徒所信ê神,kah一般人所信ê有真大差別;信耶穌ê人lóng應該是清楚知影,只有一位上帝,而且創造宇宙萬物ê上帝。Kah拜偶像神明ê人所拜ê完全無仝;in拜真chē神,性命中有真chē主人teh管制in。M̄-koh基督徒只有一位主,就是koh活ê耶穌。第6節「萬物lóng藉tio̍h伊而造」,chit句話thang參考約翰福音第一章1到4節kah羅馬書第十一章36節。

第7到8節,chia使徒保羅提起,m̄是每一個人lóng有正確ê知識,認為偶像真靈,食了祭拜過偶像ê食物,就會大有能力。其實,真正有知識ê人會清楚知影,he是lóng無作用。因為偶ná像虛假ê,就算食了祭拜過偶像ê食物,mā無任何作用,根本m̄免驚惶。使徒保羅khah強調,無論祭祀禮儀jōa-ni̍h-á隆重,á是花費多高,chiah-ê lóng對改善人kah上帝之間ê關係一點幫助mā無。食了,無甚麼利益,m̄食,mā無任何損失。意思就是,偶像就是無存在ê對象。

經文:

哥林多前書 16:13-16:24

註釋:

16.第十六章13到24節:
Chit段經文是使徒保羅對哥林多教會信徒最後ê勸勉。使徒保羅ê書信lóng有一個特色,就是會附上一kóa向同工請安ê話。

第13到14節,這是使徒保羅對哥林多教會最後ê勸勉。伊用「khiā穩、勇敢、tú強」chiah-ê詞句,lóng是平常羅馬軍隊指揮官對屬下兵士ê訓詞。信仰ná親像teh相刣仝款,這是使徒保羅ê時常使用ê譬喻方式(參考以弗所書六:10—13)。第14節伊ài哥林多教會ê信徒「憑疼心去做」每一件事,這是非常重要ê提醒。因為chit-ê世界上,真正ē-tàng贏tio̍h勝利ê,m̄是武器,mā m̄是勇氣,卻是愛。

第15到19節,chia提供一則寶貴ê資料,就是司提法那(Su-te5-hoa-nah) kah伊ê家人,是亞該亞siōng早成做基督徒ê一個家庭,而且tī福音ê事工上真熱心。Tī第一章16節記載chit-ê個家庭乃是使徒保羅親自hō͘ in行洗禮ê。第17到18節提起司提法那(Su-te5-hoa-nah) kah福徒拿都(Hok-tu-ná-toh)、亞該古(A-khai-kó͘)等人,in可能就是第七章1節所提起ê,將哥林多教會寫hō͘使徒保羅ê信帶去ê人。第19節提起亞居拉kah百基拉chit對夫婦,in是羅馬皇帝克勞第驅逐khiā起tī羅馬城ê猶太人ê時,離開羅馬來到哥林多,而tī哥林多城tú-tio̍h使徒保羅。Kah使徒保羅仝款,in mā是以「靠製造帳棚維持生活」,是使徒保羅ê好同工(參考使徒行傳十八:1—4)。後來kah使徒保羅到以弗所去(參考使徒行傳十八:18—19),當使徒保羅寫chit封信ê時,chit對夫妻mā託使徒保羅帶筆向哥林多教會ê信徒請安。Chia講以弗所教會ê聚會地點是tī chit對夫妻ê厝裡。可見當時ê教會規模並無大,m̄-koh對福音ê事工卻真熱心。

第20到24節,chia提起「以聖潔ê chim嘴彼此請安」,這是早期教會ê一個習慣,大家來到聚會ê所在,相見面ê時就彼此chim嘴,這是非常chiâⁿ懇ê態度。使徒保羅講伊是親手寫上請安。不過mā有可能是伊請別人代筆,m̄-koh,由伊口述,當然所寫ê內容是伊ê意思。第22節並m̄是使徒保羅書信會出現句,m̄-koh卻tī chia出現,真可能是伊teh寫此書信ê時,心情有kóa激動pah。

重新查詢